Miracle of the Sun was an event on 13 October 1917 which was attended by 30,000 to 100,000 people, who were gathered near Fatima, Portugal

Fatimské zjevení 1 — zfalšované proroctví, které nemá nic společného s panenkou Marií — zjevení viděné 75000 svědky, dosvědčené skeptiky a materialistickými vědci

13. května máme výročí Fatimského zjevení. Již před nějakou dobou jsme podrobně analyzovali tuto stále aktuální Fatimskou kauzu, která poukazuje na události předpovězené před 2000 lety v Janově Zjevení »

Hlubší zkoumání tohoto fenoménu a poctivé hledání pravdy vede k jednoznačnému závěru: Žijeme v předpovězené době „konce věku“, v tzv. „posledních časech“.

Protože církev neustále sprostě lže o tom co se doopravdy stalo a tato První šelma Janova Zjevení » má navíc zajištěnou podporu i v masomédiích, musíme si znovu připomenout pravdu. Ocitujeme si kousek z webu ČT — a předem nutno říci že už první věta je naprosto lživá:

Přesně před sto lety, 13. května 1917 se třem malým pasáčkům zjevila v portugalské Fátimě Panna Marie.
 • http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2116179-pred-sto-lety-se-pasackum-ve-fatime-zjevila-panna-marie-nyni-je-ceka-svatoreceni

Televizní výrok je lživý, jelikož Paní z Nebes se prohlásila za Boží matku, nikoliv Marii!

Navíc už dnes zcela jistě víme — díky důkazům, které jsme pro vás pečlivě sesbírali — existují pádné důvody domnívat se, že Vatikán nezveřejnil vše, co k obsahu třetího fatimského tajemství patří. Vatikán sprostě lže!


Začali jsme naše pátrání u církví uznaného biblického Janova Zjevení » Analýzou jeho prorockých symbolů jsme dostali důkazy o tom, že současný papež je totožný s tam uvedeným Osmým králem » A co je nejdůležitější — tento papež je podle tohoto biblického proroctví definitivně posledním papežem! Nebude to asi náhoda, jelikož něco velmi podobného je uvedeno v oficiální Bibli na mnoha místech.

Nejpozoruhodnější je ovšem, že existuje mnoho dalších nezávislých proroctví, která říkají v podstatě to samé! Je jich tolik, že už sám ztrácím přehled. Nyní přichází další, tentokráte velmi slavné, proroctví z Fatimy, které nějakou podivnou shodou okolností tvrdí přesně to stejné… Jsou to ale podivné „náhody“ na tom světě ;-) Jízda pokračuje.

Proroctví, které nemá nic společného s panenkou Marií

Můžeme pochybovat o tom, čemu se říká zjevení, ovšem v tomto případě jde o naprosto jedinečný fenomén nesrovnatelný s ničím dalším — jednoduše stojí za prozkoumání. Všechna ostatní zjevení mohou skeptici smést se stolu třeba tím, že je označí za halucinace — v tomto případě to rozhodně udělat nemohou. Vrcholem této události byl tzv. Sluneční zázrak, který dosvědčilo asi 75000 lidí, kteří jej fyzicky viděli. Právě tato masovost je jedinečná… Jedinečná na tomto zjevení je i přítomnost velkého množství antiklerikálních skeptiků, kteří nám zanechali zprávy ve veřejném antiklerikálním tisku — je tím zajištěna i objektivita tohoto tištěného záznamu. K vysvětlení této zajímavosti se dostaneme později. 75000 je číslo s ničím jiným nesrovnatelné! Na místě byli dokonce fotografové i filmová kamera.

Svědectví antiklerikálních skeptiků

Skeptická objektivita je velmi důležitá, jak si ukážeme dále. Církev totiž své zápisy začala překrucovat a ohýbat, aby lépe zapadaly do jejích vybájených dogmatických pouček!

Podle mnoha indicií je toto proroctví v podstatě jediným pravým zjevením z moderní doby a výrazně se odlišuje od všech ostatních, jak si také spolu ukážeme. Pravým zjevením míním to, že ono mimozemské sdělení skutečně pochází z vyšších světů a tzv. ze světla. Prosím, použijte k posouzení hodnověrnosti této události vlastní selský rozum ve spojení s intuicí a srdcem. A musíte se rozhodnout sami, nenechte se nikým ovlivňovat — ani mnou, tím méně církví. Tento případ je tak výjimečný a jeho originální poselství tak převratné a nepohodlné, že se stalo předmětem obrovské mediální manipulace a pokrucování…

Výjimečnosti zjevení odpovídá výjimečně silná informační manipulace! Člověk musí být při studiu stále ve střehu a pečlivě uvažovat nad každým slovem, zda souhlasí s dalšími fakty.

Právě z důvodu výjimečnosti této události bylo sepsáno velmi mnoho textů na toto téma a nejtěžší při jejich posuzování je, se v nich alespoň trochu zorientovat a oddělit zrno od plev.

Ještě pozoruhodnější je, že Vatikán lidstvo reálně oloupil o 3. Fatimské proroctví. Nebylo zveřejněno v roce 1960, jak Paní ze světla (alias Boží matka) požadovala (!) a to, co bylo v roce 2000 zveřejněno je podle mnoha důkazů prachsprostým falsifikátem!

Falsifikát? Proboha, proč?

Jeden se musí ptát proč? Proboha, proč?! Proč církev zatajila zprávu od toho, pro něhož údajně pracuje?! Ptejme se tedy sami-sebe, jaké informace mohly pro církev být tak nebezpečné, že krom obvyklých dezinformačních praktik zašla až tak daleko, že porušila příkaz onoho mimozemského posla a toto sdělení výslovně určené celému lidstvu zločinně zatajila? Co to bylo za informace, že církevní papaláše přiměly ignorovat nejfantastičtější zjevení posledních časů, zatímco banální a bezobsažná sdělení desítek dalších mariánských modlářských kultů jsou podporovány a široce publikovány v církevních médiích?! V těchto dalších případech většinou vždy jde jen o několik málo svědků… Nabízím ještě jednu prostou a tak trochu technickou úvahu: Když si představíte prorocká sdělení obecně jako přenos informací na dálku pomocí energetických vln, které se přitom musí naladit na frekvenci myšlenek člověka… co myslíte, bude pro člověka snazší zachytit vysílač z frekvenčně blízkého temného okolí Země, nebo spíš vysílač nacházející se daleko od pozemského prostředí… který přenos bude snadno realizovatelný a který nikoli…? A proč na Zemi máme takové množství bezvýznamných zpráv s nulovou informační hodnotou prázdné slámy od tzv. panenky Marie…? Proboha proč?!

Paní z Nebes se prohlásila za Boží matku, nikoliv Marii!

Papež při modloslužbě ve Fatimě
Papež při modloslužbě ve Fatimě

Povšimněte si prosím, jak radikálně — a to hned dvakrát — je Janovi zakázáno, aby se onomu andělovi, klaněl!

Dívejte se velmi pozorně na text! Do teď mi nedošlo, že toto je možná nejvážnější zákaz modlářství v Bibli — jak jsme již viděli výše v originálním textu Desatera: Klanění nerozlučně patří k modlářství! Dochází to už někomu prosím pěkně?

9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.“ A dodal: „Toto jsou pravá Boží slova.“ 10 Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.19

8 Já Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. 9 On mi však řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu.“

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.22

Jednoznačný zákaz vzdávat úctu komukoliv jinému, než Bohu. A to zákaz dvojnásobný aby náhodou nedošlo k mýlce!!

Naprosto dokonale jednoznačný zákaz KLANĚT SE a vzdávat úctu komukoliv jinému, než Bohu… i kdyby to byl anděl. A teď mi upřímně řekněte vážení a milí čemu, jaké ohavnosti, se to ti lidičkové klaní, co vzývají, co uctívají?

Ani první dvě Fatimské zprávy neunikly manipulaci

Je třeba dodat, že ani dvě první Fatimské zprávy nezůstaly panenské! Jako měřítko k vlastnímu objektivnímu zhodnocení si vezměte tento prostý fakt: Mariánské modlářství » modlení růžence, klanění před sochami, atp. — to vše odporuje Desateru!

Žádná světlá bytost by nic takového NEMOHLA ŽÁDAT! A protože současně není pochyb o působení světlé síly ve Fatimě, je logické předpokládat, že došlo ke zkreslení sdělení. Při hodnocení je dobré podržet v paměti také fakt, že dotyčná Paní z Nebes se prohlásila za Boží matku, NIKOLIV MARII. Pokud tedy konkrétní text mluví o Marii, případně modlení růžence, případně modlení k tzv. neposkvrněnému srdci Ježíšovu atp… všechny tyto modlářské ohavnosti důrazně zakázané v Desateru, všechny tyto ohavnosti jsou neklamným znakem manipulace s textem. Pozitivní bytosti nic takového po lidech nepožadují — a samozřejmě je to v logickém rozporu i s faktem, že ona paní nebyla Marie.

Další vodítko k objektivnímu posouzení: První dvě poselství byla zveřejněna po dlouhém zatajování až na příkaz drakoniánského Pia XII., o kterém už víme, že právě on a jeho jezuitci dostali Hitlera k moci a poštvali jej na Rusko » Existují zápisy o jeho nabádání k moderní křížové výpravě do Ruska… Podivnou shodou okolností je právě na jeho příkaz ohlášena falešná fatimská Marie, která není a nikdy nebyla Marií. Jelikož ve Fatimě se nezjevila Marie, nýbrž Matka boží, vnucuje se nám tu silné podezření, že nabádání této falešné Marie k napravování Ruska (jak je zveřejnil kardinál Schuster, dobře známý jako snaživý fašounek), že toto nabádání je přinejlepším ideologicky pokroucenou verzí originálu…

Lucia dos Santos byla vězněna

Dále, Lucia dos Santos byla v podstatě vězeňkyní církve a je silně pravděpodobné, že nevěděla, jak je její svědectví pokrucováno a vysíláno do světa…

Ubezpečuji vás vážení a milí, že jsem sám byl nemile překvapen, když mi toto mé podezření v průběhu důkladného pátrání potvrdil dokonce i seriózní a do případu hluboce zasvěcený jezuita Malachi Martin. To vše se dozvíte v tomto detektivním pátrání!

Když se Lucia těsně před rokem 1960 chtěla vyjádřit v rozhlase, drak odhodil masku docela a bez zábran projevil svou pravou podstatu: Lucia byla uvězněna natvrdo… pravda se v církvi jednoduše říkat nesmí.

lucia_A02_Profiles

Poté byla Lucia dokonce nahrazena falešnou dvojnicí! Máme důkazy!! Více v dalších částech…

lucia_A01_Half-Smile

Průběh událostí ve Fatimě

Po důkladné úvaze jsem pro vás nakonec vybral shrnutí založené na bádání Jiřího Wojnara o němž je známo, že umí používat svou hlavu a nenechává se příliš ovlivňovat církevními dogmaty. Pohádky často začínají slovy bylo, nebylo… nicméně, zde půjde o prostá fakta založená na svědectví ca 75 000 svědků, proto začínám slovy stalo se…

13. květen 1917

Lúcia dos Santos (left) with fellow visionaries Jacinta and Francisco Marto 2
Lúcia dos Santos (left) with fellow visionaries Jacinta and Francisco Marto 2

Çova da Iria je náhorní planina ležící asi tři kilometry od Fatimy. Sem hnaly tři děti, ve věku od 7 do 13 let (Lucia de Santos, Giacinta Marto a její bratr Francesco) své stádo v neděli 13. května 1917. Když si po obědě stavěly zídku z kamenů, vyděsil je oslnivý záblesk. „Byla to prudká vlna oslnivého světla, ale nazvaly ji ,bleskem‘ (relampago), protože jiný výraz neznaly.“ (Barthas, 1955)

Rozběhly se domů, aby je nezastihl déšť. U malého zakrslého dubu je však překvapila další světelná vlna, a pak je zahalil zářivý jas tryskající od doubku. Uprostřed jasné záře spatřily „vznášející se postavu krásné ženy, zářící jasněji než slunce“.

U dubu, přímo v úrovni jejich očí, uviděly mlhavou, světle zelenou kouli, uvnitř které se vznášela ženská postava, oděná do bílého šatu. Děti uslyšely její melodický a klidný hlas: „Nebojte se, přišla jsem z Nebes a žádám vás, abyste na toto místo přicházeli vždy 13. den po dobu šesti měsíců. Potom vám povím, kdo jsem.“

Ženu údajně viděly pouze dívky Lucia a Giacinta, ale slyšely ji všechny tři děti. Udivené a vystrašené potom utíkaly k domovu, aby dospělým pověděly o celé události. Nicméně, dospělí nevěřili jejich zážitku a nakázali jim držet jazyk za zuby.

13. červen

Přesto se zážitek dětí dostal do šuškandy… a když se za měsíc, 13. června, děti znovu vydaly k dubu, doprovázela je skupina zvědavců a nevěřících Tomášů. Mezi těmito svědky byla i Maria Korreira, která později vyprávěla, jak děti padly na kolena, potom vstaly a s někým hovořily. Ale před dětmi nebylo nikoho vidět, byl slyšet jen zvuk připomínající silný bzukot včel. Za další měsíc přibylo mnoho zvědavců, mrzáků a nemocných, kteří si představovali, že děti hovoří s Panenkou Marií, která jim může pomoci v jejich trápeních. A opět — nikdo z přítomných u dubu nikoho neviděl, ale mnozí slyšeli bzučení ve vzduchu.

Pozn. redakce: Povšimněte si prosím, jak lidé začínají automaticky předpokládat, že jde o tu církevní modloslužebnou Marii, ačkoliv ta Paní nikdy neřekla že je Marií… dále je jasně vidět, že děti vnímaly duchovním zrakem… ostatní Paní z nebes neviděli!

Lucia doprovodu řekla, že Paní v jasně zelené kouli jim přikázala přicházet k dubu vždy 13. dne měsíce až do 13. října, kdy jim odhalí příčinu svého zjevení a zároveň učiní zázrak, určený všem přítomným. Informace o tom, co se stalo, se rychle rozšířila po celém Portugalsku. Rodiče zakázali dětem opouštět domov a nutili je, aby se přiznaly ke lži. Ale všechny tři děti opakovaly jedno a to samé, že se setkaly s neobyčejnou ženou, kterou viděly a se kterou hovořily.

13. červenec

Když nastal 13. červenec, děti nebyly puštěny z domova. Na palouk tehdy přišel houf několika tisíc lidí. Přítomní viděli, jak se na nebi prudce zablesklo, načež se ke koruně dubu stáhl průzračný oblak, emitující barevné paprsky.

19. srpen

Na palouk, k dubu se děti mohly dostavit až 19. srpna, kdy se jim opět ukázala žena v jasně zelené kouli a stejně jako dříve jim připomínala, aby nezanedbaly dohodnuté dny jejich setkávání. V září, v předvečer dalšího setkání, již bylo na cestě do Fatimy ohromné množství poutníků, knězů, žebráků a zvědavců.

Mezi přítomnými u dubu byl i opat kláštera z Lisabonu, Mantel Nunes Framigao, který si všiml, jak děti upadly do jakéhosi „svatého“ transu. On sám nic podstatného neviděl, kromě toho, že pohaslo slunce. Ti, kteří stáli vedle něj, viděli ohnivou kouli, ale tu neviděli zcela všichni. Jak je možné, že člověk s tak vysokou církevní autoritou, nespatřil téměř nic? Přece není možné, aby žena, kterou Katolická církev nazývá Panenkou Marií, neupřednostnila svou pozornost k důležité církevní tváři, ale hovořila s obyčejnými, malými dětmi? ;-) Čímpak to jenom bude?

Pozn. redakce: Tohle samozřejmě není náhoda, berme to jako důležitý bod k vlastnímu zamyšlení… za prvé, církev je totiž ve skutečnosti žábou na prameni poznání a její zaměstnanci nemají o nic větší duchovní sílu, než jakýkoliv obyčejný člověk. Za druhé vidíte, že překroucení oné Paní z Nebes v katolickou modlu Panenku Marii, již bylo v tomto okamžiku v podstatě dokonáno.

13. září: Nebeské letadlo Naší Nejsvětější Paní

Ke dni pátého zjevení 13. září se sešlo na třicet tisíc poutníků. Cesty se doslova černaly zástupy lidí. Přesně ve dvanáct hodin ztratilo slunce svůj lesk a vzduch dostal žlutavé zabarvení.

„Na bezmračné obloze se najednou objevila zářící koule, která majestátně připlula z východu a sestoupila nad doubek. Zhruba po deseti minutách – obvyklé době trvání zjevení – se opět vznesla a zmizela ve slunečním světle.“ (van Es, 1979)

Předmět byl jinými svědky popsán jako protáhlé, k zemi rozšířené, zářící těleso. Samotné děti jej několikrát označily jako „nebeské letadlo Naší Nejsvětější Paní“…

To však nebyl jediný div, který shromáždění třiceti tisíc poutníků vidělo. „Děti a stromek byly zahaleny bílým obláčkem. V tomtéž okamžiku začaly z oblohy padat jakési bílé květy, které nedopadly na zem, ale v určité výšce opět mizely.“ Děti, zabrané do rozhovoru s tajuplnou postavou, si toho nepovšimly.

13. října roku 1917: Velký „sluneční“ zázrak

Velké množství zvědavců se stalo svědky zázraku, který se stal na palouku u Fatimy, dne 13. října roku 1917. Údajně tam bylo přítomno 70 tisíc lidí, mnozí s sebou měli fotoaparáty, dalekohledy a filmové kamery a všichni si přáli zaznamenat průběh dění. Ten den bylo nepříjemné, chladné počasí, všichni stáli v dešti a blátě.

Pozn. redakce: Pokuste se prosím vážení toto domyslet: 70 000 je naprosto totálně gigantické číslo, absolutně vylučující jakoukoliv mýlku nebo snad choromyslnost jednotlivce! Tímto se toto zjevení naprosto zásadním způsobem odlišuje od všech ostatních! Tady se jednoduše stalo něco výjimečného.. pokuste se toto prosím vnímat v kontextu toho, že všechna ostatní zjevení jsou záležitostí pár lidí a bez problému tento zbytek můžeme nazvat halucinacemi, případně astrálními zjeveními pod taktovkou temné strany síly… zkuste popřemýšlet nad tím, proč není dostupný žádný originální filmový záznam?

Proč! Proč máme jen pár fotografií nudného davu, když to nejúžasnější se odehrávalo na obloze? Proboha proč?! Že by všichni fotografové byli tak nešikovní…? Nebo že by v tom snad bylo něco jiného?

The crowds at Fatima wait for a miracle on Oct. 13, 1917
The crowds at Fatima wait for a miracle on Oct. 13, 1917

U dubu stály tři děti, spolu s jejich rodiči, všichni v napjatém očekávání. První ucítila setkání Lucia, která pozvedla tvář k nebi a upadla do transu. Mezitím i zbylé dvě děti uviděly z nebe přicházet ženu s děťátkem v náručí.

Žena, která sestoupila s nebe se nazvala Boží Matkou, nikoliv Marií!!

Lidé, kteří byli seskupeni kolem dětí, neviděli přicházející bytost, ale sledovali reakce dětí. Žena, která sestoupila s nebe řekla: „Válka již brzy skončí a muži se vrátí domů“. V ten sám moment se žena nazvala Boží Matkou — NIKOLIV MARIÍ! Následující okamžik se u dubu začalo rapidně měnit počasí, což všichni přítomní později nazvali zázrakem.

„Dívejte se na slunce!…“ volala Lucia do davu.

Vzápětí začala podívaná, se kterou nikdo nepočítal a na kterou žádný z přítomných po zbytek svého života nikdy nezapomněl. Následující představení již viděli všichni na vlastní hmotné oči, nejen děti svým duchovním zrakem.

Přestalo pršet a mraky se rozestoupily… „Slunce se objevilo v zenitu ve tvaru stříbrolesklého disku, který se, podobný ohnivému kolu začal velmi rychle otáčet. Zářil všemi barvami duhy a rozptyloval na všechny strany světelné skvrny a jiskry.“ (van Es, 1979)

Celá krajina, stromy, kameny, obloha i lidé, všechno se utápělo ve vlnách fialového, zeleného, červeného, žlutého a modrého světla. Potom se podivné „slunce“ na okamžik zastavilo.

„Nato se vše opakovalo znovu; hra světel a barev, nádhernější ohňostroj, než si kdo dovede představit. Po několika minutách byla přihlížejícím opět dopřána krátká přestávka. Pak proběhlo všechno nanovo, tentokrát s jinými efekty a jejich kombinacemi. Jako by bylo všem ještě jednou umožněno se přesvědčit, že nesní.“

Bylo naprosté ticho, rušené jen vrčením filmových kamer…

Slunce se najednou zcela odtrhlo od oblohy a řítilo se obrovskými, kyvadlu podobnými skoky k Zemi.

„Rotovalo stále stejnou rychlostí, současně se ale zdálo, že padá a blíží se, krvavě rudé, k Zemi, jakoby svou obrovskou ohnivou vahou chtělo vše rozdrtit.“ (Wagner, 1981)

Poutníci klesali na kolena a prosili o slitování. „Slunce se zastavilo ve svém závratném pádu, vystoupilo kývavými pohyby zpět na oblohu, kde opět zářilo v obvyklém lesku.“ (Barthas, 1955)

Ohromení lidé zjistili, že jejich oblečení je suché, dokonce ani půda pod jejich nohama už nebyla rozblácená jako předtím.

Událost označovaná jako tzv. “Velký sluneční zázrak“ trvala asi deset minut. Úkaz byl viditelný ze vzdálenosti téměř čtyřiceti kilometrů.

Zatím co všichni přítomní sledovali velkolepou podívanou, oči děti zahlédly i něco jiného: „…Když Boží matka vystupovala ke slunci, než zmizela v dálce, uviděli jsme náhle vedle slunce svatou rodinu. Vpravo Boží matku v bílých šatech a modrém plášti, vlevo muže s malým, asi ročním dítětem na ruce.“

Děti ještě viděly, jak všichni „žehnají světu“, pak obraz zmizel a teprve potom začaly i ony vnímat „sluneční zázrak“. Lucia se později rozpomněla i na „dveře, které se za nimi (postavami svatých) zavřely“.

Pozn. redakce: V prvé řadě je třeba při čtení fatimské literatury brát v úvahu, že rozhodně nešlo o Marii, ani Josefa ani další biblické postavy… církví zblbnuté ovečky ani nenapadlo uvažovat o jiné nedogmatické možnosti a automaticky předpokládaly, že jde o další scénu Mariánského modlářskéhu kultu. NIKOLIV. Ve Fatimě se hrála jiná liga.

Obdivuhodné bylo i to, že se mnozí z nemocných uzdravili. Avšak nejvíce podivuhodné, v celé této historii, byla proroctví, které žena řekla dětem. Kromě dětí, nikdo jiný tyto proroctví neslyšel.

Proroctví byla zapsána, zapečetěna do obálek a uschována ve vatikánském archivu. Každý nově zvolený papež měl možnost se s těmito texty seznámit. První dvě proroctví dal ke zveřejnění Pius XII, v roce 1942. V interpretaci Vatikánu, první proroctví hrozilo peklem a božím potrestáním „antikrista na východě“. Druhé proroctví, říkalo, že za své soustavné zločiny budou lidé přísně potrestáni, ještě za života „nynějšího papeže“. Je třeba říci, že čas, kdy se odehrálo zjevení ve Fatimě, se událo za papeže Pia XI., který řídil církev do roku 1939. Právě za dobu jeho působení v úřadu, prošla Zemí vlna španělské chřipky, která vykosila několik desítek milionů životů, dále revolucie a občanské války v Rusku, Rakousku-Uhersku, Číně, Španělsku a v Německu.

Kniha nabušená fakty z tajných vatikánských archivů. Ve skutečnosti je nejpřesnější označení Papežův Hitler.
Kniha nabušená fakty z tajných vatikánských archivů. Ve skutečnosti je nejpřesnější označení Papežův Hitler.

Pozn. redakce: Je absolutně nutné zdůraznit a doplnit jistá fakta pro pochopení souvislostí — ve skutečnosti totiž oba uvedení papežové skrytě podporovali fašistické režimy, jak jsme již na tomto místě důkladně analyzovali » Podpora probíhala skrytě v zákulisí — věřící ovce na nejnižší úrovni byly bez skrupulí obětovány, takže většina lidí dodnes věří například pohádce o tom, že Hitler a Vatikán byli navzájem nepřáteli… Plyne z těchto faktů v první řadě to, že interpretace Pia XII. je dokonale lživá, jelikož katoličtí jezuité osobně byli těmi, kdo dostali Hitlera k moci a poštvali jej na východ (viz analýza na uvedeném odkazu).

Bylo to přání papeže potrestat a především dostat pod svou církevní nadvládu Rusko… to stejné se děje dnes na Ukrajině — nejde o nic jiného než útok na Rusko — Ukrajina je jen figurkou určenou k obětování, stejnou ovcí jako byli poctiví věřící v Itálii, v Německu, i kdekoliv jinde, před druhou světovou válkou.

Pracují na tom Druhá i První šelma ze Zjevení ve shodě… Jediné, co mne na tom šokuje, je to že jim to ty ovce stále žerou… no řekněte sami — není to podivuhodné? Toto je skutečný zázrak ;-)

Papežská interpretace je jednoduše z mnoha důvodů nevěrohodná…

Třetí proroctví zůstávalo po dlouhý čas neznámým — ačkoliv zdroj této zprávy — ona Paní ze Světla — žádala její zveřejnění nejpozději do roku 1960!

President Kennedy meets with Chairman Khrushchev at the U. S. Embassy residence, Vienna, 03 June 1961. U.S. Dept. of State photograph in the John Fitzgerald Kennedy Library, Boston.
President Kennedy meets with Chairman Khrushchev at the U. S. Embassy residence, Vienna, 03 June 1961. U.S. Dept. of State photograph in the John Fitzgerald Kennedy Library, Boston.

Podle svědectví Horacia Valenty, bylo proroctví pokoutně sděleno představitelům některých států: Chruščovovi, Kennedymu, a také Lordu Mountbatennovi.

Že bychom zde měli vysvětlení toho, proč Kennedy tak osvíceně ukončil tzv. Kubánskou krizi? A proč se snažil omezit moc Druhé šelmy ze Zjevení tím, že chtěl vzít soukromé bance FED monopol na vydávání USD peněz a vrátit tuto moc do rukou vlády USA? Čímž si podepsal rozsudek smrti — takové věci Šelma neodpouští!

K široké veřejnosti se obsah proroctví dodnes nedostal…

Kubánská krize a její podobnost se současnou Ukrajinskou

Aktualizace 27. 7. 2016: Mimochodem, Kubánská krize z r. 1962 byla v mnohém podobná současné Ukrajinské v roce 2015 a Pobaltské raketové z roku 2016. USA se tenkráte r. 1962 snažily získat smrtící výhodu nad Ruskem pomocí jaderných hlavic na raketách rozmístěných v Turecku a Itálii. Velmi podobně jako v poslední době: Přituhovat začalo v roce 2015, když USA nainstalovaly na Ukrajině fašistický režim a snaží se jej poštvat na Rusko… Ještě o mnoho horší je to v roce 2016, když vidíme že americké USA-NATO rozmisťuje de-facto invazní, útočné jednotky na hranicích Ruské Federace. Sice je to okecáváno a mediálně prezentováno jako „obrana“, ale objektivní vojenské analýzy mluví jasně »

Lidstvo bylo velmi blízko sebezničení, jako nikdy předtím… a možná právě tyto události byly důvodem, proč mělo být toto sdělení publikováno před rokem 1960.

More than 100 US-built missiles having the capability to strike Moscow with nuclear warheads were deployed in Italy and Turkey in 1961.
More than 100 US-built missiles having the capability to strike Moscow with nuclear warheads were deployed in Italy and Turkey in 1961.

Sovětská snaha rozmístit jaderné rakety na Kubě byla především aktem sebeobrany — pokusem o vyvážení americké agresivity… a přestože se stále objevují snahy zamaskovat agresivitu USA — alias Druhé šelmy Janova Zjevení — toto je prostá pravda, kterou pod tíhou provalených faktů nemůže skrýt žádné archontické překrucování našich lžimédií!

In the year 1962 U-2 reconnaissance photo showed concrete evidence of missile assembly in Cuba. Shown here are missile transporters and missile-ready tents where fueling and maintenance took place.
In the year 1962 U-2 reconnaissance photo showed concrete evidence of missile assembly in Cuba. Shown here are missile transporters and missile-ready tents where fueling and maintenance took place.

Podrobné informace: http://en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Missile_Crisis

US Military Involvement and Expansion (2005)
US Military Involvement and Expansion (2005)
USA versus Russian Federation military bases. SIPER Grafik (2015)
USA versus Russian Federation military bases. SIPER Grafik (2015)

Neúspěšné pokusy zveřejnit pravdu z Fatimy

Tajemství třetího proroctví z Fatimy se údajně chystal odkrýt i Jan Pavel II. Ale selhal — pravděpodobně převážily zájmy církevního mocenského aparátu. Hlava Kongregace křesťanské věrouky, německý kardinál Josef Ratzinger, papež od roku 2005 do 2013, ohlásil v roce 2000 text, který je podle mnoha nepřímých důkazů falsifikátem opředeným pavučinou zavádějící demagogie. Nejspíš je zbytečné se jím vůbec zabývat. JPII. byl tedy buď podveden — stejně jako zbytek lidstva — nebo prostě ustoupil církevním aparátčíkům, kteří se pravého Fatimského poselství bojí jako čert kříže. Jan Pavel I. to oproti němu zcela jednoznačně myslel se zveřejněním pravého proroctví vážně a upřímně — důkazem toho je jeho nápadně rychlé úmrtí — a buďme si jisti, že mu někdo k němu pomohl. Více informací je k dispozici v předchozí části o Malachiášově proroctví »

Vatikán buď vědomě lže, anebo zatajuje podstatnou část pravdy, což je totéž, ne-li ještě horší než lež. Oficiálně zveřejněný obsah tajné části „fatimského proroctví“ je totiž v naprostém rozporu s dřívějším, jinde učiněným papežovým prohlášením, např. tím co řekl Jan Pavel II. ve Fuldě v NSR roku 1980.

Pozn. redakce: Ještě předtím než se podíváme na důkazy o falzifikaci a pravděpodobný původní text, podívejme se ještě na pár poznámek Jiřího Wojnara — některé z jeho postřehů jsou docela trefné.

Analýza JW

Originální text proroctví nám tedy není doposud známý (publikovaný falzifikát z r. 2000 jím rozhodně není), ale analýza umožňuje sestavit více méně pravděpodobný obraz události. Abychom jej pochopili, nejprve rozeberme, kdo je ta žena, která „sestoupila s nebes“ u Fatimy? 13. října 1917, v předvečer říjnového převratu v Rusku, u městečka Fatima, u posvátného stromu Slovanů — dubu, „sestoupila z nebe“ žena a nazvala se Boží Matkou. Katolíci ji přijali jako Panenku Marii, což je zcela přirozené [jelikož se jim pod kůži už dávno dostal modlářský zmanipulovaný církevní výklad narození Ježíše]. Maria se však nejeví jako Boží Matka. Mimo Ježíše porodila ještě několik dětí, Bohy nerodila »

Jednoduše a logicky: Žena „sestoupivší z nebes“, nemá žádnou souvztažnost k Panence Marii! Má spíš přímý vztah k staré věrouce Slovanů, ve které je Lada Bohorodička Boží Matkou, všech „Bohů“. Ale jména nejsou důležitá, různé filozofické systémy totiž tuto bytost nazývají různými jmény, důležitý je její duchovní význam, její skutečná role.

-Jiří Wojnar-

Tolik pan Wojnar. Na našem webu naleznete rozsáhlé důkazy i argumenty, které zcela jasně říkají, že Maria byla lidskou ženou, stejně jako i Ježíš byl člověkem, stejně jako my všichni » Není to nijak v rozporu s křesťanstvím — je to v rozporu pouze s vymyšlenou pohádkou papežské církve.

V posledním odstavci a úvaze pana Wojnara jsme narazili na dřeň a na podstatu věci. Křesťané jsou za 2000 let tak zmanipulovaní a zaslepení že nevidí, že tím zlem je ve skutečnosti mariánská modloslužba. Jména mohou být zavádějící, myslím že nejlépe bude zůstat u výrazu Boží Matka — pokuste se tohle vnímat svou intuicí. Řekněme, že jde skutečně o vysokou duchovní bytost, která nemá nic společného s lidskou ženou Marií a už vůbec ne s modlářským mariánským kultem!

Pro ilustraci toho zkreslení si uvědomme, že církev se neustále pokouší pomocí jalových frází naroubovat na nebohou Marii mnoho různých biblických pasáží, ačkoliv pro to není žádný důvod — jediná její role je ta s názvem „matka lidského dítěte jménem Ježíš“. Podrobné informace o tom, jaká je pravda ohledně tzv. panenského zrození, jsme pro vás shromáždili zde »

Přesně stejnou manipulaci a spoustu zavádějích keců nalezneme i v církevních výkladech dále uvedeného verše Zjevení 12 — a jak je dobře známo, tuto pasáž spojil s Fatimským proroctvím osobně JP2. Sami můžete vidět, že jediné co můžeme 100% vyloučit, je právě jakákoliv souvislost s církevní modlou panenkou Marií!! Mohl bych vám snést hromadu důkazů, ale on dokonale stačí jeden… Průzračně, křišťálově čistá, poctivá logika: Uvedená pasáž nemůže popisovat narození Ježíše ženě Marii, jelikož tento Ježíš byl před Herodem zachráněn zcela jinak. Snaha dát dohromady Heroda a draka je zavádějící. Nehledě na fakt, že z kontextu Zjevení 12. kap. jasně vyplývá, že prorok popisuje budoucí děje… a to v době, kdy narození Ježíše bylo již dávno minulostí!

Vážení a milí, já se tedy ptám: Je na tomto faktu něco nejasného? Je tam jediný logický argument odůvodňující církevní lži? Odpovězme si poctivě, každý sám-sobě…

Rodící žena a drak

1 A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd. 2 Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu. 3 A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů. 4 Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. 5 A porodila syna — muže, který má pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu. 6 A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.

Drak svržen na zem

7 A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, 8 ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. 9 A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. 10 A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: “Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. 11 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. 12 Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.”

Žena unikla před drakem

13 Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna. 14 Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl času. 15 A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proudem. 16 Ale země přispěla ženě na pomoc: země otevřela svá ústa a pohltila řeku, kterou vychrlil drak ze své tlamy. 17 Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. 18 I postavil se na písku u moře.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.12.csp

Pozor na časové údaje v textu Zjevení: Jde o různá vyjádření stejných časových období

Biblický měsíc má 30 dní, biblický rok 360 dní. Platí tedy, že 42 měsíců = 3,5 času (roku) = 1260 dní. A když biblická proroctví mluví v symbolech, potom jeden prorocký den odpovídá jednomu skutečnému roku. (V Ezechieovi 4:6 Bůh říká: „…ukládám ti za každý rok jeden den…“)

Zjevení má zcela nepochybně jediný účel: Ohlášení příchodu Syna Člověka na Konci časů

Ano, vážení čtenáři, s Marií ani s Ježíšem nemá 12. kapitola Zjevení absolutně nic společného!! Prostý selský rozum nám říká, že to, co bychom v tomto případě měli brát vážně do úvahy, je verze, ve které je žena 12. kapitoly totožná s Boží Matkou z Fatimy …rovněž její dítě ve Fatimě také bylo viděno. Toto dítě viděno v kontextu Zjevení může být pouze a jedině tzv. Syn člověka — a vůbec — celé Zjevení je zcela nepochybně podřízeno jedinému účelu: Ohlášení příchodu Syna Člověka na Konci časů. Což je událost identická s tím, co je někdy nazýváno jako tzv. Druhý příchod Krista!

Pozn. redakce doplněna 10.5.2015: Prosíme o důkladné zamyšlení nad prorockým časovým údajem „tisíc dvě stě šedesát dní“ resp. „čas a časy a půl času“, který je zmíněn o kousek výše. Je to údaj ze Zjevení 12:6 a 12:14. A tento údaj je rovněž tak identický s časem, který platí pro První šelmu, jak jsme už dříve na tomto místě analyzovali v textu o Dvou šelmách »

K plnému pochopení doporučujeme projít si nejdůležitější informace v našem seriálu o proroctvích Druhého příchodu Krista, počínaje tímto »

http://www.ragauian.cz/pravy-vyznam-nabozenstvi-puvodni-uceni-jezise-a-malo-zname-proroctvi-o-druhem-prichodu-krista/

Mj. je tam jasně ukázáno, jak díky nepochopení vznikly nejasnosti synonymním používáním slov Pán, Ježíš, Kristus, Syn člověka… NE, nejsou to synonyma, jak se mnozí doposud mylně domnívají. Ten předpovězený, který má přijít na tzv. Konci časů, se rozhodně nebude jmenovat ani Ježíš, ani Kristus. Nejpřesnější je říci, že jeho titul je Syn člověka! Ještě větší omyl vzniká tím, že neinformovaní lidé zcela analogicky synonymně zaměňují jméno biblické Marie, matky člověka Ježíše » s titulem Matky boží, která se zjevila ve Fatimě. Tyto dvě nemají vůbec nic společného.

Co se 3 fatimských proroctví týče, použijme opět prostou selskou logiku. Ti co nám tuto zprávu skrze Fatimskou Boží matku poslali, použili dobře známé první 2 proroctví především jako důkaz důvěryhodnosti… a tyto předpovědi se 100% splnily.

To třetí — pravé necenzurované — bylo ovšem tak výbušného obsahu, že jej církev nikdy nezveřejnila a my se nyní musíme dohadovat z nepřímých důkazů.

V příštím díle se podíváme na pár citátů od samotných pravověrných katolíků i přímých svědků z Fatimy… z těch citátů každý může zcela jasně vidět to, co se církev dodnes zoufale pokouší skrýt, resp. proč nám Třetí Fatimské proroctví (tajemství) tak důkladně zazdila, zfalšovala a zatajila… je pro ni totiž smrtelně nebezpečným obviněním! Obviněním od vyšší nadřízené instance…

Co se Vatikán bojí lidem prozradit?

Přemýšlejme, ptejme se důrazně a pátrejme důkladně, tady totiž přihořívá: Co může být horší než předpovědi světa zničeného ohněm a další podobné katastrofické vize? Tyto předpovědi, zdá se, nikomu ve skutečnosti nevadí… papežská hierarchie se bojí čehosi jiného…

Falsifikát zveřejněný v roce 2000 rozhodně neobsahuje nic, co by vysvětlovalo, proč se Vatikán bál proroctví zveřejnit před rokem 1960, jak Matka Boží PŘIKÁZALA! Otázka tedy zůstává: Co je to, co se Vatikán bojí lidem prozradit?!

-pokračování-

40 komentářů u „Fatimské zjevení 1 — zfalšované proroctví, které nemá nic společného s panenkou Marií — zjevení viděné 75000 svědky, dosvědčené skeptiky a materialistickými vědci“

 1. Zaujímavé čítanie až na jednú dôležitú vec, teda sa pýtam, kým je pre Vás Ježiš, pre mňa Boží Syn, ktorý sa stal na krátky čas pozemským človekom, aby sem na Zem priniesol Slovo od Boha, ktorého pozemskou matkou bola Mária?

  1. Souhlas: Kristus byl skutečně synem Božím… a stal se jím při svém křtu, jak se nám dochovalo v církevně zlikvidovaném evangeliu Ebionitů. Viz odkaz níže.

   Rozbor toho, jak to z duchovního hlediska proběhlo doopravdy, můžete najít zde:
   http://www.ragauian.cz/jezis-kristus-clovek-nebo-buh-a-jak-to-vlastne-s-temi-bohy-je-3/
   http://www.ragauian.cz/category/jezis-kristus-clovek-nebo-buh/

   Ovšem… Fyzický člověk Ježíš se narodil jako každý z nás a byl velmi pravděpodobně synem onoho římského setníka, jak se poměrně nedávno provalilo a jak se na tomto webu také můžete dočíst:

   http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/
   http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-zakladni-predpoklady-o-ranem-krestanstvi-jsou-mylne/

   A tohle je jeden z největších církevních podrazů na lidstvo, smutný příběh.

 2. Dobrý den Pavle,děkuji za hezký článek.Mám,ale dotaz.Kde berete tu jistotu,že zjevení ve Fatime pocházelo opravdu ze Světla.Myslím tím z vysoko vibračních světů,kam temnota nedosahuje?Kolik už máme důkazů,např.z channelingu,že se temnota dokáže naoko a na chvíli prevleknout,tak že je médium přesvědčene o tom,že komunikuje z vyššími světy?Proč nadřízené instance předávají,tak důležité sdělení dětem,které jsou sice duchovně otevřené,ale tak moc křehké a manipulovatelne?To na celém světě nežije člověk,nebo skupina otevřenýchlidí,kteři by takto důležité poselství předali lidem jinak,než skrze církev?děkuji za odpověď

  1. Dobrý den Jardo, nevím zda by to Pavel neřekl trochu jinak, nicméně za sebe bych zkusil odpovědět asi takto. Sám jsem velmi důkladně a poctivě hledajícím…

   Znám také rizika channelingu. Nicméně, a to je bod

   /1/ nešlo o channeling, nýbrž o přímý kontakt

   /2/ informace, které naše série 9 článků skládá, jsou pečlivě sesbírané svědecké výpovědi s uvedením zdrojů… dalo by se říci že jde hmotné, pozemské důkazní materiály

   /3/ totéž platí i v případě prorokyně Makedonové, která na mne na první pohled působila šíleně… nicméně důkazy ze všech stran dokonale potvrzují její výpovědi… ty potvrzení jsou na sobě nezávislé a často je potvrzení z více než dvou stran… materiálu je fakt hodně, stručnější jsme být nemohli… věřím tomu že se vám ta fakta spojí do jednoho obrazu jako mně…. a je to fascinující obraz ;-) vážně!

   /4/ a možná to nejdůležitější: naše „v podstatě detektivní“ nálezy jsou v souladu s nezpochybnitelným proroctvím Jana… a to je hlavní důvod, který mne přesvědčuje… zatímco falešné církevní výklady jsou bohapustým modlářstvím a mlácením prázdné slámy nesmyslů… myslím že lze selským rozumem a intuicí rozeznat co jsou kecy a co smysluplné sdělení…

   /5/ shodou okolností máme čerstvou analýzu související kapitoly 12: http://www.ragauian.cz/janovo-zjeveni-apokalypsa-12-kapitola-co-symbolizuje-zena-odena-sluncem-s-mesicem-pod-nohama-a-s-korunou-dvanacti-hvezd-kolem-hlavy/

   /5/ dobře do toho zapadá i informace o tom, že současný anti-papež Francis je definitivně poslední nevěstka na trůnu, mám na mysli např. dekódování hádanky o Osmém králi: http://www.ragauian.cz/posledni-papez-je-osmy-kral-z-janova-zjeveni-17-kapitoly-aneb-skutecny-vyznam-proroctvi-o-sedmi-kralich/

   Co se týče další otázky:

   Proč …předávají,tak důležité sdělení dětem,které jsou sice duchovně otevřené,ale tak moc křehké a manipulovatelne?

   Částečně je odpověď v bodu /1/ …ze světla potřebovali přímý kontakt… a Země je tak nízko ve vibracích, že se obávám že světlá strana neměla na výběr… deprimující… ale nejspíš fakt… je to drsná partie mezi temnou a světlou stranou…

 3. Dobry den p.Karpeta,

  Na doporuceni jsem si precetl vas clanek o slunecnim zazraku ve Fatime. Nedocetl jsem se ale duvod proc jej neuznavate.
  Vy byste zrejme neuveril, ani kdyby pred vasimi zraky vstal zmrtvych vas pradedecek, protoze byste hledal jak to ateisticky vysvetlit.

  Dle vaseho nazoru jsem si o vas udelal obraz cloveka, ktery neveri v zazraky v cirkvi katolicke, ale na druhe strane jste zrejme ochoten uverit cele Apokalypse, ktera mluvi v obrazech a „verohodne“ ji vysvetlovat.
  To co pisete beru jako vas nazor.

  Zrejme byste nemel problem uverit v UFony nez v Matku Bozi. Ve vasem clanku neskryvate vasi nenavist v katolickou cirkev a Pannu Marii. Silne mi pripominate skalopevne komunisty-ateisty, kteri se az krecovite snazili presvedcit lidi o neexistenci Boha. Nevim v co nebo koho verite, ale opet z vaseho nenavistneho clanku proti Panne Marii (tak je u nas katoliku vnimana a prijimana – coz vy nikdy nezmenite, jen se s tim muzete bud smirit nebo dal pokracovat v boji proti Panne Marii svymy nesmyslnymi clanky anebo v Pannu Marii uverit a zacit ji prosit, aby se za vas u Boha primlouvala…), kterou nazyvate Matkou bozi ? To jsem se nedozvedl jakeho boha resp. Bohu je rodicka, ale opet zde usuzuji ze tim myslite zrejme „bohu“ vsech svetovych nabozenstvi .
  Urcite nabudu ztracet cas ctenim vasich clanku, ale radeji se za vas pomodlim k Panne Marii, aby vam dal ducha pravdy v Bohu.
  S pozdravem
  Mgr.Roman Michalcik

  1. Pro všechny, kdo se za nás hodlají modlit k tzv. panence Marii ;-) mohu krom Desatera připomenout třeba výše uvedený citát ze Zjevení. Možná nejvážnější zákaz modlářství v Bibli — neklaňte se nikomu, ani kdyby to byl anděl: Klanění nerozlučně patří k modlářství!

   9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.“ A dodal: „Toto jsou pravá Boží slova.“ 10 Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“

   https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.19

   Je na tom něco nejasného? Nějaké otázky?

   Modla není u katolíků nazývána modlou…? Tohle stojí za úvahu… Měli byste si v církvi vybrat zda věříte Kristu nebo papeži. Kdo je podle vás důležitější: Ježíš nebo cézaropapež? To je oč tu běží. Volba je na každém. Dostali jsme všichni od stvořitele svobodnou vůli…

   1. Dobrý den, děkuji za článek, je správné vidět věci a názory z různých pohledů… Nicméně musím vám trochu oponovat. Nevím, proč jsou katolíci obecně považováni za modláře, když se k žádným modlám neklaní… ? Ano v kostele a nejen tam jsou sochy Panny Marie, která porodila Ježíše, Božího Syna, který přišel na svět, aby hlásal Boží pravdu a aby se obětoval za naše hříchy. Mnoho zázraků, které vykonal, včetně jeho vzkříšení mě ujišťuje v tom, že to byl Boží Syn a Marie tedy je Boží Matka. Ale zpátky k tomu modlářství, Pannu Marii uctíváme, proto, že je Ježíšova matka, modlíme se k ní, aby se za nás u Boha přimlouvala, ale neklaníme se k ní, klaníme se k Bohu a k Panu Ježíšovi. Kříž nebo socha Ježíše je pouze vyobrazení, připodobnění… My se neklaníme k tomu dřevu, ale ve skutečnosti k Ježíšovi. Ani bychom žádné sochy nepotřebovali, ale když už jsou…? To, že je Katolická církev takto napadaná, je jen důkaz, že na ní asi něco bude a satan jde samozřejmě proti ní, snaží se jí pošpinit. Pro nás katolíky je nejdůležitější věřit v Ježíše a žít podle jeho učení, tzn. především milovat, pomáhat a dodržovat desatero.

    1. Především: Člověk Ježíš se nenarodil jako bůh, církev nemá jediný důkaz… jen spoustu lží, které jsou podloženy lživými dogmaty prosazenými z pozice moci… pro katolíky je možná facka nebo upalování lidí zaživa argument… pro normálního člověka ale ne…

     Církev dělá z Krista modlu, někoho jiného než kým byl doopravdy. Existují totiž mj. historicky dokazatelné zmínky nejen v Bibli, ale i v nezávislých židovských záznamech… dokonce už známe jeho skutečného otce! K dispozici je např. detailní a fakty pečlivě podložená vědecká práce. Autorem této práce je James D. Tabor — brilantní historik, který se účastnil mj. moderních archeologických výzkumů v Izraeli, je velkým znalcem starověkých oblastí Palestiny, kde Ježíš žil… Více zde:

     http://www.ragauian.cz/vznik-krestanstvi-skutecny-jezis-a-vira-aneb-buh-neporusuje-sve-prirodni-zakony/

     Církev zlikvidovala původní Kristovo učení a kvůli tomu musela kompletně zfalšovat vše o jeho narození a mládí…

     http://www.ragauian.cz/jezis-kristus-clovek-nebo-buh-pravda-o-cirkevni-manipulaci-s-fakty-2/

     Kristus byl ve skutečnosti tzv. zasvěcenec, vychovaný ve skupině Esejců (proč myslíte že v Bibli není nic o jeho mládí?), která ochraňovala prastaré duchovní poznání:

     POZNEJTE SAMI SEBE A POZNÁTE VŠECHNO!

     KDYŽ CHCETE ZMĚNIT SVĚT, NEJDŘÍV ZMĚŇTE SAMI SEBE!

     …a o tom to VŠECHNO je: Lidská duše se kdysi na cestě za poznáním rozdvojila /vypadla z původní Jednoty/ a jedna z jejích částí se z vlastního rozhodnutí dobrovolně ponořila od hlubin vibrací hmotných světů… viz též:

     Spis Περί ἀρχῶν (Peri archón „O základech“, De principiis) obsahuje nejstarší JEŠTĚ NEZFALŠOVANÝ křesťanský teologický systém… zabývá se hmotným světem, stvořením člověka, člověkem jako padlou bytostí uzavřenou v hmotném těle… Cílem lidí je návrat do vysokých (nehmotných) úrovní… z odělenosti ZPĚT DO JEDNOTY… o tom je strom života…

     http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

    2. Ale zpátky k tomu Mariánskému modlářství, ono nejen že je v přímém rozporu s 2. přikázáním (myslíme tím to pravé, nezfalšované katolickou církví):

     Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. (Exodus 20,1-7)

     http://bible.com/15/exo.20.1-17.b21
     http://bible.com/en-GB/bible/15/deu.5.7-9.b21

     …ono naprosto jednoznačně porušuje i další jednoznačné výroky např. z Janova Zjevení… divím se, že se nestydíte lhát… už jste byl u zpovědi? ;-)

     Cituji váš výrok: Pannu Marii uctíváme, proto, že je Ježíšova matka, modlíme se k ní, aby se za nás u Boha přimlouvala, ale neklaníme se k ní, klaníme se k Bohu a k Panu Ježíšovi.

     Neklaníte se? A nestydíte se za ty lži ani trochu?

     Papež a katolíci při masové modloslužbě ve Fatimě

     Dechtice, Trnava, Slovensko, zjevení Panny Marie-Královny pomoci / Bože, bože, co to sakra je? Kdo to tady kleká před čím?

     9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.“ A dodal: „Toto jsou pravá Boží slova.“ 10 Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“

     https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.19

     8 Já Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. 9 On mi však řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu.“

     https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.22

     http://www.ragauian.cz/janovo-zjeveni-druhy-prichod-krista-a-jezuitske-marianske-modlarstvi-co-maji-spolecneho/

     Nevytvářej si modly v podobě čehokoli…

     Nevytvářej si modly v podobě čehokoli!

     Co je na tomto výroku nejasného? Jste slepí vy katolíci že nevidíte evidentní do nebe volající lež?

 4. Pane Michalčík děkujeme za názor, vážíme si každé duše. Víte, tento web není závislý ani na jedné šelmě a je zasvěcen objektivnímu hledání pravdy, bez ohledu na to, co nějaká autorita shůry diktuje. Docela by mne zajímalo jak by pan Karpeta ohodnotil váš způsob myšlení, ale za sebe se pokusím odpovědět jednoduše na základě dostupných faktů.

  Především jste asi špatně četl, protože v 9 pokračováních je takové neuvěřitelné množství faktů, včetně fotografií, že každý kdo má oči, jednoduše vidí. To nejsou naše domněnky. To jsou prostá fakta.

  Dále nemáte pravdu se slovem nenávist — my se totiž 100% řídíme Kristovým učením a nenávist je nám zcela cizí. Projektujete na nás svoje myšlenky, jako v tom podobenství o třísce v oku… Pravda je vám nepohodlná, proto ji nenávidíte. My prostě jen uvádíme svědectví lidí, kteří byli u zdroje, případně skutečně poctivě pravdu hledali.

  Pravdou také je, že tzv. Mariánský kult je modlářstvím jak podle Desatera, tak i podle samotného Zjevení. Každý kdo umí číst, čte černé na bílém… např. o klanění a uctívání, které náleží jedině Bohu. Je na tom snad něco nejasného? ;-) Odpovězte sám sobě poctivě. Předpokládám že by to jistě zajímalo i všechny hledače pravdy, pravda je naším evangeliem…

  Chápu to tak že popíráte Bibli. A v jaké sektě máte členství?

  Dále, kdybyste skutečně přečetl alespoň jeden díl, viděl byste že my naopak tvrdíme že toto zjevení je jediné pravé zjevení moderní doby… zde uvedené důkazy vyvracejí pouze papežský lživý výklad… a to není náš názor… to je názor mnoha poctivých katolíků.

  1. Co se tyce klaneni se jinym bohum souhladim s vami, mame jen jedineho praveho Boha kteremu se klanime.. ale v ucte mame vsechny kteri se snazili jit poctive k Bohu a nasledovali Bozi vuli jako Matka Bozi.
   Jiste znate 4.prikazani – cti otce sveho i matku…. mam v ucte svoji biologickou matku i otce, ale se jim neklanim :)
   Nevim co je zle na tom, pokud si nekdo cti Matku Bozi a zada ji o primluvu u jejiho Syna Boziho.
   My se Matce Bozi neklanime. To jen vy mate o ucte k Matce Bozi nedostatecne vedomosti.
   S pozdravem
   RM

   1. Podceňujete nás, my máme o kultu panenky Marie velmi dobré znalosti ;-)

    Obávám se naopak, že jste v církevní škole skočil na špek podvodu… obávám se že máte nedostečné vědomosti nejen o modlářství v církvi, nýbrž i o Desateru, pokud to s Kristem myslíte vážně, upřímně a s Kristovou láskou doporučuji doučování…. třeba 2. přikázání:

    Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.

    http://bible.com/15/exo.20.3-17.b21

    http://bible.com/en-GB/bible/15/deu.5.7-21.b21

    http://www.ragauian.cz/desatero-prikazani-a-jejich-tajemstvi-jaky-je-pravy-vyznam-desatera/

 5. Z vaseho komentare je videt ze doopravdy nevite jaky je rozdil mezi modlosluzebnictvim a vzdavanim ucty Panne Marii. Kleceni znamena vzdavani ucty a zaroven pokory pred Bohem. To ze je zde socha Panny Marie (Fatima je jednoznacne katolicke marianske misto, ne luteranske, ne babtisticke ani jehovisticke ani hinduisticke ani islamisticke …. ale ciste rimskokatolicke a zjeveni PANNY MARIE zde bylo oficialne uznano papezem katolicke cirkve za pravoverne ale ne zavazujici) je uplne vporadku, protoze zduraznuje prave zjeveni Panny Marie a behem modlitby se clovek muze lepe soustredit na modlitbu ktera skrze Pannu Marii smeruje k Bohu. My se nemodlime k nejake sose, ale prosime Pannu Marii, aby se za nas primlouvala. Zdravime ji v modlitbe podobne jako archandel Gabriel ( Lk2,26-38). Skousel jste se jiz nekdy modlit-napr. opakovat slova archandela Gabriela k Marii, tak jak je to v Bibli?
  Modlosluzebnictvi znamena uplne neco jineho, ale to urcite jiz vite co znamena modlosluzba v dnesi dobe.
  Jen tak, s kym se bavim?
  ME mi nic nerika.
  S pozdravem
  RM

  1. Romane, nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, aby na mém webu mohl váš názor zaznít… vkládáte se svým názorem pouze do okrajových částí podstaty mého sdělení veřejnosti a nepovažuji proto za nutné nějak více reagovat… rozdíl ve vašem a mém vnímání role církve je rozdílem mezi tzv. širokou cestou k Bohu podle Krista, která nikam nevede a kterou preferujete vy, a úzkou cestou k Bohu, o které Kristus hovoří jako o té, která vede k cíli… o té cestě si u mne můžete něco přečíst v rubrikách Dvě cesty, Duality lidského bytí, ale i jinde… snad jen poznámku: tušíte, proč nebylo do bible vpuštěno a zcela záměrně zlikvidováno tzv.Tomášovo evangelium?… jeho znění je nám známo až z překladů starých textů nalezených v padesátých letech minulého století v Nag Hamádí v Egyptě… připomenu jen dva Kristovy výroky, který nutně musely být církví v historických dobách pokud možno dokonale utlumeny, aby jste se třeba vy nikdy nic nedozvěděl o tom, že ona úzká cesta cesta k Bohu je cestou k Bohu přednostně přítomnému ve vašem mikrokosmu, nikoli na nebesích… zamyslete se prosím nad tím, proč je vám církví tajen Kristův výrok ve znění: Tomáš 24 – Jeho učedníci řekli: Pouč nás o místě, kde jsi, neboť je pro nás nutné, abychom jej hledali. On jim řekl: Kdo má uši, slyš! Uvnitř člověka světla je světlo a osvětluje celý svět. Když on nesvítí, je tma… A proč vám byl zatajen výrok Tomáš 106: Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: „Horo, pohni se“, tak se pohne… tušíte aspoň, kdo jsou ti dva, které máte učinit jedním, abyste se stal Synem člověka?… stálo by to za pokus, věřte mi… podrobněji to vše najdete v mých textech… samozřejmě budete-li chtít… Pavel

   1. Dekuji za cas ktery jste si nasel na odpoved a vubec si nedelejte starost ani usili a ani mi nemusite prokazovat milost vasi snahou uverejnit me nazory.

    Myslim si zebychom oba ztraceli drahoceny cas „ping-pongem“ odpovedi a argumentu. Nejde mi o to, abych nyni zvitezil nebo prohral v teto slovni argumentaci . Chci vam touto diskuzi dat najevo ze jsou zde jeste lide, kteri nebazti cokoliv, co kdokoluv uverejni na web stranky.
    Co se tyce evangelii, nemam vubec pocit zeby Katolicka cirkev neco zatajila.
    Spis si myslim, ze nemate vedomosti o tom, co se v nich pise. Pokud byste pozorne procital alespon nektete ze 4 evangelii, tak byste tam nasel spoustu podobnych citatu.
    ……..
    13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. 14 Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá (Mt7;14)
    …….
    *22Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. 
    23Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma? 
    (Mt 6;22-23)
    ………..
    Cetl jsem si neco o vasich nazorech a dekuji , nemusim tu vsehosplet biblickych vyroku zkombinovanych s reinkarnaci , energiemi a mikrokosmem….
    Verte Kristovi a dalsi bozstva nepotrebujete.

    Jedine „Syn cloveka prisel spasit to, co zahynulo “ (Mt 18;11)
    Nikdo z nas nejsme Synem cloveka, to je pouze Kristus!!! My nejsme Spasitele, ale jsme Kristem vykoupeni.
    ……………..
    Taky nemame dalsich x-zivotu na opravu toho prvniho !!!

    47Anebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; 
    48když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. 
    49Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých 
    50a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skripeni zubu.
    (Mt 13; 47-50)
    ……….

    Jak jsem jiz spominal, nebudu travit dalsi cas ctenim vasich clanku a ani odpovidat na dalsi vasi reakci a pokud se s nekym setkam a mel bych mu doporucit nejakou duchovni cestu, tak jej pred vami budu jen varovat.
    Na vasi webovou stranku dobre plati Kristova slova uvedenych v Matousova evangeliu Mt 7;15.

    S pozdravem
    RM

    1. vaše moudrá slova tom, že nebudete trávit další čas čtením mých článků a o tom,že dále nebudete reagovat na nesmysly, které v nich uvádím, si zaslouží uznání… nic vám tedy nebrání vrátit se v klidu do svého stádečka pod vedení tech bohulibých pastýřů a mohu-li vám doporučit, rozhodně své spolubečící ovečky varujte přede mnou a mými pohledy na svět… protože nikdo nemůže jen tak lehce překročit svůj vlastní stín… vy zřejmě, Romane, jak se ukazuje, rozhodně ne… Kristus je určitě pyšný na to, že mohl zemřít na kříží za typy lidí, jako jste vy… buďte si jist, že až /a pokud/ vás On přijde „vytrhnout v povětří“, jak o tom hovoří sv.Pavel v Dopisech Tesalonickým, budu to já, kdo vám mezi prvními popřeje klidný let… mějte krásné léto… PK

 6. Přeji vám pěkný den,

  Chci reagovat na něco trochu jiného.Pročítám vaše příspěvky a vidím určitý rozpor.Když píšete o vnitřním člověku,jsou vaše úvahy ucelené a mnohdy obohacující,ale když píšete o událostech ve světě,mám pocit jako by to psal úplně někdo jiný.jakási urputnost je velice zřejmá.

  S pozdravem Pytlík K.

  1. Nápodobně pěkný den přejeme, máte pravdu. Je tu více autorů, mj. proto ty různé styly.

   Ale pravdou také je, že obzvláště duchovně založení lidé odmítají přijmout nízkovibrační realitu tohoto světa… a Pavel Karpeta nemluví o útěku z tohoto světa, on mluví o kvalitním a duchovním žití v TÉTO REALITĚ.

   Použil jste slovo „urputnost“… přesnější označení je ovšem REALITA.

   Druhý typ textů je prostě faktografickou analýzou reality… třeba pro mne osobně jsou tyto analýzy důležité proto, abych měl jistotu, že skutečně žijeme v tzv. „Posledních časech“ podle Janova Zjevení a znamená to pro mne že bych měl urychleně pracovat na svém vnitřním vývoji…

   Umožnilo mi toto poznání REALITY také utéci z myšlenkového vězení, které obě šelmy vytvářejí a velmi úspěšně se jim daří většinu lidstva do něj zavřít. Znáte ten výrok o tom že neznalost zákona neomlouvá? No a přesně toto platí pro tu většinu oveček zavřenou ve vězení obou šelem.

   Nene, nebude žádný Poslední soud, o svém osudu rozhodne každý sám. A žádné ovečce nepomůže výmluva na papínka ve Vatikánu že on to neříkal, nebo říkal jinak…

   Obviňují nás z nenávisti vůči církvi, není to pravda. My milujeme pravdu, jelikož jenom ta nás osvobodí!

   Tím že bychom o ní mlčeli stali bychom se spoluviníky… naši milí čtenáři mají ovšem díky tomu možnost volby… kterou jim obě šelmy berou. Vyberte si co je vám příjemnější ;-) Jen si prosím rozmyslete než nás budete obviňovat z nenávisti…

  2. dobrý den vám přeji… právě před chvíli jsem se na ZOOMu dodíval na dvouhodinový dokument o první světové válce… byly v něm popsány mnohé případy jakéhosi příměří a dokonce spolupráce znepřátelených stran na západní frontě ve Francii… ale bylo to i o tom, jak z vlád obou zemí přicházely výzvy k aktivitě v boji a proti bratříčkování s nepřítelem… kdo tedy měl zájem na tom, aby se bojovalo a lidé se navzájem zabíjeli?… vojáci?… velitelé?… nebo ti v zákulisí obou států?… a co takhle římsko-katolická církev, která žehnala zbraně v Německu i v Anglii?… pokud se já, případně mí spolupracovníci dopouštíme nějaké urputnosti, tak je to proto, abychom lidem otevřeli oči… co chybí k tomu, abyste se i vy nebo váš syn ocitl v zákopech další války někde na Ukrajině, protože pár mizerných bestií v Pentagonu a jejich slouhů v Bruselu a v Praze bude mít pocit, že tím vyřeší své vlastní trable s přežitím systému, který se rozpadá pod údery současného dění?… papá Fero v Římě volá po jednotné světové vládě (NWO!) tvrdé ruky, která by zkrotila změny počasí a údajné oteplování Země… Američané vyhlašují po desetiletích válku emisím poté, co se padesát let k případným závazkům v tomto směru stavěli zády… tady nejde o oteplování… těm dvěma šelmám z Janova Zjevení jde o tu vládu nad celou Zemí… Rusko a Čínu je nutné pokořit, protože je to zejména pravoslavná církev, která jako jedna z mála křesťanských církví nepadla před Římem na prdel… o to jde papá Ferovi… Američané chtějí zase v Rusku loutky jako v Bruselu a Praze, aby se dostali ke kontrole lidských a přírodních zdrojů Ruska, které za Jelcina už skoro měli… jestli jsem urputný, pak vám za tohle označení děkuji… když jsem urputný, znamená to, že se s tím nesmiřuji… a já se s tím smířit nechci… nejsem z těch, kteří se modlí k zfalšovanému křesťanskému Bohu na nebesích a nastavuji druhou tvář poté, když jsem přes tu první dostal ránu… přináším lidem po tisíciletích opět skutečnou informaci o lásce k sobě, která jim mění životy… jsem smířen s tím, že o to většina z nich nemá zájem… jsem smířen i s tím, že pro ně je sdostatek místa v onom biblickém jezeře síry… nelpím na tom abych byl pochopen… každý může. pokud chce… ale nemusí… PK

   1. Děkuji,za vaši vyčerpávající odpověď.

    Můj dotaz směřoval,nikoli k obsahu vašich příspěvků,ale formě podání.Důvod napsání dotazu,nikoli příspěvku je následující:zhruba za týden jsem přečetl tento váš veb a tento rozpor se ukázal.Na druhou stranu chápu,že je velice složité oslovit spící stádo.Přeji vám hodně zdaru a pevné nervy ve vaší osvětě.

    1. Děkujeme za komentáře i přání. Především jsme moc rádi za každého, kdo skutečně svobodně používá svou hlavu a nenechal se doposud zmanipulovat… víte on tlak ze strany obou šelem je skutečně silný. Možná proto někdy obyčejná analýza faktů vypadá urputně, šíleně a konspirativně… Těší mne že něco podobného říká i David Icke, když začne mluvit o pravém stavu věci, začínají jej označovat za blázna :-) Považuji za čest být ve společnosti takových „bláznů“…

     A nejhorší na tom je, že v těchto časech, kdy by se o tom mělo diskutovat a uvažovat tím více, je to spící většině jedno…

     Nakonec jsme samozřejmě rádi za konstruktivní a pravdivé argumenty…

 7. dobrý den. Hledám pravdu již několik let. Jsem katolík Mám určité výhrady k učení církve.Marie z bible je tak pokorná čistá žena,pochybuji,že by chtěla aby se jí někdo klaněl jak je to doposud na různých místech. Dobře víme ,to si musíme přiznat od počátků křestanství byli apostolové vězněni a zaplatili svým životem za pravé učení Ježíše. Nedomnívám se ,že bible v dnešním stylu je pravým překladem z pravé bible a evangeliích. Je pravda ,dostali se do církve pohanské zvyky,říká se tradice. Je ohavnost modloslužba a uctívání ostatků mrtvých lidí. Nebojím se uznat pravdu. Člověk bibli si tak ohýbá podle své vůle. Přijímám Boží vůli at se stane vůle Boha nikoliv moje. Papežství napáchalo hodně zla nejen mezi lidmi ale pravě s vírou Boha a našeho vykupitele Ježíše. Je to plivání a pošlapání pámatky Ježíše. Jsem mu za to vděčný a vážím si Ho že se vydal na smrt aby nás vykoupil. Modlitba růžence je také modloslužba?Jak se mám tedy modlit k Marii za přímluvu?

  1. Marku, omlouvám se za pozdní odpověď z nedostatku času… upřímně srdečně bych byl rád, kdybyste skutečně slyšel srdcem to, co chci teď napsat. Víte, já vycházím ze stejného bodu jako Vy — totiž z katolického prostředí. proto vím velmi přesně o čem mluvíte. Pokusím se vám poukázat na cestu, kterou jsem si prošel a která vede ke Kristu, ne k slepé víře v něho… já v něj nevěřím, JÁ PROSTĚ VÍM ŽE TADY BYL, a že jeho oběť spočívala v tom, že na Zemi do (často bolestivých) nízkých vibrací vůbec sestoupil. VÍM ŽE TO JEHO UČENÍ VEDE K TÉ PRAVDĚ tj. POZNÁNÍ o duši. Vědět je daleko víc než věřit. Máte tu možnost také POZNAT. mj. díky znovunalezenému Tomášovu evangeliu. Výborná stopa jsou Origenovy zápisy. Proto je možná nejlepší začít zde:

   http://www.ragauian.cz/origenovo-dilo-de-principiis-prvni-systematicke-vyliceni-krestanske-verouky-aneb-prava-originalni-podoba-krestanstvi/

   Nerad vám to říkám, ale Mariánský kult je kompletně špatně. Všichni svatí jsou kompletně špatně. Souvisí to s tím proč měli židé zakázáno zobrazovat Boha. Bůh je beztělesný a tímto způsobem neuchopitelný… Jakákoliv taková úcta, k jakémukoliv svatému, nebo andělu nebo čemukoliv vás totiž ODVÁDÍ NA ŠIROKOU CESTU, před kterou vás Kristus tak naléhavě varuje!!

   Máte to u Origena. Máte to v Desateru… v 2. přikázání, které církev vyškrtla — právě proto že ve Vatikánu dobře vědí, že Desatero porušují…

   Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. (Exodus 20,1-7)

   http://www.ragauian.cz/desatero-prikazani-a-jejich-tajemstvi-jaky-je-pravy-vyznam-desatera/

   A máte to možná NEJDŮRAZNĚJI ve Zjevení a to OPAKOVANĚ (i kdyby to byl anděl!):

   10 Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl, ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Klaněj se Bohu!“

   https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.19

   8 Já Jan jsem to všechno viděl a slyšel. Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla, který mi tyto věci ukazoval. 9 On mi však řekl: „Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu.“

   https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.22

   http://www.ragauian.cz/zbytky-zlikvidovaneho-poznani-o-znovuzrozovani-a-prevtelovani-duse-lze-nalezt-i-v-bibli-protiargumenty-krestanu/

 8. Marku, předpokládám, že vás tak mohu oslovit… ano, váš příspěvek svědčí o tom, že s snažíte hledat svoji cestu a jste připraven odmítnout i jako katolík věci, které vnitřně nemůžete přijmout… já nejsem věřící v Boha… ale jsem „vědoucí“ o Bohu… a v tom je veliký rozdíl… o svou pravdu se pokouším rozdělit s vámi a dalšími lidmi, kteří hledat tu pravdu chtějí… prosím, nečtěte jen články o církvi… pokuste se proniknout do textů v rubrikách Dvě cesty nebo Duality lidského bytí… v nich totiž najdete alternativu ke své katolické víře… Kristus hovoří o tom, že existuje široká cesta k Bohu, kterou jsou mnozí a která nikam nevede… a pak hovoří o opaku, o úzké cestě, kterou jdou nemnozí, ale která vede k cíli… spočtěte si prosím, kolik je na Zemi věřících katolíků!… miliarda, dvě?… na kterou stezku se vejde tolik lidí, logicky vzato?…je možné, aby se tolik lidí pohybovalo po oné úzké, podle Krista pravé cestě?… určitě ne… ta cesta vede poněkud jinudy… a právě v mých textech v oněch kapitolách najdete vysvětlení, kudy se tou cestou dát a jak po ní jít… měl byste se o to zajímat… už proto, že církevní dogma o tzv. zástupné Kristově smrti a tím spasení všech věřících je naprosto absurdní a byla do víry vložena naprosto bez jakéhokoli opodstatnění právě proto, abyste vy a ostatní nedosáhli na ono spasení, které vám církev slibuje… i k tomu se ve svých textech jasně vyjadřuji… ťukněte prosím v rubrice „Různé“ na článeček nazvaný „Křesťanství lží a falše směřuje k zániku“… i tam najdete podklady k zamyšlení se nad tímto tématem… rád jsem si s vámi povídal…

 9. vaši víru v katolického Boha na nebesích a Krista jako Božího Syna, který vás křesťany již dávno spasil svou smrtí na kříži, mohu přirovnat k víře lidstva přes Giordanem Brunem a Galileo Galielim… i tehdy lidé podobně jako vy dnes v křesťanského Boha na nebesích a Krista jako jeho syna věřili a věřili navíc i v to, že Země je středem vesmíru… prostě oni tehdy v té první ani v té druhé věci neměli na to pochopit, o čem to vlastně je… a v té první věci je tomu tak u řadových křesťanů dodnes…

  nemám v úmyslu vás přesvědčovat, abyste přestali věřit… nechci vám brát hračku, která vás baví a asi vám dělá dobře… jste děti, které ještě nedorostly pravého poznání… jen vám na tomto webu dávám možnost nahlédnout na věci z druhé strany… chci vám zde říci, že kromě dřevěných autíček do písku jezdí světem i skutečná auta…

  a říct vám, že vám církví předložená „víra“ v pohádku o Kristu spasiteli, který za vás zemřel na kříži / a která vás má vnitřně znehybnit přesvědčením, že vy už nemusíte nic, jen čekat na pozvání do nebe při jeho druhém příchodu/ je pro vás stejně nebezpečná jako to, když si vlk nechává pilovat jazyk, aby přesvědčil kůzlátka, že je jejich maminka…

  tohle je pravý význam záměru vašich pastýčů /vlků v rouše beránčím/ a vy jako ovečky tohle vše a ještě mnoho jiného přijímáte a podle vašich slov i berete za své… nic proti tomu… vaše právo nakráčet vedeni falešným křesťanským bohem – Kristem – do jezera síry je stejně legitimní jako cesta těch, kteří volí cestu vnitřní změny podle slov pravého zasvěcence minulých věků – skutečného Krista – směrem do nebes…

  s nutnou ztrátou duší ve vývoji zde na Zemi bylo v plánu školičky Země počítáno… a vlastně o co tady gou, že jo?… duchovní smrt lidské duše, lidského jedince, sice znamená likvidaci jeho původně po dobu vývoje prozatímně nesmrtelné osobnosti rozemletím do vesmírné pra-sekané, ale pozor, nic nepřide nazmar… z onoho sjednoceného prazákladu budou v příštím období uplácány nové duše a ponořeny zase někde znovu do vývoje…

  posílám vám tuto optimistickou vizi budoucnosti všech pouze věřících, ale jinak duchovně strnulých křesťanů, a samozřejmě vám děkuji za váš zájem o moji a naši práci…

  budiž jejich svobodná vůle…

 10. Dobrý den. Nevím jestli nejdu už s křížkem po funuse(poslední příspěvek je říjnu).
  Nejdříve chci poděkovat za tyto stránky. Jsou pro mě přidáním dalšího kousku do MOJÍ!!! mozaiky. Ale musím napsat,že doplněním a ne naplněním. Samozřejmě se mi tu taky něco ekluje. Ale je to o diskuzi a ta tu je. Jen trochu mého pohledu na věc. S katolickou církví( a ostatníma jakbysmet) – naprostý souhlas, ale když jsme u spikleneckých teorií, tak mi tu třeba chybí zvučná jména jako Rotschild,Rockefeler,atd. Zvlášť v souvislosti s FEDem a US vládou platících a podporujících Hitlera. Ještě jsem nepročetl všechny články, tak se omlouvám jestli se pletu. V seriálu o 11.9. byla jen zmínka o Mosadu a jen jedno židovské jméno (Silverstein). A omlouvám se,ale o Starý zákon a jeho desatero bych se já moc neopíral. Pro mě jsou směrodatnější Ježíšovo „přikázání“ Fakt je z hlavy neřeknu přesně, ale něco jako „věř v jediného boha“ (v tom je myslím zaneseno i to modlářství) a nedělej nikomu to, co nechceš aby ti dělal on(v tom je to ostatní nepokradeš,atd). Protože opravdu nemám chuť spojovat starý(židovský) zákon s Ježíšem (byť byl žid). Desatero a s ním celý SZ mě jen víc utvrzuje v myšlence,že křesťanství je náboženství pro goimy(sory nechce se mi hledat jak se to správně píše) aby se mohly ovládat a aby nedělali problémy přidal se protihráč(druhé náboženství pro goimy – islám) ve smyslu dva se perou a třetí se směje. Tolik i k dnešní situaci. Jen pro ty co můžou oponovat něco o zfalšovaných protokolech sionských mudrců. Fakt mi je šumák kdo a kdy je napsal. Zajímá mě kdo je používá. To samý: nezajímá mě jestli americký voják mačká spoušť s výkřikem „bůh je veliký a já příjdu do nebe k Ježíšovi“, ale zajímá mě jestli to neříká ten co ho do té války poslal. A jestli k tomu nemá špinavý pracky na červeném tlačítku s nápisem DELETE s tím že až umře (a s ním celá planeta) dostane se do království nebeského. Už jsem o těchle magorech párkrát četl, akorát se mi teď nevybaví jak se tomu fanatismu říká. Tolik k nekrvelačnosti dalších našich andělských náboženstí. Takže jediné hnutí které podpořím(pokud ho někdo zase nevyužije pro sebe) je zákaz všech náboženství na světě. Pak se žádnej vymytej mozek nebude moci schovat z BOHA, ale bude jenom prachsprostý zločinec. A ještě mě napadá jedno hnutí. HNUTÍ ABY POLITICI ŘÍKALY TO CO VĚDÍ. Teď narážím na další naši modlu-pana prezidenta. Proč všem neřekne na rovinu jako chlap kdo financuje tzv. islámské radikály. Pan prezident mi připomíní saň s několika hlavama.To,že nepustí Schapira na hrad je trochu málo,když se pak objímá a fotí s jeho nadřízeným a ještě si jede položit kytičku na ground zero.(Já bych ani nezavadil o pomník obětem komunismu, který postaví komunisté – to není nic proti těm neviným lidem co to odnesli). Červenokaretníci jsou asi slepí, ale budiž. Bojují proti druhé hlavě která mává ruskou vlajkou. Ale ani tuhle hlavu neslyším moc brečet nad ruským civilním letadlem,ani neslyším od ní koment k Putinovo otvírání mešity v Moskvě a jeho názorům na islám. Asi protože teď je v kurzu jiná hlava zvaná „ich bin JUDE“ a propagace velkého Izraele. A co, už umlkla další tzv. EUROhlava a její vtahování ČR do eurozóny? A čínská hlava dělá co? A jsem zvědavý jestli by vyrostla i další hlava až by k nám zavítalo nějaké princátko ze zálivu s penízkama na investice? Jak by se vítalo. Chlebem a solí nebo vepřovým? Nechci kritizovat, při mé první a poslední cestě do volebních místností jsem mu dal palec nahoru. Jen komentuju co vidím. Samozřejmě souhlasím s mým kolegou, že je to nejmenší zlo. Jen podotýkám, že i to malý zlo je furt zlo a jak hezky píšete o poznání podle ovoce. Co mi z téhle mé osobní zpovědi plyne? Vytáhnout hlavu ze všech cizích prd…. a strčit si ji do vlastní. Tam pak každý uvidí své nitro. To samozřejmě nemyslím jako něčí urážku, jen doporučení a to i pro mě.
  S pozdravem věřící ateista Honza. A jak říkal klasik „slunce v duši!!!!!“

  1. Děkujeme za konstruktivní připomínky, prozatím z nedostatku času jen stručně o tom že vám chybí za:

   A/ Rotschild,Rockefeler,atd.

   víte, my do nechceme zabřednout do detailů, pro nás je důležitý celkový smysl všeho dění, smysl našich životů na Zemi… to je skryto za všemi ději v nejhlubší rovině… protože to bohužel neřeší nikde, ani v alternativě

   napsali jsme už docela dost o tom, pro co používáme symboliku Druhé šelmy zjevení… vyhledejte si třeba „Jak druhá šelma vládne světu“… samozřejmě jde o tzv. globální elity které se pokoušejí zavést totalitní NWO… na nejhlubší rovině jde o duše… a Vatikán tomu šéfuje…

   nechceme se stát bojovníky proti NWO… tyto informace jsou JEN UKAZATELE, KTERÉ VEDOU NA CESTU K DUŠI…

   a samozřejmě všechna náboženství byla zmanipulována a neslouží svému účelu, proto musí zaniknout

   pointa je v tom že my právě ukazujeme to, co bylo tím jejich původním smyslem… a pokud kritizujeme ta náboženství, je to právě proto že nejenom archonticky překroutila původní smysl… ale navíc i brání lidstvu v nalezení těch hodnot

   prostě, lidé probuďte se a POZNEJTE SAMI SEBE!

   B/ na téma SZ,

   k tomu jsme se už vyjádřili v seriálu Tajnosti církve,

   a nejnověji tady:

   http://www.ragauian.cz/trocha-biblickeho-ponauceni-aneb-bible-tak-jak-ji-buh-stvoril-nestvorili-ji-nakonec-lide-kteri-si-na-bohy-v-historii-lidstva-jenom-hrali-bible-jako-hracka-v-rukou-tech-kteri-touzi-mit-moc-nad/

   informací je totiž mnoho a je třeba si je spojit do celku… což je těžké…

   tolik zatím stručně

  2. ještě za C/ k poznámce „Desatero a s ním celý SZ mě jen víc utvrzuje v myšlence,že křesťanství je náboženství pro goimy(sory nechce se mi hledat jak se to správně píše) aby se mohly ovládat a aby nedělali problémy přidal se protihráč(druhé náboženství pro goimy – islám) ve smyslu dva se perou a třetí se směje. Tolik i k dnešní situaci.“

   Desatera se musíme zastat, to je zrovna náhodou jedna z čistých věcí (a právě proto Vatikán Desatero porušuje… po ovoci poznáte je ;-) …více viz

   http://www.ragauian.cz/desatero-prikazani-a-jejich-tajemstvi-jaky-je-pravy-vyznam-desatera/

   http://www.ragauian.cz/janovo-zjeveni-druhy-prichod-krista-a-jezuitske-marianske-modlarstvi-co-maji-spolecneho/

   Jinak poznámka o islámu a křesťanství je trefná a správná… v redakčním plánu je osvětlit tyto souvislosti, hluboko do historie…

   1. Přidali jsme klíčový text s důkazy o tom, jak bylo zničeno původní Kristovo učení a překrouceno ve zfalšovaný katolicismus, který je jen nefunkční napodobeninou pravého Kristova učení… a hlavním smyslem tohoto velkého cézaro-papežského podvodu je ovládat slepě věřící a získat absolutní moc nad ovečkami:

    http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

    Cílem Vatikánu je zotročení lidských duší… cílem je zabránit lidstvu v poznání sama-sebe. Přesně proto církev podporuje všemožně také islamistickou invazi do Evropy… Lidé utíkají Vatikánu z lopaty, proto se papežská První šelma Zjevení rozhodla nasadit pro ovládnutí oveček svůj druhý nástroj — islám. Důkazy o tom, že katolická církev stvořila islám za účelem ovládnutí Arabů, Jeruzaléma a likvidace původního Kristova učení o poznání-sama-sebe, jsou k dispozici:

    http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

    Někteří si možná už všimli že katolický Vatikán pracuje na zavedení globální diktatury NWO …papež už totiž sundal masku a začal ve spolupráci s kapitalisty (viz tzv. Druhá šelma Janova Zjevení) pod různými záminkami prosazovat likvidaci lidské svobody a nastolení globální vlády, někdy označované jako NWO…

    Ano je to tak, čtete správně: Prostředkem likvidace svobody a ovládání duší ovčanů je mj. islamizace Evropy, kterou se snaží Druhá i První šelma protlačit spícím nevědomým ovečkám pod falešnou záminkou humanity a obvyklou manipulací skrze emoce ega…

    http://www.ragauian.cz/konec-svobody-slova-na-zapade-v-primem-prenosu-za-vas-prispevek-na-facebooku-na-vas-poslou-policii-uz-brzy-novy-svetovy-rad-prichazi-tesite-se-nechame-ze-sebe-delat-voly-vite-ze-janovo/
    http://www.ragauian.cz/category/evropa-a-islam/

    http://www.ragauian.cz/category/evropa-a-islam/

 11. Dobrý den,
  četla jsem tento článek. Musím říci, že není vůbec dobře napsán Je zde plno nemyslů, omylů a lží. Bohužel. Jako studovaný člověk bych se pod pravdou tohoto článku nikdy nepodepsala. Je mi líto lidí, kteří nepíší pravdu. Tvrdost srdce z tohoto článku je naprosto vnímatelná. Patří k tomu i zdejší komentáře těch, kteří vůbec neví, o čem píší. Jen o zlu, to znají dobře, to vnímám z těch komentářů.

  1. Jituško, nejsem přímo autorem tohoto článku, ale za jeho obsahem si stojím… vážím si vaší otevřenosti a nebráním se přijmout vaši kritiku… a udělám vše pro to, abyste ji mohla na stránkách tohoto webu kdykoli psát… ale bohužel z oné tvrdosti srdce, o které hovoříte, nemohu ustoupit ani krůček… to, co označujete jako nesmysly, omyly a lži, jsou z mého pohledu zřetelné rysy dokumentující velkolepé podvody, které jsou po tisíletí zde na Zemi působícími satanskými silami mimozemských entit vydávány k oklamání lidí tak, jak už na to před dávnými věky poukazovali proroci… je toho mnoho, co není lidem dosud známo a co je před nimi dokonale tajeno… přál bych vám, aby se i vám jednou oči otevřely a mohla jste vidět i to, co vám zatím absolutně uniká… ale je to vaše cesta a je vaší právo se jí držet… jistě si najdete na internetu jiný web, který vám bude vyhovovat líp… přeji vám k tomu hledání krásný zbytek májových dnů…

  2. Rád bych se zeptal Jitko, zda jste vůbec četla některé z těch objektivních pozorování onoho slunečního zázraku? Chcete všechny ty svědky obviňovat ze lži? Náš článek obsahuje absolutně nejvíce odkazů na informační zdroje ze všech článků, co se na českém webu vyskytují. Rádi opravíme nepřesnosti pokud nám kdokoli poskytne věrohodné důkazy o tom, že někde máme chybu… sem s nimi!

   …ale my tam chyby nemáme, fakta byla pečlivě ověřena. Stejně tak byla pečlivě provedena např. i analýza fotografií sestry Lucie a fakta prostě mluví jasně. Otevřete oči!

 12. Dobrý den,
  Alberto Rivera, Tajné dějiny Jezuitů, svazek 5: kapitola 35.5 Zjevení Panny Marie – Fatimy
  V roce 1910 se Portugalsko stalo socialistickou zemí. Všude zavládly rudé vlajky a římskokatolická církev byla postavena před vážný problém. Všude znělo: »Pryč s církví«. Byl nejvyšší čas, aby se stal nějaký církevní zázrak. Jezuitské špičky domluvily s temným duchovním podsvětím zjevení Panny Marie. Takový zázrak měl mít mnohem větší dopad, než jen návrat Portugalska do železného područí Vatikánu. Bylo dohodnuto, že k tomu dojde ve Fatimě. Jezuité chtěli, aby se také do toho zapletlo Rusko, a navíc výběr místa zjevení se Panny Marie ve Fatimě mělo sehrát i důležitou roli v zatažení islámu pod »Matku církvi«.
  V roce 1917 tedy došlo ke zjevení Panny Marie ve Fatimě. Vystoupení »Matky Boží« sklidilo veliký úspěch, jehož výsledkem byla porážka portugalských socialistů.
  Katolíci v celém světě se začali modlit za obrat v Rusku a jezuité k této příležitosti zavedli zvláštní devítidenní období, tzv. Novenas Fatimy, které probíhalo po celé severní Africe pro upravení vztahů s islámskými zeměmi.
  Chudí Arabové pochopitelně považovali tyto svátky za uctívání Mohamedovy dcery a právě toho chtěli jezuité docílit. Arabové měli za to, že došlo ke zjevení Fatimy. Ihned po fatimském zjevení nařídil Papež Pius XII. své nacistické armádě jezuitů obsadit Rusko a další země pravoslavného náboženství a obrátit Rusko na římskokatolickou víru. O několik let později papež Pius XII. poté, co prohrál druhou světovou válku ohromil svět falešnou zprávou v novinách o tančícím slunci v rukou Fatimy. Byla to velká náboženská podívaná, kterou svět opět zbaštil. Nepřekvapuje to však, protože Pius XII. byl totiž jediný, kdo toto zjevení viděl.
  Jezuité plánovali další čtyři až pět zjevení, a to v Číně, několikrát v Rusku a několik zjevení i v USA. A lidé to opět zbaštili.

  Možná je pravda úplně jednoduchá, že žádný zázrak se nekonal a opět se církvi povedl krásný kousek, jak lidi podvést.
  Ani jedna jediná fotografie, jenom pár záběrů na lidi, několik výroků od lidí a údajných skeptiků atd.
  1. i 2. svědectví mluví o obrácení Ruska, o tom jak bude válčit a že bude brzo další válka, když se Rusko nepodvolí pod papeže. Možná už věděli přesný termín, kdy služebník Hitler zaútočí a proto ta jistota, ale nedopadlo to podle představ, tak proto nezveřejnili 3. proroctví, protože byl v Rusku komunismus a nevěděli, jak to bude probíhat.
  Všechno dává smysl, i to, že děti brzo umřeli a sestru Lucii věznili, protože možná nechtěli dál mlčet a hrát komedii. Možná proto to zděšení osob, které přečetli list od Lucie a zjistili, že neobsahuje proroctví, ale možná nenávistná slova od Lucie a to, že nejvyšší představitelé církve sprostě lžou.
  Když by tato úvaha byla pravdivá, tak by to mohlo taky znamenat, že jelikož už oznámili 3. proroctví a v něm zkázu, tak to může znamenat, že už i mají termín 3. sv. války.

  Další důvod, proč to není žena oděná sluncem je, že až pak by mělo přijít to období 1260 let. Nejspíš bude ta žena znamenat společenstvo pravých věřících, který se museli schovávat před církvi, když dostala oficiálně i světskou moc.

  Není ale potřeba se bát a pomáhat myšlením takovou budoucnost vytvářet. Jenom pracovat na lásce k sobě atd. a tím být šťastnější a vyrovnanější a tím pomáhat zároveň druhým.

  Taková úvaha
  Luboš

  1. Luboši máte pravdu v tom že se nikdo nemá bát, jediné co je podstatné je jít po Kristově Cestě lásky k sobě… Mějte rádi své bližní jako SEBE…

   Pravda je i to, že Rivera je většinou docela přesný (a my známe jeho práci), je také jisté že Fatimské sdělení bylo církví překrouceno k jejímu prospěchu — nicméně seriózní svědectví ateistů a odpůrců církve (kterých jsme vyjmenovali docela dost) — tato svědectví ateistů jednoznačně poukazují na nepřirozené jevy, které se tam udály. Jednoznačně zde působila nějaká nepozemská síla, která se pokoušela lidem cosi sdělit… a my jsme si dali dost práce se shromážděním co nejvíce svědectví, myslím že každý si může udělat názor. Informace jsme předložili na „zlatém podnosu“… kdo má oči k vidění vidí…

 13. Má to jeden háček – Janovo Zjevení (t.zv. Jan Theolog) není proroctví, ale záznam skutečných událostí ze 17.století př.Kr. (cca asi 1650 až 1620 BC). A také je vidět, že autoři už vůbec nevěděli, o čem píšou. Vzhledem k tomu, co se dělo, není divné, že se to tradovalo tak dlouho – chvála Bohu, že to Zjevení máme.

  1. Uvažoval jsem Jane zda raději rovnou nesmazat tento komentář, jelikož to co píšete není podloženo vůbec ničím… takto nevypadá věcný a podložený argument. Nestydíte se lhát? ragauian.cz má oproti tomu velmi komplexní a velmi smysluplné výklady, jako např. zde:

   http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-1/
   http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-2/
   http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-3/
   http://www.ragauian.cz/posledni-papez-je-osmy-kral-z-janova-zjeveni-17-kapitoly-aneb-skutecny-vyznam-proroctvi-o-sedmi-kralich/
   http://www.ragauian.cz/papez-chce-vice-muslimu-vice-vitani-a-jejich-volny-pohyb-po-evrope-aby-zrychlil-islamizaci-tak-krestany-nabada-aby-meli-mene-deti-drive-cirkev-antikoncepci-zakazovala-antikrist-je-tady/

   Co kdybyste zkusil cosi nastudovat a předložit něco podloženého? Nějaké věcné argumenty? Nějaká fakta?

   Wikipedie a všechna oficiální církevní literatura obsahuje nesmyslné a nepodložené výklady, koneckonců církev nemůže přiznat, že to ona je ten Janem prorokovaný Nový Babylon, ona babylonská nevěstka v purpuru a šarlatu žeano… nikdy to nepřiznají, protože by přišli o své dobré bydlo a možnost se flákat na úkor oveček…

   Nicméně datace tohoto díla je poměrně jasná a nezpochybnitelná:

   Early Church tradition dates the book to end of the emperor Domitian (reigned AD 81–96), and most modern scholars agree, although the author may have written a first version under Vespasian (AD 69–79) and updated it under Domitian. …

   https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Revelation#Title.2C_authorship.2C_and_date

 14. A ještě něco – ty úkazy byly u dubu a dub je takový hluboce kořenící dobře uzemněný přírodní hromosvod. Lesnické statistiky udávaly, že do nich opravdu tlouklo více než jinam. No a pak při větším vertikálním gradientu elektrického pole a ještě s pár polárními molekulami ve vzduchu kolem se opravdu může dít lecos.

  1. Tohle je Jane prostě čistá bezpředmětná spekulace! Kdo chce vidět tak vidí… třeba onen efekt který vysušil nejen šaty lidí ale i bahno rozšlapané davem po dešti… a moudrý zkusí pouvažovat, kde se asi ta obrovská sušící energie vzala, od blesku to rozhodně být nemohlo ;-) nebyl to přírodní jev. Kdo má oči k vidění a uši k slyšení tak může také vidět jednoznačná svědectví vědců skeptiků o rotujícím stříbrném disku-talíři… a kdo ví k čemu je mozek, může si fakta snadno domyslet. My naše čtenáře nepodceňujeme, takže to necháváme na jejich inteligenci….

Komentáře nejsou povoleny.