Rocket, Meteor and Milky Way over Thailand

Cestou k dosažení opětovné Jednoty je harmonizace sebe sama se sebou samým 2

Když jste lety mladší, prostě jste tu, přijímáte život plnými doušky a nic vám nevadí, že pořádně ani netušíte, kdo vlastně jste, kdo jste také a kdo je kdo ve vás. Není to pro vás podstatné, prostě žijete. Později pak se učíte přežít a přežívat v drobných i větších životních krizích a stále vás ani nenapadne, že vlastně nemáte ani ponětí o tom, kdo jste, proč tu jste a co se od vás očekává.

Pak stárnete a začínáte se o tyhle věci zajímat více než dříve. A narážíte na zcela protichůdné názory zastánců Darwinovy teorie o vývoji člověka přírodním výběrem na jedné straně, na opačné pak na názory kreacionistů o stvoření člověka Bohem. Snažíte se v tom chaosu najít pevný bod, pomocí kterého chcete najít sami sebe.

Marně. Vše je tak dokonale zastřeno závoji iluzí, že nikdo už nic jistě neví. Vaše vlastní společnost a síly skryté za ní vás uchopily už jako mimina do svých tenat a dělají si s vámi, co se jím zachce. Pak umíráte a máte jedinou jistotu. Že za pár pozemských let si tohle všechno znovu zopakujete v tomto slzavém údolí od samotného počátku.

CHCETE OPRAVDU V TOMHLE POKRAČOVAT DO NEKONEČNA? UŽ KRISTUS VÁM PŘECE ŘEKL, ŽE BŮH OTEC MÁ PRO VÁS K DISPOZICI MNOHO PŘÍBYTKŮ. NEJEN TENTO ZDEJŠÍ!

„V domě mého Otce jsou mnohé příbytky.“ (Jan 14:2)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/jhn.14.2.csp

Celý život vás provází hluboká touha po změně toho, čím je vám tady většinově dáno žít. Je ve vás hluboká touha po kráse, štěstí a klidu života v lásce a míru, která zde na Zemi bývá naplněna zcela nepatrně. Od chvíle, kdy jste v sobě v minulých inkarnacích zlomili prokletí plné nadvlády Satanova programu „sobectví a oddělenosti“ a poznali jste ve svých životech přítomnost prvních vlaštovek Stvořitelova programu „láska a sjednocení“, stále hledáte cestu či způsob, jak tu touhu po kráse, štěstí a klidu naplnit.

V mládí žijete radostmi ega a věnujete se plně hmotnému světu. Po splnění reprodukčních povinností a tužeb pak přicházejí chvilky rozzáření se světa kolem vás duchovním programem lásky a pohody prostupujícím v určitých chvílích vašim životem a vy toužíte tyto chvilky opakovat a prodlužovat. Pokud se vám to nedaří, hledáte příčinu ve světě kolem sebe, lidech ve vašem okolí, případně u Satana nebo u Boha na nebesích. Máte za to, že štěstí, radost, láska a pocit bezpečí k vám musí přistoupit z vnějšího světa. Tak vás to učili. A když nepřichází, jste zklamáni.

V tu chvíli jste se ale dopustili zásadního omylu. Hledáte na nesprávném místě a očekáváte nemožné.

VY SAMI SI TVOŘÍTE TO, ČÍM PAK ŽIJETE.

Láska, štěstí, spokojenost, klid a mír musí být domovem ve vašem nitru a teprve odtamtud se může projektovat do vašich životů zvenčí. Jste to přece vy, kteří si svým myšlením a cítěním vytváříte to, čím poté žijete! Neříkejte prosím, že to nevíte. To přece patří k základním poučkám esoteriky.

A teď ruku na srdce, přátelé! Jste si jisti tím, že žijete čtyřiadvacet hodin denně ve svém nitru láskou, klidem, mírem a štěstím, abyste si tohle všechno mohli v dostatečné intenzitě projektovat do událostí svého života? Pokud ne, pokud žijete třeba jen z padesáti procent strachem, úzkostmi, obavami, nespokojeností a negativitou vůbec, nedivte se, že vám zvenčí strach, úzkost, obavy a nespokojenost budou přicházet stále.

Prostě tento svět svými vibračními parametry spadá zcela do Satanova hájemství v nízkých vibracích a zřídit tady nebe pro celé lidstvo je nemožné. Na této vibrační rovině nikdy nebude možno soustředit tolik světla a lásky, aby se vaše touha stala skutečností bez toho, že si k tomu vytvoříte sami podmínky.

Už proto, že proti působení citů a myšlenek (deseti až patnácti procent lidstva) směřujících k pozitivním obrazům tohoto světa a života, stojí působení negativních citů a myšlenek většiny, která žije denně strachy, úzkostmi a depresemi svého ega, aniž by byť občas pozvedla svůj zrak k výšinám.

Ano, více než padesát procent současné pozemské populace má hodnoty vibračních parametrů své součtové duše na vývojové stupnici od ega k duchu stále tak blízko egu /negativnímu programu „sobectví a oddělenost“/, že v téhle fázi vývoje Země je o možné změně u nich již zbytečné i jen spekulovat. Pro další pozitivní vývoj vesmíru jsou již ztraceni.

U třiceti procent tahle šance stále ještě existuje a oněch dvacet procent zbývajících je na změnu připraveno. Ovšem šanci mají jen tehdy, pokud se včas probudí, budou bdělí a řádně připraveni nezmeškají pro sebe vhodnou chvíli.

Protože je třeba využít šance dostat se odsud a přestat se zrozovat v této realitě tím, že si sami /za pomoci manuálu a sil Světla/ zajistíte místo na oné nové Zemi, o které hovoří proroci. Nic není nemožné, jak si někdy pod tlakem okolí myslíte.

Jsem připraven se podělit s těmi z vás, kteří o to stojí, o zkušenosti z vlastního prožívání sebe sama a tohoto světa – oproštěny od závoje iluzí a klamu, který vám dosud spolehlivě zakrýval pravdu o tom všem kolem vás. Protože jen pak můžete najít svou i naši společnou cestu z toho všeho ven.

V řadě prvé ovšem uzavřeme dohodu. Potřebuji pro práci s vámi vaši pomoc, bez které se neobejdu. Tou pomocí je projev vaší vůle otevřít ve svém nitru SCHOPNOST PŘIJÍMAT ŘEČENÉ.

Chcete-li mým slovům skutečně porozumět, je nutné si uvědomit, že k popisu záležitostí souvisejících s jinými realitami i popisu pozemských jevů esoterického charakteru používá čeština jen běžný pojmový slovník a je v mnoha oblastech výrazově chudá. Takže když popisujete těmito běžnými slovy něco mimořádného, záleží nejen na schopnosti autora podat vše srozumitelně, ale stejně tak na schopnosti posluchače slyšet to, co je řečeno.

Dovolím si vám proto předložit způsob, jak se můžeme vibračně sejít na společné platformě a navzájem si tak rozumět. Vzpomínáte si, jak jste se /možná/ před lety naučili vhledu do tzv. 3D obrázků zveřejňovaných na stránkách časopisů?

Pokud nepodlehnete prvnímu nutkání onu, zdánlivě jednolitou, nic neříkající, barevnou plochu 3D obrázku označit za pouhou směs barevných skvrn a zahledíte se pozorněji a déle, dojde k zajímavému fenoménu. Váš fyzický zrak se rozostří a vy v hloubi oné dříve nic neříkající plochy objevujete postupně tvary a symboly běžnému zraku skryté.

Použijte prosím u mých textů tentýž způsob — tentokráte pro své duchovní cítění. Nehodnoťte zbrkle, čtěte opakovaně a rozostřujte své duchovní cítění tak dlouho, až vám pod zdánlivě všedním /a ve své nedokonalé podobě často omílaným/ obsahem vět vyvstanou kontury pravých obrazů mnou popisovaných skutečností.

Prostě nezůstávejte na povrchu, je nutno jít do hloubky /sebe sama a svého vnímání sebe sama/. Nezapomínejte prosím, že když jeden mluví či píše, ne vždy ten druhý slyší či čte totéž. Řekl bych, že u textů tohoto ražení, které vám dávám k dispozici, se tohle může dít nejen výjimečně, ale mnohdy i pravidelně… Poradit si s tím můžete jen vy sami.

Princip duality

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Vezměte prosím jako fakt tvrzení o tom, že tohle je duální svět. Co to pro nás, lidi této Země, ve skutečnosti znamená, jsme si naznačili již v předchozím textu. Přidejme nyní tato další fakta.

Vše zde na Zemi má dvě strany.

Existuje zde reálně dobro a zlo, můžeme rozpoznat světlo a tmu, rub a líc mince či věci, zdraví a nemoc, i rozměr vnitřní a rozměr vnější. V tomto duálním světě se také běžně setkáváme s pozitivitou i negativitou jako funkcemi dostatku či nedostatku světla v dané vibrační rovině bytí naší duše. Tohle vše existuje jak na rovině našeho vnitřního mikrokosmu, tak na rovině okolního makrokosmu.

Všechny tyto protiklady jsou nám zde k dispozici v dostatečném množství především proto, abychom mohli obojí opakovaně zažívat, vyhodnocovat a posléze třeba i využít v rámci nám dané svobodné vůle k rozhodnutí opustit tento výcvikový tábor a volit pobyt někde zcela jinde.

Cesta ven z negativity existuje

O tom, že život zde je především o hledání cesty z toho všeho ven, svědčí mimo jiné i fakt, že se rozhodně nedá říci, že by pobyt zde byl procházkou růžovým sadem. Opak je pravdou. Mnozí z vás mají vlastní zkušenost s tím, jak chutná pořádná životní krize se svými dlouhodobými nebo opakovanými projevy úzkosti, strachu, depresí a deziluzí o sobě a o světě kolem vás. Vy, kteří tu zkušenost dosud nemáte, si rozhodně nemůžete být jisti, že na vás někde v čase budoucím nečeká.

Proč se nám tohle děje, proč jsme se ocitli právě tady šrotováni protiklady dobra a zla a všech těch protikladných „dualit“? Proč naše ega stále více a více narážejí na sebe a ubližují si? Řekneme si to později.

V této chvíli vás chci jen ujistit, že cesta ven z marasmu dnešní všudypřítomné negativity pro lidskou bytost existuje. A rozhodně nevede přes církvemi propagované nebe po ukončení tohoto života. To vás jen mají ti pánové na kazatelnách za stádo ovcí, kterým už mohou nabulíkovat absolutně všechno.

Ostatně, nenazývají sami sebe vašimi pastýři?
A nechováte se opravdu jako ovce,
když vás stříhají restitucemi?

Nedivte se jim: Co by ti, kteří po tisíciletí tyjí z vaší práce, bolesti a strádání neudělali proto, aby vás za života udrželi v klidu na konci vlastních opratí? A to oni zatraceně dobře umí. Učili se to po dva tisíce let!

Ta pravá cesta z toho všeho ven skutečně existuje, ale vede úplně jinudy. A vstup na ni je vám mnohem blíže, než jste si ochotni právě teď připustit. A nástup na ni může v krátké době změnit váš život vezdejší naprosto nevídaným způsobem. Stejně jako vaše perspektivy do života po tomto pozemském životě.

Ta cesta z toho všeho ven se skládá ze dvou částí, o jejichž vzájemném žádoucím propojení mnozí máte mylné představy. Nemalá část z vás dokonce předpokládá, že tyto dvě cesty se navzájem vylučují. Ale opak je pravdou.

První částí cesty je vnitřní transformace

První, nezbytnou částí oné cesty ven z toho všeho je vnitřní transformace v podobě harmonizace všech tří spolu souvisejících původně duálních protikladů ve vašem nitru již na života na této Zemi, a to v tomto pořadí

  1. harmonizace vědomí ducha a vědomí těla /ega/
  2. harmonizace mužských a ženských energií
  3. harmonizace srdce a mysli

Hluboce se tedy mýlí ty nekonečné zástupy lidí potulujících se astrálními a duchovními světy v nekonečných meditacích a ponořeních se do proudu šamanských a jiných energetických vírů. Podmínkou této harmonizace není únik z neutěšené reality tohoto světa. Tou pravou podmínkou je absolutní přijetí svého ega, svého života a svého místa zde a práce na vlastním nitru z vědomé roviny vlastní duše.

Při existenci nerovnováhy mezi vibrační úrovní obou v lidské bytosti existujících programů „sobectví a oddělenost“ a „láska a sjednocení“ nutně musíme vyvinout svojí vlastní vůlí důraz na dosažení skutečné lásky k sobě, skutečného přijetí sebe sama a musíme skutečně pochopit, proč a kdo je pro nás tím nejdůležitějším člověkem.

Vím, že frázi o nutnosti lásky k sobě a přijetí sebe sama slyšíte v této fázi vývoje esoteriky v naší společnosti doslova ze všech stran. Kéž by vám ti mnozí „znalci“ této problematiky dokázali dát i reálnou představu, co to vlastně je a čeho tím můžete skutečně dosáhnout. V těchto řádcích návod, jak to všechno udělat, postupně najdete.

Podaří-li se vám tohle zvládnout, pak dosáhnete v sobě již za života v této inkarnaci trvale udržitelného stavu dynamické rovnováhy obou programů „sobectví a oddělenosti“ a „lásky a sjednocení“ se zaručenou schopností vlastní volby mezi nimi. Což je něco, o čem si v těchto chvílích můžete pouze nechat zdát a dokonce ani netušíte, jak by takový sen mohl vypadat.

Dokonce i vy, kteří máte o vlastní duchovnosti často vysoké mínění, pravděpodobně zdaleka nemáte přesnou představu o tom, jaké to je zvládat za všech možných okolností své nitro a mít šanci udržet v něm v každičké situaci naprostý klid a mír.

Je logické, že s touto schopností volit si vlastní vnitřní program by jen totální pitomec volil negativitu na úkor pozitivity.

Buďte si prosím jisti, že pokud tedy dokážete dosáhnout výše uvedeného cíle první části vnitřní harmonizace sebe sama, získáte sílu a prostředky, jak sami sebe /a tedy své ego/ zbavit všech strachů, bloků, mentálních a emocionálních nesprávných vzorců. To vše ve vlastní režii v řádu týdnů. A pak můžete trvale žít pozitivně vlastním vnitřním štěstím, láskou, spokojeností a pohodou. To vše se vám stane každodenní realitou.

Budete konečně sami sebou a nezávislí na vlivech okolí. Naučíte se adekvátně reagovat na pokusy těch kolem hodit vás do vibrací negativity a zabránit vám v prožívání toho krásného, po čem tolik toužíte a co už v sobě máte. A s postupem času /v řádu měsíců/ se vám tohle pozitivní prožívání sebe sama, okolí a světa stane normou.

V okamžiku, kdy tohle začínáte žít, svět vám nutně začíná zrcadlit to, čím žijete vevnitř. Psal jsem o tom výše. A vy se na rozdíl od většiny svých souputníků na cestě tímto světem dostáváte do nádherného kruhu trvale kvalitního života. Teprve pak pro vás platí, že si skutečně řídíte svůj život sami.

Nebudete tomu věřit, ale zároveň pochopíte, že je třeba nechat ostatní, ať si žijí po svém a nebudete narušovat ani u těch nejbližších svým obvykle sobeckým chtěním jejich svobodnou vůli žít a jednat podle jejich vlastních představ.

Druhá část transformace

Tím vším naplňujete nutný a nezbytný předpoklad pro druhou část své transformace. Cílem této části transformace je upevnit v sobě natolik pozitivní vnímání sebe sama, svého života i tohoto světa na bázi „lásky a sjednocení“, aby vás už absolutně nemohlo nic rozhodit směrem do vibrací negativity a tím i Satanova programu „sobectví a oddělenost“. Ani vlastní smrt na kříži jako v případě Ježíše Krista. Ani pád stokilometrového meteoritu do centra Prahy. Ani nic podobného!

Zaskočila vás tato poslední věta? Proč prosím? Proč by se smrti měla bát lidská bytost, jejíž nesmrtelný duch vládne její součtové duši a jejíž původně zvířecí všeho se bojící ego je pozvednuto do vibrací programu ducha „lásky a sjednocení“ natolik, že chápe, že odchod z tohoto světa je jedinou možností, jak odsud odejít, vrátit se domů a už nikdy se sem nemuset vracet?…Ostatně, vzpomínáte si na prvotní křesťany, kteří s klidem přijímali smrt v římských arénách v tlamách lvů? … ti také tehdy ukončili svůj inkarnační cyklus. A ti ostatní na rozdíl od nich tady na Zemi vybudovali církev jako vězení vlastní duše v této realitě.

Pokud se vám podaří pozitivitu dlouhodobě žít a v sobě upevnit, pak se dostáváte trvale mimo působení sil pracujících ve vibracích programu „sobectví a oddělenost“ a při troše opatrnosti jimi ze své cesty již nemůžete být svedeni ani jinak vykolejeni.

Mohou se pak naplnit slova prorokova o tom, že kdo „dva v sobě /tělo a ducha/ učinil jedním, toho tento svět není hoden“. A není-li vás tento svět hoden, můžete z něj odejít bez jakéhokoli rizika, že byste byli do něj čímkoliv v sobě nevyřešeným přitahováni zpět.


Tento článek je součástí série Dualita lidského bytí »