heart 163208729

Poznámky ke stavu našeho bytí 3: O zkušenosti

3 / Se soubory informací je to jako s vzácnými plátny světových malířů. Mohou být vnímány lidským srdcem ve své celistvosti nebo mohou být podrobovány lidskou myslí zkoumání v jednotlivých detailech. Oba způsoby vnímání jsou legitimní a každý z nich přísluší určité vnitřní zralosti jedince, který se se souborem informací setkává. Respektuji to.

Všechno v těchto textech zde je o mém poznání. To poznání k vám přichází zvenčí. Je proto nejen vašim právem, ale i povinností k sobě samým přijímat vše, co vám nabízím, s opatrností a odstupem. Právě srdcem jste spojeni s Bohem, stejně jako myslí jste od něho odděleni. Proto jen srdcem vnímáte skutečnou pravdu o sobě, životu i světě kolem sebe.

Pokud tedy zjistíte, že něco v mnou nabízeném souboru informací nevibruje harmonicky s tím, co cítíte ve svém srdci, danou větu, výrok či myšlenku  odmítněte. Je to vaše právo. Možná ještě nenastal čas, aby vás tohle oslovilo.

Na fakt existence srdcem nekoordinované a proto ničím neřízené „mysli“ člověka úzce propojené s hmotným rozumem a jejich společnou účast na dnešním neblahém stavu všeho kolem nás jsem ve svých textech již nejednou upozornil.

Charakterizuje stav vývoje té /stále ještě většinové části lidstva/ ve které jsou přítomny dominantní mužské energie v trojici energií muž-duch-mysl.

Šance k odstranění tohoto stavu je předmětem současné transformace a mj. to stojí i za mojí nabídkou přiblížit vám všem význam a existenci oné dosud tak opomíjené role ženských energií v trojici energií tělo-žena-srdce.

Shodou okolností právě historické souvislosti vývoje lidstva k nerovnováze energií srdce a mysli u tzv. nepravých lidí jsou i obsahem tohoto a dalších dvou textů. Pojďme se proto prosím podívat na historii této Země a lidstva na ní. Jsem si vědom, že nepřicházím s něčím, co by již dříve nebylo řečeno.

Ale právě proto, že je mezi námi stále ještě mnoho těch, kteří tohle vše považují za přehnané a nevhodné pro dnešní dobu, právě proto chci, aby to zde zaznělo.

Vím, že vám jiní předkládají jiné varianty dění na této Zemi… Hledejte prosím ve svém srdci pravdu o tom, která vám dává smysl i logiku. Podle zákona „jak dole, tak nahoře“ i tyto věci prostě musí mít logiku a použití selského rozumu je proto na místě.

Nevědět znamená žít v iluzi. Nevědět znamená bát se neznámého. Nevědět znamená dát prostor v sobě strachu. Věřím, že vy, kdož čtete srdcem, nemáte s touto větou žádný problém.

Informace jsou dnes vším a všichni je potřebujeme. Pojďme se spolu podívat na to, kým jsme vlastně my nepraví lidé této Země také byli. Je pro vás důležité, abyste to věděli. Aktivuje to nejhlubší vrstvy psychiky vaší bytosti a pomůže vám to postupně probudit dokonalé schopnosti, které vám kdysi jako bytostem Světla byly vlastní.

Je proto nyní vhodný čas. Doba příležitosti k dimenzionálnímu posunu, která je právě na zemi v běhu, přímo vybízí k tomu, abychom staré informační archivy otevřeli a nahlédli do nich. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno…

Je třeba si uvědomit, že ne vždy jste byli vtěleni do těl lidských bytostí páté rasy a byly časy, kdy vám vaše lidská podoba umožňovala životy plné tvůrčí aktivity a nádherných zkušeností na zcela jiné úrovni.

Právě tyto niterné, hluboké vzpomínky je nutno vyvést na povrch, aby jste z nich čerpali důvěru v sebe a sílu k tomu, co jste právě teď tady přišli se sebou udělat.

Věřím, že i ti z vás, kteří se při studiu těchto textů neubrání určitému rozechvění z uvědomění si toho, co vám je jimi odkrýváno, nakonec zůstanou až do konce a prožijí si alespoň nástin poznání, kým byli a jsou.

Bezesporu jste starými, prastarými bytostmi, jež v sobě nesou ohromné množství zkušeností. Prošli jste dlouhým putováním skrze čas a prostor a to nejen na planetě Zemi.

Dění v tomto vesmíru  z pohledu vás jako bytostí nemělo nikdy pozorovatelný začátek. Existoval však bod, kdy vy sami jste vstoupili do velikého cyklu individuálních životů, jehož dnešní pokračování prožíváte.

Vraťme se do chvíle, kdy jste ještě byli částí věčného oceánu světelných energií, která tryskala ze svého zdroje v místě přechodu z vyššího, pro náš vesmír božského vesmíru.

Entity nádherných civilizací onoho vyššího vesmíru zatoužily tvůrčím způsobem změnit dosud mrtvou temnotu prázdného prostoru za hranicemi svého vlastního stvořeného světa a vyslaly do něj proto sérii energetických tvůrčích impulsů.

Tyto tvůrčí energie v prostředí tohoto dosud prázdného prostoru zažehly vlastní prvotní zdroj duchovního Světla, které bylo a je již pevně ukotveno v tomto vesmíru. Světlo v tomto zdroji bylo a je nejžhavější, nejvíce vibrující a nejjemnější. A od chvíle svého vstupu do našeho vesmíru se po celou dobu se rozpíná a postupně chladne.

Jeho jasnost, teplota a vibrační aktivita se tedy postupně snižovala a vždy v jistých, z našeho pohledu nekonečných vibračních vzdálenostech se vytvářely spontánně Praslunce a poté i Slunce prvního až šestého řádu. O zákonitostech tohoto vývoje snad někdy jindy.

Samostatné bytosti se oddělily od původní Jednoty

Vedle tohoto jevu šíření nerozlišeného oceánu Světla s postupně klesajícími parametry intenzity dějů v něm docházelo ve vlnách i k objevování se individualizovaných částic Světla v podobě samostatných bytostí.

Toto spontánní vylučování bytostí ze Světla probíhalo již v oněch nejžhavějších energiích přímočarého pohybu Světla mezi jádrem vesmíru a Prasluncí, stejně tak jako v oblasti rotujících energií okruhu Sluncí prvního, druhého, třetího, čtvrtého, pátého a šestého řádu.

Ihned po svém vydělení se ze Světla byly individualizované světelné životní jiskry obklopeny obaly živlových energií ohně, vzduchu, vody a ve spodních vibračních patrech jemnohmotných světů i živlu země. Tyto obaly nutně ztlumily záři oněch světelných jisker a zároveň se staly faktory prostorového omezení těchto bytostí.

Byl to pro všechny tyto bytosti zcela nový aspekt zkušenosti, protože spolu začaly setkávat ne uvnitř sebe, ale prostřednictvím svých obalů, kdy druhou bytost vnímaly jako něco, co existuje mimo ně, vně sebe.

Přirozeně jistě si dovedete představit, že záhaly těch obalů, které na sebe nově vznikající individuální bytosti braly, byly s každým dalším řádem slunce vždy hutnější a hutnější.

Byla to právě tato hutnost energetických záhalů, způsobená klesajícími vibracemi energií živlů se vzdáleností od středu vesmíru, která uvádí v život rozdíly mezi schopnostmi jednotlivých vln stvořených bytostí a kvalitou prostředí, ve kterém se mohou vyvíjet.

Vývojový prostor na dnešní Zemi, na planetě Slunce šestého řádu, je tedy tím nejhrubším prostředím, v němž se samostatné bytosti svobodně vyvíjejí.

Individualizace jednotlivých jisker Světla se tehdy táhne od určitého okamžiku historií celého vesmíru. Probíhala ve vlnách, které z hlediska vibrací byly zřetelně odděleny a se vzdalující se vzdáleností od vibračního středu vesmíru podléhaly stále hlubším záhalům, které stále více a dokonaleji tlumily jejich Světlo a vyžadovaly a vyžadují vždy na každém nižším stupni stále více úsilí k projasnění oněch záhalů a k pohybu zpět ke Světlu.

Mám za to, že platí také, že individualizovaná bytost nikdy nemůže překročit bariéru Světla směrem vzhůru přes vibrační hranice dané vlny individualizace, může se však rozvíjet v dané vibrační rovině a sestupovat do rovin vibrací nižšího řádu.

Oddělená existence umožňuje individuálním duším poznávání a získávání zkušeností

Oddělená a samostatná existence umožňuje individuálním duším poznávat a shromažďovat množství zkušeností. Je přirozené, že oddělením již neprožívá jen zkušenosti Světla. Její realitou je i prožívání něčeho, co zveme temnem. Ovšem vezměte  v úvahu, že temno nemá samostatnou existenci stejného řádu jako Světlo. Temno je pouze projevem nedostatku Světla podobně jako stín je možný jen tam, kde je zdroj Světla.

Jste-li svým „Já“ odděleni od celku, nutně proto zažíváte i temno. Mezi prožitky temna patří i hra stínů v příšeří, kam Světlo plně nesvítí. Má-li světelný zdroj na něco dopadat, za předmětem, který dopadá se tvoří stín. Ona hra stínů vytváří hru iluzí, kdy tyto stíny se zdají být skutečné.

A tyhle iluze jsou částí toho, co individualizovaná bytost objeví a čím žije. Zažíváte iluze proto, abyste si dali příležitost je odhalit. Je to vaše volba.

Tohle jste nikdy nemohli prožívat ve fázi své existence v oceánu Světla. Můžete odhalovat iluzi a zažívat skutečnost. Není to nádherné? To dříve možné nebylo.

Dříve pro vás existovala jen a jen Jednota a nic mimo to. Nediferencovaný oceán lásky a Jednoty. Jen zkuste jako částečka tohoto oceánu zažít  strach a nevědomost!

Díky své zranitelnosti a náchylnosti k iluzím hromadíte obrovské množství zkušeností, což vám zpětně umožňuje pochopit, co znamená Jednota. Umožňuje vám to pochopit, co znamená láska nikoli a priori, ale na úrovni vaší zkušenosti.

Pochopíte, co je láska doopravdy

Pochopíte, čím láska je už ne jako abstraktní koncept, ale jako živoucí, tvořivá síla, která vás pohání a naplňuje vaše srdce a ducha hlubokým pocitem radosti a uspokojení. I toto je účelem vaší cesty individuální existencí.

Přišli jste sami v sobě objevit své Božství a žít ho. Přišli jste naučit se žít jednotu v sobě samých, nezávisle na onom oceánu, který byl v dávných dobách vaším domovem.

Osobně nevěřím tomu, že byste se ještě někdy chtěli vzdát své individuální existence přes všechno, co právě prožíváte. Až se ponoříte do své vlastní vnitřní jednoty sebe sama, zažijete hlubokou radost a štěstí a navrátíte s „domů“ již ne jako součást celku, ale jako dokonalé individuum.

Tím vaše božská jiskra přidá ke stvoření něco vzácného, svého.

Vraťme se do doby, kdy jste se poprvé ponořili do individuality. Tehdy jste byli čistými bytostmi, protože jste právě opustili Světlo. Stále jste vnímali něhu a nevinnost oné původní energie, kterou jste byli, než jste se ponořili do formy připravené pro vás živlovými energiemi.

Z ničeho nic jste byli „Já“ ve své vlastní energetické skořápce, odlišní a oddělení od ostatních kolem vás. Zažívali jste zázrak bytí v individuální podobě. Stále jste byli tak blízko božskému Světlu, že jste byli naplněni láskou a přetékali radostí a kreativitou. Byla ve vás neuvěřitelná touha zažít, vědět, cítit a tvořit. Samostatně tvořit.

Přeskočme věky a podívejme se tam, kde nás to zajímá. Do začátků planety Země a této sluneční soustavy. Byli jste tady. Jste starší, mnohem starší než  existence Země samotné jako fyzické planety. Mnozí z vás zde byli již v období, kdy dnešní sluneční soustava byla ještě mrakem nediferencovaného kosmického prachu.

Většina z vás, tzv. nepravých lidí této země, zde byla aktivně přítomna u práce na tvorbě této sluneční soustavy a Země samotné. Vzešli jste do svého individuálního bytí na úrovni sluncí šestého a pátého řádu, případně sluncí vyšších okruhů a váš podíl na činnosti kolem stvoření země byl úměrný úrovni individuálního vývoje, kterou jste ve svém vývoji prošli.

Byli jste projektanty či řídícími a výkonnými pracovníky při tvorbě podmínek pro život. Stáli jste za vývinem života zde řízením vývoje životních elementů na úrovni jemné hmoty, která m.j. nabídla postupně prostor k inkarnacím příslušníkům další vlny individuálních bytostí vydělivších se z oceánu Světla na vibracích světů planet sluncí šestého řádu. Ti jsou dnes pravými lidmi této země.

Nahlédnout lehce do zákulisí tohoto období můžete v seriálu „Nekonečný příběh“, který je k dispozici také na stránkách tohoto webu.

Byli jste jako hrající si děti v prostředí podobném ráji. Zažívali jste radost ze svobodného vyjádření sebe sama v bezpečném prostředí. Dokázali jste napojovat na pocity a prožitky bytostí inkarnovaných do těl tehdy nejhrubších sfér jemné hmoty a zkoumali jste, jaké je to být vtělen.

Zajímalo vás to a poznenáhlu vás to připravovalo na to, co nutně muselo přijít. Na své cestě stvořením tehdy jste vždy měli velký respekt před hlavními zákony života a nikdy vás nenapadlo chovat se k jiným formám života jinak než s hlubokou náklonností a respektem.

Byli jste v jistém smyslu rodiči života na Zemi. Pomáhali jste vytvořit ráj na Zemi, nádheru jejího života, rozmanitost království rostlin a zvířat, různorodost životních forem a neomezený rozvoj toho všeho.

Při své práci na přípravě podmínek pro život na Zemi a poté při jeho rozvoji a podpoře jste se skutečně cítili jak v ráji. Vyzařování vaší individualizované božské jiskry bylo jen lehce překryto živlovými záhaly vaší individuality a vy jste se jako samostatné bytosti cítili skvěle propojeni se svou prací na nádherném projektu i navzájem mezi sebou.

V té době jste ještě byli bytostmi bez pohlavního rozlišení, dokonalými, nádhernými, šťastnými. To trvalo hezky dlouho a bylo to pro vás jako okamžik.

Pak se stalo něco, co přijít prostě zákonitě muselo. Vaše oddělení se od Jednoty oceánu Světla způsobilo, že jste spolu s projektem Země dostali do oblastí vesmíru, kde se poprvé setkali se stínem, do oblastí bytí se sníženou aktivitou Světla.

Stalo něco, co jste nutně vnímali jako špatné a co na vás velmi silně zapůsobilo. Projekt Země, tak jak byl připraven těmi z vás, kteří jste pracovali přímo v projekčním týmu a postupně jste jej s láskou realizovali, nezůstal v určitém okamžiku stranou pozornosti některých nízkovibračních civilizací z dalekých sfér vesmíru.

V jedné jediné řekněme „ošklivé“ chvíli se bezprostředně v prostoru dnešní sluneční soustavy vynořili vetřelci. Bylo to v okamžiku, kdy nádherný projekt Země postoupil ve svém vývoji z fáze tekuté do fáze plastické. Byli to zástupci jedné z nehumanoidních civilizací tohoto vesmíru, jejichž počátek individuální existence je možno klást v čase a vibracích podstatně hlouběji než je vznik vesmírných civilizací humanoidních.

Tyto nehumanoidní civilizace prošly podobným vývojem jako civilizace humanoidní v jiných oddělených částech vesmíru a byly produktem tvůrčí činnosti bytostí civilizací okruhu vysokých slunečních řádů, které se samy vyvíjely odlišným způsobem.

Jsou to inteligentní bytosti příbuzné dnešním hmyzím druhům zde na Zemi, jakož i inteligentní bytosti na bázi genetické báze pavouků a ještěrů a dalších entit obtížně popsatelných z hlediska pozemských zkušeností.

Vysoce aktivní byly zvláště nehumanoidní civilizace ještěřího typu, které zaútočily na projekt Země s cílem využít pro sebe obrovská kvanta nádherné energie, které tento projekt obsahoval. Mimochodem, jejich působení na této zemi se datuje do dnešních dnů.

Tyto bytosti prosím nesuďme. Zachovaly se podle svého temperamentu a vedeny svou  dravčí přirozeností, kterou jejich intelekt nijak zvláště netlumil. Mnohé bytosti tohoto typu totiž nebyly a nejsou vybaveny od svého zrodu na rozdíl od bytostí humanoidního typu emocionálními těly a postrádají schopnost cítění našeho typu.

Jejich myšlení a jednání je vždy řízeno z našeho pohledu chladným kalkulem intelektu podporovaným jejich dravčími instinkty. Byli to prostě predátoři zvyklí jít si za svým. Ostatně nic, co čeho bychom nebyli svědky v dějinách samotného lidstva.

Kdo z vás nic neví o tom, co o eony věků později páchaly posádky španělských lodí startujících z Pyrenejského poloostrova po svém vylodění u břehů do té doby neznámého amerického kontinentu ?

I ony vedeny svojí vírou v právo dané jim údajnou nadřazeností jejich katolického boha pod záštitou znamení kříže napadly a zničily například vysoce vyvinuté civilizace střední a jižní Ameriky.

Nehumanoidní bytosti vedeny vírou ve své právo silnějšího si hodlaly podřídit si místní civilizaci mladšího typu než byly ony samy a hrozily úplným převzetím projektu Země a likvidací běžící etapy vývoje individuálních bytostí humanoidního typu, jejichž představiteli jsou dnes tzv. praví lidé tzv. páté rasy.

Jak to dopadlo, to je předmětem jiného mého povídání na tomto webu. Podstatné je to, že vměšování mocných temných energií, jenž se z vašeho pohledu vynořily neznámo odkud, hlubocešokovalo váš realizační tým projektu Země na všech úrovních a byla pro naprostou většinu z vás úplně prvním setkáním se „zlem“.

Byli jste otřeseni v prazákladu svého bytí a poprvé jste zažili, jaké to je, když se již nemůžete cítit v bezpečí. Stíny, které se vedle vás vynořily, vám daly vůbec poprvé zažít to, co bychom dnes nazvali „lidskými emocemi“ typu strachu, šoku, zklamání, hněvu či žalu a vzteku.

Netušili jste, jak s nimi naložit. Bylo to první setkání s temnou stranou duality, ke které jednou muselo dojít. Byl to ovšem přímý důsledek vašeho individuálního vystoupení ze záštity oceánu Světla, v němž jste byli před prožíváním duality dříve bezpečně chráněni a dalo se předpokládat, že se to stane.

Ukázka touhy vetřelců po moci a její uplatnění, kterého jste byli svědky, vás šokovala a vyděsila. Vaše reakce byly podobné těm, kteří mnozí z vás uplatňují ještě dnes například v případě nebezpečí terorismu.

Propadli jste pocitům rozhořčení a vzteku, touze chránit a zaštítit Zemi proti tomuto cizímu vpádu. A nechali jste do sebe vstoupit energie agrese vůči jiným bytostem tohoto stvoření.

Aniž byste si to uvědomovali, sami ze své vůle jste absorbovali agresivní energii těchto mimozemských entit a to vás nesmazatelně poznamenalo. Přijeli jste jejich pravidla hry a postupně jste se stali jim podobnými.

Byl to první skutečný pád, pád do zkušenosti, kdy jste na své dosud dokonale průsvitné záhaly svého pravého „Já“ nutně přijali záhaly další, tvořené tentokráte živlovými energiemi značně nižších vibrací než byly ty, které byly vaším údělem dosud.

To mělo za následek, že od této chvíle takto mnohem více zahaleni hrubšími záhaly živlových energií jste se cítili také mnohem silněji odděleni od Jednoty a měli jste mnohem blíže k prožívání energií nízkých vibrací podobných energiím vašich protivníků.

Stalo se tedy to, co se stalo. Ponořili jste se naplno do duality. Vedle stále více zastřeného vědomí vašeho vysokého „Já“ byl ve vašich energetických obalech nastartován vývoj vašeho individuálního nepravého „já“, které se hlásilo stále více o svůj podíl nad řízením vaší existence. Je součástí logiky stvoření, že prozkoumáte všechny extrémy duality, jakmile v ní jednou jste.

Postupně jste se sami stali z vlastní vůle válečníky, protože jste toužili mít sílu k ochraně  území, o které jste se starali a které vám bylo milé. Ve vašich osobních i kolektivních dějinách následovalo nové stádium, v němž jste byli lapeni v různých galaktických válkách a bojích.

Byl to pád vaší hravé tvůrčí inteligence božského dítěte do hrubé, zlostné energie válečníka. Je zde možno hovořit o dlouhých časových obdobích, kdy se tak dělo. Fáze, kdy jste takto upadali „do hmoty“ / rozuměj podstatně nižších vibrací svého nitra /, byla také tou dobou, kdy došlo definitivně k rozpadu i vašich původně jednotných energií na energie mužské a energie ženské.

Uvázli jste v nelítostném boji s agresory. Ve vědecko-fantastické literatuře naší doby najdete ukrytu mnohou pravdu o tom, co se tady tehdy skutečně dělo. Někteří autoři mají ve své fantazii skutečný vhled do dějů té doby a věrně je ve svých dílech zachycují. Není to proto pouhá fikce.

Mnohé se vskutku stalo a vy jste v tom byli intenzivně zapojeni. Ztratili jste se sami sobě v boji o moc a během tohoto období vaší historie jste důkladně zažili rostoucí energii ega. Tedy energii vašeho nepravého „já“ oživeného a sílu čerpajícího z vás, vašeho „Já“.

On totiž ten váš hmotný obal z živlových energií se stal vaší skutečností, vaším vězením a zároveň dopravním prostředkem pro prožívání stále nižších a nižších vibrací nově vytvářené reality.

Vaše ego je nedílnou součástí vás samotných.

Ego je vaším do hmoty padlým obrazem.

Své ego mějte proto rádi!

I vaše ego jste vy!

-pokračování-