Poznámky ke stavu našeho bytí 2: Svědectví o stavu lidského nitra

2 / Pokud jsem alespoň některé z vás v první části svého seriálu trochu přiměl k zamyšlení nad tím, zda nehledáte ve stále nových inkarnacích nevědomky pořád dokola stav blízký původnímu ponoření se do Lásky, Bezpečí, Štěstí a Spokojenosti tam nahoře, podařilo se mi tak více než v co jsem doufal.

Onomu ztracenému stavu Jednoty tam nahoře v makrokosmu se můžeme z mého pohledu ovšem přiblížit nikoli únikem z reality ryze směrem k duchu a ponořením se do smršti meditací a metafyzických spekulací. Správná cesta z mého pohledu směřuje přesně opačným směrem: K důslednému přijetí vlastního fyzického těla a k realizaci duchovních přístupů v rámci své pozemské existence zde.

Je prostě nutno se na rovině duše zasadit o nastolení duální lásky mezi naším vědomím ducha a vědomím těla a tím i o sjednocení působení obou těchto našich samostatných „Já“ a „já“ v naší duši a tím i v našem každodenním životě. A to můžeme dokázat jen vlastní prací ve svém nitru.

Tím nastolíme-li zde na Zemi tady a teď v sobě jako individuálně sebe-vědomé bytosti vnitřní jednotu obou svých duálních částí a vytvoříme si tady a teď situaci obdobnou stavu, který jsme prožívali kdysi v původní Jednotě.

Uvědomte si prosím, že pokud se opakovaně rodíte na této Zemi nacházející se ve stále nižších vibracích, pak jste sami sobě nejlepším důkazem svého pádu do hmoty.

Ale pokud se takto duálně sjednoceni ve svém mikrokosmu ve vzájemné vnitřní shodě vyladíte do rovnovážného stavu obě základní části multidimenzionální podstaty vaší duše, postavíte se po mnoha inkarnacích na samotný počátek cesty zpět.  A trvání této cesty zpět nemusí být vůbec úměrné době, kterou nám trval sestup sem dolů. Naopak může být velmi rychlé, zejména v tomto období transformace.

Chcete-li na této cestě dále pokračovat, je nutné vedle dosažení skutečné duální lásky zapracovat i na zrovnoprávnění stavu srdce a mysli ve vás a sladit a postavit na bázi vzájemného pochopení a spolupráce i rovnováhu vlastních mužských a ženských energií. A je nutno srovnat i řadu dílčích energetických nerovnováh drobnějšího typu.

Pak se dostanete v reálném životě blízko, docela blízko k prožívání Jednoty tak, jak jste ji dříve znali. Dosažení této jednoty je žádoucím cílem vašeho života zde na Zemi. Dítě také svoji životní pouť začíná prvními krůčky. Dosažení, prožití a upevnění této jednoty ve vašem nitru je vaším prvním a povinným krokem na cestě zpět. Teprve pak mohou následovat další až po ten konečný.

Možná se vám z esoterických výšin doneslo, že v konečné fázi svého vývoje budete jednou jako duchové vyzváni, zda po úplném pročištění a po návratu do vibrací, ze kterých jste původně vzešli, chcete zůstat nádhernou individuální bytostí a pracovat na zvelebení tohoto stvoření nebo zda zvolíte návrat do stavu původní Jednoty vzdáním se své individuality.

Nepředbíhejte proto v čase. Neusilujte v této chvíli o to, co je pro vás nemožné. Vše, i váš vývoj, je v tomto stvoření rozdělen do určitých etap a ty přicházejí v pravou chvíli. Informace máte. Je jen vaší věcí, jak s nimi naložíte.

Nikdo nemůže být plnohodnotnou bytostí, pokud nepozná na vlastní kůži vše, co poznat může. Rozhlédněte se kolem sebe a podívejte se na vlastní minulost v tomto pozemském životě. Podívejte se na to, jak  přibývajícími lety a zkušenostmi jste jiní a jiní. Bohatší zkušenostmi ať již pozitivními či negativními. A promítněte si to do života své dlouhověké duše a nesmrtelného ducha.

Pokud jste individualizovanou bytostí Světla v rámci duchovních světů, pohlížíte na Jednotu světelného oceánu, ze kterého jste do individuality vzešli, ještě docela zblízka a váš problém s vypadnutím ze stavu jednoty a lásky nesete statečně.

Zákonitá cesta hledání zkušeností vás ale přirozeně postupně zavede do mnohem hustších jemnohmotných světů, v nichž záhaly živlových energií byť stále ještě jemné hmoty vaše pocity ztráty kontaktu s Jednotou a Bezpečím násobně umocňují a činí vaše traumata z neexistence prožívání bezpodmínečné božské lásky ve vašem současném bytí stále intenzivnějšími.

Postupně se stáváte svědky toho, kterak se ve vás v inkarnacích rozevírají nůžky mezi existencí původního vysoce čistého duchovního vědomí na straně jedné /energie mužské ve vás/ a mezi existencí k jeho podobě živlovými energiemi vymodelovaného vědomí vibračně nižší části vaší bytosti na straně druhé /energie ženské ve vás/.

Tato část vašeho vysokého duchovního vědomí sestupující stále níže do vibrací hmoty si k řízení vlastních životních procesů a vztahů s okolím postupně vybudovává své vlastní vědomí těla, tzv. ego. A toto centrum vědomí těla je postupně stále více a více nezávislé na vědomí vlastního vyššího duchovního Já, které je zdrojem jeho životní síly. Později dokonce na existenci tohoto zdroje své životní síly zapomíná.

Tak se vy, kterými skutečně jste, tedy duchovní bytosti ze Světla, dostáváte do situace, kdy se zúčastňujete aktivně v propojení s duší a vaším hmotným tělem dění a události například v inkarnaci na této zemi, na které máte s postupujícím pádem do hmoty stále omezenější vliv.

Pojďme na exkursi do nitra člověka do dnešních dnů. Prosím, věřte mi, že vám slovy zprostředkuji dění, které je stejně skutečné na své vibrační rovině jako obrazovka vašeho počítače na této rovině hmotné. Není vyloučeno, že další odstavce ve vás vyvolají rozporuplné pocity, se kterými si budete mít problém poradit.

Věřte však, že přesně cítím nutnost vám podat toto, možná dosud nikdy tak zřetelně »po lopatě«, nezveřejněné svědectví o stavu lidského nitra.

Nepochybuji, že toto svědectví přitáhne vaši pozornost opět ke Kristovu podobenství o nutnosti opustit onu širokou cestu hledání řešení vlastního celoživotního traumatu ztráty Jednoty a Bezpečí směrem ven ze sebe a k nastoupení cesty opačné, oné již mnou dříve vzpomínané úzké cesty do vlastního nitra. Věřím, že tentokráte už definitivně.

Navážu proto nyní na své povídání ze seriálu Dvě cesty a poodkryji pro každého z vás důležité tajemství vhledu do stavu vnitřního manželství ducha a těla, které v jistém rozptylu základních hodnot platí nepochybně i pro vás samotné. Nepochybuji o tom, že vás to osloví.

Svědectví, zkušenost reálného člověka

Vezměme si vzorový případ jedné sympatické ženy ve věku těsně před padesátkou, která mne požádala o pomoc při řešení vztahů v rodině a z toho vyplývajících depresívních stavů. V esoterice se pohybuje už řadu let a v rámci svého hledání pomoci za poslední období dvou let absolvovala už téměř vše, co je na trhu k dispozici. Prošla zasvěceními do šambaly a dalších energií a dostala se přes kineziologii, regresní terapii a pokusy o odblokování esertéčkem  až k rodinným konstelacím.

Nepopírá přínos toho všeho pro svůj osobní rozvoj. Ale potvůrky vztahy v rodině se ale ne a ne vyřešit. Pak se, podle jejích vlastních slov, dostala k textům seriálu Dvě cesty na Matrixu. Přetrvávající vztahové problémy ji poprvé v jejím životě přivedly na myšlenku, že chyba můře být v ní. Že ona sama je možná příčinou problémů, které prožívá.

Přišla ke mně a já jsem ji uvedl podrobně do informací o pojetí lidské duality a multidimanzionality v inkarnaci na této Zemi a nabídl jsem jí možnost vhledu do aktuálního stavu vztahů mezi dvěmi bytostmi, kterými tady na zemi po dobu svého života je.

Vyjádřila svůj souhlas. Přivedl jsem její vnitřní zrak do hypotetické místnosti, která představuje prostor její vlastní duše. Našla a identifikovala bytost stojící uprostřed této místnosti jako své vlastní vědomí ducha / Já /. A na mé vyzvání se po oné místnosti duše poohlédla po bytosti představující vědomí svého hmotného těla / já /, které tam přirozeně muselo být také.

Klientka chvíli procházela svým vnitřním zrakem onu hypotetickou místnost duše a své fyzické „já“ posléze objevila v podobě tříletého dítěte, kterak leží schouleno na podlaze v koutě místnosti za zády té části své bytosti, která představovala vědomí jejího ducha.

Na můj pokyn, aby vyhodnotila, co cítí a v dané chvíli prožívá ono vědomí ducha / Já / ve středu místnosti mi bylo sděleno toto : ze strany ducha vnímám naprostý nezájem o to dítě v koutě a naprostou nechuť se problémy toho dítěte zabývat.

Na dotaz, co cítí a v dané chvíli prožívá vědomí jejího těla / já /, tedy ona dívenka  v koutě, mi bylo sděleno, že cítí její bolest, strach a depresi z pocitu opuštění, samoty a nelásky svého ducha.

Klientka, která sama je maminkou tří dnes již dospělých dětí a vzornou babičkou čtyř vnoučat, se rozplakala a byla šokována z vlastním prožitím zjištěné skutečnosti toho, co se jí před jejím vnitřním zrakem otevřelo.

Byla šokována tím, že to byla ona sama, jinak ve vnějším světě milující matka a babička, která ve svém vlastním vnitřním světě  nechala své vnitřní dítě bez lásky a bez povšimnutí po celých více než třicet let svého života!

Dobrý konec, vše dobré. I v tomto případě se podařilo se tu malou tříletou holčičku, ono vnitřní dítě, přesvědčit o tom, že to její velká sestra / duchovní vědomí / myslí konečně po létech nevšímavosti vážně a ty dvě se nakonec objaly a poprvé si spolu popovídaly tam uvnitř sebe jako dvě rovnoprávné partnerky.

A pokud ona klientka svým skutečným duchovním vědomím „Já“ trvale přijme jako parťáka ono vnitřní dítě a potvrdí tak změnu svého vnitřního nastavení k vědomí své fyzické bytosti „já“ / egu /, pak skutečně učinila nejen první krůček na cestě k lepšímu životu na této zemi, ale i k dosažení základního stavu blahodárné vnitřní jednoty ve svém vlastním mikrokosmu.

A učinila tak první nutný krok k vlastnímu osvícení.

 

Vážení čtenáři, věřte mi prosím, že prožijete-li si — podobně jako já za ta léta s mnoha a mnoha klienty obou pohlaví a různého stáří — v podstatě identický příběh, který je jim odhalen při pohledu do vlastního nitra /byť s určitými nepatrnými obměnami/, uvěříte nakonec — podobně jako já — a přijmete s určitostí jako obecně platný fakt existenci totální nelásky oněch dvou samostatných bytostí v člověku na vnitřní rovině bytí.

A pak se vám postupem času určité věci propojí a vy si uvědomíte, že za životními traumaty všech těchto lidí stojí právě ono neporozumění vyplývající ze vzdálení se obou částí jich samotných. Že právě tohle v jejich nitru je tím skutečným vypadnutím z Jednoty a odcizením dvou částí sebe sama. Tedy vědomí ducha „Já“ a jeho padlé části ve vibracích hmotného světa, vědomí hmotného těla „já“.

A už úplně přestanete pochybovat, máte-li možnost s oněmi lidmi dále pracovat a sledovat, jak po vyvolané změně postojů vědomí ducha k vědomí těla v rychlém sledu krok za krokem ty dvě bytosti v nich se ve vzájemné shodě a vnitřní jednotě propracovávají k celé škále pozitivních změn vlastní lidské psychiky. A pochopíte, že nejde o náhodu.

Važte prosím proto velmi důkladně, zda chcete naplnit smysl svého pobytu zde na Zemi a tento hluboký vlastní vnitřní rozpor v sobě vyřešit.

 

V této souvislosti nechť neunikne vaší pozornosti biblické tvrzení o mnoha falešných prorocích v oněch časech, jejichž cílem nemá být podle všeho nic menšího než odvést vaši pozornost od toho, co je pro vás skutečně důležité.

Tisíce let a řadu vašich osobních inkarnací byly před vámi spolehlivě ukrývány příčiny vašeho pádu do hmoty a cesty, jak dosáhnout vlastního vzestupu. Teď se otevřelo okno v čase, které tady nejméně po dobu dvou tisíc let nebylo a asi zase již dlouho nebude.

Okno, které jisté síly tohoto světa chtějí silou přirazit a dostat vás tak opět pod kontrolu. Čtete přece články na internetu a vidíte, co se ve světě děje. A využijte času, který může být limitován.

Nedělejte si prosím iluze o tom, že vy spasíte svět. Tomuto světu můžete pomoci jedině tím, že spasíte sebe. Pokud to uděláte, pak bude tento svět možná spasen do jisté míry i vaším prostřednictvím.

Když se na sebe sama a na tento svět podíváte skutečně vidoucíma očima, poznáte, že vše důležité se odehrává ve vás. A vše, co se odehrává ve vnějším světě, je jen odrazem stavu, který máte ve své nitru.

Jen vaše srdce zná pravdu. Je však důkladně svázáno prožíváním negativity tohoto světa na úrovni vědomí těla a je zraňováno odmítáním vaší myslí. Pojďte ho osvobodit, své srdce. Protože ono jediné zná pravdu o tom, kdo skutečně jste a o čem to tady je. Ono je tou láskou, která nás uvnitř i navenek spojuje a kterou tak zoufale hledáte.

Rozhodněte se a buďte Bohem, kterým jste. V tom spočívá osvícení : uvědomte si, že právě vy jste ten Bůh, kterého tak intenzivně hledáte. Jste mikrokosmem v makrokosmu. Není absolutně nic mimo vás, co by vás mohlo vrátit do stavu prvotní Harmonie nebo se jí alespoň v prvé fázi přiblížit. Jste to vy, kdo tohle vše má ve svých rukou a vaším pracovištěm je vaše nitro.

Vaše lidská mysl je pořádný prevít. Pokud není vyrovnávána srdcem, páchá ve vašem životě a skrze vás i v životech lidí kolem nás opravdová zvěrstva. Mysl bez kontroly srdce ve spolupráci s lidským rozumem šílí a terorizuje vás bez jakéhokoli omezení.

Nastolíte-li stav vnitřní multidimenzionální jednoty těla, duše a ducha v sobě, stáváte se na své individuální úrovni Jedním ve chvíli, kdy si to dovolíte ve svém nitru prožívat. A máte od té chvíle prostě sami sebe a svůj další osud ve svých rukou.

Je jen na vás, zda se rozhodnete najít v sobě jednotu všech svých částí /rozuměj: najít sebe sama/ na úzké cestě k božské Jiskře uvnitř sebe a tím také ke štěstí, lásce k sobě a vlastní vnitřní spokojenosti.

Rozsvítíte-li oheň vědomí jednoty v sobě samých se vším děním kolem sebe, přinese vám to takovou radost, že to uvede postupně váš život a všechny vaše vztahy do zcela nové perspektivy.

S tím, kterak začnete mít rádi sami sebe /vnitřní sjednocení vědomí těla a ducha, srdce a mysli/, konečně odkryjete tajemství Kristovy bezpodmínečné lásky. Konečně budete milovat své bližní jako sebe-sama a své nepřátele přímo v této realitě, nikoli jen v modlitbách.

Konečně si uvědomíte, že vaše životní energie patří vám a už se nenecháte nikým o ně okrádat, ani těmi nejbližšími. A uvědomíte si, jak jste jim dosud ubližovali tím, že jste svojí pravidelnou energetickou podporou jejich bytí hrubě chybovali, protože jste jim tím nedovolili dorůst do plné síly jejich vlastního nitra.

Na té úzké cestě dovnitř zcela bezpečně najdete řešení všeho, co vás v tomto životě tíží a co se s přibývajícími léty často stupňuje. A jedině na této vnitřní cestě najdete řešení svých strachů, depresí a psychických traumat.

Jedině na této vnitřní cestě objevíte způsob, jak účinně zvládat hlubiny svých negativních emocí, které vámi po léta otřásají a které mnohdy řešíte psychofarmaky.

A tady objevíte a najdete na vaší psychice parazitující cizí energie, které vám brání, aby jste se tady a teď stali přesně takovými, jakými ve své pravé podstatě jste. Právě ve vlastní aktivně prožívané multidimenzionalitě najdete jednoduché a velmi účinné mentální a emocionální postupy k vlastnímu absolutnímu sebezdokonalení, které realizujete sami na sobě zcela podle svého svobodného rozhodnutí a ve své režii.

Budete se divit, jak je jednoduché spokojeně a šťastně žít!

A vůbec nepočítejte v řádu let či desetiletí!

Postačí týdny až měsice!

 

Právě na té cestě najdete a budete prožívat své vnitřní štěstí. A garantuji vám, že když ho jednou poznáte, ten stav vnitřního štěstí, ani vás nenapadne si nechat tento vnitřní stav rozvrátit např. tím, že byste věnovali pozornost osobním výpadům jiných lidí nebo že byste se nechali zatahovat do negativních emocí jiných lidí či byli nadále závislými na mínění těchto lidí.

Řekli jsme si dříve, že každé vaše utrpení je spojeno s prvotním odmítnutím a odchodem z bezpečí stavu jednoty. Každá bolest ve vztahu je připomenutím nevyléčené bolesti z prvotního zrození se do individuality.

Teď, když už víte nejen teoreticky, že tato bolest existuje, ale znáte i mechanismus, jak ve vás působí, zrušte tuto bolest tím, že přijmete sami sebe tady dole s láskou a porozuměním. Tím toho, který ve vás trpí, osvobodíte a nasměrujete na cestu zpět vzhůru. Do jednoty s tím, kým skutečně jste.

Zdá se vám, že existují různé druhy složitých situací ve vztazích, které mají různé příčiny? Možná máte pocit, že příčinou vaší bolesti je to, co váš partner udělal či neudělal? Máte pocit, že něco mimo vás je příčinou vašeho utrpení? Zní váš závěr, že řešení vašeho problému se nachází v chování druhého a jen jeho změna chování vás může osvobodit?

Pak jde o váš absolutní omyl. To jen vám svět a lidé kolem zrcadlí potřebu řešit ve vašem nitru fakt, že je nutno léčit vaše staré bolesti uvnitř vás samotných. Vidíte prostě třísku v oku jiného a nevidíte břevno v oku svém.

Pokud si to neuvědomíte a neprovedete vlastní vnitřní změnu, budete se dále a dále a opakovaně zamotávat do osobních vztahových historek, které se mohou ukázat jako velice bolestné. Vyměníte partnera a po čase konstatujete, že váš vztah se vyvíjí jak přes kopírák v intencích toho vztahu předchozího.

Zejména v milostných a partnerských vztazích se snažíte vytvořit určitý druh jednoty a bezpečí a vyladit vztah na svoji potřebu vnitřní harmonie. Hledáte podvědomě ve vztahu stav podobný tomu počátečnímu stavu jednoty a lásky, na který si mlhavě vzpomínáte.

Ve vašem podvědomí se snažíte vytvořit pocit, že jste pohodlně obklopeni  atmosférou bezpodmínečné lásky a přijetí sebe sama svým okolím, v tomto případě partnerem či svými blízkými.

Je ve vás vnitřní dítě, ego či hmotné vědomí, které žádá důrazně a mnohdy s rámusem o bezpodmínečné přijetí. O bezpodmínečné přijetí vámi samotnými jako duchem.

I ve vašem partnerovi je ono dítě, ono ego, ono hmotné vědomí, které žádá nohdy s rámusem o bezpodmínečné přijetí jeho vlastním duchem.

Obě děti ve vás chtějí být objímány, přijímány a žadoní o lásku. To jen oba chybně předpokládáte, že to vaše dítě žadoní o lásku toho druhého. Mnohdy za celý život ani vy ani váš partner tuto svoji iluzi neprohlédnete.

Obě tyto děti touží totiž netouží po ničem jiném než po lásce svého vlastního ducha. A vy jako duše tu touhu po lásce mylně projektujete do prostoru mimo sebe.

Mrkněte se na to takhle: Když vám doma pláče dítě, necháte ho vy jako matka nebo otec uklidňovat někým ze sousedů? Nebo mu dáte lásku sami? To hmotné vědomí, to dítě ve vás, touží po vaší lásce, ne po partnerově. A s tím jeho je to přesně také tak.

Děti ve vás /vaše ega/, které lásku od vás jako ducha nikdy nepoznaly, si za okázalého nezájmu vlastních duchovních „Já“ samy navzájem lásku dát nedokážou.

Mnohdy si proto prostě jen dětsky škodolibě oboustranně ubližují a z toho vzniká dusivé sevření, které vás i ty kolem vás řádně potrápí.

Jen se podívejte kolem, vy, kteří máte již nějaké zkušenosti se životem. Podívejte se na to, jak problematické vztahy mají mezi sebou dva lidé, kteří v dětství nepoznali pořádně rodičovskou lásku! Platí-li onen známý zákon „jak dole, tak nahoře“, proč by tomu mělo být na naší vnitřní rovině jinak?

Budete-li emočně závislí na partnerovi, budete chtít ve vztahu najít lásku či uznání právě od něj. Závislost ovšem vždy vyvolává reakce touhy po moci a kontroly nad partnerem, neboť vaše pradávná potřeba jistoty to vyžaduje. A to je začátek destruktivního chování ve vztahu.

Vzdát se vlastní individuality ve vztahu a žádat toho druhého o totéž je sice vyjádřením vaší podvědomé touhy po absolutní jednotě z dob před vstupem do individuality, ale zároveň je ve vzájemné vztahu aktem hluboké destrukce.

Pravá láska mezi dvěma partnery vyžaduje dvě plnohodnotné sebevědomé osobnosti, které jsou schopny fungovat úplně svobodně a nezávisle na sobě. Pokud jste oba dva vnitřně vyrovnáni a naplněni láskou k sobě, životu a lidem ve svém okolí, pokud si dokážete ochránit své energie a jste ve stadiu realizované rovnováhy energií mysli a srdce, jste každý sám v sobě dokonale sjednocen a váš vztah k sobě navzájem i k vašemu okolí se stává výrazem této jednoty.

Pak se nesnažíte jeden druhému krást energii a nebudete spolu vzájemně zápolit o nadvládu s cílem zajistit si jistotu ve vztahu. Protože tento způsob bytí ve vztahu naznačuje, že konečně berete zodpovědnost sami za sebe a nespoléháte se na nikoho zvenčí. A že snad poprvé ve své existenci dokážete čelit sami v sobě dávnému zranění z kosmického zrození své duše.

Vy, kdož jste již tuto vnitřní bolest sami v sobě zvládli a utišili tím, že jste vzali za ni zodpovědnost na sebe sama, už nikdy více nepotřebujete někoho jiného k tomu, abyste byli celiství. Tím jste definitivně osvobozeni od potřeby vztahu za každou cenu a dokážete si v klidu počkat, zda a kdy se objeví ten, který či která bude téže krve jako vy.

Ve vztahu dvou lidí tohoto typu vůbec nejde o to chtít vlastnit či brát od toho druhého. Jedinou touhou obou partnerů, která je spojuje, je touha lásku toho druhého přijímat.

Jediné, co  v takovém vztahu řešíte, je dobrovolné se vzdání se části své nádherné osobní nezávislosti plynoucí z vnitřní pohody sjednocení ve prospěch dání příležitosti partnerovi tím, že přijmete lásku, kterou vám nabízí. A tohle funguje, jen je-li to oboustranné.

Pokud ze strany jednoho je láska motivována jinak, druhý partner to v reálném čase prohlédne a ve vztahu nepokračuje. A kde pak jsou v takovém vztahu partnerské hádky, kde je napětí, kde je nevěra, kde jsou stresy a deprese? Prostě nejsou.

Vězte, že sebehůře vypadající zámotek vztahů dvou lidí je možno redukovat na několik základních jednoduchých prvků a jako takové je pak řešit. Nejdůležitějším krokem k nápravě je nutnost uvědomit si, že není naprosto žádná šance změnit přístup nebo chování vašeho partnera.

Předivo pokřivených vztahů v partnerské krizi bývá tak husté, že generuje ve vztahu v časové smyčce stále stejný opakující se typ chování na obou stranách a situace se proto jeví obvykle bezvýchodnou.

Chcete-li ve vztahu cokoli změnit a partnera i sebe z často až dusivého sevření uvolnit, musíte začít tam, kde je to možné. To neznamená nic jiného než rozplétat ono předivo pokřivených vztahů z místa, které je vám přístupné. Tím místem jste vy, vaše bolavé nitro.

Takže nejdříve je nutno změnit svá vlastní strnulá vnitřní psychická nastavení a tím vyvolat odpovídající vnitřní psychickou změnu v partnerovi.

Skutečné řešení nenajdete v manželských poradnách ani v dávce psychofarmak, kterými budete tlumit tíhu toho, co prožíváte.

 

Řešení je v práci vámi samotnými na vašem vlastním nitru a věřte prosím, že existuje účinný a poměrně jednoduchý způsob, jak na sobě pracovat a situaci řešit a vyřešit. Je to jen o změně směru vašeho pohledu na věc.

Podobným způsobem můžete vyřešit všechny své obtížné vztahy, třeba k rodičům, dospělým dětem i lidem v práci a ve svém okolí. Vaše vlastní práce na vnitřní celistvosti povede k růstu vašeho sebevědomí prodchnutého vzájemnou láskou „Já“ a „já“ a postupně se pozitivně a velmi pozitivně projeví na tom, co vám přichází z okolního světa.

Co myslíte, nezapracujete na tom právě teď ? Jsem si téměř jist, že biblické třídění zrna na kvalitní a nekvalitní je součástí dnešní doby. Zapracujte proto na tom. Je k tomu vhodná příležitost.

Zvládnete-li to, bude se vám odsud skvěle odcházet. A až poletíte výš kolem vrátnice toho anděla, který vás před cca osmdesáti lety pomáhal vypravovat do téhle inkarnace, nezapomeňte mu zamávat. Protože vy zase jednou půjdete výš!

-pokračování-