Archiv pro rubriku: Hra zvaná život

Hra zvaná život aneb O čem to tady vlastně je!

Věčné lidské téma — láska. Láska je základní hybnou silou našeho vesmíru a stvoření jako celku. Je to základní tvůrčí energie…

Lidé, kteří nastoupili onu Kristovskou Cestu lásky k sobě, k svému menšímu já, zažívají skutečné šoky z toho, že i po letech snahy o duchovní vývoj se jim náhle otevírá jim zcela neznámá, dosud uzavřená oblast v nich samotných — oblast bezpodmínečné lásky k sobě samému či samé… Důkazy o tom můžete nalézt nejen v rubrice „Zkušenosti klientů“, ale především ve své vlastní zkušenosti, pokud toto poznání budete sami svobodně aplikovat na svůj život…

Podstatou této hry je ovšem soupeření duálních energií, jak vysvětluje nejpodstatnější text tohoto webu s názvem „Dualita lidského bytí“.

ragauian se proto pokouší vám dát nahlédnout na toto „střetávání se“ dvou soupeřících energií za touto pozemskou realitou. To střetávání jde mimo pozornost mnoha pokročilých duší — je ovšem důležité, aby se s ním všichni alespoň rámcově seznámili. Protože před ním nikdo neuteče!

Kristus měl absolutně pravdu, když říká „jen pravda vás vysvobodí“. Dovolte malý příklad: Co by se asi tak stalo s člověkem, který by se vydal na cestu do hor a ignoroval by informace o tom že na cestě existují místa s lavinovým nebezpečím?

Život a my / 10 /

aneb Úvaha ke konci roku 2012

A teď stojíte tady, v roce 2012. Vy tři spolu, v jednom. Vy jako člověk této Země, vlastně ona společná zastřešující duše, a ony dvě ve vás zcela reálně existující samostatné bytosti s vlastním vědomím, duch / muž / a ego / žena /. Jste propojeni navzájem a měli byste pro vlastní blaho spolupracovat a navzájem si vyhovět.

Je to už dávno, kdy jste byli pod vedením těch, kteří se stavějí mezi vás a Boha, zbaveni vědomí toho, kým vlastně jste a jak to všechno ve vás funguje. Takže pokud právě teď či kdykoli jindy trpíte, je to proto, že aniž o tom víte, ti dva, muž a žena ve vás si nemohou přijít na jméno. A vy jako duše se tiše choulíte pod nárazy zleva a zprava, neschopni obvykle s tím cokoli udělat.

Pokračování textu

Život a my / 9 /

aneb Úvaha ke konci roku 2012

V prvních dílech svého seriálu jsem vám podal obraz neutěšené skutečnosti tohoto světa i  náhled na soupeření dvou základních sil v něm. Zmínil jsem se vám o tom, že tzv. temným silám stojícím za tímto světem, jejichž jedním velmi viditelným a vám známým uskupením je v posledních dvou tisíci letech a dnes zvláště římsko-katolická církev, se podařilo vás spolu s celým lidstvem uzavřít do rozsáhlého uměle vytvořeného falešného systému víry. Systému víry, kterému vy sami silou své mysli a svého přesvědčení o jeho existenci dáváte sílu existovat a vás věznit.

Pravdou je, že cestu k východu z tohoto vězení máte na dosah v sobě samých, ale povědomí o existenci té cesty je tisíciletími působení těch temných kolem vás jen nezřetelné a vy tu cestu prostě neznáte proto, že vás ti kolem nutí hledět špatným směrem.

Pokračování textu

Život a my / 8 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Věřte mi, dnes a denně zažívám u svých klientů skutečné šoky z toho, že i po letech snahy o duchovní vývoj se jim náhle otevírá jim zcela neznámá, dosud uzavřená oblast v nich samotných, oblast bezpodmínečné lásky k sobě samému či samé.

Je to pro mé klienty šok, protože i oni velmi často dříve podobně jako vy všichni a jako naprostá většina populace lidstva západního civilizačního okruhu jste přistoupili na hru mocných s vámi o vaší úplné bezmocnosti.

Na hru, která – jak vás už mnozí kolem vás upozorňují – není o ničem jiném, než že se vzdáváte své osobní síly a možnosti řídit si svůj život sami ve prospěch řízení svého života v našich specifických podmínkách třeba pány Kalousky, Nečasy, Duky a Vlky a jinou havětí vibrující v temných hlubinách vlastního i kolektivního ega.

Vládnoucí elity planety v čele s největší totalitní zločineckou organizací světa – křesťanskou církví – založily svoji moc nad vámi na tom, že vás takto drží v nečinnosti. Dávají vám chléb a hry a háží na vás v každé vteřině hory strachů.

Pokračování textu

Život a my / 7 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Posledně jsme si řekli, že existují dva protichůdné pohledy to, které z energií z nejvyšší vibrační roviny tohoto vesmíru již dnes otřásají tímto světem. Zda se jedná o druhý návrat Ježíše Krista – jak tvrdí církevní tradice – nebo o příchod Ducha svatého – jak tomu vše nasvědčuje.

Pokračování textu

Život a my / 6 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Chci být konzistentní ve svých pohledech na současné dění a proto se vám pokusím v další části svého seriálu dát nahlédnout na střetávání se dvou soupeřících energií za touto pozemskou realitou. To střetávání jde mimo vaši pozornost a je důležité, abyste se s ním alespoň rámcově seznámili.

Pokračování textu

Život a my / 5 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Máme tady říjen a léto je minulostí. Je před námi podzim a zima roku 2012. Ono pověstné prosincové datum se blíží.

Nechci proto čekat jako obvykle na vstup do Nového roku a dovolím si vám v novém seriálu článků představit svůj aktualizovaný pohled na současné a budoucí dění. A opět si připomeneme věci podstatné pro ty z vás,  kteří stále ještě nenašli svoji pravou cestu v současném dění a najít ji chtějí.

Pro vaši orientaci: půjde o jakýsi výběr a zároveň tak trochu souhrn toho, co považuji pro život člověka na této planetě v současnosti za důležité. Mnohé z toho se možná v mém podání dostalo k vám už dříve, ale jsem si jist, že zdaleka ne s takovou naléhavostí a intenzitou  do toho vložených energií jako nyní.

Prosím, otevřete svá srdce / pokud je ještě vlastníte / a zaposlouchejte se do výpovědi o tom, co byste rozhodně neměli zpracovávat jen svou myslí. Protože lidská mysl je sice dokonalá a člověk dnešní doby ji všemožně rozvíjí a precizuje její fungování, ale ona, ta naše mysl, v jednom jediné velmi podstatném absolutně selhává.

Lidská mysl totiž kupodivu nezná pravdu o tom, co je pro nás jako jedince podstatné a důležité. To totiž ví a zná jen druhá část nás samotných, naše srdce.

Myslíte, že tomu tak není? Ale je!

Pokračování textu

Život a my / 4 /

aneb Úvaha k Novému roku 2011

Začal pro nás všechny rok, poslední rok před oním údajně přelomovým rokem 2012 - jaký bude a co nám přinese ? - v čem bude jiný a v čem bude stejný jako ty roky předchozí ? – tuto otázku si kladou stovky milionů lidí na celém světě a je jim věnována spousta místa v informačních médiích – názory se různí, pohybují se od ryze katastrofických až po ryze optimistické.

Pokračování textu

Život a my / 3 /

aneb Pravý duchovní vývoj – nehrají si mnozí z nás tak trochu na to, že jsou už duchovně velcí kluci a děvčata?

Když hledím do každodenního zmatku v dění v makrokosmu kolem sebe, dá se říci, že po letech práce na zvelebení vlastního nitra mne excesy světa kolem již prakticky nechávají v naprostém klidu. Jsem rád, že dnes už při troše ostražitosti rušivé vlivy okolí nedokáží jako kdysi bez dovolení kdykoli pronikat do mého mikrokosmu tak, aby výrazněji či dlouhodoběji dokázaly byť jen mírně snížit aktuální vibrační úroveň mého vlastního prožívání osobního tady a teď.

To znamená, že prakticky nejsem v žádném případě násilně zvenčí ničím a nikým vysouván a ani dobrovolně nevycházím ze svého středu naprostého klidu. Tento stav vlastního nitra je nesmírně osvobozující a řekl bych, že se dá přirovnat k pojetí „nirvány“ tibetských mnichů. Z mého pohledu je tento stav mysli a stav srdce neskonale dokonalejší než podobné praktiky východních mistrů. Zejména proto, že tento aplikovaný stav mysli a srdce může být žit v běžném každodenním životě i ve shonu západní civilizace a není nutno k jeho dosažení unikat někam vysoko na tibetské náhorní planiny pryč z tohoto světa.

Pokračování textu

Život a my / 2 /

aneb Strach z nepřijetí, strach z budoucnosti a strach z bezmoci jako stresové faktory limitující náš život v dospělosti

Pojďme se opět dnes  podívat do našeho každodenního bytí zde a očima mé praxe nahlédněme do oblasti, se kterou se mnozí z vás možná i právě teď se střídavými úspěchy potýkají.

Pokusím se vyrovnat s daným tématem se všemi klady a zápory mého vlastního osobního poznání i poznání založeného na zkušenostech získaných při práci s některými z vás, mými klienty. Přijměte tohle vše prosím jako další pokus o můj osobní vklad pro vaše hledání toho, co je pro vás podstatné tady a teď v tomto transformačním období.

Řada z vás, kteří jste si přečetli mé texty, se rozhodla se mnou pracovat na cestě přeměny sebe sama úzkou cestou do svého nitra. Sleduji díky vaší přízni dění ve vašem životě v mnoha případech i poté, kdy jsme práci spolu ukončili. Vím proto, co vám práce na sobě samých přinesla i dále přináší a jak změnila vaše životy i pohled na sebe sama a tento svět.

Pokračování textu

Život a my / 1 /

aneb Co říci na vstupu do roku 2010

Pokusím se udělat maximum pro to, aby jste se sem rádi vraceli a vždy jste tady něco nového našli – budu šťasten, když si odsud odnesete pokaždé nejméně pocit, že ač je to k nevíře, vše dobré i špatné má v našich životech svůj pevný řád a cíl – a pokud odsud odejdete s informací o tom, že za splnění určitých předpokladů je v silách každého z nás vlastními silami postupně řešit vše, co se nám v našem životě děje a poradit si čímkoliv, co nám život zde na zemi přináší, bude to skvělé.

Pokračování textu

Hra zvaná život aneb co je skutečně možno také ještě považovat za pravý duchovní vývoj II

6 / Ale všeho do času. Tato „široká“ cesta východu z krize hledáním pomoci směrem ven ze sebe, byť směrem vzhůru ve vibracích, vyčerpá své možnosti. Člověk si uvědomí, že další únik před realitou i před sebou samotným nikam nevede a začíná dále hledat řešení. A je nutně / často nevědomě / veden ke změně směru nazírání na řešení své životní situace. Směr pohledu ven ze sebe při hledání řešení má totiž alternativu a tou je směr dovnitř sebe.

Pokračování textu

Hra zvaná život aneb co je skutečně možno považovat za pravý duchovní vývoj I.

5 / Když hledím do každodenního zmatku v dění v makrokosmu kolem sebe, dá se říci, že po letech práce na zvelebení vlastního nitra mne excesy světa kolem již prakticky nechávají v naprostém klidu. Jsem rád, že dnes už při troše  ostražitosti rušivé vlivy okolí nedokážoujako kdysi bez dovolení kdykoli pronikat do mého mikrokosmu tak, aby výrazněji či dlouhodoběji dokázaly byť jen mírně snížit aktuální vibrační úroveň mého vlastního prožívání osobního tady a teď.

To znamená, že prakticky nejsem v žádném případě násilně zvenčí ničím a nikým vysouván a ani dobrovolně nevycházím ze svého středu naprostého klidu. Tento stav vlastního nitra je nesmírně osvobozující a řekl bych, že se dá přirovnat k pojetí „nirvány“ tibetských mnichů.

Z mého pohledu je tento stav mysli a stav srdce neskonale dokonalejší než podobné praktiky východních mistrů. Zejména proto, že tento aplikovaný stav mysli a srdce může být žit v běžném každodenním životě i ve  shonu západní civilizace a není nutno k jeho dosažení unikat někam vysoko na tibetské náhorní planiny pryč z tohoto světa.

Pokračování textu

Hra zvaná život aneb pojednání o duchovní pýše člověka II

4 / Navažme na předchozí text a řekněme si, že duchovní pýcha představuje velmi nepříjemné stadium duchovního vývoje / či lépe řečeno duchovní stagnace / daného jedince. Pro „postiženého“ je velmi obtížné proniknout iluzí o vlastní jedinečnosti a dokonalosti a pochopit pravý stav věcí. Tento fatální existenční stav duše může být prožíván opakovaně ve více inkarnacích a na iluzi o vlastní duchovní dokonalosti se postiženému nabaluje řada dalších nesprávných představ a postojů k sobě, životu, světu a lidem kolem.

Pokračování textu

Hra zvaná život aneb pojednání o duchovní pýše člověka I

3 / Dnešní téma je jistě pro některé z vás, kteří čtení tohoto textu věnujete svůj vzácný čas, asi trochu kontroverzní. Možná vás postaví před problém, se kterým se budete muset osobně vyrovnat. Chci se s vámi totiž podělit o svůj pohled na specifický projev vztahu ducha a ega, který se dnes již stal a dále stává v českých luzích a hájích jevem podobným dávným epidemiím. Zachvacuje stále širší a širší okruh lidí. Jak už název textu napovídá, řeč bude o duchovní pýše.

Pokračování textu

Hra zvaná život aneb o čem to vlastně také je

2 / Navažme dnes na minulý text a rozviňme další aspekty pohledu na to, o čem to tady na Zemi a nejen tady je. Protože informace jsou vším nejen v oblastech vojenské či průmyslové špionáže. Jsou klíčové i pro naši orientaci v transformačním procesu a dění kolem nás. Prakticky nic v této naší realitě všedního dne není docela úplně takové, jak se nám to zdá. Vše, co se k nám dostává dnes a denně, je do jisté míry iluzí.

Jakousi hrou, kterou nás učí hrát svět a lidé kolem nás již odmalička s sebou a jejíž pravidla jsme z nezbytí a nedostatku jiných možností přijali. Hry, které mnohdy k vlastní škodě hrajeme stále, aniž bychom byť na chvíli  pomysleli na to, že změna pravidel je nejen možná, ale že změnit ta pravidla je mnohdy i cílem toho, proč jsme sem přišli.

Pokračování textu

Andromeda-Galaxy-1050x1400

Hra zvaná život aneb o čem to tady vlastně je

1 / Věčné lidské téma – láska. Není nikoho na tomto světě, kdo neusiluje o to milovat a být milován. Existuje mnoho podob lásky. Mám ze své dlouholeté praxe dostatek indicií, abych mohl konstatovat, že láska je základní hybnou silou našeho vesmíru a stvoření jako celku. Je to základní tvůrčí energie, která ve své prapůvodní podobě a ve svých mnoha transformacích tvoří a zalidňuje planety, světy, galaxie. Je obsažena ve všem a nám lidem žijícím momentálně zde v těle na Zemi skrze své přeměny ve vztazích k vesmíru, planetě, přírodě a lidem kolem nás nabízí prožívání klidu, míru, radosti a štěstí. Ostatně, proč asi tolik chceme milovat ? A proč asi tolik toužíme být milováni ?

Když to vezmeme kol dokola, nic jiného než Láska a Světlo neexistuje. Neláska a temnota není ničím jiným než momentální absencí Lásky a Světla. Někdy je mi vytýkáno, že vůbec pracuji s pojmy neláska, temno, negativita. Byť reálně podle mnohých neexistují,  výrazně ovlivňují chování celého systému, který je nedostatku Lásky a Světla vystaven. A proto je třeba je v dané chvíli brát vážně.

Pokračování textu