gospel-thomas.net-cover

ETICKÝ KODEX ČLOVĚKA a pár slov o tom, jak ho naplnit činy aneb Kristova úzká Cesta do království Otce /3/

Seznamujeme se zde již v třetím pokračování » s textem etického kodexu člověka, který pro vás zpracoval český spisovatel a vizionář Ivo Wiesner. Tento kodex nese v sobě souhrn informací o tom, co a jak by měl znát a respektovat člověk, žijící právě tady a teď  na planetě Zemi, aby se přiblížil se cíli svých inkarnací — znovuzrození se v duchu a definitivnímu odchodu k životu do světů vyšších vibračních rovin bez nutnosti dalších inkarnací na této Zemi. Při příležitosti začtení se do tohoto věky prověřeného kodexu si povíme i tentokrát něco o tom, co ho může vhodně doplnit. Totiž něco o tom, jak tento etický kodex v dnešních podmínkách naplnit konkrétními skutky.

Zde je pokračování kodexu:

07/ Snaž se být zdrojem výhradně  pozitivní /bílé/ energie tím, že na zlé útoky nebudeš reagovat větším zlem a nenávistí, ale  laskavým pochopením a soucitem.  Ti, kteří ti ubližují, jsou v podstatě nešťastní ubožáci sražení na kolena svou vlastní přetěžkou karmou. Jsou to bytosti strádající nedostatkem lásky, pochopení a opuštěnosti. Již tím, že miluješ své děti, svého manžela, přítele či přítelkyni, rodinu, vytváříš pole intenzívní bílé energie a ta tebe i tvé milované chrání. Rodiče, kteří vedeni svými sobeckými zájmy rozbíjejí manželství a opouštějí své děti, vytvářejí podmínky ke vzniku těžkého doživotně působícího traumatu, který naleznou přesně zapsaný ve své karmě a ta jim uloží příští inkarnaci prožít obdobné trauma,  jaké způsobili svým dětem.

Upírat dítěti lásku matky a otce je stejně těžké karmické provinění jako zabití člověka, což si stále mnoho rozvedených manželů neuvědomuje.

Moje poznámky: K tomuto bodu snad není co dodat. K uvedenému tématu jsem se vyjádřil již v předchozích dvou dílech, jak si můžete zpětně vyhledat. Rád bych využil prostoru zde k jiné věci. Především se opětovně podívejme do textu Tomášova evangelia » které kromě jiného obsahuje z podstaty věci pravdivý text pod číslem 113.

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

 

Tomáš 113 Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? (On pravil:) Nepřijde, když bude očekáváno. Neřekne se: "Hle, je tady!", nebo: "Hle, tam!". Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí.
Tomáš 3 Ježíš řekl: ... Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba.

A řekněme si k tomu, že to rozhodně není jen hra s větami a slovy evangelia, kterou byste měli přejít bez povšimnutí. Protože tady jde o hluboce pravdivou zprávu o něčem, co jste možná ani někteří z vás, kteří jste se už naučili lásce k sobě, dosud naplno nepochopili. Ono boží království, království Otce, ona nová dimenze vašeho života, o které vám Kristus již tehdy vyprávěl, se pro vás stává skutečností až dnes a to poté, kdy absolvujete a v sobě zrekonstruujete své vlastní vnitřní vyladění psychiky do rovnováhy energií oněch dvou bytostí v sobě! Toto vyladění  je bohužel totálně již v prenatálu, pak v dětství i v dosavadním běžném životě obvykle velmi silně zdevastováno silně pokřivenou satanskou morálkou křesťanských tradic společnosti v dvoutisíciletém temném stínu katolické církve.

Kristus říká, že boží království není z tohoto světa a přesto je tady. I vy jste ono boží království nevnímali, dokud vám nepřišly ode mne informace o tom, jak vypadá pravé, církví nezprasené Kristovo učení a nedostali jste pro tuto změnu „sebe“ „sama“ konkrétní návod v podobě lekcí skutečné lásky k sobě a lekcí na ni navazujících.

Možná jste si již všimli, že tuto šanci pro vás, kteří jste byli či ještě budete schopni ji přijmout, vám prorokoval již v první polovině minulého století Ernst Oskar Bernhard, prorok a vizionář německé národnosti, když ve svém díle „Ve světle Pravdy — Poselství grálu“ ve stati s titulkem 60. Syn Člověka » vám všem připomínal:  

Ten, kdo věří v Syna Božího a jeho slovům a tyto v sobě učinil živými, tedy nese je v sobě ve správném výkladu a jedná podle nich, nepotřebuje samozřejmě vyčkávat na zaslíbeného Syna Člověka, protože tento nemá přinést nic jiného než totéž, co přinesl již Syn Boží. Avšak podmínkou při tom je, že slovům Syna Božího skutečně porozuměl a nelpí tvrdošíjně na bludné tradici. Připoutal-li se někde na bludy, pak nemůže dokončit svůj vzestup, dokud neobdrží objasnění, které zůstává vyhrazeno Synu Člověka, protože omezený lidský duch není sám schopen oprostit se z ovíjejících se rostlin, které nyní Pravdu neprodyšně přebujely.  

Není to poprvé, co vám tento výrok na svém webu připomínám, protože bez přijetí jeho obsahu a pochopení jeho významu pro dnešní dobu neexistuje cesta vzhůru a ti, kteří tomu nevěří či to nedokáží pochopit, se jednou o tom přesvědčí a nebudou v tu chvíli sami ze sebe příliš šťastní!   Takže to, co nově po oné žádoucí rekonstrukci vaší psychiky prožíváte ve svém nitru podobně jako Anna a Anička v článku zde na webu » ve skutečnosti již prožíváte ponořeni do tohoto božího království, které jste si otevřeli vy sami v sobě. Tedy tam na úzké Cestě, kde ve skutečnosti je a kde bylo přítomno ve všech vašich inkarnacích již nejméně od Kristovy doby a o kterém jste dříve nic nevěděli. Nic nevěděli podobně jako stále nic o něm neví ještě 99,99 % lidí této Země, a to ani po dvou tisíci letech od Kristovy doby.  

Anna a Anička o tom píší tohle /cituji/:  

„Tohle prozírání je jako cibule. Odloupnete-li vrstvu, pocítíte úžasnou úlevu. Jako když shodíte kožich, abyste nastavili tělo prvnímu paprsku jarního slunce. Ale ona se záhy objeví vrstva další, kterou jste pro kožich neviděli. Zároveň však postoupíte blíž k „jádru“ (poznání). A čím víc se k jádru blížíte, tím je vám jasnější, že není tak důležité dojít až k němu, ale absolvovat a prožívat všechno to loupání…“  

To loupání, o kterém nás Anna s Aničkou informují, není ničím jiným než postupným procházením před vámi se otevírajících bran vašeho nitra do jednotlivých dimenzí onoho božího království, které sice není z této Země, ale vy je již za svého života zde můžete prožívat ve svém nitru. Je k dispozici tomu, kdo opustí hledání Boha na široké cestě ve vnějším světě a poctivě ho hledá na „úzké cestě“ směrem dovnitř sebe.

Právě na tento proces vnitřní transformace vlastního zvířecího ega ve znovuzrozenou ženskou složku vaší vlastní duše / za pomoci mužské složky téže původní duchovní bytosti / poukazuje Kristus, když svým učedníkům odpovídá na jejich otázku, kdy nastane vzkříšení mrtvých. Zde je celé znění jeho odpovědi:  

Tomáš 51 Jeho učedníci mu řekli: Kdy nastane vzkříšení mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim řekl: To, co čekáte, přišlo, ale vy to nechápete.

Vy, kteří se mnou pracujete na svém nitru, podobně jako Anička procházíte oním vzkříšením svého /dříve mrtvého, protože Satanu podřízeného/ ega láskou vlastního ducha ve znovuzrozenou opět duchovní / protože již láskou žijící / nádhernou entitu vnitřní ženy a tím se dostáváte již za života zde do opětovné Jednoty svých ženských a mužských energií. A jste postupně stále více a více účastni na onom „novém světě“ božího království ve vás. A je to prostě logické! Protože pokud jste někdy, jak vám církve tvrdí, vypadli z původní Jednoty /sebe-sama/, je logické, že k nápravě tohoto stavu se musíte opět vlastním úsilím vnitřně sjednotit!  

Každý jiný výklad je falešný. Právě mnozí guru dneška vás chtějí vést nejrůznějšími způsoby / např. meditace / ke sjednocení s Bohem, kterého podle nich dosáhnete ihned poté, když se „zbavíte“ svého ega, které vám překáží v onom žádoucím spojení tam nahoře. Foj, pošlete je tam, kam patří! Ego je třeba milovat a ne ničit!

A pokud případně spolu s panem farářem chcete nečinně čekat, až si pro vás přijde onen falešný barvotiskový církví ohlášený Kristus, který údajně zemřel, aby vás spasil » a odvede si vás z této Země — nic jste nepochopili a podle toho taky s vámi bude naloženo.

Podívejme se spolu na další bod etického kodexu člověka:

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

 

08/ Člověk je nesmrtelnou polydimenzionální bytostí a jeho hmotné tělo má úlohu pouhého ochranného obalu, jako je například pracovní kombinéza nebo skafandr pro práci pod vodní hladinou. Když se kombinéza či skafandr nošením opotřebují, vymění se za nové. Stejně tak člověk na konci svého inkarnačního údělu odkládá hmotné opotřebované tělo, aby v další   inkarnaci  získal nové, zdravé a výkonné tělo. Z toho důvodu je strach před smrtí, představující odložení opotřebovaného hmotného těla, zcela zbytečný a nemístný, protože jako lidská bytost neumíráme a nemůžeme zaniknout a naše vědomí je nesmrtelné. 

„Poslední soud“ právě probíhá!

Moje poznámky: Zde zůstává tento jinak pravdivý etický kodex pouze v půli cesty. Připomeňme si sdělení v předchozí poznámce a podívejme se prizmatem tohoto sdělení na další z Kristových výroků z původního, pařáty církevních nedouků nezpraseného, Tomášova evangelia:  

Tomáš 18 Řekli žáci Ježíšovi: Řekni nám, jaký bude náš konec. Ježíš řekl: Nalezli jste počátek, abyste hledali konec? Neboť na místě, kde je počátek, bude [i] konec. Blažený, kdo stojí na počátku, pozná konec a nezakusí smrt.

Jen se podívejte, vy, kteří mi rozumíte, jak se většina lidí už ani neptá, jaký bude  konec jejich pozemské pouti. Ponořeni do hmoty nechtějí o něm nic vědět. A podívejte se na i ty, kteří se sice ptají, jaký bude jejich konec, ale žádají zásadně pozitivní odpověď a navzájem se o povinnosti svého Stvořitele zajistit pro ně ten dobrý konec ujišťují. 

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

 

Kristus se však ptá: už jste odkryli počátek, že se ptáte po konci? A velmi, velmi mnozí, téměř všichni ho neodkryli do dnešního dne, ten počátek. A ani ho nehledají, ten počátek cesty, tedy nehledají ho tam, kde je. Nehledají ho tam, kde je ho možno najít, nehledají ho na oné úzké Cestě dovnitř sebe, v Cestě za dosažením vnitřní rovnováhy svých duálních energií!

ANI PO DVOU TISÍCI LETECH SI NEPŘIPOUŠTĚJÍ, ŽE ONÍM POČÁTKEM JE ONO ZAHÁJENÍ PRÁCE NA PROPOJENÍ OBOU SVÝCH „JÁ“ A „já“ UVNITŘ SEBE NA KONEČNĚ DEFINITIVNĚ SJEDNOCENÉ „JÁ JSEM“ HODNÉ TOHO, ABY „POZNALO KONEC A NEOKUSILO SMRTI“.

Neslyšeli kdysi Kristova slova a ani dnes neslyší mé opětovné upozornění na to, že další postup ven z područí Satanova světového panství směřuje skrze „rekonstrukci“ jejich vlastního nitra k následnému zvládnutí průchodu výše zmíněnými branami oněch vyšších dimenzí do „království Otce“ uvnitř sebe, kde to pak vše dobře skončí.

Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568
Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568

 

Velmi mnozí tohle vše hledají ho pouze na oné široké cestě směrem ven ze sebe, kde jsou odchytáváni církvemi, sektami, falešnými guru, mainstreamovou vědou a všemi těmi slepými, kteří vedou slepé do společně /vlastní kolektivní myslí/ vyprojektovaného jezera síry. Hledají v meditacích a různých jiných aktivitách již za svého života zde iluzorní spojení s Bohem a snaží se již za života — nikoli učinit boží království v sobě — ale uniknout z pozemského království směrem vzhůru k Bohu.

Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.
Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

 

A to bez ohledu na to, že je právě Bůh poslal jako duchy na tuto planetu vyvést vlastní vnitřní dítě, ono ego, směrem vzhůru ve vibracích a osvobodit tím i sebe jako součtovou duši již zde na Zemi ze Satanova otroctví.

Všichni ještě mají naději a správná informace o tom, co dělat, jim bude k dispozici kdykoli až do poslední chvíle. Ta je ovšem již nedaleko. Třídění zrna je totiž na programu dne.

Svým chybným přístupem tito lidé soudí sebe sama. Právě procházejí poslední příležitostí na „konci věku“ pochopit, oč tu skutečně jde a nepochopením odsuzují sami sebe. Poslední soud právě probíhá.

A vůbec to není to o tom, že člověk bude předvolán někam, kde andělé a archandělé v bílých neposkvrněných řízách budou posuzovat jeho činy. Nebude žádný tribunál, u něhož byste se mohli hájit tím, jak jste prováděli „dobré“ skutky, věřili v Boha, pálili svíčky v kostele, kde byste mohli s úspěchem uplatnit fakt, že jste bez odporu z lásky k Bohu podrželi bez námitek svému pedofilnímu faráři či šíleli při projevu toho Satanu propadlého debila na Svatopetrském náměstí…

Zapomeňte na seznamy dobrých skutků, množství absolvovaných meditací s cílem zachránit pralesy či grónské ledovce či počet políbení papežského prstenu. Protože u „posledního soudu“ je jen jediné kritérium vedoucí k úspěchu! A nikdo z vás, který možná měl smůlu, že tahle slova právě přečetl, nemůže říci, že o tom nevěděl.

Kdo z vás, který tak dosud neučinil, se stačí k tomu ze spánku v zajetí hmotným světem a jeho svody ve vnějším světě ještě probudit?

Pokračujme ve znění kodexu:

09/ Sebevražda není řešením zlé situace, ba ani únikem ze zdánlivě neřešitelných problémů, protože sebevraha postaví karma v příští inkarnaci do téže situace — a to tolikrát, než lidská bytost nalezne přijatelné řešení.  Na nové tělo pro příští inkarnaci však obvykle sebevrah čeká velmi dlouho a nezřídka je toto přidělené tělo postiženo tělesnou vadou nebo vážným postižením některých orgánů, aby si lidská bytost uvědomila cenu takového božího daru, jímž je hmotné tělo pro inkarnaci člověka. Jediným omluvitelným důvodem sebevraždy může být pouze dlouhé a bolestivé umírání bez naděje na vyléčení, nebo když svým pokračujícím životem člověk ohrožuje jiné, ale takové situace jsou výjimečné. 

Moje poznámky: Snad jen tolik, že ono případné nové tělo s poškozenými orgány sice představuje problém, ale mnohem horším problémem je čekat na ně dlouho, velmi dlouho s vědomím, že nikdo jiný, jen já sám jsem si způsobil sám sobě tuto katastrofu. A že jsem ztratil spoustu času potřebného na práci při probouzení se k vlastnímu znovuzrození v duchu v lidském těle.

Protože na „konci věku“ se podle Krista stane toto:  

111 Ježíš řekl: Nebesa se před vámi svinou, i země. A živý z živého nespatří smrt. (Neříká snad Ježíš: Kdo nalezl sám sebe, svět ho není hoden?) (viz Tomáš 80)
Tomáš 3 Ježíš řekl: ... Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého Otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba.

Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

 

Tomáš 80. Ježíš řekl: Kdo poznal svět, nalezl tělo. A kdo nalezl tělo, toho svět není hoden.
Tomáš 80. Ježíš řekl: Kdo poznal svět, nalezl tělo. A kdo nalezl tělo, toho svět není hoden.

 

A tím živým, kdo vstává z mrtvých, je právě vaše ego!

Ego transformováno svým partnerským mužským duchem ještě za života zde na Zemi do podoby oné krásné vnitřní ženy pak — jako součást sjednocené, vnitřně harmonizované lidské duše — nespatří / nezakusí / [Druhou] smrt »

Vždy vám zdůrazňuji / a mnozí jste si to už na sobě prožili /, že se ve vás bojí právě ono vaše ego — a že je to opět ono, které vám vlastním vystoupením ze zajetí strachu, úzkostí a depresí umožní šťastný, veskrze pozitivní život již zde na Zemi i pozdější vzestup celé znovu-sjednocené duše.

Nalezne-li onen „sám“ / váš duch / to „ sebe“ / ono ego proměněné v onu nádhernou ženu v její pravé původní podobě /, nutně se naplní Kristova slova o tom, že tento ubohý nízkovibrační svět jich nebude hoden a oni z něj definitivně odchází…

Lidově řečeno: Satan prostě sklapne naprázdno a utře hubu.   

A podívejme se na závěr etického desatera:

10/ Pamatuj , že tvůj současný život na Zemi je karmickou reflexí všech tvých minulých inkarnací. Jsi-li stíhán nepřízní osudu, neštěstím, nemocemi či úrazy, není to náhodou a děje se ti podle karmického určení, nebo jde o postih za tvá provinění v minulých životech, za tvá selhání a nedostatek lásky k lidem i k živým tvorům. Příčina tragédie, jíž jsi postižen, leží vždy v tobě, v tvých minulých zlých činech, za které nyní platíš. Pokus se proto najít v sobě sílu nezbytnou k pochopení , že karma představuje absolutního nepodplatitelného soudce, pokorně přiznej svou vinu a hledej cestu vedoucí k nápravě dávných utrpení, jež jsi způsobil. Své dnešní potíže a bolesti nesvaluj ani na nezájem Stvořitele, ani na své bližní, protože jen ty sám jsi původcem. Věř sobě a buď především sám k sobě upřímný a zcela otevřený, rozhodni se konečně hledat správnou cestu svého života  a tvoji  Strážci ti ochotně pomohou. Žij tak, aby ses nemusel stydět sám před sebou, miluj svět, lidi i vše živé v Přírodě. Pak budeš žít v harmonii s Vesmírem lehce, naplněn krásou poznání Pravdy. Přeji ti příteli, abys nalezl správnou stezku vedoucí k Pravdě a tvé duchovní srdce přetékalo láskou, přátelstvím a soucitem, přeji ti duši plnou Slunce.

Moje poznámka na závěr: Co dodat k slovům skvělého člověka a vizionáře, který zasvětil svůj život poznání a dělí se o ně s námi nezištně ve svých knihách? Snad jenom tolik, že jeho knihy vyšly už před časem a opět uplynulo drahně doby k tomu, aby ti, kteří ještě mají šanci, našli správnou Cestu.

Konec věku je tady a my si svým myšlením tvoříme budoucnost

Konec věku je tady a dít se může kdykoli cokoli. Lidstvo si samo svým kolektivním myšlením přichystalo budoucnost a ta je přede dveřmi. Nejméně je přede dveřmi dosud pro lidstvo tohoto světa jen těžko představitelná realita: Vypuknutí války s velmi pravděpodobným použitím atomových zbraní. Určité kruhy světové vlády touží po válce natolik, že ji spustí. Spustí ji nejspíše v průběhu měsíce června až července v Asii proti státu Severní Korea.

Bude-li ovšem jaderný džin jednou z láhve vypuštěn, dá se čekat cokoli. Takže ona úzká Cesta pro vás pak vypadá jako poslední a jediné východisko z marasmu tohoto světa. Je to na jen na vás, zda se po ní vydáte!

-konec-


Zdroj a další informace:

Pokud to s hledáním Kristova poznání-pravdy myslíte vážně, rozhodně byste neměli přehlédnout Tomášovo evangelium, které je dokazatelně nejblíže původnímu Kristovu učení » Fakta hezky doplňuje Origenovo dílo, které obsahuje další důkazy toho, jak vypadalo originální křesťanství »

Jaká je tedy role Krista jako Spasitele?

V žádném případě nejde o nějakou slepou víru a/nebo údajnou smrt na kříži — nýbrž o poznání Cesty zpět do Jednoty, k Bohu, kterou lidstvu přinesl — to je skutečná spasitelská role: „Já jsem ta Cesta, Pravda i Život…“ — ano, ano přesně tak to sám Kristus o sobě řekl! Výraz „Pravda“ samozřejmě značí poznání pravdy, jak jsme již opakovaně vysvětlovali » Proto si Kristus může dovolit říkat tato silná slova! A pokud projdete onu Kristovskou Cestu ke sjednocení sebe-sama » vaše ego se dostane na novou vyšší úroveň bytí — vrátíte se zpátky do Jednoty jako sebe-vědomá individualita, to bude váš zisk — nebo jak říká Kristus „váš poklad v nebesích“. Na té vyšší úrovni bytí už neprobíhá inkarnační cyklus a proto se tomu také říká „věčný život“:

Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Ježíš řekl: ... Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku. Jestli se poznáte, tak budete poznáni — a poznáte, že jste synové živého otce. Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě — a vy jste ta chudoba. Tomáš 3

V kanonické Bibli se dochoval záznam, kde Ježíš říká buďte jako děti… a zde máte dokončení této myšlenky:

Ježíš ... Řekl svým žákům: "Tito malí [děti] co pijí mléko se podobají těm, co vstupují do království." Řekli mu: "Jsme tedy malí [když jsme jako děti] ... vstoupíme do království?" Ježíš jim řekl: "Když učiníte dva jedním a učiníte vnitřek podle vnějšku a vnějšek podle vnitřku a hořejšek podle dolejšku a tak učiníte muže a ženu jediným, aby se muž nestal mužem a žena ženou. Když učiníte oči namísto oka a ruku namísto ruky a nohy namísto nohou, obraz namísto obrazu, tehdy vejdete do království." Tomáš 22
Ježíš řekl: "Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce. A budou postaveni [vyvoleni], přičemž budou jediný [samo-jediný]." Tomáš 23
Ježíš řekl: "Blažení jste [Samo-]Jediní a vyvolení, neboť naleznete království." Tomáš 49

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>