Archiv pro rubriku: Hledání cesty zpět

Na počátku byla touha po zkušenosti, po poznání sebe sama a všeho, co jest. Byli jste těmi nejodvážnějšími Jiskrami vesmírné energie Světla, které se rozhodly zkoumat, objevovat… a jednoho dne jste se oddělili od Jednoty a stali se sami sebou.

heart 163208744

Poznámky ke stavu našeho bytí 8: Změňte svět tak, že změníte sami-sebe

8 / Nejmarkantnější je snaha starých mužských energií bránit změnám ve světě prostřednictvím terorismu a boje proti němu. Terorismus je fenoménem současné doby a je to právě mužská energie ve své staré a již překonané roli bezcitného agresora, která svými aktivitami je zde zdrojem velmi temných emocí agrese a hněvu.

Již jsme si řekli, že pravou příčinou terorismu je frustrace islámských radikálních skupin z tlaku západního světa na přijetí tzv. demokracie, která v podstatě neznamená nic jiného než otevření trhů východu pro technologie, výrobky a morální špínu západní civilizace ve světovém měřítku.

Pokud jde o samotný terorismus, tohle není jen o islámu. Samotný terorismus není přece jeho výhradní doménou. Terorismus je postaven podle historických i současných dokladů i v základech a současné praxi křesťanství a židovství.

Bible přináší dostatek dokladů o teroristické roli Izraelitů v dobách před Kristem. Ostatně, stačí se podívat na základy vzniku a konkrétní činy státu Izrael v současnosti. A čím jiným byly v minulosti křižácké výpravy či kolonizace Ameriky v provedení křesťanství? Čím jiným je dnešní křižácké tažení Američanů na Střední východ?

Pokračování textu

Poznámky ke stavu našeho bytí 7: O mužských a ženských energiích podruhé

7 / Podívejme se na celou situaci hry mužských a ženských energií v realitě tohoto světa prizmatem pohledu duality našeho bytí. Pak zjistíme, že dlouhodobě dominantní je v duálu energií trojice duch-mužské energie-mysl, která v posledních tisíciletích vývoje lidstva tahá za ten delší konec. Tato trojice představuje momentálně stále ještě silně převažující element a je v každé své části vysoce aktivní.

Při dalším čtení si připusťme, že my, lidé tohoto světa, jsme drženi v iluzích o tom, kým jsme a čím je tento svět. Vy, kteří jste sledovali můj seriál Dvě cesty, jste se mohli seznámit v prvních třech textech s mým pohledem na to, kterak u základů všech problémů člověka v inkarnaci stojí jeho duální rozpolcenost a nespolupráce dvou skutečných vědomí v něm: Vědomí ducha a vědomí těla.

Pokračování textu

Poznámky ke stavu našeho bytí 6: O mužských a ženských energiích

6 / Budeme dnes hovořit o mužských a ženských energiích a dotkneme se tak průřezově všech předchozích dílů mého seriálu. Možná se proto některé dílčí informace budou opakovat a já vás prosím za prominutí. Pevně věřím, že pokud se tak stane, splní to svůj účel.

Toto téma je do jisté míry klíčovým pro život nás všech tady a teď. Člověk je duální bytostí a má zkušenost s niternými procesy lidské psychiky hovoří o tom, že jedním pólem tohoto duálu je trojice duch — muž (ve smyslu mužských energií) — mysl, druhou částí je pak trojice tělo — žena (ve smyslu ženských energií) — srdce.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Pokračování textu

Atlantida před první katastrofou před ca 800.000 lety.
Source: Theosophical Publishing Society

Poznámky ke stavu našeho bytí 5: O zkušenosti potřetí

5 / I dnes se ještě chvíli budeme věnovat Atlantidě. Technologický rozvoj, o který mnohé skupiny duší usilovaly, překročil jisté meze a vedl k postupnému rozvrácení ekologického systému Země.

Existovala spousta varovných znamení, podle všeho došlo k zániku Atlantidy postupně ve třech od sebe oddělených obdobích. Zneužívání přírodních sil, které by se v dnešní době daly svými účinky přirovnat snad jedině k masivnímu použití atomových zbraní, vedlo nakonec k enormní přírodní katastrofě, atlantská civilizace byla zaplavena a zničena.

Jak to ovlivnilo nás všechny na vnitřní rovině? Byl to bezesporu šokující zážitek, traumatická zkušenost. Bylo to hluboké probuzení z iluzí o vlastní moci a následné bezmoci.

Pokračování textu

Milky Way Galaxy. Source: GLIMPSE-MIPSGAL

Poznámky ke stavu našeho bytí 4: O zkušenosti podruhé

4 / V předchozím textu jsme si připomněli příčiny které vás vedly k tomu, abyste v dobré víře, že pomáháte dobré věci, přijali do sebe bojovné energie agresivity a ponořili se za zkušenostmi do vibrací, které byly již notně vzdáleny původním vibracím, ze kterých jste původně vzešli.

Čím více jste se zaplétali do energií nízkých vibrací, tím více se vaše duchovní „Já“ zahalovalo hustšími a hustšími záhaly živlových energií, které pak utvářely aktuálně nejnižší vibrační tělo vaší bytosti.

Čím více se tato padlá část vás samotných vzdalovala ve vibracích svému druhé části, která zůstala tam nahoře, tím více vynikala potřeba samostatné organizace té části společné části vaší lidské bytosti, která byla v nejnižších vibracích.

Stále více hmotné tělo proto potřebovalo a také si vytvářelo pro svoji vlastní vnitřní organizaci, své vlastní vědomí „já“, vědomí hmotného těla / ego /. Toto vědomí je sice díky nízkým vibracím světa, ve kterém je ukotveno, pouhým odrazem vědomí skutečného duchovního „Já“, ale je tady v hmotných světech doma, proto je naprosto skutečné a je třeba ho brát vážně.

Pokračování textu

heart 163208729

Poznámky ke stavu našeho bytí 3: O zkušenosti

3 / Se soubory informací je to jako s vzácnými plátny světových malířů. Mohou být vnímány lidským srdcem ve své celistvosti nebo mohou být podrobovány lidskou myslí zkoumání v jednotlivých detailech. Oba způsoby vnímání jsou legitimní a každý z nich přísluší určité vnitřní zralosti jedince, který se se souborem informací setkává. Respektuji to.

Všechno v těchto textech zde je o mém poznání. To poznání k vám přichází zvenčí. Je proto nejen vašim právem, ale i povinností k sobě samým přijímat vše, co vám nabízím, s opatrností a odstupem. Právě srdcem jste spojeni s Bohem, stejně jako myslí jste od něho odděleni. Proto jen srdcem vnímáte skutečnou pravdu o sobě, životu i světě kolem sebe.

Pokračování textu

Poznámky ke stavu našeho bytí 2: Svědectví o stavu lidského nitra

2 / Pokud jsem alespoň některé z vás v první části svého seriálu trochu přiměl k zamyšlení nad tím, zda nehledáte ve stále nových inkarnacích nevědomky pořád dokola stav blízký původnímu ponoření se do Lásky, Bezpečí, Štěstí a Spokojenosti tam nahoře, podařilo se mi tak více než v co jsem doufal.

Onomu ztracenému stavu Jednoty tam nahoře v makrokosmu se můžeme z mého pohledu ovšem přiblížit nikoli únikem z reality ryze směrem k duchu a ponořením se do smršti meditací a metafyzických spekulací. Správná cesta z mého pohledu směřuje přesně opačným směrem: K důslednému přijetí vlastního fyzického těla a k realizaci duchovních přístupů v rámci své pozemské existence zde.

Pokračování textu

heart 163208744

Poznámky ke stavu našeho bytí 1: O vztazích

1 / Volit správná slova ve správný čas a na správném místě je veliké umění. Netuším, zda se mi to podaří. Ale jsem si jist, že mlčení by nebylo řešením. Tenhle příběh poznání se zrodil v mém srdci a nepochybuji, že není určen jen mně. Patří i vám, návštěvníkům mého webu. Všem vám, kteří toužíte vědět a jste připraveni číst.

Všem vám, kteří zvládáte svůj stres v okamžicích, kdy se dovídáte, že všechno je jinak než je dosud v lidském společenství tradováno. Čtěte proto prosím, ale vězte, že nemusím mít pravdu ve všem a dokonce se v mnohém mohu mýlit. Není totiž nic obtížnějšího než pokusit se řeč srdce vyjádřit slovy a větami mysli. Poměřujte proto každé mé slovo svojí intuicí, protože ta má i ve vás nejblíže k pravdě o tom, co jest.

Pokračování textu