Archiv pro rubriku: Postřehy a komentáře

Někdy je lépe mlčet. Ale nakonec člověk zjistí, že by mlčet neměl. Tak píše do této rubriky…

Všichni spolu sdílíme tuto pozemskou realitu, která nepochybně obsahuje spoustu negativity. Ačkoliv se tento web věnuje duchovní Cestě, neučí vás žádné meditační utíkání „na obláčky“, naopak vám dává návod, jak tuto realitu přijmout a žít v ní šťastně…

Býváme obviňováni z negativního psaní, nicméně útěk před realitou „na obláčky“, ani strkání hlavy do písku nikomu ještě nepomohlo… někdy je prostě dobré vědět, že na Cestě před námi jsou jámy i maskovaní loupežníci. Proto je tu tato rubrika, která poukazuje právě na ty loupežníky — přesně podle Kristova hesla „jen pravda vás osvobodí“.

Jarní rozjímání nad životem a nad světem, nad stavem našeho bytí zde a nad tím, co se s tím dá dělat. Co takhle začít se skutečnou láskou k sobě právě teď v květnu?

Příjemné dny jara o Velikonocích jsou za námi. Prožili jsme si se svými blízkými tu krásnou pohádku o tom, že kdysi dávno náš „spasitel“ zemřel, aby se nám po třech dnech vrátil a zůstal tu s námi navěky. Kdo z vás o to měl zájem, jistě si zde na webu našel texty o tom, jak tomu bylo ve skutečnosti. Dostatečně srozumitelně jsem se zde vyjádřil i ke Kristovu božství, k dogmatům, o které křesťanská církev svou verzi Kristova života a smrti opírá a kterou do mysli nás lidí vtlouká už dva tisíce let.

Pokračování textu

Naše koloniální minulost, násilí na Afričanech a karmické dopady na evropské národy. i vám nabízejí podíl na pokání, seznamte se proto s tím, co vás asi čeká a rozhodně nemine.

Zamyslete se nad sebou, vy rasisté a xenofobové, vy, jejichž předkové kolonizovali Afriku! Vy, jejichž předkové ve velkém po staletí zabíjeli domorodé obyvatele Afriky, zotročovali africký lid a nutili ho pracovat pro své vlastní blaho v okovech! Přečtěte si, vy, kteří jste ještě nedávno, po nástupu průmyslové revoluce, tyli a odporně bohatli z ekonomického vykořisťování nerostného bohatství afrických zemí, otrocké práce dětí, mizerně odměňovaných afrických dělníků v dolech a jinde. Podporovali jste v nich sobě oddané diktátorské a často nelidské režimy, které garantovaly vaši faktickou nadvládu a ekonomický profit a tyranizovaly a zabíjely vlastní obyvatelstvo.

Takhle nějak zní ve zkratce poselství zemím západu v podání usnesení evropského parlamentu, které přetiskuji níže. Že se o tomto usnesení dozvídáte pravděpodobně až nyní ode mne? Nebuďte naivní, proč by vás maisteamoví bohatýři vyrušovali takovou drobností? Stačí, když se to dovíte, až se na toto usnesení začnou titíž experti odvolávat poté, kdy vám tu na základě něho budou nasunovat ve velkém ony „hosty“ a zakážou vám protestovat s odůvodněním, že jste měli protestovat dříve, než se to schválilo /a vy o tom nevěděli/.

V každém případě jde o jistou sebereflexí těch, kteří ono usnesení psali a je určeno opět především do jejich vlastních řad. Tedy bývalým koloniálním národům, které v honbě za vlastním ziskem a mocí nebraly po staletí /a mnohdy dodnes přes sladká slova o opaku/ žádné ohledy na životy lidí nikde na zeměkouli. V případě organizace světových válek jejich vlastními elitami dokonce ani na vlastní lidi u nich doma.

Je dobře, že k tomu dochází. Ale pozor, podle textu je určeno i vám, to usnesení! Proto čtěte i vy, Češi, Moravané a Slezané! Možná je to pro vás novinka, ale údajně i vaše životní úroveň a národní bohatství je podle odborníků Evropské unie do značné míry podloženo staletími utrpení afrického etnika! To jste netušili, že vaši předkové byli takoví dobytkové, viďte! Takže i vy máte co vracet a za co se stydět. A samozřejmě co napravovat. Nastal čas účtování!

Seznamte se proto v textu usnesení s tím, jak můžete vy osobně a jako obyvatelé této malé zemičky ve střední Evropě napravit ty hrozné zločiny, kterých jste se dopustili kdykoli v minulosti. A není vůbec vyloučeno, že se dnes a denně stále znovu a znovu dopouštíte na onom nebohém africkém etniku nepřípustného násilí tím, že nadšeně nevítáte jejich masivní přísun do své země a nestavíte slavobrány na hraničních přechodech. A to vše pod směšnou záminkou údajného a podle maistramových médií, které vás samozřejmě jedině pravdivě informují, naprosto fakty ze západní Evropy nedoloženého rizika jejich nepřizpůsobivosti zdejším podmínkám a našim kulturním hodnotám:

Lživé teorie o tom, že se prý toto vzácní hosté z horké Afriky mohou stát trvalou zátěží pro ekonomiku státu, případně  hlasy o tom, že váš poklidný život může být rozvrácen jejich požadavky na dominanci jejich vrchního šéfa tam shora a jich samotných nad vámi jako nevěřícími, musí být striktně a rozhodně z vašich myslí vymýceny! Samozřejmě, pokud možno /ale jen jen pokud možno/ po dobrém. A když to nepůjde…

Naštěstí existuji lidé, kteří myslí za vás a činí za vás. Přečtěte si níže uvedený text usnesení evropského parlamentu a buďte hrdi na svoji životní příležitost, že se podobně jako Němci, Angličané, Belgičané, Holanďané a Francouzi, Italy, Španěly a Portugalce  nevyjímaje, můžete zapojit do radostného procesu míšení ras a homogenizace evropské a africké kultury v rámci Evropy. Čtěle, dělejte si svůj obraz a podívejte se před volbami do evropského parlamentu na jména těch, kteří hlasovali vaším jménem tak či onak. A přihlédněte k těmto poznatkům ve chvíli, kdy dáte svůj hlas té či té straně či tomu nebo onomu kandidátovi.

Uvědomte si, že vaše budoucnost a budoucnost vámi počaté generace bude přesně taková, jakou si ji uděláte. A pamatujte na to, že na vaše prosby den poté se vám Bůh s prominutím vyse*e. Protože je to vaše svobodná vůle, co tady hraje svoji roli! Nic jiného! Jen vy jste svého štěstí strůjci i ničiteli. Vy jste  architekty své budoucnosti!

Tady ho máte, to usnesení, v nezkrácené podobě:

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899 (RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na druhou odrážku a čtvrtou až sedmou odrážku preambule a na čl. 2, čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec a článek 6 této smlouvy,

– s ohledem na články 10 a 19 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(1) ,

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(2) ,

– s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(3) ,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV(4) ,

– s ohledem na druhé šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii (EU-MIDIS II) zveřejněné v prosinci 2017 Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a zprávou agentury FRA o zkušenostech s rasovou diskriminací a rasistickým násilím mezi lidmi afrického původu v EU(5) ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. března 2018 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2016(6) ,

– s ohledem na zřízení skupiny EU na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti, k němuž došlo v červnu 2016,

– s ohledem na kodex chování zaměřený na boj proti nezákonným nenávistným projevům online, na němž se dne 31. května 2016 dohodly Komise a přední společnosti v oblasti informačních technologií, jakož i další platformy a společnosti provozující sociální média,

– s ohledem na obecné doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace č. 34 z 3. října 2011 týkající se rasové diskriminace vůči lidem afrického původu,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 68/237 z 23. prosince 2013, která vyhlásila období 2015–2024 Mezinárodním desetiletím lidí afrického původu,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 69/16 z 18. listopadu 2014, která obsahuje program aktivit spojených s realizací desetiletí lidí afrického původu,

– s ohledem na Durbanskou deklaraci a Akční program Světové konference OSN proti rasismu z roku 2001, které uznávají po staletí trvající rasismus, diskriminaci a nespravedlnost, kterým čelí lidé afrického původu,

– s ohledem na obecná politická doporučení Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI),

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 19. září 2001 k evropskému kodexu policejní etiky(7) ,

– s ohledem na připomínku o lidských právech komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 25. července 2017 s názvem „Afrofobie: Evropa by se měla vyrovnat s dědictvím kolonialismu a obchodu s otroky“,

– s ohledem na článek 12 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod o nediskriminaci,

– s ohledem na otázku týkající se základních práv lidí afrického původu v Evropě položenou Komisi (O-000022/2019 – B8‑0016/2019),

– s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že výraz „lidé afrického původu“ – případně „Afroevropané“, „Evropané afrického původu“, „černošští Evropané“, „Evropané afrokaribského původu“ nebo „Evropané černošsko-karibského původu“ – odkazuje na lidi afrického původu, kteří se narodili nebo žijí v Evropě či jsou evropskými občany;

B. vzhledem k tomu, že pojmy „afrofobie“, „afrifobie“ a „protičernošský rasismus“ se vztahují k určité formě rasismu, včetně jakéhokoli násilného činu nebo diskriminace, které mají kořeny v historickém zneužívání a negativních stereotypech a vyúsťují ve vyloučení a dehumanizaci lidí afrického původu; vzhledem k tomu, jak uznal komisař Rady Evropy pro lidská práva, že toto souvisí s historicky represivními strukturami kolonialismu a transatlantickým obchodováním s otroky;

C. vzhledem k tomu, že v Evropě žije zhruba 15 milionů lidí afrického původu(8) , ačkoli shromažďování údajů týkajících se rovnosti v členských státech EU není systematické a založené na sebeidentifikaci a často opomíjí potomky přistěhovalců, tj. třetí a další generaci migrantů;

D. vzhledem k tomu, že agentura FRA zdokumentovala, že menšiny v Evropě, které jsou původem ze subsaharské Afriky, jsou zvláště náchylné k rasismu a diskriminaci ve všech oblastech života(9) ;

E. vzhledem k tomu, že podle výsledků druhého šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii provedeného agenturou FRA(10) , v němž mladí respondenti afrického původu ve věku 16–24 let zaznamenali v období 12 měsíců před začátkem průzkumu vyšší míru obtěžování vyvolaného nenávistí (32 %), než byla zaznamenána u starších respondentů, přičemž kybernetické obtěžování je nejvyšší vůči mladým respondentům a s věkem postupně klesá;

F. vzhledem k tomu, že historie nespravedlností vůči Afričanům a lidem afrického původu, včetně zotročování, nucené práce, rasového apartheidu, masakru a genocid v kontextu evropského kolonialismu a transatlantického obchodování s otroky zůstává na institucionální úrovni v členských státech EU značně nevyjasněná a bez povšimnutí;

G. vzhledem k tomu, že přetrvávání diskriminačních stereotypů v některých tradicích v Evropě, včetně používání černých masek, udržuje hluboce zakořeněné stereotypy o lidech afrického původu, které mohou diskriminaci ještě zhoršit;

H. vzhledem k tomu, že by měla být vítána a podporována důležitá práce vnitrostátních orgánů pro rovnost a evropské sítě vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení (Equinet);

I. vzhledem k tomu, že výroční zpráva o trestných činech z nenávisti Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)(11) zjistila, že lidé afrického původu jsou často terčem rasistických útoků, že však v mnoha zemích přesto chybí obětem při zotavování se z násilných útoků právní pomoc a finanční podpora;

J. vzhledem k tomu, že hlavní odpovědnost za právní stát a základní práva občanů nesou vlády, a tudíž také odpovídají za monitorování a prevenci násilí, včetně afrofobního násilí, i za stíhání pachatelů;

K. vzhledem k tomu, že vzdělávací systém disponuje omezenými údaji o rasové diskriminaci, nicméně důkazy naznačují, že děti afrického původu v členských státech EU dostávají ve školách nižší známky než jejich bílí vrstevníci a děti afrického původu mnohem častěji předčasně ukončují školní docházku(12) ;

L. vzhledem k tomu, že dospělí a děti afrického původu jsou stále zranitelnější, když jsou zadržováni policií, a v četných případech jsou oběťmi násilí a úmrtí ve vazbě; vzhledem k tomu, že jsou vystaveni rutinnímu rasovému profilování, diskriminačnímu zastavování, prohlídkám a policejnímu sledování v souvislosti se zneužíváním pravomoci v oblasti vymáhání práva, prevence kriminality, opatření proti terorismu nebo kontrol přistěhovalectví;

M. vzhledem k tomu, že právní prostředky pro případy diskriminace existují a že jsou zapotřebí silné a konkrétní politiky, které by řešily strukturální rasismus, kterému lidé afrického původu v Evropě čelí, mj. v oblasti zaměstnání, vzdělávání, zdraví, trestního soudnictví a účasti na politickém životě a v rámci dopadů migrační a azylové politiky a postupů;

N. vzhledem k tomu, že lidé afrického původu v Evropě čelí diskriminaci na trhu s bydlením a prostorové segregaci v nízkopříjmových lokalitách se špatnou kvalitou bydlení a stísněnými byty;

O. vzhledem k tomu, že i když lidé afrického původu v dějinách významně přispěli k vybudování evropské společnosti, přesto velká část z nich čelí na pracovním trhu diskriminaci;

P. vzhledem k tomu, že lidé afrického původu jsou neúměrně vysoko zastoupeni ve vrstvách s nízkými příjmy evropského obyvatelstva;

Q. vzhledem k tomu, že lidé afrického původu jsou v Evropské unii velmi nedostatečně zastoupeni v politických a zákonodárných institucích na evropské, vnitrostátní i místní úrovni;

R. vzhledem k tomu, že lidé afrického původu jsou ve veřejné sféře na vnitrostátní i evropské úrovni stále vystavováni potupným útokům;

S. vzhledem k tomu, že rasismus a diskriminace, které lidé afrického původu zažívají, mají strukturální povahu a často se prolínají s dalšími formami diskriminace a utlačování na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

T. vzhledem k tomu, že stále více afrofobních útoků v Evropě v poslední době přímo směřuje na státní příslušníky třetích zemí, zejména na uprchlíky a migranty;

1. žádá členské státy a orgány EU, aby uznaly, že lidé afrického původu jsou obzvláště vystaveni rasismu, diskriminaci, xenofobii, a obecně nerovnému požívání lidských a základních práv, což představuje strukturální rasismus, a že mají nárok na ochranu před těmito nerovnostmi jako jednotlivci i jako skupina, včetně pozitivních opatření na propagaci, a na rovné požívání svých práv;

2. domnívá se, že aktivní a smysluplné sociální, hospodářské, politické a kulturní zapojení lidí afrického původu je klíčem k vyřešení fenoménu afrofobie a k zajištění začlenění těchto lidí do Evropy;

3. žádá Evropskou komisi, aby pro vnitrostátní strategie pro sociální začlenění a integraci lidí afrického původu vytvořila rámec EU;

4. důrazně odsuzuje veškeré fyzické nebo slovní útoky ve veřejné i soukromé sféře zaměřené na lidi afrického původu;

5. vybízí orgány EU a členské státy, aby oficiálně uznaly a připomněly si historii lidí afrického původu v Evropě – včetně minulých a stále probíhajících nespravedlností a zločinů proti lidskosti, jako je otroctví a transatlantické obchodování s otroky nebo zločiny spáchané v rámci evropského kolonialismu –, ale také obrovské úspěchy a pozitivní přínos lidí afrického původu, a to jak prostřednictvím oficiálního uznání mezinárodního dne památky obětí otroctví a transatlantického obchodování s otroky na unijní i vnitrostátní úrovni, tak zavedením měsíců černošské historie;

6. vybízí členské státy a evropské orgány, aby oficiálně uznaly Mezinárodní desetiletí lidí afrického původu OSN a aby přijaly účinná opatření pro uskutečnění programových aktivit v duchu uznávání, spravedlnosti a rozvoje;

7. připomíná, že členské státy již podnikly kroky ke smysluplné a efektivní nápravě minulých nespravedlností a zločinů proti lidskosti spáchaných na lidech afrického původu a uvědomují si jejich přetrvávající dopad na přítomnost;

8. žádá orgány EU a ostatní členské státy, aby následovaly tento příklad, jenž může zahrnovat i jistou formu kompenzace, jako je nabídka veřejné omluvy a navrácení odcizených artefaktů zpět do zemí původu;

9. žádá členské státy, aby odtajnily své koloniální archivy;

10. žádá orgány EU a její členské státy, aby se snažily systematicky bojovat proti etnické diskriminaci a trestným činům z nenávisti a aby spolu s dalšími zúčastněnými stranami v reakci na tyto jevy podnikly účinné právní a politické kroky založené na důkazech; domnívá se, že pokud by měly být shromažďovány údaje o etnické diskriminaci a trestných činech z nenávisti, mělo by být toto shromažďování určeno výhradně k identifikaci příčin xenofobních a diskriminačních projevů a činů a k boji proti nim, a to v souladu s vnitrostátními právními rámci a právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů;

11. vyzývá členské státy, aby rozvíjely vnitrostátní strategie proti rasismu, které se budou zabývat srovnáváním situace lidí afrického původu v oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policie, sociální služby a soudní systém, politická účast a zastoupení, a podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích, a aby odpovídajícím způsobem řešily nedostatečné zastoupení lidí afrického původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti afrického původu;

12. zdůrazňuje důležitou úlohu organizací občanské společnosti v boji proti rasismu a diskriminaci a vyzývá k posílení finanční podpory pro občanské organizace na evropské, státní i místní úrovni;

13. vyzývá Komisi, aby se v rámci svých stávajících programů financování a programů na příští víceleté období zaměřila i na lidi afrického původu;

14. žádá Komisi, aby ve svých příslušných útvarech vytvořila specializovaný tým se zvláštním zaměřením na problematiku afrofobie;

15. trvá na tom, aby členské státy prováděly a řádně prosazovaly rámcové rozhodnutí Rady o boji proti určitým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, zejména pokud jde o uznání předpojatostí k rasovému, národnostnímu nebo etnickému původu jako motivace k trestným činům za přitěžující okolnost, a zajistily, aby byly trestné činy z nenávisti proti lidem afrického původu zaznamenávány, vyšetřovány, stíhány a sankcionovány;

16. žádá členské státy, aby efektivně reagovaly na zločiny z nenávisti, včetně vyšetřování trestných činů motivovaných předpojatostí založené na rase, národnosti nebo etnickém původu; žádá členské státy, aby zajistily, aby byly trestné činy z nenávisti proti lidem afrického původu zaznamenávány, vyšetřovány, stíhány a sankcionovány;

17. vyzývá členské státy, aby ve všech podobách prosazování trestního práva, protiteroristických opatření a kontroly přistěhovalectví ukončily všechny formy rasového nebo etnického profilování a aby na praktiky protiprávní diskriminace a násilí oficiálně reagovaly prostřednictvím školení příslušných orgánů týkajících se potlačování rasismu a předsudků a bojem proti nim;

18. žádá členské státy, aby odsoudily rasistické a afrofobní tradice a odrazovaly od nich;

19. žádá členské státy, aby monitorovaly rasovou předpojatost ve svých systémech trestního soudnictví, vzdělávacích systémech a v sociálních službách a aby podnikly proaktivní kroky k zajištění rovného právního systému a zlepšení vztahů mezi donucovacími orgány a menšinovými komunitami, aby zajistily rovný přístup ke vzdělávání a zlepšily vztahy mezi vzdělávacími orgány a menšinovými komunitami a aby zajistily rovnocenné sociální služby a zlepšily vztahy mezi orgány sociálních služeb a menšinovými komunitami, zejména černošskými komunitami a lidmi afrického původu;

20. žádá členské státy, aby zajistily, aby měli dospělí a děti afrického původu rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a péči bez diskriminace a segregace a v případě potřeby přijaly odpovídající opatření upravující podporu výuky; vyzývá členské státy, aby zahrnuly dějiny lidí afrického původu do učebních osnov a poskytly úplný pohled na kolonialismus a otroctví, který rovněž uznává historický a současný nepříznivý vliv těchto jevů na lidi afrického původu, a aby zajistily, aby učitelé byli pro tento úkol náležitě vyškoleni a dokázali se vypořádat s různorodostí v učebně;

21. žádá orgány EU a členské státy, aby prosazovaly a podporovaly iniciativy v oblasti zaměstnanosti, podnikání a zlepšení ekonomické situace pro lidi afrického původu a aby se zabývaly nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a diskriminací na pracovním trhu, které lidé afrického původu čelí;

22. žádá členské státy, aby řešily diskriminaci lidí afrického původu na trhu s bydlením a aby přijaly konkrétní opatření s cílem řešit nerovnosti v přístupu k bydlení a zajistily adekvátní bydlení;

23. žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU;

24. žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby účinně zajistily, aby žádné finanční prostředky či podpora Unie nebyly poskytnuty organizacím nebo skupinám zabývajícím se zotročováním, mučením a vydíráním černošských a afrických přistěhovalců či obchodováním s nimi ani organizacím nebo skupinám nějak napojeným na tyto aktivity a aby s nimi neprobíhala žádná forma spolupráce;

25. žádá evropské orgány, aby přijaly strategii rozmanitosti a začleňování pracovní síly, která zavede strategický plán účasti etnických a rasových menšin na jejich pracovní síle a doplní stávající úsilí vynakládané v tomto směru;

26. žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu;

27. žádá Komisi, aby v boji proti afrofobii na mezinárodní úrovni úzce spolupracovala s mezinárodními aktéry, jako jsou OBSE, OSN, Africká unie a Rada Evropy, i s dalšími mezinárodními partnery;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států a Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy.

————————————————————————————–

Toť vše, nic víc ani nic míň. Milí čtenáří, pokud vás neděsí představa, jak některý z vašich předků spoutává řetězy ubohé obyvatele afrických lesů. vod a strání, bičuje je bičem s ocelovými kuličkymi vpletenými do řemínku na konci biče, případně je kapitánem otrokářské lodi, která směřuje do Ameriky a v jejímž podpalubí umírají lidé po desítkách, stovkách a tisících, je to  možná proto, že s těmi, kdo to skutečně dělali, máte společnou pouze bílou kůži. To samozřejmě vaši vinu nijak nesnižuje, o tom žádná!

Za sebe vám chci říct, že pokud jsem měl možnost nahlédnout do minulých životů svých i mnohých z vás při naší společné práci na vaších nitrech, jakož i do historie otroctví a koloniálního vykořisťování afrických zemí, dospěl jsem k názoru, že já i vy a naši předkové měli z vykořisťování Afriky skutečně mnohonásobný a veliký profit, který bych nejpřesněji označil pro jistotu kryptonymem jako velké „H“, malé „o“. římskou pětku, „n“ a „o“.

Ale je dobře, že nám Evropská unie na pozadí svého usnesení připomíná, odkud pochází podstatná část kapitálu, za který naši západní přátelé /samozřejmě na věčné časy a nikdy jinak/ vykoupili v posledních třiceti letech naše národní bohatství a jako vítaný bonus si za svoji samozřejmě nezištnou pomoc a dobrotu odvážejí z této republiky stovky miliard ročně na nezdaněných dividendách. Jako almužnu vám pak vrátí pár miliard dotací, které ti kluci, kteří vás vedou, obvykle stejně někam uklidí do různých hnízd či golfových hřišť, která vy pak samozřejmě intenzívně vb zájmu svého zdraví využíváte.

Měli byste mít přece pro Afričany více pochopení! Ano, právě vy byste měli mít více pochopení! Protože i vy dnes odvádíte jako oni kdysi v této východní evropské kolonii panstvu na západě v montovnách nadnárodních koncernů svůj díl práce s obrovskou přidanou hodnotou, ze které ani nikdy neuvidíte /ani zdálky/ ani cent. Dějiny se údajně pohybuji ve spirále, tvrdí moudří! A mají ku*va pravdu!

Odměnou je vám jen tak namátkou: stále další rozevírání nůžek v odměňování vzhledem k západu, důchody na hranici nouze, minimální podpora rodin s dětmi, exekutoři, pochybná justice, tato ještě pochybnější politická reprezentace a dvojí přístup ke kvalitě potravin panských ras na západě a vás tady doma. Další si doplňte si podle svých zkušeností, nebudu to natahovat. .

Esoterici obvykle hovoří v těchto případech o národní „karmě“ a to prý je pěkná mrška! Je to o „má dáti, dal“… přišla doba, kdy západní Evropa a její obyvatelé platí za to, co dříve spáchali. Karmická bytost, jak jste ji mnozí měli možnost spolu se mnou poznat, je v těchto případech nesmiřitelná. A dovolávat se u ní boží milosti v tomto případě, podobně jako jsme to u běžné osobní karmy dělávali občas s vámi,  je totéž jako si vyžádat od ní, od té bytosti, kop do vlastního zadku. Prostě skončí v kotrmelcích, ti zlatí kluci a holky, a nebude to dlouho trvat. Příroda se bouří, sopky soptí, asteiroidy padají, všeho dočasu. Boží mlýny jsou pomalé, ale naštěstí přece jen melou.

Vy buďte na ty chvíle připraveni! Já vím své, vy víte své a ty děti  přece nebudeme kazit, řěkl Pepíček paní učitelce, když se ptala, zda nosí děti čáp nebo vrána.

Ano, přátelé, jsem skutečně dojat důvěrou, s jakou se na nás obracejí ti, jejichž předkové skutečně decimovali po staletí africké obyvatelstvo, po staletí destruovali civilizaci amerických indiánů či právě nedávno vyvolali v život terorismus všeho druhu tady i onde a vlastně všude.

Ano, přátelé, jsem skutečně dojat důvěrou, s jakou se na nás obracejí ti, jejichž současné politické, finanční a řídící elity použily svými předchůdci krvavě získaný kapitál z mozolů a životů otroků v minulých staletích, aby stabilizovali a vyztužili své národní bohatství a mohli za tyto krvavě získané peníze rozebrat a dále vysávat naše národní zdroje v  míře spíše větší než menší, nejméně v řádu oněch stovek miliard ročně, jak už bylo výše zmíněno.

A zatlačím slzu v oku, vzpomenu-li si, jak dnešní západní papaláši realizují Hitlerovu vizi společné Evropy tentokráte /alespoň zatím/ bez jediného výstřelu! No nelíbali byste jim vděčností packy?

Jsem opravdu dojat, ale osobně jsem proti. Vy se zařiďte ovšem podle sebe, máte na to plné právo.

Je to sviňa, ten pocit viny evropana za minulé hříchy. Ale já mám za to, že vlastní bordel se přece neuklízí cizíma rukama, pánové a dámy z evropských bankovních a průmyslových korporací a vy, jejich političtí poskoci u nás i jinde! Máte vy, občané tohoto státu, jiný názor?

Na závěr pro vás snad ještě informaci o tom, kdo z českých europoslanců jak hlasoval… třeba se vám při volbách do evropského parlamentu v květnu tohoto roku bude hodit.

Pro hlasovali:

Dita CHARANZOVÁ, Martina DLABAJOVÁ, Petr JEŽEK, Jan KELLER, Jaromír KOHLÍČEK, Kateřina KONEČNÁ, Jiří MAŠTÁLKA, Luděk NIEDERMAYER, Miroslav POCHE, Stanislav POLČÁK, Jiří POSPÍŠIL, Olga SEHNALOVÁ, Pavel SVOBODA, Pavel TELIČKA, Tomáš ZDECHOVSKÝ, Michaela ŠOJDROVÁ, Jaromír ŠTĚTINA

Zdrželi se: Pavel POC, Evžen TOŠENOVSKÝ, Jan ZAHRADIL

Hlasovali proti: Jiří PAYNE

Blahopřeji za minulou volbu a zkuste to tentokráte radši jinak. Ale hlavně jděte volit, jinak oni zvolí sami sebe. To je totiž ta jejich slavná demogracie.

VIDEO: Mainstreamová #fakenews média vyrábí falešnou realitu. Pobavte se, kterak natáčí zinscenované video s muslimskými jakože „utonulými“ uprchlíky. A proč mají publikovaná videa nepřirozeně nízkou kvalitu?

Aktualizace 30. 8. 2018: Do médií se dostala zpráva, že ono falešné natáčení údajně utonulých migrantů prý je historický dokument o útěku Řeků z Kréty během turecko-řecké války v letech 1919 až 1922, který natáčela režisérka Eleni Vlassi a kameraman Giannis Kassis, viz zpráva AFP na Twitteru:

Pro-migrační dokument prý je vzdělávacím materiálem určeným pro osvětu a vzdělávání. AFP jej bude distribuovat po celé Evropě jako učebnicový příklad migrace v historii — ano vážení a milí — tohle je učebnicový příklad emocionální manipulace s lidskými egy. Což je ještě horší než jsme si mysleli původně — protože takový dokument nezmizí v propadlišti času jako běžné TV zprávy a jistě bude šířen mj. do škol… Prosakují (nepřekvapivé) informace, že dokument už objednaly i evropské televize v rukou globalčiků, takže se dá očekávat, že dokument dorazí i do České televize jako mediální munice na propagaci a podporu migrace… Marek Chrastina je údajně ten, který je nachytal při natáčení. Nyní je obviňován z šíření „falešných zpráv“, nicméně ona manipulativnost a podvodnost onoho řeckého dokumentu je podle všeho ještě větší, než si sám autor původně myslel… Jo, jo, globalisté přitvrzují ve snaze narvat islám do Evropy — poradili se a nyní jede mohutná propagandistická ofenziva na všech frontách »

CENZURA aneb válka o zotročení lidstva

Není náhodou, že právě teď ze všech stran přicházejí informace o zesílené cenzuře konzervativní opozice proti globalismu » Je to cenzura především sociálních médií s velkým dosahem, jako např. FakeBook, Twitter, YouTube, ale i vyhledávače jako Google… to byla média, která doposud neoliberální globalisté (na rozdíl od klasických médií) ještě tolik neovládali — teď to hodlají napravit. Tohle je válka o zotročení lidstva! Alternativnímu zpravodajství silně doporučujeme aby si založilo vlastní weby, dbalo na jejich zabezpečení a sdílelo novinky přes osvědčené RSS… případně použijte nezávislé agregátory zpráv a přejděte na alternativní sítě jako např. VKontakte » pokud už bez tohoto moderního zlozvyku nemůžete být ;-)

Minule jsme vám ukázali další citově manipulativní a zinscenované falešné video o údajně nešťastných utopených migrantech » Teď tu máme podrobnější rozbor manipulace, který vyšel na AEN:


Turista na Krétě náhodně nafilmoval natáčení zinscenovaného videa s muslimskými jakože „utonulými“ uprchlíky. Režisérka diriguje herce zpoza kamery, „zoufalé“ arabské ženy jakože loví z moře těla svých utopených mužů a synů! Takto vypadá výroba falešné reality pro mainstreamová média!

Moravskému turistovi na Krétě se podařil vtipný úlovek. Během svého rekreačního pobytu u moře si totiž všiml zábavné scény, která probíhala přímo před jeho očima nedaleko hotelu, kde byl ubytován. Popadl tedy svůj mobilní telefon a všechno natočil. Před jeho očima totiž probíhala výroba zfalšované virtuální propagandistické reality pro západní mainstreamová média…

Na jedné straně byla scéna: Arabské muslimské ženy zahalené v hidžábech stojí po pás ve vodě v moři. Několik metrů od nich na hladině moře se nehybně vznáší těla jejich mužů.

Na straně druhé filmový štáb na břehu: Žena sedí na stoličce, před sebou má kameru na stativu a rukama gestikuluje směrem k ženám do moře, jak se mají postavit a co mají dělat. Asistenti okolo režisérky jí pomáhají, jeden z nich má v ruce dokonce dron pro natáčení filmových záběrů ze vzduchu.

Pokračování textu

A na to jste hrdý? Jasná řeč! Polsko, Dominik Tarczyński odpovídá na otázku: Kolik uprchlíků jste přijali? Nula. Slíbili jsme to lidem! A pozitivní fejeton nakonec…

Václav Klaus mladší zase jednou píchl do liberálního neo-marxistického vosího hnízda. Na Facebooku nasdílel videozáznam rozhovoru s polským zákonodárcem Dominikem Tarczynskim pro britskou televizi Channel 4. Moderátorka Cathy Newmanová se Tarczynskiho snažila natlačit do otázek migrace. Polský politik ji ale svou upřímností a ledovým klidem šokoval. Klaus video komentoval lakonicky: „Jasná řeč.“

Pokračování textu

VIDEO: Další zinscenované falešné video o údajně nešťastných utopených migrantech manipuluje s vašimi city k tomu abyste podpořili migraci a islamizaci Evropy. Necháte ze sebe nadále dělat blbce?

Jak utopit dr. Mráčka aneb Počátky muslimů v Čechách?

Moravský dovolenkář na Krétě měl štěstí a náhodně natočil v průběhu dovolené, kterak (pravděpodobně opět sórosovi placení neziskovkáři) natáčejí uměle zrežírované video o údajném „dramatu nebohých plaváčků-uprchlíků“ na Krétě… je to ovšem jen další z mnoha podvodných emocionálních manipulací, které na vás podplacení sórošovci i papeženci zkoušejí…

Pokračování textu

Nobelova cena je v kapse! Revoluční objev — ekonomické perpetuum-mobile! Rothschildova soudružka Jana Maláčová pilně pracuje na rozvoji globalismu v Čechách. Komentuje ekonomka Markéta Šichtařová

Protesty proti fýrer Merkelové — někteří Němci se již probudili, stále jich je ale menšina...
Protesty proti fýrer Merkelové — někteří Němci se již probudili, stále jich je ale menšina…

Už jsme vás několikrát podrobně informovali o tom, kterak byl výsledek voleb v ČR mocipány de-facto zrušen, když fýrer Merkel do naší vlády dosadila ČSSD — proti volební vůli našeho národa »

Parlamentní volby v ČR, rok 2017. Zdroj: info.cz
Parlamentní volby v ČR, rok 2017. Zdroj: info.cz

I slepý vidí tu drzou nehoráznost, kdy volebně propadlá ČSSD dostává moc a křesla ve vládě pravděpodobně díky ekonomické páce, kterou fýrer Merkel tlačí agenta Babiše „ke zdi“ skrze Agrofert.Deutsch » Nikdo nemůže nevidět, že ČSSD se chová jako kdyby ve skutečnosti dostala min. dvojnásobný počet hlasů

Ale abyste neřekli, že jsme negativní, máme pro vás teď vysoce pozitivní komentář, skoro bychom mohli napsat, že až radostně budovatelský ;-)

Pokračování textu

Rothschildova EU — plná ústa demokracie a demokracií si vytírají zadek. Vítejte v orwellovském novém světovém řádu. Vrcholná ukázka archonského principu překrucování věcí naruby

Protesty proti fýrer Merkelové — někteří Němci se již probudili, stále jich je ale menšina...
Protesty proti fýrer Merkelové — někteří Němci se již probudili, stále jich je ale menšina…

Už jsme vás dvakrát podrobně informovali o tom, kterak byl výsledek voleb v ČR mocipány ignorován a de-facto zrušen » I slepý vidí tu drzou nehoráznost, kdy volebně propadlá ČSSD dostává moc a křesla ve vládě pravděpodobně díky ekonomické páce, kterou fýrer Merkel tlačí agenta Babiše skrze Agrofert.Deutsch ke zdi »

Nikdo přece nemůže nevidět, že ČSSD se chová jako kdyby ve skutečnosti dostala min. dvojnásobný počet hlasů — a agent Bureš jednoduše sklapl podpatky a tzv. „drží hubu a krok“.

Zdá se že jediným možným dalším krokem bude CZEXIT… a vydíraný agent Bureš samozřejmě musí od válu také.

Pokračování textu

Gender Agenda 2030: A sign outside a 'restroom' in America questions gender definitions. Photo: Gerry Broome/AP

Totalita je tady znovu — již není možno svobodně říkat svůj názor: Milan Brázdil se stal terčem nenávisti za vyslovení pravdy o homosexualitě. Díky za všechny lidi s prostým selským rozumem a rovnou páteří!

Aktuální doplnění informace o tom, jak Babišovo ANO legalizuje homosexuální manželství »

V jaké době to žijeme, že již není možno říkat opoziční názor bez toho, aby se na vás sesypala kupa „hejtfríí“ nenávisti? Když se ještě říkaly věci na rovinu, říkali jsme uvedené situaci totalita. Vítejte v nové totalitě liberálně-globalistického-euro-bolševismu!

Znovu jsme se dožili doby, kdy se lidé bojí říkat názory na rovinu…


Britský lékař byl vyhozen z práce, protože trval na objektivně pravdivém výroku, že pohlaví jedince je určeno při narození!

telegraph.co.uk-2018-government-drops-doctor-says-gender-given-birth

Co je to za šílenost? Víte kam směřuje západní společnost? Chcete ji následovat?

Nápověda: Do p****e

Dr. David Mackereth pracoval jako lékař šestadvacet let pro britskou Národní zdravotní službu (NHS), ale ani jeho dlouholetá praxe a zaměstnanecká „věrnost“ jej neuchránily od vyhození z práce. Nikoli proto, že by zanedbal své povinnosti, ale pro jeho názory, které se neslučují s levicovým (liberálním) viděním světa.

Pětapadesátiletý otec čtyř dětí si dovolil zpochybnit globalistické „náboženství“ a říci, že pohlaví je určeno při samotném narození a existují tedy jen dvě pohlaví.

Pokračování textu

Jan Hus, křižáci, Vatikán a lumpárna za 270 miliard. O co ve skutečnosti šlo? O víru? Nebo spíš o to, že katolická církev je mocenským nástrojem pro duchovní zotročení lidstva?

6. 7. si připomínáme málo známého velikána českých dějin. Píši málo známého, jelikož skutečné důvody tehdejšího dění jsou skryty pod ideologickými nánosy a pravda permanentně dostává na frak. Podívejme se ve stručnosti co nám říká encyklopedie a hned potom si vypíchneme to nejpodstatnější, skutečné jádro pravdy:

Jan Hus (∗ kolem r. 1370 Husinec – † 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel.

Jan Hus kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Ta ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej. Nezapomeňte: papa má vždy pravdu! Roku 1415 byl upálen. Jak láskyplné. Ilustrace: Spiezer Chronik, 1485.
Ilustrace: Spiezer Chronik, 1485.

Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). Přes záruku bezpečnosti ze strany vrchnosti byl po odsouzení na koncilu, tou stejnou světskou mocí, upálen zaživa na hranici.

1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.
1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

A nikoho to nemůže překvapit, když nám historie velmi jasně ukazuje, že od počátku, od svého vzniku byla státní katolická církev pouze nástrojem moci římského císaře — s tou pointou, že po zániku Římské říše tato moc de-facto přešla na papeže » Papežství de-facto absolutně vládlo po celý středověk a mělo pod palcem světské panovníky (viz korunovace a tzv. pomazání)… nevolnictví a doba temna jsou největší výdobytky katolické církve.

Skutečné důvody, proč byl Hus vládnoucími katolíky zavražděn

O Husově učení se dodnes vedou spory, katoličtí teologové okolo tohoto církevního zločinu neustále mlží, ale i přes tu spoustu zavádějících keců může každý vypozorovat skutečné hlavní důvody, proč byl Hus vládnoucími katolíky zavražděn. Ano vážení a milí, Vatikánu nikdy nešlo o čistotu učení, to bylo vždy jen maskovacím pláštíkem pro boj o moc:

Pokračování textu

Extremismus a jeho definice podle encyklopedie. Pod „hezkou“ maskou údajných „obránců demokracie“ se pokoušejí svobodu zničit. Bude se ministerstvo vnitra ČR znovu omlouvat za pomluvu SPD? A na migrační frontě stále NENÍ klid

Hate-free = nenávist zdarma — kterou vám "tolerantní" neoliberální levičáci rádi a zdarma vrchovatě poskytnou...
Hate-free = nenávist zdarma — kterou vám „tolerantní“ neoliberální levičáci rádi a zdarma vrchovatě poskytnou…

Už jsme vícekráte poukazovali na fakt že neo-liberální, archontické překrucování významu slov je využíváno k očerňování opozice a likvidaci svobody — platí to dnes obzvlášť pro slovíčka nenávist (hate), rasizmus, xenofobie, islamofobie, extremismus »

Jak hejtfrííí sluníčkáři překrucují podstatu slova xenofobie je dobře vidět např. na Wikipedii, kterou mají levicoví aktivisté pod palcem a která hned v úvodu říká: „Xenofobie je projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu.“ Slovíčka „odpor a nepřátelství“ jsou lživě nasunuta, aby sluníčkáři dosáhli žádoucí efekt slova pro svou zvrácenou ideologii.

Podívejme se teď podrobněji na slovo „extremismus“ a co říká Wikipedie: „Extremismus je termín, jímž bývají označovány jednání, ideologie či skupiny mimo hlavní (střední) proud společnosti, kterým je připisováno porušování či neuznávání základních etických, právních a jiných důležitých společenských standardů… Při obecném užití nabývá termín často pejorativního nádechu — bývají jím označovány nejen závažné jevy, ale i obecně odchylky od středního proudu, jejichž nebezpečnost pro společnost je sporná nebo mizivá…“

Pokračování textu

Führer Merkel zrušila demokracii v ČR. Proč se eurobolševici bojí SPD? Okamurova SPD říká: Euro nechceme! Euro-sliby o ochraně společných hranic EU jsou pohádkou pro naivky. A o co jde v Katalánsku?

ANO, tvrdě makám na dovozu migráčků! Budu stát řídit jako firmu, to víte i migráčči chtějí jíst... a někdo na tom vydělat musí. Chápete? — ZRUŠIT eurodotace? NEBLBNĚTE! Vždyť na nich vydělávám!!
ANO, tvrdě makám na dovozu migráčků! Budu stát řídit jako firmu, to víte i migráčči chtějí jíst… a někdo na tom vydělat musí. Chápete? — ZRUŠIT eurodotace? NEBLBNĚTE! Vždyť na nich vydělávám!!

Nedávno jsme se zde podivili nad nově vznikající Babišovou vládou » Zarážející byl především fakt, že agent Bureš do své vlády vcelku anti-demokraticky přibral neo-marxisty z ČSSD, proti kterým se dokonce před volbami silně vymezoval… Navíc se regulérně a logicky ke spolupráci nabízela např. SPD s daleko lepšími volebními výsledky než měla ČSSD…

VAROVALI JSME VÁS UŽ PŘED VOLBAMI! Führer Merkelové se klaní nejen Bláto Sobotka, ale i Andrej Babiš. Pozor na to!
VAROVALI JSME VÁS UŽ PŘED VOLBAMI! Führer Merkelové se klaní nejen Bláto Sobotka, ale i Andrej Babiš. Pozor na to!

Žel se naprosto dokonale potvrzuje naše předvolební zamyšlení, kde jsme vás varovali, že Babiš bude vydíratelný a manipulovatelný ze strany bolševické EU » už jenom protože je podnikatelsky závislý na euro-dotacích… a k tomu navíc má i podnikatelské aktivity přímo v Německu v přímém dosahu klacku fýrer Merkel! Naše obavy se ukázaly jako dokonale opodstatněné, opět nám vyšla další předpověď!

Potvrdilo se, že fýrer Merkel má přímý vliv na složení české vlády právě skrze „finanční kudlu“ na krku Andreje Babiše! Naše země v EU nikdy nebude svobodná! Nastal čas na CZEXIT!

Pokračování textu

Frau Hitler drží svého poskoka za koule. Babiš jako pinč na vodítku Angely Merkelové. Před Hitlerem jsme utíkali na Západ. Kam budeme utíkat tentokrát?

Mutti Terroresia, parafráze na Matku Terezu
Mutti Terroresia, parafráze na Matku Terezu

Václav Klaus na Primě potvrdil šokující informace Die Tageszeitung o nátlaku Berlína na Babiše. Podle bývalého prezidenta je to ve skutečnosti ještě horší, Angela Merkelová zablokovala dokonce jmenování italského ministra financí. Angela se chová k ostatním zemím jako k AfD doma v Německu. Tohle si jako národ nesmíme nechat líbit!

Výbušné informace německého listu Die Tageszeitung o tom, že Angela Merkelová tlačila na Andreje Babiše v polovině dubna, aby nevytvářel koalici s Okamurovou SPD, mají další pokračování. Televize Prima v pořadu Partie odvysílala rozhovor s bývalým prezidentem Václavem Klausem a řeč přišla i na informace Die Tageszeitung.

Pokračování textu

Historická pravda je překrucována a potlačována. Další důkazy falšování historie v přímém přenosu. Je to komedie nebo spíše fraška? NWO přichází pod taktovkou globalistické Agendy 2030

Druhé muslimské obléhání Konstantinopole v letech 717–718, rukopis Madrid Skylitzes-Fol34v z 12. století
Druhé muslimské obléhání Konstantinopole v letech 717–718, rukopis Madrid Skylitzes-Fol34v z 12. století

Nedávno jsme završili příběhy ze života symbolických šelem Janova Zjevení » a ukázali jsme vám vyšší smysl historie lidstva za posledních 2000 let. Mimo jiné jsme dekódovali klíčovou roli islámu… Islám vedl celou dobu své historie džihádistické války proti jinověrcům »

Noví bolševici se nyní ovšem tuto historickou realitu snaží popřít, překroutit a zcenzurovat. Kdyby to překrucování reality nebylo tak děsivé, bylo by to směšné. Ale tady přestává veškerá legrace. Tady se hraje i o naši svobodu…

Věřím tomu že každý z našich čtenářů dokonale chápe zrůdnost lži, kterou globalistická média i vzdělávací ústavy beze studu veřejně šíří. Nicméně měli byste také chápat rafinovanost tohoto podvodu — mocipáni dobře znají slabiny lidstva. Patří mezi ně především krátká paměť.

Může se velmi dobře stát, že vašim dětem už nebude nic na obrázcích z Řecka chybět, nebude jim připadat divné, že Britská královna v 16. století je černá… atd.

Možná snad alespoň vy pochopíte obrovskou pravdivost pořekadla „historii píší vítězové“, stejně jako výrok Henryho Forda, který označil učebnicovou historii za mýtus a bláboly:

Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD
Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD

Pokračování textu

Historická pravda je překrucována na všech frontách. Politická korektnost = kladivo na svobodu slova. 780 slov o falšování událostí z dob okupace a druhé světové války vůbec

orwell-recorded-history-is-lies

Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD
Henry Ford, History is myth, New York Times May 15 1916, article by HENRY A. WISE WOOD

Ministerstvo „pravdy“ vás varuje — tohle rozhodně nečtěte!

Pokud si snad stále ještě naivně myslíte, že žijete v západní demokracii se svobodou slova, je načase se probudit… Nedávno jsme završili příběhy ze života symbolických šelem Janova Zjevení » a ukázali jsme vám vyšší smysl historie lidstva za posledních 2000 let. Příhodně na tento přehled navazuje i následující text.

Snahy o překroucení historie jsou dnes velmi podobné jako za bolševického „totáče“ — jen s jediným rozdílem — euro-bolševické Evropské hodnoty se totiž překrucují opačným směrem ;-) Ale Bacha! Tady přestává veškerá legrace. Tady se hraje i o naši svobodu…

Překrucována je nejen historie, nýbrž i psychologie — snaží se vám zabránit abyste poznali sami-sebe, protože tím se stanete svobodnými, nemanipulovatelnými!

Sociolog PhDr. Petr Hampl, Ph.D. sepsal následující trefné postřehy na téma „Historie pravdivá versus historie [politicky] korektní“. Citujme si:

Pokračování textu

okd-rozkradeno-504949

Rozkradené OKD a aktuální výsledek zmanipulovaného soudu — Bakala se směje od ucha k uchu a Bakalo-ČSSD spolu s ním. Olga Havlová: Chci, aby premiér Bohuslav Sobotka spolu s Bakalou a s jeho kumpány nesli odpovědnost

Opakování matka moudrosti…

Aktualizováno 21. 5. 2018: Rozkradené OKD je jedna z největších a navíc nepotrestaných rozkrádaček státního majetku. A jak správně připomíná prezident Zeman, jedna z hlavních osob v pozadí je loupežník Bakala, který navíc svými penězi silně ovlivňuje naši politickou i mediální scénu »

Podle dokumentů, jež získal Blesk, uvádí Zdeněk Bakala bydliště ve Švýcarsku v luxusní vile na břehu Ženevského jezera a s výhledem na Alpy. Do Švýcarska se Bakalovi oficiálně odstěhovali před sedmi lety a tomu, že žijí právě v této vile, nasvědčují obchodní dokumenty, v nichž miliardář uvádí toto bydliště. A také výpisy z obchodních rejstříků či fakt, že jeho příjmení figuruje v seznamu zákazníků nedaleké tenisové školy. Informace zjištěné  novináři byly publikovány v Blesku 31. 5. 2016.
Podle dokumentů, jež získal Blesk, uvádí Zdeněk Bakala bydliště ve Švýcarsku v luxusní vile na břehu Ženevského jezera a s výhledem na Alpy. Do Švýcarska se Bakalovi oficiálně odstěhovali před sedmi lety a tomu, že žijí právě v této vile, nasvědčují obchodní dokumenty, v nichž miliardář uvádí toto bydliště. A také výpisy z obchodních rejstříků či fakt, že jeho příjmení figuruje v seznamu zákazníků nedaleké tenisové školy. Informace zjištěné novináři byly publikovány v Blesku 31. 5. 2016.

Přinášíme aktualizované informace o této zlodějně především protože je zřejmé evidentní napojení na Bakalo-ČSSD, která stále silně sahá na moc i v nové vládě — lze tedy tušit, že pokračuje maskování i další rozšiřování zlodějen… ale my nemusíme mlčet vážení. Tohle prochází jen díky „mlčící většině“!

7. 5. 2018 ČTK vydala zprávu, která je výsměchem mocných obyčejným lidem: „Soud zprostil viny znalce Rudolfa Douchu, který vypracoval posudek o státním podílu v OKD, jenž údajně vedl k nevýhodnému prodeji firmy. Osvobodil i další obžalované, bývalé místopředsedy Fondu národního majetku Pavla Kutu a Jana Škurka. Žalobce za nevýhodný prodej těžební firmy žádal podmínku a zaplacení 5,7 miliardy korun.“

Znalec, jenž byl souzen spolu s dvěma bývalými manažery Fondu národního majetku, tehdy vypracoval pro vládu posudek ceny. Minoritní podíl získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest, která už část akcií držela. Podle státního zástupce však byla tehdejší cena nejméně 9,8 miliardy, při prodeji tak vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun. Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Zdeňkem Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun.

Ano, víme že souzeny byly jen „malé ryby“… Možná i tohle je důvod proč volebně propadlá Bakalo-ČSSD tolik stála o „silová“ ministerstva — proto aby zabránila nezávislému rozsouzení případu…

Rozkradené doly OKD: Babiš má své "čapí hnízdo" a dluhopisy, Sobotka si pro změnu nahrabal v komplotu s Bakalou
Rozkradené doly OKD: Babiš má své „čapí hnízdo“ a dluhopisy, Sobotka si pro změnu nahrabal v komplotu s Bakalou

Jaromír Soukup na TV Barrandov se trefně vyjadřuje k problému

Pořad „Týden podle Jaromíra Soukupa“. Datum vysílání: 18.05.2018 21:25. Komentář k bakalo-zlodějně v OKD začíná v čase 24:15…

Doplněno 15. 10. 2017: Průšvih na botě Bohuslava Sobotky. OKD. Lidové noviny informují o tom, že premiéři Vladimír Špidla a Stanislav Gross se svými vládami věděli, že posudek, na jehož základě prodávali OKD, nebyl úplný. Ale podle všeho je to nijak netrápilo a stejně realizovali prodej. Ministrem financí, tedy hlavou klíčového resortu, byl tehdy Bohuslav Sobotka.

Starší, ale stále platné vyjádření Olgy Havlové:


Olga Havlová: Chci, aby premiér Bohuslav Sobotka spolu s Bakalou a s jeho kumpány nesli odpovědnost za rozkradené OKD

„Já se k tomu také jako poslankyně za Moravskoslezský kraj musím vyjádřit,“ zahájila svůj projev druhé lednové úterý roku 2017 poslankyně Olga Havlová. Za zády měla premiéra Bohuslava Sobotku a tomu byly také určeny následující otázky od poslankyně zvolené na kandidátce Úsvitu.

Pokračování textu

Historická pravda je překrucována a potlačována. Zatím jen cenzurou. Otázkou času je, kdy vás za pravdu zavřou. Chtějte po politicích aby se postavili proti cenzuře, stejně jako prezident Zeman

Pokud si snad stále ještě naivně myslíte, že žijete v západní demokracii se svobodou slova, je načase se probudit… Nedávno jsme završili příběhy ze života symbolických šelem Janova Zjevení » a ukázali jsme vám vyšší smysl historie lidstva za posledních 2000 let. Mimo jiné jsme dekódovali klíčovou roli islámu… Islám vedl celou dobu své historie džihádistické války proti jinověrcům » globalčiky i všici euro-bolševici se nyní ovšem tuto historickou realitu snaží popřít, překroutit a zcenzurovat. Kdyby to překrucování reality nebylo tak děsivé, bylo by to směšné. Ale tady přestává veškerá legrace. Tady se hraje i o naši svobodu…

Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu...
Mohamed slíbil sexuální odměnu bojovníkům, kteří zemřou při šíření islámu…

Nebylo to plánováno, ale těsně po dopsání předchozího článku se objevil následující případ, který je 100% důkazem toho v onom článku řečeného — mocipánům jde jen o jednu věc — zlikvidovat svobodu a Islám si zvolili jako hlavní nástroj zotročení duší na Zemi…

Zákon číslo 1: Nebudeš mlčeti

Takže cenzura o které svědčí následující zpráva, nás absolutně nepřekvapuje. Německo je již ztraceno. Pro náš národ ale stále existuje naděje — pokud se alespoň někteří probudíme a nebudeme mlčet k omezování svobody, které mocipáni naplno realizují právě teď…

censorship-internet

Cenzura jede na plný plyn. A lepší to nebude, pokud nebudete proti ní protestovat! Pokud budete mlčet, svobodu si nezasloužíte. Podívejme se na aktuální zprávu podle Kath.net:

Facebook zablokoval účet známého německého katolického historika za to, že řekl jednoduchý historický fakt: „Islám není součástí německé historie, tou je obrana proti islámu“

Jak uvedla rakouská katolická zpravodajská stránka Kath.net dne 20. března 2018, Dr. Michael Hesemann – který je známý mj. díky objevu historicky důležitého dopisu z roku 1918 týkajícího se organizovaných plánů zednářů zničit trůn a oltář – byl upozorněn Facebookem, že jeho komentáře k historické roli islámu v Evropě byly odstraněny, protože „neodpovídají tzv. normám komunity“.

Tzv. "politická korektnost" je kladivem na svobodu slova
Tzv. „politická korektnost“ je kladivem na svobodu slova

Jak pokračuje upozornění Facebooku, společnost smaže všechny komentáře, které „napadají osoby z důvodu jejich rasy, etického původu, národnosti a náboženské orientace, sexuální orientace, sexuální identity nebo tělesného postižení.“ Hesemann v reakci na to uvedl:

Islám vždy hrál pouze jednu roli v 1700 let staré historii křesťanského Západu: Roli Damoklova meče, která nad námi visela, hrozba barbarství, proti níž je třeba se sjednotit a bojovat. V tomto smyslu není islám součástí německé historie, tou je obrana proti islámu!“

Pokračování textu

ceskekorunovacniklenoty-cz3

Prezident Miloš Zeman: Druhá světová válka byla válka rasové nenávisti a cílem nacistického Německa bylo fyzicky zničit nejprve Židy a za druhé všechny Slovany, Poláky, Rusy, Srby a tak dále…

Miloš Zeman dozrál jako víno. V poslední době se téměř nemýlí. I jeho ego se vcelku zklidnilo. Díkybohu za něj. Podívejme se na jeho protiválečný a antifašistický proslov na slavnosti k výročí ukončení druhé světové války v Praze »

Prezident Miloš Zeman na konferenci AIPAC
Prezident Miloš Zeman na konferenci AIPAC

Vážený pane velvyslanče, vážený pane prezidente Klausi, vážený pane předsedo Parlamentu Vondráčku, vážený příteli a předsedo komunistické strany Filipe, vážené dámy a pánové, …

Pokračování textu

Psychopatie — smrtelná morová nákaza dnešního lidstva

Impulsem pro napsání tohoto článku se pro mne stalo virtuální setkání s jedním diskutujícím pod jistým článkem týkajícím se mých pohledů na církev a problémy kolem ní. Pán si přečetl dva tři texty na webu a rozhořčil se /cituji/: „nechce se mi pátrat do hloubky, čemu vlastně věříte, čím jste primárně ovlivněn, ale tolik hlouposti, naivity, primitivismu a demagogie nakupené na tak malé ploše, jsem už dlouho nezaznamenal.“ Vida ho, génia, řekl jsem si! Stačí mu pár vět a hned má ucelený názor!

Trošku jsme pak v mailech diskutovali a přestože se naše stanoviska nijak zvlášť nesblížila, nakonec onen pán projevil jistou míru tolerance a zřejmě došel k závěru, že nejsem až tak úplný idiot. Což už kvůli němu samotnému považuji za jeho vlastní velikou výhru nad ním samotným. Poté, co přešel do stavu relativního klidu, na závěr diskuse, ve které jsem odmítl za daných podmínek pro naprosté míjení se jeho a mých myšlenkových pochodů pokračovat, zazněl z jeho strany už poměrně klidný dotaz, jaký je můj názor na moderní pojem „psychopatie“.

Pokračování textu

Zpráva o rozkrádání českého národního majetku v 90. letech 20. století. Víte kdo si nakradl nejvíc?

Následující zpráva si neklade za cíl být úplná a vyčerpávající. Je velmi pravděpodobné, že řada trestných činů a „tunelů“ z jejího spektra úplně unikla či je zachycena jen částečně či okrajově. Přesto se však snaží zdokumentovat zločiny a krádeže národního majetku, které proběhly v devadesátých letech, to vše především na základě pravdivých či obecně známých skutečností a faktů, jejichž relevanci a pravdivost si může kdokoli ověřit. Jejím účelem je jak zdokumentovat a zachytit spáchané zločiny, tak obvinit jejich pachatele. Z drtivé většiny jsou to bývalí komunisté, agenti StB či KGB.


TUNELÁŘSKÁ GENEZE

Neudržitelnost komunistického režimu na konci 80. let 20. století přinutila celý tehdejší bolševický establishment jednat. Byl vyslán signál do kontrolovaných disidentských kruhů k zahájení „revolučních“ kroků. Je zajímavé, že většina důležitých osob, které později obsadily vysoké státní funkce či tunelovaly banky, se rekrutovala z Československé akademie věd (ČSAV), a to vesměs z Prognostického ústavu. V této instituci plné vysokých komunistů působily jména jako Komárek, Klaus, Zeman, Češka, Dyba, Dlouhý, Ransdorf, Salzmann, Ježek, Klausová a další. Představovaly jak kádrovou rezervu pro nový režim, tak kádrový nomenklaturní rezervoár režimu starého. Sám šéf Prognostického ústavu, přesvědčený komunista, přítel Che Guevary a místopředseda vlády ČSFR v roce 1990 Valtr Komárek ho označil za školu revoluce.

Tato revoluce si, jak známo, získala přízvisko sametová, a to vzhledem k jejímu bezkonfliktnímu a téměř konsensuálnímu charakteru. Už to naznačuje, že se nejednalo o revoluci v pravém slova smyslu, ale o programové předání moci, resp. o udržení moci v rukách komunistických kádrů. Již první kroky Občanského fóra v čele s Václavem Havlem naznačily, že vůbec nejde o žádnou revoluci, ale jen o změnu systému režimu. Bohužel ve vyvolané euforii a v naději na zbavení se komunistického jha, se vyškoleným bolševickým revolucionářům z Prognostického ústavu (spolu s Havlovými disidenty a zmanipulovanými studenty) podařilo změnit režim a ponechat komunisty fakticky u moci.

Pokračování textu

VIDEO: Západ totálně zešílel. Veřejně je známo, že tzv. Bílé přilby jsou propagandou islámského státu — přesto za ni dostaly Oscara. Přijde vám vtipné, že propaganda islámských teroristů je využívána jako záminka k rozpoutání 3. světové? Jsou na Českém ministerstvu zahraničních věcí dementi?

Notoricky známá skupina „Bílé přilby“ — která sama o sobě tvrdí, že prý jsou „nestranní“ záchranáři chránící Syřany a přitom se ještě umělecky natáčí — je opět propagována v západních lži-médiích poté, co obvinila Damašek z chemického útoku.

Skupina, která se objevila v roce 2012, vznikla údajně z „dobrovolnických“ záchranných týmů působících v islamisty kontrolovaných oblastech Aleppo (Halab) a Idlib, dosáhla v roce 2016 vrcholu své celosvětové slávy a stala se na tzv. Západě jedním z nejrozšířenějších zdrojů informací a poskytovatelů vizuálních materiálů v západním mediálním pokrytí syrského konfliktu. Něco více o skutečném charakteru samozvaných záchranářů v Sýrii jsme již rozebrali podrobněji dříve, když se korporátní západní média snažila falešně očerňovat Syrskou vládu » a ve zkratce to ukazují následující fotografie:

White Helmets Are A Propaganda Construct. Before they were called the White Helmets, they were called the Islamic State Fire brigade by rebels and ISIS.
White Helmets Are A Propaganda Construct. Before they were called the White Helmets, they were called the Islamic State Fire brigade by rebels and ISIS.
White Helmets — nástroj propagandy islámského státu (ISIS, DAESH) a CIA, která islámské rebely prokazatelně vyzbrojovala — i tyto důkazy můžete vidět na ragauian.cz
White Helmets — nástroj propagandy islámského státu (ISIS, DAESH) a CIA, která islámské rebely prokazatelně vyzbrojovala — i tyto důkazy můžete vidět na ragauian.cz

Syria ‘White Helmets’ Exposed, Propaganda Instrument, syrian boy omran 4

Monstrózní lži skupiny ‘White Helmets’. Vpravo dole vidíte jak se natáčí divadlo, které bylo propagováno ovečkám po celém světě jako "chlapec Omran, údajná oběť Asadova bombardování". Vpravo nahoře vidíte stejného člověka se svými kamarády z ISIS, kteří následně uříznou chlapci na korbě vozidla hlavu. Video lze najít vcelku snadno...
Monstrózní lži skupiny ‘White Helmets’. Vpravo dole vidíte jak se natáčí divadlo, které bylo propagováno ovečkám po celém světě jako „chlapec Omran, údajná oběť Asadova bombardování“. Vpravo nahoře vidíte stejného člověka se svými kamarády z ISIS, kteří následně uříznou chlapci na korbě vozidla hlavu. Video lze najít vcelku snadno…

Pokračování textu

Babiš a česká vláda jako vláda pimprlat v rukou loutkovodičů v západní Evropě. Bože, chraň nás před těmihle všeho schopnými „elitami“ s politickou inteligencí houpacího koně!

probudte-se-babis-selsky-rozum-2017Je tomu něco přes sto dnů a je nám čím dál jasnější, kdo nám ze Strakovky vládne » Jen bychom si měli uvědomit, že toho kašpara s jeho podnikatelským týmem jsme si velkou většinou zvolili my, občané tohoto státu, a máme tedy to, co si zasloužíme. A nepomůže nám výmluva, že prostě není koho volit.

Možná je na čase, abychom se dali dohromady a nevolili příště vůbec nikoho. Cesta zastupitelské demokracie v Evropské unii se rozpadá a nastupuje pravý nefalšovaný německý fašismus, zatím umně skrytý za fašismus bruselský. Potřebujeme vládu národní záchrany, a ta se nedá složit ze zástupců stran a hnutí, které jsou nám nabízeny v běžném menu této tzv, demokracie.  Snad s výjimkou Okamurovy SPD, ale i zde je to pravděpodobně jen otázka, kdy dostane příležitost předvést se v plné síle a rovněž nás zklame.

Téměř nikdo z těchto lidí není v politice proto, že má jasnou vizi a jde mu skutečně o tenhle stát a národ. Tito lidé postrádají i tu nejzákladnější emocionální inteligenci, povětšinou jsou sice lidmi fyzickým tělem, ale v astrálním pohledu jejich postavy nabývají děsivých fantaskních podob úměrně pravému stavu jejich téměř stoprocentně egoistického /zvířecího/ nitra. Věřte tomu, kdo se lidskou psychikou zabývá léta, my jako voliči máme zde stejně jen podobně jako za Husáka funkci užitečných idiotů. Jen tihle takzvaní „demokraté“ to mají jen o něco lépe ošéfované než komunisté kdysi. Dělí se vždy na dvě party, jedna vládne a ku*ví si u nás pozice, druhá nabírá dech, aby po nich pokračovala na vlně naší touhy po rozumné změně opět stejným směrem. Přidali vám na důchodech a dali slevu na vlak? Kdyby nerozkradli za necelých třicet let biliony korun, mohli jste žít mnohem lépe. Lide český, kupují si vás za drobné a vedou vás na porážku!

March of tyranny: Banking and corporate masters control both major parties behind the scenes (Illustration: Ben Garrison)
Je to analogické jako v USA… Američané ovšem prozřeli a zvolili 3. cestu — nadpolovičně zvolili Trumpa, který se alespoň snaží „vypustit bažinu“ a svádí těžký souboj s „cia-deep-state“…  (Ilustrace: Ben Garrison)

ben-garrison-swamp-draining-cia-deep-state

ben-garrison-police-lineup-trump-they-all-did-it

Vzpomínám si, že před rokem 1989 jsem měl jako řídící pracovník ve výrobě za povinnost respektovat v oblasti své působnosti celkem pět stranických organizací. Pozoroval jsem se znepokojením, jak s lety úroveň stranických předsedů postupně upadala. Rodné partaji se stále méně dařilo ty opravdu dobré dělníky a techniky oslovovat k tomu, aby vzali na sebe zodpovědnost za prosazování stále zprofanovanější stranické linie. Můj poslední předseda strany před listopadem 1989 se už neuměl ani pořádně podepsat.

babis-rath-sobotka-politici

Uplynuly dvě desetiletí a pár let a situace se opakuje. To, co je nám z televizních obrazovek představováno jako politická či kulturní elita, je v převážné většině lidský a morální odpad této společnosti.

Polistopadoví i dnešní politici jsou stejní grázlové hrající si na lídry, jak jsem to poznal u tzv. dělnických kádrů tehdejší vedoucí  síly v naší socialistické společnosti. Jen s tím rozdílem, že ti nahoře kdysi kradli mnohem méně než si ze „společného“ přikrádali mnozí z nás tady dole. A když to někdo přehnal, tak to taky občas taky dostal exemplárně sežrat, aby se vlk veřejného mínění nažral a koza socialistické korupce zůstala celá. Tohle se už dnes nenosí! Kradou jenom oni, na nás už nic k rozkradení nezbylo a příslušné instituce se tváří, že se vlastně nic neděje.

Pokračování textu

Mostar je město v Bosně a Hercegovině, v kantonu Hercegovina–Neretva v muslimsko-chorvatské části země. Jeho název je původem podle světoznámého Starého mostu, který město symbolizuje. Po skončení konfliktu z města odešla většina srbského obyvatelstva. Modernější a evropští část (tzv. Západní Mostar) má chorvatskou většinu, historická část města zůstala obývána především muslimy-bosňáky.

24. března 1999 začalo havloidní „humanitární“ bombardování Jugoslávie v rozporu s mezinárodním právem bez schválení OSN. Hloubková analýza faktů ukazuje, že NATO je jen maskou pro teroristické akce USA. Chcete být spoluviníky?

24.3. máme jubileum děsivého pogromu, jehož přičiněním se nám v úplné nahotě ukázala skutečná podstata vládců Západu i jejich schopnosti pomocí prolhaných mediálních presstitutek převracet realitu v archonticky překroucenou lež — především tam, kde potřebují prosadit své mocenské zájmy. Agresivita NATO se zvyšuje každým dnem, prozřeli jsme již z iluzí. Prozřeli jsme ale dost na to, abychom vystoupili NATO a přestali být spoluviníky?

Je nutno se podívat s odstupem a složit si komplexní obraz. A to je přesně to, co vám ragauian.cz nabízí neustále — dívat se na svět ze širší perspektivy a s větším nadhledem!

Jako úvod a v zájmu pochopení celku je dobré si osvěžit v paměti, že v jádru Jugoslávských problémů je ten stejný islám, který se i dnes ve spolupráci s jezuitským Vatikánem pokouší obsadit Evropu — tentokráte pomocí imigrační invaze. Omluvte prosím poněkud delší text — ale ono je prostě nutné si dát dohromady souvislosti, jinak bláznivému kolotoči světového dění nelze porozumět.

Historický kontext

Poctivé studium odhalí že historicky dlouhodobě bylo území na hranici Evropy pásmem kde probíhala agresivní infiltrace islámu do Evropy a jde tedy především o konflikt islám versus pravoslaví (Srbové)…

Pokračování textu

Politizace škol v rozporu se zákonem. Studentská akce na „podporu“ demokracie ve skutečnosti činí opak. Ve výroční den fašistické okupace ČR 15.3.1939 podpořili likvidaci demokracie i našeho státu

Nacistická likvidace naší státnosti. Vojáci Wehrmachtu pochodují na nádvoří Pražského hradu, 19. březen 1939.
Nacistická likvidace naší státnosti. Vojáci Wehrmachtu pochodují na nádvoří Pražského hradu, 19. březen 1939.

 

15. března studenti v poledne vyšli před školy, aby uskutečnili „výstražnou stávku“. To není správné označení, chceme-li být důslední: Pokud chce člověk stávkovat, musí nejprve pracovat… a soudě podle fatální neznalosti historie, kterou dotyční vykazují, tak o žádné jejich práci nemůže být ani řeči…

Lze věřit tomu že přítomní protestující naivkové netuší čemu se propůjčili?! Ovšem, právě proto opět musíme dávat věci do souvislostí a podívat se jací loutkaři ve skutečnosti stojí v pozadí a hlavně, JAKÉ JSOU JEJICH MOTIVACE. Tím se dozvíme i co je jejich cílem.

Pokračování textu

Prezident Miloš Zeman obvinil Bakalu z rozsáhlé hospodářské kriminality v OKD. Konečně někdo nahlas mluví o největším českém zloději. Proč Hospodářské noviny, týdeník Respekt nebo Aktuálně.cz lžou?

zeman-6591461

Dnes tu máme vysvětlení pro ty co stále nechápou proč tzv. havlistická a sórošovo-sluníčkářská média hlavního proudu tolik nenávistně jedou proti Miloši Zemanovi — je to mj. přesně proto co teď prezident Zeman řekl nahlas: Bakala je arci-zloděj a mnoho novinářů pracuje pro něj a za jeho peníze. Buďme rádi i za ty co demonstrativně odešli, jako např. eurosoudružka Němcová či Kalousek — protože nyní víme kdo s kým peče, který zloděj kryje jiného zloděje… Možná se někomu konečně rozsvítí, pro koho pokrytečtí sluníčkáři skutečně pracují — a nyní pochopí čemu jsme se vyhli — když národ instinktivně odmítl Drahouška, kámoše druhého arci-zloděje v pořadí, totiž soudruha Kalouska.

Odpověď na otázku z titulku je jednoduchá: Hospodářské noviny, týdeník Respekt i server Aktuálně.cz, jsou ve vlastnictví Zdeňka Bakaly. Komu slouží novinář, který bere peníze získané tímto způsobem? Myslíte si že vás bude informovat objektivně?

A protože se nás mainstream snaží oblbovat je třeba si připomenout prostý fakt, že prezident Miloš Zeman je jeden z mála politiků, kdo mluví rozumně a nenechává se ovlivňovat propagandou neomarxistického liberalismu, který je teď módní v Bruselu i v mediálních bažinách po celém západním světě. Citujme si:

Zeman v projevu sejmul Zdeňka Bakalu. A nejen za OKD. Vynadal i jeho médiím, která nás poučují! Vysmál se i ČT. Němcová či Kalousek odešli ze sálu

parlamentnilisty.cz, 8.3.2018: Prezident Miloš Zeman složil slib na nadcházející pětileté prezidentské období ve Vladislavském sále Pražského hradu a pronesl svůj prezidentský projev.

Prezident Miloš Zeman při svém inauguračním projevu

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ složil úvodem Zeman slib do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD). …

„Předstupuji před vás podruhé s inauguračním projevem. A považuji za správné, abych v první části svého prvního vystoupení se pokusil zhodnotit, co se v uplynulých pěti letech podařilo, ale také, co se nepodařilo. …“ začal.

„Role prezidenta je dvojí. Chce-li mít prezident poměrně klidný život, stačí mu, aby plnil některé ústavní povinnosti – například jmenoval soudce Ústavního soudu, členy Bankovní rady ČNB. V první části jsem jmenoval předsedu Ústavního soudu a doplnil Ústavní soud na patnáct osob. V druhé části jsem jmenoval guvernéra ČNB a doplnil bankovní radu. A i když formálních povinností tohoto typu jsou desítky, zastávám názor, že prezident by si měl zvolit ještě další téma, které by ho provázelo celou dobu výkonu jeho funkce,“ zmínil.

Zeman je eurofederalista

Pokračování textu

Paul Polansky, Bouře: Případ nepovšimnuté knihy. Havel udával Židy a Schwarzenberg používal k práci vězně z tábora v Letech. Pravda o cikánském koncentráku

Článek Lidových Novin ze dne 16. února 1939: KÁRNÉ PRACOVNÍ TÁBORY. Nikoli koncentrační tábory!
Článek Lidových Novin ze dne 16. února 1939: KÁRNÉ PRACOVNÍ TÁBORY. Nikoli koncentrační tábory!

Je dobré vědět a znát pozadí událostí, které dnes Havlovi pohrobci a Schwarzenbergovi kumpáni z tzv. „pražské kavárny“ využívají k diskreditaci těch lidí, kteří jsou jim politicky nepohodlní. Tak, jak už to bývá, že obvykle zloděj křičí něco o tom, že je nutné chytit zloděje. Chci poznamenat, že příběh knihy v podání autora je na pomezí reality a fikce, tudíž lze srovnávat, ale ne věřit v detailech všemu, co autor napsal. Věřím však, že vás přetisk tohoto článku zaujme — jen pravda nás osvobodí:


Paul Polansky, Bouře

Rodiče šéfa diplomacie Karla Schwarzenberga využívali k levné práci vězně z kárného a později sběrného tábora Lety u Písku. Uvedl to týdeník The Prague Post s odvoláním na nové vydání knihy Bouře amerického autora Paula Polanského. Nabízíme vám text, který na toto téma vyšel už v roce 2003.

Pokračování textu

Likvidace Zemana a posléze Babiše ve prospěch zahraničních zájmů. Drahoš mezi řádky otevřeně říká, o co mu jde. Vytáhne nějakého nového poslušného Nečase, varuje bezpečnostní analytik Koller

Poslední zvonění! Ještě jednou můj osobní vzkaz těm, kteří měli možnost poznat na vlastní kůži fakt, že dokáži číst v lidské psychice jako v otevřené knize… i těm, kteří to třeba zatím jenom tuší… proto vám říkám, co vidím… Zeman i Drahoš jsou oba dva egoističtí parchanti, to bezesporu… normální člověk, který je duchovně jen trochu na výši, by se nikdy o místo ve vládě, parlamentu, senátu či na hradě neucházel… ti, kteří to zkusili, vždy rychle hodili zpátečku… právě teď ale můžete z těchto dvou zel volit toho, kdo kope na vás, za venkov, za vás, kteří  jste podle pražských kavárenských povalečů plebs a lůza… nesvépravná lůza, která má podle nich držet hubu, když jejich sladké nenažrané pusinky říkají, co se má dělat… i husité to nakonec prohráli kvůli zradě panské jednoty… a to, proti čemu dnes stojíte, je opět panská jednota… dejte ji hlas a na dalších třista let, ne-li navždy, ztratíte svou zemi…

Pokračování textu

Nadcházející zápas dvou kultur — džentlmenství a barbarství — ukáže jaká je kvalita našeho národa. A křesťanský filozof Roman Cardal říká: Drahoš pod humanistickou maskou dal jasně najevo, že migraci vítá

halik-je-islamista

„Nadcházející zápas dvou kultur — džentlmenství a barbarství — ukáže nám samým i světu, jaká je kvalita našeho národa, zač Češi stojí a jakou budoucnost si zaslouží,“ prohlásil po prvním kole prezidentských voleb kněz Tomáš Halík — podle všeho tvrdý zastánce jezuitské linie Vatikánu.

Tohle tažení šiřitelů nekompromisního dobra už nadělalo tolik škody. Všimněte si prosím, že neomarxističtí sluníčkáři obviňují Zemana mj. z rozdělování společnosti — přesně to samé ovšem dělají sami. Ovšem, když to říká ta správná strana tak je to dobře — když to říká opozice — tak je to špatně :-) Hezká manipulace, co říkáte? Znamenají snad Halíkova slova to, že když souboj Zeman-Drahoš dopadne 49:51, jsme kvalitní národ, a když 51:49, tak jsme národ nekvalitní? Co je to za pitomost? Zeman rád a často uráží různé lidi…

Halík sice neuráží vulgárně, ale kdykoliv komentuje stav národa, stejně tam cítíme takové to „a vy, co s námi nesouhlasíte, jste idioti“. Halík v zásadě zavrhuje půlku společnosti, vyhání ji na okraj a nahání její hlasy Zemanovi. Nalepení těchto lidí na Drahoše mu body nepřinese. Ono říct lidem, že jsou hloupí, a pak je přesvědčovat, aby vám věřili… To prostě nefunguje.

Přečtete si následující rozhovor: „Drahoš dal jasně najevo, že migraci vítá. Jako ‚vzdělanec‘ a akademik k tomu bryskně přičiní řadu důvodů. Z jeho prohlášení je jasné, že až dojde na lámání chleba – a to se vzhledem k žalobě na státy V4 rychle blíží – obrátí se proti těm, kdo se k migraci postaví odmítavě. Před volbami bude všemožně kličkovat, ale jeho ideologická příslušnost dovoluje jasnou predikci – v krizovém okamžiku prodá zájmy českého národa nadnárodním, globálním investorům,“ říká filozof Roman Cardal, který studoval filozofii a teologii na Lateránské univerzitě v Římě a SFD v Bologni.

Pokračování textu

Kdo je lepší pro přežití národa a státu: Churchill nebo Chamberlain — Zeman nebo Drahoš?

Mgr. Petr Hannig, předseda Rozumných a účastník prvního kola prezidentské volby mluví jazykem, kterému rozumím. I vám má co říci. Čtěte prosím:


Chamberlain nebo Churchill?

Neville Chamberlain, pohledný muž s vybraným chováním, politicky korektní, bez hrubostí a vulgarit — versus tlustý, doutníky páchnoucí, jednoho panáka za druhým konzumující Winston Churchill. Koho si vyberete?

Chamberlain ustupoval Hitlerovi. Ostatně nejenom on, ale i další politici vítězných mocností První světové války. V roce 1936 německá armáda vstoupila do oblasti Porúří, které mělo zůstat demilitarizované. Nikdo se ze zodpovědných západních politiků neozval (to byl britským premiérem ještě ovšem Stanley Baldwin) Mlčela Velká Británie, mlčela Francie. V březnu 1938 anektoval Hitler Rakousko. To už byl Chamberlain premiérem. Ticho.

Schůzka falešných „spojenců“ Československa s Mussolinim a s Hitlerem v Mnichově, 1938
Schůzka falešných „spojenců“ Československa s Mussolinim a s Hitlerem v Mnichově, 1938

Pokračování textu

Děsivá FAKTA: Letiště Ruzyně a Správa uprchlických zařízení se chystají na migrační vlnu v ČR! Probíhají URYCHLENÉ rekonstrukce budov pro uprchlíky, kteří mají dorazit po zvolení Drahoše prezidentem!

NECHTĚL JSEM ZASAHOVAT SVÝM NÁZOREM DO PREZIDENTSKÝCH VOLEB. JE MI TÉMĚŘ SEDMDESÁT LET A MÁM TO ZA PÁR. TAKŽE BUDOUCNOST PRO VÁS A VAŠE DĚTI JE VAŠÍ STAROSTÍ. TO VY TU BUDETE JEŠTĚ NĚJAKOU DOBU ŽÍT. A O TOM, JAK TU BUDETE ŽÍT, ROZHODNETE V TĚCHTO PREZIDENTSKÝCH VOLBÁCH. ZŮSTANETE-LI V KLIDU A ZVOLÍTE NEBO SI NECHÁTE ZVOLIT LOUTKU V RUKOU MERKELOVÉ A SPOL., KANDIDÁTA HERCŮ, ZPĚVÁKŮ, PORNOHERCŮ A JINAK ORIENTOVANÝCH LIDÍ, PROFLÁKLÝCH POLITIKŮ A ZLODĚJŮ VE VELKÉM, TOHO DRAHOUŠKA DRAHOŠE, NEDIVTE SE PAK, CO SE VÁM BUDE DÍT! MOŽNÁ TO NEVÍTE. MOŽNÁ TO ANI NECHCETE VĚDĚT! ALE TOHLE NENÍ KONSPIRACE, TOHLE JSOU FAKTA, KTERÁ VÁM ONI NEŘEKNOU! TOHLE JE NA VÁS NACHYSTÁNO A TOHLE UŽ BĚŽÍ! TADY MÁTE ADRESY, JMÉNA, ČÁSTKY! VOLEJTE SVÝM POSLANCŮM, VOLEJTE VLÁDU, VOLEJTE ZEMANOVI! A DEJTE MU VE VOLBÁCH HLAS! JENOM ZEMAN TO JEŠTĚ /MOŽNÁ/ MŮŽE ZASTAVIT! SPD A OKAMURA TO SAMI NEZVLÁDNOU.

Pokračování textu

Sankce proti ruským sportovcům. Jak dopadla olympijská myšlenka v provedení křesťanské civilizace? Poznáte rozdíl mezi „křišťálově čistou“ západní sportovkyní a „nadopovanou“ Ruskou?

V politickém celosvětovém běsnění současné doby tak trochu zapadá otázka sankcí proti ruským sportovcům v souvislosti s blížící se olympiádou. A vlastně nejen s olympiádou, ale vůbec je veden tvrdý útok proti ruskému státu, který údajně dopingové excesy svých sportovců centrálně organizuje a zakrývá před veřejností.

K protiruskému tažení ve sportovním světě je využívána organizace s hlubokými kořeny v anglo-americkém civilizačním prostoru s názvem Světová antidopingová agentura (anglicky World Anti-Doping Agency, odtud zkratka WADA, francouzsky Agence mondiale antidopage, odtud zkratka AMA): Tato údajně nezávislá mezinárodní organizace  je zaměřena na boj proti dopingu. Byla založena 10. listopadu 1999 v Lausanne ve Švýcarsku a jejím hlavním iniciátorem a sponzorem byl Mezinárodní olympijský výbor, který dodnes zajišťuje zhruba polovinu jejích příjmů. Na základě rozhodnutí z roku 2001 se v roce 2002 ústředí organizace přestěhovala do Montrealu v Kanadě.

Jako vše, co funguje v gesci západních tajných služeb, podobně jako mnoho jiných tzv. nezávislých světových organizací živených dolarovými injekcemi americké administrativy, i tato WADA se zapojila do seriálu na pokračování v rámci tzv. protiruských sankcí a vede si velmi aktivně. Rozhodla se na základě vlastních neprůhledných dopingových testů prováděných svými vybranými laboratořemi označit ruské sportovce před olympiádou v Soulu „an block“ jako podezřelé z dopingu podle zásady, že „tam, kde není ruským sportovcům doping přímo prokázán, se tak stalo pouze nedopatřením a je proto nutné postavit tomuto nepříznivému vývoji zřetelnou hráz“ :-)

Pozn.: Zdá se že veškerá obvinění ve snaze poškodit reputaci RF jsou *zpětně* vykonstruována na základě svědectví jediné osoby — a to je přinejmenším podezřelý postup! Dotyčný svědek je navíc už od roku 2011 terčem kriminálního vyšetřování a utekl do USA, poté co byl v Rusku obžalován — nabízí se tedy i ta možnost, že tento pán si prostě ve spolupráci s FBI zachraňuje kůži a mstí se těm, kdo ho obžalovali: Grigory Rodchenkov was the former chief of the Russian Anti-Doping Centre, but had been under criminal investigation, since 2011, after his sister was arrested for selling sanctioned performance-enhancing drugs to athletes… Grigory Rodchenkov became the sole “witness” in claiming Russian Olympic athletes did drugs

Pokračování textu

okd-rozkradeno-504949

Třídění na konci věku? Jakou máme šanci jako jedinci? Kudy kudy cestička?

Dovolte mi dnes předložit vám malé osobní zamyšlení nad budoucností tohoto světa, naší Země i nás, lidí žijících zde ve středu Evropy. Jako dříve narozený se při svém nástinu situace mohu opřít o zkušenost, že život jako takový je velmi proměnlivý a v mnohém dokáže překvapit. Začínal jsem v lůně raného československého komunismu počátkem padesátých let, prožil roky na konci šedesátých let, i to, co se dnes nazývá sametovou revolucí. Mám za sebou zkušenost i osmnácti let takzvané postkomunistické svobody. Pokračování textu

Vláda, respektive ČSSD schválila velkou lithiovou loupež století těsně před volbami. Důkazem krádeže je především samotný vybraný těžař, jehož skutečný vlastník je záměrně zamaskován za spletí virtuálních firem. Víme kdo je skutečný zloděj. A co vy? Víte koho za „odměnu“ zvolíte?

Podívejme se teď o ještě něco důkladněji a střízlivěji než v předchozím článku na přehled faktů okolo lithiové kauzy. Ovšem i zcela střízlivě, prostým selským rozumem, lze nazvat poslední zločin vlády jenom jako velkou lithiovou loupež století. Politici ČSSD si tak pravděpodobně přihráli těsně před volbami nějaké ty úplatečky do vlastních kapes, protože vědí že po volbách budou voliči odesláni do věčných lovišť. Aneb nakradni co můžeš, dokud je čas…

Zlodějští mocipáni spoléhají na krátkou paměť lidí, když z nich dělají voly… a proto my si ta fakta trochu připomeneme. Ještě jednu duchovní poučku bychom předem mohli připomenout  — nepíšeme tuto analýzu proto abychom šířili negativní emoce — ale každý jistě cítí, že sluníčkářsky zavírat oči před lumpárnami pomůže jenom těm zlodějům… daleko lepší je všechny zloděje „s láskou nakopat“ u voleb, zhruba v tom smyslu jak říká ragauian… Začneme se suchými fakty podle mainstreamového LžiDnesu:


Obří zásoby lithia na Cínovci fascinují burzu, možný těžař už je třímiliardový

lithium-cz-2017

idnes.cz, 15. února 2017: Výsledky průzkumných vrtů potvrdily či překročily předchozí očekávání obsahu lithia v krušnohorském Cínovci. Investoři na pozitivní závěry reagovali nákupem a potenciální těžař — který je zatím daleko od samotného povolení k těžbě — má na australské burze najednou hodnotu přes tři miliardy korun.

Pokračování textu

blackrock-ny-building1

I ta panna se brání znásilnění, seč jí síly stačí! A vy, chlapi, otcové rodin, vám to dělají přímo do konečníku a vy stále držíte huby! Kdysi byl takový jistě ošklivý zvyk: zloděje a lapky podrobovali útrpnému právu a pak je zkracovali o hrdlo! Dnes je jiná doba, zákony jsou humánnější a je to tak správné! Ale že by bylo nutné potomky těch zlodějů a lapků opakovaně volit do parlamentu?

babis-rath-sobotka-politici

TUHLE ŠPÍNU SNAD NENÍ ANI TŘEBA KOMENTOVAT… PŘEČTĚTE SI Z KVALITNÍHO ZDROJE, CO ZA GAUNERY JE CELÁ ČSSD SE SOBOTKOU V ČELE A BAKALOU V POZADÍ… ROZKRADENÍ OKD BYLA JEN TAKOVÁ MENŠÍ ZKOUŠKA NA TO, CO MÁ TEPRVE PŘIJÍT… ZKOUSLI JSTE TO, TAK SE SOBOTKA A SPOL. ROZHODLI JÍT DÁL! ZA HRANU VŠEHO A AŽ NA DORAZ!  AKTUÁLNĚ JE VE HŘE TUNEL S LITHIEM ZA DVA BILIONY KORUN! I TA PANNA SE BRÁNÍ ZNÁSILNĚNÍ SEČ JÍ SÍLY STAČÍ! A VY. CHLAPI, OTCOVÉ RODIN, TO OD NICH DOSTÁVÁTE PŘÍMO DO KONEČNÍKU A DRŽÍTE HUBY! KDYSI BYL TAKOVÝ JISTĚ OŠKLIVÝ ZVYK: ZLODĚJE A LAPKY PODROBOVALI ÚTRPNÉMU PRÁVU A PAK JE ZKRACOVALI O HRDLO! DNES JE JINÁ DOBA. NAŠE ZÁKONY JSOU MNOHEM HUMÁNNĚJŠÍ A JE TO TAK SPRÁVNÉ! ALE ŽE BY BYLO NUTNÉ POTOMKY TĚCH ZLODĚJŮ A LAPKŮ ROVNOU VOLIT DO PARLAMENTU? A K TOMU OPAKOVANĚ?

Podívejte se na hluboce zasvěcený rozbor faktů toho jak funguje skutečná moc:

Pokračování textu

VIDEO: Prostý selský rozum. Příběh Žlutého barona z Čapího hnízda aneb Pravda o Andreji Babišovi

Aktualizace 6. 10. 2017 8.58: Video je Googlem často cenzurováno a mazáno, proto jsme doplnili další odkazy duplicitně, lze doporučit zálohování atd… Šiřte, doporučujte tento článek, aby před volbami lidem otevřel oči.

babis-eu-dotace-capi-hnizdo

V rámci přípravy na volby v říjnu 2017 vám nabízím možnost seznámit se se zákulisím jednání a chování toho slovenského strejce, podle kterého všichni „kradnů“, jen on rozdává. Ano, je to o tom chalanovi, který nás všechny chce obačovávat jako své firemní ovečky v příštím volebním období. O tom, že není všechno zlato, co se snaží třpytit, je následující materiál. Můj Pavlík, toto mé již postarší, ale stále ještě bystré egoistické duální vědomí, mne jako svého duchovního protějška už nejednou při pohledu na povědomou tvář onoho miliardáře, manipulátora s veřejným míněním a lháře vyvedlo z míry tvrzením, že když něco vypadá jak prase, chová se jak prase, chrochtá to jak prase, tak to obvykle prase taky je! A já to nějak tomu svému milovanému sprosťákovi nedokážu vymluvit. Moji argumentaci, že má svého bližního milovat, odbývá poukazem na to, že jeho láska je spravedlivá a čistá a tenhle si ji rozhodně v téhle podobě nezaslouží! A jak jste na tom vy?

Pokračování textu

Bohoušku, Bohoušku, tos pos*al aneb pošleme je všechny i s jejich Unií někam! O vývoji ve společnosti a speciální poselství „shůry“

TAK NÁM SUNDALI BOHOUŠKA!

sobotka-muslim-podporuje-islamizaci-cr

A takovej hodnej chlapec to byl! A takovej smutnej konec. Ve chvíli, kdy už se zdálo, že přece jen mu američtí poradci implantovali aspoň nějaké koule, zjistilo se, že ty původně patřily kolibříkovi a implantovat se muselo pod mikroskopem. Takže nic moc. A ani mu nijak nepomohly. Zametli s ním škaredě.

Pokračování textu

Ekonomka Markéta Šichtařová: Pan Sobotka má smysl pro humor aneb kolosální Euro-průšvih se blíží

Markéta Šichtařová se vyprofilovala jako ekonomka s otevřenou myslí a tzv. „zdravým selským rozumem“, který je v dnešní době důležitý více než kdy jindy! Ocitujeme si pár jejích aktuálních postřehů, které dobře navazují na předchozí text »

Předem bych rád připomněl skutečnost, že banky jsou skutečnými vládci této planety a dluhová ekonomika, resp. peníze kryté dluhem, to je moderní otroctví! Rozdíl oproti nevolnictví ve středověku je jen v tom že dluhové okovy a pouta nejsou fyzicky vidět — a dokud máte natištěné papírky, můžete si užívat ;-) Podrobnou faktickou analýzu můžete nalézt zde »

Na celý spor o Euro je třeba se dívat touto optikou. Je to přibližně tak, že přechodem na Euro se z lehkého žaláře dostaneme do přísného vězení s ostrahou…

A dluhy vesele rostou — kdo si myslíte, že je bude platit? Soudruh Sobotka? Nebo snad šéf ČNB?

debth-quake-in-eurozone-2010

Pokračování textu

O vás bez vás, aneb pár slov o tom, jak vás všechny prodali do moderního otroctví velké Mutti Angele a její satanské čtvrté říši, novému Babylonu NWO

Na úvod pár hrubých vět k zamyšlení. Jsou hrubé, ale jen proto, že se vás pokusí probudit. Ano, píšu je já, „ragauian“. Tentýž „ragauian“, který vás učí obvykle milovat sebe sama a své bližní pravou Kristovou bezpodmínečnou láskou » Píšu těch pár hrubých vět, protože prostě už nechápu, proč už posté a možná po tisící nastavujete druhou tvář, když po té první vás denně vaši vaši politici sevřeni v jeden šik mlátí.

Je pravdou, že si moc nevyberete. Partaj, jako partaj, všichni krásně reprezentují kvality svého přebujelého zvířecího ega a je smůlou, že Chocholoušek je pouze filmovou figurou a nikoli skutečně praktikujícím odborníkem na psychiku našich VIP s právem je zavírat! Válejí se totiž u svých koryt jako přežraná prasata a perou se o další porce z vašich malých a stále menších disponibilních prostředků, které vám daněmi i přibližováním do vlastních kapes stále ukrajují i z toho mála, co máte pro sebe a své děti. Ani ty své hnusné tlamy nezavřou, aby nebylo slyšet jejich mlaskání. Vedou zápas o EET, které pro ně samotné v žádném případě neplatí. Rvou se jako psi v zákulisí o privatizaci uhelných elektráren v rámci ČEZ/u/ a o to, kdo bude hrabat na tomto písečku víc a déle — a vám to podávají jako „ideologický konflikt mezi dobrem a zlem“. Ti grázli již samotnou svou profesí politika a případně jejich podržtašky mají vás, svůj „lid“, na háku a považují vás /snad právem?/ za tupé stádo, kterému stačí přežvykovat to málo, co mu zbude po celodenním shonu za kusem chleba.

A nezlobte se, mám pocit, že vy už se houfně těšíte na to, jak jim sednete opět na ten jejich „demokratický“ lep, až půjdete opět k volbám. Hrají na vás, jak jsou v rozporu a kdo je pro vás lepší, ale všichni jsou to jedna smečka, která vás hned po volbách podvede a pošle do zadele. Fuj! Probuďte se a zkuste to konečně jinak! Zle už totiž je! A pokud se nebudete bránit, vezmou vám i to málo, co vám ještě ponechali. A až /a jestli/ porazí Rusko za cenu i vašich životů — kdoví, třeba i na tu Hitlerem plánovanou Sibiř pro vás dojde. Zvláště teď, když nových „Němců“ na pozvání Mutti Merkelové přibývá po milionech, takže budou určitě potřebovat nový Lebensraum. Poláci se brání, Madaři rovněž, jen vy držíte h…, pardon, pusinky.

Pamatujte, že si sami tvoříte svými myšlenkami a činy svou budoucnost. Sami jste svého štěstí strůjci! A říkám-li vám spolu s Kristem, že máte milovat své nepřátele /a tihle týpci ve vládě, parlamentu a senátu a nejen tam se jako vaši nepřátelé skutečně chovají/, neznamená to, že jim nemůžete nakopat do pořádně tentokrát nejen do zadele, ale raději přímo do p*dele. Jen je u toho, jako duchovně zralí lidé prosím z celého srdce milujte. Akt defenestrace by pro ně byl totiž vaším aktem lásky k nim. Protože by alespoň nehromadili stále další a další karmické skutky, pro které /jak jsem si jist/ si zcela určitě  naběhnou přímo na vidle těch roztomilých pekelných stvůr, které už na ně čekají. A vy mnozí víte, že já vím.

Pokračování textu

Recenze k zajímavé knize NACISTICKÉ KOŘENY BRUSELSKÉ EU, kterou by si měl každý z vás pořídit a přečíst!

Pravda o čemkoli je velmi jednoduchá. Pouze lež zakrývající pravdu je nutno nanášet v mnoha vrstvách a neustále kontrolovat, zda ona pravda někde z pod nánosů lží neprosakuje.

Možná si mnozí říkáte: proč ten ragauian neuveřejňuje další a stále nové informace třeba o oné „úzké cestě“ k Bohu, pravdě o životě, o lidech i o světě a věnuje se poslední dobou stále více odkrývání lží ze strany mocných tohoto světa?

Odpověď je snadná! Pokud jde o lásku k sobě jako základní pravdivý princip Kristova učení a o rekonstrukci vlastní psychiky k dosažení klidu a míru ve vlastním nitru, není o čem stále dokola mluvit. Co mělo být formulováno, formulováno zde na webu bylo. Některé z vás to oslovilo, některé to možná ještě osloví. Kdo v tom, co mu bylo předloženo, nenašel a stále nenachází to své, musí pracovat na tom, aby to našel. Případně patří mezi naprostou většinu těch, kterým tohle není vůbec určeno. Proto cokoli více z mé strany by bylo házení perel sviním.

Pojďme k dnešnímu tématu. Nedávno jsem se věnoval zde na webu nekrologu skvělého Satanova zástupce s velmi nízkým číslem ďábelské stranické knížky Davida Rockefellera » Poukázal jsem v něm m.j. i na touhu našich amerických nosatých rádoby-vlastníků této planety ovládnout světový trh s ropou, který postupně graduje až ke snaze ovládnout svět jako takový. Dnes si budeme povídat o evropském koncernu I.G.Farben a s ním spřízněnými evropskými chemickými giganty z historické i dnešní perspektivy. Chci vás jen v předstihu upozornit na to, že sice používám k tomu kvalitně zpracované podklady, ale i těm chybí jedna zásadní věc. I v nich je totiž zamlčeno majetkové, finanční a doslova „rodinné“ propojení těchto někdejších i dnešních zástupců německého „nosatého“ kapitálu a „nosatým“ kapitálem Rotschildova klanu za mořem. Není v něm tedy věnována pozornost vztahům, které stály u zrodu první, druhé a nyní u přípravy třetí světové války.

Pokračování textu

Lež a podvod jako základ tzv. demokracie aneb jak si mocní tohoto světa dělají z lidstva p*del ve své válce za globální nadvládu

Lež ze strany politiků se stala normou chování a říká se tomu politický marketing. A lež v podání politiků je, zdá se, společensky stále více přijatelnější. Budeme jim to trpět do nekonečna? Nebo najdeme odvahu jim vystavit účet za jejich proradnost, hamižnost a neschopnost hájit skutečné zájmy normálních lidí? Dělají si s vámi, voliči, v mezidobí mezi volbami, co chtějí a vy jim to trpíte.

Můžete udělat chybu, to ano, to se stává. Volili jste je a oni vás klamou, okrádají a podvádějí. Ale pokud se nepoučíte z té chyby a budete je volit znovu, nezasloužíte si nic jiného, než ještě hlubší pohrdání, se kterým budou přistupovat k vašim oprávněným zájmům v dalším volebním období. A ty další volby se blíží.

Rád bych vám do toho letošního října předložil pár důvodů, proč je nutno k těm, kteří si udělali z vlády nad vámi stabilní byznys, podstatně změnit přístup. Začněme dnes třeba tím, že se podíváme do světa a na nejhrubší porušování svěřených mandátů politiky světových mocností. Uvidíte, že ne všechno, co vám historie přináší, je pravdou. Často jsou to jen mýty, které tu pravdu mají před vámi natrvalo skrýt.

A ty podvody mocných ve světovém měřítku je důležité si připomenout možná o to více, že jsme právě nedávno byli svědky opět další významné akce západních tajných služeb a americké vlády pod tzv. falešnou vlajkou v podobě útoků raketami na syrskou vojenskou základnu s předem připravenou provokací v podobě použití plynu proti lidem v Sýrii. Staré psy novým kouskům prostě nenaučíš.

Pokračování textu

Britský tisk odhaluje: Tajná zpráva, která ukazuje, jak nacisté plánovali Čtvrtou říši… a dnes ji postupně ze zákulisí realizují… zatím bez tanků a letadel… ale co bude dál?

Čím hlouběji nahlížím do temných duší manipulátorů s lidským vědomím u nás i v zahraničí, tím více cítím potřebu vám vedle jistě zajímavých informací k možnostem duchovního vzestupu připojit i alternativní politické a historické pohledy na určité aspekty událostí, které jsou vám pečlivě tajeny… jsem toho názoru, že máte právo /i povinnost/ být s nimi seznámeni, abyste mohli svoji svobodnou vůli v tomto světě napřít při rozhodovacích procesech k dějům ve vašem okolí správným směrem… dnes se spolu podíváme do temného zákulisí vzniku ideí spojené Evropy /EU/, abyste měli možnost si uvědomit, odkud ta idea pochází a proč ji právě tak intenzivně prosazují zejména němečtí politici… jistě si obraz o tom všem uděláte sami…

Existuje dokument, který je znám pod náznem zpráva Red House a který je podrobným záznamem o tajném setkání nacistických představitelů v hotelu Maison Rouge ve Strasbourgu dne 10. srpna 1944. Tam tehdejší nacističtí představitelé nařídili /v předtuše blížící se porážky německé vojenské mašinerie na obou frontách/ elitní skupině německých průmyslníků naplánovat poválečné zotavení Německa s cílem připravit návrat nacistů k moci a pracovat na příštím obnovení „silné Německé říše“.

Tento dokument je v originále starý a křehký, strojem psaná písmena pomalu blednou. Ale zpráva americké vojenské rozvědky EW-Pa 128 je mrazivá dnes stejně, jako byla v listopadu 1944, kdy byla pracovníky rozvědky ze zdrojů v nacistické Třetí říši napsána.

Pokračování textu

Je česká vláda dobrým hospodářem? Má na mysli dobro nás všech? Koná v našem zájmu? Pár úvah na dané téma

Při brouzdání internetem jsem objevil zajímavé materiály k velmi frekventované otázce dotace českých rozpočtů na všech úrovních jistými finančními objemy z Evropské unie… přiznám se, že nejsem specialista na otázky ekonomie a finanční toky v mezinárodním měřítku, ale rád se pokusím vám některé informace informace zprostředkovat… přestože nemohu za data zde uváděna stoprocentně ručit /jsou dlouhodobě před veřejností dobře utajována/, je možno si udělat celkem přesný obraz situace i na starších souborech dat, které v minulosti unikly různými kanály z horních pater naší politiky… názor si udělejte sami a pokud půjdete k volbám, přihlédněte k tomu, jak to tu zavedené politické strany a hnutí vedou…

Pokračování textu

Tak se jim to povedlo! Čeští politici „citlivým“ řízením státu po 28 letech dovedli republiku „zu grunt“ — od dubna bude ČR zařazena mezi rozvojové země! A potom je volte, „odborníky“!

Tento článek vám zde přetiskuji proto, že vás může vést z zamyšlení, kam pod vládou těch velkých kluků, co si tam nahoře hrají na bohy, vlastně jako stát a národ směřujeme. Považuji zde uvedené informace za natolik prokázané, že je nepravděpodobné, aby nám byly podvrženy Kremlem. Vypadá to zdálky, ale bohužel i zblízka, jako zpráva o tom, jak si na tom Česká republika stojí 28 let po sametové revoluci, kdy nás v pod vedením specialisté na řízení zcela nového typu vyrostlými převážně ještě na katedrách komunistických vysokých škol.  Podle všeho nikoli východní propaganda, ale renomovaná západní instituce k tomu určená, jmenovitě  americká kmenová banka FEDu J.P.Morgan Chase, konstatuje ve své zprávě o stavu světového hospodářství, že je nutné vyřadit podle platných kriterií Českou republiku ze seznamu skupiny rozvinutých zemí a přesunout ji do skupiny zemí rozvojových. Můžeme si blahopřát. Tohle se ani za padesát let komunismu  u nás nikomu nepodařilo. Přečtěte si něco o tom:

AE News: Pořád dokola na Svobodném rádiu a ve svých článcích hovořím o procesech globálního chudnutí, o tom, jak čeští zaměstnanci v provozech berou už přes čtvrt století jen zlomek toho, co pobírají němečtí dělníci na úplně stejných pracovních pozicích a nyní je to potvrzeno přímo z USA. Americká kmenová banka FEDu J.P.Morgan Chase přemístí Českou republiku ze skupiny rozvinutých zemí (developed countries) do nižšího klubu nechvalně známých rozvojových zemích (developing countries) [1].

Pokračování textu

Za námi je zimní slunovrat roku 2016 a vstupujeme do roku 2017 plného příležitostí konečně začít žít šťastně a v pohodě tady a teď

Ano, myslím to vážně, šťastně a v pohodě — a to bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Naučte se být nad věcí skrze skutečnou bezpodmínečnou lásku k sobě a zbavte se postupně na oné „úzké“ cestě do vlastního nitra strachů, bloků a nesprávných emocionálních a mentálních vzorců či karmy a závislostí na tom či onom.

Protože právě v přenastavení vnitřního schematu vaší vlastní psychiky najdete přesně to, co už dlouho hledáte a jinde nikde nenalézáte. Právě v tom přenastavení vašeho vlastního vnitřního vztahu obou „já“ a „Já“ /ega a ducha/ je možno najít jak lásku i přijetí sebe sama, tak lásku a přijetí světa i lidí kolem. Je v tom i začátek pozitivního žití všedních dnů i dnů svátečních, stejně jako i žití, které znáte pod pojmem „žít přítomností“, čili žít tady a teď.

Pokračování textu

Ortel odhalil pokrytectví mainstreamu: Je to tu zase — cenzura nastupuje. Mainstream útočí na zbytky naší svobody. Fundamentální NWO multikulturalismus podle Agendy 2030 nabírá na agresivitě

Mainstreamová média tvrdě zaútočila proti bloggerům, kteří si dovolili vyjádřit podporu skupině Ortel — kterážto získala významné ocenění v české hudební anketě Slavík. A proč moderátorka CNN vyzývá Američany k nošení hidžábu?

Trutnovská ZŠ: Je normální aby se děti svobodného národa klaněly modlám? I vaše děti budou brzy nuceny klanět se Alláhovi, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030!
Trutnovská ZŠ: Je normální aby se děti svobodného národa klaněly modlám? I vaše děti budou brzy nuceny klanět se Alláhovi, pokud se nepostavíte multikulti Agendě 2030!

Navazujeme na předchozí text ukazující manipulaci našich dětí polopravdami ohledně islámu » Není samozřejmě náhodou, že islám je nezaslouženě přikrášlován a jeho temné stránky utajovány. Jak už jsme dokázali na mnoha místech v rubrice „Evropa a islám“, záměrná islamizace Evropy pomocí mohamedánské imigrace byla předem dlouhodobě plánována! Citujme si podle Aeronet.cz:

trutnov-vyuka-islamu-deti-ve-skole-uci-modlit-se-k-allahovi5

Kauza islámských nástěnek na základní škole ve Zlíně (a klanění alláhově černé satanistické kostce v Trutnově) vyvolala rozruch do takové míry, jakou jsme ani náhodou nečekali. Mnoho rodičů je zděšeno stavem českého školství a chystají dokonce petice za odvolání ministryně školství.

Nedivte se tomu, co dělá ministryně školství, ona ta slépka pouze poslouchá bruselské instrukce a kopíruje propagandu inkluzivního vzdělávání a multikulturalismu podle globalistické Agendy 2030

Ve skutečnosti současná ministryně školství Kateřina Valachová pouze kopíruje indoktrinační linii inkluzivního vzdělávání a multikulturalismu, kterou v České republice razí dva subjekty. Jednak Evropská komise skrze dotační programy z fondů EU a také Norské fondy, které jsou pro změnu v centru financování multikulturního sociálního inženýrství v Evropě. V rámci školních osnov se tak děti na základních školách učí porovnávat neporovnatelné, křesťanství a islám. Učitelé se bojí poskytovat médiím rozhovory, protože se bojí o práci.

Pokračování textu

Odsun Němců po druhé světové válce byl aktem vítězů světové války, pane ministře! Za něco, co je dáno cizí mocí, se omlouvají jen idioti jako Havel a vy! Proč asi?

Myslím, že by vás tyhle informace mohly zajímat. Zejména proto, že odhalují pozadí aktivit všech těch pražských kavárenských povalečů, komediantů, zpěvných sirén, zrádců českého národa a agentů placených americkou ambasádou v Praze tak, jak jste je mohlli vidět 28. října nebo 17. listopadu.

Pošimněme si hlavní postavy tohoto nám tolik maistreamem a Českou televizí zvláště vnucovaného melodramatu v pražských ulicích v souvislosti s osmadvacátým říjnem, který byl zaměřen  proti námi pravoplatně zvolenému přezidentu republiky a tedy i proti nám všem a suverenitě českého státu. Tou osobou na vrcholu pyramidy svému zvířecímu egu totálně propadlých hovad byl tentokráte ministr kultury Daniel Herman se známým případem svého strýčka Jiřího Bradyho.

Pokračování textu

Donald Trump vítězí, Amerika jde ke dnu. Jak vypadá struktura světové moci? Totální absence české národní elity! Šašci a komedianti na výsluní? Co dál?

Právě jsme vyprovodili do propadliště dějin další velmi nebezpečnou světovou krizí, podobnou té Kubánské v roce 1962. Kubánská krize vypukla v důsledku rozmístění sovětských raket středního doletu na Kubě, kterým SSSR odpověděl na umístění amerických raket v Turecku (viz odst. Rozšířená časová linka událostí) » Současná krize byla vyvolána rozmístěním raketových komplexů a vojsk bezprostředně při hranicích Ruské Federace a situaci v Sýrii » a napětí přetrvá nějakou dobu i po vítězství Donalda Trumpa. Ale bod zlomu napětí ve vojenské oblasti je zřejmě za námi a vedle zásadní role skupin mimozemských entit, o kterých jsem vás již dříve informoval, je tento posun na /pro nás již viditelnější/ rovině světového dění dán i výraznou změnou v rozložení sil mezi formacemi dvou skupin lidských „elit“ působících v zákulisí světové politiky.

Jde o rivalitu dvou elitních formací v zákulisí dění tohoto světa, které obě sledují satanskou vizi ovládnutí lidstva a Země ku vlastnímu prospěchu.

Je to souboj zájmů dvou elit, které si vzájemně konkurují ve snaze ovládnout myšlení a konání masy lidských bytostí ve světovém měřítku a jejichž konečným cílem z hlediska mého pohledu na svět, jak ho znáte, je konečné a definitivní uhašení božských jisker v srdci lidí.

Proč by to dělali, ptáte se?

Pokračování textu

Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. — Realizovat by se to mělo skrze kristovskou lásku a srdeční čakru, která by měla obsahovat rovnováhu  protikladů Jin-Jang...

Nevolte ty prohnané lháře a manipulátory! Jsou schopni každého podrazu! Nevolte ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP 09 ani ODS či KSČM! Volte jen ty ostatní! Jinak zabíjíte budoucnost svých dětí a vnuků!

Možná si říkáte, proč se právě já zapojuji do věcí tak ryze pozemských, jako jsou volby…

Důvod je jednoduchý: je nutno hledat rovnováhu, to je obecně platné téma, A to ať jde o rovnováhu mužských a ženských energií v sobě nebo o rovnováhu politických sil v naší republice.

Právě vláda věcí tvých, národe, je v rukou nepravých. Je v rukou těch, kteří se kdykoli v minulosti dali a proto kdykoli v budoucnosti i právě teď dají za mrzký peníz a pocit moci koupit. Všichni je znáte, ale nevěříte pořád svým smyslům a své zkušenosti s nimi a bohužel jste opět mnozí připraveni za tu pitomou třísetkorunu přidanou k důchodu jim dát svůj hlas.
Nedělejte to. Jsou připraveni vás hodit přes palubu a vydat všanc muslimským hordám, až tyto projeví zájem se sem nastěhovat — za peníz uvedený do souladu s připravovanou západní normou a jim na váš úkor zde vyplacený. Za peníz, který bude téměř jistě vyšší než váš průměrný výdělek. Pak už bude pozdě. Ztratíte svou zemi, svou identitu, právo klidně a poměrně spokojeně žít. Stěžovat si pak můžete na lampárně. Snad někde v Bakalou a zloději z ČSSD rozkradeném OKD nějaká ještě bude fungovat.
Potřebují se zatraceně bát o svá korýtka, ti Satanovi pohůnci v čele vládních i opozičních stran. Cožpak nevidíte, jak Chovanec cvičí s policií uzavření hranic a zdůrazňuje fakt, že do konce roku žádné imigranty nepřijmeme, aby současně neřekl, že na jejich přísun a umístění zde vláda pro příští rok vyčlenila půl miliardy korun?

Přečtěte si níže pohled autora, který mi hovoří z duše a jemuž dám prostor před možností napsat něco na dané téma sám. Jak víte, jsem původem havíř a při hodnocení současného stavu vlády v naší zemi byste se těch zemitých havířských výrazů rozhodně nedopočítali. Snad jen tolik z mé strany: Jsou to prostě, ti naši politici, všechno „lehké děvy“ na druhou.

Takže si to raději přečtěte až nelidsky slušně psáno perem někoho jiného. Jistě to tak bude lepší, co říkáte?

Pokračování textu

Ústavní právník k migrační krizi: Stát rozhoduje, komu umožní vstup! Přečtěte si něco o tom, že přijetí kvót imigrantů by bylo těžkým porušením zákonů České republiky!

Profesor Univerzity Karlovy, ústavní právník Václav Pavlíček v rozhovoru pro Právo k migrační krizi v souvislosti s kvótami upozornil, že je to stát, kdo rozhoduje, komu umožní vstup na své území. Varuje před selháváním státních orgánů, které mohou usnadnit prosazování zločinu.

ceske-kralovstvi-znak

Jak posuzujete jako ústavní právník uprchlickou krizi z pohledu bezpečnosti?

Pokračování textu

Jaký je spravedlivý trest za likvidaci národa a státu? Kolik let za vlastizradu dostane Sobotka? Naše vláda plánuje také likvidaci svobody internetu. Necháme si to líbit?

Minule jsme zmínili proti-lidské aktivity, které jsou pod záminkou zdánlivě obecně prospěšných tzv. protiteroristických zákonů apod. prosazovány nejen v EU » ale i v našich zemích za přispění naší vládnoucí garnitury, v čele se s. Sobotkou. Tato skupina místo hájení státních zájmů pracuje za jidášský groš pro svou centrálu v EU… Je doživotí dostačující odměna za protistátní aktivity a likvidaci naší státnosti i kultury? Tito zrádci se ve svém programu dokonce bezostyšně hlásí k tomu, že chtějí zlikvidovat náš národní stát… to se rovná přiznání k velezradě.

Zmínili jsme také uniklé dokumenty z hacknutého mailu s. Sobotky. Vzhledem k jejich povaze si samozřejmě nemůžeme být stoprocentně jisti jejich autenticitou, nicméně jejich obsah velmi přesně odpovídá veřejně známé protistátní činnosti s. Sobotky.

Vzhledem k faktu, že zúčastněná hackerská skupina podobné dokumenty zveřejňuje již dlouho a s odstupem se ukazuje že velmi dobře odpovídají veřejně známé činnosti dotyčných osob — pro to všechno můžeme říci, že umělá výroba a falšování přiložených počítačových obrazovek je nepravděpodobná… nejen kvůli pracnosti takové činnosti, ale rovněž chybí motivace… hackeři nemají motiv pro takovou činnost, nic by z toho neměli…

Jako důkaz jsou přiloženy i otisky s výpisy dalších mailů ve schránce Sobotky a spol…

Pokračování textu

Neupřímný pláč nad Paříží, máslo na hlavě evropských poskoků USA… prvním teroristou byl Winston Churchill…

Nad příčinami teroristického řádění v Paříži a pokrytectvím řady těch, kteří nad ním pláčou, se zamýšlí Jozef Banáš… spisovatel, bývalý diplomat a nejpřekládanější Slovák nabízí obsáhlý exkurz do hospodářských a geopolitických dějin, objasňující mnohé aspekty současné situace… jeho pohled na věc je i pohledem mým… pro vás, kteří do zpravodajství nevstupujete, tento článek bez dalšího komentáře rád přetiskuji… skvěle dokumentuje pravdivost našich článků o podílu obou šelem /Vatikán, USA/ a jejich poskoků /EU/ na aktuálním dění v současném světě… čtěte prosím:


To, co se stalo v Paříži, je nesporně strašné a odsouzeníhodné. Kladu si otázku, jakou mají motivaci lidé, kteří jsou natolik oddaní své věci, že zabijí desítky nevinných a nakonec i sami sebe? Musejí v nich být neuvěřitelná nenávist a touha po pomstě smíchané s bezmocností a zoufalstvím. Tvrdit, že na bezhlavé vraždění nevinných lidí stačí, aby byl někdo fanatický islamista, to je, domnívám se, příliš málo.

World in 2015: Toto je skutečná lahůdka — časopis "Economist", vlajková loď klanu Rothschildů skutečných vládců světa, zveřejnil prognózy na rok 2015. Šeptá se o tom, že na obálce jsou zašifrovány plány elity — oni si rádi hrají s ovečkami — stejně jako kočka s myší. | Rothschild flagship “Economist” magazine’s “predictive programing”
World in 2015: Toto je skutečná lahůdka — časopis „Economist“, vlajková loď klanu Rothschildů skutečných vládců světa, zveřejnil prognózy na rok 2015. Šeptá se o tom, že na obálce jsou zašifrovány plány elity — oni si rádi hrají s ovečkami — stejně jako kočka s myší. | Rothschild flagship “Economist” magazine’s “predictive programing”

Pokračování textu

pig-nose

Dobrá zpráva ze záhrobí o islámské migraci do Evropy aneb tohle vás určitě potěší…

Představte si, co se nestalo… předevčírem takhle po půlnoci pospávám a více bdím než sním… a tak si v těch chvílích bdění s Pavlíkem promítáme na své vnitřní obrazovce naše pracovní úspěchy v produktivním věku a jako obvykle tiše poplakáváme nad výší důchodu, který za to vše dnes bereme…

a bude hůř, povídá Pavlík, mé sladké ego… miluji ho, ale tyhle jeho pesimistické výroky nemám rád a hned mu je vyháním z hlavy… mysli pozitivně, říkám mu… vždyť tu máme toho experta Babiše a ten zloděj Kalousek /jak mu říká Babiš!/ je v opozici a bude mu chvíli trvat, než se zase dostane k lizu…

ty optimisto!, rozčiluje se moje druhé „já“… Bůh ti zatemnil rozum, že ještě někomu z těch kreténů tam nahoře věříš?…

chystám se ho napomenout, ať nebere boží jméno do své tlamičky nadarmo, ale už to nestihnu… kde se vzal, tu se vzal, před naším vnitřním zrakem se zjevil kamarád, který zemřel někdy těsně před sametovou revolucí a se kterým jsem dlouho udržoval i potom kontakt…

poslední léta jsme se ale už nevídali… kamarád nekamarád, nějak jsme si už neměli co říci… jeho už nezajímalo, když jsem rozebíral Pavlíkovu neustálou chuť na sex a nedostatek příležitostí k němu, já se nudil, když on pořád přepočítával, kolik andělů se vejde na špičku jehly a naříkal, že tam u nich nemají pivo…

a najednou je zase tady!…

ahoj, říká… jak žiješ ve svobodném státě?, povídá… asi nic moc, viď, sám si odpoví… posledně když jsem byl s poštou v pekle, tak jsem tam viděl Havla, jak hraje s Gottwaldem mariáš… teda to ti řeknu, nadělali oba v tomhle státě pěkný bordel…

hele, takhle nemluv, napomenul jsem ho… já nesoudím nikoho, abych nebyl souzen… a kdybych si ovšem mohl osobně vybrat, beru radši Gottwalda… je sice stejný hovado jako Havel, ale byl aspoň na ženský… a co máš novýho, že ses tu tak najednou objevil?, ptám se…

jen počkej, až se dozvíš, oč jde, říká on a ščuří se… budeš v šoku…

já na to: to jsem teda zvědavej… že bys ještě mohl českýho občana v tomhle /prý/ demokratickém a /prý/ svobodném státě něčím překvapit?… to ti teda nevěřím… já už v tomhle bordelu počítám i s tím nejhorším…

on se ušklíbl a říká: tak tohle tě určitě potěší… díval ses onehdá na to video s Chobotem na www.cestyksobe.cz?… jak mluví o té ochraně naší republiky těma bytostma shora před velkým náporem migrace?… neuvedl sice ten Chobot nic podrobnějšího, asi o tom zas tak moc neví… nuda na druhou… ale já jsem se v té věci s ochranou českých zemí a Moravy dostal k takovým informacím, že mi normálně nebudeš chtít věřit…

a žádný hoax, čistá fakta… fakt, dušuje se…

Pokračování textu

Případ Airbusu A320 letu 4U9525 Germanwings. Epilog aneb něco o hackování letadel /5/

Před nějakou dobou jsme vám na příkladu uvedené letecké katastrofy ukázali jak probíhá mediální manipulace v praxi. Jeden ze způsobů této manipulace je odvádění pozornosti zavádějícími informacemi — česky „mlžení“ ;-) Jeden se prostě musí naučit sám si skládat střípky informací dohromady…

Jasně jsme si ukázali, že oficiální verze pádu letadla Airbus společnosti Germanwings v důsledku úmyslného navedení do kontaktu s terénem — údajně zásahem druhého pilota — je absolutně nevěrohodná.

Některé indicie naznačovaly možnost ovládnutí sofistikovaných počítačových systémů letadla útočníkem zvenčí — tedy tzv. hacknutí… Je legrační, že i mnoho odborníků z oboru letectví předem, bez zamyšlení, tuto možnost odmítlo jako příliš fantastickou.

Nabízím vám nyní další aktuální střípek informace právě na téma hackování letadla. Kdo se ještě ve svém myšlení nenechal zamknout do škatulek toho, co je zdánlivě „reálné“ a co naopak zdánlivě „nereálné“ — ten si může udělat okamžitě jasno.

Pokračování textu

www.awe.co.uk — Hijacked Nuke Networks

Záhadné 11denní zmizení prezidenta Vladimira Putina, hackeři, válečná cvičení a zelené meteority. Jak to spolu souvisí?

Tento článek doplňuje další fakta k předchozímu textu »

Půjde jen o stručný přehled faktů. Jsme si jisti, že nikde jinde nenaleznete všechna tato fakta tak hezky pohromadě. Věříme v inteligenci našich čtenářů a v to, že si sami dají 2 a 2 dohromady. Skutečné důvody uvedených dějů o kterých informovala i tzv. mainstreamová média se nikde nedozvíte. S námi už ale nemusíte být za blbce ;-)

Pokračování textu

hd-cvo-breakout-bs

Oslava vítězství: Noční vlci jedou z Moskvy na Berlín. Podporují je čeští i polští motorkáři. „Konvojoví mávači“ v depresi. Poturčenci rabují vyhublou pokladnu. Státní moc je nervózní

Stále více Čechů i Poláků podporuje jízdu ruských motorkářů z klubu Noční vlci střední Evropou. „Cesta vítězství“ na kterou se vydá 25. dubna z Moskvy přes Minsk, Brest, Vratislav, Brno, Bratislavu, Vídeň, Mnichov a Prahu do Berlína kolona zhruba 40 ruských patriotů na silných motorkách, vyvolává u vládnoucí proamerické kliky v obou zemích upřímné zděšení. Ne, že by 40 motorkářů, mohlo svrhnout středoevropské postdemokratické režimy, to si snad nemyslí kromě Pavla Šafra nikdo, ale jsou tu jiné nepříjemné paralely, které Vlci připomínají.

Noční vlci, Putin a svržení komunismu

Nejstarší ruský motorkářský klub vycházející z prostředí antikomunistické opozice konce osmdesátých let, se výraznou měrou podílel na pádu komunismu v Sovětském svazu.

Dnes proto nemůže logicky stát nikde jinde než po boku Vladimíra Putina, který představuje nejen alternativu vůči sovětskému systému, ale také nihilistickému Západu, který se stále více odklání od svých křesťanských civilizačních kořenů.

Cesta Nočních vlků se může stát katalyzátorem spolupráce všech lidí dobré ve střední Evropě a skutečnou oslavou míru v dnes opět válkou ohroženém světě.

Pokračování textu

Případ Airbusu A320 letu 4U9525 Germanwings. Ďábel sobectví a manipulace přichází z Ameriky /4/

Nyní se podívejme na další aspekt tohoto případu havárie letadla A320 v Alpách. Tímto aspektem je situování pole trosek letadla po obrovské ploše a naprosto normálnímu pádu neodpovídající fragmentace, nejen trosek letadla, ale i vnitřního vybavení a lidských těl.

Crews in the first helicopter to reach the site said they had seen no survivors and reported finding chunks of plane the size of a car
Crews in the first helicopter to reach the site said they had seen no survivors and reported finding chunks of plane the size of a car

Podívejme se na okolnosti, v jakém stavu bylo nalezeno místo havarie A320 na úbočí Alp. Vizuální důkazy místa zřícení letu 95265 ukazují, že letadlo pršelo dolů v tisíci kouscích, což vytvořilo obrovské pole trosek pokrývající stovky akrů na úbočích několika hor, aniž by kdokoli z vyšetřovatelů vyslovil jakoukoliv verzi příčiny tohoto jevu. To, co na obrázku vidíme, nemá v dřívějších katastrofách letadel v horách žádnou podobnost s kterýmkoli jiným případem…

Pokračování textu

Případ Airbusu A320 letu 4U9525 Germanwings. Mediální manipulace aneb pohádka na pokračování /3/

Dovolte mi úvodem poznámku: Neuváděl jsem to ve svém seriálu k 11.září, protože jsem tuto záležitost neměl tehdy ověřenu… Vycházeje z oficiálních materiálů Lufthansy o možnosti převzít řízení letadel typu Airbus zvnějšku — tak jak jsme analyzovali v minulém díle — můžeme učinit závěr, že je velmi pravděpodobné, že těmito schopnostmi byly vybaveny již Boeingy tehdy atakující věže WTC v New Yorku… Některé zdroje zmiňují dokonce pozoruhodný detail — a totiž, že systémy FBW Boeingů měly slabší zabezpečení než Airbusy — a tudíž byly snadněji „hacknutelné“. Bohužel /a pochopitelně/ to nelze ověřit — ovšem vysvětlilo by to mnohé…

Máme tak vyřešen problém, jak dokázali únosci s praxí na malých letadlech /a mizernými schopnostmi pilotáže, jak svědčili jejich instruktoři/ tak přesně navést obrovská monstra Boeingů k nárazu do věží.

Nevnucuji vám svůj názor, ale před případným svěřením svého života některé letecké společnosti při cestě na dovolenou řádně prolustrujte internet a dostupné zdroje, abyste se přesvědčili, že právě na váš let neukázala ruka amerického plánovače s palcem dolů po římském způsobu…

Pokračování textu

A320 Flight Deck

Případ Airbusu A320 letu 4U9525 Germanwings. Manipulace přichází z USA. Technické detaily ovšem mluví jasnou řečí /2/

Nechme ty, kteří jsou za to placeni a svými kariérními řády na oněch manipulacích zainteresováni, dále domýšlet pohádku tuto či připravovat pohádky jiné… Vy se podívejte spolu se mnou na určité skutečnosti a určité indicie, které nejsou v souladu s oficiální verzí a dokonce ji v mnohém i vyvracejí. A posuďte sami, čemu věřit a čemu nevěřit…

Nejdříve si všimněme nenápadného přiznání letecké společnosti Lufthansa /nízkonákladová společnost Germanwings je částí konsorcia Lufthansy/ o tom, že Airbusy jsou již dnes běžně vybavovány zařízením, umožňujícím převzetí řízení letadla zvenku pro případ nouzového stavu, kdy jsou z nějakých důvodů vyřazeni z pilotáže oba piloti.

Pokračování textu

Zdánlivě jasný případ Airbusu A320 společnosti Germanwings, letu 4U9525 vykazuje známky manipulace a falšování skutečnosti /1/

Z událostí posledních týdnů, které hýbou světem, se nejprve věnujme havárii Airbusu ve francouzských Alpách, při které zahynulo 150 pasažérů.

Kolem zdánlivě jasného případu neštěstí letounu Airbus A320, na pravidelné lince mezi Barcelonou a Düsseldorfem, se hromadí řada podezřelých okolností, které nutně napovídají, že velmi pravděpodobně je kolem této havárie sehrávána opět veliká mediální hra s cílem zakrýt skutečné příčiny pádu letadla a smrti oněch 150 lidí.

Jsme v přímém přenosu svědky, přinejmenším dosti nestandardního vyšetřování, ignorování řady závažných skutečností a zvláště podezřelá je evidentně řízená obrovská mediální kampaň, ne nepodobná událostem kolem 11. září při pádu budov v New Yorku. Tato manipulativní kampaň zjevně má zafixovat v nás všech tu správnou verzi o tom, co se vlastně stalo. Jsme jim, těm profesionálním manipulátorům, k smíchu jako už tolikráte dříve. Mají nás za tupé stádo odsouzené k přijetí oficiální verze a nemáme se pro jistotu /jich samotných v tomto světě/ nikdy dozvědět pravdu o tom, jak to vlastně všechno bylo. A ani si na tom, aby zakryli své lži, nedávají příliš záležet…

A daří se jim to, daří. Bohužel, sáhněte si všichni do svědomí, kolik z vás, kteří čtete tyto řádky, jste měli dříve ve shonu všedního dne alespoň nějaké pochybnosti o oficiální verzi tak, jak je vám předkládána?

A320 Germanwings. Photo Gerard van der Schaaf
A320 Germanwings. Photo Gerard van der Schaaf

Pokračování textu

Zase spolu…

Zdravím vás, moji milí čtenáři, příznivci, klienti a lidé dobré vůle, kteří občas zabloudíte na tuto webovou adresu. Omluvte mne prosím, že jsem se déle než měsíc docela odmlčel. Jako každý starší člověk jsem potřeboval zcela lidsky vyřešit náhlý zdravotní problém a musel jsem tomu věnovat svůj čas. Jak se zdá, podařilo se. Pokud to tak půjde dále, bude to k plné spokojenosti mne samotného, spokojenosti Pavlíkově, i týmů lékařů českobudějovické chirurgie, kterým tímto děkuji za skvělou péči a starostlivost.

Je mi líto, že jsem byl mimo provoz právě v tak vypjatém období nabitém politickými a vojenskými událostmi, jakým bezesporu přelom února a března letošního roku byl. Je mi to líto zejména proto, že v souvislosti s tím vším děním jsem ve spolupráci se svým spolupracovníkem /ME/ sledoval a získal řadu zajímavých dílčích informací z různých zdrojů, které poskládány fungujícím intuitivním vhledem dohromady tvoří velmi zajímavý obraz reálného dění v tomto světě. Ujišťuji vás, že přes tento časový handicap se k oněm událostem vrátím v příštích článcích a že bude o čem číst.

Pokračování textu

Druhá šelma z Janova Zjevení řádí na Ukrajině, fašismus podporovaný Západem, příliš drahé lži a mediální manipulace z České televize

Spád událostí mne nutí navázat na zde publikované předchozí informace upozorňující na fašistickou ukrajinskou realitu, sponzorovanou z tzv. Západu. Stydím se čím dál víc.

Druhá šelma se nás stále silněji snaží zatáhnout do další světové války. Necháme se? Necháme ze sebe bez ustání dělat voly?

Rovněž tak ČT zcela ztrácí zábrany a její lži, za které platíme z našich daní, narůstají geometrickou řadou. Začneme dnes další ďábelskou kafkárnou. Sami se pak rozhodněte, zda chcete dále platit našim soudruhům Goebbelsům z kafkárny za „do nebe volající“ hromady lží. Nebo zda je pošleme do háje a přestaneme platit poplatky za lži? Jo kurňa, pěkně drahý výplach mozku…

Pokračování textu

Česká televize přichycena při manipulaci veřejným míněním

Už jste si možná pomalu zvykli, že se na tomto webu občas objevují komediální vstupy a žertovná videa. On se totiž současný světový politický cirkus výstižněji popsat nedá »

Jistě se mnou budete souhlasit, že je to pro všechny zábavnější než nudné opakované varování před děsivým nástupem fašismu na Ukrajině. Už jsem zde otevřeně mluvil o tom, že se historie opakuje…

Že se situace na Ukrajině nápadně podobá vývoji v Německu v souvislosti s nástupem soudruha Hitlera k moci… Konkrétně v tuto chvíli, kdy zrovna funguje křehké příměří v občanské válce, v tuto chvíli kyjevská fašistická vláda mohutně zbrojí s podporou USA a NATO.

Takto vypadá západní humanitární pomoc. Jak dlouho jim to budeme žrát? Jak dlouho se necháme ještě posílat do válek kvůli mocenským zájmům těch, co Zemi dlouhodobě přetvářejí na globální vězení pro lidského ducha? Škoda že je tak málo politiků formátu Miloše Zemana, kteří jsou ještě schopni myslet v souvislostech…

Kdyby nešlo o smrtelně vážnou věc, cítil bych zadostiučinění, když vidím, že k podobnému názoru dochází stále více autorů… Každý, kdo nemá hlavu strčenou v písku, tohle musí vidět. Dokonce se docela jasně začínají rýsovat obrysy původce těchto zločinů…

Vraťme se k naší komedii, jejíž popis tentokráte přebíráme ze serveru hlavnespravy.sk…

Pokračování textu

Falšování průzkumů veřejného mínění, výpověď zaměstnance o podvodných praktikách a ovlivňování politiky

Vážení přátelé, čtenáři mého webu!

Přestože jste můj podpis zvyklí obvykle vídat pod texty se zcela jinou problematikou, léta práce s případy lidské psychiky u mne bezesporu vytříbila i schopnost prohlédnout závoje iluzí, nad kterými ještě naprostá většina tohoto národa možná svým zrakem ulpí, aniž by viděla jasné kontury kruté skutečnosti pod nimi ukryté…

A tak, když jsem narazil na serveru Aeronet.cz na článek uvedený pod názvem „Jak fungují české mediální agentury pro průzkum veřejného mínění?“, potvrdily se mi zcela zřetelně, přímo od zdroje mnohé dřívější signály o tom, že je i v této oblasti naše společnost a celá západní civilizace prostřednictvím organizátorů tzv. demokracie „západního typu“ předmětem velmi hrubé manipulace.

Proto jsem se rozhodl i vám, kteří se zajímáte o duchovní stránku lidského bytí, znovu připomenout potřebu rovnováhy ducha a hmoty v reálném životě, předložit praxi obvyklé manipulace naší svobodnou vůlí alespoň v jedné z mnoha oblastí. A to tentokrát v oblasti metod organizace a pořádání tzv. průzkumů veřejného mínění tak, jak jsou naprosto běžně i v tzv. „konkurenčním“ prostředí novodobého kapitalismu používány těmi, kteří potřebují vaše hlasy a váš tichý souhlas pro prosazení svých sobeckých a skupinových zájmů velmi často s rozporu s vaší skutečnou potřebou.

Pokračování textu

Tento svět a jeho církev 1 — tabu o pedofilii kněží se drolí

Internetem na Novinkách.cz v sobotu dne 5. října 2013 proběhla zpráva o potížích polského kléru s propukajícími pedofilními skandály polských katolických kněží z pera Pavola Minárika z deníku Právo.

Pozn.: Doplnili jsme aktualitu z r. 2016 o tom, jak Římsko-katolická církev uplácí aby zametla skandály pod koberec a snaží se tak zachránit svojí pošramocenou pověst…

Roztomilé tlapky našich samozvaných duchovních vůdců, kázajících vodu — ovšem pijících víno, sahají přímo nebo skrytě do nejen do života společnosti, ale i do intimních sfér citových a myšlenkových struktur každého z nás. Tato temná církevní havěť již druhé tisíciletí umně pokračující v budování úspěšných mafiánských struktur ovládajících tzv. křesťanskou západní civilizaci se prostě nezastaví před ničím.

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Připomeňme si, co se pod kůží beránka skrývá za Vlky…

Pokračování textu

ZOO ve sněmovně

Pokračujme. Zaujal vás výklad o duchovní a zvířecí části lidské bytosti a o tom, jak se konkrétně projevují ? Řekli jsme si, že člověk je multidimenzionální bytostí a je tedy spojením dvou zcela samostatných vnitřních „já“ a „Já“ se zcela samostatnými vědomími. A sám jako součtová bytost těch dvou v sobě je vybaven součtovým vědomím duše a svobodnou vůlí volby mezi těmito programy.

Má tedy svobodnou vůli v tom, jakému programu / jaké energii / v sobě dá průchod. Pokud jste se začetli do mého předchozího příspěvku, zakomponoval jsem do něj jako příklad oba možné přístupy ve vlastním provedení.

Pokračování textu

Demokracie u nás? Vyřeší to nové volby?

Nevyhnutelné se stalo skutkem. Nečas odchází do zapomnění, naši politici se rojí a chystají přerozdělování koryt. Do budoucna si můžeme být jisti jedině tím, že bude zase hůř. Tahle z řetězu utržená smečka predátorů se dobrovolně nikdy nerozhodne sloužit svému lidu. Slouží jen sobě. Cítí moc a prachy, jako vlci cítí krev a jdou za ní hlava nehlava bez ohledu na nás.

Padni komu padni, s oblibou říkával náš již naštěstí v historii zvěčnělý premiér Nečas. Jemu už padla. Ti ostatní zatím jedou. A nedělejte si prosím iluze! I dále hledí a budou hledět jen na sebe a zvyk přitunelovávat si neschválené „sociální“ dávky pro vlastní „vysokopříjmovou“ skupinu ze společné státní kasy rozhodně dobrovolně nikdy neopustí.

Co tedy s těmi obtížnými parazity na těle naší společnosti? Vyřeší to volby?

Pokračování textu

Homo politicus kouzla zbavený

Experiment rádoby alfasamce premiéra Nečase, jehož pokusnou laboratoří pro realizaci totální neschopnosti cokoli vést byl tento stát a my lidé v něm, se snad chýlí definitivně ke svému konci. Loutkovodiči, kteří úspěšně dlouho tahali za provázky v zákulisí a vodili premiéra tak, jak se jim zachtělo, z toho viditelně moc radosti nemají. Věřili, že jim do voleb vydrží a že oni sami stačí zahladit stopy po loupeživých vpádech do stále se tenčících majetkových aktiv tohoto státu.

Neplačme po premiérovi z boží nevůle, po onom symbolu špatných dnů tohoto státu, pokud nadobro zmizí z našich politických luhů a hájů. Slabšího premiéra bychom možná nenašli ani v dějinách před rokem 1990. Jeho styl řízení systém brzda plyn a nepředvídatelné vybočování za jízdy do protisměru mnohým, kteří do toho viděli a vidí, naháněl a dále nahání strach a hrůzu.

Raději se bojme toho, co je před námi. Zářící pleš Bohuslava Sobotky vyzařuje spokojenost a nezdolnou energii a už už se chystá uchopit moc, kterou Nečas upouští ve chvíli, kdy byl nachytán se spuštěnými kalhotami. Nová garnitura neméně stejně všeho schopných dravců v růžových tričkách se radostně dere k moci a nemyslete si prosím, že je proto, aby sloužila vám, svému lidu.

Tihle naši politici všech barev jsou z jednoho těsta. Jejich politický boj mezi sebou není a nikdy nebyl o koncepci či směřování tohoto státu a blahu vás jako jeho občanů. Už od dob tatíčka Klause a lišáka Zemana vždy šlo o boj o koryta u zdrojů finančních toků a pak dlouho, dlouho o nic, až pak někde v nedohlednu o drobty pro vás všechny (pokud ovšem něco zbylo).

Pokud půjdete k příštím řádným či předčasným volbám, ptejte se sami sebe: kolik ještě takových vlád tento stát unese? Ptejte se sami sebe, zda jsme skutečně tak zoufalý národ, že si zasloužíme takové vlády a takové představitele? Opravdu se nedá nic změnit? Budeme opakovat stále stejné chyby? Protože ať uděláte s hlasovacími lístky cokoli, co uděláte, výsledek bude stejně zoufalý jako vždy dosud.

Abychom si zasloužili jinou vládu, než tu, která nutně přijde i po případných nových volbách, musíme se změnit my sami. Tihle sobečtí parchanti, kteří nám vládnou, byli vychováni ve společnosti, kterou tvoříme my sami. Odkud tedy asi pocházejí jejich skutečně „excelentní“ předpoklady pro výkon mandátu, který jsme jim svěřili? Opravdu netušíte?

Pokračování textu

Země česká, domov můj 2

Povídáme si o českých politicích a nejste-li momentálně v optimální psychické pohodě, raději nečtěte. Je to jen pro silné povahy.

Český politik žijící ze své přírodní přirozenosti také zcela zákonitě podléhá tzv. veverčímu syndromu: Veverčím syndromem osobně nazývám typ chování, kdy politik hrabe pod sebe a snáší do svého doupěte vše, co se mu dostane pod ruku, aby zajistil sebe a svoji rodinu proti možným nenadálým rozmarům politické přízně tohoto světa.

Na rozdíl od veverky, která se řídí při hromadění oříšků ve svém doupěti vlastní předpokládanou spotřebou v zimním období, politik takovou míru nezná a neuznává. Řídí se totiž zásadně známým údernickým heslem našich horníků z předsametového období, které znělo a zní „překonej sám sebe a vytrvej“ (viz občas unikající přepisy odposlechů v různých kauzách).

Pokračování textu

Země česká, domov můj 1

Prezident Václav Klaus končí ve funkci. Na internetovém informačním kanále  EuroZprávy.cz vyšel v minulých dnech článek s názvem „Lidé bouří: Klaus si zaslouží dávku z kulometu. Žádné vyznamenání“. Podle autora článku je tohle vše výsledkem ankety, kterou provedlo Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše mezi svými příznivci v reakci na zprávu o dohodě prezidentů Gašparoviče a Klause o vzájemné výměně státních vyznamenání.

Píše se tam, že většina odpovědí údajně nebyla našemu dosluhujícímu prezidentu nijak nakloněna. Podle účastníků ankety by si Klaus zasloužil tituly jako „všech zlodějů král“, „hradní šašek“, „řád zlaté propisky“ nebo „velký narcis“. Mnoho dalších lidí v anketě ale uvádí, že si žádné vyznamenání vůbec nezaslouží. Proč? Rozkradl prý republiku a tak mu žádná pocta, ani recesistická, nenáleží. V anketě se prý objevilo také mnoho vulgárních označení či výhružky smrtí, byť nepřímé.

Pokračování textu

Tak trochu jiný pohled na společnost, náboženství, politiku

Dobrý den, vážení přátelé,

připravil jsem pro vás určité zpestření těchto stránek. V nové rubrice najdete glosy, poznámky, zamyšlení o dění okolo nás. Rád bych zprostředkoval tímto způsobem tak trochu jiný pohled na události kolem nás, ať už v rovině osobní, společenské, ekonomické či politické.

Vždy existuje možnost, že ona zamyšlení, poznámky a glosy o věcech vezdejších se stanou pro vás příležitostí vidět dění kolem vás z nezvyklého úhlu pohledu či dokonce prohlédnout to, čemu buddhisté říkají iluze

A začneme na rovinu. Přímým a jasným otevřeným dopisem těm co nám vládnou už dlouho – tj. církve. Dočkáme se odpovědi?

Pokračování textu