BOGOMILOVÉ byli praví křesťané. Stejně jako Kataři a Nazarejci, první Ježíšovi učedníci, kteří své učení nazývali Cesta… Proč církev vyvraždila gnostiky? Víte co vám UKRADLA? Co vám ZATAJUJE?

Nejdříve si ujasněme pojmy: Co je skutečné PRAVÉ křesťanství?

Na rovinu je třeba říci, že současní křesťané většinově naletěli kolosálnímu podvodu římsko-katolické cézaro-papežské církve… Víme, že to může pro neznalé znít šíleně, nicméně fakta jasně vypovídají o tom, jak bylo Kristovo učení překrouceno.

Na tomto webu jsme pro vás, hledače pravdy, sesbírali mnoho kousků informační mozaiky, které dohromady dávají jasný obraz. Stručné shrnutí lze nalézt např. v tomto textu »

Biblická "modlářská ohavnost" je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires
Biblická „modlářská ohavnost“ je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires

 

A tyto skutečnosti jsou důvodem, proč mnozí přemýšliví lidé, kteří prokoukli papežský podvod, dnes šmahem odsuzují křesťanství… mají v zásadě pravdu, je ovšem třeba chápat že pláčou sice dobře, ale na špatném hrobě! To, co oni odsuzují, je jen falešná nápodoba původního Kristova učení, kterou prosadil první cézaro-papež Konstantin I. tím, že katolickou církev zestátnil a dal jí politickou moc. Tím začalo reálné peklo na Zemi a církev se stala skutečným Antikristem. Takže, říkejme dnešnímu obecně známému křesťanství prostě katolicismus — a to v podstatě platí i pro protestanty, jelikož ti důsledně staví na Bibli (viz jejich zásada Sola Scriptura) — té Bibli, kterou katolíci zfalšovali »

Co je Bogomilství?

Bogomilská nekropole Radimlja, Srbsko
Bogomilská nekropole Radimlja, Bosna

 

Podívejme se nejdříve, co říká oficiální (katolická!) historie v dostupných encyklopediích a uvědomme si prosím, že jde v podstatě o katolický = zaujatý úhel pohledu. Katolíci mají plnou kontrolu nad těmito informacemi a stejně jako v případě dalších gnostiků byly zápisy Bogomilů pečlivě ničeny — velmi podobně jako i v případě tzv. Katarů, kteří byli katolíky důkladně vyvražděni a to, co o nich oficiálně víme, jsou v podstatě jen zápisy inkvizice plné očerňování…

Bogomilská nekropole Radimlja, Srbsko. Symboly kotvy jsou jednoznačně spojeny s prvotními křesťany...
Bogomilská nekropole Radimlja, Bosna. Symboly kotvy jsou jednoznačně spojeny s prvotními křesťany…

 

Citujme si Wikipedii: Bogomilství byl křesťanský náboženský směr, označovaný někdy jako dualistický, gnostický, či jako příbuzný s manicheismem. Podnětem k jeho vzniku byla mimo jiné misijní činnost křesťanů označovaných jako tzv. Paulikiáni (sami sebe tak nenazývali), kteří působili v Malé Asii (Arménii a Palestině). Bogomilové sami sebe nazývali pojmem křesťané a v jejich řadách se aktivně uplatnili křesťanští duchovní. (Pozn. redakce: Ačkoliv se katolicismus snaží vytvořit dojem, že gnostici nebyli křesťané — pravý opak je pravdou — původní křesťané a samozřejmě i Kristus byli gnostici » viz ono slavné Kristovo úsloví „pravda vás osvobodí“. Pravda samozřejmě symbolizuje poznání pravdy!)

Od 10. do 15. století se bogomilské křesťanství udrželo na Balkáně, především v oblasti Bulharska a Bosny a Hercegoviny. Podle některých pramenů přispěla misijní činnost bogomilů v Itálii a jižní Francii ke vzniku hnutí patarenů, valdenských a katarů.

V náboženské rovině bogomilové podle dochovaných zpráv uznávali existenci Boha a ďábla (Archóna alias Satana alias Jehovu), v ďáblu však neviděli bytost Bohu rovnou, ale padlého anděla — ďábel stvořil hmotný svět, vedle něhož existuje duchovní svět boží. Duše člověka je od Boha, ale odloučila se od něho, takže upadla v moc Satana (viz tzv. pád z ráje popsaný v Genesis), jenž ji spoutal tělem. K dílu ďábla proto patří i udržování života, tedy i manželství a plození dětí — z toho důvodu někteří z bogomilů, působící prakticky jako bogomilští duchovní, žili v celibátu, avšak řadoví bogomilští věřící žili manželským životem. Protože věřili, že pravý Bůh se nechce spojit s nečistou hmotou, odmítali církevní učení o Kristově současném plném božství i lidství, zpochybňovali Kristovu smrt na kříži a zmrtvýchvstání.

O učení bogomilů se dozvídáme pouze z útočných spisů namířených proti jejich víře, protože jejich vlastní literatura byla církevníky zničena!

Tolik encyklopedie.

Co znamená spoutání duše tělem?

5-senses

Co se týče onoho spoutání duše tělem, tím je míněna skutečnost, kdy nehmotný lidský duch (vědomí) je spojen s tělem — skrze 5 smyslů je připoután k tělu a také k jednomu malinkému bodu v našem 3D časoprostoru.

Připoutanost spočívá v tom, že naše vědomí se mimo tělo může pohybovat libovolně v multi-dimenzionálním Univerzu, ovšem v těle jsme připoutáni na 5 smyslů — což je z pohledu onoho neomezeného vědomí skutečně vnímáno jako vězení.

Představíte-li si naopak jak vnímá „malé“, omezené vědomí ega-těla, tak jistě pochopíte, že ego žádné omezení nevnímá — a ani nemůže vnímat, jelikož nic lepšího než 5 smyslů nezná. Přesně na tomto je založená veškerá manipulace s nevědomými lidmi, kteří se ještě neprobudili a doposud žijí v zajetí ega… je velmi snadné jim namluvit, že gnostici jsou špatní, jelikož vnímají tento život jako „vězení“…

I naše dnešní fyzika už přišla na stopu tomu, že tento svět je pouhou iluzí, kterou náš mozek vytváří na základě elektrických signálů z 5 smyslů. Něco málo jsme si už ukázali v rozboru podstaty lidské duše » Mimochodem, tento seriál o podstatě reality dostane brzy další pokračování. Zůstaňte naladěni.

Jaký je skutečný důvod vyvražďování gnostiků ze strany církve?

Vše, co se o gnosticích oficiálně dozvídáme, jsou jen zaujaté katolické informace — ale i přes veškeré nenávistné útoky lze vypozorovat základní pravdy, které se ne-svatá církev snaží potlačit za každou cenu! Když budete nahlížet tyto informace z tohoto úhlu pohledu, můžete uvidět většinu gnostického poznání, které ne-svatá církev od svého vzniku ve 4 st. začala pečlivě likvidovat.

Důležitá otázka zní: Proč se církev snaží tyto znalosti všemi prostředky propagandy i násilím tak drasticky potlačit? Jednoduše proto, že za každou cenu chtějí zabránit tomu abyste poznali sami-sebe — to je totiž hlavní cíl gnosticismu.

Chtějí zničit původní Kristovo učení, které jediné vede k vzestupu, resp. k věčnému životu! Jste překvapeni? Nebuďte. Uvědomte si prosím, že církve se ve 4. st. zmocnily síly lidstvu nepřátelské a tato církev se skrze Konstantina stala antikristovskou, drakoniánskou… Není vůbec náhodou, že i naši velcí předkové Jan Hus a Amos Komenský nazvali církev antikristem » Není náhodou, že obdobné znalosti vám přináší Origenes i ragauian.cz! Pokusíme se teď o souhrn informací o bogomilech a gnosticích obecně. Důkazy o antikristovské činnosti církve jsme vám na ragauian.cz již opakovaně předložili a jejich shrnutí lze nalézt např. v tomto textu »

Velká církevní loupež

I v tom, co lze oficiálně najít v literatuře, je cenné poznání, ovšem papeženci překrucované tak, aby bogomily co nejvíc očernili. Knihy spálili, ty co znali pravdu vyvraždili a bylo vymalováno… Tyto pravdy ještě znal i uznávaný církevní otec Origenes — nicméně ani jeho všeobecná uznávanost nezabránila tomu, aby jej církev posmrtně označila za kacíře a aby se pokusila i jeho spisy zničit… a my už samozřejmě víme, proč se je pokusili zničit! Nicméně Origenův systematický popis křesťanské věrouky (nejstarší dochovaný ještě z doby před katolickou cenzurou!) přežil a je pro nás jedním z důkazů velkého církevního zločinu loupeže Kristova učení » [Vnímejte to prosím v souvislostech, Órigenés z Alexandrie (185–254) tvořil ve 3. století a papežská cenzura přišla se státním cézaro-papežským katolicismem ve 4. století.]

Církev samozřejmě nemůže přiznat že slouží negativnímu temnému bohu, protože by pak ztratila právo na existenci. Tento náš svět skutečně stvořil „Satan“ — ovšem pravděpodobně se souhlasem skutečného Stvořitele, v zájmu vývoje duší. A ano, starozákonní biblický Jehova je totožný se Satanem-Hospodinem alias pánem Archónem (Archontem). Toto vše už jsme opakovaně zdůvodňovali a vysvětlovali v seriálu o Dualitě »

Církevní propaganda proti gnostikům je založena právě především na emocionální manipulaci nevědomých lidí, které je snadné přesvědčit že gnostici jsou špatní když očerňují stvořitelské dílo toho, kdo stvořil Zemi a člověka…

Ve skutečnosti gnostici pouze upozorňují na fakt, že tento pomíjivý svět a lidské tělo je skutečně jakýmsi „vězením“ duše po dobu jejího pozemského školení — cílem duše je „odmaturovat“ a školu opustit — a to je to čemu Ježíš říká „věčný život“. Tohle je skutečná gnóze = poznání. Inkvizici tedy stačilo vzít jeden okrajový názor gnostiků, vytrhnout jej z kontextu a patřičně očernit.

Přičemž gnostici samozřejmě mají pravdu a nejvyšším cílem Kristova učení ve skutečnosti je, jak se z této duality vyprostit!

Dokonce i v církevní cenzurované Bibli mezi řádky nacházíme důkaz, že tomuto světu vládne Satan… v podstatě celá Kniha Jób je o tom! Jasně je to řečeno např. i v Lukášově evangeliu v pasáži, kde je Ježíš pokoušen Satanem:

1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou 2 čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhladověl. 3 Ďábel mu řekl: “Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.” 4 Ježíš mu odpověděl: “Je napsáno: "Člověk nebude živ jen chlebem [, ale každým Božím slovem].” 5 Ďábel ho vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa 6 a řekl mu: “Všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána, a komukoli chci, tomu ji dám. 7 Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá.” (Lukáš 4)

Zásadní otázka, kterou by si měl každý položit, je tato: Ptejme se, proč církev všechny gnostické knihy tak pečlivě ničila a gnostiky samotné důkladně vyvraždila? Perfektní ukázka „lásky“ k bližním, nemyslíte? ;-) Kristus vám dává nápovědu: Po ovoci poznáte je!

Přesně toto gnostické poznání vám církev za žádnou cenu vydat nechce

Údajné odsuzování pozemského života gnostiky lze přičíst na vrub katolickému očerňování, z výše uvedených důvodů. Chybí v tom všem také jedna klíčová Kristova informace — a to sice jak realizovat onu maturitu, neboli jak opustit toto „školní vězení“.

JE TOMU TAK, PROTOŽE PŘESNĚ TOTO GNOSTICKÉ POZNÁNÍ VÁM DRAKONIÁNSKÁ CÍRKEV ZA ŽÁDNOU CENU VYDAT NECHCE. Od 4. století se ovečky snaží přesvědčit že pravdu má ona a gnostici jsou jen jacísi pomatení odmítači života, rodiny i sexu. Takže první skupinu lidí od křesťanství odradila svými nesmyslnými dogmaty, druhou důvěřivou skupinu (dodnes slepě věřících) jednoduše podvedla… přesněji podvádí doposud… Ve finále všichni kráčejí po Kristem popsané široké cestě… Docela rafinovaná manipulace, nemyslíte?

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

 

Následuje další krátký citát z encyklopedie a vězte že vše tam citované je principielně pravda:


Ježíš Kristus nespasil svět svou obětí, nýbrž svým učením!

Bogomiłové [také velmi správně] odmítali církevní svátosti, znamení kříže, modloslužbu Panny Marie, náboženské obrazy, chrámy, bohoslužebné obřady, kněžství. Římskou i byzantskou církev odmítali jako závadnou verzi křesťanství, zkaženou od doby císaře Konstantina. Sami se chápali jako očišťovatelé Kristova učení k jeho původní podobě a věřili [přesněji VĚDĚLI], že tvoří pravou církev. Jejich hnutí mělo laický ráz…

Základem jejich učení bylo přesvědčení, že to, co je viditelné, je zlé. Samo lidské tělo je výtvorem padlého anděla Satana, jenž propadl zlu. Bůh stvořil pouze věci neviditelné, duchovní. Bogomilové považovali Satana za prvorozeného syna Božího a Ježíše Krista za jeho mladšího bratra. Satan byl sice božím protivníkem, ale byl na Bohu závislý. Pýcha způsobila Satanův pád, a když byl spolu s buřičskými anděly svržen z nebes, vytvořil nové nebe, zemi a také tělesnou schránku člověka. Život však do těla vdechl Bůh výměnou za slib, že lidské duše po smrti poputují do skutečného nebe. Satan souhlasil, ale žárlil na božský potenciál člověka, a tak svedl Evu. Později namluvil židovskému národu, že on je tím nejvyšším Bohem, a nazval se Jahvem. …

Bogomils in Europe 10th century

Tolik církevní, zaujatý antikristovský pohled na Bogomily. Podívejme se teď z pohledu duchovního člověka jak to bylo doopravdy:


Kdo tedy byli Bogomilové doopravdy?

Byli to fantasticky vyspělí lidé, kteří působili na balkánském poloostrově od 7. do 19. století. Sami si říkali krstjani – křesťané. A také to PRAVÍ křesťané byli – zřejmě, krom gnostiků a katarů – v celých dějinách jediní. Bogomilové na Balkán přišli již v 7. století z Arménie, Sýrie a Palestiny – jako živoucí proud původního PRAVÉHO křesťanství. Tato ryzí forma křesťanství neměla zhola nic společného s církevní organizací a jejími mocenskými a zištnými zájmy. Církev, která vznikla v režii Říma, jen zneužila populární Kristův příběh, aby mohla ovládat lidi a měnila je v duševně a ekonomicky lehce ovladatelné nevědomé a nesvobodné slepce.

Lidský duch je nesmrtelný, ale může být stržen rafinovanými tvůrci iluze do stavu, v němž nebude schopen dualitu překročit

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

 

Bogomilové si velmi dobře uvědomovali dualitní povahu naší reality. Chápali, že vše pochází z jednoho univerzálního Zdroje, ale také pochopili, že vesmír, v němž se momentálně nacházíme, je silně dualitní a že Země je v podstatě kosmické bojiště sil Světla a Tmy. Věděli, že lidský duch je nesmrtelný a je božské povahy, ale také dobře rozpoznali, že může být stržen rafinovanými tvůrci iluze do stavu, v němž bude sotva schopen dualitu překročit… jinak řečeno, nebude se schopen vrátit do stavu jednoty — a to je přesně to, oč se snaží pekelná Agenda 2030 »

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Dualita z jejich pohledu je rozeznatelná v každé lidské činnosti – a samozřejmě také v lidských pokusech pochopit podstatu Bytí, jimž říkáme „náboženství“, spiritualita, filosofie a podobně. Křesťanství se dle nich rozdělilo (dle povahy lidí, kteří ho praktikovali) na dva výrazně odlišné proudy už ve svém počátku: Na čistý proud gnoze následující doopravdy učení Krista – a na politické intrikaření a vymýšlení lživých dogmat v podobě (původně jedné) římské politické církve — viz cézaropapež Konstantin I., který založil státní katolickou církev jako nástroj pro ovládnutí lidí-duší »

Z důvodů zcela neduchovních, jen kvůli nejnižší osobní řevnivosti a osobní neovládnutelné touze církevních potentátů po majetku a moci se římská církev r. 1054 roztrhla na dva rozhádané a nepřátelské tábory – tu tzv. katolickou, cézaropapežskou a tu tzv. pravoslavnou.  Bogomilové pohrdali jak tou, tak tou… Tvrdili, že obě tyto „církve“ – jsou i se svými mocenskými  hierarchiemi zcela prostoupeny a řízeny čistě „ďábelskou“, negativní silou, jíž velmi výstižně říkali mamon. Nejenže se odmítli podřizovat jakýmkoli církevním potentátům, ale dokonce i jakékoli nespravedlivé světské vládě. Musíme si uvědomit, že díky svému způsobu života a sebezdokonalování to byli velmi často jasnovidní lidé, kteří se naprosto nebáli smrti a ztráty fyzického těla. Mnozí rozvinuli skutečně extrémně silné léčitelské schopnosti.

bogomils-catholic-otrhodox-great-schism-1054

Ve vztahu k Bogomilům přesně platí Kristovo známé, „po jejich ovoci je poznáte“. Pomáhali lidem, jak jen mohli, pozvedali jejich ducha, léčili je. Osvobozovali lidi fyzicky i mentálně a tak je ze svého pohledu přibližovali ke skutečnému Bohu – milující absolutní kosmické Podstatě. A sami byli lidmi nesmírně milováni. Bogomilové působili mezi těmi „nejobyčejnějšími“ lidmi – prostými balkánskými zemědělci. Aktivita bogomilů dokázala, že právě ti nejprostší dokážou – pokud k tomu ovšem získají příležitost – mocně rozvinout svého ducha a intelekt. A že jsou to právě oni, kteří na rozdíl od domnělých elit, odtržených od běžného lidského života – se stávají jasnozřivými spirituálními vítězi.

Tak jako byli bogomilové milováni prostými lidmi, tak byli nenáviděni politickým křesťanstvím. Ti, kteří jméno Boží stokrát za den opakovali, ale svým srdcem byli Bohu z pohledu jasnozřivých bogomilů nejdál – tedy mocí a bohatstvím zkorumpovaný klér „východu“ i „západu“ – ti se po právu cítili bogomilskou prací ohroženi. Z pohledu jasnovidných bogomilů tyto církve prostoupené „démony“ vlastně ani nemohly dopustit, aby lidé získali přímý přístup k Pravdě a osvobodili se z otroctví – ekonomicky i psychicky.

Církev je Antikristem — a ve Zjevení je to předpovězeno

Církev je ovládaná démony, kteří nutí lidi uvěřit ve lživá dogmata a skrze modly z lidí vytahují životní sílu.

Vlk s lebkou Václava. Černá magie je oblíbená činnost katolické hierarchie
Vlk s lebkou Václava. Černá magie je oblíbená činnost katolické hierarchie
Pope Benedict XVI. kisses the glass reliquary containing blood of the late Pope John Paul
Pope Benedict XVI. kisses the glass reliquary containing blood of the late Pope John Paul

 

Bogomilové tvrdili, že přímo vidí ony démony, kteří skrze klér nutí lidi uvěřit ve lživá dogmata a nepravdy, kteří nutí lidi (černomagicky) uctívat kosti, krev (!), obrazy, sochy a další modly, aby takto z lidí vytahovali životní sílu. Tito démoni prý občas i provedou nějaký „zázrak“ — viz jezuitská mariánská modloslužba » a to vše jen proto, aby udrželi lidskou pozornost zaměřenou nesprávným směrem a mohli z lidí energii sát dál. Můžeme se nad takovými tvrzeními pousmát, ale — proč by lidé, usilující o maximální čistotu myšlenek a skutků nemohli být tak citliví, že byli schopni působení nějakých jemnohmotných parazitních astrálních kreatur opravdu zachytit? Dnes psychotronika i věda mluví o energeticko-informačních polích (viz morfogenetická pole). Proč by jasnovidní lidé nemohli symbolicky pojmenovat taková pole jako „démony“?

Kde na Zemi sídlí Satan?

Bogomilové vnímali dokonce centrální sídlo „satana“ – symbolu vysoce koncentrované „zlé síly“ — oné negativní, lidmi manipulující energie, mamonu. Objevili ho v ústředním patriarchálním chrámu v Konstantinopoli. Tvrdili, že se tam tento „vír temnoty“přestěhoval z centrální židovské svatyně – chrámu v Jeruzalémě. Když se nad tím zamyslíme, byl to přesný intuitivní popis tehdejšího dění – centrála nauky o trestajícím židovském „bohu otci“ – dle bogomilů bylo toto neblahé učení přímo naočkované lidem nehmotným „zlem“ – byla skutečně přestěhována díky politickému křesťanství z židovského kulturního prostředí přímo do srdce tehdejší Evropy. Konečně – poté, co se církevní potentáti tak dlouho navzájem zatracovali a dávali do klatby, až nakonec roztrhli svoji organizaci na dva nepřátelské klany „pravoslavný“ a „katolický“ – se z pohledu bogomilů tento „satanský“ vír též rozdělil na dva dceřiné. Jeden se vydal s ještě větší vervou plundrovat duše a těla lidí do západní Evropy (Vatikánská První šelma Zjevení)  – a ten druhý se vydal na dravčí dobyvačnou výpravu přes Byzanc do Ruska a Moskvy.

Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus ("Invincible Sun") was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.
Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus („Invincible Sun“) was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.

Poznání pravdy o světě a o Bohu je to hlavní pro člověka

Z hlediska bogomilů bylo čistě židovské učení o „zlém bohu otci“ záměrně a velice zákeřně implantováno do křesťanství, aby došlo k totálnímu zmatení lidí a k jejich skoro úplnému odzbrojení ve vztahu k nízkým neviditelným „říším zla“. Uctíváním židovského falešného „boha“, přestávají být křesťané křesťany a stávají se automaticky opět „pohany jak poleno“, kteří se klaní před doslova pekelnou silou a sami sebe podávají této síle v církevní režii jako na zlatém tácu…

The hand of St. Francis Xavier is seen in a reliquary at the Jesuits’ Church of the Gesu in Rome Sept. 8. Relics of holy people have been venerated since early Christianity. (CNS photo/Paul Haring)
The hand of St. Francis Xavier is seen in a reliquary at the Jesuits’ Church of the Gesu in Rome Sept. 8. Relics of holy people have been venerated since early Christianity. (CNS photo/Paul Haring)

Jelikož dějiny bohužel vždy k obrazu svému překreslují vítězové, máme dnes velice zkreslenou představu o vývoji křesťanství ve starověku i středověku. Domníváme se, že ono temné mamonářství a bezohledné politikaření – ať už ho nazýváme „katolická“ nebo „pravoslavná“ církev – opírající se o židovský kult nestvůrného trestajícího „boha otce“ bylo v Evropě vždy tou hlavní rozhodující silou. Ale tak tomu vůbec není. Evropa poznala dlouhá dějinná období, kdy masově a na obrovských územích převládlo křesťanství naprosto odlišného druhu.

Patriarcha v r. 1118 v režii církevní hierarchie zákeřně a rafinovaně vraždil vůdce Bogomilů, ale toto hrubé pronásledování Bogomily rozhodně nezlomilo. Je známo, že k sobě nalákal vůdce Bogomilů, úspěšného a známého lékaře Basila a pak ho církevní potentáti pod hrozbou smrti nutili přijmout jimi z prstu vycucaná dogmata. S úsměvem šel tento muž Světla k jejich hrůze na smrt. Církevní potentáti se mylně domnívali, že Bogomilové se bez svých vůdců neobejdou, ale v tom se mýlili – tito „vůdcové“ byli jen pouzí koordinátoři a vedli své lidi k co největší osobní samostatnosti a svobodě. Takže teror církve byl z tohoto důvodu zcela neúčinný. Srbský župan Nemanja vyhladil Bogomily v Srbsku na konci 12. stol díky konstantinopolským potentátům.

Bogomilové dobře věděli – neboť to viděli – že všechny církevní obřady jako „mše“, „křty“, „zpovědi“ atd. jsou naprosto neúčinné.

Materialistická židovská nauka o „zmrtvýchvstání“, je lež odporující učení Krista!

Věděli, že hrubě materialistická židovská nauka o „zmrtvýchvstání“, která byla převzata římskou církví, je lež odporující zcela učení Krista » jelikož po smrti těla odcházejí všichni lidé pouze do jiného stavu bytí a tzv. smrt je tedy iluzí. Tvrdili, že láskyplní lidé, kteří během života směřují svoji pozornost na poznání pravdy a pomáhají druhým, odcházejí po smrti těla mezi „anděly“ (můžeme též říci vyspělé láskyplné energetické bytosti) a pobývají pak v „říších Světla“.

Bogomilové se navzájem zdravili pozdravem: Bog miluj! Žili na svou dobu velmi civilizovaným způsobem, v dokonalé rovnosti mužů a žen a díky rozvíjení těla i ducha byli také ekonomicky úspěšní a soběstační. Nemuseli tedy nikomu otročit a sloužit. Byli vskutku svobodní. Preferovali velmi prosté a pohodlné oblékání a zdravou stravu. Masu velkých savců se většinou zcela vyhýbali, mnozí byli vegetariáni, ale jiní se nevyhýbali rybímu masu a produktům z moře.

Kosmický satan „Jehova“, Židovský „Starý Zákon“ a vynález fašismu

Židovský „Starý Zákon“ považovali za spisky „popisující činy ďábla“ – kterým mysleli ono starozákonní krvelačné pohanské božstvo „Jehovu“…

Židy pak Bogomilové chápali jako podvedenou oběť tohoto ďábelského „boha“ s malým „b“. Kosmický satan „Jehova“ namluvil nebohým Židům, že je jejich bůh, a proto ho musí na slovo poslouchat – tedy je nachytal na pocit domnělé výlučnosti a nadřazenosti všem ostatním obyvatelům Země. Vypěstoval v nich bezcitnost a ponoukal je aktivně k vyhlazování a zotročování jiných „méněcenných“ národů – což byli všichni, kdo nebyli Židé. Satan „Jehova“ tedy vynalezl – dnešními slovy řečeno – první formu nacismu na Zemi — v tomto kontextu svým způsobem 2. světová válka pro Židy byla karmickým vyrovnáním.

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

 

Bogomilové doslova otevírali lidem oči. Kamkoli přišli, tam se okamžitě lidé masově odvraceli od „svaté“ církve, protože rychle pochopili, že na ní nic svatého není. Je to důkazem toho, že člověk je ve svém jádru bytostí světla a přirozeně touží po spravedlnosti na Zemi a po poznání Pravdy. Byla to kázání Bogomilů v Itálii a Francii, která zde zrodila mocná hnutí katarů, valdenských a albigenských. Některé zdroje se to snaží zamlčet nebo zpochybnit, ale máme neprůstřelné důkazy o tom, že kataři a Bogomilové byli jedinou mocnou dějinnou silou. Duchovní vůdci katarů a bogomilů se navzájem hojně navštěvovali a věřili v tytéž pravdy. (Pozn.: Lepší než víra, je zde na místě slovo „poznání pravdy“!)

Obraz »Saint Dominic burning books of the Cathars« z kostela S. Tomáše v Ávile. Autor: Pedro Berruguete, okolo roku 1500.
Obraz »Saint Dominic burning books of the Cathars« z kostela S. Tomáše v Ávile. Autor: Pedro Berruguete, okolo roku 1500.

Některé (gnostikům nepřátelské) prameny se je snaží očernit a uvádějí, že Bogomilové nepovažovali Krista za významnou postavu a celé jejich snažení směřovalo k Bohu jako Jediné centrální Síle. Jde o nepochopení přístupu bogomilů ke Kristově pozemské „misi“. Bogomilové pouze odmítali církví vymyšlené FALEŠNÉ – dodatečně ke Kristovu životu a učení přilepené dogma co zní, že „tím, že zemřel na kříži, prý automaticky všechny spasil“ »

Bogomilové díky své jasnovidnosti velmi dobře věděli, že každý člověk je zodpovědný sám za sebe a jen na tom, jaký vede život a jak se chová k ostatním, závisí, kam půjde po fyzické smrti, neboť podobné přitahuje podobné.

Význam Kristovy mise chápali zcela jinak. Jeho údajné tzv. „ukřižování“ nebyla „oběť“ krvežíznivému starověkému bohu, ale naopak kosmický pokus vládu těchto negativních „satanských“ sil na Zemi zlomit — a to příkladem vlastního úplného vítězství nad nimi. …

Kdo stvořil člověka?

Darbyho překlad Bible označuje tvůrce člověka jako Jehova Elohim (to je množné číslo!) a Darby je daleko nejpřesnější ze všecch:

And Jehovah Elohim formed Man, dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and Man became a living soul. (Genesis 2:7, A New Translation by John Nelson Darby out of the original Hebrew and Greek, 1890.)

Bogomilové (stejně jako gnostici) považovali fyzický svět za svět nepravý, za pouhou past na našeho ducha. Velmi zajímavý je vztah bogomilů k silám, které dnes nazýváme jako mimozemské. Byli přesvědčeni, že lidské tělo je výtvorem nejednoznačně pozitivních sil, jimž říkali vládcové oblohy. Stejně jako gnostici hovořili o „strážcích lidstva“, kteří jsou malí a mají podobu lidského embrya, ale vzpřímeného, s tenkými končetinami a velikou holou hlavou. Tyto bytosti žárlí na mohutný božský vnitřní potenciál člověka a snaží se nepustit ho k pravdě o vesmíru, bytí a skutečném Bohu. Přebíhá až mráz po zádech, když si uvědomíme, že mnozí zasvěcení lidé věděli ve starověku a středověku o tzv. UFO patrně více, než my…


Zdroj a další informace:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>