Člověk, magie a pár informací, které s tímto tématem souvisí

Člověk a magie, to je věčné a nevyčerpatelné téma. A téma, kolem kterého je nakupeno  nejvíce nepochopení a nepřesných informací pro dnešního člověka. Samozřejmě pokud vůbec ovšem toto slovo vůbec někdy slyšel nebo pokud nepovažuje magii totožnou s vystoupením jistých typů varietních umělců.

Setkávám se s mnoha lidmi, kteří alespoň tuší pravý význam tohoto slova. Podle typu svého náboženského založení považují samotné slovo magie za nečisté a slovně i jinak se důrazně distancují od toho, co si pod názvem magie představují. Na straně druhé ateisté, nezatížení náboženskými dogmaty té jediné pravé církve v hloubi duše naopak mnohdy touží vlastnit  schopnosti magie, ale nemají v sobě naštěstí obvykle dost vůle a tím i síly v postupných krocích prvky magie zvládat.

Všechny však slovo magie, zaslechnou-li ho, nenechává lhostejnými a vyvolává v nich určité emoce. A všichni lidé, ať chtějí nebo nechtějí, mají s magií něco společného. Naprostá většina z nich netuší, že určitý typ nevědomé magie je jejich denním chlebem. Že jsou na astrálních pláních blízkých vibracím naší reality dnes a denně činni svými myšlenkami a city.

Neboť svými city a myšlenkami dnes a denně formují živlové energie dané úrovně k obrazu svému a k obrazu svého aktuálního niterného rozpoložení. Tato skutečnost se stala také podnětem k tomu, abych pro ty, kdož jsou schopni a chtějí naznačené pochopit, napsal tyto řádky.

Zklamu toho, kdo by chtěl v mém podání hledat přesné definice čehokoli. Protože jde o mou čistou osobní praxi s tímto fenoménem a ta se neptá po definicích a nepotřebuje poznané třídit do pojmů — kdo ví nebo tuší, i pochopí.

Tento vesmír je na všech rovinách existence tvořen živly, tedy živlovými energiemi. A že těch rovin existence je více než ta jediná, kterou běžně jako lidé známe, zkuste prostě věřit.

Vy, co nevěříte, opusťte prosím tyto stránky. Nic vám nejsou schopny dát a vzbouří vaše ego nad obvyklou míru, což vám v žádném případě neprospěje. Živly na pozemské úrovni známe — jsou to oheň, vzduch, voda a země. Ve svých charakteristických vibračních obměnách tvoří základ celého vesmíru.

Snad znáte bibli ve stati, v níž se hovoří o tom, že člověk byl stvořen k obrazu božímu. Nechme stranou mnoho jiných skrytých významů tohoto výroku a řekněme si, že je pravdivý i v tom, že člověk žijící právě teď a nyní ve svém hmotném těle má do jisté míry úměrně síle své vůle a koncentrace své mysli schopnost formovat živlové energie této pozemské úrovni nejbližší jemné roviny.

A o ní byla řeč už výše jako o rovině astrální, jinak také jemnohmotné. A všichni lidé bez rozdílu tak činí, ať jsou si toho vědomi či nikoli.

Takže schopnost či neschopnost člověka vědomě či nevědomě formovat astrální živlové energie na rovině citové a na rovině mentální souvisí jen a pouze s úrovní vývoje duše konkrétního člověka a dosaženou schopností koncentrace jeho vůle v daném okamžiku i v  dlouhodobém horizontu.

A způsob, jakým člověk tyto astrální živlové energie na rovině citové a mentální vědomě či nevědomě formuje, závisí na tom, zda ve svém citovém a mentálním poli dává přednost energiím pozitivním či negativním.

Zjednodušeně řečeno: Milujete? Formujete živlové energie pozitivním způsobem. Nenávidíte? Formujete živlové energie negativním způsobem.

Můžete také v každém okamžiku svého života oba tyto způsoby vůči jednotlivému člověku nebo více lidem libovolně kombinovat. Můžete být převážnou část každého dne, libovolného časového úseku svého života či v životě celém převážně pozitivní nebo převážně negativní.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

To proto, že na cestu do reality světa, ve kterém žijete, jste dostali své hmotné tělo a prožíváte dnes a denně dualitu ega a Já, dualitu ega a ducha: Máte tedy svobodnou volbu mezi programem „sobectví a oddělenost“ vědomí zvířecího člověka v sobě a programem „láska a sjednocení“ duchovního člověka v sobě.

Lidově řečeno: Jak cítíte a jak myslíte, takové oživené útvary v astrálních živlových energiích vytváříte. Obvykle tvoříte z energií toho živlu, který je vám blízký typem temperamentu, který je vám vlastní. který je vám vlastní podle převažujícího živlu ve našem vědomí duše v okamžiku narození.

Typ temperamentu sebe sama je dobré znát, každý má svá úskalí a své přednosti. Pro zajímavost si je stručně představme:

Typy temperamentu člověka

Mezi choleriky se řadí zejména jedinci, kteří se projevují svou nadměrně výbušnou povahou. Tito lidé mají častý sklon k agresi a často se dokonce řadí k nebezpečným lidem, protože jejich chování je často impulzivní a zcela neovlivnitelné. Cholerika byste nikdy neměli podceňovat, jeho reakce totiž ve většině případů nemají hranice. Určujícím živlem povahy cholerika je živel ohně.

Sangvinik představuje jakousi podobu normálního nebo dokonce průměrného člověka. Jedná se o vyrovnaného jedince, jehož emoce jsou poměrně stabilní, a tak se směje jen, když mu něco opravdu připadá legrační a pokud je podrážděný, řeší situaci vždy s rozvahou. Dá se tedy říct, že sangvinik je osoba s vyrovnaným pohledem na svět. Určujícím živlem povahy sangvinika je živel vzduch.

Za melancholiky jsou označovány osoby, jejichž myšlenky jsou spíše pesimistické. Takoví lidé jsou velice citliví a žijí ve stálé nejistotě a strachu z budoucnosti. Mají obvykle negativní postoj k reálnému světu a často si život až zbytečně komplikují. Melancholici nenavazují vztahy s okolím zrovna jednoduše, takže pokud už někomu dovolí, aby vstoupil do jejich života, naprosto se mu oddají a jsou schopní pro dotyčnou osobu udělat téměř cokoliv. Určujícím živlem povahy melancholika je živel vody.

Posledním typem temperamentu je flegmatik. Ten označuje druh člověka, kterého jen tak něco nerozhází a vše je mu tak nějak lhostejné. Pro tohoto člověka neexistují žádné velké cíle a ambice. Své city má flegmatik vždy naprosto pod kontrolou a jeho důvěru si získají jen málokteré osoby. Flegmatik je vesměs velmi spokojená osoba, protože všední problémy ho nijak nerozhází. Určujícím živlem povahy melancholika je živel země.

Největšímu nebezpečí vědomého i nevědomého zneužití magických sil je vystaven cholerik, nejnižší riziko nese flegmatik. Pro optimální kontrolu použití vědomé magické síly jsou lidé žijící temperamentem sangvinika.

Co to znamená „magicky tvořit“?

Když hovořím o tom, že „magicky tvoříte“, pak mám na mysli to, že svou vědomě /ale mnohdy i nevědomě/ zacílenou vůlí při daném vzepětí svých citů či myšlenek vyčleňujete určitý objem živlových energií odpovídající charakteru vašeho chtění z jednotného energetického pole těchto živlů a vyvoláváte tak k životu samostatný živlový energetický útvar.

Tento živlový útvar přijímá zcela automaticky podobu danou kvalitou vašich citů a myšlenek, které ho vyvolaly k životu. A je vybaven úměrně síle a vývoji vaší duše nejméně jistou minimální inteligencí, jistou minimální vůlí a jistou minimální přirozenou schopností tuto inteligenci a vůli napřít k uskutečnění cíle, který jste svým citem a myšlenkou do něj vložili.

Pokud to byl cíl spojený s láskou, spěchají tyto živlové bytosti k milovanému člověku, aby mu poskytly to, co jste do nich dali. Spěchají k milovanému člověku např. proto, aby ho chránily, aby mu ulevily v bolestech. Prostě konají dobro.

Pokud je to cíl spojený s nevůlí k někomu, nebo dokonce spojený se záští a nenávisti, spěchají takto vámi vybavené  oživené inteligentní útvary za vámi vytyčeným cílem a celou svoji inteligenci, vůli a energetickou kapacitu, kterou jste do nich vložili, zaměří na to, aby toho, kdo je vám nepohodlný, odpovídajícím způsobem poškodily, zranily nebo jemu ublížily. 

Co je to „egregor“?

Uvědomíte-li si obvyklou vysokou procentuální převahu denního žití negativitou u běžného člověka, jistě si neděláte iluze o způsobu a zaměření vědomé a hlavně nevědomé „tvorby“ jeho vůle, kterou obohacuje náš společný mentální a emocionální prostor. Z těchto dílčích tvůrčích energetických příspěvků jednotlivých lidí se na příslušných nízkých vibračních rovinách bytí vytvářejí společné energetické útvary vyššího typu, velmi silné živlové energetické bytosti, tzv. egregory.

Ty zpětně ovlivňují vývoj lidstva úměrně svému převážně negativnímu zabarvení samozřejmě vytvářením negativních událostí v blízkém i déledobém horizontu událostí. Takže kvalita či mnohem spíše nekvalita myšlení většinové části lidstva dnes vytváří svět, ve kterém budou žít vaše děti a vnuci.

I lidské právo dnes už dospělo k tomu, že i v našich podmínkách je nesmírně nedokonalou lidskou spravedlností stíhán za jednání zvířete / třeba psa / jeho pán, který za něj zodpovídá.

V dokonalém fungování vyšších rovin vibrací je naprosto samozřejmé, že za dobré i zlé činy těchto vámi v život uvedených oživených energetických útvarů, takto prakticky samostatných bytostí, jichž jste tvůrci a svým způsobem bohy, zcela před vyšší spravedlností odpovídáte vy sami v plném rozsahu.

Tedy podobně, jako by jste to, co se druhému v důsledku působení vámi oživených živlových útvarů stane, vykonali vlastní rukou. Je to tedy připočítáváno k vaší karmě podobně jako na vaší účtence v hospodě přibývají čárky za půllitry piva. Výsledný součet za váš život je pak podtržen a sečten. A dál už to obvykle znáte.

Takže oživené živlové myšlenkové útvary jsou svým charakterem v podstatě vámi stvořenými na své rovině bytí živými bytostmi, které jste vypustili do samostatného života. Jejich aktivita a síla je úměrná schopnosti vaší koncentrace citu a myšlení na věc, která se stala chtě či nechtě předmětem vaší pozornosti.

Pokud nemáte někoho rádi a musíte stále myslet na to, jak ho nesnášíte či nemůžete vystát a aspoň chvílemi si přejete, co by si zasloužil za své /samozřejmě odpudivé/ chování k vám, pokud vás pocit nevole k němu chvílemi až svírá u srdce, pak takto nevědomky vytvořenou oživenou živlovou bytost v podstatě určenou k poškození dotyčné osoby intenzívně zásobujete svou vlastní citovou a myšlenkovou energií v netušeném rozsahu.

A ta pak, takto důkladně energeticky vybavena, dokáže ve smyslu vašeho přání udělat opravdové divy.

Navíc oživená živlová bytost je tvor společenský a ráda se spojuje se stejně laděnými bytostmi sobě podobného druhu. V jakémsi pracovním mini kolektivu se jim pak práce jejich spojenými silami skutečně daří ještě lépe.

Například nemůže-li vámi vědomě či nevědomě vyslaná bytost proniknout ochranou vámi vybraného člověka, aby si s ním za vás vyrovnala vaše účty, obvykle se připojí k jiným živlovým bytostem podobného ražení a zaútočí spolu s nimi na vám naprosto neznámou osobu, která pak může v důsledku tohoto spojeného působení těžce onemocnět, přijít k úrazu a případně i zemřít.

A vy pak jednou už mimo své hmotné tělo, ale zcela si sebe a svého předchozího života a svých činů v něm vědomi, budete stát s podivem před vědomím toho, co vaše nedostatečně kontrolované city a myšlenky v tomto světě napáchaly.

Vyplatí se proto být ve svých myšlenkách a citech střídmým a vyplatí se reagovat na vše a všechny kolem nás podle Kristových slov o lásce jak k bližnímu svému, tak i k nepříteli svému. Vřele spolu s Kristem doporučuji udržovat krb svých myšlenek čistým:

Nehřešte ani v myšlenkách a emocích, pravil Kristus

A mimochodem, vysvětlil vám někdo někdy v papežské církvi, proč Ježíš říká »nehřešte ani v myšlenkách, ani v emocích«?

21 “Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: "Nezavraždíš." Kdo by zavraždil, propadne soudu. 22 Já vám však pravím, že soudu propadne každý, kdo se hněvá na svého bratra. Kdo by svému bratru řekl: "Tupče", propadne veleradě. Kdo by mu řekl: "Blázne", propadne ohnivé Gehenně.
27 “Slyšeli jste, že bylo řečeno: "Nezcizoložíš." 28 Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu tak, že po ní zatouží, již s ní zcizoložil ve svém srdci. (Matouš 5:21-28)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/mat.5.21-22,27-28.csp

Zde máte další důkaz že Kristus o síle myšlenek věděl a učil… nepřesvědčuji, jen předkládám důkazy. Kdo chce pochopí…

Byť je tohle všechno činěno člověkem mnohdy na nevědomé bázi, pak jde v případě negativních citů a myšlenek v každém případě o akt černé magie: Neboť neznalost zákona nikoho neomlouvá, zákon příčiny a důsledku se neptá po tom, zda jste tušili či netušili, čeho se dopouštíte » Každopádně výraz „soudit“, znamená dětsky prostě a přímočaře bližního hodnotit, nebo ještě jinak – vytvářet negativní odsuzující myšlenky vůči tomu bližnímu. A tyto myšlenky vám podle základního fyzikálního zákona karmy budou vráceny.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni!

1 “Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. 3 Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? 4 Anebo jak můžeš říkat svému bratru: "Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka", a hle, ve tvém oku je trám? 5 Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra. (Matouš 7:1-5)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/mat.7.1-5.csp

U vědomých aktů černé magie je tento dopad mnohonásobně tvrdší. Žijte proto prosím v lásce, jednejte s láskou, vysílejte pouze lásku. Vyplatí se to.

Pokud si chcete být jisti, že nevytváříte pro svou další existenci tady i po svém pozemském životě i životy další žádná nepříjemná překvapení, jediným známým způsobem zajištění tohoto cíle je nastoupení tzv. úzké cesty k Bohu, k pozitivnímu žití a čistotě citů a myšlenek. .

Tu nastoupíte tak, že se podle doporučení na tomto webu vydáte cestou do svého nitra, k rekonstrukci vlastní psychiky. Je nutné bezpodmínečnou láskou k sobě samým obnovit vnitřní rovnováhu vlastních živlových energií na všech rovinách vašeho bytí, zvládnout ochranu před energetickým vampýrismem vašeho okolí, odstranit své strachy, deprese a úzkosti, optimalizovat proudění vlastních emocí a myšlenek do koryta pozitivity.

Lidstvo je souhrnem miliard jednotlivců. Lidstvo a jeho výsledné směřování do kosmické „řiti“ nezměníte. Změňte se vy sami a vydejte se tak na dráhu, která vás od osudu většiny lidstva odvede do lepšího příští.

Je to tvrdá práce, ta práce na „úzké“ cestě do vlastního nitra. Je to návrat k pravým pramenům toho vědění, které vám kdysi přinesl ježíš Kristus.

Ernst Oskar Bernhard, zvaný také Abd-ru-shin, píše ve svém díle Poselství grálu-Ve světle pravdy toto /cituji/:

»Ten, kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a Jeho Slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu a podle něho jedná‚ nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka, poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl. Ale je tu ovšem předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjně mylného podání a tradice. Jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moct dokončit svůj vzestup, pokud se mu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu.«

Zkuste se myslí zamyslet a srdcem procítit, zda právě teď, kdy brouzdáte na webu www.ragauian.cz to není o tom, že se vám dostává onoho vysvětlení, kterého není omezený lidský duch sám schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí /staleté církevní falše/, které zarostlo Pravdu.

O tom dni, po kterém už tohle učinit už nebude možné, ví jen Otec na nebesích, měl údajně kdysi říci Kristus. A co vy na to? Není na čase se do toho dát? Teď, na konci časů?


Další informace:

Události předpovězené v Janově Zjevení kapitole 13 se stávají realitou! Papež volá po novém světovém pořádku, odhodil masku a nezakrytě bojuje proti lidské svobodě »