bible-archeology-madaba-map-jerusalem

Co znamenají křesťanské Velikonoce? Biblická archeologie našla důkaz existence Piláta i Ježíšova bratra Jakuba. A jak to bylo s Ježíšem? Víte, že původní učení Ježíše Krista bylo zfalšováno?

Tak tu máme opět Velikonoční svátky. Připomeňme si, jak to bylo doopravdy!

O jejich významu a původu se píše až příliš mnoho. Příliš mnoho textů a moc málo pravdy. My se proto podíváme na zoubek tomu, co tvrdí papežská církev, a také na některé historické artefakty, které dokazují autentičnost postav Nového zákona. Ačkoliv to někteří popírají, reálnou historickou postavou byl žid Ježíš, jeho rodina a sourozenci a např. i známý Pilát.

Zmanipulován byl ale reálný smysl původního Kristova učení, příběh o tzv. zmrtvýchvstání Ježíše — a především skutečný duchovní význam toho, co Kristus učil. Pokusíme se velmi stručně shrnout dostupná fakta. Podrobnější analýzy jsou k dispozici na www.ragauian.cz v rubrice „Tajnosti církve“…

Pilátův nápis z Césareje Přímořské

bible-archeology-madaba-map

bible-archeology-madaba-map-jerusalem

V Jeruzalémě byla nedávno objevena jedna z hlavních ulic z doby byzantské v blízkosti Jaffské brány, která je znázorněna také na známé mapě z Madaby v Jordánsku…

bible-archeology-madaba-map-jerusalem-description

 

To, že Pilát sídlil v Césareji Přímořské, se dovídáme nikoliv z Bible, ale u Josefa Flávia v jeho díle Válka židovská (II, 171–174) v popisu sporu Židů s Pilátem o odstranění císařových obrazů z Jeruzaléma.

Jerusalem, Pilátův nápis z jeho sídla v Césareje Přímořské: [DIS AUGUSTI]S TIBERIÉUM, [...PON]TIUS PILATUS,[...PRAEF]ECTUS IVDA[EA]E, [...FECIT D]E[DICAVIT]
Jerusalem, Pilátův nápis z jeho sídla v Césareje Přímořské: [DIS AUGUSTI]S TIBERIÉUM, [...PON]TIUS PILATUS,[...PRAEF]ECTUS IVDA[EA]E, [...FECIT D]E[DICAVIT]
 

Pilátův nápis byl objeven v roce 1961 italskými archeology, kteří prováděli vykopávky v objektu divadla v Césareji. Kámen s latinským nápisem byl druhotně použit jako schod v tomto divadle. Z poškozeného textu je patrné jméno [PON]TIUS PILATUS, jeho funkce [PRAEF]ECTUS IVDA[EA]E (tedy ne prokurátor, jak uvádí Tacitus!) a jméno císaře Tiberia (viz P. Kyle McCarter, Jr. — Ancient Inscriptions: Voices from the Biblical World; viz též Bardtke, Hans —
Příběhy ze starověké Palestiny: tradice, archeologie, dějiny). Originál je uložen v Izraelském muzeu v Jeruzalémě.

Literární důkazy existence Piláta

Pilátovo jméno je v Novém zákoně zmíněno 56x. To je mnohem více, než je zmínek jmen jiných významných novozákonních postav, jako jsou Jan Křtitel nebo Ježíšova matka Maria. O Pilátovi se píše především v evangeliích v souvislosti s jeho účastí při ukřižování Ježíše (Matouš 27., Marek 15., Lukáš 23. a Jan 18. a 19. kapitola) a pak ještě dvakrát (Lk 3,1— historické souvislosti Ježíšova příběhu a Lk 13,1). Pilát je ale zmíněn i ve Skutcích (3,13; 4,27; 13,28) a konečně v 1Tim 6,13, vždy se jedná o poukaz na Ježíšovo umučení. Třikrát je jmenován jako Pontius Pilát (Lk 3,1; Sk 4,27 a 1Tim 6,13).

Krom oficiální verze je zde ještě jedna málo známá Pilátova tvář, kterou se nám papežská církev pokouší zatajit:

Pilát byl prohlášen za svatého křesťany, kteří ještě věděli, jak Kristovo ukřižování proběhlo doopravdy. Pokud totiž vycházíte ze zfalšované papežské verze velikonočního příběhu, nedává vám absolutně smysl, proč jej prvotní křesťané prohlásili tzv. za svatého. Člověk se musí ptát proč?!

Řekneme si teď něco o utajené verzi příběhu o ukřižování… s touto znalostí pochopíte, proč je Pilát svatý… a nejen to, nabízí se vám příležitost pochopit PRAVÝ SMYSL KRISTOVA UČENÍ a duchovní smysl tzv. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ.

Svatý Pilát

Zvláštní chování Piláta dokazuje nejenom evangelium podle Lukáše, kde Pilát říká o obviněném Ježíšovi: „Neshledal jsem na něm nic, co by zasluhovalo smrti.“ Podobně evangelista Jan cituje jeho slova: „Já na tomto člověku neshledávám žádné viny.“ Celé to vypadá, jakoby evangelisté Piláta bránili za tento jeho čin, či věděli víc než nám říkají

A teď POZOR: Některé východní církve dokonce řadí Piláta a jeho ženu Prokulu mezi svaté a jejich svátek si připomínají každoročně 19. června!

Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: „Neměj nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny.“ (Matouš 27:19 B21)

Etiopská ortodoxní církev považuje Piláta a jeho ženu Prokulu za světce na základě popisu v tzv. Skutcích Pilátových (nazývány též Nikodémovo evangelium), kde je jednoznačně popsán jako zastánce Ježíše. Jeho žena Procula je svatá v podstatě pro všechny východní církve.

The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church recognized Pilate as a saint in the 6th century, based on the account in the Acts of Pilate, as it does his wife, Claudia Procula, whose strange dream of Christ induced her to try to stop his crucifixion.
The Abyssinian Church reckons him as a saint, and assigns 25 June to him and to Claudia Procula, his wife. The belief that she became a Christian goes back to the second century, and may be found in Origen (Hom., in Mat., xxxv).
(Catholic Encyclopedia (1913), Volume 12)

Okamžik, kdy byl do hry zapojen Šimon

Můžete si teď prostudovat podrobně Sethovu verzi příběhu o ukřižování » které ve skutečnosti zosnoval Jidáš ne proto, aby Krista zabil, nýbrž přesně naopak — fingovaná smrt na kříži, měla Ježíše zachránit a skrýt před pronásledovateli! Jidášovu roli jsme v našem seriálu již podrobně analyzovali a dozvěděli jsme se o záměně osoby Ježíše se Šimonem, který byl podle oficiálních evangelií pověřen nesením kříže.

Je to velmi prosté, jak by řekl Sherlock Holmes: Bičování a nasazení trnové koruny byly perfektním maskováním pro záměnu Ježíše za Šimona!

Zkrvavená rozdrásaná tvář díky trnové koruně, která skryla ty největší rozdíly! To vše provedeno pod patronací Piláta. Dobrý důvod k tomu prohlásit Piláta za svatého! Církev ukazuje světu totálně pokroucený obraz Krista, který nemá s reálnou historickou postavou společného skoro nic…

Oficiální církevní tzv. kanonická evangelia rozhodně nejsou zárukou pravdy! Likvidace pravdy zjednodušeně proběhla tak, že nehodící se evangelia byla mocipány vyškrtána, nebylo třeba ani moc falšovat texty… Informace o cenzuře Bible jsou podrobně a přehledně rozebrány např. zde »

Dále, máme k dispozici např. Origenův spis „De principiis“, který obsahuje nejstarší křesťanský teologický systém. Věrohodnost Origenova je dokonale dokázána!

Pro pochopení je potřeba dát si fakta do souvislostí

To, co nejvíc chybí v dnešním světě zahlceném přemírou informací, je schopnost spojit vše do jednoho celku. Skoro nikdo se tím nezabývá. Přitom je to jediná cesta ke skutečnému pochopení toho, co se ve světě děje.

Na www.ragauian.cz je vám k dispozici velmi mnoho faktů a analýz o Kristu a hnutí, které založil. Víme už zcela jistě, že původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Ve skutečnosti je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

Jak to bylo doopravdy? Jaké byly počátky Kristova hnutí?

V rubrice „Tajnosti církve“ jsme vám už přinesli informace od úplného počátku tzv. křesťanství — mj. jsme ověřovali a konfrontovali s oficiální Biblí Sethovu verzi událostí od tzv. Poslední večeře až k popravě Ježíše Římany. Jak jsme už zmínili výše, Seth ukazuje neznámá zákulisní fakta o tzv. Ježíšově ukřižování » A jak to bylo dál?

James-Ossuary-box

Ossuárium (kostnice) popsané jménem "James (Jakub), syn Josefa, bratr Ježíše Krista"
Ossuárium (kostnice) popsané jménem „James (Jakub), syn Josefa, bratr Ježíše“

James Ossuary Inscription-decoded

Pomocí analýzy archeologických a písemných důkazů jsme už uvedli na pravou míru historii počátku Kristova hnutí, které bylo zcela v režii Ježíšovy dynastie » Ukázali jsme vám mj. že prvním vůdcem prvotních křesťanů byl Ježíšův bratr Jakub » jehož židovskou pohřební kostnici můžete vidět výše. To je další podstatný bod, ve kterém začíná falšování křesťanství ze strany papežské církve. Katolická církev potlačila veškerou povědomost o prvotní Jakubově církvi v Jeruzalémě s jasným cílem — vytvořit falešnou „apoštolskou“ posloupnost Římských biskupů a dodat zdání legitimity tzv. katolické církvi…

James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement; russian icon
James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement

 

Poté jsme se posunuli v čase a ukázali si absolutní katastrofu křesťanství v souvislosti s falšováním Bible — a sice tzv. Konstantinovský obrat, kdy římští císařové zneužili Kristovo hnutí k ovládání a manipulaci mas » V tom okamžiku bylo překrouceno Kristovo učení v nefunkční katolickou napodobeninu a byly zlikvidovány původní informace — např. nejpůvodnější evangelium Ebionitů a evangelium Tomášovo » které obsahuje absolutní dřeň Kristova učení. Jedním z fascinujících nepřímých důkazů je fakt, že Tomášovo evangelium napsal Ježíšův bratr Juda Tomáš » Zcela přesně řečeno, degradace původní informace probíhala postupně, po částech, tzv. salámovou metodou ;-) Objevili jsme také, že toto státní císařské papežství mělo a má jeden hlavní cíl

Hlavní cíl Vatikánu — zničit původní křesťanské rukopisy a vyvraždit původní pravé křesťany

Uvědomme si prosím, že cézaropapežský katolicismus ve 4. století zlikvidoval původní Kristovo učení o úzké Cestě POZNÁNÍ SAMA-SEBE. Katolicismus byl vytvořen jako nástroj ovládání mas ovčanů… stejně jako islám. Podrobnější shrnutí jsme sepsali zde »

Ptejme se tedy především: PROČ TO DĚLAJÍ ty síly co stojí v pozadí?! Komu slouží tato temná náboženství jako nástroje ovládání lidí… k jakému účelu? Pochopte prosím, že jejich hlavním cílem je skrýt před vámi Kristovu úzkou Cestu POZNÁNÍ SAMA-SEBE vedoucí do Království a k Životu! Ne nadarmo Ježíš říká: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí! Vlci přestrojení za pastýře překroutili a zcenzurovali původní Kristovo učení. Namísto toho vás zavádí na cestu širokou… Hádejte kam! ;-)

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: „Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt.“
Tomáš 2. Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.
Tomáš 2. Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.
Tomáš 5: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.
Tomáš 5: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.

 

Chcete znát více o té úzké Cestě, o Kristově učení, které vám záměrně zatajili, i o smyslu našeho života zde na Zemi? »


Další informace:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>