Earth at night 128679269

5. Kristus nebo Satan?

Abychom pochopili »oč tu doopravdy běží« pokračujeme v malé exkurzi do historie lidstva tzv. páté rasy i jeho předchůdců.

Je přirozené, že vznik těchto bytostí s jejich civilizacemi spadá do dřívějších období než je příchod lidstva páté rasy na tuto planetu a do tohoto vesmíru vůbec. Jejich domovem jsou jemnohmotné světy vibračně o něco vyšší či nižší než ten náš hmotný a žijí proto v jiných realitách.

Proto také je člověk není schopen vnímat po tisíciletích postupného pádu do hmoty spolu s touto verzí planety Země svými běžnými fyzickými smysly. Ale vždy byl a je schopen kontaktu smysly svého duševního nebo duchovního těla za předpokladu, že je má otevřeny.

Mimozemské bytosti žijící v negativní části vesmíru dokážou být činné i v naší realitě a neváhaly naši realitu ve vlastním zájmu potřebným způsobem kdykoli ovlivňovat. Podle současných informací se zdá, že jim byla tato možnost přímého působení odňata nebo silně omezena.

Bytostem pozitivní části vesmíru přímé ovlivňování naší reality zapovídá respekt k zákonu o svobodné vůli člověka. Pokud tedy na Zemi chtějí působit, rodí jako lidé do lidských těl k tomu připravených, probouzejí se s lety k vědomí toho, kým jsou, získávají kontakt s domovskými civilizacemi a tím sem jim otevírá informační servis použitelný při řešení konkrétního úkolu zde na Zemi. K realizaci těchto úkolů je jim poskytována síla pocházející z jejich nejvyššího „Já“.

U obou těchto skupin bytostí platí, že při exploataci v sobě vládnoucího programu jsou ve svých světech vnitřně naprosto konzistentní a proto je možno říci, že jsou programově jednoznačně vyhraněné.

To znamená, že jsou zásadně v přístupu k jiným bytostem buď „zlé“ / sobecké / nebo  případně „dobré“ / plné lásky /. Program opačný k  nim přichází pouze zvenčí a také se vně sebe s ním vyrovnávají / kosmické války /. Jinak řečeno, žijí vevnitř sebe v jednotě sami se sebou, se svým základním založením.

Díky skvělé práci Jaroslava Chvátala se v některých článcích objevuje fenomén únosu lidí a jsou tam zmínky o genetických pokusech s hybridy člověka a jedinců těchto civilizací žijících výhradně programem ega.

Pravým důvodem těchto pokusů je snaha těchto bytostí pomocí lidského genomu získat přístup k duchu a tedy k té části lidské duše, která je nesmrtelná.

Cílem je dát tím svému druhu opětovnou šanci na trvalou existenci sebe sama jako jedince. Protože ta je v tomto vesmíru dána jen tomu, kdo vlastní pravé „Já“ a vibruje jím v čistých vibracích lásky.

A dělají to tyto dlouhověké bytosti s výhradním programem „zla“ / sobectví / proto, že výsledkem jejich po eony věků trvajícího odporu vůči zákonitým božským vibracím jsou jejich hmotná či spíše jemnohmotná těla běžně oživena nikoli duchem, ale pouze čistým životním fluidem.

Toto životní fluidum se při nevratném poškození organismu vyzáří do okolí a daný jedinec prostě ukončí svoji životní pouť jako jedinečná bytost.

Vše napovídá tomu, že děje související s poklesem či neschopností pohlavního rozmnožování a tendence k přechodu ke klonování je vždy přímou cestou do pekel. Dejte si to do souvislostí se současným vývojem v naší západní civilizaci a můžete velmi dobře odhadnout směr, kterým se tato pod vedením naší jistě všemi milované římsko-katolické církve a jejích odnoží pohybuje.

A teď zpátky k tomu, jak do toho zapadá dnešní člověk páté rasy.

Základní rozdíl mezi člověkem páté rasy a ostatními bytostmi tohoto vesmíru spočívá v tom, že dnešní člověk je spojením původně samostatně existujících bytostí obou vibračně oddělených částí stvořeného vesmíru. Tedy duchovní bytosti ze světla a fyzické bytosti z temna tak, jak jsem to popsal už dříve.

Člověk páté rasy je tedy / velmi pravděpodobně / jedinou bytostí stvořeného světa, která má dvě základní roviny vědomí, dva programy, které se prosazují v jeho vnitřním světě. Má tedy oba programy, program sobectví i lásky, obsaženy ve svém nitru a musí se s nimi takto vyrovnávat uvnitř sebe.

Skrze tenhle pohled na člověka máte možnost nahlédnout na příčinu  podstaty tvrzení zasvěcenců, že člověk páté rasy vypadl z jednoty.

Není v jednotě, protože obě vědomí, obě bytosti koexistující v lidském těle člověka páté rasy, přichází z vibračních úrovní jiných civilizací, kde byly ve svém nitru v jednotě se svým základním programem lásky nebo sobectví. Okamžikem, kdy se stávají lidskou bytostí, přechází z jednoty do duality sebe sama.

To znamená, že přestávají být výhradními nositeli dobra či zla a stávají se ve svém nitru provázáním s bytostí opačné polarity nositeli obého. Netransformovaný člověk žijící na zde je ne-jednotný,  rozpolcený, duální. Kdo umí číst a komu je dáno, porozumí.

Pozn.: po staletí církví i dnešními falešnými proroky preferovaná verze o vypadnutí z jednoty s Bohem a o nutnosti přednostního návratu do této jednoty je scestná a zavádějící. A to proto, že vás odvádí od nutnosti v prvé řadě řešit sjednocení své vlastní duální podstaty bezpodmínečnou láskou k sobě samým, což vás následně automaticky přivádí zpět k možnosti přiblížit vibrace součtové duše k Bohu. Naopak, klasické tvrzení církve o hříchu a vině jako příčině vaší fyzické existence zde na Zemi a tvrzení falešných proroků o nutnosti zničení, podrobení či eliminaci ega je v naprostém rozporu s Kristovým doporučením žití bezpodmínečnou láskou. Takovýto postoj vás nutně vede na cestu nelásky k tělu a jeho vědomí s programem ega / aniž si to uvědomujete na úrovni své duše / a tudíž vás vede přesně opačným směrem, než kterým máte jít. A tohle rozhodně není žádná náhoda. Je v tom záměr udržet vás pod  kontrolou a manipulovat s vámi.

Nitro lidské bytosti páté rasy je tedy místem střetávání dobra a zla. Projekt „Země“ a projekt „člověk“ byl připraven jako prostor střetávání civilizací, jak se o tom občas někde dočtete nebo doslechnete.

Bylo to umožněno m.j. tím, že do genofondu člověka páté rasy přispěly svými genetickými sekvencemi mnohé vesmírné civilizace obou polarit tohoto vesmíru. S těmito informacemi se také občas setkáváte.

V lidských tělech se proto nutně střetávají příslušníci civilizací humanoidních s příslušníky civilizaci plazích, dračích i jiných. Jednotná forma fyzického těla umožňuje společný pobyt a střetávání se ve společném prostoru jednotlivcům z hraničních vibrací obou polarit tohoto vesmíru a lidstvo jako takové proto tvoří nárazníkové pásmo mezi oběma navzájem antagonistickými částmi vesmíru.

Dělicí čára tedy vede mezi dobrem a zlem a vede nitrem každého z vás! Jsou totiž ještěři a draci dávající v lidských tělech přednost dobru stejně tak jako  humanoidé. A přirozeně jsou ještěři, draci a humanoidé dávající v lidských tělech přednost zlu. To vše závisí na úrovni aktuálně dosažených osobních vibrací jedince při pobytu zde v těle a svobodné vůli dát tomu či onomu v sobě přednost.

Ptáte se, proč je této Země a člověka na ní zapotřebí ? Je to jednoduché. Pokud totiž žijete ve své domovské civilizaci, jste obklopeni bytostmi stejně nekvalitních energií zla jako máte v sobě vy, pak máte minimální šanci vyvíjet se pozitivním směrem v reálném čase.

Vytvoření možnosti procházet mnoha inkarnacemi na planetách pozemského typu s jejich zónou svobodné vůle je projevem velké božské milosti pro bytosti hraničních dimenzí záporné polarity. Jejich stálý kontakt s bytostí pozitivní polarity v jediném těle je pro ně velikou šancí pro zrychlený přechod tohoto nárazníkového pásma a vynoření se v oblasti opačné, tedy světelné polarity.

Vy, kteří patříte k bytostem světla, přicházíte do lidských těl pomoci těm maličkým zdola, aby do Světla vyrostli. Vaše touha po hmotě došla svého naplnění a vaše mise zde je vysoce pozitivní a prospěšná z hlediska poznání i vám jako duchům. Během ní se stáváte skrze svoji součtovou duši sami sebou, tedy sebe vědomými bytostmi a přestáváte být pouhými automaty na vykonávání boží vůle.

Doslechli jste se přece něco o tom, že Bůh zatoužil po společnících ve svém tvoření, kteří stejně tak jako on znají dobré i zlé. Těmi společníky jste nyní vy a je na vás, jak si s tím poradíte. Proto je člověk jako vědomí své součtové duše zván Božím dítětem.

Musíte si ovšem uvědomit, že jako lidé přijetím byť poté již vysoce kultivovaného programu ega navždy ztrácíte možnost sjednocení s Bohem, který vám někteří s tak vtíravými slovy a přesládlými úsměvy slibují. Ano, vaše je království nebeské, ale už navždy budete žít v té části „Otcova“  příbytku, / řečeno slovy JK /, který je vám určen jako samostatným bytostem.

Popravdě řečeno, mí klienti nejvíce ze všeho oceňují nově získanou schopnost žít šťastně a spokojeně i na této současné Zemi, která z pohledu běžného člověka zlem přetéká. Takže se jistě vy, kterým se to podaří, nebudete cítit ani tam nahoře o něco ošizeni.

Pojďme však v pokusu o pochopení toho všeho dnes ještě o kus dál. Dosud jsem se tomuto tématu vyhýbal s tím, že jsem měl za to, že je nízká pravděpodobnost jeho přijetí mezi vámi. Signály z dostupných informačních zdrojů však hovoří o tom, že je na čase tento informační „balíček“ rozbalit.

Ze starých textů a akašických záznamů se vynořuje zcela jiný obraz Stvoření, než jak vám byl vykreslen římsko-katolickou církví. Kdo z vás četl můj „Nekonečný příběh“ zde nebo na mém webu, jistě nebude udiven tím, když uvedu, že jsem měl v té době možnost nahlédnout zblízka do Stvořitelovy kuchyně a že jsem se v ní kdysi pravděpodobně slušně orientoval.

Z těch více než šedesáti let svého života tady a teď věnuji velký díl snaze dobrat z hloubi hmoty, ve které jsem nyní ponořen, spojení s tím svým Já, které se tehdy na samotném počátku na tomhle všem podílelo.

Jak jste měli možnost číst v Nekonečném příběhu, nechtěl jsem tehdy s tím nic mít, když to začalo jít od desíti k jedné. Dá se říci, že jsem chyboval a neřešil tehdejší situaci adekvátním způsobem. Ale nakonec jsem dnes tady znovu, ve chvíli, kdy je tohle lidstvo už takřka pod čarou ponoru. Proč asi ? Snad proto, abych vám dal naději ?

Možná ano. Ale naději skutečnou, ne iluzorní, jaké se vám běžně dostává odevšad. Pozastavujete se nad tím, že netrpím nejistotou ani pochybnostmi o sobě a o tom, co vám sděluji ? Je to proto, že už nejsem rozpolcen ve dvě navzájem nespolupracující části. Sjednotil jsem svá dvě protikladná vědomí a propojil je bezpodmínečnou láskou. V biblické češtině se tomu říká připravit nádobu a ovládnout stavidla.

Co se děje pak, pokud se takto připravíte, na to se podívejte očima přímého svědka, pana Petra, který vstoupil na cestu sjednocení vlastního nitra o zhruba dvacet let později viz článek s názvem „Zpráva pro Pavla K.“

A čtěte tam třeba tyhle věty / cituji / :

…najednou mě ta veškerá energie vynesla prostorem tohoto světelného sloupu až nad tu kopuli, viděl jsem všechny z výšky dole a stoupal dál -  bylo to překrásné, ale zároveň i šílené – vše po této cestě bylo čím dál světlejší  a v jeden moment mi přišlo, že jdu směrem prostě rovnou do Slunce – to jediné už bylo všude kolem – jak všechno sílilo, najednou jsem zpozoroval, že čím se pohybuji jakoby dál, tím víc se začíná rozpouštět mé světelné tělo! – prostě se začalo ztrácet a já si toho byl vědom – něco jako když jsem a zároveň i nejsem, ale přesto vím, že jsem –  no prostě nevím teď, jak to říct – opravdu jsem po chvíli přestal vnímat nejen jakýkoliv pohyb, tvary nebo jakékoliv rozlišení a splynul jsem s tou nekonečnou září – byl jsem tam a zároveň nebyl – cítil jsem, jen jak jsem ve všem najednou a zároveň – bez tvaru, času a prostoru, prostě jen bytí nebo jak to pojmenovat – nevím – byl jsem částí všeho, všech projevených, ale i neprojevených energií, které tu byly všude kolem –

Tohle je popis cesty návratu domů bytosti z nejvyšších sfér duchovního vesmíru. Představuje návrat domů, návrat ke zdroji sebe sama. Harmonickým vyladěním obou vědomí v sobě se mým klientům otvírají každému podle jeho aktuálního nastavení vrátka k vyšším dimenzím a v nich pro ně ukrytým informacím. Ovšem je nutné si uvědomit, že každý se dostane na svých poutích vibracemi vzhůru jen po ty vibrace, ze kterých pochází / ve kterých nastartoval svou dráhu samostatné duchovní bytosti /.

Prostě existují věci, milí čtenáři, o kterých se moc nemluví, ale jsou. Představte si, že tuhle cestu pan Petr v příštích dnech, týdnech a letech svého života absolvuje pomocí smyslů svých vyšších energetických těl ještě mnohokráte, ale pokaždé se vrátí sem na Zemi, protože sem přišel jako člověk něco udělat pro vás všechny.

Tohle vše se dělá tak dlouho, až svým opakovaným vzestupem do vysokých vibrací připravíte své již nikoli duálně rozpolcené vědomí duše na přijetí svého pravého Já v přímém kontaktu a stanete se tím, kým vlastně jste. S běžným člověkem budete mít společný už jen ten vnější obal.

Ostatně, budete-li Petrovu vizi číst celou, zjistíte, že byl ujištěn, že první krok, tj. stálý kontakt s bytostí svého „Já“, je už u něj skutečností.

Proto i jemu začínají přicházet informace ze zdrojů, ve kterých mají původ i tyto mé řádky. Zpřístupňuji je vám všem, kterým je dáno tohle pochopit. Jsou přinášeny tu dolů pro ty z vás, kteří chtějí a mohou slyšet. Těm ostatním budiž země lehká.

Na trase svého vzestupu do svého domovského světa se dostalo panu Petrovi dokonalé vize, o kterou pro srozumitelnost nyní opřu onen zcela jiný obraz Stvoření, než jak ho znáte. Tato vizeMnu byla dána jako zpráva pro mne na kontrolní dotaz, co je právě teď důležité dělat. Tato část vize je osobní povahy a proto nebude zde zveřejněna.