Archiv autora: ragauian

O křesťanech a židech…

PŘI BROUZDÁNÍ PO INTERNETU JSEM narazil i na stránky, které mne zaujaly, přestože patří k opačnému spektru pohledů na svět, než které zastávám já osobně. Jedná se o česky psané stránky s církevní problematikou kriticky se vyhrazující proti současnému papeži a dění v církvi.

Můžete je najít na internetové adrese http://rexcz.blogspot.cz . Jistě vás zaujmou. Mne konkrétně zaujal materiál, kde autor na základě vlastního studia historických podkladů římsko-katolické církve vypočítává, kolik významných křesťanských vůdců na nejrůznějších úrovních církevní hierarchie poukazuje na vážné nebezpečí židovství pro křesťanství jako takové i pro křesťanskou společnost.

Seznamte se s tímto textem, který prostě nemůže být označen za xenofobní už kvůli podkladovým materiálům, ze kterých vzešel. Čtěte a poučte se prosím o tom, jak všemocná katolická církev zadržovala židovství a židy až do dnešních dnů, kdy si ji titíž židé v nadnárodních finančních strukturách koupili i s jejich papeži.

Ujasněte si, jak žijí jak křesťané, tak židé láskou svého Jediného Boha, pokud jde o jejich vztah navzájem. A proč židé, vystaveni tolika persekucím, nakonec dokázali vytvořit skvěle zakonspirovanou organizaci, která dnes řídí ze zákulisí celý svět.

Zde jsou výňatky z textů bible a výroků mnoha významných křesťanů, jak je autor uvedeného blogu uvádí:

1 Soluňanům 2:14-16: 1„Neboť vy, bratři, stali jste se následovníky křesťanských obcí Božích v Judsku (shromážděných) v Kristu Ježíši. Vždyť jste přece utrpěli od svých soukmenovců totéž, co i oni od židů. Ti zabili dokonce i Pána Ježíše a proroky a nás pronásledovali. Bohu nejsou milí a na všechny lidi nevraží. Nám totiž zabraňují kázati pohanům, aby došli spásy. Tak jen stále naplňují míru svých hříchů. Ale hněv [Boží], jenž na ně přišel, dosáhl vrcholu.“

Zjevení sv. Jana 2:9: „Znám tvé soužení a tvou chudobu, přesto jsi však bohat.Vím, že tě tupí ti, kdož o sobě praví, že jsou židé, ale nejsou jimi, nýbrž jsou obcí satanovou.“

Zjevení sv. Jana 3:9: „Hle, dám ti z obce satanovy některé z těch, kdož o sobě praví, že jsou židé, a nejsou jimi, nýbrž lžou. Hle, ty přiměji (k tomu), aby se ti přišli poklonit před tvýma nohama a poznali, že já jsem si tebe zamiloval.“

Sv. Tomáš Akvinský, De Regimine Iudaeorum: „Je přípustné, dle obyčeje,držet židy v trvalém poddanství kvůli jejich zločinu.“

Sv. Augustin z Hippa, Proti židům: „Židé se potulují po celé zemi s ohnutými zády a očima sklopenýma a navždy nám připomínají prokletí, které s sebou nesou.“

Sv. Augustin z Hippa, Pojednání k Janovu evangeliu, Pojednání 35, 4: „Kristus Pán rozlišoval mezi svými věrnými a svými židovskými nepřáteli, jako mezi světlem a temnotou.“

Sv. Augustin z Hippa: „Judaismus je od [doby] Krista zkažeností; vskutku, Jidáš je obrazem židovského národajejich chápání Písma je tělesné; nesou vinu za smrt Spasitele, protože skrze své otce zavraždili Krista. Židé Jej zadrželi; židé Jej uráželi; židé Jej spoutali; židé Jej korunovali trním; bičovali Jej; zavěsili Jej na dřevo.“

Sv. Cyprián z Kartága: „Nestačí ani, že Toho, který je v nebi, nazýváme „Otcem“. Musíme k tomu jménu přidat „Náš Otec“. Toto jméno kárá a odsuzuje židy, kteří Krista nejen nevěrně odmítli, ale také Jej krutě popravili, Jeho, který jim byl ohlášen proroky a poslán prvně k jejich národu. Již nemohou Boha nazývat svým Otcem, protože Pán je uvádí do rozpaků a odmítá je, když říká: „vaším otcem je ďábel“ (Jan 8:44). Ó hříšný národe, ó lide obtěžkaný vinou, plémě zlosynů, zločinné dítky, obrátili jste se zády k Pánu a rozzlobili jste Jediného Svatého Izraele.“

Sv. Agobard: „Židé jsou zlořečení a pokrytí kletbou jako pláštěm. Prokletí je proniklo jako voda v jejich střevech a tuk v jejich kostech. Jsou prokletí ve městě a prokletí na venkově, prokletí při svém příchodu a prokletí při svém odchodu. Prokleté jsou plody jejich lůna, jejich země, jejich stáda; prokleté jsou jejich sklepy, jejich sýpky, jejich obchody, jejich pokrm, i drobky z jejich stolů!“

Papež sv. Lev Veliký: „ Ó židé! Vaše bezbožnost posloužila naší spáse. Smrt Krista nás osvobozuje; vás obviňuje. Vy samotní po právu postrádáte to, co mělo být ztraceno všem.“

Papež Řehoř IX.: „Nařizujeme všem svým bratrům biskupům naprosto potlačovat rouhání židů ve vašich diecézích, kostelech a komunitách, aby se neodvažovali zvednout své krky ohnuté pod věčným otroctvím a hanobit Vykupitele.“

Papež Řehoř IX., List německé hierarchii, 1233 AD: „Židé nevděční za laskavosti a zapomnětliví ohledně výhod vracejí za laskavost urážku a za dobrotu bezbožné pohrdání. Měli by poznat jho trvalého zotročení kvůli své vině. Ujistěte se, aby se zrádní židé nikdy v budoucnu nestali drzými, ale aby vždy veřejně trpěli hanbu za svůj hřích v otrockém strachu.“

Papež Inocenc III., List francouzské hierarchii, 15. července 1205: „Ti, kteří ukřižovali Krista, by měli být drženi v ustavičné podřízenosti.“

Papež Inocenc III., Čtvrtý lateránský koncil, 1215 AD: „Čím více je křesťanské náboženství chráněno od lichvářských praktik, tím více proradnost židů v těchto věcech vzrůstá, takže během krátkého času vyčerpávají zdroje křesťanů. Protože si přejeme vidět, aby křesťané v této věci nebyli krutě utlačováni židy, nařizujeme synodálním výnosem, že pokud židé v budoucnu, nebo pod jakoukoliv záminkou, si budou vynucovat od křesťanů tíživé a přemrštěné úroky, pak mají být odstraněni z kontaktu s křesťany, dokud neučiní adekvátní náhradu za nepřiměřené břímě. Také od křesťanů, bude-li to třeba, se bude vynucovat církevním odsudkem bez možnosti dovolání, aby se zdrželi obchodu s nimi. Nařizujeme vladařům, aby kvůli tomu nebyli vůči křesťanům odmítaví, ale spíše aby byli horliví v zamezování tak velikého útlaků ze strany židů.“

Papež Inocenc III.: „Když jsou židé z lítosti připuštěni v důvěrný styk s křesťany, splácejí svým hostitelům dle lidového rčení po vzoru krysy skryté v pytli, nebo hada na prsou, nebo jako žhavý cejch v něčích slabinách.“

Papež Inocenc III., Etsi Iudaeos: „Pro židy je vhodné, aby sloužili křesťanům, ale ne aby křesťané sloužili židům. Naopak židé jakožto služebníci zavržení tím Spasitelem, jehož smrt zlomyslně zosnovali, by se měli uznávat ve skutečnosti i ve víře sluhy těch, jež Kristova smrt osvobodila, tak jako je to učinilo nevolníky.“

Papež Klement VIII.: „Sama Bible říká, že židé jsou prokletým národem.“

Papež sv. Sylvestr I., První nicejský koncil: „Co se týká zákazu lichvy a hanebného zisku ze strany kléru, a co se týká zákazu konverzování nebo stolování se židy: Žádný kněz nevydá peníze na úrok nebo nevezme nespravedlivý výnos nebo se nebude přátelit a družit s židy; ani si nikdo nevezme jídlo či pití se židy; protože jestliže to bylo nařízeno svatými apoštoly, je pro věřící povinností uposlechnout jejich příkazu; a synoda exkomunikuje kohokoliv, kdo nevyhoví tomuto příkazu.“

Papež Evžen IV.: „Nařizujeme a přikazujeme, že od nynějška a navždy nebudou křesťané jíst či pít se židy, ani je přijímat na svátky, ani žít spolu s nimi, ani se s nimi koupat. [...] Nemohou žít mezi křesťany, než v jisté ulici, oddělené a odloučené od křesťanů, a mimo níž nemohou mít pod žádnou záminkou domy.“

Papež Alexandr III., Ad Haec: „Náš způsob života a způsob života židů je naprosto odlišný a židé snadno svedou duše prostého lidu ke své pověře a nevíře, žije-li s nimi takový lid v trvalém a úzkém styku.“

Bl. Bernardin z Feltre: „Kanonické právo zakazuje všechen styk s židy.“

Koncil z Elvíry, kánon 50, Zákony vztahující se na židy, 304 AD: „Vskutku, jestliže kdokoliv z kléru stoloval s židy, má se zdržet Svatého přijímání, aby se napravil.“

Sv. Jan Zlatoústý, Osm promluv proti židům: „Jak se křesťané odvažují mít i nejnepatrnější styk s židy! Oni jsou vilní, chamtiví, hrabiví, proradní lupiči: škůdci všehomíra! Vskutku celý den by nestačil na to, vypovědět o všem jejich plenění, jejich lakotě, jejich klamání chudých, jejich kradení a jejich šejdířství. Cožpak nejsou nenapravitelnými vrahy, ničiteli, lidmi posedlými ďáblem? Židé jsou nečistí a bezbožní a jejich synagoga je domem prostituce, doupětem bestií, místem hanby a posměchu, sídlem ďábla, stejně jako duše žida. Ve skutečnosti židé uctívají ďábla; jejich obřady jsou zločinecké a nepočestné; jejich náboženství je nemocí; jejich synagoga shromážděním darebáků, doupětem zlodějů, jeskyní démonů, propastí věčného zatracení! Proč jsou židé zvrhlí? Kvůli jejich otřesnému zavraždění Krista. Tento vrcholný zločin spočívá v kořenu jejich ponížení a běd. Odmítnutí a rozptýlení židů bylo učiněno hněvem Božím kvůli Jeho naprostému opuštění židů. A tak bude žid žít pod jhem otroctví bez konce. Bůh nenávidí židy a o soudném dnu řekne těm, kteří s nimi soucítí: „Odejděte ode Mne, protože jste měli styky s Mými vrahy!“ Utečte tedy z jejich shromáždění, prchněte z jejich domů a mějte jejich synagogu v nenávisti a odporu.“

Sv. Jeroným: „Jestliže ji [synagogu] nazvete nevěstincem, doupětem neřesti, útočištěm ďábla, Satanovou pevností, místem kazícím duši, propastí každé myslitelné pohromy, nebo čímkoliv jiným, stále říkáte méně, než si zaslouží.“

Sv. Řehoř z Nyssy: „Židé jsou vrahy Pána, vrahy proroků, nepřáteli a nenávistníky Boha, odpůrci milosti, nepřáteli víry svých otců, advokáty ďábla, klubkem zmijí, pomlouvači, posměvači, lidmi ztemnělé mysli, kvasem farizejů, shromážděním démonů, hříšníky, zlými lidmi, odpůrci dobra!

Sv. Basil Veliký, O modlitbě, Promluva IX: „Kdyby někdo zabil syna nějakého člověka a pak podal své ruce ještě ušpiněné krví postiženému otci a žádal jej o přátelství, cožpak by jej krev jeho syna viditelná na ruce jeho vraha namísto toho nevyprovokovala ke spravedlivému hněvu? A takové jsou modlitby židů, protože když natahují ruce v modlitbě, pouze Bohu Otci připomínají jejich hřích vůči Jeho Synu. A při každém vztažení rukou jen činí zřejmým, že jsou poskvrněni krví Krista. Protože ti, kteří setrvávají ve své slepotě, dědí vinu svých otců za prolití krve, protože oni křičeli: „Krev jeho na nás i na naše děti!“ (Matouš 27:25).“

Sv. Padre Pio z Pietrelciny: „Židé jsou nepřáteli Boha a nepřáteli našeho svatého náboženství.“

Sv. Alfons Maria Liguori: „Ubozí židé! Přivolali jste strašlivé prokletí na své hlavy; a toto prokletí, bídné plémě, na sobě nesete do dnešního dne, a do konce časů budete snášet trest za tuto nevinnou krev!

Sv. Ambrož: „Synagoga je bezbožným domem, sbírkou špatnosti, a sám Bůh ji proklel.“

Sv. Felix z Toleda, O zatracení židů, Toledský koncil, kánon 8: „Je známo, žežidovský lid je znečištěn špatností, rouhačstvím a prolitím krve Ježíše Krista tak, že jejich špatnost nemá mezí.“

Sv. Amfilochius: „Je možné, že se židé hledající jiného Krista budou vysmívat naší moudrosti; protože o nich prorok správně řekl: „Jejich hroby jim budou věčnými domy na věky věkův. Nyní se smějete, ale budete plakat; neboť budou plakat až pohlédnou na toho, jehož probodli.“

Papež sv. Pius V., Hebraeorum Gens, „Kromě lichvy, skrze níž židé všude vysáli majetek zbídačených křesťanů, jsou spolupachateli zlodějů a lupičů.“

Papež Benedikt XIV., 1751: „Kdyby kdokoliv žádal to, co je Apoštolským stolcem zakázáno, aby židé přebývali ve stejném městě jako křesťané, ať si jen přečte konstituce římských pontifiků, našich předchůdců, Mikuláše IV., Pavla IV., sv. Pia V., Řehoře XIII. a Klementa VIII., které se nacházejí v Bullarium Romanum.“

Papež Řehoř VII., List králi Alfonsi Kastilskému: „Nabádáme vás, abyste netoleroval, že židé vládnou křesťanům a mají nad nimi moc. Protože dovolit, aby křesťané byli podřízeni židům a byli vydáni jejich rozmarům, znamená utlačovat Církev Boží a zlořečit Kristu samému.“

Zdroj: soukromý archiv překladatele

Překlad: D. Grof

Zdroj: http://rexcz.blogspot.cz

 

gospel-thomas.net-cover

ETICKÝ KODEX ČLOVĚKA a pár slov o tom, jak ho naplnit činy aneb Kristova úzká Cesta do království Otce /3/

Seznamujeme se zde již v třetím pokračování » s textem etického kodexu člověka, který pro vás zpracoval český spisovatel a vizionář Ivo Wiesner. Tento kodex nese v sobě souhrn informací o tom, co a jak by měl znát a respektovat člověk, žijící právě tady a teď  na planetě Zemi, aby se přiblížil se cíli svých inkarnací — znovuzrození se v duchu a definitivnímu odchodu k životu do světů vyšších vibračních rovin bez nutnosti dalších inkarnací na této Zemi. Při příležitosti začtení se do tohoto věky prověřeného kodexu si povíme i tentokrát něco o tom, co ho může vhodně doplnit. Totiž něco o tom, jak tento etický kodex v dnešních podmínkách naplnit konkrétními skutky.

Pokračování textu

Bohoušku, Bohoušku, tos pos*al aneb pošleme je všechny i s jejich Unií někam!

TAK NÁM SUNDALI BOHOUŠKA!

sobotka-muslim-podporuje-islamizaci-cr

A takovej hodnej chlapec to byl! A takovej smutnej konec. Ve chvíli, kdy už se zdálo, že přece jen mu američtí poradci implantovali aspoň nějaké koule, zjistilo se, že ty původně patřily kolibříkovi a implantovat se muselo pod mikroskopem. Takže nic moc. A ani mu nijak nepomohly. Zametli s ním škaredě.

Pokračování textu

60. Anna, Anička a víla Zuzana — další vhled do jejich niterné spolupráce na životě ženy. Navazuje na příběh uveřejněný zde pod číslem 55

Životní zkušenosti Aničky na Cestě za nalezením sebe-sama… aneb Anička v říši divů, díl 3.

Podívejme se dnes spolu, jak pokračuje příběh spolupráce Anny, Aničky a živlové bytosti Zuzany. Ze stejného zdroje jste si mohli přečíst už dvě zprávy, zde na webu pod číslem 52 » a 55 » Tentokráte je to sonda do hlubokého uvědomění si vlastního ženství v konfliktu s běžnými postoji dnešní společnosti.

Pokračování textu

ETICKÝ KODEX ČLOVĚKA a pár slov o tom, jak ho naplnit činy /2/

V první části » jste se začali seznamovat s textem etického kodexu člověka, který pro nás všechny připravil na základě dlouholetého studia starých dochovaných písemných materiálů český spisovatel a vizionář Ivo Wiesner. Souhrnně dal dohromady soubor informací o tom, co a jak by měl člověk, žijící v dané inkarnaci na této planetě znát a respektovat, aby naplnil smysl svého pobytu zde a přiblížil se cíli svých inkarnací — znovuzrození v duchu a odchodu k životu do světů vyšších vibračních rovin. Z jeho podání je zřejmé, že veškeré tyto informace byly na Zemi přítomny již v dávné minulosti a byly známy našim předkům. Příčinou  jejich „zapomnění“ a dnešní neznalosti ze strany lidstva je především to, že si před mnoha staletími uzurpovala monopol na duchovní vedení  lidstva ta proslulá parta Satanových pohůnků ve Vatikánu a dodnes řádí mezi námi jak černá ruka.

Pokračování textu

ETICKÝ KODEX ČLOVĚKA a pár slov o tom, jak ho naplnit činy /1/

Český spisovatel Ivo Wiesner nám daroval svou prací na řadě svých knih nesmírné hodnoty svého ducha. Osobně si jeho práce velmi vážím, protože jeho závěry ze studia pramenů z tohoto světa i z channelingových zdrojů velmi dobře korespondují s těmi, kterých se za mého života dostalo mně osobně. Podívejme se dnes spolu na jeho pohled na to, jak by měl člověk na Zemi žít, aby byl jeho život v souladu se zákony Univerza /chcete-li: zákony božskými/ a naplnil tak své osobní poslání. Spisovatelův originální a pronikavý vhled do spleti dějů v našem bezprostředním okolí, kterému dnešní člověk diky dokonalé dezinformační masáži bohužel naprosto většinově nevěnuje žádnou pozornost, si rozvineme a doplníme o to, co i v těchto pramenech chybí a proto vám to ani Ivo Wiesner nemohl předat. Doplníme si to /již po kolikáté/ i o mé poznámky, týkající se způsobů konkrétní realizace zásad etického kodexu v jeho textu uvedených.

Tentokráte si představíme souborný text tohoto tzv. „etického kodexu člověka“. Tento kodex v režii Ivo Wiesnera obsahuje informace o stvoření člověka, jeho údělu a poslání dle záměru Stvořitele tak, jak je tento skvělý český badatel v dávné historii lidstva našel a extrahoval z řady starých textů, které měl možnost prostudovat. Informuje nás v tomto kodexu, že člověk  byl stvořen  jako polydimenzionální / v mé terminologii multidimenzionální / bytost jinými vyššími bytostmi po božské linii shora podobně jako ony byly stvořeny dříve těmi ještě vyššími. Uvádí, že nejvyšší částí polydimenzionální bytosti zvané „dnešní člověk“ / a tedy jedině skutečně „živou“ částí člověka v pravém slova smyslu / je sekvence samotného Stvořitele a Božské Matky, která byla při stvoření do něj vložena a proto je jejich přímým potomkem / vlastní tedy božskou jiskru, je jako původně zvířecí člověk spojen s člověkem duchovním /.

Pokračování textu

O vás bez vás, aneb pár slov o tom, jak vás všechny prodali do moderního otroctví velké Mutti Angele a její satanské čtvrté říši, novému Babylonu NWO

Na úvod pár hrubých vět k zamyšlení. Jsou hrubé, ale jen proto, že se vás pokusí probudit. Ano, píšu je já, „ragauian“. Tentýž „ragauian“, který vás učí obvykle milovat sebe sama a své bližní pravou Kristovou bezpodmínečnou láskou » Píšu těch pár hrubých vět, protože prostě už nechápu, proč už posté a možná po tisící nastavujete druhou tvář, když po té první vás denně vaši vaši politici sevřeni v jeden šik mlátí.

Je pravdou, že si moc nevyberete. Partaj, jako partaj, všichni krásně reprezentují kvality svého přebujelého zvířecího ega a je smůlou, že Chocholoušek je pouze filmovou figurou a nikoli skutečně praktikujícím odborníkem na psychiku našich VIP s právem je zavírat! Válejí se totiž u svých koryt jako přežraná prasata a perou se o další porce z vašich malých a stále menších disponibilních prostředků, které vám daněmi i přibližováním do vlastních kapes stále ukrajují i z toho mála, co máte pro sebe a své děti. Ani ty své hnusné tlamy nezavřou, aby nebylo slyšet jejich mlaskání. Vedou zápas o EET, které pro ně samotné v žádném případě neplatí. Rvou se jako psi v zákulisí o privatizaci uhelných elektráren v rámci ČEZ/u/ a o to, kdo bude hrabat na tomto písečku víc a déle — a vám to podávají jako „ideologický konflikt mezi dobrem a zlem“. Ti grázli již samotnou svou profesí politika a případně jejich podržtašky mají vás, svůj „lid“, na háku a považují vás /snad právem?/ za tupé stádo, kterému stačí přežvykovat to málo, co mu zbude po celodenním shonu za kusem chleba.

A nezlobte se, mám pocit, že vy už se houfně těšíte na to, jak jim sednete opět na ten jejich „demokratický“ lep, až půjdete opět k volbám. Hrají na vás, jak jsou v rozporu a kdo je pro vás lepší, ale všichni jsou to jedna smečka, která vás hned po volbách podvede a pošle do zadele. Fuj! Probuďte se a zkuste to konečně jinak! Zle už totiž je! A pokud se nebudete bránit, vezmou vám i to málo, co vám ještě ponechali. A až /a jestli/ porazí Rusko za cenu i vašich životů — kdoví, třeba i na tu Hitlerem plánovanou Sibiř pro vás dojde. Zvláště teď, když nových „Němců“ na pozvání Mutti Merkelové přibývá po milionech, takže budou určitě potřebovat nový Lebensraum. Poláci se brání, Madaři rovněž, jen vy držíte h…, pardon, pusinky.

Pamatujte, že si sami tvoříte svými myšlenkami a činy svou budoucnost. Sami jste svého štěstí strůjci! A říkám-li vám spolu s Kristem, že máte milovat své nepřátele /a tihle týpci ve vládě, parlamentu a senátu a nejen tam se jako vaši nepřátelé skutečně chovají/, neznamená to, že jim nemůžete nakopat do pořádně tentokrát nejen do zadele, ale raději přímo do p*dele. Jen je u toho, jako duchovně zralí lidé prosím z celého srdce milujte. Akt defenestrace by pro ně byl totiž vaším aktem lásky k nim. Protože by alespoň nehromadili stále další a další karmické skutky, pro které /jak jsem si jist/ si zcela určitě  naběhnou přímo na vidle těch roztomilých pekelných stvůr, které už na ně čekají. A vy mnozí víte, že já vím.

Pokračování textu

Co je plán „Barbarossa“? 9. 5. Rusko oslavilo vítězství ve Velké vlastenecké válce a také záchranu Slovanů před likvidací. Víte že Merkelová podepsala plán „Barbarossa 2“?

Jako „ragauian“ sleduji dění v tomto světě s pochopením a onen svár dobra a zla, který by mohl vyvrcholit atomovým holocaustem, mne nijak neděsí. Vím, odkud jsem sem na tuto planetu přišel a kam se jednou rád vrátím » až mne tu nebude zapotřebí, tak to zní v mém srdci. Jako Pavel Karpeta ovšem sleduji ono dění taky. A nemohu neříct alespoň občas svůj náhled na věc. A následující řádky mi hovoří z duše. Vy, co nás, Pavla i Pavlíka, osobně znáte, jistě pochopíte, že nemůžeme jinak, než se jednoznačně postavit za ty, kteří hájí stranu života proti straně temné smrti. Přečtěte si proto prosím se mnou článek přejatý z AEN a doplněný o další zdroje…

Pozn. redakce: Pro mladší, co neznají klíčový pojem, nejdříve malý citát z encyklopedie:


Operace Barbarossa

Operace Barbarossa (německy Unternehmen Barbarossa) byl krycí název (odvozený od jména císaře Friedricha I. Barbarossy) pro invazi německých vojsk do Sovětského svazu (SSSR, dnešní Ruská Federace). Následující boje jsou známy pod pojmem Velká vlastenecká válka. Zpracování plánu útoku na SSSR bylo německým vůdcem Adolfem Hitlerem nařízeno již krátce po kapitulaci Francie a směrnice č. 21 byla schválena a podepsána dne 18. prosince 1940. … V průběhu operace Barbarossa zajaly německé jednotky několik milionů sovětských válečných zajatců, kterým se nedostalo ochrany podle Ženevských konvencí. Většina z nich se nikdy nevrátila živých.

Pokračování textu

Ukázka z knihy Poutníci do země andělů aneb něco málo o historii předků Slovanů a jejich příchodu do Evropy

Pokračuji v programu vašeho seznámení s dílem vynikajícího českého autora Ivo Wiesnera /1933-2008/, tentokráte knihy s  názvem Poutníci ze země andělů. Připomemínáme si tak osobnost tohoto vynikajícího člověka a spisovatele, jehož dílo se zabývá dávnou historií slavných předků našeho národa a je protiváhou západně pojaté historiografické verze existence Slovanů v Evropě jako jakéhosi „omylu“ dějin, se kterým se naši nejbližší sousedé, Germáni již několikráte pokusili po dobrém i po mnohem méně dobrém razantně vypořádat. A snaží se o to dodnes.

Ivo Wiesner byl absolventem písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Byl autorem více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a především skrytými dějinami českého národa. Napsal tyto knihy:

Světlo z dávných věků, Národ v lénu bohů, Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy, Děti moudrých draků, Rozprávění s bohy, Poutníci do země andělů, Alchymie a theurgie svatého ohně, Stezka draka, Temné mocnosti proti stezce draka a spolu s manželkou přeložili védský spis o létání Vimaanika Shaastra.

Ve této své knize se zabývá m.j. i historicky danými příčinami animozity mezi Germány a Slovany ve střední Evropě a vyvrací nacistickou teorii a příslušnosti Germánů k původní árijské rase. Naopak přivádí řadu poznatků o faktu, který jsem již směrem k vám dříve uplatnil. Totiž fakt, že Árjové a jejich následovníci Slované a Ásové a jejich potomci Germáni bojovali již v démonských válkách před mnoha tisíci lety na opačných stranách fronty. A byli to právě oni, předkové Germánů, tehdy jako Asurové, kteří spolu se Syny Beliahu, tímto temným satanským atlantským svazkem napadli a nakonec i prohráli boj se Sury, Syny světla, k nimž patřili předkové Slovanů – Árjové.

Ten boj trvá až do dnešních dnů. Nezapomínejte na to, odkud jste vzešli. Nikdy nedokážete být jako oni. Máte jako národ v sobě cit pro pravdu a Světlo, které je jim absolutně cizí. Jen se kolem sebe rozhlédněte, oko vidí, oko není blbec. Zřejmě není náhoda, že knihy Ivo Wiesnera jsou zcela vyprodány a s dotisky se podle mých informací údajně neuvažuje. Našim eurohujerům a germanofilům mezi vámi neustále nesmyslně volenými VIP spoluobčany se to zřejmě nehodí z mnoha důvodl do krámu. Mnozí z nich se prodávají směrem na západ za hubičku.

Čtěte prosím:

HYPERBOREA – KOLÉBKA ÁRIJSKÉ CIVILIZACE

Po kataklyzmatu provázejícím cyklus Nimiru v roce 3.449 p. n. l. byla původní prastará evropská kultura prakticky zničena a rozsáhlé oblasti byly zbaveny lidí i živých tvorů. Došlo ke změnám mořských a následně  i vzdušných proudů, takže některé oblasti Země se topily v nepřetržitém dešti a jiné žíznily. Nedostatek vláhy a krutá žízeň postihly i rozsáhlou říši Aryanů – Árjů v oblasti vymezené Kaspickým mořem, Hindúkušem, Tien Shanem a jižními svahy pohoří Ural, tedy oblasti zvané Turánská nížina.

Tato nížina, původně bohatá na vláhu a zavodňována mnoha řekami, byla velmi úrodná a dokázala bez obtíží uživit početnou árijskou entitu.  Po kataklyzmatu rostoucí sucho a s ním  neúměrně klesající úroda hrozila početným Árjům hladomorem, proto se árijské kmeny začaly posunovat jednak do severní Indie, jednak do oblasti Černého moře a na území dnešní Ukrajiny. Řečtí historikové měli zprávy o velké a bohaté říši zvané Aria, obývané početnými kmeny bílé rasy Aryanů, od kterých odvozovala svůj původ i většina řeckých kmenů sídlících původně v západní části oblasti Černého moře a Malé Asie. Staré historické informace potvrdila především anabáze Alexandra Velikého, který se svým vojskem dosáhl území Arie a jistý čas zde zůstal.

Rozloha Arie nebyla přesně vymezena, ale s velkou pravděpodobností zahrnovala celý dnešní Afghánistán, západní část Íránu až ke Kaspickému moři a zřejmě část severního Pakistánu. Védy uvádějí, že Árjové přišli do oblasti Turánské nížiny již v poslední třetině věku Dvápara yuga, což přibližně odpovídá období kolem 5.500 př. n. l. Védy také tvrdí, že do této nové vlasti přišli Árjové z původní pravlasti zničené přívaly ledu (Hyperborea).

Postupně se osamostatnily dvě skupiny původně jednotného národa a vytvořila se větev východních  Árjů ( brahmáni) a větev západních Árjů(zoroastrovci, lid Avesty) vyvíjející se v Persii. Dávné tradice íránských Árjů hovoří o tom, že pranárod Thandů (Zendů, Zendiků) existoval na počátku časů, z nichž  později vzešli Árjové a sami Thandové přinesli s sebou na Zem soubor kanonizovaných posvátných textů známých pod jménem Avesta či Thand Avesta (Zend Avesta), ale tyto texty se v průběhu času ztratily. Podle dochovaných pověstí byla Thand Avesta ve své původní verzi zjevena Ahura Mazdou ( Stvořitelem) přímo nejvyššímu knězi Thandů Zarathustrovi ( Zoroastrovi) a ten zjevně texty sepsal v prastarém, dnes zapomenutém jazyku Thandů jako posvátnou knihu Thand  Avesta. Zarathustra pak podle pokynů Ahura Mazdy založil nové náboženství později po něm pojmenované „ zoroastrismus“.

Vycházeje z výsledků systémové analýzy, je pravděpodobné, že Árjové představují jeden ze čtyř proudů hyperborejských exulantů, kterým se podařilo přežít řádění živlů provázející cyklus Nimiru v roce 9,564 př. n. l. Znamená to tedy, že Keltové a Árjové jsou dvě velmi úzce spojené bratrské větve jedné a téže rasy. Keltové pravděpodobně vstoupili do Evropy v několika po sobě následujících vlnách od severu přes Britské (Cínové ostrovy) a Skandinávii, kdežto Árjové použili východní únikovou trasu přes Novosibiřské ostrovy, představující s velkou pravděpodobností neponořený zbytek Hyperboreje, k ústí Leny a postupně podél horských pásem Sajan, Ala Tau a Tien Shanu nakonec dospěli do Turánské nížiny, kde vytvořili již zmíněnou říši Ariu.

Některé indicie naznačují existenci dalšího proudu hyperborejských exulantů, který překonal mělký šelf Barentsova moře a po dosažení pevniny  Nové  Země pokračoval dál k ústí Pečory a podél západních svahů Uralu dospěl až do severozápadní Evropy již jako slovanští Antové. Je pravděpodobné, že přeměna hyperborejských exulantů  v entitu  Árjů trvala několik tisíc let, přičemž Árjové mohli do Turánské nížiny skutečně dorazit kolem roku  6.000 př. n. l.

To by potvrzovalo udržovanou védskou tradici o počátku  období  Védů kolem roku 5.500 př.n. l., což odpovídá i informacím o založení kvetoucí říše Aria vznešeného lidu Aryanů.

Mezi prvními badateli, kteří hovořili o předpokládaném původu Árjů  z národu arktických Hyperborejců byla nesporně H. P. Blavatská, která měla možnost seznámit se se starými manuskripty uloženými v knihovnách klášterů Tibetu, Kašmíru a severní Indie. Prvním  z badatelů, kteří se zabývali hlubší analýzou vztahů Árjů k Hyperboreji byl prezident Bostonské univerzity W. F. Wilson. Jeho hypotéza spočívá v označení Hyperboreji jako kolébky bílé rasy.

Indický filozof B. G. Tilak ( 1856 – 1920), který napsal dvě závažné knihy „ Orion or Researches into the Antiquity of the Vedas“ a „The Arctic Home in the Vedas“, dokazuje realitu arktického původu Árjů s tím, že Svitadwipar ( Hyperborea) byl zničen přívaly ledu v období 10. 000- 8.000 př. n. l.  Můžeme tedy konstatovat, že existuje dostatek důkazů a indicií o původu Keltů a Árjů z Hyperboreje.

O  „ NEÁRIJSKÉM“   PŮVODU   GERMÁNŮ

Předkové Germánů či přesněji Normanů přišli z hvězdného světa jménem Jotunheim ( Domov obrů), kde žili na březích velkého oceánu, ve kterém na ostrově sídlil posvátný had Midgardsormr a hlídal strom života jasan Yggdrasil. Z nejasných důvodů /???/ byli z původního domova odvezeni na Zemi a vysazeni na březích moře, které lze identifikovat jako Černé moře. Sami sebe nazývali ÁSOVÉ (VYHNANCI) a po čase osídlili území kolem tohoto moře, především dnešní Malou Asii, Thrácii, jižní Ukrajinu, jižní Rusko a Kavkaz.

Kavkaz byl Ásy nazýván „ Bifrost“ (Duhový most), neboť pro ně představoval duchovní spojení s hvězdnou pravlastí. Hlavní město bylo nazváno Ásgaard a v něm bylo i sídlo krále.  Nedaleko Ásgaardu, na úpatí pohoří Ida , vybudovali Ásové chrám zasvěcený prabohu Thorovi. Prostranství před Thorovým chrámem  známé jako Idská pláň bylo shromaždištěm Ásů při posvátných obřadech, poradách či volbě krále. Svoji novou vlast Ásové pojmenovali „ Thorheim“ (Domov boha Thora) a reflexi na to nacházíme  v řeckém tvaru „ Thráké“ a dnes pojímané jako „ Thrácie“.

Chanellingová informace ze zdroje „ Lyssa Royal Corner“ udává, že Normané a zejména Vikingové  pocházejí ze staré mimozemské rasy kdysI sídlící  v planetárním systému v souhvězdí Lyry  a ujalo se pro ně označení „ Rudohlaví“, pro měděně až jahodově červenou barvu vlasů. „ Rudovlasí“ měli mohutně vyvinutou kostru i svalstvo a tělesná výška mužů se pohybovala mezi 170- 220 cm, měli bílou barvu kůže, oči v různých odstínech zelené a pokožku velmi  citlivou na sluneční paprsky. Projevovali se údajně jako velmi průbojné , podnikavé, násilnické, nesnášenlivé, bojechtivé a buřičské plemeno, které bylo v dávných časech pro své negativní vlastnosti deportováno na Zemi.  Normané a Vikingové jsou přímými potomky Ásů.

Během tzv. „ démonských válek“, při nichž chtěli Asurové ovládnout území Suernů, jednalo se o střet mezi trojspolkem Trigardů na jedné straně  a  Velkým Bílým bratrstvem (Suerny) na straně napadených. Trigardové představovali tři bojechtivá plemena Ásů, Nagoliánů( Mongolů) a atlantských Tzolkinů( Toltéků).

Války trvaly údajně asi tisíc let a skončily vítězstvím Suernů, jímž velel Parašúráma( Ráma – kšátria). Zbytek Ásů, který přežil se musel shromáždit na Idské pláni a ve dvanácti skupinách odpovídajících dvanácti kmenům Ásů byli zajatci deportováni na sever Evropy, kde se postupně změnili v germánské kmeny Normanů, Vikingů, Rusů a dalších entit. Přelidnění a zhoršení klimatu na severu Evropy přivodilo hlad, a tak byli Germáni donuceni pronikat na jih, kde se střetávali s Kelty a dalšími entitami navazujícími na původní ligurské osídlení. Z toho všeho je zřejmé, že Němci jako potomci Germánů či Normánů, nemají s Árji naprosto nic společného a teze nacistických ideologů o árijském původu Němců neodpovídá skutečnosti.

Říše Aria vzkvétala až do období kolem roku 3.449 p.n. l. , kdy úder živlů vyvolaný cyklem Nimiru zjevně postihl i Ariu a v následujících letech způsobil i výraznou změnu klimatu Turánské nížiny, která se rychle začala měnit v poušť. Hrozící hladomor donutil Árje z Turanské nížiny odejít, a tak došlo k „ druhému stěhování národů“. Západní oblast Černého moře a východní Středomoří bylo těžce devastováno řáděním živlů vyvolaných cyklem Nimiru a tato oblast byla téměř liduprázdná. Podle zpráv antických historiků byly Attika, Egeis a Thrákie zcela zničeny.

Život se sem začal vracet až po třech stoletích. Můžeme tedy předpokládat , že první vlny Árjů mohly dosáhnout Egeis, Thrákie a Attiky kolem roku 3.100 př. n. l. O jménech kmenů přicházejících Árjů z období“ druhého stěhování národů“ není dost spolehlivých údajů.  Z této vlny pocházejí první protořecké kmeny Achájů, ale i stepní kmeny Skythů, kmeny Chetitů. Horské kmeny  Árjů sídlící v Afghánistánu, severním Pákistánu a severním Kašmíru( Kofénové či Káfirové, Nýsové, Baktrové a Sakové) nebyly řáděním živlů příliš ohroženiy a proto setrvaly ve svých horských sídlištích.

Tyto horské kmeny vyhnalo teprve kataklyzma vyvolané střetem Země s asteroidem či kometou Typhoon, k němuž došlo v roce 1. 495 př. n. l. Prudká změna klimatu, zejména snížení atmosférických srážek a značné ochlazení způsobilo zhroucení zemědělství a chovu zvířat, takže i tyto kmeny odešly hledat lepší životní podmínky. Jejich pohyb na západ, který vyvolal řetězovou reakci, která odpovídá „třetímu stěhování národů“ , jež je v archeologii známější jako „stěhování mořských národů“. Nás zajímají především árijští Nýsové, kteří prošli územím dnešního Ruska a jižní Ukrajiny, načež se podle některých indicií na mnoho století usadili na území mezi karpatským obloukem a  Dněprem, především na Podolské vysočině. Časem se Nýsové rozrostli počtem a jejich přítomnost v této oblasti byla zaznamenána řadou antických historiků, pod jménem Vánové, Wenedi či Wenedové, a to již ve 2. století.

Jižněji usídlená árijská skupina byla nazývána Slovini či Sklavini. Nástup suchého podnebí počátkem 4. st. uvedl do pohybu stepní nomády Povolží a ti vyvíjeli tlak nejprve na Sloviny a později i na Nýsy. Během tohoto „čtvrtého stěhování národů“ Slovini postupně obsadili celé povodí Dunaje až po Mohan, přičemž přibližně kolem 4. St. pronikli chebskou branou do Čech a osídlili odlesněné oblasti, v nichž dříve sídlili Keltové a Markomani (zejména západní a jižní Čechy). Winedové- Nýsové  obcházeli severní úbočí Karpat a načas se usídlili v oblasti dnešního polského Slezska.

Ivo Wiesner „ POUTNÍCI DO ZEMĚ ANDĚLŮ“

 

Recenze k zajímavé knize NACISTICKÉ KOŘENY BRUSELSKÉ EU, kterou by si měl každý z vás pořídit a přečíst!

Pravda o čemkoli je velmi jednoduchá. Pouze lež zakrývající pravdu je nutno nanášet v mnoha vrstvách a neustále kontrolovat, zda ona pravda někde z pod nánosů lží neprosakuje. Možná si mnozí říkáte: proč ten „ragauian“ neuveřejňuje další a stále nové informace třeba o oné „úzké cestě“ k Bohu, pravdě o životě, o lidech i o světě a věnuje se poslední dobou stále více odkrývání lží ze strany mocných tohoto světa?

Odpověď je snadná! Pokud jde o lásku k sobě jako základní pravdivý princip Kristova učení a o rekonstrukci vlastní psychiky k dosažení klidu a míru ve vlastním nitru, není o čem stále dokola mluvit. Co mělo být formulováno, formulováno zde na webu bylo. Některé z vás to oslovilo, některé to možná ještě osloví. Kdo v tom, co mu bylo předloženo, nenašel a stále nenachází to své, musí pracovat na tom, aby to našel. Případně patří mezi naprostou většinu těch, kterým tohle není vůbec určeno. Proto cokoli více z mé strany by bylo házení perel sviním.

Pojďme k dnešnímu tématu. Nedávno jsem se věnoval zde na webu nekrologu skvělého Satanova zástupce s velmi nízkým číslem ďábelské stranické knížky Davida Rockefellera. Poukázal jsem v něm m.j. i na touhu našich amerických nosatých rádoby-vlastníků této planety ovládnout světový trh s ropou, který postupně graduje až ke snaze ovládnout svět jako takový. Dnes si budeme povídat o evropském koncernu I.G.Farben a s ním spřízněnými evropskými chemickými giganty z historické i dnešní perspektivy. Chci vás jen v předstihu upozornit na to, že sice používám k tomu kvalitně zpracované podklady, ale i těm chybí jedna zásadní věc. I v nich je totiž zamlčeno majetkové, finanční a doslova „rodinné“ propojení těchto někdejších i dnešních zástupců německého „nosatého“ kapitálu a „nosatým“ kapitálem Rotschildova klanu za mořem. Není v něm tedy věnována pozornost vztahům, které stály u zrodu první, druhé a nyní u přípravy třetí světové války.

Pokračování textu

Lež a podvod jako základ tzv. demokracie aneb jak si mocní tohoto světa dělají z lidstva p*del ve své válce za globální nadvládu

Lež ze strany politiků se stala normou chování a říká se tomu politický marketing. A lež v podání politiků je, zdá se, společensky stále více přijatelnější. Budeme jim to trpět do nekonečna? Nebo najdeme odvahu jim vystavit účet za jejich proradnost, hamižnost a neschopnost hájit skutečné zájmy normálních lidí? Dělají si s vámi, voliči, v mezidobí mezi volbami, co chtějí a vy jim to trpíte.

Můžete udělat chybu, to ano, to se stává. Volili jste je a oni vás klamou, okrádají a podvádějí. Ale pokud se nepoučíte z té chyby a budete je volit znovu, nezasloužíte si nic jiného, než ještě hlubší pohrdání, se kterým budou přistupovat k vašim oprávněným zájmům v dalším volebním období. A ty další volby se blíží.

Rád bych vám do toho letošního října předložil pár důvodů, proč je nutno k těm, kteří si udělali z vlády nad vámi stabilní byznys, podstatně změnit přístup. Začněme dnes třeba tím, že se podíváme do světa a na nejhrubší porušování svěřených mandátů politiky světových mocností. Uvidíte, že ne všechno, co vám historie přináší, je pravdou. Často jsou to jen mýty, které tu pravdu mají před vámi natrvalo skrýt.

A ty podvody mocných ve světovém měřítku je důležité si připomenout možná o to více, že jsme právě nedávno byli svědky opět další významné akce západních tajných služeb a americké vlády pod tzv. falešnou vlajkou v podobě útoků raketami na syrskou vojenskou základnu s předem připravenou provokací v podobě použití plynu proti lidem v Sýrii. Staré psy novým kouskům prostě nenaučíš.

Pokračování textu

Ukázka z knihy Děti moudrých draků aneb něco málo o historii osídlení této Země

Nedávno jsem dotáhl do konce zveřejňování textu knihy vynikajícího českého autora Ivo Wiesnera /1933–2008/ s názvem Národ v lénu bohů… můj záměr se setkal s jednoznačným úspěchem, mnozí z vás mi to dali a stále dávají najevo při osobní či elektronické komunikaci a jsem tomu opravdu rád… připomeňme si osobnost tohoto vynikajícího člověka a spisovatele, jehož dílo nedošlo v naší zemi zdaleka takové popularity, jakou si zaslouží…

Ivo Wiesner byl absolventem písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Byl autorem více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a především skrytými dějinami českého národa. Napsal tyto knihy:

Světlo z dávných věků, Národ v lénu bohů, Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy, Děti moudrých draků, Rozprávění s bohy, Poutníci do země andělů, Alchymie a theurgie svatého ohně, Stezka draka, Temné mocnosti proti stezce draka a spolu s manželkou přeložili védský spis o létání Vimaanika Shaastra.

Pokračování textu

59. Františkova zpověď o tom, jak se mu žilo předtím a jak se mu žije dnes

opět se k vám dostává jedinečný pohled na dění, které v souvislosti s prací na rekonstrukci vlastní psychiky v dobrém slova smyslu „otřásá“ lidskou bytostí… tentokráte v podání pana Františka, kterému tímto za příspěvek děkuji…

Dobrý den! Jmenuji se František a chtěl bych vyjádřit zkušenosti z práce s panem Karpetou a průběhem mého poznávání sebe sama a rekonstrukce vlastní psychiky. Co mě vedlo k tomu, abych zavolal panu Karpetovi? Byla to velká touha změnit svůj život. Od dětství jsem se zajímal o věci duchovní podstaty života a hledal pravdu o tom, kdo jsem a čím je tento svět. Takže má oblíbená otázka byla PROČ? Když dostáváte odpovědi a vynoří se na vaší odpověd další tři otázky, řeknete si STOP. Nebudu zde popisovat detailní hledání odpovědí na otázku proč. Bylo jich mraky, těch proč, a nemělo by to konce. Můj život byl plný extrémních okamžiků a nebylo z toho úniku. Věkem se zklidníte,meditace mi pomohla velmi, ale přesto se kruh životních extrémů  opakoval.

Pokračování textu

Je Bašár Asad úplný debil? Protože když ne on, tak kdo? Že by …?

Tenhle  článek jsme měli připraven  až na  zítra, ale  vzhledem  k aktuálnímu raketovému  útoku na Sýrii se nedá nic dělat a musí okamžitě na sklo!

Nerad používám vulgarity ve svých  článcích. A už vůbec v titulcích. Drsný  slovník, pokud  nejde o nutnou obranu proti napadení,  je kontraproduktivní a  nijak  nepomáhá  zvýšit  sdělnost  nějaké  myšlenky. Naopak – apriori leckoho  automaticky  odrazuje.  Dneska  mi  ovšem nezbylo  nic  jiného,  než  porušit   svoje pravidla. Protože  je  to na  místě.

Pokračování textu

58. Epilepsie na lopatkách aneb práce na sobě se vyplatí.

dnes se vrátím k jednomu  lidsky velmi silnému příběhu mladé matky se dvěma dětmi… když jsme spolu začínali, byla nevidomá a trpěla po celý svůj dospělý život silnou epilepsií… výjimkou bylo období, kdy jí lékaři voperovali tzv. vagový stimulátor, který do značné míry její obtíže na čas vyřešil… dopadlo to ovšem tak, jak bývá v kapitalistických svobodných zemích zvykem – baterie je vybita, peníze mezi tím rozkradli a pro vás nezbyly, takže žijte, jak umíte… o tom všem si níže můžete přečíst, paní Kvšta svůj příběh pro vás již dříve tady otevřela… pak však přišly v léčení její epilepsie další komplikace a ona sama mne tehdy požádala, abych tento text stáhnul… překonávali jsme pak spolu ještě několik dalších rovin zdrojů příčin epilepsie v jejím životě a nakonec jsme k cíli dospěli… požádal jsem o možnost opětovného zveřejnění tohoto příběhu a bylo mi vyhověno… zde je tedy zpráva paní Květy o práci na vlastním psychickém a fyzickém zdraví:

Pokračování textu

Britský tisk odhaluje: Tajná zpráva, která ukazuje, jak nacisté plánovali Čtvrtou říši… a dnes ji postupně ze zákulisí realizují… zatím bez tanků a letadel… ale co bude dál?

Čím hlouběji nahlížím do temných duší manipulátorů s lidským vědomím u nás i v zahraničí, tím více cítím potřebu vám vedle jistě zajímavých informací k možnostem duchovního vzestupu připojit i alternativní politické a historické pohledy na určité aspekty událostí, které jsou vám pečlivě tajeny… jsem toho názoru, že máte právo /i povinnost/ být s nimi seznámeni, abyste mohli svoji svobodnou vůli v tomto světě napřít při rozhodovacích procesech k dějům ve vašem okolí správným směrem… dnes se spolu podíváme do temného zákulisí vzniku ideí spojené Evropy /EU/, abyste měli možnost si uvědomit, odkud ta idea pochází a proč ji právě tak intenzivně prosazují zejména němečtí politici… jistě si obraz o tom všem uděláte sami…

Existuje dokument, který je znám pod náznem zpráva Red House a který je podrobným záznamem o tajném setkání nacistických představitelů v hotelu Maison Rouge ve Strasbourgu dne 10. srpna 1944. Tam tehdejší nacističtí představitelé nařídili /v předtuše blížící se porážky německé vojenské mašinerie na obou frontách/ elitní skupině německých průmyslníků naplánovat poválečné zotavení Německa s cílem připravit návrat nacistů k moci a pracovat na příštím obnovení „silné Německé říše“.

Tento dokument je v originále starý a křehký, strojem psaná písmena pomalu blednou. Ale zpráva americké vojenské rozvědky EW-Pa 128 je mrazivá dnes stejně, jako byla v listopadu 1944, kdy byla pracovníky rozvědky ze zdrojů v nacistické Třetí říši napsána.

Pokračování textu

Sumer — země bohů /V/ Nefilové, lidé ohnivých raket. Hospodin Židů jako cestovatel mezi nebem a Zemí v Mu, ohnivém kočáře. Naši bohové jako bytosti vyšších světů tehdy žijící s lidmi na Zemi

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »


Jak jednoznačně vyplývá ze sumerských a akkadských textů, národy Předního východu si byly zcela jisty, že „bohové“ nebe a Země se umějí zvednout ze země a vystoupit na nebesa a také se dle libosti prohánět po obloze.

Innin (sumersky též Ninanna, DINGIR-INANNA, Inanna, Ninsianna; akkadsky Ištar, Eštar; chetitsky Šawuška) je sumerská bohyně plodnosti, lásky, pohlavního života a války. Později byla převzata do akkadské mytologie, některé její povahové rysy lze najít u bohyní uctívaných prakticky v celém starověkém Středomoří.

V textu líčícím znásilnění Inanny/Ištar neznámou osobou zdůvodňuje dotyčný svůj čin takto: „Tu jednou, když moje královna přešla nebem, přešla zemí, Inanna, když přešla nebem, přešla zemí, když přešla Elamem i Šuburem, když přešla …, posvátná kněžka, zmožena únavou, přišla k zahradě a tvrdě usnula; díval jsem se na ni z kouta zahrady, zneuctil jsem ji ve svém objetí.“

Pozn. redakce: Český překladatel byl v této pasáži poněkud prudérní ;-) V Sitchinově originále je uvedeno natvrdo: „Kissed her, copulated with her…“ — ano, v textu se jednoznačně mluví o sexu…

Inanna létala za pomoci 7 předmětů

Inanna zde „brázdí“ nebe nad mnohými zeměmi ležícími daleko od sebe, což nemohla dokázat jinak než letecky — a i ona sama mluvila při jiné příležitosti o tom, že létala. V textu, který S. Langdon (v Revue d’Assyriologie et d’Archeologie Orientale) nazval „Klasická liturgie za Innini“, bohyně hořekuje nad svým vyhnáním z města. Nějaký posel, který jí na Enlilův příkaz přinesl „slovo z nebe“, vstoupil do její trůnní komnaty, „své ruce nemyté na mne položil“ a po dalších neomalenostech mne z mého chrámu přiměli vzlétnout. Mne, královnu, z mého města, jako ptáka přiměli vzlétnout.

Pokračování textu

Olga Havlová: Chci, aby premiér Bohuslav Sobotka spolu s Bakalou a s jeho kumpány nesli odpovědnost za rozkradené OKD

Pár věcných informací pro všechny z vás, kteří jdete k volbám a rozhodujete se, komu dáte hlas. Jistě sami budete vědět,  jak naložit s hlasovacím lístkem strany muže, o kterém je níže řeč… Přečtěte si vyjádření Olgy Havlové:


„Já se k tomu také jako poslankyně za Moravskoslezský kraj musím vyjádřit,“ zahájila svůj projev druhé lednové úterý roku 2017 poslankyně Olga Havlová. Za zády měla premiéra Bohuslava Sobotku a tomu byly také určeny následující otázky od poslankyně zvolené na kandidátce Úsvitu.

Pokračování textu

Davida Rockefellera konečně vzal čert! Pro černé zlato zaplatil vznik dvou světových válek a stál i v pozadí všech krizí na Středním východě! A jeho potomci v tom pokračují!

Dopřejme si dnes další pohled do hlubokého zákulisí světové politiky… je důležité, abyste právě vy, kteří jste již dospěli nebo spějete ke znovuzrození v duchu, toto neradostné zákulisí jednak znali, jednak se s ním jako lidé vyrovnali a pochopili ho jako součást hry… jako součást zdejší hry dobra se zlem, která se vás ovšem týká méně a méně, čím více se svým pozitivním vnitřním nastavením a prohlubující se rovnováhou svých mužských a ženských energií od ní stále více osvobozujete…

Znalost podpásovek nositelů zla na této planetě a principu působení zvířecího ega v lidské psychice obecně je pro vás velmi důležitá… protože funguje obzvlášť výrazně u lidí tlačících se do rolí tzv. VIP u nás i jinde ve světě.

V případě, kdy se vědění o těchto záporných stránkách lidského bytí vyhýbáte, mohou vám do vašich životů v určitých nepříznivých konstelacích světového dění  intenzitou svého působení aktivně pronikat a výrazně vám ztížit konečnou fázi vaší Cesty ke znovuzrození v duchu…

Mám na mysli zejména onu lidskou pochybnost, která se /byť nechtě/ v takové chvíli nutně vynoří… ona pochybnost a zároveň nepřijatelný odsudek má formu mentální úvahy a často i silně emocionálního pocitu ohledně toho, jak něco podobného Bůh může dovolit… a toto silně oslabí vaše pracně získávané vnitřní znovu-sjednocování vašich „já“ a „Já“ a může se stát i silným impulsem k recidivě návratu ega po pozice negativního vnímání tohoto světa… což je vysoce nežádoucí stav, kterému se nutně musíte vyhýbat…

Pokračování textu

57. Vnitřní konflikt ducha a ega a jak ho překonat?

Přináším vám dnes něco mimořádného… jde o autentický příběh jednoho absolventa tzv. Kristovy úzké Cesty do vlastního nitra, který byl postaven v určité situaci bez předchozího varování před maximální aktivizaci svého ega a dokázal takto vzniklou situaci svou znalosti poměrů vnitřního uspořádání vlastní psychiky velmi dobře a velmi rychle zvládnout… na rozdíl od běžných lidí, kteří v podobných případech selhávají na celé čáře a často provádějí věci, které je přivádí do rozporu s normami společenského soužití a mnohdy i do možného konfliktu se zákonem… poslechněte si příběh vyprávěný oním mužem  a buďte tak u toho doslova v přímém přenosu…

Pokračování textu

Earth at night 128679269

Drazí přátelé, jsem vaše Matka Země a stále doufám, že alespoň někteří z vás ještě nejsou úplně padlí na hlavu. Poslechněte si, co vám potřebuji sdělit!

Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: "Pohni se", a ona se pohne.
Tomáš 48. Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: „Pohni se“, a ona se pohne.

 

Občas si ukládám texty, které mne zaujmou a občas na ně zapomínám. Jsem pak také občas příjemně překvapen, když na ně po týdnech, měsících či dokonce letech narazím. A tenhle mne opravdu potěšil. Není tedy můj, zdroj už si nepamatuji /pravděpodobně jde o jeden z channelingů od Pamely Kribbe, která předává informace ze zdroje Jeshua/. Ale nedat vám ho k dispozici by byla určitě chyba. Protože jak Matku Zemi znám, přesně tohle si myslí a myslí to opravdu vážně. Následující text navíc velmi dobře koresponduje s nedávným Jeshuovským textem o Kristovské Cestě, který vám jasně říká, že Cesta k osvícení vede skrze tělo »


Drazí přátelé, jsem vaše Matka, Země, která vás nese. Neustále vámi proudím a chci vás živit a inspirovat svou energií. Patříme k sobě. Tento tanec tančíme společně.

Život v těle, v muži či v ženě, je souhra mezi vaší duší a duší Země. Ctěte své tělo, tělo, které jsem vám dala. Je vyjádřením ženské nebo mužské energie, pociťte jeho krásu. Pozorujte ho zevnitř. Zažijte silné energie ve svém těle: emoce, pocity, vášně, touhy. Jsou to silné energie, kterým se někdy bráníte. Pokuste se však na chvíli pocítit čistou krásu svého těla, aniž byste ho chtěli ovládat. Vnímejte silové pole, kterým jako fyzická bytost jste.

Neustále od svého těla přijímáte informace a často tento přísun ignorujete, neboť si myslíte, že ve své mysli víte, co je pro vás nejlepší nebo špatné. Často ignorujete své tělo, tento dar ode mě.

Žádám vás, abyste raději obrátili svou pozornost směrem dolů, na místo pod vašimi chodidly, na základy, na kterých v tomto životě stojíte a vrátili se zpět ke svému posvátnému tělu – bydlišti vaší duše. Uzavřete mír se svým tělem a nebraňte se již energiím, které se v něm projevují – uznejte je. Vaše duše je vybízena k tanci s energiemi Země, s energiemi být ženou, být mužem, být spolu.

Pokračování textu

Je česká vláda dobrým hospodářem? Má na mysli dobro nás všech? Koná v našem zájmu? Pár úvah na dané téma

Při brouzdání internetem jsem objevil zajímavé materiály k velmi frekventované otázce dotace českých rozpočtů na všech úrovních jistými finančními objemy z Evropské unie… přiznám se, že nejsem specialista na otázky ekonomie a finanční toky v mezinárodním měřítku, ale rád se pokusím vám některé informace informace zprostředkovat… přestože nemohu za data zde uváděna stoprocentně ručit /jsou dlouhodobě před veřejností dobře utajována/, je možno si udělat celkem přesný obraz situace i na starších souborech dat, které v minulosti unikly různými kanály z horních pater naší politiky… názor si udělejte sami a pokud půjdete k volbám, přihlédněte k tomu, jak to tu zavedené politické strany a hnutí vedou…

Pokračování textu

Dobrat se poznání je obtížné. Tlucte a bude vám dáno, říká Kristus. Ale i tlouci se prostě musí umět

Minule jsem konstatoval, že rád dostávám vaše maily a ty přicházejí na moji soukromou adresu v hojném počtu. V naprosté většině případů jsou o vašich problémech, starostech, ptáte se na možnosti řešení či možné souvislosti s tím či oním. Občas se objeví i takový materiál, nad kterým mé srdce opravdu „zaplesá“. Posledně jsem vás tady s jedním takovým textem seznámil v článku Jak se opovažujete tvrdit… a co mi řeknete na svoji obhajobu — novodobí Koniášové nebo zoufale hledající? Kontakt s oním přispěvatelem měl své pokračování a ukázalo se, že motivem jeho pokusu o výměnu názoru je skutečně zájem o hledání cesty k sebezdokonalení. Věřím, že si i tohle pokračování rádi přečtete: Pokračování textu

Marine-Le-Pen-3-crop

Evropa v zajetí zvířecího ega svých vládců aneb jak se oficiální bruselské globalistické struktury snaží zlikvidovat nepohodlnou kandidátku na prezidentku Francie Marine Le Pen

Aktualizace 7. 3. 2017: Doplněny obrazy a odkazy na další zdroje.

Svět se v kravskou p*del převrací. Oficiální vládní struktury, soudy, policie a další orgány státní moci dnes při řízení států běžně používají metody dříve obvyklé pouze v kriminálních kruzích nebo někde v Latinské Americe. Ve snaze udržet si moc se doslova neštítí ničeho. Malou ukázku vám přinášíme zde:


Kriminalizace Marine Le Pen začala! EU parlament jí zbavil imunity a Google s Facebookem o ní budou falšovat zprávy, aby jí Francouzi nezvolili! Šest stupňů řízení odporu. Na jakém stupni je teď Marine?

Měsíc a půl před prezidentskými volbami ve Francii začala globalistická média a bruselský neomarxistický aparát konat. Evropský parlament zbavil Marine Le Pen imunity, aby mohla být vyšetřována francouzskými úřady z trestného činu údajné podpory propagace terorismu [1].

V roce 2015 totiž na svém Twitteru uveřejnila několik fotografií z poprav z Islámského státu [2], kde Jihadi John podřezával zajatce a také novináře Jamese Foleyho — Marine Le Pen obrázky sdílela, aby ukázala francouzským voličům, jakého kulturního „obohacení“ se může brzy dostat i Francii, pokud do prezidentského úřadu nenastoupí konečně někdo, kdo vystaví stopku bezbřehé migraci Arabů do Evropy a především do Francie, která už dnes je na mnoha místech spíše islámskou republikou než demokracií.

Pokračování textu

Jak se opovažujete tvrdit… a co mi řeknete na svoji obhajobu — novodobý Koniáš nebo zoufale hledající?

Mou radostí jsou mj. i vaše maily, v nichž se ptáte, zajímáte, souhlasíte případně nesouhlasíte a vůbec, nějak reagujete na podněty z ragauian.cz… je příjemné vidět, že vás tato práce zajímá, že se nad určitými podněty zamýšlíte, děláte si svůj názor, případně pochybujete a chcete více informací… zcela výjimečně se mi stává, že do své osobní pošty obdržím rozčilený e-mail níže níže uvedeného typu, jehož autor podle všeho rychleji píše, než myslí… dovolím si ho zde anonymně zveřejnit /s jeho souhlasem/ jako příklad toho, jak také může být obtížná cesta za poznáním, když člověk příliš zapadne do spárů falešné křesťanské /přesněji katolické, papežské/ víry a jejích dogmat… a k tomu maximálně upřednostní svoji mysl před svým srdcem…

Pozn.: Publikováno bez redakčních úprav bez korektur, omluvte prosím případné překlepy…

Pokračování textu

4. 3. 2017 se koná jedinečná přednáška Pavla Karpety: Magie a lidské zdraví. Chcete poznat sami-sebe? Chcete se stát pány svého života? O čem bylo originální, pravé Kristovo učení než ho zcenzurovali?

Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě...
Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé ale odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě…

Vážení a milí, nenechte si ujít přednášku Pavla Karpety, která se koná 4. 3. 2017 ve 14 hodin v Praze, v Michnově paláci. Jedinečná příležitost pro všechny, kteří chtějí pochopit, o čem je život na Zemi a vzít jej konečně do vlastních rukou!

Vstupenky a jejich cena

  • Vstupenky na dvouhodinovou přednášku budou k dispozici přímo na místě konání za 100 Kč.
  • O místo se nebojte, sály jsou velké, vejdeme se všichni, spíše mi jde o to, abych se tam sám pak nebál!
  • Podle informace na plakátu je vstup na výstavu Minerva zdarma po vyplnění anketního lístku.

Další varianty vstupného podle www.minervazdravi.com:

  1. Vstupné na 1h přednášku: 50 Kč
  2. Vstupné na 2h seminář: 100 Kč
  3. Celodenní vstupné: 250 Kč

Místo a čas konání akce

  • 4. 3. 2016 v Michnově paláci na Malé Straně, sál III.
  • Čas: 14.00–16.00
  • Přednáška: Magie a lidské zdraví

O skutečné Kristovské lásce k sobě samému. Láska, která otevírá cestu ke štěstí a pohodě. O tom, jak se to dělá, když se to umí…


Přednáška se koná v rámci výstavy Minerva.

Pokračování textu

56. Kdo hledá, najde — sděluje vám Roman a Rominko z Bratislavy na Kristově úzké Cestě, která k cíli skutečně vede

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Tak tu máme další reálný životní příběh člověka, který se na kristovskou úzkou Cestu již vydal. Dejme mu slovo:


Ahoj Pavle,

tak Ti píšem môj príbeh a skúsenosti s praktizovaním sebalásky a vnútornej cesty pod tvojím vedením. Posielám to, keď to uverejníš, veřím, že to pomóže luďom v ich rozhodnutiu ísť tiež po tejto cestě, která podla mých skúseností skutočně vede k cielu.

Úvodom by som v krátkosti načrtol, čo ma k tebe priviedlo. Asi pred 5 rokmi som prežíval životnú krízu, niečo na spôsob, keď stojíte na rázcestí a neviete, ktorou z 2 ciest sa vydať. Neriešenie tohto stavu, resp. neschopnosť sa rozhodnúť prerástli do psychickej a neskôr aj fyzickej bolesti a kopeniu ďalších problémov.

Pokračování textu

Tak se jim to povedlo! Čeští politici „citlivým“ řízením státu po 28 letech dovedli republiku „zu grunt“ — od dubna bude ČR zařazena mezi rozvojové země! A potom je volte, „odborníky“!

Tento článek vám zde přetiskuji proto, že vás může vést z zamyšlení, kam pod vládou těch velkých kluků, co si tam nahoře hrají na bohy, vlastně jako stát a národ směřujeme. Považuji zde uvedené informace za natolik prokázané, že je nepravděpodobné, aby nám byly podvrženy Kremlem. Vypadá to zdálky, ale bohužel i zblízka, jako zpráva o tom, jak si na tom Česká republika stojí 28 let po sametové revoluci, kdy nás v pod vedením specialisté na řízení zcela nového typu vyrostlými převážně ještě na katedrách komunistických vysokých škol.  Podle všeho nikoli východní propaganda, ale renomovaná západní instituce k tomu určená, jmenovitě  americká kmenová banka FEDu J.P.Morgan Chase, konstatuje ve své zprávě o stavu světového hospodářství, že je nutné vyřadit podle platných kriterií Českou republiku ze seznamu skupiny rozvinutých zemí a přesunout ji do skupiny zemí rozvojových. Můžeme si blahopřát. Tohle se ani za padesát let komunismu  u nás nikomu nepodařilo. Přečtěte si něco o tom:

AE News: Pořád dokola na Svobodném rádiu a ve svých článcích hovořím o procesech globálního chudnutí, o tom, jak čeští zaměstnanci v provozech berou už přes čtvrt století jen zlomek toho, co pobírají němečtí dělníci na úplně stejných pracovních pozicích a nyní je to potvrzeno přímo z USA. Americká kmenová banka FEDu J.P.Morgan Chase přemístí Českou republiku ze skupiny rozvinutých zemí (developed countries) do nižšího klubu nechvalně známých rozvojových zemích (developing countries) [1].

Pokračování textu

Pravda o radioaktivním jódu v ovzduší? Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal varování

Konečně je tu důrazné dementi. Může nám spadnout kámen ze srdce. Radioaktivní mrak je sice tady, ale nic se neděje. Množství radioaktivity je nepatrné a nestojí za řeč. Po příčině se radši nepátrá, alespoň podle oficiálních médií je klid po pěšině. Uveřejnili jsme všechny tři verze onoho smutného příběhu. Pevně věřím, že pravda vyjde najevo a my pak budeme moci posoudit, čí stanovisko jí bylo nejblíže. Fukušima byla taky dlouho v pohodě a dnes uniká podle zcela oficiálních zpráv tři sta tun vysoce radioaktivní vody denně do moře. Každopádně by ten, kdo neříká vědomě lidem pravdu, měl být v budoucnu o koule kratší! Uvidíme, kdo to bude… 

Pokračování textu

Exkluzivní reportáž: Autobusy německé Luftwaffe vozí NWO migranty do zimního střediska na lyžovačku! Kdo z vás to má?

Převzato bez komentáře…


Německo je země neomezených možností a nebuďme skromní, je to země zázraků. Když v roce 2015 otevřela Angela Merkel svoji náruč migrantům, nikdo asi netušil, že německými a rakouskými kopci a sjezdovkami se místo jódlování Tyroláků a cinkání zvonců začne ozývat arabština a ve frontě na vlek místo „schnell, schnell“ uslyšíte „jala, jala“. Jeden z našich čtenářů z Prahy byl o víkendu na německé straně Šumavy a přijel si zalyžovat na Arber (Javor). Jaké to však bylo jeho překvapení, když na kopci se proháněli na snowboardech migranti z arabských zemí, do každého vráželi a padali po sjezdovce jako hrušky. Začal tedy pátrat po původu těchto dárečků a nestačil se divit.

Pokračování textu

K úniku radioaktivity v Evropě došlo při kontrole těsnosti plynovodů kvůli možnému poškození zemětřeseními v Norsku a Itálii

V rámci vyváženosti vám k ranní zprávě AENews přidáváme další zprávu, tentokráte z ruských zdrojů. Jde o vysvětlení události zcela jinak a jen budoucnost ukáže, kde je pravda. V každém případě mlčení a mlžení oficiálních médií je podezřelé a není vyloučeno, že podobně jako za komunistů se tuto příčinu dozvíme s několikaletým zpožďěním. Jiste se uděláte obrázek sami. Protože být informován a udělat si svůj názor je vaše právo. Právo, které je vám stále důrazněji bruselskou a českou vládou odepíráno.

Zajímavá zpráva ruského Ministerstva zdravotnictví, vydaná dnes pro vnitřní potřeby Kremlu, konstatuje, že v důsledku nedbalého provedení testů úniků z potrubí přírodního plynu, které byly nutné z důvodu devastujících zemětřesení postihnuvších Itálii 18. ledna (viz Wikipedie: Zemětřesení ve střední Itálii v lednu 2017), byly milióny občanů Evropské unie vystaveny vážnému zdravotnímu riziku: více než polovina evropského kontinentu byla zasažena smrtící radioaktivní částicí jódu 131 (viz článek Detekce stopových množství radioaktivního jódu v Evropě v lednu 2017). 

Pokračování textu

Letoun USAF WC-135 na britské základně Mildenhall byl vyslán z USA do Evropy, aby měřil radioaktivitu v atmosféře.

Nad Evropou se valí radioaktivní mrak pocházející nejspíše z exploze ve francouzské jaderné elektrárně. Vlády mlčí, Francie mlží o neškodnosti radionuklidů. Jde o planý poplach nebo terorismus?

Máme pro vás hned po ránu jednu zprávu ze světa, která ve vás starších jistě vyvolá reminiscenci na události okolo Černobylu za dob komunistických vlád ve východní Evropě v roce 1986. V oficiálním tisku byl až do tohoto týdne celkem klid, prakticky teprve včera /téměř po měsíci od výbuchu v jaderné elektrárně ve Francii/ se v médiích objevily články, které jednak veřejnost informují o nebezpečí spadu radioktivity ve střední Evropě, jednak uklidňuje jejím údajným  minimálním rozsahem a jemně poukazují na pravděpodobný zdroj ve východní Evropě. Že by zase zlý Putin?

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Evropská rodová linie. 6

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

Evropská rodová linie
a Merovejská dynastie

Na počátku pátého století byli potomci Ježíše a Marie spojeni sňatkem se sicambrianskými Franky, a z nich vznikla nová královská dynastie. Jde o proslulou merovejskou dynastii, zakladatele francouzské monarchie. Z další větve Merovejského následnictví pak vzniklo zcela nezávislé židovské království v jižní Francii — království Septimania. Dnes je známe jako Languedoc. A první princové Toulouse, Akvitánska, či Provence, ti všichni byli následníky mesiášské linie Svatého Grálu. Septimania byla uznána jako Královský dům Davidův v roce 768 a septimánský princ Bernard se později oženil s dcerou císaře Karla Velikého.

Z králů-rybářů pocházela i další významná paralelní rodová následnická linie v Galii. Zatímco merovejští králové pokračovali v patriarchálním odkazu Ježíšově, tato linie pokračovala v matriarchálním odkazu Máří Magdalény. Byly to dynastické královny Avalonu v Burgundsku, nebo Dům Vod — House del Acqs. Což byla symbolika připisovaná Máří Magdaléně, která v dávných dobách připlula do Provence po moři z Judey.

Pokračování textu

55. Změní působení křehké víly Zuzany vztah manželů k lepšímu? Zejména když tahle dobrá víla není z tohoto světa! Zde jste svědky skutečných zázraků, proti nimž ty církevní jsou jen slabým odvarem

Životní zkušenosti Aničky na Cestě za nalezením sebe-sama… aneb Anička v říši divů, díl 2.

Dnes vám mohu v této rubrice nabídnout něco skutečně neobvyklého. Je to příspěvek, který navazuje na životní příběh paní, která již popsala svůj duchovní vývoj na Cestě a své problémy v manželském vztahu v textu v této rubrice pod číslem 52 » Přestože jsme vyřešili ve vztahu manželů karmickou vazbu, problém přetrvával a tak jsme se rozhodli k radikálnímu řešení. V tomto manželském vztahu totiž představitelem silnějšího pohlaví je muž, jehož psychický vývoj byl nesmazatelně nepříznivě determinován nedostatkem mateřské lásky (ne)dané mu v období dospívání vlastní matkou. Muži tohoto ražení si pak v dospělosti nehledají životní partnerky, ale náhradní matky. A to přináší do vztahu řadu běžným způsobem neřešitelných problémů.

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. O nanebevzetí a rodičovství. Marie Magdaléna prchá z Judska do Francie. 5

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

O nanebevzetí a rodičovství

V minulém pokračování byla řeč o údajné Ježíšově smrti na kříži »

V této souvislosti není možné se nezmínit o jednom aspektu bezprostředně souvisejícím s událostmi kolem údajného ukřižování. Z chronologie evangelií víme, že Ježíšovo druhé manželské pomazání od Máří Magdalény v Betánii bylo v týdnu před ukřižováním. A z toho také vyplývá, že v té době byla Máří Magdaléna ve třetím měsíci těhotenství a dítě se tak mělo narodit v září. Co říkají evangelia o událostech v září roku 33? Fakticky vůbec nic, ale ve Skutcích apoštolů je popsána událost později církevníky označená jako nanebevzetí. Skutky apoštolů tuto událost samozřejmě tak nenazývají a událost je zcela zjevně popsána alegoricky. V textu se praví: „A když řekl tyto věci… byl pozvednut a mrak jim ho zakryl“. A pokračuje tím, že muž v bílém řekl žákům: „Proč tu stojíte zírajíce do nebes? Stejný Ježíš se vrátí stejným způsobem, jakým jste ho viděli odejít“. O něco dále se praví, že „nebesa musí přijmout Ježíše, dokud nevyprší čas obnovy“.

Pokračování textu

54. Dana a Danuška — věří si a dokáží spolu divy!

anita-moorjani-shift

Toto je 4. část výjimečného svědectví Daniely, která byla tak laskava a podělila se s námi o zkušenosti z Cesty za sjednocením sebe-sama. Svědectví je výjimečné svým detailním a rozsáhlým popisem, který je na ragauian.cz rozepsán v mnoha pokračováních:


Dobrý večer, pane Karpeto,

je to dnes 14 dní, co jsme si povídali spolu naposled. Dal jste mi pokyny ohledně čištění emocionálního bazénu.

Pokračování textu

Další důkaz o tom, že vám nelžeme! Nigel Farage prohlásil před všemi europoslanci v Bruselu, že Evropská unie není demokratická! Od toho je k fašismu už jen krůček!

Ve svých textech obvykle nešetříme slovy kritiky na postoje Evropské komise resp. EU k mnoha společným evropským problémům, zejména pak ve věci přímé podpory a vyvolávání vlny migrace z muslimských arabských a afrických států zaplavující EU » Jsme zajedno s tzv. alternativními médii, kterým se nyní pokouší vláda nasadit cenzurní náhubek v podobě nového úřadu „pro výklad pravdy“ » ve spolupráci s aktivisty tzv. pražské kavárny a tzv. neziskovými organizacemi financovanými ze zahraničí soudruhy Sorosem a spol. Proto přetiskujeme aktuální materiál z portálu AENews, který vyšel právě dnes a europoslanec Nigel Farage v něm mimo jiné otevřeně říká:


V EU není demokracie — vládne nikým nevolená Evropská komise!

Britský europoslanec Nigel Farage, který byl hlavním vůdcem Brexitu minulý rok, vystoupil včera v Evropském parlamentu s projevem, který opět odhalil samotnou podstatu a nedemokratický charakter celé Evropské unie. V poloprázdném sále Evropského parlamentu probíhala diskuse ke stanovisku Evropské komise odsoudit kroky Donalda Trumpa v USA, kterými zakázal na dobu tří měsíců vstup do USA lidem z celkem 7 muslimských zemí. Nigel Farage si vzal slovo a začaly se dít věci. Nejprve porovnal procesy v USA a v Evropě. Zatímco Donald Trump plní sliby svým voličům, Evropská unie je z toho v šoku a zuří — hezky se ukazuje pravá podstata NWO.

Vzápětí si rýpl do Evropské komise, která jako jediná má výhradní právo navrhovat legislativní opatření, přestože komise nebyla nikým zvolená. Evropský parlament je tak pouze fíkovým listem, protože slouží pouze k posvěcování zákonů, které se upečou v Evropské komisi.

Pokračování textu

53. Františkova zkušenost s rekonstrukcí vlastní psychiky a poznáním sama-sebe

Dnes vám přináším pohled pana Františka na to, jak se mu podařilo najít řešení svých problémů na cestě do svého nitra. Jeho výpověď je nádherně emotivní a určitě vás zaujme. Čtěte prosím:

Dobrý den jmenuji se František a chtěl bych vyjádřit zkušenosti s průběhem poznávání sebe sama.

Co mě vedlo k tomu, abych zavolal panu Karpetovi? Velká touha změnit svůj život. Od dětství jsem se zajímal o pravdu a věci duchovní podstaty života.

Takže má nejoblíbenější otázka byla PROČ? Když dostáváte  odpovědi, vynoří se další a další otázky. Pak si řeknete STOP.

Pokračování textu

heart 77135278

Od zoufalství ke štěstí a spokojenosti — skutečný příběh. Jak se lidský život může změnit během několika měsíců práce na vlastním nitru? Co je to opravdová, bezpodmínečná Kristovská láska? /3/

Dnes se opět vrátíme k příběhu paní Jany a její Janičky v pořadí již třetím pokračování » V předchozích dvou jsme se dostali k popisu toho, jak Jana s Janičkou zvládaly naučit se vzájemné bezpodmínečné lásce a kterak jsme se právě přes tuto lásku dostali na stopu krutého emocionálního bloku z doby porodu, který nakonec vyústil v poměrně těžkou bulimii prožívanou nepřetržitě od 17 do 32 let jejího aktuálního věku.

Pokračování textu

DEAD SEA SCROLL. The Manual of Discipline, Col. 2-4, Qumran Cave no. 1

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Jak se vyráběly Ježíšovy zázraky? Svatba v Káni Galilejské. Pilátův soud a Ježíšovo ukřižování. 4

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Původní Ježíšovo hnutí a jeho potlačení. 3

Navazujeme na předchozí část a pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb » a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci.

Původní Ježíšovo hnutí — nazorejci, nazarenci, ebionité

Po fingovaném Ježíšově ukřižování » odešel Petr se svým kolegou Pavlem do Antiochu v Sýrii a odtud pak pokračovali do Říma. To oni založili hnutí, ze kterého následně vzniklo „křesťanství“ — nebo přesněji řečeno „římský katolicismus“.

Egerton 609: Gospels with the Epistle to Damasus. Decorated initials (B)eato and (N)ovum with interlace at the beginning of Jerome's letter to Pope Damasus, Parchment codex, 9th century.
Egerton 609: Gospels with the Epistle to Damasus.
Decorated initials (B)eato and (N)ovum with interlace at the beginning of Jerome’s letter to Pope Damasus, Parchment codex, 9th century.

Pozn. redakce: Na tomto místě je nutno dávat pozor na slovíčka resp. terminologii — protože slovo křesťanství je dnes obecně vnímáno jako synonymum pro Kristovo učení. Proto je třeba zdůraznit, že v minulém odstavci /a obecně/ Gardner používá slovo křesťanství jako označení jeho zfalšované římské verze. Pro zamezení nejasností je lépe nazývat tuto zfalšovanou verzi jako „římský katolicismus“, který nakonec ve 4. století zvítězil jako státní římská církev. I když protestanté vyřadili některé temné části katolicismu, přesto není jejich verze o mnoho lepší, jelikož staví na zfalšované Jeronýmově a Damasově kanonické = katolické Bibli »

Podle dalších kronik a zápisů Ježíš, jeho bratr Jakub, a s nimi i většina ostatních apoštolů, pokračovali v Nazarenské sektě a podařilo se jim rozšířit toto hnutí do Evropy…

Pozn. redakce: Úspěšnější v šíření hnutí byl ovšem Pavel, na jehož základech pak vznikla katolická církev, která ostatní směry převálcovala. Pavel zavedl některé nepříliš šťastné formulace — jako třeba třeba víru ve spasení skrze Kristovo ukřižování a jeho údajné zmrtvýchvstání. I když to evidentně myslel symbolicky, církvi se to podařilo důkladně překroutit v současný antikristovský katolicismus, který bohužel vládne světu dodnes…

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Utajená a zakázaná evangelia. Dvojí narozeniny: Fyzické a společenské. 2

Pokračujeme spolu s historikem Gardnerem v osvětlování historických chyb a mnohdy vědomě prováděných pokřivení v biblických textech s cílem prosadit falešné verze událostí, které vyhovovaly uzurpátorům světské moci. Text navazuje na náš rozbor skutečných událostí tzv. ukřižování Ježíše » a naznačuje stručně, co se dál dělo s Ježíšovou dynastií »

Zakázaná evangelia

Faktem je, že se dnes objevila další evangelia nalezená například v Nag Hamádí v Egyptě v padesátých letech minulého století. Jedním z tam získaných podkladů bylo i Tomášovo evangelium »

Poměrně podrobně jsme si probrali naprostou destrukci původního znění významných Kristových výroků ze strany římsko-katolických opisovačů a překladatelů Bible v porovnání s podstatně starším Tomášovým evangeliem »

Laurence Gardner měl možnost nahlédnout do starších vydání kanonických evangelií a rovněž zaznamenal řadu zřejmě naprosto vědomých úprav textu, které ve svých důsledcích vedly k úplnému převrácení smyslu tradovaných událostí.

Pokračování textu

heart-44

52. Rekonstrukce vlastní psychiky s časovým odstupem viděno očima ženy, která se na Cestu vnitřní změny už vydala

Životní zkušenosti Aničky na Cestě za nalezením sebe-sama… aneb Anička v říši divů, díl 1.

V rámci novoročních přání se na mé internetové adrese objevil i tento mail od paní, která před časem pod mým vedením nastoupila na Cestu vnitřní změny. Její popis této Cesty, jejího přínosu i některých přetrvávajících problémů je natolik zajímavý a inspirující, že /byť opět anonymně, ale s jejím souhlasem/ vám ho dávám k nahlédnutí. Čtěte prosím…


Dobrý den, pane Karpeto,

srdečně Vás zdravím v Novém roce 2017. Dlouho jsem Vás nekontaktovala /naposledy v červnu 2016/, kdy jsem podle vašeho vedení dokončila práci na základní změně mé psychiky. Stále ráda navštěvuji Váš web a pročítám si Vaše starší i nové texty. Také různé odkazy, např. ty na web Jeshua.cz. Vždy v nich najdu něco nového, podnětného, úsměvného, zamyšlení-hodného, objevného…

Pokračování textu

Dali mu tři měsíce života, rakovinové nádory ale zmizely a doktoři jen čumí!

Podívejme se spolu na jeden z článků na téma zdraví s příchutí senzace tak, jak byl právě zveřejněn v mainstreamových médiích. Okořením ho v potřebném rozsahu svým komentářem poukazujícím na totální /a zcela zřetelně úmyslnou/ ignoranci a neschopnost oficiální medicíny pochopit pravé příčiny rakoviny jako nemoci, při které tělo člověka v podstatě spouští sebedestrukční program. Zde je text článku: 


Za vánoční zázrak považuje Stanislav Vajda (30), jeho žena a tři děti to, že dostal tři měsíce života, ale nádory najednou zmizely. Lékaři jsou opatrnější — podle nich předchozí léčba rakoviny asi zničila i nově vzniklé útvary.

Pokračování textu

Skutečný Ježíš Kristus — o jeho životě, o tom, jak to skutečně bylo. Lhali vám, lžou a budou lhát, ty k*vy, pokud jim to svojí pasivitou dovolíte! 1

Církevní pohádky kouzla zbavené

Podotýkám, že tohle čtení je jen pro silné nátury. I pro vás, kteří jste už sami došli k náhledu o to, jak je církev prolhaná, prohnilá a jak se nesmírně provinila na nás všech » budete překvapeni hloubkou manipulace, které se ti kluci pitomí v minulosti dopustili a stále dopouštějí.

Pokračování textu

Sumer — země bohů /IV/ Zvítězí sobectví rodu Enkiho nad láskou rodu Enlilova? Cesta k vzestupu Jehovaha se otevírá. „Vyvolený“ židovský národ je převodovou pákou moci zla v dějinách lidstva!

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

Ashurnasirpal II, about 883-859 BC, Nimrud, Iraq — helmet with horns represents the supreme god Ashur; the winged disc stands for the sun god, Shamash; the crescent within a full circle is the emblem of the moon god, Sin; the fork is the thunderbolt of the storm god, Adad; and a star, the planet Venus, signifies Ishtar, goddess of love and war.
Ashurnasirpal II, about 883-859 BC, Nimrud, Iraq — helmet with horns represents the supreme god Ashur; the winged disc stands for the sun god, Shamash; the crescent within a full circle is the emblem of the moon god, Sin; the fork is the thunderbolt of the storm god, Adad; and a star, the planet Venus, signifies Ishtar, goddess of love and war.

Jákobův žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží

Z Bible víme, co se stalo Jákobovi, když se vydal z Kanaánu do „staré země“, aby si tam našel nevěstu: Někde v polích u Charránu spatřil, jak „na zemi stojí žebřík, jehož vrchol dosahuje k nebesům, a po něm vystupují a sestupují poslové Boží“. V téže době, kdy Nabonid obnovil pravomoci a chrámy Nanny/Sína, znovu vystavěl chrámy a zavedl kult uctívání Sinových dvojčat jménem IN.ANNA /„Anova paní“/ a UTU /„svítící“/.

Obě děti porodila Sínovi jeho oficiální manželka Ningal, takže byly rodem členy božské dynastie. Inanna se sice narodila jako první, ale její bratr Utu byl prvorozeným synem, a tudíž právoplatným následníkem trůnu. Na rozdíl od biblických dvojčat Ezaua a Jákoba, mezi nimiž vládla ze stejných důvodů řevnivost, vyrůstaly obě božské děti v přátelství. Prožívaly spolu dětská dobrodružství, dělily se o všechny zážitky, pomáhaly si, a když si Inanna měla vybrat manžela mezi dvěma bohy, požádala o radu bratra.

Inanna a Utu se narodili v dávných časech, kdy ještě na zemi žili pouze „bohové“. Utuovo sídelní město Sippar se uvádí jako jedno z prvních, jež v Sumeru založili „bohové“. Nabonid v jednom nápisu popisuje, co se mu stalo, když začal s přestavbou Utuova chrámu E.BABBARA.

Pokračování textu

Za námi je zimní slunovrat roku 2016 a vstupujeme do roku 2017 plného příležitostí konečně začít žít šťastně a v pohodě tady a teď

Ano, myslím to vážně, šťastně a v pohodě — a to bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Naučte se být nad věcí skrze skutečnou bezpodmínečnou lásku k sobě a zbavte se postupně na oné „úzké“ cestě do vlastního nitra strachů, bloků a nesprávných emocionálních a mentálních vzorců či karmy a závislostí na tom či onom.

Protože právě v přenastavení vnitřního schematu vaší vlastní psychiky najdete přesně to, co už dlouho hledáte a jinde nikde nenalézáte. Právě v tom přenastavení vašeho vlastního vnitřního vztahu obou „já“ a „Já“ /ega a ducha/ je možno najít jak lásku i přijetí sebe sama, tak lásku a přijetí světa i lidí kolem. Je v tom i začátek pozitivního žití všedních dnů i dnů svátečních, stejně jako i žití, které znáte pod pojmem „žít přítomností“, čili žít tady a teď.

Pokračování textu

Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? Církev vám vzala Boha i svobodnou vůli! 5

Pokračujeme v seriálu s výkladem o tom, zda Ježíš Kristus byl člověkem nebo bohem či obojím. Kvůli pochopení dalšího textu srdečně doporučuji se vrátit k předchozím dílům, pokud jste je minuli:

Vyvedením Boha na nebesa byl zbožštěn mužský prvek, mužské energie v tomto stvoření. Ve všech oblastech se začal silně prosazovat kult dominance mužských energií, který trvá dodnes a přinesl lidstvu i Zemi neuvěřitelné škody.

Země v pozici zástupkyně ženských energií se stala znásilňovanou a bezprávnou bytostí — podobně jako byly o svá práva připraveny miliony a stamiliony žen celého světa dominantní mužskou zvůlí. Spojení se Zemí a přírodou, i úcta k životu a jeho tvůrčímu potenciálu, které byly přirozenou součástí kdysi vládnoucího matriarchátu a byly již v Kristově době na ústupu, dostaly v době po Kristu definitivně na frak a byly násilně přerušeny v myslích i vědomí lidí tohoto lidstva.

Proto dnes žijete na Zemi s totálně zničenou a rozhašenou přírodou a je čím dál tím hůř. Tak jako si dnes nevážíte vlastních ženských energií /vědomí svého těla/ a nemáte je rádi či je dokonce nenávidíte /a nenávidíte tedy sami sebe/, stejně tak nenávidíte tuto Zemi, její přírodu a své bližní!

Pokračování textu

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? Opravdu stále věříte tomu, že vás Kristus spasil svou smrtí na kříži? 4

Podstatných informací pro orientaci na duchovní Cestě je zoufale málo a adventní doba je velmi příhodná pro připomenutí opomíjených faktů o tom, kdo my lidé jsme a kam „kráčíme“.

Pokračujeme v seriálu s výkladem o tom, zda Ježíš Kristus byl člověkem nebo bohem či obojím. Kvůli plnému pochopení dalšího textu doporučuji se vrátit k prvním dílům, pokud jste tyto ještě nečetli. Budeme totiž pracovat s pojmy, které jsou málo známé a často chybně vysvětlované…

Pokračování textu

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? A jak to vlastně s těmi Bohy je? 3

Pokračujeme v seriálu s výkladem o tom, zda Ježíš Kristus byl člověkem nebo bohem či obojím. Kvůli plnému pochopení dalšího textu doporučuji se vrátit k prvním dílům, pokud jste je minuli:

Kult slunce Sol Invictus, orel je znamením nebe a opak hada, který označuje dolní Zemi.

Minule jsme si řekli, že za přemalovanou fasádou pradávné tradice Slunečního boha Mithry se skrývá několik párů církví podporovaných „ďábelských“ růžků Satanových v podobě rafinovaně skrytých a velmi škodlivých manipulací s myšlením tohoto lidstva. Samozřejmě včetně vás!

Podivné základy křesťanství

První sadu těchto růžků představuje fakt, že z výjimečného člověka, člena bratrstva Esenských, nádherného muže a člověka jako my všichni, člověka, který byl jedním z vynikajících zasvěcenců a proroků starověku, učinilo křesťanství neživou sochu bohočlověka a postupem času zcela převrátilo, zničilo a zprofanovalo jeho učení určené tehdejšímu i budoucímu lidstvu.

Ježíš a jeho pojetí bohočlověka tak, jak je před vás kdysi a dnes staví římsko-katolická církev a její mnohé odnože, je ve skutečnosti danajským darem této církve lidstvu. Mimochodem, právě díky jejímu zhoubnému selhání ateismus jako neméně kontraproduktivní světový názor zejména v českých zemích, na Moravě a ve Slezsku zakotvil tak hluboké kořeny. Být věřící nebo ateista v čase konce věku, obojí je spolehlivou cestou do pekel. Jedinou správnou cestou je znát a vědět.

Pokračování textu

Národ v lénu bohů — historická úloha českých zemí, Moravy a Slezska jako nového duchovního centra světového vývoje pro příští staletí /VIII/

Pokračujeme s knihou vynikajícího českého autora Ivo Wiesnera „Národ v lénu Bohů“ »

Ostatně tentýž princip nacházíme u mnoha starých, ale i nedávných národů. Několik rodin tvořilo rod, v jehož čele stál obvykle nejstarší a nejmoudřejší praděd či děd, jehož rozhodnutí nad členy rodu nemělo odvolání. Každý rod měl svůj rodový znak — totem, obvykle stylizovanou podobu váženého zvířete, rostliny, hvězdy, či jiného jevu. Někdy se stávalo, že rod postupně přijal i totemové jméno významného předka. Řadou rodů byl tvořen kmen, v jehož čele stál obvykle druid zrozený z jeho středu, který se opíral o kmenovou radu složenou z náčelníků jednotlivých rodů. Kmenový náčelník měl nad kmenem neomezenou moc a plně odpovídal pouze Nejvyšší Bytosti, či prostřednictvím druidského velekněze podřízeným bohům.

Pokračování textu

pf-2017a

PF 2017: ragauian vám přeje úspěšný nový rok na úzké Cestě plné lásky k sobě, světu a lidem kolem vás

Web ragauian.cz a já osobně vám přeji nádherné prožití oslav zimního slunovratu a úspěšný první krok do nového roku plného lásky, klidu a míru na úzké cestě přijetí ega vaším vlastním duchem a následné prožívání pozitivní rovnováhy duálních energií vašeho bytí nejen na této Zemi »

V tomto přání je skryto vědění o tom, co skutečně a dokazatelně řekl živý Ježíš a co zapsal napsal jeho bratr Didymos Juda Tomáš ve svém římsko-katolickou církví likvidovaném Tomášově evangeliu » /viz níže/:

Ježíš řekl: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti…

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

A to platí pro každého z vás, kdo se rozhodne opustit onu „širokou cestu“ k Bohu, kterou jdou všichni kolem vás a která nevede nikam… buďte si jisti tím, že pouze „úzká Cesta“ do vlastního nitra a zvládnutí dění v něm ke konečné rovnováze vašich duálních energií k vytouženému cíli skutečně vede… stejně jako ke štěstí, spokojenosti a znovuzrození v duchu!

Přestaňte být věřícími a buďte skutečně vědoucími o tom, co jest… Vy za to stojíte!

S úctou a láskou Pavel Karpeta


Pravá Kristovská Cesta: Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas.

 

Tomáš 5: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.
Tomáš 5: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.

 

 


xmas-landscape1

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? Pravda o církevní manipulaci s fakty 2

Pokračujeme v seriálu s výkladem o tom, kým doopravdy byl Ježíš. Kvůli plnému pochopení dalšího textu doporučuji se vrátit k předchozím dílům:

Před mnoha staletími, dokonce už před více než dvěma tisíciletími, „Panna“ Marie prý devět měsíců po jistě nádherně prožitém „panenském“ početí Ježíše, po noci strávené s Duchem svatým, uléhá do vonného sena v přístěnku zájezdního hostince někde v Judei na Středním východě, aby splnila svoji radostnou povinnost: porodit nám Božího Syna. Určitě se při porodu usmívala netrápena porodními bolestmi a naplněna nádherným vědomím, že dále zůstává /bůhvíproč/ pannou. Tak tomu prý bylo, alespoň podle církevních specialistů na vymýšlení dogmat. Tihle bezesporu svým způsobem moudří muži k tomuto názoru sice došli se zpožděním několika staletí, ale nepřipouští k výsledkům svého „bádání“ žádnou diskusi.

Dá se předpokládat, že tato událost stará dva tisíce let vás v moderní době ani o vánocích a tím méně v průběhu roku příliš nevzrušuje. O vánocích máte spousty svých malých starostí a radostí s domácím úklidem, přípravou vánočních svátků a sháněním dárků pro své blízké. V průběhu roku pak musíte žít, uplatnit se v této dravčí společnosti v zajetí špatných zákonů chamtivých zástupců lidu přibližujících si do svého vlastnictví prostředky z vašich daní. A musíte snášet vedení obvykle neschopných /a možná spíše pro sebe všeho schopných/ politiků a všudypřítomnou a mnohdy prohnilou duchovní nástavbu v mnoha křesťanských církvích.

A děláte dobře, pokud se mystérií křesťanských vánoc zabýváte pouze okrajově. Ono to vlastně je všechno jinak, než nám ti roztomilí pastýři v sutanách vyprávějí už po stovky let. Ano, přijměme jako fakt, že Ježíš Kristus byl skutečně historickou osobou. Ale velmi mnohé z toho, co nám církve přináší z toho kolem něj a v souvislosti s ním, je sofistikovaná pohádka určená k vašemu ovládání.

Řekněme si dnes několik dalších důvodů, proč této pohádce a jí podobným nevěřit a dobře se orientovat v možných rizikových důsledcích klamavé církevní teorie a praxe pro váš život vezdejší.

Ježíš Kristus se především se nikdy nenarodil tak, jak je vám předkládáno. Ježíš Kristus totiž byl člověk, ne bůh.

Pokračování textu

xmas-landscape3

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? 1

Milí čtenáři, přeji vám všem krásné Vánoce a spoustu osobní a rodinné pohody v kruhu vašich blízkých. Nechť jsou vám rozzářené oči vašich dětí, nad dárky pod slavnostně vyzdobeným stromečkem, odměnou za vaše celoroční úsilí o klid a mír ve vaší rodině. Štěstí ať vás provází ve zbytku tohoto roku i v roce příštím.

Jaký je ragauianův pohled na Vánoce, jejich současný obsah, rituály, atmosféru? Je možné doporučit rozvíjení tradice Vánoc nově vyrůstající generaci? Pravdu je třeba si připomínat alespoň jednou za rok!

Pokračování textu

51. Když mi manžel oznámil, že našel na internetu dalšího člověka, který by mu dle jeho názoru dokázal od jeho potíží pomoci, tak mne doslova „polilo horko“, píše paní Ivana. A jak to dopadlo?

Dnes vám přináším krátkou, ale pro mne velmi potěšující zprávu. Je to poprvé, kdy se k mé práci vyjádřila manželka jednoho z mých klientů — a to manželka pana Jaroslava, který se o svůj příběh vzestupu z hluboké psychické krize při naší společné práci podělil s vámi zde na webu v celkem třech vstupech již dříve. Text toho dopisu je bezpochyby radostný, pro mne o to více, že mne pan Jaroslav při nedávném telefonickém rozhovoru ujistil, že je v naprosté pohodě, věří si, je odolný proti všem tlakům z okolí, které ho kdysi srážely do úzkostí a depresí. Našel si novou práci, ve které se mu líbí a má ji rád, bez problému vychází se svými spolupracovníky a má také radost z toho, jak si nově nádherně rozumí se svými vnoučaty. Text dopisu přetiskuji zde:

Pokračování textu

warrior-and-dragon

Rozhovory s ragauianem — pohádka pro dospělé o Honzovi, drakovi a krásné princezně

Otázka: Pavle, jsem ráda, že mám možnost ti položit pár otázek. Myslím si, že tím vyhovím i dalším lidem, kteří nemají možnost ti je položit přímo. A pojďme hned k té první. Velmi mne zaujala v tvých textech ona dualita ega a ducha. Pravdou je, že pro mne je rozklíčovat tvůj výklad složitou záležitostí. Nemáš nějakou zkratku, která by mi jasně a zřetelně osvětlila podstatu věci?

Rád ti vyhovím. Věnuji problému duality v člověku na svém webu hodně prostoru » a rozumím tomu, že pro člověka používajícího ryze logickou mysl ve spojení s egem, bez otevřeného srdce, je obtížné tam uvedené informace vstřebat. Přiznávám, že pochopení skutečného fungování duality v člověku je pro mnoho lidí nad jejich síly a tomuto tématu se prostě vyhýbají. Tak už ale to chodí. Je věcí svobodné vůle každého člověka, zda se zajít o tohle bude nebo ne.  Každý se může rozhodnout, čemu chce věřit a jakou cestou se vydá.

Jen musí počítat s tím, že svým rozhodnutím si také volí to, co bude jeho příštím osudem.

Pokračování textu

Národ v lénu bohů — vaši předkové se po tisíciletí bránili germanizaci! A teď vás ten grázl Sobotka a spol. chtějí islamizovat! Jste hodni odkazu svých předků nebo mu to dovolíte? /VII/

Byli naši předkové údajní pohané či barbaři, za jaké je po dlouhá staletí neprávem označuje katolický klér » a jím inspirovaní historici hrající na germánskou notu?

Pojem „barbaři“ byl použit již Řeky původně pro všechny národy, jejichž řeči Řekové nerozuměli. Později tento termín nabyl až pejorativního významu zdůrazňujícího civilizační nevyzrálost a méněcennost některých etnik projevující se hrubostí, krutostí a nevzdělaností.

Od Řeků toto pojetí v podstatě převzali i Římané, kteří již za barbary považovali všechny národy a etnika neřímského původu, přestože mnohé z nich neměly o nic horší kulturu než Řím samotný. Příkladem mohou být především Keltové. Když křesťanská církev římská získala koncem 4. století n. l. rozhodující vliv v západní části rozpadající se Římské říše, vytvořila si velmi pevný ideologický a mocenský klíč k ovládnutí vytvářející se mocné říše germánských Franků.

Tím začíná usilovné a cílevědomé pronásledování „pohanů“, tedy národů a etnik ideu západního (římského) křesťanství nevyznávajících. Katolický klérus úzce spojený s franckými panovníky začíná používat ideu křesťanství jako zásadní ideologické zdůvodnění expanze francké říše do původního keltského a slovanského prostoru. Začíná období násilného šíření západního (římského) křesťanství „ohněm a mečem“, především do prostoru obsazeného západními a přímořskými Slovany.

Pokračování textu

Jsem muslim a přebírám tvou zem! Děsivé video z Velké Británie ukazuje, jak to bude už brzy vypadat i v ČR, pokud necháte naše politiky u vesla i v dalším období!

Jste rádi, že vám tato vláda přidá od nového roku na důchodech a minimální mzdě?

Jste rádi, že vám tato vláda z vašich daní podle direktiv Agendy 2030 » přispívá na import neboli tzv. integraci muslimských imigrantů?

Už se těšíte, jak jí vyjádříte svou vděčnost ve volbách? Pak byste se jí ale měli zeptat, kam až je vláda společně s „vůdci“ nové Evropy z Berlína a Bruselu ochotna v zaplevelení českého prostoru muslimskou imigrací zajít! Protože fakta hovoří jasně: její představa tzv. multikulturního sblížení má šílené  dopady o nichž si můžete přečíst níže. Chcete tohle pro své děti a vnuky? Přečtěte si tenhle článek a zhlédněte poučné video:


Britská patriotická strana s názvem „Británie na prvním místě“ provedla malý test britské multikulturní snášenlivosti ze strany muslimů v zemi. Ve městě Luton, který je vzdálený cca. 60 km od Londýna, uspořádala malý křesťanský průvod, který nesl kříže a účastníci průvodu rozdávali stranické letáky s křesťanskou tématikou. Co se potom strhlo, to zachycuje výše uvedené video. Muslimové začali vykřikovat, že to je jejich země. Muslimská žena oblečená v černém hábitu vykřikovala, že do ní vstoupil Alláh a že i křesťanské ženy by se měly zahalit. Na celou akci dohlížela policie, aby to neskončilo krveprolitím. Po nějakém multikulti soužití a snášenlivosti nebylo nikde ani stopy. Multikulti je iluze. V Lutonu je válečný stav, pokud vyjdete do ulic se symboly křesťanů.

Pokračování textu

Le-massacre-des-Albigeois-crop

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb válka začíná v nás samých

V rubrice „Lidstvo ve střetu civilizací“ jsem se zabýval mj. historií vývoje lidské společnosti v časovém období, které můžeme považovat za kontinuální přípravu k dnešnímu fenoménu globalizace a snahy celosvětové zavést NWO.

Radim Lhoták, bloger a spisovatel, který se světovému dění věnuje v řadě svých příspěvků i knih, vidí možnost úniku ze sevření nikým nevolených národních a globálních elit návratem ke kořenům našich dávných předků a faktickou morální obrodou každého z nás. Seznamte se s jeho názory:


Válka začíná v nás samých

Pokud jde o schopnost evropského člověka obhájit si právo na důstojnost a nezávislost, projevuje se u něho nebývalá ochablost…

Pro východního Evropana přistupujícího k evropskému společenství zpoza sesunuté železné opony to platí dvojnásobně. Příčinu lze nalézt dvojí: První na řadě je mdlá mysl. Neschopnost samostatně myslet, ba přímo strach z myšlení, které by mohlo zpochybnit samotný základ naší existence, její historické příčiny, které vedly k současnému stavu bytí nám tak nezpochybnitelně vlastní civilizace.

Pokračování textu

Těchto třináct rodin vládne světu. Všechny hlavní světové události řídí extrémně elitářská organizace známá jako Koncil třinácti rodin. Čtěte a poznejte pravdu

V minulých dílech jsme si v několikráte připomněli problém rozdělení společnosti na masově-elitární a popsali si existenci světové elity a fatální dopad jejího působení na stav, ve kterém dnes lidstvo  stále ještě žije. A řekněme si na rovinu: Díky Bohu za to, že lidstvo ještě vůbec žije… ne ovšem díky tomu falešnému katolickému, ale tomu skutečnému, té vše oživující síle  Univerzálního vědomí tohoto stvoření.

Dostal se mi do rukou materiál, který považuji za vhodné doplnění již dříve v této rubrice uvedených informací:

nwo-council_13-think_tanks-trilateral-un-bilderberg-club_of_rome

Někde na samé špici světové pyramidy moci diriguje všechny hlavní světové události extrémně elitářská organizace známá jako Koncil 13 rodin. Jak naznačuje samotné jméno, tento Koncil sestává z 13 nejvlivnějších rodin na Zemi.

Pokračování textu

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb úloha křesťanství v procesu globalizace. Starověký Egypt byl první elitářsko-parazitický stát

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

 

V rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“ jsem se zabýval mj. historií vývoje lidské společnosti v časovém období, které můžeme považovat za kontinuální přípravu k dnešnímu fenoménu globalizace a snahy celosvětově zavést globální světovou vládu, NWO »

Díváme se spolu na některé fragmenty historie i současnosti očima blogera a spisovatele Radima Lhotáka, který se světovému dění věnuje v řadě svých příspěvků i knih. Upozorňuji, že ne se vším, o čem autor píše, mohu souhlasit. Jistě vám, kteří mé postoje obecně ke světovému dění a historii znají, případné disproporce padnou do oka samy. Informační hodnota toho, co přetiskuji, je ovšem pro orientaci člověka za clonou běžných iluzí dnešního světa nesporná.Jsme bohužel lidmi, kteří ztratili paměť. Ztráta kultury a vykořenění z tradic našich keltských a slovanských rodů, kmenů a kmenových svazů je totiž totéž jako ztráta kolektivní paměti. Zapomněli jsme příběhy našich předků, našich otců a bohů-hrdinů našich tradic ve prospěch římskými katolíky nám vnucených píč.vin a smyšlených pohádek o jediném přísném a trestajícím „bohu“ na nebesích… Ten, kterému oni slouží, ovšem žádným Bohem není!

Pokračování textu

Ministerstvo školství na základních školách propaguje islám pomocí psychomanipulace vašich dětí na základě polopravd! Nástěnky v 7. třídě, ze kterých jde děs! To musíte vidět!

 Aktualizace 3.12.2016: Oprava chybějících obrázků.

Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků "ovládáme vše". David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: "we control everything". David Icke, "The Biggest Secret", Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.
Modlářství muslimů není není o nic menší než u katolíků. Například v Mecce se modlí směrem k černé kostce — což je objekt složený z 6 čtverců. Čtverec symbolizuje negativní energie ovládání a podřízenosti. Když jsou dva a více pohromadě, mají symboliků „ovládáme vše“. David Icke navíc dokazuje propojení této symboliky na planetu Saturn. Toto propojení mimo jiné symbolizuje pohyb oveček při tomto modlářském aktu. | According to David Icke, in symbolism, the square means control, and the meaning of two or more squares is: „we control everything“. David Icke, „The Biggest Secret“, Volume Two. The square tool of the builders is also highly revered by the Masonry. Black square refers to the knowledge of controlling the dark and negative energies.

 

Sociální demokraté se přetvařují jako ochránci českého národa, ale za našimi zády nás tahají stále hlouběji do průseru s islámem, který byl záměrně stvořen k zotročení lidstva » Nevěřte těm skunkům ani to, že mají nos mezi očima. Podívejte se, co jejich ministryně školství dělá za vašimi zády za prasárny. Nechte je tak ještě pár let, a až odejde stářím Karel Gott, začne naše dívčí mládež šílet po těch černých klucích, protože je budou ve škole učit, že je to správné a jak je úžasné muslimské manželství, obzvláště pro ženy » A co bude dál, to je jasné každému soudnému člověku. Jen se na to podívejte…


Citace podle aeronet.cz: Ministerstvo školství ČR čelí opět jednomu z dalších skandálů. Jak redakci AE News upozornil jeden z čtenářů — na základní škole ve Zlíně-Malenovicích je na základě podnětu ministerstva (pod vedením ČSSD) propagován mezi žáky pozitivní vztah k Islámu, a to formou komparativního appeasementu, což je psychologická forma psychomanipulace (Freud, Jung), jejímž cílem je snížit podvědomý strach z jedné hrozby porovnáváním s podobnými známými fakty z hrozby známé a menší (bagatelizace) anebo hrozby nulové (denial). Jeden z rodičů, který byl ve škole na rodičovské schůzce v 8. třídě tamní školy, nafotil se zděšením neuvěřitelné nástěnky rozvěšené po zdech třídy. Informaci o tomto neuvěřitelném skandálu kromě nás přinesl už i server EUrabia.

Pokračování textu

Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb nastane nový pogrom židů?

Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem... Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.
Agenda 2030 pod pokryteckým pláštíkem falešného, zdánlivého dobra je opravdu, ale opravdu velkým problémem… Agenda 2030 se snaží svázat a ovládnout prakticky všechny oblasti lidské činnosti. Jedná se opravdu o realizaci globálního vládnutí — NWO. A tentokráte naostro. Jde do tuhého vážení. Konec srandy. Finito.

 

V rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“ jsem se zabýval mj. historií vývoje lidské společnosti v časovém období, které můžeme považovat za kontinuální přípravu k dnešnímu fenoménu globalizace a snahy celosvětově zavést globální světovou vládu, NWO »

Ve svém archivu jsem našel k tomuto tématu podklady z díla Radima Lhotáka, blogera a spisovatele, který se světovému dění věnuje v řadě svých příspěvků i knih. Rád bych vás, které zajímá proces globalizace v historických souvislostech, seznámil na svém webu s některými jeho pohledy na dění současné i minulé.

Jeho hledání kořenů toho, co známe jako dnešní neutěšený stav zejména euro-atlantické civilizace, je mi velice blízké a tak může vhodně doplnit to, co jsem vám již nabídl v rubrice „Lidstvo v centru střetu civilizací“. Jeho texty jsou pro uchopení běžnou myslí dost obtížné, ale vy si jistě s ním poradíte. Upozorňuji, že ne se vším, o čem autor píše, mohu souhlasit a také se k tomu místy v odůvodněných případech vyjádřím v poznámkách. Informační hodnota Lhotákova pohledu je ovšem nesporná:

Pokračování textu

ceskekorunovacniklenoty-cz5

Národ v lénu bohů — český národ se stává předmětem zotročujícího přechodu na katolickou křesťanskou víru /VI/

Jestliže tak podrobně hovořím o Libuši, bylo by chybou nezmínit se také o skvělém pokladu, který přináší věnem rodu Přemyslovců. Traduje se, že tento poklad je dosud skryt v hloubi Vyšehradu a spolu s duhově zářícím zlatým trůnem v budoucím čase jednou vyjde na povrch. Věnná část pokladu byla přemyslovskými panovníky dále rozmnožována.

Pokud někdy panovník v nouzi část pokladu vyzvedl, tak desetinásobek brzy vrátil. Mnoho cizích králů a dobrodruhů se tento poklad snažilo získat, ale bez úspěchu. Místo jeho uložení vešlo do hrobu spolu s posledním Přemyslovcem zrozeným „po meči“. Jak úžasný to musel být asi poklad, můžeme stěží odhadnout z velikosti, vzácnosti a čistoty drahých kamenů, zasazených v korunovačních klenotech českých králů, které prý byly z přemyslovského pokladu pro tento účel kdysi vyzvednuty.

Nejprve pro Václavovu korunu, z níž byly převzaty i do korunovačních klenotů krále českého a římského Karla, toho jména čtvrtého. Jedná se o skupinu obrovských spinelů, rubínů a safírů, vesměs pocházejících z Orientu, i když je možné, že některý ze safírů pochází z Jizerských hor od Safírového potoka.

Jistě mnohého čtenáře napadne, odkud Liban věnný poklad získala. Je pravděpodobné, že to byla část pokladu vyšehradského nemethonu, která byla dána i věnem novému budoucímu národu, pokud se nejednalo o celý poklad svatyně. O značném stáří drahokamů svědčí mimo jiné i prastarý a nepříliš dokonalý způsob opracování do nepravidelných „muglí“. Tak tvrdé a houževnaté kameny jako jsou rubíny a safíry se musely starým mistrům brusičům opravdu obtížně opracovávat.

Tuto vysoce kvalitní repliku vyrobil jeden z nejlepších českých zlatníků a výtvarníků – Jiří Urban. Foto: ceskekorunovacniklenoty.cz
Tuto vysoce kvalitní repliku vyrobil jeden z nejlepších českých zlatníků a výtvarníků – Jiří Urban. Foto: ceskekorunovacniklenoty.cz

Pokračování textu

Římsko-katolická církev a její skutečný šéf Satan provozovali v Irsku téměř jedno století Magdaleniny prádelny. Čtěte o tom, jak zvrhlé jeptišky vraždily a činily svým „bližním“ ze života pravé peklo!

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Co mají společného zvrhlé jeptišky z Magdaleniných prádelen v Irsku s papežem Františkem, dnes již naštěstí penziovaným prý českým kardinálem Vlkem a tím vlídným božím sluhou Halíkem?

Katolickou CÍRKEV!

 

Pojďme se podívat trochu do zákulisí této prý milosrdné a lásku ve světě trvale prosazující organizace. A promiňte mi, když to bude trochu husté!

Azylové domy pro „padlé ženy“. Kdo byly padlé ty ženy, které měly trávit dětství, mládí a někdy i celý život v irských azylových domech organizovaných láskyplnou a bohumilou katolickou církví? Toť otázka, na kterou si níže zodpovíme.

V každém případě známe výsledek. Na pozemcích  patřícím církvi, na nichž byly Magdaleniny prádelny, jak se tyto /údajně/ azylové domy nazývaly, nalezeny stovky hrobů nikde neregistrovaných hrobů. Proč nad místy, jež byla doslova peklem na zemi a smyslem života byla otrocká práce spočívající v tom, že měly ženy celé dny ponořené ruce do ledové vody a drhly prádlo s červenýma očima uslzenýma od bělidla, zavíraly církevní a světské úřady oči až do roku 1996?

Vatikánu a jeho věrným zřejmě peníze získané otrockou prací nesmrdí a nikdy nesmrděly. Po Magdaleniných prádelnách prostě zůstávají samé otázky. Na některé z nich byly odpovědi nalezeny, na jiné /zejména o zodpovědnosti církevních autorit/ podobně jako v neutuchajících skandálech s pedofilií kněží a kardinálů visí odpověď stále ve vzduchoprázdnu.

O Magdaleniných prádelnách se toho na internetu příliš nedočtete. V českých vyhledávačích vůbec ne, ani v anglickém jazyce nejsou vyhledávače o mnoho sdílnější. Což je podivné, vezmeme-li v úvahu, že touto institucí během let jejího trvání podle odhadů prošlo více než 30 000 žen většinou proti své vůli. Magdaleniny anebo také Magdalenské prádelny jsou irskou Pandořinou skříňkou, temným tajemstvím země,v níž je postavení katolické církve do dnešních dnů velmi silné. V Irské republice se k římskokatolickému vyznání hlásí velká většina obyvatel (cca 87 % roku 2006). Současně je zde i vysoká míra pravidelné návštěvnosti bohoslužeb (téměř 50 %),

Takže samotná irská vláda a papaláši irské katolické církve s tím téměř po století nedělali nic, dokud nebyli k tomu přinuceni v roce 2001 na výzvu Výboru OSN proti týrání a mučení. Teprve poté došlo k šetření situace v této hrůzné instituci.

Pokračování textu

Od zoufalství ke štěstí a spokojenosti — příběh ženy, která si prožila své peklo a opět začala žít! Bulimie jako důsledek bloku z doby těsně před porodem a způsob, jak je možno na ten blok elegantně vyzrát! /2/

Níže uvedený text by si zasloužil ještě podtitulek. Tak zde je:

Tento postup při zvládání bulimie rozhodně nedoporučuje jednadvacet z dvaceti psychiatrů a psychologů… uhodnete, proč asi?

Pokračování textu

Odsun Němců po druhé světové válce byl aktem vítězů světové války, pane ministře! Za něco, co je dáno cizí mocí, se omlouvají jen idioti jako Havel a vy! Proč asi?

Myslím, že by vás tyhle informace mohly zajímat. Zejména proto, že odhalují pozadí aktivit všech těch pražských kavárenských povalečů, komediantů, zpěvných sirén, zrádců českého národa a agentů placených americkou ambasádou v Praze tak, jak jste je mohlli vidět 28. října nebo 17. listopadu.

Pošimněme si hlavní postavy tohoto nám tolik maistreamem a Českou televizí zvláště vnucovaného melodramatu v pražských ulicích v souvislosti s osmadvacátým říjnem, který byl zaměřen  proti námi pravoplatně zvolenému přezidentu republiky a tedy i proti nám všem a suverenitě českého státu. Tou osobou na vrcholu pyramidy svému zvířecímu egu totálně propadlých hovad byl tentokráte ministr kultury Daniel Herman se známým případem svého strýčka Jiřího Bradyho.

Pokračování textu

Sumer — země bohů /III/ Seznamte se s „bohy“ druhé a třetí generace! Který z nich se později stane Hospodinem a který Alláhem? Ať víte, ke komu se modlí v kostelích, mešitách a synagogách!

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

Samuel N. Kramer nazval jeden z těchto textů „Enki a jeho komplex méněcennosti“. Jak uvidíme později, jsou některé biblické příběhy – o Evě a hadovi v rajské zahradě nebo o potopě světa – v původních sumerských verzích podbarveny Enkiho odporem k Enlilovým nástupnickým výsadám.

Ninkharsag (mama in Accadian) in the guise of the goddess of irrigation, found during excavations at Mari on the Upper Euphrates in Syria
Ninkharsag (mama in Accadian) in the guise of the goddess of irrigation, found during excavations at Mari on the Upper Euphrates in Syria

V jisté chvíli Enki podle všeho usoudil, že nemá smysl bojovat o božský trůn; začal proto usilovat o to, aby se dalším následníkem stal jeho syn a ne syn Enlilův. Toho se, alespoň zpočátku, snažil dosáhnout pomocí své sestry NIN.CHUR.SAG /„paní horského pramene“/.

I ona byla dcera Anova, ale očividně nikoli dcerou jeho zákonité manželky Antum, a tak se Ninchursag dostala až do druhé božské nástupnické linie. Badatelé si dlouhá léta lámali hlavu nad tím, proč Abrahám i Izák tolik zdůrazňovali fakt, že jejich manželky byly také jejich sestrami – vzhledem k biblickým zákazům pohlavního styku se sestrou to bylo tvrzení záhadné a matoucí.

Pokračování textu

Od zoufalství ke štěstí a spokojenosti — příběh ženy, která si prožila své peklo a opět začala žít! Zvládání těžké bulimie v přímém přenosu. Lekce bezpodmínečné lásky k sobě /1/

Jsem si vědom, že v posledním období, někdy od června t.r. ve velmi vypjaté atmosféře světového dění, jsme na ragauian.cz věnovali veškerý čas současným světovým událostem a pohledům do jejich zákulisí. Osobně jsem dost zanedbával oblast práce na lidské psychice a toto téma zde prakticky zůstalo úplně stranou. Je na čase to napravit.

Pozn. redakce: Pro plné pochopení dále uvedené metody, je dobré znát „teoretický“ základ, který je k nalezení v rubrice Dualita lidského bytí »

Poprvé vám představím svoji metodu rekonstrukce lidské psychiky » při její konkrétní realizaci a popíši i některé používané způsoby likvidace psychických bloků získaných v dětství a věku rané dospělosti. Mojí partnerkou při mém vyprávění jejího vlastního příběhu bude paní Jana, fyzicky krásná a psychicky stále nádhernější dvaatřicetiletá žena, maminka osmileté dcerky, která mne někdy v červnu tohoto roku požádala o pomoc ve svých problémech.

Pro srozumitelnost použiji při sdílení tohoto příběhu kombinace mého a jejího vyprávění doplněného o obsah zpráv na WhatsApp, které jsme si v průběhu své spolupráce vyměnili. K dnešnímu dni paní Jana zakončuje program rekonstrukce své psychiky vymazáváním starých, již pro ni obtížných a nepoužitelných mentálních vzorců, které podobně jako všichni lidé tohoto světa táhla po dobu své dospělosti za sebou jako kouli na noze. Místo nich vkládá do svého nitra vzorce chování, které si s mou pomocí sama formuluje a tvoří k obrazu svému a svých potřeb.
Což mne přivádí k tomu, abych vás upozornil, že k tomu využívá způsob jen velmi vzdáleně připomínající ten, který vaši falešní duchovní guruové nazývají „afirmacemi“. Způsob, který ovšem na rozdíl od „afirmací“ je naprosto perfektně funkční a nejlépe naplňuje potřebu toho, kdo chce procesem změn svých mentálních vzorců skutečně projít. Jen tak se můžete dopracovat v životní praxi k tolik oněmi falešnými guru proklamovanému cíli v tom, že si „můžete řídit svůj život sami“.

Ta nejpodstatnější z bolestí paní Jany, velmi agresivní bulimie trvající kolem patnácti let, je již zvládnuta v potřebných mezích a Jana sama souhlasila s tím, že tyhle zkušenosti zveřejníme pro poučení žen a dívek, které se ocitly nebo ocitnou v podobné situaci. A vzkazuje všem: Hledejte! Kdo hledá řešení, ho nakonec najde! Já jsem ho našla!

Pokračování textu

Ivo Wiesner: Národ v lénu bohů. Soubor starých pověstí Keltů, Nýsanů a Čechů /V/

Staré pověsti zemí českých a moravských

Mnohem starší, odhadem asi z období vrcholící „halštatské éry“, je pověst o ohnivém býku, vztahující se k jeskyni Býčí skála v Moravském krasu. V této jeskyni se nacházela jedna z nejdůležitějších svatyní té doby, která sloužila jednak ke slavnostnímu nastolování krále či knížete Keltů, jednak byla místem kultovního pohřbu zemřelého krále žehem.

                                        Býčí skála

Svatyně sama byla zasvěcena obávanému božskému oráči a dřevorubci Esuovi, který se zde často zjevoval jako bílý či zlatý býk. Byla zde i posvátná kovárna, v níž druid-kovář prastarým předepsaným způsobem vykoval pro nového krále meč, dýku, přílbici a pancíř, ale mrtvému králi naopak tuto zbroj odebíral a rituálním způsobem ji zničil. Patrně se zde konaly i pohřby žehem druidů a popel mrtvých se odevzdával lesům, loukám a potokům. Keltové, podobně jako Árjové, věřili, že smrt je jenom „středem dlouhého života“, která otevírá brány nových poznání.

Pokračování textu

Donald Trump vítězí, Amerika jde ke dnu. Jak vypadá struktura světové moci? Totální absence české národní elity! Šašci a komedianti na výsluní? Co dál?

Právě jsme vyprovodili do propadliště dějin další velmi nebezpečnou světovou krizí, podobnou té Kubánské v roce 1962. Kubánská krize vypukla v důsledku rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě, kterým SSSR odpověděl na umístění amerických raket v Turecku (viz odst. Rozšířená časová linka událostí) » Současná krize byla vyvolána rozmístěním raketových komplexů a vojsk bezprostředně při hranicích Ruské Federace a situaci v Sýrii » a napětí přetrvá nějakou dobu i po vítězství Donalda Trumpa. Ale bod zlomu napětí ve vojenské oblasti je zřejmě za námi a vedle zásadní role skupin mimozemských entit, o kterých jsem vás již dříve informoval, je tento posun na /pro nás již viditelnější/ rovině světového dění dán i výraznou změnou v rozložení sil mezi formacemi dvou skupin lidských „elit“ působících v zákulisí světové politiky.

Jde o rivalitu dvou elitních formací v zákulisí dění tohoto světa, které obě sledují satanskou vizi ovládnutí lidstva a Země ku vlastnímu prospěchu.

Je to souboj zájmů dvou elit, které si vzájemně konkurují ve snaze ovládnout myšlení a konání masy lidských bytostí ve světovém měřítku a jejichž konečným cílem z hlediska mého pohledu na svět, jak ho znáte, je konečné a definitivní uhašení božských jisker v srdci lidí.

Proč by to dělali, ptáte se?

Pokračování textu

O událostech Konce věku: Edgar Cayce před 80 lety předvídal roli Ruské federace v současných událostech

Edgar Cayce /18.3.1877–3.1.1945/ byl americkým médiem, člověkem nadaným mimořádnými schopnostmi a je znám možná více pod titulem „SPÍCÍ PROROK“. Byl jedním z největších a nejznámějších amerických sensibilů-mystiků či léčitelů. Měl mnoho darů shůry, které v průběhu svého života postupně rozvíjel. V průběhu 42 let, kdy se věnoval práci na podkladě svého mimosmyslového vnímání, poskytl na 20 tisíc výkladů, z nichž více než 13 tisíc bylo řádně zdokumentováno. Převažovaly výklady životní a zdravotní pro jednotlivce.

Energie života

Ze zaznamenaných výkladů je však možno odvodit řadu předpovědí širšího významu, i takových, které se týkají jak daleké minulosti lidstva, tak budoucích událostí na této planetě. Není bez zajímavosti z mnoha zaznamenaných textů vyhmátnout střípky předpovědí, které se týkají budoucnosti. A my se dnes zaměříme na to, co uvedl ve své době, tedy někdy v třicátých a čtyřicátých letech minukého století, o roli Ruska v budoucích světových událostech.

Toto je pohled do jednotlivých části mozaiky informací, které jistě využijete k tomu, abyste si vytvořili vlastní názor na skutečnou roli obou dnešních klíčových velmocí, USA a Ruské Federace, ve světovém dění…

Pokračování textu

tomio-okamura-rodinka

Vaše současné bytí visí na vlásku. Znásobte si dvěstě desíti, stem, tisícem. A představte si, jak budete žít s tímhle ve svém sousedství. Proč soudruh Sobotka z našich daní platí islamizaci ČR?

Tohle nepotřebuje komentáře. Pohlédněte do očí svých žen, mužové čeští, pohlédněte do očí svých krásných dětí a vnoučat a pokuste se představit si tu hrůzu a bolest v nich ve chvíli, až se tohle všechno stane realitou i vašeho města či vesnice, podobně jako tomu je v Německu, Francii, Holandsku, Dánsku, Rakousku, Švédsku a v Itálii »

Stát se to může kdykoli, pokud budete tiše mlčet a starat se jen o své migrény. Oni, sobotkovci, vláda, parlament a senát, vám tu tyhle lidi přivedou, pokud nebudete hlasitě řvát a protestovat všude, kde k tomu je příležitost…

ceske-kralovstvi-znak

Síly světla aktivně chrání naše státní hranice a rovněž aktivně v rámci tolerancí daných boží vůlí působí na mentální a emocionální rovině na blokaci aktivit naivních sluníčkářů a lidí zaprodávajících vás všechny Evropské unii. Jak se to děje, tím vás nebudu zatěžovat. Zatím vidíte, že počty nelegálních příchozích z arabských zemí a Afriky jsou vskutku minimální. Ale nemohou být trvale chráněni ti,  kteří chráněni být nechtějí a nic pro to sami nedělají.

Poslechněte si jednoho z jen několika politiků, který je zásadně proti migraci a stojí na vaší straně proti všem. Ač se to vymyká obvyklému standardu toho, co zde zveřejňujeme, chci tomu dát příležitost už proto, že tohle nikdo jiný nezveřejní…

Pokračování textu

K událostem konce věku — zlomový měsíc říjen je za námi a akutní nebezpečí válečného konfliktu mezi velmocemi je až na další odsunuto. Věřím, že vás tato informace potěší

Zdá se, že světové události v nadcházejících týdnech nezadržitelně směřují k bodu obratu. Sám jsem zpočátku váhal, zda důvěřovat zprávám z vyšších vibračních dimenzí, které naznačovaly obrat k lepšímu ve vojensko-politické situaci mezi USA a Ruskou Federací,

Ale opravdu je to tady. Začalo se to projevovat v celkovém trendu událostí tak, jak se kolem nás začaly formovat v každodenním dění zhruba před týdnem až deseti dny a toto snížení napětí můžeme sledovat i ve zprávách tiskových agentur z celého světa.

Ta někdejší agresivita a útočnost amerických politiků a generálů utichá a napětí  v mezinárodních vztazích se počíná mírnit a po opravdu vypjatých dnech a týdnech na všech úrovních mezinárodních vztahů z posledního období můžeme očekávat další zlepšení. Sice nikterak rychlé, ale zřetelné.

Je to pro vás všechny jistě příznivá zpráva. Říjen, o jehož kritickém potenciálu jsem vás průběžně informoval, je za námi a jeho výbušnost zřejmě definitivně skončí k datu osmého listopadu, datu amerických prezidentských voleb. Z pohledu vývoje událostí se vytrácí okamžité riziko světového atomového konfliktu, z rétoriky amerických jestřábů a odpovědí Vladimíra Putina přestává vanout ledový dech.

Takže dárky na letošní vánoce přece jen kupovat budete. Ale poučení z této jedné z největších krizí posledních let bychom si vzít měli. Až se budete jako obvykle vrhat do víru vánoční nákupní horečky, nezapomínejte prosím na to, že nejenom hmotou je živ člověk.

Pokračování textu

Ivo Wiesner: Národ v lénu bohů. Příchod slovanských Nýsů. Keltové i Blaničtí rytíři /IV/

Nositeli a šiřiteli keltské kultury v českém, moravskoslezském a slovenském (západním) prostoru byli potomci prvé keltské vlny, která k nám dorazila někdy kolem 8. století př. n. l. Tito Keltové se usídlili na vrchovinách a v podhůří hor, v zalesněných územích horních povodí našich řek.

Keltové — původní obyvatelé území Čech, Moravy a Slezska

Keltská opuková hlava héroa ze Mšeckých Žehrovic, 3. st. př. n. l. Tzv. "héroové" jsou synové nesmrtelných bohů s pozemskými ženami.
Keltská opuková hlava héroa ze Mšeckých Žehrovic, 3. st. př. n. l. Tzv. „héroové“ jsou synové nesmrtelných bohů s pozemskými ženami.

Byl to lid přinášející s sebou již vykrystalovanou duchovní kulturu, pevnou sociální organizaci a na svou dobu velmi pokročilé technické znalosti a dovednosti. Hlavní slovo měla kněžská elita — druidové, která dohlížela i na vojenskou a správní šlechtu. Prostý lid „ambakté“ byl veden a vychováván v duchu vysoké sociální i duchovní etiky k pracovitosti, vzájemné snášenlivosti, poslušnosti náčelníků a druidů a k uctívání bohů.

Pokračování textu

Přesvědčil jsem mnohé z vás, že je možné žít vědomě bezpodmínečnou láskou k sobě, lidem i světu. Nyní nastává čas, abyste tu lásku nasměrovali potřebným směrem a pozvedli svůj hlas pro dobrou věc

Lidé dobří, vy, kteří jste osobně skrze mne přijali skutečnou bezpodmínečnou lásku k sobě a tím i skutečnou lásku k lidem a tomuto světu kolem sebe bez podmínek… i vy, kteří se cítíte k tomuto webu něčím přitahováni, něčím, co si možná teď ještě neumíte vysvětlit, dokud nenastane i pro vás ten pravý čas, suďte mne prosím podle mých skutků a nikoli podle toho, jak případně náhledy na problém imigrace, které zastávám, hodnotí komunita těch, kteří se opět pokusili v minulých dnech o státní převrat na Staroměstském náměstí v Praze.

Horáček zahajuje předvolební kampaň proti Zemanovi: Šmíra rozbila šapitó. Královna vdova, Denní husa a další atrakce. Platíme je my. Sorosovy peníze v pozadí. Pohrdání svátkem republiky

Váš prezident je pro řadu poslanců a senátorů, pro tzv. neziskové organizace velmi dobře placené Sorosovými nadacemi i pro americkou ambasádu v Praze jedinou skutečnou překážkou na cestě k zahájení likvidace vás jako českého národa. Jsem si vědom řady chyb, kterých se Miloš Zeman jako politik dopustil v minulosti, i jeho naivity, s jakou naběhl i se svými spolupracovníky na vidle dlouho připravované provokaci ministra Hermana

Ale chci vám zpříma do očí říci: Nebýt Zemanova odporu, zaplavují už tuto zemi nejdříve stovky a poté tisíce a desetitisíce muslimských migrantů. Jen přes odpor Zemanův, Ficův, Orbánův neprošla varianta závazného předpisu Evropské unie o tom, že náš stát /a každý jiný stát ve východní Evropě/ bude vyplácet imigrantům na svém území částky srovnatelné se státy jako je Německo, Švédsko či Francie.

Tím by padly jakékoli zábrany, protože se svými zhruba 900 Eury na měsíc by byl onen cizinec na tom lépe než většina z vás. S tímhle příjmem a našimi cenami by si frau Merkelová snadno vyřešila svůj migrační problém v Německu jednou provždy. Statisíce migrantů by se přelily k nám, do Maďarska a na Slovensko.

A nedělejte si iluze o těch tam nahoře. Sobotka, Babiš, Bělobrádek, Fiala i Kalousek by do toho šli. Cítí se již členy velké evropské „elity“… a národ Čechů, Moraváků a Slezanů, o jehož nádherné historii se můžete dočíst u mne tady v rubrice „Národ v lénu bohů“, jsou připraveni pro svůj prospěch svrhnout do stoupy světových dějin.

NEDOVOLTE TO!

Připravil jsem vám níže jen namátkou vybrané ukázky toho, do čeho jdete, pokud nepozvednete svůj hlas a necháte ty politiky, sluníčkáře, umělce a ostatní pakáž dělat jejich rozkladnou práci v zájmu amerických protektorů toužících ovládnout celý svět.

Pokračování textu

Příčiny havarijního stavu lidské civilizace na této planetě aneb přebujelá zvířecí ega západních „elit“ usilují o vládu nad lidskou duší a o úplnou likvidaci božské jiskry v lidském srdci /S/

Pokračujeme v seznámení se s názory profesora Muhajida Kamrana, vícekancléře univerzity Punjabu v pakistánském Lahore, který jako člen národa žijícího v oblasti neklidné střední Asie vidí situaci v politické a vojenské oblasti Středního východu obzvláště vyhraněně a nebojí se nazývat věci pravými jmény. Připomínáme si některé jeho myšlenky z  knihy „Velký podvod — Korporátní Amerika a permanentní válka“, která vyšla v dubnu 2011 v Sang e Meel Publications, Lahore, Pakistán:

Ve své nekonečně arogantní knize „Velká šachovnice“, vydané v r. 1997, Brzezinski vyjádřil filosofii stojící za stávající americkou vojenskou rozpínavostí ve světě. Začíná citací velmi známého názoru britského geografa sira Halforda J. Mackindera (1861–1947), dalšího pracovníka „elity“. Mackinder byl členem „Coefficients Dining Club“, založeného členy Fabiánské společnosti v r. 1902.

Mackinderova teze byla zformulována poprvé v r. 1904 a zní: „Ten kdo vládne východní Evropě, má v područí pevninu, ten kdo vládne pevnině, má v područí světový ostrov, ten kdo má v područí světový ostrov, má v područí svět.“

Kdo chce 3. světovou válku a světovládu?

US Military Involvement and Expansion (2005) — USA vedou agresivní, expanzivní vojenskou politiku dlouhodobě — na rozdíl od Ruské federace.
US Military Involvement and Expansion (2005) — USA vedou agresivní, expanzivní vojenskou politiku dlouhodobě — na rozdíl od Ruské federace.

Další sluha a jeden z hlavních ideologů světové „elity“ Brzezinski tvrdí, že poprvé v lidské historii se stala hlavní silou ne-euroasijská mocnost /míněna je tím Amerika/, a musí držet otěže nad euroasijským kontinentem, pokud má zůstat hlavní globální mocností. Sděluje nám k tomu: „Pro Ameriku je hlavní geopolitickou kořistí Euroasie… Asi 75% lidí světa žije v Euroasii… Euroasie je zodpovědná za asi 60% světového HDP a připadají na ni asi tři čtvrtiny známých světových energetických zdrojů.“ 

Pokračování textu

K událostem Konce věku: Nejbohatší rodiny planety dokonale kontrolují světové dění přes finanční trhy /R/

Pro dnešek se seznámíme tak trochu s názory z třetí, běžně málo nahlížené strany světového politického spektra. Seznámím vás s pohledem na svět ze strany profesora Muhajida Kamrana, vícekancléře univerzity Punjabu v pakistánské Lahore a doprovodím ho vlastními komentáři tam, kde to považuji za podstatné.

Profesor Muhajid Kamran jako člen národa žijícího v oblasti neklidné střední Asie vidí situaci v politické a vojenské oblasti Středního východu obzvláště vyhraněně a nebojí se nazývat věci pravými jmény. Připomeneme si některé jeho myšlenky z  knihy „Velký podvod — Korporátní Amerika a permanentní válka“, která vyšla již v dubnu 2011 v Sang e Meel Publications, Lahore, Pakistán.

Nechť je tento text pro vás dalším orientačním bodem ve spleti dezinformačních kampaní, které se dnes a denně linou z oficiálních médií a kterým z nedostatku nadhledu mnozí v naši zemi věří a berou je ke škodě nás všech vážně. Seznamte se s autorovým pohledem na počátky dění, které nám dnes již naprosto dokonalá strategie státního monopolu na pravdu znát neumožní. Naopak, usiluje ze všech sil s podporou falešných bruselských elit o zákaz a kriminalizaci každého názoru, který nedrží oficiální linie. Fuj, pánové!

Pokračování textu

Tomu neuvěříte: Rakouský soud zrušil rozsudek nad muslimským Iráčanem, který znásilnil 10letého chlapce v bazénu. Prý si nemusel být vědom toho, že chlapec nechce být znásilněn!

Vážení čtenáři, opravdu se vám omlouvám za to, že tentokráte prostě jen přetiskuji materiál podle aeronet.cz. To, co se dočtete níže, je tak neuvěřitelné, že i vás to bezpochyby šokuje. V Rakousku, na naší jižní hranici, je starousedlík svými vlastními orgány státní správy, které vytvořil ke své ochraně, jednoduše sprostě obětován na oltář multikulturalismu a politické korektnosti. Přečtěte si něco o tom, co vás a vaše děti čeká, pokud budete dále volit tu s Bruselem otrocky spolupracující politickou garnituru jako dosud…

Muslim ASYLUM seeker Amir A. accused of raping a schoolboy. The boy, 10, was hospitalised after the incident, which took place in a cubicle at the Theresienbad pool in Vienna on 2015 December 2. (Article in austrian paper Heute)
Muslim ASYLUM seeker Amir A. accused of raping a schoolboy. The boy, 10, was hospitalised after the incident, which took place in a cubicle at the Theresienbad pool in Vienna on 2015 December 2. (Article in austrian paper Heute)

 


Naprosto neuvěřitelný rozsudek vynesl rakouský Nejvyšší soud v odvolacím řízení v trestní kauze mohamedánského iráckého uprchlíka Amira A., který vloni v prosinci navštívil na popud rakouských sociálních služeb městský bazén ve Vídni, aby se v rámci integrace seznámil se životem běžných Rakušanů. Program na integraci zastřešuje rakouské ministerstvo vnitra ve spolupráci s rakouským neziskovým sektorem a státní sociální službou.

Pokračování textu

Krutá pravda o „svobodném“ Tibetu a dalajlámovi obdivovaném Havlem, Schwarzenbergem a Hermanem: Mučení, otroctví, černá magie a dolary od CIA…

Doplňme si vhodným způsobem informace o Tibetu, které v souvislosti s návštěvou dalajlámy v Praze opět rozhýbaly českou politickou scénu.

Navažme na náš předchozí autorský článek o dalajlamovi » a podívejme se prostřednicvím článku tentokráte převzatého z nezávislých internetových médií, komu fandí a koho vítají opět naši sluníčkáři jako svůj idol a tzv. autoritu svobodného světa. Ponechávám text článku promluvit o realitě Tibetu a jeho „černého mága“ dalajlámy bez dalšího komentáře. Zde je:

Pokračování textu

Ivo Wiesner: Národ v lénu bohů. Dionýsos, Alexandr Veliký a Nýsové, praotcové Čechů, Moravanů, Slezanů… /III/

Dochovalo se několik verzí mýtů o Dionýsovi a já uvádím verzi, o níž se domnívám, že je v nejmenší míře zasažena mladšími vlivy: Zeus našel zalíbení v Semelé — překrásné dceři pozemského krále Kadma. Diova náklonnost, jak už to chodí, nezůstala bez následků. Při předčasném porodu Semelé zemřela a nedonošeného synka si Zeus zašil do svého stehna (podle jiné verze do boku) a tak jej donosil místo zemřelé matky.

Naxos tetradrachmon shows Dionysos, ca. 410 B.C
Naxos tetradrachmon shows Dionysos, ca. 410 B.C

Syn obdržel jméno Dionýsos, což v překladu znamená přibližně „prostředník mezi Diem a národem Nýsů“, kterýžto národ měl Zeus v oblibě a vyvolil jej k výchově svého syna. Dionýsos vyrůstal a pod dohledem mudrce Siléna a nymf získal všestranné vzdělání tak, jak určil Zeus.

Nýsové byli jedním z čelních árijských kmenových svazů, který Árjům dával krále i vojevůdce a přední mudrce. Nýsové žili v pohádkově krásné zemi Nýsaie, rozkládající se mezi řekami Kofénem (Kábul) a Indem. Hlavní město Nýsa leželo na úpatí hory Méros, na kterou spolu často vystupovali a kde rozmlouvali otec se synem, tedy Zeus s Dionýsem.

Když dospěl a ukončil svůj výcvik, dostal Dionýsos od otce dva hlavní úkoly: Prvým úkolem bylo dobytí a civilizování Orientu (Indie) a druhým bylo sjednocení starých Řeků a pozvednutí jejich ducha.

Pokračování textu

Aktuálně o událostech „Konce věku“: Dění ve světě nabírá obrátky! Nové zprávy z Moskvy potvrzují předpoklady našeho webu. Skalární zbraně RF jsou uváděny do pohotovosti! /Q/

Včera jsem vám připravil soubor informací svědčící o tom, že podmínky Armagedonu, jak je předpokládá Janovo zjevení, jsou již prakticky snahou USA a NATO o vstup do války proti RF a zákonné vládě Sýrie na Středním východě naplněny. Dnes pro vás mám čerstvé zprávy z Kremlu, které dokládají, že RF bere vývoj válečných příprav ze strany západních mocností natolik vážně, že aktivuje další části svého obranného potenciálu.

Podle dostupných informací prezident Putin právě podepsal prezidentský dekret, kterým se rozšiřují pravomoci Ministerstvu obrany „provést neprodleně odvetná opatření“ /protiútok/ v rámci přípravy reakce Ruské Federace na hrozící útok ze strany USA a NATO v Sýrii s případnou eskalaci ve světový válečný konflikt.

Tyto pravomoci se podle zveřejněných informací ruskými tiskovými agenturami týkají /čtete pozorně, prosím/ „palby speciálními zbraňovými systémy“ zacílenými na východní a západní pobřeží Spojených států amerických, tedy na místa, kde jsou soustředěny americké elity.

Tento nenápadný obrázek z ruského serveru whatdoesitmean.com má symboliku, která nejspíše také naznačuje skalární zbraně — v překladu zhruba takto: "Držte si klobouky! Rusové přicházejí se super-energií". Slovo "power", znamená moc, ale také energii... Odkaz na skalární (tj. energetické) zbraně je vcelku dobře čitelný...
Tento nenápadný obrázek z ruského serveru whatdoesitmean.com má symboliku, která nejspíše také naznačuje skalární zbraně — v překladu zhruba takto: „Držte si klobouky! Rusové přicházejí se super-energií“. Slovo „power“, znamená moc, ale také energii… Odkaz na skalární (tj. energetické) zbraně je vcelku dobře čitelný…

Pokračování textu

K událostem Konce věku: Zdá se, že jsou blíž, než si myslíte, ty události! Otevřete oči a svou mysl! Zvažte, jak můžete sami sobě a tomuto lidstvu pomoci. Pár slov povzbuzení neuškodí! /P/

13 A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy jako žáby. 14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího. 15 "Hle, [já Syn člověka] přicházím jako zloděj; blahoslavený, kdo bdí a střeží své šaty, aby nechodil nahý a neviděli jeho nahotu." 16 I shromáždil je na místo, zvané hebrejsky Harmagedon. /Zjevení 16/

Armagedon či Armageddon nebo Harmagedon /řecky αρμαγεδδων, z hebrejského הר מגידו, Har Megido, dosl „Hora Megido“/ je událost, jež je symbolicky pojmenována podle skutečného starověkého místa. Podle biblické knihy Zjevení má na tomto místě dojít k závěrečné bitvě mezi vojskem Všemohoucího Boha, vedeným jeho synem Ježíšem Kristem [Synem Člověka] a mezi vojskem Satana s jeho démony a neposlušným bezbožným lidstvem.

Toto místo je pojmenováno konkrétně jako Armageddon v jediném biblickém verši knihy Zjevení a je ztotožňováno se starověkým místem zvaným Megido v severním Izraeli, kde se odehrálo několik významných bitev. Z hlediska místopisu může jít ovšem o pouhou spekulaci, jedno je však jisté: Určitě jde o geografický prostor odpovídající dnešnímu Střednímu východu, konkrétně Izraeli, Sýrii, Iráku, Saudské Arábii a Kuvajtu (oblast Levanta).

Tato oblast se má stát místem závěrečného boje „velikého dne Boha Všemohoucího“, Zj 16, 14 /Kral/. Má to být také válka, která ukončí všechny války s celosvětovou působností. Mt 24, 27 /Kral/, Mt 24, 29 /Kral/ Mt 24, 36 /Kral/.

Pokračování textu

K událostem Konce věku: Výčet těch „méně světlých“ mimozemšťanů doplňme zprávou o těch „světlých“ z opačné strany spektra vibrací /O/

O mimozemšťanech z opačného konce vibračního spektra oproti těm, o kterých jsme si řekli dříve, toho obecně mnoho není známo. Důsledně dodržují zásadu nevměšování se do záležitostí lidstva a jeho právo na svobodný vývoj /třeba až do úplného sebezničení lidstva jako takového/.

Přesto však nyní v čase konce věku jsou připraveni zasáhnout. Třetí světová válka s použitím jaderných zbraní by hluboce narušila strukturu našeho vesmíru v mnoha dimenzích a tomu je třeba zabránit.

Již jsem vás dříve seznámil s tím, že tito „světlí“ mimozemšťané posílají své emisary s časovým předstihem do lidských těl, aby mohli situaci na planetě monitorovat ze své pozice člověka této Země a aby případný podnět k zásahu oněch „čistých“ civilizací vyšel právě od nich. Tedy od lidí probuzených k plnému vědomí svých více duchovních těl v rámci tohoto vesmíru. Protože tenhle jejich podnět už vytváří situaci, kdy je projevena svobodná vůle člověka /lidské bytosti jako takové/ a tím je zásah „světlých“ civilizací shora umožněn.

Pokračování textu

Oslovte si svého hejtmana! Vezměte své věci do svých rukou! Nenechte je, ať si myslí, že jste jen stádo, kterému stačí hodit před volbami párek nebo koblihu a je vymalováno!

Dobrý den, pane hejtmane Zimolo…

právě jsem prolétl očima váš rozhovor na Novinkách.cz s názvem: Zimola: Možná by měl Sobotka vyjít mezi lidi a zjistit, co je opravdu trápí… rád bych vám k tomuto tématu touto cestou předal několik postřehů… není vyloučeno, že to pro vás nebude nic nového a pouze tenhle pohled na neúspěch sociální demokracie nechcete ventilovat dříve, než se stane předmětem vnitrostranické diskuse… z mého pohledu příčiny pádu vaší strany při současném krachu  opozičních stran jsou zejména tyto a od vás jsem je neslyšel:

Pokračování textu

Sumer — země bohů /II/ Člověk stvořen k obrazu božímu? Proč ne? Šéf bohů Enlil, brácha Enki a půvabné bohyně! Neshody v rodině! Nepřipomíná vám to něco?

Pokračujeme ve zkoumání skutečné historie lidstva, té co byla lidem záměrně zatajena »

Druhým nejmocnějším božstvem sumerského panteonu byl EN.LIL. Jeho jméno znamenalo „pán ovzduší“ – pravzor a otec pozdějších bouřných bohů, jež poté stáli v čele starověkých panteonů. Byl to Anův nejstarší syn, který se narodil v otcově nebeském příbytku, ale někdy v dávnověku sestoupil na Zemi a stal se tak nejvyšším bohem nebe a země.

Když se bohové scházeli k poradám na nebi, Enlil jim předsedal spolu s otcem. Když se měli radit na zemi, sešli se na Enlilově dvoře v božské čtvrti Nippuru, ve městě zasvěceném Enlilovi a v sídle jeho hlavního chrámu – E.KUR („dům, který je jako hora“).

Pokračování textu

K událostem „Konce věku“ — asurské bytosti a vědomé zlo v lidské duši. Jak se projevuje ve vašem životě jejich působení? /N/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » kde jsme si tak trochu popsali působení spoluhráčů našeho Stvořitele, kteří na jeho objednávku vás tahají do luciferských výšin /abyste zapomínali na hmotu/ nebo vás stahují do ahrimanských /satanských/ hlubin /abyste zapomínali na ducha/.

Takové dohody mezi mocnými světů, jak to ostatně znáte i z našich nízkých rovin vibrací, jsou zřejmě normální a na na názor těch, kterých se to týká, se prostě nikdo neptá. A aby toho v tomhle absurdním divadle /ke kterému vám do života nikdy nikdo nedodá natištěný program s tím, o co v tomhle tragikomickém dramatu vlastně jde a kdo je obsazen v jaké roli/ nebylo málo, od třetí zemské inkarnace se dávají do práce na vás vašemu zraku skrytě další bytosti z panteonu těch, o které není co stát — bytosti asurské.

Pokračování textu

The sacral chakra embodies the harmony of opposites and the Taoist belief. The Tao, or the way, sees everything as both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of the other. Taoists see life as a continual balance between Yin and Yang, and any shift to one extreme or the other will be self-defeating. In the Taoist creation myth, Wu-Ji is limitless that produces Tai-Ji which creates heaven (Yang) and earth (Yin). Heaven and earth rejoin when man (Yang) and woman (Yin) mate as one.

Nevolte ty prohnané lháře a manipulátory! Jsou schopni každého podrazu! Nevolte ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP 09 ani ODS či KSČM! Volte jen ty ostatní! Jinak zabíjíte budoucnost svých dětí a vnuků!

Možná si říkáte, proč se právě já zapojuji do věcí tak ryze pozemských, jako jsou volby…

Důvod je jednoduchý: je nutno hledat rovnováhu, to je obecně platné téma, A to ať jde o rovnováhu mužských a ženských energií v sobě nebo o rovnováhu politických sil v naší republice.

Právě vláda věcí tvých, národe, je v rukou nepravých. Je v rukou těch, kteří se kdykoli v minulosti dali a proto kdykoli v budoucnosti i právě teď dají za mrzký peníz a pocit moci koupit. Všichni je znáte, ale nevěříte pořád svým smyslům a své zkušenosti s nimi a bohužel jste opět mnozí připraveni za tu pitomou třísetkorunu přidanou k důchodu jim dát svůj hlas.
Nedělejte to. Jsou připraveni vás hodit přes palubu a vydat všanc muslimským hordám, až tyto projeví zájem se sem nastěhovat — za peníz uvedený do souladu s připravovanou západní normou a jim na váš úkor zde vyplacený. Za peníz, který bude téměř jistě vyšší než váš průměrný výdělek. Pak už bude pozdě. Ztratíte svou zemi, svou identitu, právo klidně a poměrně spokojeně žít. Stěžovat si pak můžete na lampárně. Snad někde v Bakalou a zloději z ČSSD rozkradeném OKD nějaká ještě bude fungovat.
Potřebují se zatraceně bát o svá korýtka, ti Satanovi pohůnci v čele vládních i opozičních stran. Cožpak nevidíte, jak Chovanec cvičí s policií uzavření hranic a zdůrazňuje fakt, že do konce roku žádné imigranty nepřijmeme, aby současně neřekl, že na jejich přísun a umístění zde vláda pro příští rok vyčlenila půl miliardy korun?

Přečtěte si níže pohled autora, který mi hovoří z duše a jemuž dám prostor před možností napsat něco na dané téma sám. Jak víte, jsem původem havíř a při hodnocení současného stavu vlády v naší zemi byste se těch zemitých havířských výrazů rozhodně nedopočítali. Snad jen tolik z mé strany: Jsou to prostě, ti naši politici, všechno „lehké děvy“ na druhou.

Takže si to raději přečtěte až nelidsky slušně psáno perem někoho jiného. Jistě to tak bude lepší, co říkáte?

Pokračování textu

The sacral chakra embodies the harmony of opposites and the Taoist belief. The Tao, or the way, sees everything as both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of the other. Taoists see life as a continual balance between Yin and Yang, and any shift to one extreme or the other will be self-defeating. In the Taoist creation myth, Wu-Ji is limitless that produces Tai-Ji which creates heaven (Yang) and earth (Yin). Heaven and earth rejoin when man (Yang) and woman (Yin) mate as one.

K událostem Konce věku — Lucifer, Ahriman a Asur jsou vašimi soupeři na cestě k rovnováze a opětovnému sjednocení sebe sama. Poznejte své nepřátele a s láskou jim nakopejte prdel. /M/

Navazuji na předchozí články v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Tímto a předcházejícími dvěma texty jsme vyčerpali přehled hlavních protihráčů lidstva, o nichž ono má jen velmi mlhavé a často žádné představy. A toho, co neznám, se prostě bojím. Je proto pro ně, ty kluky pitomé odjinud, mnohem lepší zůstat ve skrytu, protože když o nich celkem nic nevíte a proto se jich bojíte, mohou si s vámi dělat, co chtějí.

Pokračování textu

50. Jak to vidí s odstupem Jaroslav a Jaroušek? Zmizela díky uplatnění Kristovy bezpodmínečné lásky na jeho vlastní nitro hora jeho potíží? Ano, říká a přeje to i vám, kteří trpíte a netušíte, že pomoc je tak blízko!

Dobrý den všem lidem.

Jmenuji se Jaroslav, je mi 52 let. Dnes píšu poslední část mého příběhu, proto nebudu již popisovat problémy, které mne trápily celý žívot. O tom jak jsem se snažil zbavit trápení, kde všude jsem hledal řešení a jak mi nic z toho pomoci nedokázalo, jsem již zde v této rubrice psal /viz rubrika Zkušenosti klientů » článek č.48 a č.49/.

Pokračování textu

K událostem Konce věku — Deros a Dows jsou partou vesmírných výtržníků, která žije na váš úkor. Jejich cílem jsou vaše životní energie, jejich metodou strach a násilí. /L/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » a pokračuji dále do problematiky mimozemských civilizací kolem nás. Na programu máme mimozemské „sympaťáky“ typu Deros a jejich souputníky označované jako Dows.

Pokračování textu

K událostem Konce věku — Jehova, bůh Starého zákona, patří mezi negativní mimozemšťany! On vyvolil židovský národ, jako nástroj vlády nad Zemí. Na úplném zotročení lidstva se pilně pracuje! /K/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Pokračujme dnes dále do problematiky mimozemských civilizací kolem nás. Končili jsme u entit Elohim a navážeme spolu s Ivo Wiesnerem dalšími informacemi.

Pokračování textu

K událostem Konce věku — nacisté i elity USA-EU kopírují metody vládnutí negativních mimozemšťanů! A Elohim, bohové Starého zákona židů, jim zdatně sekundují! Podaří se zmařit jejich plány? /J/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » a po úvodu do problematiky mimozemských civilizací se podíváme ve zkratce na ty, kteří nejvíce strkají nos do našich záležitostí.

Pokračování textu

Hermes Trismegistos (řecky: Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, latinsky: Mercurius ter Maximus. Bývá také ztotožňován s egyptským bohem Thovtem, což vzniklo z identifikace Thovta s řeckým bohem Hermem. Později byl ztotožňován i s biblickým Henochem. O možné totožnosti těchto postav se ale vedou spory.

K událostem Konce věku — lidstvo, mimozemské civilizace a škola duší na Zemi. Program lásky i program sobectví hýbou nejen lidstvem, ale i vesmírem. Co byste o tom určitě měli vědět? /I/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » a dostávám se ve svém vyprávění do fáze, kdy je na čase si něco říci o našich milých mimozemšťanech obývajících spolu s námi tuhle Zemi a o tom, kdo jsme my lidé samotní.

Mám pro vás návrh. Nejsem z těch, kteří mají krásný pocit z toho, že vás zasypou informacemi na téma těchto civilizací. Zejména pokud jsou to informace o přítomnosti mimozemských entit na naší planetě a o tom, co s tím souvisí.

Za současné situace, kdy vám vlády tyto informace zásadně tají, je to totiž nutně nejlepší způsob, jak vás uvést do stavu, kdy naprostá většina vás méně „stresuvzdorných“ zatoužíte zastrčit svou hlavu do písku, nevidět, neslyšet a žít tak bez těchto informací tak dlouho, dokud to půjde.

Ale pokud to uděláte, je to špatně. Je třeba tuto skutečnost přijmout, pohlédnout skutečnosti zpříma do očí a osvobodít se od iracionálního strachu, který problém mimozemšťanů ve vás vyvolává..

Pokračování textu

Donald Trump: Bush dopředu věděl od CIA o 11. září, ale nic neudělal. Podle ruských expertů došlo na Manhattanu k podzemní jaderné explozi. Kdo měl prsty v podvodu a mystifikaci lidí? Unikátní VIDEA

you are safe from terrorist

11. 9. je ideální datum pro připomenutí jednoho z největších podvodů na lidstvo z poslední doby. Poměrně brzy začalo být zřejmé, že hlavním cílem této operace tajných služeb je manipulace lidstva směrem k omezení svobody (viz tzv. Patriot Act) a v neposlední řadě ospravedlnění agresivních válečných operací USA na cizích územích. Dnes už s jistotou víme, že obou cílů bylo poměrně úspěšně dosaženo a většina oveček spolkla návnadu i navijákem. Bohužel.

Menšina myslících lidí ovšem začala zkoumat nesrovnalosti v oficiální propagandě a jedno z nejlepších vysvětlení řízené demolice 3 budov WTC od ruského vědce Dimitri Khalezova naleznete v tomto článku. Je velmi pravděpodobné, že jeho vědecké vysvětlení je velmi blízko realitě, nejblíže ze všech.

Připomeňme si tedy starší text, který ovšem neztratil nic na aktuálnosti, mimo jiné proto, že tlak na likvidaci svobody lidstva stále zesiluje, stává se globálním a pod krycím názvem AGENDA 2030 je prosazován vlastizrádci i v našich zemích »

Prezidentská kampaň v USA překvapivě vrací znovu do hry téma skutečného vyšetření události, jež změnila dějiny: 11. září 2001. A kdo jiný by to mohl udělat než Donald Trump? Tento prezidentský kandidát tvrdí, že tajné služby věděly, co se má stát – ale prezident G. W. Bush navzdory tomu nic neudělal:

„Věděli, že přijde útok. George Tenet, tehdejší ředitel CIA, věděl, že hrozí teroristický útok, a řekl to prezidentovi,“ tvrdí Donald Trump. Ostatně je známo, že také Rusko opakovaně připomíná, že Američany tehdy varovalo, ale ti jeho upozornění z neznámých důvodů nebrali na vědomí. Totéž už zaznělo i od německých a izraelských tajných služeb.

Únosci letadel z 11. 9. dostali neuvěřitelně a „zázračně“ mnoho času

Když unesete letadlo, podle všech směrnic a nařízení v USA jste do čtvrthodinky de facto mrtví. Jak je možné, že únosci z 11. září dostali celkem hodinu a půl?

Pokračování textu

Nikola_Tesla,_with_his_equipment_Wellcome-opt

Události Konce věku — mezinárodní politická situace mezi USA a Ruskem se vyhrocuje. Dojde k destrukci severoamerické pevniny podle proroctví z Fatimy? Kdo tahá za kratší konec? /H/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Pokračuji ve výkladu o možnostech použití skalárních zbraní.

Spojitý režim skalárních zbraní

Ve třetím případě, v tzv. spojitém režimu, jsou emitovány dvě spojité skalární vlny /jedna je rychlejší než druhá/ a ty jsou sdruženy do vektorové energie v oblasti, kde je splněna fázová podmínka. V tomto režimu se objevuje energie ve formě zářivé koule nad cílovou oblastí, která se jeví jako spojitá a trvalá a toto je vlastně tajemství bezdrátového přenosu energie na dálku beze ztrát.

A to je také tajemství „kontinuálních ohnivých koulí“, zbraní schopných zničit stovky letadel nebo raket na jakoukoli vzdálenost. Objem Teslovy „ohnivé koule“ může být značně zvětšen a takto může být vytvořena koule, která nezpůsobí vypaření fyzických dopravních prostředků, ale vygeneruje tzv. EMP impuls, který vyřadí nebo i zničí jejich elektroniku /opět podle síly do impulsu vložené/.

Tato demonstrace síly je vám známá z nedávných zpráv o průletech ruských letadel nad americkými plavidly s vyřazenou elektronikou a tudíž neschopnými se  případnému útoku bránit »

Pokračování textu

Nikola_Tesla,_with_his_equipment_Wellcome-opt

Události Konce věku — skalární zbraně jsou připraveny. Severní Amerika může být zničena výbuchy sopek a zemětřeseními během chvíle, proto ty zoufalé snahy USA o malou válku v Evropě /G/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » V předchozích dvou textech jsme se věnovali zákulisnímu dění ve věci třetího proroctví z Fatimy a získali jsme řadu indicií o tom, co také může být /a řekl bych, že i je/ jeho obsahem.

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Malachi Martin /3.7.1921–27.7.1999/, irský katolický kněz, jezuita, který od roku 1958 působil jako sekretář kardinála Bey ve Vatikánu během příprav na Druhý vatikánský koncil, nám odkryl zajímavé souvislosti.

Navážeme na ně a dnes si podrobněji rozebereme onu roli dnešní Ruské Federace /RF/ ve světovém dění ve světle třetí části fatimského poselství.

Zastavme se nejdříve u politického vývoje od oněch šedesátých let, kdy papež Jan XXIII. otevřel text „tajemství“ a odmítl učinit, co měl. To znamená, že odmítl vůbec toto proroctví zveřejnit, jak požadovala Boží Matka. Podle Malachiho odmítl zasvětit Rusko jakémusi „Nejsvětějšímu srdci Panny Marie“ a tím také variantu, která měla /údajně/ směřovat ke smíření a klidnému vývoji v čase Konce věku. /Mimochodem, ona paní se prohlásila za Boží Matku, ale nikdy se nenazvala Marií a už vůbec ne pannou, proto i výraz „Nejsvětější srdce Panny Marie“ musí být a je církevní falsum z obludária mnoha církevních dogmat./

Papež tedy podle všeho vehnal lidstvo do onoho „anebo“, které je podle Malachiho tou zřetelně horší variantou světového dění, které nás teď čeká… Osobně si nejsem jist, zda papežovo „zasvěcení“ Ruska údajnému „Nejsvětějšímu srdci panny Marie“ by přineslo do vývoje ve zbytku století nějakou změnu. Podle mne spíše ne. V každém případě k tomu nedošlo a mnohé se od šedesátých let změnilo.

Pravdou je, že je to všechno trochu jinak

Na straně jedné odešel do historie stále ještě stalinský režim Brežněva a Andropova a máme před sebou o některá území okleštěnou kapitalistickou Ruskou Federaci s Putinem v čele. Na straně druhé se nám vyprofiloval Vatikán v první a USA v druhou biblickou šelmu z Apokalypsy.

Role se tedy tak trochu obrátily. Satan na sebe bere vlajku s hvězdami a pruhy a touží ze všech sil vyvolat třetí světovou válku. Rusko se zdánlivě brání neustálému tlaku a vyžívá se spíše v mírové rétorice. Dnes už ale ve vojenské oblasti platí, že mít kvalitní nosiče atomových zbraní je sice samozřejmost, ale z hlediska vedení války se tyto zbraně stávají druhořadými.

Jak již je naznačeno v předchozích textech, v souladu s tvrzením Malachiho /a nejen s nimi/ můžeme jako moderní zbraň „posledního soudu“ přijmout zbraně založené na tzv. skalární energii.

Povězme si něco o nich a proč se o ně bytost, kterou křesťané chybně nazývají pannou Marií, tolik zajímá. Pokračování textu

49. Ještě jednou Jaroslav – funguje to, hlásí radostně. Díky!

Dobrý den všem lidem.

Jmenuji se Jaroslav, je mi 52 let. Píši znovu na tyto stránky s jediným přáním a sice, ať jsou mé zážitky inspirací pro všechny lidi, kteří mají problémy a jsou již zoufalí. Z vlastní zkušenosti vím, jaký je /ne/život. Sice se teď budu již opakovat, ale ač to vypadá neuvěřitelně, vidím sám na sobě, že metody pana Karpety opravdu fungují.

Tento člověk dokáže „nám zoufalcúm“ /kteří již neví co se sebou mají dělat, a již se jim nechce ani žít, či mají rúzné jiné potíže/ velice jednoduchými metodami pomoci v krátkém čase a natrvalo.

Pokračování textu

Milky Way Galaxy

Události Konce věku — Další utajené detaily fatimského proroctví. Bůh odejme lidstvu milosti! Satan získá moc v nejvyšších stupních církve! Dohoda mezi První a Druhou šelmou Apokalypsy /F/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Vraťme se ještě zpět do okamžiku, kdy papež Jan XXIII. svým postojem vedoucím k nezveřejnění třetí části fatimského svědectví odmítnul toto „buď“. Jak jsem již zdůraznil spolu s Malachim, žijeme v době poznamenané oním „anebo“.

Pokračování textu