Člověk je multidimenzionální bytost aneb poznejte sami-sebe!

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

Mocným této země a západní civilizace jako celku vyhovuje stav, kdy se lidé obávají o jediné bytí, které znají – tedy o přežití svého fyzického těla na této zemi – majetkem a mocí po tisíciletí korumpované církve táhnou se světskou mocí za jeden provaz – prý jsi prach a v prach se obrátíš – ale když budeš hodný a poslušný, když dáš státu, co mu patří a nebudeš se protivit těm, kdož ti vládnou, když budeš pracovat v potu tváře a nakupovat a spotřebovávat zboží ve velkém a stále větším rozsahu, abys udržel v chodu tržní hospodářství, dojdeš jednou provždy po své pozemské smrti pokoje – též dojdeš pokoje, pokud nebudeš zlobit a budeš naslouchat zavedeným sektám a církvím a nebudeš se jim protivit snahou kráčet jedině správnou vlastní úzkou cestou k Bohu – protože oficiálně správné přece je jít k Bohu pod vedením tvých duchovních pastýřů – byť by tato cesta podle bible byla onou širokou cestou, která k cíli nikdy nevede -  protože ta široká cesta, kterou ti zprostředkovávají naše církve, totiž je a vždy jen byla poutí v kruhu na nikdy nekončící cestě nikam pod knutou dozorců z říše temných entit mimozemských civilizací -

tohle je moje zkušenost s tím, co je pravdou o tom, jak to ve skutečnosti s těmito světy vypadá a jak ve to s postavením člověka v nich – tenhle vesmír, tohle stvoření má základní rozměr, jehož znalost je po staletí potlačována a zvláště nyní mocnými tohoto světa zamlčována, byť o tom hodně vědí – je to rozměr existence mnoha vibračních pásem na sebe navazujících reálných světů / dále jen realit / v témže prostoru vzájemně se prostupujících – pro příklad nechoďme daleko – vezměme si takové rádio – naladíte-li na určitém úzkém frekvenčním rozsahu jednu rozhlasovou stanici, zachytíte na ni kompletní rádiový život – např. zprávy, reklamy, sport, hudbu, prostě vše jak to znáte – ladíte-li pootočením ladicího knoflíku, překročíte pásmo šumu, narazíte na jinou frekvenci, kde opět existuje jiný kompletní rádiový život – najdete zde opět totéž, zprávy, reklamy, sport, hudbu, tentokráte pro změnu nikoli v růžovém, ale bledě modrém provedení – a takových rádiových realit jen v pásmu dlouhých a středních vln je nepočítaně -  je to prostě o posunu frekvence vibrací – už jste se někdy divili tomu, jak se do téhož éteru zemského geoidu najednou vejdou kompletní rádiové životy třeba tisícovky radiových stanic a desítek televizních programů ? -  ne ? -  vy jste se ještě nikdy nedivili, že se to vše vejde do prostoru, který tak dobře znáte a nic v něm kromě mlhy, mraků, hmyzu a ptáků nevidíte ? – pak se tedy nedivte ani tomu, že ony světy, ty prolínající se reality, jsou postaveny přesně na podobném principu – což neříká teorie hmotného atomu, že se protony a neutrony vynořují z ničeho, z prázdnoty ? -  což nejsou vzdálenosti mezi stavebními prvky atomu přirovnávány k mezihvězdnému prostoru ? – což tedy není v každém bodě prostoru prostě dost místa pro řadu navzájem se nijak nerušících realit ? – ano, potvrzuji vlastním prožitím, že v prostoru naší země a jejího nejbližšího okolí existují v jiných pásmech vibrací jiné reality, jiné světy -  stejně tak existují jiné reality v prostorech ostatních planet sluneční soustavy… proto tam marně hledáme život svým fyzickým zrakem nebo hledáčky kamer na satelitech uzpůsobenými ke snímání v pásmu naší pozemské skutečnosti -  ten život, který tam na úrovni naší reality je, má dobré důvody se skrývat – a ten ostatní by jste marně hledali jakýmikoli přístroji určenými ke zkoumání reality tohoto světa v těchto vibracích – a pro naši vědu tyto jiné reality neexistují – jsou za to zatraceně dobře placeni, naši odborníci na vědu, aby nic neviděli – ale existence života v jiných realitách na naší planetě a jiných planetách sluneční soustavy na slepotu této pozemské vědy zvysoka kašle – tyto jiné reality jsou obydleny civilizacemi bytostmi humanoidních i nehumanoidních typů, které vlastní technické i netechnické prostředky daleko převyšující svojí úrovní a dokonalostí civilizaci naši – schopnost vstupovat do naší reality a vystupovat z ní / létající talíře a jiné úkazy UFO / je jen malou ukázkou možností těchto civilizací -
jako lidé jsme vybaveni softwerem na vnímání jiných realit – každý člověk v sobě má ladicí knoflík pro přepínání vnímání těchto realit -  lidstvo jako celek ale / zejména pak v západní civilizaci / však již dávno opustilo cestu kontaktu s přírodou a vesmírem, kterou udržovalo po tisíciletí – postupně padlo do pasti matérie, padlo do hmoty -  lidská mysl a lidské city se v posledních staletích tzv. racionalizují, což je jen jiný význam pro fakt pádu našeho životního pásma do stále nižších vibrací – to nutně zvětšuje pásmo šumu na ladicí stupnici mezi naší realitou a nejblíže vyšší realitou a tak komplikuje případná spojení – naprostá většina z nás už proto zapomněla, že ladicí knoflík pro vnímání jiných dimenzí má a pokud to tuší, neví, jak ho aktivovat – ale přesto se tak stává někdy mimovolně – ruku na srdce, kdo z vás nikdy neměl pocit, že vidí, slyší nebo nějak vnímá něco, co není z této reality – za uplynulá staletí vývoje, o kterém se mezi esoteriky hovoří jako o „pádu do hmoty“ a kterému se oficiálně říká „civilizační pokrok“, jste se vy osobně v naprosté většině vzdali zčásti dobrovolně, zčásti pod tímto „civilizačním“ tlakem možnosti tento ladicí knoflík používat – ano, vy – protože mnozí z vás, většina z vás již tady jednou i vícekrát v těle v minulých staletích byla – a dnes díky tomu nemáte na výběr a jste napojeni na jediný kanál ovládaný „matrixem“ podobně jako když místo vícepásmového rádia jste schopni naslouchat jen rozhlasu po drátě – je to prostě totální totalita a svoboda jednání naprosté většiny lidstva se rovná svobodě Spejbla a Hurvínka v rukou těch, kteří s nimi manipulují -

materialisté vám říkají, že život vznikl protřepávání jednotlivých prvků v pramořích za účasti sopečných výbuchů, blesků pravěkých bouří a kosmického záření tehdy nefiltrovaného atmosférou -  říkají vám, že jednoho dne krásného dne před spojením zárodečných buněk v plod v lůně opice se tyto zárodečné buňky rozhodly nebýt už opicí, ale člověkem -  věříte na pohádky ? -  nevěříte ? – nevěřte proto ani tomu, že život vznikl evolucí – prvotní je duch -  váš duch, vaše skutečné Já -  váš duch je bytost některé z jiných vibračních realit, která zahalena a tísněna obalem duše přichází na tuto Zemi z jemných vibračních světů, aby se zde v této hmotné realitě prožhavením skrze prožití řady protivenství a zkoušek v omezeném hmotném těle postupně zbavovala onoho nepříjemného obalu, který ji tolik svírá -  ptáte se, proč ji svírá ? -  ten těžký obal na vašem lehoučkém duchovním těle ulpěl, když jste nic nevědouce o případných rizicích dříve dobrovolně sestupovali do světů nižších vibrací, aby jste si užívali jejich exotiky podobně jako si dnes turisté užívají Thajska, Havaje nebo Karibiku – toužili jste naplnit své smysly nezvyklými exotickými zážitky a prožitky a zákonitým výsledkem bylo infikování vaší pravé duchovní podstaty virem zárodků smyslných vášní a tužeb, které vás postupně stále více připoutávaly ke stále níže a níže ponořující se hmotné rovině tohoto stvoření

váš duch vstupuje díky někdejším genetickým úpravám genofondu zvířecích těl vyspělého humanoida v provedení příslušníků jisté vyšší civilizace dnes již odešlé do jiné reality do spojení s tím, co nazýváme lidské tělo – oživuje ho a spoluprožívá s egem, pravým živočišným vlastníkem tohoto fyzického těla, onu tolikráte vzpomínanou dualitu všeho zde na Zemi » duch každého z nás prostě na sebe na cestě dolů do vibrací tohoto světa postupně přijímá další a další stále hmotnější energetické obaly a nakonec oživuje připravenou hmotnou schránu… to jen tělo se rodí, roste a poté umírá jako dítě této Země – po jeho smrti duše zpět tam, kam patří – postupně odkládá jednotlivé obaly a vrací se v lepším případě stále blíže k svému domovu, aby se později v čase opakovaně vracel zpět na Zemi ve vývojovém cyklu zdokonalování své duše – a poté po úplném odhození oněch kdysi získaných obalů se jednou vrátí do domova všech čistých duchovních bytostí – vnitřní energetická struktura lidské bytosti vzdáleně připomíná ruskou matrjošku, tedy několik oněch panenek postupně zasunutých do sebe – samotné fyzické tělo, které jedině vnímáme svými běžnými pozemskými smysly, je naším energetickým tělem s nejnižší vibrací energie, vnější slupkou nás samotných jako lidské bytosti zde – směřujeme-li shora od nejjemnějších energií k hrubším, pak můžeme jednotlivá energetická pásma vibrací naší životní energie nazvat tělem duchovním, astrálním a energetickým a posléze tedy hmotným -  u astrálního těla je možno ještě ve větším rozlišení hovořit o dvou energetických pásmech, a to o těle citovém a těle mentálním -  oblast, kterou tato energetická jemná těla vyplňují obvykle u běžného člověka, přesahuje o několik desítek centimetrů obrys jeho fyzického těla… pak hovoříme o auře -

každé z vašich těl je nějak činné ve vlastní realitě a je k této činnosti vybaveno smysly podobně jako tělo hmotné-  divili jste se někdy tomu, že někteří lidé vidí to, co vy nevidíte ? – ano, vidí – je to právě o tom, že dokáží použít svého ladicího knoflíku a dostat s jeho pomocí do svého pozemského vědomí obrazy z dění v jiných vibračních pásmech -  dokáží prostě to, co vy ne – jsou si vědomi sama sebe na vyšších realitách a prostřednictvím svých smyslů vyšších těl tam mnozí dokáží být i činni – zde hledejte fenomény věštectví, léčitelství a jiných postupů magie – zde hledejte vysvětlení pro schopnost komunikace s lidmi bez těla i s bytostmi, které nejsou lidmi a patří do oněch jiných civilizací jiných realit – a toho všeho se prostě dá využít jako určitého způsobu práce ve vyšších světech, které jsou světy příčin, k úpravě následků projevujících se ve světě tomto v životě každého z nás -  to vše je prostě jen způsob práce, který podle svého způsobu manipulace s jemnými energiemi pro účely dobra a lásky nebo temna a nelásky nazývají zde na zemi magií bílou a magií černou – o magii píši jinde – psal jsem také, že na poli magie jste činni vy všichni, ať to připouštíte či nikoli -  děsí vás pojem magie ? -  pak hledejte ve svých minulých životech chvíli, kdy jste ji zneužívali k vlastnímu sobeckému prospěchu a máte proto odpor k ní zakódován pro každý případ ve svých genech jako záchrannou brzdu, která vám brání v jejím opětovném možném zneužití

obecně se soudí, že lidé jsou si svým fyzickým i psychickým ustrojením velmi podobni -  nic není více vzdáleno tomuto předpokladu než skutečnost – základní jádro rozdílu mezi lidmi spočívá v hodnotě tzv. denních vibrací vědomí člověka – řekněme si něco k tomu – představme si svislou úsečku mezi body „A“ a „B“… bod „A“ je bodem nejnižších možných vibrací a je bodem úrovně vibrací těla patřícímu živočichu této Země – bod „B“ je bodem nejvyšších dosažitelných vibrací a je úrovní vibrací ducha přicházejícího na rozhraní duchovních a hmotných světů – na této svislé úsečce pak existuje bod „C“, který je bodem, v němž je ukotvena vibrace vašeho denního vědomí v tomto vašem životě – a ta je u jednotlivých lidí velmi rozdílná – ti, kdož mají bod „C“ svého denního vědomí blíže bodu „A“, žijí po většinu svého života svým živočišným egem a upřednostňují uspokojování svých hmotných potřeb, vášní a pudů -  ti, kdož mají bod „C“ svého denního vědomí blíže bodu „B“, žijí po většinu svého života hledáním cesty ke Světlu a podvědomým i vědomým prožíváním duchovního poznání všeho druhu

Pozn.: podívejte se na pány poslance Kalouska, Bendu či naše prezidenty Havla, Klause a Zemana – patří k typu lidí, jejichž bod „C“ ukotvení duše leží poměrně hluboko dole poblíž bodu „A“, tedy bodu, který je opravňuje pouze k žití živočišným egem – pokud jejich božská Jiskra skomírá, jejich duchové tvrdě chrápou a dosud v jejich životech se projevují jen minimálně – jsou v poměrech naší politiky s její korupcí a nestandardními přístupy k vykonávání svých mandátů jako doma ve své původní zvířecí říši – vrčení, štěkot, kusance do slabin, nahánění kořisti a rvačka o prebendy oficiální i neoficiální je celým obzorem jejich bytí a od stavu zvířecího je odlišuje pouze schopnost manipulace s inteligencí danou jim zcizením vlastností Mysli spícího ducha – zde, v této oblasti ponoření se do džungle lidských své zvířecí podstatě silně poplatných jedinců také hledejte příčinu, proč duchovně vyspělejší jedinci, jako jsou např. herci, umělci a tvůrčím nadáním vůbec vybavení lidé se necítí v detašovaných pracovištích pražské Zoo na Malé Straně dobře a odcházejí po jednom mandátu nebo ještě v jeho průběhu zpět mezi do společnosti skutečných lidí -

země je proto tzv. zónou svobodné vůle – duchovní bytosti nejrůznějších vibračních realit rozdílných vibračních pásem, vibračních pásem zářivě čistých, zašedlých či poměrně tmavých, vybaveny duševním obalem zaujímají v každém období vývoje této země svá místa v hierarchii lidských společenství zde na zemi a působí zde k obrazu světů, z nichž vzešli -  obviňujeme-li tedy Boha z toho, že tato země nese příliš mnoho lidí, kterým není nic svaté a rozsévají zde zlo, nepochopili jsme, že se tak děje proto, že my všichni jako celek svým směřováním k naslouchání rozhlasu po drátě následujeme ty, kdož nás táhnou do hmoty -  pád do hmoty zase generuje to, že do lidských těl vstupuje řada bytostí, které by kdysi díky svému karmickému zatížení se vyvíjely někde jinde než na této zemi -  a tak je nám na straně druhé umožněno, abychom svým prožitím kontaktu s těmi, kdož přišli z těch temnějších světů než my toto jimi vnášené zlo rozpoznali a znechutili si ho natolik, aby bylo navždy vyřazeno z repertoáru našeho chování a jednání -  a působí to i opačně : my svým nevědomým či vědomým odporem ke zlu ukotvenému v lidských bytostech přišlých z těchto temnějších realit jim uštědřujeme opakovaně poznání toho, že mohou být v lidském konání zakotveny také jiné kvality než egoismus, sobectví, touha po ovládání jiných a strach – protože i v nich postupně v mnoha vtěleních obvykle narůstá touha změnit své pásmo vibrací bodu „C“ a posunout ho podstatně blíže k bodu vibrací „B“ -

nabýváte-li z mých řádek dojmu, že vám nechci říci nic jiného, než že tahle země a náš život na ni je především velikou školou a prověrkou vztahů mezi vibračně rozdílnými entitami nás samotných zde k tomu účelu ponořených do unifikovaného nosiče v podobě lidského těla, pak se příliš nemýlíte -  byť je to značně zjednodušeno oproti nekonečné mnohosti lidského bytí -  neboť ve oněch jiných realitách žijete ve společnosti bytostí majících vám velmi podobné vibrace -  jste-li dobří, tak žijete ve světech spolu s dobrými -  jste-li zlí, tam žijete spolu se zlými -  jen tady na Zemi, chráněni bariérou hmotného těla, se mohou dobří mísit se zlými k oboustrannému prospěchu -  jen tady na Zemi máte svobodnou vůli v tom, kterým směrem v důsledku prožívání duality zla a dobra bod „C“ svého vědomí na oné úsečce právě dnes, zítra, pozítří posunete – začít s jeho posouváním směrem k bodu „B“ můžete kdykoli -  začít padat k bodu „A“ ovšem taky -  štěstí při výběru vám přeji -

proto prosím milujte svého Kalouska, Havla a Klause – jen díky jejich angažovanosti v naší politice máte před očima odstrašující příklad člověka, jakým se jistě již nikdy, ale opravdu nikdy nechcete stát!


Další informace naleznete v rubrice Dualita lidského bytí »

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>