James Robinson zkoumá a restauruje kodex z Nag Hammádí

Gnostické myšlení 21.století ztratilo povědomí o tom, kudy vede cesta ke spáse duše. Naděje ale neumírá. H. P. Blavatská předvídá: Ve 20. století může být seslán více informovaný učedník, aby vydal nezvratný důkaz, že jediná Pravda o tom všem existuje. Pozná moderní gnoze nakonec svého zasvěcence?

Pokračujeme s rozborem gnoze » Traduje se, že skryté pravé zdroje všech náboženství byly ostře chráněny a  obecně nepřístupné zejména proto, že obsahují velikou moc nad životy lidí. Moc, která v rukou sobeckých vulgárních lidí by byla využita k tomu, aby procesu návratu jedinců lidského rodu do stavu „nové“ Jednoty zabránila.

Zákeřné zfalšování originálního Kristovského poselství lidstvu

Ale co se stát nemělo, se nakonec stalo. Antipoznání, popírání a likvidace Pravdy o tom, co je pro člověka skutečně důležité, se stalo v západní civilizaci předmětem řádění určitých egyptských, později pak židovských a následně i křesťanských rodových linií úzce propojených s někdejšími „bohy“ tohoto lidstva. Klíčovou roli pak sehrála římsko-katolická církev, která dokonale a až neuvěřitelně zákeřně zfalšovala Kristovo poselství lidstvu, jak si níže opět ukážeme. Přesto, anebo možná právě proto poslední dvě století zaznamenalo veliký nárůst zájmu o proces hledání pramenů moudrosti starých věků a jejich aplikaci pro dnešní dobu.

Poznámka: Vše na tomto světě má dvě strany… i ta mince, i pohled na křesťanství… pojďte se se mnou zamyslet nad tím, které ze dvou velkých náboženství, zda křesťanství či buddhismus lépe připravuje člověka na vzestup… kupodivu je to křesťanství, byť řada z vás, kteří jste ve snaze uniknout z pasti církevnÍch nesmyslných dogmat, překmitli směrem k náboženstvím východu, si to asi nemyslí! Jestlipak víte, proč tomu tak je? Přes veškeré výhrady, které je možno a nutno ke křesťanství západního typu mít, svým postupným úpadkem a degradací své role ve společnosti přispělo k růstu materialismu a ateismu a prudce zejména v posledních dvou stoletích podpořilo růst kvality vědomí lidského ega směrem k jeho až extrémnímu zdokonalení… a věřte nebo ne, teprve úplně „dospělé“ ego, které dokonale vyvinuto na bázi stále dokonalejšího propojení s intelektem předního mozku po řadu inkarnací tvrdě a bolestně naráží na stejně dokonale vyvinutá ega jiných lidí, přivádí do ega hluboce ponořenou lidskou duši k tomu vpravdě gnostickému poznání o tom, že cesta ega nikdy nevede, nepovede ba ani nemůže vést ke štěstí, prožívání lásky a spokojenosti… tedy k tomu, po čem duše ze své podstaty v lidském životě zde na Zemi silně touží… a teprve tehdy, kdy lidské ego, obvykle nakopáno do p*dele v dané inkarnaci nějakou reálnou životní krizí zděšeně konstatuje, že to nezvládá a stáhne se do ústraní a líže si rány, uvolní se v téže duši prostor pro zprvu slaboučký a později stále silnějící hlásek do té doby dozadu zatlačeného ducha… duše /a tedy člověk sám/ počíná definitivně chápat, že království boží, tedy lásku, štěstí a spokojenost nikdy nenajde ve vnějším světě v trvalém soupeření s egy jiných lidí, a má-li štěstí a dostatek kvalitních informací, otevírá se možnosti hledání téhož na „úzké“ Cestě dovnitř sebe… a zdokonalí své touto společností neuvěřitelně pokřivené a zejména v dětství zablokované psychické struktury natolik, že aniž by ve vnějším světě kolem něj došlo k výrazným změnám, on jej, ten vnější svět, ty dřívější problémy, snáší v klidu, v pohodě a s úsměvem… prostě řečeno s Kristem, jakmile učiní ty dva v sobě /bezpodmínečnou láskou/ jedním, dokáže pohnout horou svých problémů, které ho trápily po celičký jeho dosavadní život… a protože právě to se sem lidská bytost jako člověk přišla naučit, odmaturuje tak ve škole lidských duší zde na Zemi a dá této realitě pro příště definitivní sbohem… prostě spasí sám sebe a nemusí dalších dva, tři, pět tisíc či milion let s nadívanou husou či restitucemi v podpaží čekat na to, až mu církev laskavě zajistí jí slibovaný druhý příchod Krista… protože tento slib daný věřícím církví má asi stejnou reálnou hodnotu jako oněch dvaasedmdesát panen v nebi pro muslima, který pošle pár „káfirů“ do věčných lovišť a zahyne při tom radostně volaje „Alláhu akkbar“!

Jak jsem se už dříve předeslal, buddhismus je tak trochu reliktem někdejší vzpomínky na dobu, kdy zde byla ona do hmoty se ponořující civilizace „bohů“ dnešního lidstva. V rozporu se skutečnými potřebami lidské bytosti dnešní páté lidské rasy buddhismus uvázl ve stadiu, kdy se vší silou v dané inkarnaci snaží zastavit již na počátku a v průběhu života samotný vývoj ega k jeho plnému rozvinutí a nezbytné dospělosti jeho odmítáním… ovšem ono nedospělé ego v duši buddhisty si žádá dokončení svého vývoje a tahá tak jeho duši do stále nových a nových zrození.

Ostatně, vezměme si hlavní osobnost východního náboženství, dalajlámu. Většina z vás zná tradici hledání dítěte, do něhož se dalajláma znovu vtěluje. Byl-li by dalajláma skutečně na špici těch adeptů vzestupu v buddhismu, jak se o něm traduje, proč by se opakovaně vracel na Zemi? Vím, že pro mnohé z vás to bude nestravitelné, ale buddhismus je dokonalým vězením lidských duší, které na staletí a možná tisíciletí naprosto ztratily šanci na svůj pravý duchovní vývoj. Příčinu je nutno vidět v mylném důrazu kladeném tímto náboženstvím na přednostní sjednocení ducha buddhisty s Bohem na nebesích a negativní vztah k egu. Protože jedině správné je usilovat přednostně o sjednocení sebe sama /obou vnitřních duálních částí/ a vlastní znovuzrození v duchu, protože pak ta druhá fáze, přiblížení se k Bohu, nastává automaticky.

Snad pro názornost si řekněme, že priorita dosažení nové Jednoty sebe sama, svých „Já“ a „já“, před dosažením opětovné Jednoty dosud neharmonizované duše a Bohem je totiž tak samozřejmá jako fakt, že kvalitní erekce nutně musí předcházet skutečně kvalitnímu sexu s partnerkou. O to druhé bez toho prvního je sice možné se pokoušet, ale jistě budete se mnou souhlasit, že to asi nebude fungovat a je nebezpečí, že jak Bůh, tak partnerka vás pošlou někam.

Milí přátelé, pokuste se tedy spolu se mnou pochopit, proč západní gnoze tolik hledá poučení na východě. Jestli na něco přijdete, dejte mi vědět! Mně to prostě uniká!!!

Již jsem se někde ve svých textech zmínil o tom, že charakter výběru a přechodu osobnosti dalajlámy do nového lidského těla kopíruje praktiky černých mágů » A rozhodně ne náhodou má tohle dění mnoho společného s těmi metodami, jimiž si entity přední linie zednářských lóží Západu při krvavých magických rituálech převážně dětských či panenských obětí zajišťují kontinuitu vládnutí mezi jednotlivými generacemi.

Poznámka: Mnozí tzv. „konspirativní“ autoři upozorňují na fakt, že plánování vývojové linie lidstva tajnou světovou vládou přesahuje mnoho generací… a mají pravdu… představte si to třeba tak, že černý mág — démon — ponořený do těla nedávno zemřelého šéfa klanu Rothschildů v jiném, rovněž kdysi převzatém těle, někdy v 17. století plánoval se svými tehdy věrnými vývoj kapitalismu až do jeho dnešní úpadkové světové fáze s přechodem ke světové diktatuře NWO… v dalších převzatých tělech v 18. a 19. století si to jistil a ve své práci pokračoval, a ve dvacátém století a na počátku tohoto si to tu, v dejme tomu pátém či šestém v pořadí převzatém těle, dále v poklidu realizoval… když má přístup k prachům, hordy ochotných pomocníků si mezi běžnými lidmi vždy najde… v tuto chvíli prostě není otázkou, zda se tu nové vtělení právě odešlého Rothschilda objeví po odložení stářím zničeného těla znovu v řádu dnů, týdnů nebo měsíců… otázkou je, kde a v kolika letech věku převezme či již převzala tato vpravdě ďábelská entita tělo někoho dalšího v dané rodové linii, aby se mohla znovu chopit mocenských pák tohoto rodu a světa… lidičky, černá magie je mocná čarodějka a já vás ujišťuji, že není nutné se narodit z dělohy matky a přesto můžete žít svůj život zde na Zemi… byli to a jsou to ti stále stejní kluci tam ve špičce světové vlády, kteří tento způsob přechodu mezi životy aktivně provozují již od dob Atlantidy a starého Egypta, Kabalu židů nevyjímaje… proč si myslíte, že církevní kruhy vám obyčejným lidem magii zakazovaly a proč jste končili na hranicích v záři těch jejich jejich proklatých táboráků jako špekáčky s tehdy ještě sto procenty masa? …prostě co je dovoleno „bohovi“, není dovoleno volovi!.. a to by tak hrálo, abyste jim někdy nahlédli do karet!..

I ostatní náboženství mají bod kulminace ega k naprostému vyčerpání jeho vlastních možností teprve před sebou. Podívejte se třeba na ony „inženýry, doktory a atomové vědce“ z kozích chlívků střední Asie či ty potentní samce z afrického buše a tamních pralesů, vyznávající islám. Fáze omezení jejich lidského ega střetem s egy jiných lidí v jejich společenství je zatím v nedohlednu. Než jejich nezvladatelná ega vedená Alláhem na sebe začnou narážet a ztrácet naději na sebeprosazení se a vydají se poté z nezbytí na cestu k probuzení ducha v sobě, mají ještě co na práci: Likvidaci vaší kultury i vás samotných, vážení Evropané! A likvidaci bílé rasy v rámci planety této Země. Teprve poté, až na troskách vaší civilizace vystaví civilizaci svou a jejich společnost podobně jako ta vaše postupně maximálním zdokonalením ega /v jeho programu „sobectví a oddělenost“/ se atomizuje a  ztratí přirozenou schopnost semknutí se a ochrany sebe sama proti cizí moci, budou pak „sejmuti“ zase nějakou jinou skupinou barbarů odjinud. Copak to bílá rasa neudělala v podobném rozsahu s původní civilizací obou Amerik? Národní karma naštěstí funguje a Germáni a Anglo-sasové teď dostávají pořádně na p*del.

Co je příčinou snahy o míšení ras? Proč mocipáni chtějí zabít „bílou“ rasu?

Jestlipak víte, vážení členové bílé rasy, proč jste se tak náhle /z vašeho pohledu/ ocitli na seznamu entit určených k likvidaci? Prostě proto, že tu ještě jste. Měli jste dost času už tu nebýt a odebrat se včas do toho božího království, o kterém vám Kristus už před dvěma tisíci lety řekl, že je tady, jen vy ho nevidíte. Vaše vlastní křesťanství v čele s těmi vatikánskými bastardy vás učinilo slepými a nechalo vás osudu napospas.

Poznámka: Zajímá vás, co je pravou příčinou snahy o míšení ras? Pokud evropská žena porodí dítě partnerovi ze stejné rasy, tak jejich geny umožní vznik fyzického nosiče, který je schopen přijmout dokonalou duši z vysokých jemnohmotných světů směřující k znovuzrození v duchu. Při inkarnaci pak se uplatňuje tzv. zákon přitažlivosti stejnorodého za působení energií především matky, ale samozřejmě i vliv otce je nemalý… Nízký stupeň vývoje duše na linii ego-duch u příslušníků jiných etnik, následně v případě smíšených partnerských vztahů značně snižuje schopnost nově vzniklého fyzického nosiče přijímat špičkové duše a při vtělování se uplatní ty podstatně méně vyspělé… Rozdílnost úrovně vývoje té které společnosti nebo vyznavačů toho kterého náboženství je nutno hodnotit podle rozhodujícího kriteria vyspělosti, t.j. podle dosaženého podílu ego-duch v součtových duších členů dané skupiny… Vy, kteří jste prošli mou školou, jistě víte, o čem je zde řeč. Při mísení uvedených rozdílných kultur tak nutně dochází k erozi duchovní vyspělosti celé společnosti a ti vládnoucí alkoholici, šašci, blázni, idioti a dábloví zplozenci přitom jistě chrochtají blahem… mají totiž představu, že se jim tím pádem bude stále méně někdo plést do cesty…

Kde je ukryto skutečné Poznání?

Tak se ještě jednou znovu, a i tentokráte trochu jinak než dříve, podívejme na to, kde a v čem je ukryto to tajemné poznání, které dnešní gnostici tak dlouho, tak usilovně a tak marně hledají. Věnujme se tomu, co je skutečnou Pravdou a Poznáním o vás, o vašem životě zde a o tom, co je cílem vašeho bytí zde a o čem zatím mnozí celkem nic nevíte. Hledejme ono Boží království, o němž Kristus hovoří už před dvěma tisíci lety jako o něčem, co už je tady, ale my ho nevidíme.

Prvním, a dosud v historii lidstva páté rasy jediným zasvěcencem, který skutečné Poznání měl a Pravdu znal, byl člověk, jehož možná znáte pod jménem Ježíš Kristus. Nikoli vtělený Bůh od samotného narození z těla ženy s neporušenou panenskou blánou, jak vám říkají ti Večerníčci v kostelích. Byl to člověk jako já nebo vy. Tedy duchovní bytost vtělená do duše a spolu s ní ponořena do uniformy těla člověka páté rasy. Ovšem duchovní bytost, která za svého života postupně zvládla a s láskou k sobě pozvedla své ego do výšin blízkých svému duchu, aby mohla postupně bez vnitřního odporu ega do své aury vtáhnout energeticko-informační obsahy všech svých vyšších duchovních těl v tomto vesmíru. A pravdou je, že těch energo-informačních obsahů u Krista nebylo málo, protože nejvyšší část Kristova vědomí byla součástí vědomí Ducha svatého /nejvyššího ducha tohoto vesmíru/ a definitivně do něj sestoupila při onom křtu již jako dospělého muže v provedení Jana Křtitele. Člověk Ježíš Kristus tak stál nohama na Zemi a vědomím na vrcholu oné slavné hory poznání, o které jsem vám už dříve něco psal.

Ostatní adepti, tolik opěvovaní představiteli gnoze, byli těmi, kteří Poznání a Pravdu pouze tušili, aniž by ji byť koutkem oka zahlédli. Poslechněte si, co na to říká podle Wikipedie údajně nejvýraznější postava gnosticismu minulosti: Helena Petrovna Blavatská /12.8.1831–8.5.1981/, zakladatelka Theosofické společnosti, která bývá veřejně označována za jednu z největších autorit devatenáctého století v oblasti gnóze. Dovolím si vám ocitovat pár řádek z doslovu k její Tajné Nauce z roku 1888, kdy se z tehdejšího pohledu jasně vyjádřila k poznatelnosti oné úzké cesty podle Krista současnou  gnostickou praxí /cituji/:

„Tyto pravdy se v žádném případě nepředstavují jako odhalení a ani autor nezastává pozici odhalitele záhadné nauky, která je nyní poprvé v lidské historii  zpřístupňována lidem… protože to, co je obsaženo v tomhle díle, se nachází v tisících svazcích, zahrnujících skripta velkých asijských a raných evropských náboženství… dnes se pokoušíme dát dohromady nejstarší nauky a udělat z nich jeden nezlomný celek.“ – H. P. Blavatská, The Secret Doctrine, 1888

A o kus dál pak pokračuje /cituji/:

„Je zbytečné vysvětlovat, že tato kniha není tajnou naukou ve své úplné celistvosti, ale pouze vybraným množstvím fragmentů jejích základních principů. … Je asi vhodné se jasně vyjádřit, že toto učení obsažené v těchto svazcích, jakkoliv částečné a neúplné, nepatří k k žádnému  náboženství. Základem těchto všech je Tajná Nauka. Z ní ve svém vzniku pramení různé náboženské systémy, které se nyní spojují zpět do jejich počátečního elementu, ze kterého každá záhada a dogma rostla, vyvíjela se a materializovala se. – H. P. Blavatská, The Secret Doctrine, 1888

Je tedy zřejmé, že ani žena považovaná za zakladatelku a předního nositele moderní gnoze, sama neviděla světlo na konci tunelu. Ale tuší, že to Světlo existuje a v závěru hodnocení své práce dodává toto /cituji/:

V 20. století může být mistry moudrosti seslán více informovaný a mnohem vhodnější učedník, aby dal konečný a nezvratný důkaz, že existuje věda zvaná Gupta-Vidya. A tato rovněž, stejně jako kdysi-záhadné zdroje Nilu, zdroj všech náboženství a filozofií současně poznaných světem, byla po mnoho let ztracená, ale nakonec znovu objevena. – H. P. Blavatská, The Secret Doctrine, 1888

Když tuto její informaci srovnáme s tvrzením Abd-ru-shina o příchodu Syna člověka, který znovu přinese to, co již jednou vám přinesl Ježíš Kristus /viz minulý text/, začíná to být zajímavé! Nezdá se vám? Ještě ne?

Tomášovo evangelium z Nag Hammadi je dokazatelně věrohodnější než církevní kanonická evangelia

Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).
Papyrus s textem Tomášova evangelia z Nag Hammadi v Egyptě. Tomášovo evangelium je autentická a nejlépe dochovaná Kristova informace, kterou máme k dispozici. Jako jediné uniklo církevní cenzuře. Důkazy o jeho pravosti najdete v našem seriálu o vzniku Nového zákona (Tajnosti církve).

Tak začněme tím, že se znovu podíváme na některé Kristovy originální, nijak neupravované výroky zapsané v Tomášově evangeliu. Vy, kteří Tomášovo evangelium a historii jeho objevení a překladu neznáte, najdete podrobnosti zde:

Jistě vám tam m.j. padne do oka na první pohled text vyjádření emeritního profesora Dr. Jamese M. Robinsona.

V roce 1961 organizace UNESCO sestavila zvláštní komisi pro zkoumání nálezů z Nag Hammádí a jejím vedením pověřila profesora Jamese M. Robinsona, pozdějšího ředitele Institutu pro antiku a křesťanství (Institute for Antiquity and Christianity, IAC) v kalifornském Claremontu. Robinson se podílel se svým institutem na zpracování a překladu takto získaných dokumentů a na adresu Tomášova evangelia a jeho vztahu k biblickému Novému zákonu tak, jak je dnes církví prezentován, prohlásil:

„Tomášovo evangelium odpovídá žánru apoštolské literatury mnohem spíš než kanonická evangelia. Kanonická evangelia se tak dostávají do obdobného druhotného postavení, které dřív deklasovalo jiná evangelia jako apokryfní. Jasné rozlišení mezi tím, co je kanonické a co ne, se začíná ztrácet… Konkrétní důvody, které se v rané křesťanské literatuře uváděly pro přijetí nebo vyloučení daných textů, nejsou už dnes často přesvědčivé… Běžný tradiční křesťanský předpoklad, že Ježíš kanonických evangelií je právě takový, jakým Ježíš byl, a že jeho učedníci mu rozuměli tak, jak o tom svědčí Apoštolské vyznání víry, a že proto křesťanské pravověří zůstávalo po staletí věrné tomu, co učil a činil — tato konstrukce je už prostě neudržitelná…“

Tato konstrukce je už prostě neudržitelná!

James Robinson zkoumá a restauruje kodex z Nag Hammádí
James Robinson zkoumá a restauruje kodex z Nag Hammádí

Tým Jamese M. Robinsona zpracoval i rozbory stávajících kanonických biblických textů evangelií a v řadě případů nemohl v evangeliích podle Matouše, Jana, Lukáše či Marka výroky obdobné výrokům v Tomášově evangeliu nalézt. Uvádí proto místa v kanonických evangeliích, která se dají označit za podobná těmto originálním výrokům » Sami můžete posoudit, jak církevní přepisovači zanechali nesmazatelné stopy překrucování na Bibli, kterou údajně podle nich psal osobně sám Bůh. Trochu málo respektu z jejich strany k vlastnímu všemohoucímu Bohu, nutno dodat.

Pojďme tedy po stopě jako ohaři, uvidíme, co objevíme v rámci oné konfrontace originálního a církví falšovaného znění vybraných biblických citátů. První a klíčovou částečku onoho pravého Poznání v Kristově podání jsme zmínili již v předchozím textu. Vraťme se k němu i dnes a připomeňme si jeho znění /cituji/:

113 Jeho učedníci mu řekli: Kdy přijde království? (On pravil:) Nepřijde, když bude očekáváno. Neřekne se: “Hle, je tady!”, nebo: “Hle, tam!”. Vždyť království Otce je rozšířeno po celé zemi a lidé ho nevidí. (L 17,20-21; Mt 24,23)

Ano! Vydávám vám osobní dobrozdání, že je zde přítomno, to, co Ježíš nazývá Královstvím Otce, že je všude, kde jste i vy. Potvrzuji, že jsem ho já sám našel na dosah vlastní ruky! A zdaleka už nejsem sám! Dokázala to už řada lidí, kteří o to požádali a já jsem nasměroval jejich pohled správným směrem. Takže žádný hoax, ale skvělá realita.

Vždy jste ho měli a i v této chvíli ho máte na dosah i vy, to Království nebeské s jeho klidem, mírem, štěstím a pohodou. Trvalý mír, klid, štěstí a pohoda toltiž není dán seskupením vnějších událostí vašeho života, kde je ochotna valná většina v vás ho hledat a přijmout. Pokud se to výjimečně stane, přece víte, že se to rozplyne v nejkratším čase jako dým a znovu přichází deziluze všedních dnů. Trvalý mír, klid, štěstí a pohoda mohou být trvale pouze vnitřním stavem vaší duše, se kterým reagujete na události v okolí a v němž setrváváte bez ohledu na náročnost dějů kolem sebe. Nevěříte, viďte! Není divu, tohle hlavou nepochopíte, jak říkají gnostici, tohle si prostě musíte prožít.

Nevidíte ho, nevnímáte ho, to nebeské království ve vás, protože podobně jako já a každý z vás jste byli již v prenatálu, ve chvíli narození a kdykoli potom ponořeni do falešného obrazu světa, sebe sama a tohoto lidstva, do kterého jste byli vsazeni stejně jako před vámi vaši rodiče a všichni lidé kterékoli doby.

Obvykle /dokud se nevydáte na cestu hledání toho, co máte na dosah ruky/ žijete v závoji iluzí, v zajetí svých předsudků a představ, v zajetí falešných vizí a díky vaší neschopnosti  být sami sebou v bezpodmínečné lásce k sobě samým je pro vás tento vstup do království Otce přístupný asi tak, jako by byl někde v Patagónii.

Podívejme se, co nám specialisté z týmu profesora Jamese M. Robinsona vybrali jako adekvátní formulace k výše uvedenému pravému Kristovu výroku z kanonických evangelií? Tady je máte:

Lukáš 17,20-21: Když se ho jednou farizeové zeptali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!‘ anebo: ‚Je tam.‘ Boží království už je přece mezi vámi!“
Matouš 24,23: Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

Ano, i takhle je možné! I takto je možno zcela jasnou Kristovu informaci rozmělnit a zpochybnit tak, aby jste mohli hledajícím vzít základní záchytný bod. Tedy ten, že mají začít hledat Otcovo království kdykoli, ihned, bezprostředně u sebe /či v sobě, jak uvidíme dále/. Jste církevním bafuňářem a tušíte dobré bydlo a tak začnete touhle malou úpravou Kristova výroku někdy v roce 300 n.l. a postupně se zákonitě dostanete v 21. století k závazným doporučením svým ovečkám, aby věřily a modlily se, hlavně aby nic samy nepodnikaly a na nic nesahaly, aby se Kristus při svém druhém příchodu na ně nenasral a nenechal je tady. Tedy hrozba Božího trestu za vlastrní aktivitu a neposlušnost vrchnosti.

Podívejme se na další dílek do skládačky. V prvním přiblížení, v první kapičce Pravdy a Poznání nás Kristus ujistil, že Království Otce je již tady, na Zemi mezi námi. V té druhé kapce nám doporučuje, co dělat, abychom to Otcovo Království našli. Jeho rada zní rozumně a podívejme se na ni spolu:

2 Ježíš řekl: Nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne. A až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest. (Mt 7,7-11; L 11,9-13)

Kristus neříká, že to bude jednoduché. Naopak, připravuje vás na to, že až naleznete to /co vás zatím možná ani nenapadlo hledat/, budete otřeseni a budete se divit. A jistě nehovoří o věcech hmotného světa, ale o duchovním Poznání a Pravdě o tom, co jest. Vy, převážně již více než dospělí lidé, máte být tedy otřeseni, šokováni a máte se divit.

Vy se v títo chvíli nejvíce ze všeho divíte tomu, že byste se jěšně někdy měli divit. Na tomto světě vás přece už nic nemůže překvapit. Ale se mýlíte, přátelé! Možná už jste ale někdy měli pocit, že se vám to i stalo. 6e jste se tedy už skoro divili! Třeba tehdy, když jste absolvovali ten či onen velmi zajímavý kurs duchovního poznání něčeho či přečetli tu či onu knihu. Nebo když jste zjistili to či ono v rodinných konstelacích či v regresních vstupech do minulých životů. Nebo když jste získali první zprávy vlastním channelingem či jste se dozvěděli „fakta“ o skutečné délce tykadélek na hlavách Marťanů v tolik čteném Matrixu pana Chvátala.

Možná jste prožili i tohle všechno, najednou či postupně, a máte pocit, že jste se divili už dost. Ale zodpovězte si otázku: stalo se vám i to, co předpokládá Ježíš Kristus? Že totiž díky tomu všemu, co jste získali za léta pilného studia /a značné sumy peněz/ ze svého vnějšího okolí, ze zkušeností a poznatků jiných lidí, jste se konečně také stali pány nade vším, co jest? Stali jste se pány alespoň nad svým životem, když už ne nad vším? Určitě ne, viďte! Spíše se stalo to, že jste zůstali tak trochu v šoku z toho, že se musíte opět ponořit po těch fascinujících duchovních zážitcích do té poněkud zku*vené denní reality vlastního života zde na Zemi!

Široká nebo úzká Cesta?

Takže, zdá se, že skutečně tzv. široká cesta k Bohu, cesta hledání Poznání a Pravdy v názorech, zkušenostech a radách jiných lidí ve vnějším světě kolem vás, opravdu nefunguje. A co církevní autostráda víry pro miliardu a více lidí najednou? Specialisté na biblické texty z týmu Dr. Robinsona přiřadili z nedostatku jiných možností k výše uvedenému originálnímu Kristovu výroku z Tomášova evangelia tyto z klasických biblických evangelií. Například výrok z Matoušova evangelia /cituji/:

M7,7-11 Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré věci těm, kdo ho prosí?

A ještě jeden případ, podle týmu pana Robinsona tomuto Kristovu výroku nejlépe odpovídá z Lukášova evangelia výrok tento /cituji/:

L 11, 9-13 Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?“

Tady jste v přímém přenosu svědky staré dobré církevní cenzury a kroucení biblického „biče“ z exkrementů církevní věrchušky aplikované na originální Kristovy výroky někdy v průběhu prvních staletí po Kristu, kdy se náboženství stalo oficiální státní doktrínou. Na tehdejším koncilu kolem roku 350 našeho letopočtu některý z těch církevních šéfdebilů rozhodl, že platí to, co řekne on a ne ten pitomý Kristus, aby do něj hrom bacil. Takže  nějaké ty originální Kristovy pitomosti se přece nemohou stavět do cesty potřebě udržet lidi v nevědomosti a proto je třeba falšovat, falšovat a falšovat… A tak díky Vatikánu a jeho poskokům jste pravděpodobně zmeškali  už mnohokráte vlak odjíždějící do Království nebeského prostřednictvím toho, že jste nedokázali objevit, co před vámi ti hajzlové skryli. A proto jste si ani nemohli prožít ten avizovaný šok! Natož se stát pány všeho, co jest!

Co když je to někde úplně jinde, kde vás to nikdy hledat nenapadlo?

Nenašli jste to tedy ani tam, ani tady, ani onde, ten vstup do Božího království? Nenašli jste to za dva tisíce let spolu s ostatními hledači a ani teď s použitím nejmodernějších GéPéEsek na širokých dálnicích esoteriky či víry v okolním světě? A dokonce ani na cestě do řiti ateismu? A napadlo vás někdy, že to tam prostě není? Co když je to někde úplně jinde, kde vás to nikdy hledat nenapadlo?

Cesta Kristovské lásky k sobě

Třeba uvnitř vás! Že to tam znáte a proto vás nemůže nic překvapit? A co když právě tohle přesvědčení o znalosti svého nitra je váš tragický stovky a tisíce let trvající omyl vnucený vám  všemi těmi pámbíčkáři i moderními guru? Co když je to součástí Satanova spiknutí proti vám a vaší cestě při hledání Království nebeského? Co když ten Kristem slibovaný šok se dostaví, když právě tam uvnitř najdete to, co by vás nikdy nenapadlo, že tam může být a vy se konečně budete moci divit?

Tak si přidejme další, v pořadí třetí Kristův výrok, tu třetí kapičku,  která v přímé linii poukazuje na způsob, jak získat to pravé Poznání a dozvědět se Pravdu o tom, co jest. Poté, kdy vás Ježíš upozornil, že nutně budete otřeseni a budete se divit tehdy, až naleznete, co hledáte, vytyčil před vás i první krok na této nové, dosud vámi naprosto opomíjené cestě. A dvojnásobně svými výroky v originálním Tomášově evangeliu vás vyzval k tomu, abyste udělali toto /cituji/:

48 Ježíš řekl: Když dva spolu uzavřou mír v jednom domě, pak mohou říci hoře: “Pohni se”, a ona se pohne. (Mk 11,23; Mt 18,19; Mt 21,21)

A protože to, co je důležité, zopakovává se dvakrát, tak Juda Tomáš zapsal i tento jeho výrok /cituji/:

06 Ježíš řekl: Když dva učiníte jedním, stanete se Syny člověka. A když řeknete: “Horo, pohni se”, tak se pohne. (Mk 11,23; Mt 18,19;21,21) 

Tohle už není nic jiného než pořádná vrata vedoucí k onomu žádoucímu cíli. Lidé jako Blavacká a další v oněch pro vás zatím zazděných vratech pro sebe pootevřeli alespoň tu nejužší škvírku a nahlédli do toho, co se za oněmi vraty skrývá. Je to cesta lásky k sobě, cesta harmonizace mužských a ženských energií v nitru vaší duše. Je to o společném tanci vašich dosud po věky dokonale od sebe odloučených energií vnitřního muže a vnitřní ženy, kteří kdysi vypadli z původní jednoty sebe sama a nyní naleznou cestu k opětovnému sjednocení! A hlavně, ten tanec musíte začít provozovat tady a teď, ihned, v reálném životě všedních dnů a ne někde na pomezí „nebe“ v těch zasraných meditacích či tehdy, až zrovna nebude nutno mýt okna, aby vás sousedé nepomluvili.

Tu masivní zeď před tu bránu vedoucí k onomu znovuzrození vašich duálních energií do jednoty sebe sama a tedy i do Jednoty s Bohem tam někdo postavil. Ten někdo je vám skrze mé, celkem nelichotivé výroky, znám už jako staré, prošlapané, zpráchnivělé boty. V podstatě je to od samotného počátku o tom, zda dokážete odmítnout klasický církevní výklad o tom, že máte „milovat bližního svého jako sebe sama“ s důrazem na „miluj bližního svého“ a pochopíte, že máte položit důraz také na ono „miluj sebe sama“. Protože máte-li učinit v sobě dva jedním, není to o ničem jiném než o harmonizaci vlastního vnitřního muže a vlastní vnitřní ženy skutečnou vnitřní láskou k sobě. Pochopení tohoto skutečného významu Kristova výroku je tak snadné a jednoduché, že si církevní teplí bratři s obvykle pedofilními sklony dali velikou práci, aby tyhle Kristovy výroky v bibli pozměnili k nepoznání.

Študovaní kluci z týmu výše zmíněného pana Robinsona k těmto Kristovým výrokům přiřadili aktuálně jim nejbližší a k nepoznání deformované výroky z totálně cinknutých kanonických evangelií, například tento /cituji/:

Mk 11,23 Ježíš jim na to řekl: „Mějte Boží víru. Amen, říkám vám, že kdokoli by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře,‘ a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to.

A co říká Matoušovo evangelium /jehož autorem dokazatelně není Matouš/ které bylo sestaveno církevníky až asi dvě stě let po Ježíšově odchodu z této reality /cituji/:

Mt 18,19 Říkám vám také, že pokud se dva z vás na zemi shodnou ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce.

…a kousek dále tomu nasazuje „korunu“ tímto /cituji/:

Mt 21,21 Ježíš jim odpověděl: „Amen, říkám vám, když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře!‘ stane se to.

Pochopili jste? Podle církevních falzifikátorů, nikoliv vaše rozhodnutí a práce na sobě samém vám umožní najít sebe sama, spasit sebe sama a pohnout horou svých problémů. To vyškrtli! Zlikvidovali! Zničili! Jedině slepá víra, toť prý je váš cíl, který si oni přejí! Prý budete-li věřit, stane se to. Hlavně držte hubu a krok. Kristus to zařídí a my se u něj přimluvíme! Banda idiotů, která ale umí dobře manipulovat své ovečky! Podívejte se na sebe, lidé, kde je vaše aktivita? Necháte si vše líbit, dáváte jim bez odporu restituce, volíte je, nevadí vám, že váš stát rozkradli. Ničí vám vaši mladou generaci, prý nebude na vaše důchody. Copak se v téhle zemi nenajde ještě nějaký Žižka, který /obrazně řečeno/ ty pražské zku*vysyny ve vládě, parlamentu, senátu a církvi „přezkouší“ cepem a sudlicí?

Co na to říkáte vy, kteří jste tu stále ještě v době více než dva tisíce let po Kristu a věříte, věříte a ku*va věříte a vidíte všude kolem sebe pořád ten samý a ještě horší bordel a žijete obvykle v permanentních stresech? Řekl bych, že byste si rozhodně měli začít připadat jak ten chlap, co letí po hlavě z dvoustého patra a právě si říká: „…ještě deset me!rů, ještě je to dobrý!“ Myslete na to, co bude, až dopadnete až dolů!

Takže vytáhněte hlavu z písku a přestaňte věřit, že to nějak dopadne! ANO, DOPADNE! TVRDĚ DOPADNE! TÍM SI BUĎTE ABSOLUTNĚ JISTI!!!

To není vize apokalyptická, to je vize naprosto reálná, z tohoto světa. Nechme to dnes jen na tak na počátku. Vím, že nepíšu pro malé děti a nechávám vám proto prostor k zamyšlení se nad svými životy. Dávám vám jen ty tři oříšky pro Popelku, jen ty tři kapičky Pravdy a Poznání do začátku. A nevylučuji, že mne ještě někdy zase popadne ta trapná chuť psát něco pro lidi, kteří prostě tohle neumí a nechtějí číst a mají to všechno u p*dele.

Těch pár z vás, pro které to neplatí, mi jistě prominou. Zatím tedy končím. Tuším, že i v tomto podání je tahle Pravda a tohle Poznání až příliš jednoduché, abyste ho vzali na své vědomí přetížené tímto světem a jeho svody.

Zamyšlení závěrem

Připusťte si závěrem alespoň na vteřinku představu, že vám jako ragauian v roli jakéhosi předskokana tlumočí opětovně pravé Kristovo učení, tak, jak to má udělat po svém příchodu na konci věku Duch svatý alias Syn člověka.

Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India
Didymos Judas Thomas, brother of Jesus and apostle of India

A druhou vteřinku se zamyslete na tím, proč Ježíš Kristus jen tak mimochodem prohlásil to, co si jeho bratr Juda Tomáš poznamenal takto /cituji/:

44 Ježíš řekl: Kdo se rouhá Otci, bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá Synu, bude mu odpuštěno, a kdo se rouhá svatému Duchu, nebude mu odpuštěno na zemi ani na nebi. (Mk 3,28-29; L 12,10)

V té třetí vteřince se třeba stane zázrak a vám něco dojde! Třeba že jen ty tři kapičky a trochu práce na svém nitru tvoří vlastně rozdíl mezi tzv. Věčným životem a věčným zatracením!

 

16 komentářů u „Gnostické myšlení 21.století ztratilo povědomí o tom, kudy vede cesta ke spáse duše. Naděje ale neumírá. H. P. Blavatská předvídá: Ve 20. století může být seslán více informovaný učedník, aby vydal nezvratný důkaz, že jediná Pravda o tom všem existuje. Pozná moderní gnoze nakonec svého zasvěcence?“

 1. Milý Pavle…..skvelé ….vy ste ten mesiáš ….vďaka za Vašu námahu za Váš čas ktorý venujete ľuďom….prešla som Vašou školou a nie je nič pravdivejšie na tomto svete…..pracujem stále na sebe a pomohlo mi prežiť. …ťažkú životnú etapu….posielam vďaku a prajem veľa síl aby ste mohol ďalej písať pre nás ktorých ste priviedol na cestu….z úctou a zo srdca iveta

  1. Je skvělé slyšet vaše životní zkušenosti, děkujeme…

   …a ještě skvělejší zprávou je, že každý tohle „vlastnoručně“ může sám-se-sebou udělat… a nemusí za to doživotně platit církevní desátky a daně, ani jim líbat prsteny a poníženě poklonkovat jako otrok ;-) Byli jsme stvořeni k Božímu obrazu! Ne proto abychom temným byli k smíchu, byli za voly a dělali jim otroky! CESTA JE V NÁS SAMÝCH, V NAŠÍ MYSLI:

   Tomáš 70. Ježíš řekl: To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

   http://www.ragauian.cz/sebelaska-karmicky-zakon-a-smysl-zivota-nejdulezitejsi-temata-cloveka-vite-uz-kdo-jste-vy-osobne-vite-uz-jak-prakticky-realizovat-lasku-k-sobe-sama-nema-to-nic-spolecneho-se-sobectvim/

 2. „Jestli na něco přijdete, dejte mi vědět! Mně to prostě uniká!!!“

  Článek jsem zatím dočetl až k této větě a nedalo mi to, abych reagoval svou zkušeností.

  Když jsem ve svývh 40ti letech přišel na to, že život obnáší také jiné věci, než jen materialismus, a začal jsem hledat, jako první jsem odmítl křesťanství. A to z toho důvodu, že jsem „viděl“ rozdíl v tom, co církev hlásá a co dělá skutečně (a živě jsem si dovedl představit život pod tímto vedením – oblbováním). Také se mi nelíbilo čekat až po smrti, protože jsem v této době ještě nic nevěděl o Životě jako takovém, ani o životě mimo tělo. Tyto pojmy mi nic neříkaly. Ale první kniha, kterou jsem na dané téma četl, mne velmi zaujala a také měla příznačné jměno: Cesta za Pravdou. Stala se vlastně symbolem pro mé hledání a přišla ke mě vlastně takříkajíc sama. Byla vlastně o indické cestě a jen proto, že nebyla křesťanská, jsem byl schopen přijmout ji jako náboženskou knihu, která mne natolik zaujala, že jsem začal hledat, co se za tím skrývá doopravdy. Nakonec mne to okruhem (asi šesti let) poslalo k výkladu Bible panem Makoněm a pouději jsem si uvědomil, že mne takto okruhem k sobě táhl Kristus a to jen proto, že díky křesťanům jsem mu vzdoroval a on nemohl ke mě přijít přímo.

  Tak takto to fungovalo u mne.

  1. Ano, bohužel ti temní stvořili velmi rafinovanou DVOJNÁSOBNOU PAST na duše v podobě katolické satanské církve:

   * 1 * slepě věřící ovečky zůstanou v pasti překrouceného a hlavně NEFUNKČNÍHO katolicismu, ale stále tam je polopravda, která někoho může přesvědčit…

   * 2 * ta menší část, co z pasti uteče, většinou tzv. vyleje s vaničkou i dítě a šmahem odmítne křesťanství komplet (a tím pádem i ono EXTRÉMNĚ DŮLEŽITÉ JÁDRO KRISTOVA UČENÍ) — lidé totiž mají sklon k duálním extrémům… zdá se že Cesta vyváženosti je pro ně nejméně pravděpodobná. Církev samozřejmě mnoho duchovních lidí odrazuje svým modlářstvím, které nedává smysl… a Ježíš je pro většinu takový, jak jej vykresluje církevní propaganda a tedy bez skutečného hlubšího poznání…

   V tomto případě většina těch utečenců utíká tak daleko až zůstane zavřena zase v jiné ohrádce (třeba buddhismu)

   Jediný recept, který mohu doporučit z vlastní zkušenosti — pokud chcete skutečně poznat pravdu, nesmíte ustávat v hledání, dokud nenajdete — u mne to bylo např. tak, že jsem si prostě chtěl ověřit to, co křesťanství říká (protože jsem v něm vyrostl), oproti církvi samozřejmě existuje mnoho oprávněných námitek…

   Poctivý hledající MUSÍ VZÍT V POTAZ VŠECHNY RELEVANTNÍ KRITICKÉ NÁMITKY, jen objektivní zdrojová pravda přežije všechny námitky, jen tak ji můžete najít… BEZPODMÍNEČNĚ si musí zachovat objektivně kritický pohled a VŽDY „vyžadovat“ smysluplnost od nalezených informací…

   Takže pak postupně objevíte že církev sama porušuje Kristovy příkazy dokonce i z oficiální Bible — tedy že námitky nejsou vůči skutečnému Kristu, ale proti pokřivení, která udělala mocenská organizace-církev… ale pak jdete dál a zjistíte že vyškrtali mnoho původních evangelií, dostanete se k Origenovi, kde už jste v podstatě u originální pravdy a zjistíte že i jeho se církevníci pokusili spálit, a že to dílo přežilo jen „náhodou“… Pak se dostanete do Nag-Hammadi přes silné mlžení teologů, kteří Tomáše a gnózi snaží obecně znevěrohodnit, ale zjistíte že jejich argumenty jsou postaveny jen na zcenzurovaných faktech (tedy ve vzduchu)… nakonec najdete Tomáše, který vám začne dávat smysl až poté co pochopíte, že když mluví o dvou, kteří mají uzavřít mír a spolupráci — tak že mluví o těle a o duchu, kteří spolu soupeří, zatímco by měli spolupracovat — a pak vše začne dávat dokonalý a NAVÍC I SILNĚ INTUITIVNÍ smysl.

   Při poctivé snaze vyjasňovat protiargumenty přirozeně hledáte i mezi „východními“ myšlenkami, ale pokud si zachováte objektivně kritický pohled, objevíte že ani tam není vše růžové, ani tam vše nedává smysl… např. ty známé nesmyslné snahy o rozplynutí v nirváně, zjistíte třeba že Krišnovci i další pěstují nekritický až modlářský kult vůči svým guruům… že se vlastně ani moc neliší od papeženců, objektivně pak poněkud šokovaně zjistíte že dalajlamové jsou vlastně černými mágy… atd.

   Ano bohužel pravda byla papeženci skryta a potlačena velmi důkladně — a na tak komplexní pátrání na vlastní pěst lidé většinou nemají čas, mají přece daleko zábavnější věci :) — studium teologie pak ovečky většinou zabetonuje ve lžích ještě více, jelikož teologové místo hledání pravdy splétají konstrukce pro podpoření papežských dogmat…

   Naštěstí ragauian.cz ta fakta vystopoval a ta fakta-stopy můžete najít v seriálu „Tajnosti církve“…

 3. Ještě poznámka k tomu Ješuovi – pokud tedy vezmu za věrohodný tento text http://www.jeshua.cz/
  Tak potom to nebylo jen tak a Ješua sám přiznává, že jeho poslání bylo připraveno již před jeho inkarnací. Bez jakýchkoliv zásluh.
  To znamená, že měl ve vínku jakýsi potenciál, který ve svém životě aktivoval. Ano, udělal sám na sobě hodně práce, ale to samo by nestačilo pro tak velký efekt.

  My ostatní tady teoreticky můžeme dospět ke stejnému stavu, ale brání tomu naše prožitky a temnota v našem egu. Ta temnota byla nasbírána prožitky nejen v této realitě. Tu je nejprve nutné zpracovat. Proto srovnávat je trochu nefér. Ješua si toho samozřejmě byl vědom.
  Jen poznamenávám, že ta temnota je nezbytně nutná pro vývin ega a bez ní by to nešlo.

  Na druhé straně my můžeme pokročit trochu dále. Právě s pomocí transformace těch zážitků v úplnou bytost. Toto Ješua neměl.

  Mohu se klidně stavět na hlavu, že chci učinit dva jedním, ale ono to jaksi nejde – za něco to drhne.

  ————–
  S těmi démony máte bohužel pravdu. Poznal jsem jednoho člověka, který se upsal. Poznal jsem že je něco špatně tak, že kdykoliv jsem se s ním setkal, tak jsem byl napaden magií. Nakonec mi démoni dali do ruky text jeho úpisu – když jim bylo jasné, že na mě vyzkoušeli vše bez většího účinku.

  V tom úpisu bylo stručně psáno, že se zříká svobodné vůle (tedy úplně všeho) v jejich prospěch. Zato očekává nějakou „drobnou pomoc“ v životě.

  Mimochodem tento člověk rozvrátil celou skupinu lidí a stal se jejich guruem. Je to nebezpečné vytvářet na internetu skupinu duchovně usilujících lidí a přitom nemít vůbec žádnou ochranu. Taková skupinka pak náhodou najde svého gurua, když začíná dosahovat určité úrovně, která by mohla znamenat byť i jen potenciální ohrožení zavedených pořádků.
  Teď se chovají jako satanisté – je to naprosto uzavřená skupina nenávistná ke svému okolí a žijící v iluzi, že mají tu nejvyšší provdu a proto jsou lepší než ostatní.

  Se mnou vůbec nemluví po tom, co se to na něho profláklo.

  ——————–
  A když už se tedy ptáte na Budhismus, tak duchovní úroveň Budhy byla taková, že jeho energie při sestupu protnula rovinu Země. Proto pochopil jak žít šťastný život v této realitě.
  Kecy o úniku z této reality musel přidat nějaký pilný učedník v průběhu tisíců let.

  Kristova duchovní úroveň byla vyšší, ale je to také dáno úrovní okolní reality reality, která by už nebyla schopna takového Buddhu v té době absorbovat.

  1. Reaguji na první část: Všichni si plánujeme, co bychom chtěli v inkarnaci dosáhnout… ne všem se to ale podaří. Když popisujeme nezfalšovanou historii křesťanství, objevuje se tam informace že si neříkali křesťané, ale říkali tomu Cesta!

   A to je přesné vysvětlení toho co to znamená!

   Krístus přišel na sobě ukázat Cestu, která je schůdná pro lidskou duši! Chápejte prosím… Hodnota Kristovské Cesty je v tom že i obyčejný tesař, pastevec nebo rybář může na sobě zrealizovat návrat do Jednoty, do Království Otce! O tom to celé je! Potřebujete k tomu jen VNITŘNÍ KRISTOVSKOU LÁSKU K SOBĚ SAMA. A tato láska není sobectvím, jelikož takový člověk bude láskyplný i navenek!!

   Výraz „temno“ znamená v podstatě totéž co oddělenost od Zdroje a nedostatek informací. Je to vlastnost této reality, jinak by neexistovala. Temno znovu-sjednocení samozřejmě brání, každopádně jediné a hlavní sdělení je důležité: Zde máte dostupný praktický návod-informaci JAK SJEDNOCENÍ ZREALIZOVAT! To je účel Kristovské energie a její mise zhmotněné v člověku Ježíši! Zrealizujte na sobě co ON. Jediné co potřebujete je chtění, zatím ještě máte svobodnou vůli se pro to rozhodnout. Až tento věk skončí, už to s tou svobodou nebude tak jisté… Je to snad málo pochopitelné?

   Já jsem ta Cesta, Poznání (Pravda) a Život, pravil Kristus. O tom to je!

   Ve dni, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? Mrtví nežijí a živí nezemřou »

   1. V zásadě souhlas, ale prosím vemte na vědomí, že Ješua rozhodně neměl duchovní princip srovnatelný s okolními lidmi. Byla to bytost jiné úrovně. A to, jestli v této realitě dělá truhláře nebo rybáře je pak už celkem jedno.

    Chtěl pomoci druhým lidem, ale je to asi takové jako kdybychom veslovali přes Atlantik a někde v půlce se na jeden den objeví svěží veslař, který navíc má zásoby jídla a pití, ostatní pohostí – ti ho za odměnu převrátí a on zase zmizí. Je to kostrbaté přirovnání, ale lepší mě nenapadá.

    ************************************************************

    Nevím, jestli si ranní křesťané říkali Cesta. Mohli si říkati stejně tak bogomilové:

    !!!!TADY ZUŘÍ PŘÍŠERNÁ CENZURA – MUSEL JSEM VYPUSTIT WWW ODKAZ a nebylo v něm nic závadného!!!

    Ale ono je to vlastně dnes už jedno. Křesťany milovaná Cézaropiapistická aliance tyhle lidi vyvraždila.

    ———————————————————————–

    Pokud se Vám jednoty podařilo dosáhnout, tak Vám gratuluji. Pak jste jistě schopen jednat na úrovni Krista a měnit vodu na víno pro Vás nepředstavuje žádný problém ;).

    Teorii ovládáte dobře. Stačí jen otočit klíčkem a motor v autě sám naskočí a můžete jet ;). A co budete dělat když se nestane vůbec nic? To je právě ten rozdíl mezi teorií a praxí.

    Vy si myslíte, že je na Vás vaše Já úplně natěšené a okamžitě vás zavalí vším, co má k dispozici? A nebo se budete spíše cítit jako dítě, na které rodič sice platí alimenty (zde ve formě životní energie) a tím to považuje za hotové?

    Třeba takovýto rozhovor velice potěší:
    já: Co má být smyslem má existence v této realitě?
    Já: Žádný smysl neexistuje, jediné, co je reálné je prázdnota.
    já:?
    Já: No chtěl jsi se mnou sdílet jednotu tak bys to měl takhle vidět.

    Asi tušíte, že takovéto odpovědi jsou v každodenním životě této reality platné jak mrtvému zimník, i když je to samozřejmě korektní odpověď.

    1. milý járo2!.. já obvykle dlouho nereaguji, teprve tehdy, když je něčeho příliš… otázku odpovědi na případnou cenzuru ponechám stranou… nejsem si ničeho vědom… nevadilo mi, když jste vsunul to či ono zpochybnění toho či onoho sem nebo tam… to patří k věci… lidé, kteří nejsou schopni vlastní tvorby, se rádi pouštějí do rozmělňování a kritiky práce jiných… to dokážu pochopit… již jednou jsem to přehlídl, ale opět začínáte být osobní… vaše poznámka o změně vody ve víno je už tak trochu mimo mísu… tohle jsou církevní pohádky vložené za jistým záměrem do bible a vy byste to mohl vědět… pokud se vám hodí jako hůl, abyste mohl zajímavě udeřit tam, kde to považujete pro sebe a okolí za zajímavé, vystavujete si sám pro sebe vysvědčení… a nesuďte prosím již nic o tom, co by mělo či může mé „Já“ mínit či nemínit udělat a čím mne zavalit či nezavalit… i vaše predikce toho, jak se budu nebo nebudu cítit, rozhodně nejsou vaší věcí a ponechte je laskavě na mně… a už vůbec se mne nesnažte poučovat o tom, co je rozdíl mezi teorií a praxí… protože to vím více než dobře… teoreticky bych vás totiž měl za vaše účinkování na tomto webu poslat rovnou do prdele… ale prakticky postačí, když vás tímto informuji, že jste tady skončil… jistě si najdete jiný web, kde se budete radostně v budoucnu realizovat… vy bezesporu krásný člověče, mějte pěkné léto a třeba vás potěší, když vám oznámím, že případné reklamace vám jsou platné jak mrtvému zimník…

 4. Nerad reaguji na tuto diskusi, ale nedá mi to.

  Nelíbí se mi, jak pan Jára2 zesměšňuje druhé výrokem, kterému vůbec nerozumí. Ani já jsem mu nerozumněl, dokud jsem nedostal do ruky jistý výklad.

  Ale také se mi nelíbí reakce Ragauyana při prohlášení o církevních pohádkách. Kdyby církev jen trochu tušila, o co jde doopravdy, takovéto výroky by odstranila úplně. Naštěstí platí: „Komu není shůry dáno, v apatice nekoupí.“

  Dovolím si tedy vložit dvě citace autora, kterého si nesmírně vážím:
  „(Výňatek z knihy – Blahoslavenství)
  Nejdokonalejším příkladem bytosti čistého srdce je v Ježíšově životě Panna Maria. Na část symboliky jejího života jsme už pohlédli. Postupme kousek dál, aspoň v některé z těch částí, která nám dobře vysvětluje vliv čistého srdce.
  Sv. Jan píše, že Pán Ježíš udělal první zázrak v káni Galilejské na svatbě, na níž byl přítomen se svým učedníky a s Pannou Marií. Svatebčanům se nedostávalo vína. Panna Maria žádá svého syna Ježíše, aby udělal zázrak. Ježíš praví, že ještě nenastala jeho chvíle, ale neodolá čistému srdci své matky. Učiní zázrak, mění vodu ve víno, které je lepší, než to, které svatebčané před tím pili.
  Zde je prozrazeno celé vidění (zření) Boha. Panna Maria jediná věděla, jakou moc má syn Boží. Ještě nedělal zázraky a ona ho žádala o zázrak. Byla to obdobná jistota, jakou měl římský setník, který požádal Ježíše, aby na dálku uzdravil jeho služebníka, s tím rozdílem, že věděl o Ježíšových zázracích. Oba dva, jak Panna Maria, tak setník se dočkali zázraku. Oba byli svědky zázračné Boží činnosti, což je jediný způsob, jakým lze vidět Boha. Před očima člověka čistého srdce se dokonce veškeré dění proměňuje ve vidění soustavné serie zázraků Božích. Tato zkušenost obyčejně začíná při vnitřní modlitbě, pokud při ní očistí své srdce za pomoci Boží. Teprve později přechází tento stav i do běžného vědomí a do všedního dění a posvěcuje je.
  Nezřídka bývá stav vnitřního uskutečnění toho druhu navozen zevními okolnostmi, nemá-li člověk k disposici poučení jak vnitřně dosáhnout čistoty srdce a při tom je způsobem svého života připraven k takovému uskutečnění.“

  Zde mohu potvrdit z vlastní zkušeností, že již několik let tyto zázraky na sobě pozoruji a vžy jsem jimi znovu a znovu překvapován.

  „(Výňatek z knihy – Cesta vědomí)
  Je dojemné, jakou míru nepochopení vnesli do tohoto požadavku i ti nejlepší z nejlepších následovníků Krista, středověcí křesťanští mystici. Domnívali se, že sebetrýzněním, sebeumrtvováním a dokonalou mravní čistotou dosáhnou po smrti nebe. Dojemné je, co všechno byli ochotni snášet a vytrpět. Přitom si nevšimli, že Ježíš Kristus nevedl své učedníky touto strohou cestou odříkání. První zázrak provedl na svatbě, na níž byli přítomni všichni jeho učedníci, a jak víte, proměnil vodu ve víno, aby svatebčané měli co pít: Není těžké se dočíst přímo v evangeliích, že hodování v Kani nebylo jediné, kterého se Ježíš s učedníky zúčastnil za tři léta svého učitelství. Jen jednou se Ježíš postil 40 dní, a svým životem napovídá, že k tomu musel být náramně dobře duševně (ne tělesně) vyzbrojen, neboť postem vyprovokoval Satana, který ho chtěl svést. To jsou jedinečné symboly, ilustrující okolnosti, za kterých působí ty které duševní síly.“

  Velmi mne na sobě mrzí, že nemohu vlastní zkušeností podpořit více takových výroků, snad budoucnost bude vstřícnější.

  Pokud bude zájem, mohu citovat autora na dané téma ještě z jiných jeho knih, prozatím si myslím, že to stačí.

  Nedá mi to a připojí ještě ukázku jednu:
  „(Výňatek z knihy – Mystika II – část 1)
  A tu bylo dobré říci, že na rozdíl např. od hinduistického způsobu myšlení a poznání, Ježíš si váží lidského života více než orientálci. To bylo vidět z jeho léčení nemocných a utěšování duševně strádajících. To je péče, která přerůstá hranice běžné lidské pomoci, např. tzv. zázračným zásahem právě do pomíjejícího života, zásahem, který, jak se zdá (a jenom zdá) nemá nic společného s duchovním poznáním, a proto Indové dosud nepřišli na kloub zázračným Ježíšovým zásahům do běžného života světsky založeného člověka. Ježíš však klade důraz právě na tento zásah do světského přízemního života (do něhož zasahoval napřed nezázračně po třicet let!) i v tom zázračném, což dokazoval a velmi důrazně hned od prvního zázraku v Kani Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Jakoby nám chtěl ukázat, co následuje po nezázračném způsobu našeho života už zde na zemi. Bylo by možno tomu porozumět i před tím, než vstoupíme do zázračného období života, ovšem, musel by se nad námi někdo smilovat, kdo žije už v zázračném, jako se nade mnou smiloval, abych např. pochopil, že rozmnožení pěti chlebů a dvou rybiček k nasycení velkého zástupu lidí, rozuměj všech, kdo potřebovali být nasyceni, je ukázka dávání z ničeho. Vždyť ty chleby a ryby nebyly Ježíšovy, on je neměl, on si je vyžádal, on si je propůjčil pro ten zázrak. Poučení pro nás. Ježíš dával z toho, co neměl, a toho je nepřeberné množství, kdežto toho co máme, je tak málo, že se z toho hned vydáme, jakmile z toho začneme rozdávat. To platí i o nehmotných hodnotách. Kdybychom např. byli kazatelé a mluvili bychom z toho, co jsme se naučili, čili z toho, co máme, byli bychom po každém pořádném kázání unaveni. Kdybychom však kázali z toho, co jsme si nepřivlastnili, co je jen Hospodářovo, a z toho ani to nejmenší není naše, pak bychom rozmnožovali duchovní chléb bez sebevyčerpání pro všechny, kdo ten chléb potřebují. Marně by čekali posluchači, kdy se vydáme, když sami by byli třeba už přejeděni. A tak přirozeně se dají vysvětlit všechny zázraky Ježíšovy. Toto vysvětlení však není úplné. Zázraky a podobenství jsou komentářem k Ježíšovu životu, aby byl pro nás „stravitelnější“. My nevíme, že Ježíš nás svým životem vede k tomu, abychom se proměnili.“

  1. děkuji za váš pohled, pane… můj velmi kritický postoj k církvi a jejím častým a přímým zásahům do biblických textů v průběhu posledních dvou tisíc let jsem na tomto webu vyjádřil snad dostatečně, takže ho není třeba dále rozvíjet… věřte si, čemu chcete, máte právo na vlastní víru podle své svobodné vůle… já bych vám snad chtěl jen přiblížit, jak mnohé takové texty jako je ten se „zázrakem“ s přeměnou vody ve víno, pravděpodobně kdysi probíhaly… zažil jsem, i když pouze prostřednictvím vyprávění důvěryhodného člověka, kterak v Hnutí grálu /které aspiruje na církev nového věku/ při návštěvách jejich svatého místa v Rakousku psával pravidelně jeden starý pán, hodně věřící v jejich nového boha Abd-ru-shina, do jejich místního plátku s oblibou texty o tom, jak jejich autobus projížděl hornorakouskými městy a jak při pohledu z jeho oken byl nucen se dívat na ty bezbožné hanebnice v krátkých sukních s málem odhalenými ňadry a jak na něj osobně pohled na ty stvůry nepěkně působil a jak se snažily zvrátit jeho duchovní soustředění se na účel cesty… což se jim samozřejmě nikdy nepovedlo… a tento pohled zřejmě hluboce urážel jeho pravou víru… dědoušek tak seberealizoval své pravděpodobně po léta potlačené sexuální problémy a přestože šéfredaktor plátku a vedení místní organizace Hnutí přesně znalo jeho psychický stav i jeho omezení, tohle zpestření „víry svaté“ jim nebylo proti mysli a tyhle výplody choré mysli opakovaně zveřejňovali… takže tyhle texty jistě někde dosud v archivech leží a je reálné nebezpečí, že se za dva tisíce let /dá-li lidstvu Bůh tolik času, doufám, že ne/ stanou součástí nějaké nové svaté knihy… a znalci této knihy, kteří budou jako ti dnešní stále vařit z tolikráte již vyvařených potravin stále čerstvou polívku víry svaté, budou osmdesátá léta dvacátého století hodnotit jako léta, kdy temné stvůry volně běhaly po ulicích měst a ohrožovaly věřící chráněné v nebeských vozidlech strážnými anděly… tak a nejinak to vidím já, a to platí i na tyhle pasáže o Kristových zázracích… tedy pokud Kristus neměl k dispozici tějaké technické prostředky, například nějakou tresť „na víno“ tak, jako je dnes možno pouhým přilitím trošky tresti učinit z cistého lihu během okamžiku slivovici, fernet či cokoli jiného… ale jsjou i jiné možnosti, jak si to vysvětlit bez onoho zázraku… chcete-li, přečtěte si pár článků z rubriky „Krustus, člověk nebo Bůh“ na tomto webu… k otázce přeměny vody ve víno pak např. článek
   http://www.ragauian.cz/wp-admin/post.php?post=18047&action=edit

   1. Jmenuji se Jaroslav Macháček. A stejně jako Vy se za své jméno nestydím.

    Samozřejmě budu věřit tomu, čím jsem si prošel jako zkušeností.

    Pan Makoň tyto „zázraky“ především vnímá jako psychické vnitřní stavy při uskutečňování Pravdy.

    Ale divím se, že Vy se svými zkušenostmi nejste schopen (nebo ochoten?) si připustit, že Zázraky jsou jen využitá fyzika jiných vesmírných zákonitostí. To, že to dnes nikdo neumí (nebo to raději nezveřejňuje?) neznamená, že to nejde. Myslím, že jen doba tomu neodpovídá – dovedete si představit, co by se dělo, kdyby se takové naučení dostalo do nepovolanývh rukou?

    A váš web jsem si téměř celý přečetl (věnoval jsem se mu již dva roky) a prakticky se vším zde uvedeným jsem se ztotožnil. Až na tu současnou diskusi. A zařadil jsem si jej pro sebe jako velmi vhodný zdroj informací. Ze své strany Vám za vaši práci děkuji. Jaroslav.

    1. citace: já bych vám snad chtěl jen přiblížit, jak mnohé takové texty jako je ten se „zázrakem“ s přeměnou vody ve víno, pravděpodobně kdysi probíhaly… zažil jsem, i když pouze prostřednictvím vyprávění důvěryhodného člověka, kterak v Hnutí grálu /které aspiruje na církev nového věku/ při návštěvách jejich svatého místa v Rakousku psával pravidelně jeden starý pán, hodně věřící v jejich nového boha Abd-ru-shina, … atd. – konec cit.

     Sám víte nejlépe, že nejdůležitější je vždy vlastní prožitek. Ten Vám již nikdo nedokáže vzít ani změnit.
     Víra nám má pouze pomáhat tam, kde ještě vlastní poznání nemáme. Ale cílem je mít vlastní poznání. A to během hmotného života.

    2. teď jsem tak docela nepochopil, proč kladete tak vysoký důraz právě teď a tady na vlastní prožitek… o tom přece není žádný spor… ještě si dovolím pár poznámek… pokud jste tak podrobně seznámen s mojí prací, pak nerozumím vašemu nepochopení pro můj postoj k biblickým „zázrakům“ tohoto typu… církevní teplí bratři minulosti byli v situaci, kdy jejich tehdy ještě budoucí ovečky bylo třeba rozhodně získat na svoji stranu, aby se oni a jejich pokračovatelé mohli pohodlně vést na vlně lidové religiozity po další stovky let… a tehdejší nevzdělaný hmotný člověk potřeboval hmotný důkaz pro svou víru, která byla pro ně manipulativní silou s jeho vědomím… tak si prostě vyrobili zázraky uskutečněné v hmotě… takový, který se dá pokud možno nahmatat… pokud jde o to víno, zabývám se praktickou magií řadu let a tohle prostě je prostě v souladu se zákony Univerza v této realitě podle mne nemožné… jistě ale znáte příběh o vzkříšení Lazara či jak se ten chlap jmenoval… ano, zázrak to byl, z pohledu okolního davu… s fenoménem podobných „zázraků“ mám vlastní zkušenosti… jistě při svém studiu mého webu jste narazil na můj pohled na rakovinu jako na nemoc, kdy vědomí fyzického těla spustí sebedestrukční program, protože je tak znechuceno obvykle dlouholetou intenzívní neláskou až nenávistí svého ducha, že se radši rozhodne zemřít, než by s tím pitomcem duchem dále sdílelo společné tělo… přestože pracuji pouze s lidskou psychikou, mám na svém kontě taky několik uzdravení, které může věci neznalý považovat téměř za zázrak… jde o úspěšná zastavení zastavení několika rakovinotvorných nádorů v pokročilém stadiu tvorby metastáz, který lékaři prokazatelně označili pro daného člověka za konečnou stanici v rámci týdnů… shodou okolností nastala příznivá situace, příbuzní daného nemocného ke mně dorazili včas a já měl týden dva na to, abych /obvykle na dálku, bez vědomé účasti nemocného/ zapracoval na tom, aby v jeho nitru proběhl energeticky proces vyrovnání energií ducha a ega a aby duch těchto lidí konečně přijal a začal mít rád své ego… a u těchto několika zvláště k tomu již jejich předchozím vývojem nebo jinak pozitivně disponovaných lidí, kteří se proto dokázali tého energetické pomoci zvenčí otevřít, se prostě stalo to, že ona velká a náhlá vnitřní změna v nitru člověka vedla k rozhodnutí samostatné bytosti „ega“ toho člověka, že to tedy s tím „pitomcem duchem“ ještě zkusí… ego tedy ruší samodestruktivní program a rakovina a metastázy se vytratily jako pára… zázrak?.. pouze z pohledu jejich blízkých a případně těch, kteří se o tom dozví… ale z mého pohledu jen logický důsledek jeho vnitřní změny, vše realizováno bez jakéhokoli porušení platných zákonů Univerza… k úplnému vyléčení bylo nutné, aby po svém návratu do stavu zdravých začali to, čemu se naučili na podvědomé úrovni, praktikovat i na své vědomé úrovni v každodenním životě… měl jsem proto i případy lidí, kteří tomuto pravidlu nedokázali vyhovět a jimž se rakovina s odstupem měsíců či jednoho dvou let vrátila a vzala si je dodatečně… zkušenost mám i s vracením lidí setrvávajících v komatu do běžného života a to i se značným odstupem od chvíle nehody… je jen mimořádně obtížné vyhledat duši takového člověka bloudící v astrálu a je zaké nutné ověřit nebo přímo získat souhlas Univerza s tímto krokem… samotný návrat je jednoduchý… dnes, když je technicky zajištěna možnost udržování těl těchto lidí ve stavu schopném života po téměř neomezenou dobu, je to hračka… v případě Lazara se myslím jednalo o tři dny… to bych tak asi odhadoval na téměř maximum toho, co vydrželo kdysi tělo v komatu bez přísunu živin a tekutin v tehdejších pouštních podmínkách… a o tom, že to Kristus dokázal, jistě nepochybujeme oba… zázrak nebo nezázrak?.. tolik k vaší poznámce /cituji/: „ /proč/ se svými zkušenostmi nejste schopen (nebo ochoten?) si připustit, že Zázraky jsou jen využitá fyzika jiných vesmírných zákonitostí. To, že to dnes nikdo neumí (nebo to raději nezveřejňuje?) neznamená, že to nejde. Myslím, že jen doba tomu neodpovídá – dovedete si představit, co by se dělo, kdyby se takové naučení dostalo do nepovolaných rukou?“… ano, dovedu a možná právě proto jen tolik a končím s diskusí na téma zázraky… díky za váš zájem a věřím že i přes vaše výhrady si můj web ponecháte ve vhodných zdrojích svých informací..

 5. Shodou okolností (náhoda?!) jsem po odeslání příspěvku narazil na video, které podává symboliku použitou v jednom filmu, se přímo uvádí, že současné dění má vést k vytvoření JEDINÉ církve po celém světě a přitom má dojít ke zrušení Bible jako svaté knihy.

  1. Cituji: přestože pracuji pouze s lidskou psychikou, mám na svém kontě taky několik uzdravení, … atd. Vždyť Vy ty zázraky děláte, jen prožíváním víte, ýe to vlastně zázraky nejsou, je to přirozená věc. Ale vyři pozorovatelé, kteří by o tom mohli nechat zprávu, by to jako zázrak viděli a zapsali.

   Co se týče Lazara, byl v hrobě 4 dny a při otevření grobu již smrděl (rozkládalo se mu tělo). Otázka pak zní: nebylo by možné opravit tělo, když je možné „po všech čertech“ sehnat ducha a vrátit jej do těla? Tělo je pouze nějak vuspořádaná energie, ne nic pevného. Makoň tvrdí, ýe to možné je, já mohu jen důvěřovat. Jak jemu, tak také Vám.

   I pro mne to byl „zázrak“ (v psychickém vyjádčení), když jsem ty dvě entity v sobě mohl zaznamenat. první co bylo, byla myšlenka, jestli jsem se nezbláznil. Další vyústění jsem zde v jiné diskusy popsal. Spíše jsem očekával k tomu komentář, který by mne pomohl se lépe orientovat, ale komentáře jsem se nedočkal.

   Přesto vaše stránky jsou pro mne vzpruhou, že námaha má cenu, i když na sobě momentálně žádné nové výsledky nevidím. Tím se zázraky také končím, stránky budu i nadále rád sledovat a vám přeji co nejvíce úspěchů ve vaší (dalo by se říci i Bohulibé) práci.

   1. snad jen dvě věty… právě proto, aby nemohly být skutečné metody vedoucí ke znovuzrození v duchu zneužívány k jiným účelům, případně lidé špatným pochopením psaného textu nekráčeli vlastní silou nesprávným směrem a nepropadli panice, že to, co nabízím, nefunguje, provádím na webu a případných přednáškách jen všeobecnou osvětu a těm, kteří po něm skutečně touží /t.zn. jsou na ně připraveni/ nabízím osobní vedení… i vy tu možnost samozřejmě máte… můžete si mne poslechnout na esoterickám festivalu dne 8. září ve 13 hodin v Michnově paláci na Malé Straně nebo prostě zavolejte a já se vám budu osobně rád věnovat se vším všudy… přeji štěstí…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>