Milky Way Galaxy. Source: GLIMPSE-MIPSGAL

Poznámky ke stavu našeho bytí 4: O zkušenosti podruhé

4 / V předchozím textu jsme si připomněli příčiny které vás vedly k tomu, abyste v dobré víře, že pomáháte dobré věci, přijali do sebe bojovné energie agresivity a ponořili se za zkušenostmi do vibrací, které byly již notně vzdáleny původním vibracím, ze kterých jste původně vzešli.

Čím více jste se zaplétali do energií nízkých vibrací, tím více se vaše duchovní „Já“ zahalovalo hustšími a hustšími záhaly živlových energií, které pak utvářely aktuálně nejnižší vibrační tělo vaší bytosti.

Čím více se tato padlá část vás samotných vzdalovala ve vibracích svému druhé části, která zůstala tam nahoře, tím více vynikala potřeba samostatné organizace té části společné části vaší lidské bytosti, která byla v nejnižších vibracích.

Stále více hmotné tělo proto potřebovalo a také si vytvářelo pro svoji vlastní vnitřní organizaci, své vlastní vědomí „já“, vědomí hmotného těla / ego /. Toto vědomí je sice díky nízkým vibracím světa, ve kterém je ukotveno, pouhým odrazem vědomí skutečného duchovního „Já“, ale je tady v hmotných světech doma, proto je naprosto skutečné a je třeba ho brát vážně.

Kvalita vědomí těla je vždy dána kvalitou probuzení se ducha ve společné duši. To znamená, že čím více byl v minulých inkarnacích probuzen duch, tím lépe se v dané inkarnaci uplatní v součtové duši jeho vědomí oproti vědomí ega.

Představte si to třeba tak, že do duše při spojení ducha a těla je vložen jakýsi speciální „filtr“, který určuje, nakolik v dané inkarnaci bude člověk této země / jako součtová duše / naslouchat programům ega a nakolik programům ducha.

nacrt-multidimenzionality-lidske-bytosti

Takže vaše „já“ bylo postupně stále více a více činno ve stále nižších vibracích a propast mezi vědomím „Já“ a „já“ se dále prohlubovala. A to až do chvíle, kdy jste už ponořeni do těl páté lidské rasy pod vlivem různých okolností /zájmy vládnoucích elit nevyjímaje/ zapomněli dokonale na to, kým vlastně prapůvodně jste a kdo ve vás je kdo.

Tato snaha o „barbarizaci“ vás, nepravých lidí této Země svým způsobem pokračuje do dnešních dnů.

Tím je vám velmi ztížena možnost osvobodit sebe sama a je vám zcela záměrně snižována šance na další vzestup. Nemluvě již o možnostech těch, kteří jsou tzv. „pravými“ lidmi této země.

Přišli jste jim pomoci, ale právě pod drsným tlakem jejich a obecně v lidské společnosti přítomné negativity jste vystaveni nebezpečí, že můžete ve věci pomoci sobě a poté i jim i dnes selhat.

Věřím, že se znalostí skutečné rámcové historie „nepravého“ lidstva a tedy vás samotných čerpané z mých textů a z dalších dostupných zdrojů pohlédnete na svoji existenci tady a teď z toho správného nadhledu a rychle pochopíte, že jste to právě vy, kteří /budete-li chtít a rozhodnete-li se proto/ mobilizací multidimenzionální síly své bytosti propojením obou svých částí vědomí /tělo-žena-srdce na straně jedné a duch-mysl-muž na straně druhé/ můžete v této své inkarnaci hluboce ovlivnit další směřování /nejen své/ nesmrtelné existence.

Soustřeďte se přednostně na práci na svém povznesení. Protože ta je pro vás klíčová a teprve poté, až toho dosáhnete, můžete efektivně pomoci mnoha těm, kteří k vámi dosažené vynikající použitelné a nově probuzené vnitřní síly lidské multidimenzionality mají o něco dále než vy.

Byli jste to vy, kteří jste obývali tuto zemi již v jemných tělech lidí třetí a čtvrté rasy a byli jste na této zemi současně s vyvíjejícími se již individualitami dnešních tzv. pravých lidí, kteří v této fázi byli ještě v nejnižších stadiích vývoje.

Milky Way Galaxy. Source: GLIMPSE-MIPSGAL
Milky Way Galaxy. Source: GLIMPSE-MIPSGAL

Byl to dlouhý, neskutečně dlouhý boj s agresory, který se přeléval po věky z galaktické úrovně na Zemi a zpět. O galaktických válkách např. v podobě bojů Surů s Asury na Zemi si mnohé zajímavé a hodně pravdivé můžete přečíst třeba opět v dílech vynikajícího českého autora esoterické literatury Ivo Wiesnera.

Hned na počátku toho boje jste zcela logicky svým způsobem uzavřeli svá srdce. Pro vaše srdce bylo nutné násilí v boji proti násilí zvenčí velkým traumatem a proto jste se stále více spoléhali jen na svoji mysl /a odkládali své srdce/, protože mysl svým logickým přístupem chladně hodnotila a zdaleka tolik vás nebolela.

Dlouho jste byli posedlí válkami a konflikty, v nichž jste byli zapleteni. Prožili jste si věky touhy po moci, touhy po vítězství nad nenáviděným nepřítelem.

Tato touha po moci, touha po vítězství, byť vedena ušlechtilými pohnutkami, měla hypnotizující a mnohdy zničující vliv i na vaši nezkušenou naivní mysl.

Ten boj vás naštěstí postupně unavil. Měli jste ho dost. Postupně jste začínali být smutní a unavení z boje a do zbytečků otevřených síní vašich srdcí pronikal jakýsi druh stesku po jiné existenci. V určitém bodě vaší osobní historie pak u vás došlo k probuzení

Matná vzpomínka na dávné dny v ráji se pohnula ve vašich myslích a srdcích a připomněla vám radost a nevinnost, kterou  jste kdysi znali. Přáli jste si, abyste se tam mohli vrátit a netoužili jste již více po boji. Dalo by se říci, že agresivní energie ega se ve vás vyčerpaly v důsledku jejich plného prožití.

Prožitím těchto agresivních energií ega jste si již tehdy prožili stav, který převážná část populace tzv. pravých lidí této Země stále ještě prožívá naplno dosud.

Již tehdy jste poznali všechny stránky boje, celou škálu emocí spojených s vítězstvími a prohrami, nadvládou a podrobeností, se zkušeností vraha i oběti.

Zažili jste rozčarování z moci a objevili, že moc vám v žádném případě nezajistí to, po čem skutečně toužíte: Lásku, štěstí, naplnění. Procitli jste z hypnotického spánku stavu stálého boje a násilí a začali toužit po něčem novém.

Byli jste převážně duše vln zrozených ve vibračních patrech sluncí šestého a pátého řádu a začali jste znovu vnímat sami sebe a opět jste se alespoň pokusili více pootevřít svá srdce. Přijali jste ve vztahu k agresorům jisté dohody a respektovali jste přijaté podmínky.

Pokud si např. přečtete na www.matrix-2001.cz seriál s názvem »Rozhovor se „Skrytou rukou“, iluminátem a zasvěcencem«, uvědomíte si, že nejde jen o odlišné a člověku přímo nepřátelské mimozemské rasy, které se na našem vývoji svým vlivem podílejí.

Právě zde si uděláte obraz o tom, jakým silám bylo a je lidstvo, v jehož tělech se pravidelně zrozujete, dodnes vystaveno. A že to, co je možno nazvat pádem do zkušenosti, Stvořitel tohoto koutu vesmíru v rámci nejen vašeho výukového programu odsouhlasil

Znovu jste se na sebe dívali a cítili jste se přitahováni společným voláním, společně sdílenou misí. Věděli jste, že musíte něco podniknout, abyste jednou opět dosáhli rovnováhy mysli a srdce, která byla ve vás na dlouhé věky v neprospěch srdce porušena.

Toužili jste najít cestu k tomu, abyste učinili kroky nutné ke zrovnoprávnění vědomí srdce v sobě a tím k návratu stavu jednoty naposledy zažívaného v ráji těsně po přijetí individuální existence.

Bylo vám jasné, že váš návrat zpět do vibrací, ze kterých jste vzešli, je možný opět jen v souvislosti se Zemí. A rozhodli jste se vy, kdož jste žili kdysi na této planetě v lehoučkých tělech lidstva třetí a čtvrté rasy, v pozdějších atlantských dobách k zahájení vtělování do hmotných těl lidí páté rasy.

Chtěli jste dát sami sobě příležitost pochopit a zažít z druhé strany to, co se stalo na Zemi s tzv. pravými lidmi tohoto světa díky galaktickým válkám a vašemu zneužití moci.

Mnoho galaktických stran, vás nevyjímaje, bojovalo o nadvládu nad Zemí a to negativně ovlivnilo všechen život na ní a poškodilo kolektivní povědomí duší vyvíjejícího se lidstva páté rasy, které právě vstoupilo do stavu vývoje individuálního vědomí.

Ozvěny zapomenuté historie

Zbytky prastaré historie, starověkých hvězdných válek, zaznívají např. v indických eposech Mahabharata a Ramayana:

Arjun went to heaven, in order to get weapons from the divine heavenly people and learn to use it. There the Lord of heaven, Indra told Arjun to destroy the army of demons employ 30 million of these creatures, who took refuge in a fortress in the ocean. Indra gave Arjun aircraft, piloted by assistant Lord of heaven Malati. The device could not only fly in the air, but also to overcome the underwater space. In the subsequent battle the demons made a flood, but Arjun with divine weapons dried up all the water...

...Arjun went back to heaven in his car and found the amphibious floating city in space, rotating around its axis. This city is called Hiranyapura (Golden City) and was built by Brahma. At this point he was enslaved demons. Arjun was ordered to destroy the city, but it desperately defended demons armed with unprecedented military means...

...It was a terrible battle, during which the city was thrown into the depths of space, and then subjected to strong shaking. Arjun city shot his divine weapons and blew it to pieces that have fallen to Earth. Surviving demons emerged from the rubble and rushed into the fight again. But Arjun destroyed them, for which he was named the greatest hero of Indra. (Mahabharata)
When morning came, Rama, taking the celestial ship, ready to start. That ship was large and beautifully decorated, two-story, with many rooms and windows. The ship issued a melodic sound before soar in the clouds … so is described in the ancient Indian epic "Ramayana".
When morning came, Rama, taking the celestial ship, ready to start. That ship was large and beautifully decorated, two-story, with many rooms and windows. The ship issued a melodic sound before soar in the clouds … so is described in the ancient Indian epic „Ramayana“.

Hlubší informace lze najít např. ve vědecké práci „War in Ancient India“, jejíž autor je indický profesor V.R.Dikshitaru. Ale vraťme se zpět k tomu důležitějšímu, do kontextu našeho tématu…

Proč má Země tak důležitou roli ve vývoji tohoto vesmíru?

Důvod, proč byla Země tak důležitým cílem všech těch válčících stran, je prostý. Země byla projektována jako průnik energií mnoha a mnoha galaktických civilizací, jako místo setkávání světů. Byla projektována jako místo, kde se bytosti různých světů po přijetí jednotné formy lidských těl mohou setkávat a vzájemně na sebe přímo působit.

Je projektem budoucnosti tohoto vesmíru. Je místem, kde se energie vesmírných civilizací mají setkávat v klidu a míru a ve chvíli, kdy to dokážou, dojde o obrovské explozi Světla po celém vesmíru.

Proto má Země velmi důležitou roli a proto je předmětem útoku těch, kdož Světlo nesnášejí. A vy jste uprostřed tak trochu v roli fackovacího panáka.

Když jste se ještě aktivně zúčastnili /z pozice entit čtvrté lidské rasy/ bojů tady na Zemi, manipulovali jste životy a vědomím lidských bytostí /v tělech páté lidské rasy na Zemi se vyvíjejících k individualitě/ v dobré víře, že tím prospějete věci.

A činili jste to poměrně agresivním způsobem. Využívali jste jejich zvýšené odolnosti proti psychické manipulaci temnem v bojích proti vetřelcům tam, kde vám to vaše vlastní výrazně vibračně vyšší energie nedovolily nebo to bylo pro vás obtížné.

Docházelo z vaší strany i k pokusům, a to dokonaným pokusům o manipulaci s genetickým fondem těchto zde se vyvíjejících bytostí. Svým způsobem jste nebyli jiní než ti, kteří přicházeli z druhé strany.

Nedivíte se tedy tomu, že jste s tzv. pravými lidmi této Země provázáni karmickými vztahy? Manipulovali jste jejich životy sice v dobré víře, ale toto lidstvo, které bylo „obýváno“ dušemi pozdější vlny zrození než vy se tak muselo vypořádat s vnější mimozemskou manipulací ze strany energií temných civilizací a navíc s vašimi vlastními mnohdy málo citlivými zásahy do své genetické struktury.

Proč si asi myslíte, že dnes většina lidí tohoto světa má hluboký vnitřní odpor k hmyzu, pavoukům, ještěrkám a jiné podobné havěti? Jak se tento z hloubi lidské bytosti vyvěrající odpor v nich objevil?

K čemu asi tyto pocity, mobilizující  mnohdy až hysterickým způsobem touhu uniknout či útočit na bytosti tohoto druhu, dříve sloužily? Tyto dispozice byly do genetické struktury těl lidí páté rasy, ve kterých jsme tady všichni dnes přítomni, kdysi i vámi vloženy k ochraně před agresivitou mimozemských bytostí tohoto typu.

V zásadě je třeba, abyste si uvědomili, že původní genetická struktura projektovaného lidstva páté rasy měla být skutečně dvanáctivláknová.

A bylo to právě energetické parazitování nehumanoidů a dalších entit v průběhu zrodu lidstva, které přetrvává dodnes a které se podílelo na nutnosti zvolit náhradní řešení omezením organizace bytostí tzv páté lidské rasy jen na dvouvláknovou genetickou šroubovici.

Hovoří-li se proto o možnosti restrukturalizace lidského geonomu, má to skutečně souvislost s opětovným přechodem na původní genetický dvanáctivláknový vzorec.

Bible hovoří o oslavených tělech a o unešení v povětří. Prozkoumejte toto téma svým srdcem a promyslete ho svou myslí. Je to možná realita kohokoli z inkarnovaných lidí současnosti.

Je to samozřejmě hodně o překročení určité vibrační laťky v nitru každého z nás. Neříkal jsem vám už dříve, že úroveň vašich vnitřních vibrací je legitimně dána vibracemi nejnižšího a tudíž nejslabšího článku? A tím je vědomí vašeho hmotného těla?

Pokračujme. Agresoři postupně přecházeli od uplatňování hrubé síly k mnohem jemnějším způsobům manipulace s vědomím lidí páté rasy pomocí energií strachu, nevědomosti o svém místě ve stvoření a tím i pocitu méněcennosti. To jim umožnilo získat kontrolu nad nimi a jejich vývojem.

Neustálý pád Země do nižších vibrací

Neustálý pád této Země do hmoty postupně otvíral stále širší prostor k působení bytostí, které řečeno žargonem dnešní pozemské politiky ztratily doložku „nejvyšších výhod“.

Tedy těch, které svým vývojem již zcela přišly o možnost vlastnit, případně probudit svoji duchovní složku. Jejich domovské civilizace, nehumanoidní i humanoidní, jsou většinou dlouhověké a entity těchto civilizací jsou oživovány pouze určitými astrálními fluidy. Po smrti takové bytosti je oživující fluidum vyzářeno do okolí a bytost jako jedinec zaniká.

Tyto civilizace mají díky degenerativnímu vývoji i problémy s klasickým rozmnožovacím procesem a řada z nich udržuje svůj druh jen pomocí technologií klonování.

Znovu podotýkám, že právě působení entit těchto civilizací na dnešní Zemi stojí za řadou dějů kolem nás, o nichž se pro utajování vládnoucí elitou této země dozvídáte jen občas a okrajově z neoficiálních zdrojů.

Jen tak na okraj: když porovnáte to, co zde bylo řečeno o těch civilizacích, které ztratily doložku „nejvyšších výhod“, nepřipomíná vám to určité tendence vývoje dnešního lidstva? Duchovním úpadkem a totálním ponořováním se do hmoty počínaje a pokusy o klonování jedinců vlastního druhu konče?

Myšlenkové formy

Už před Atlantidou i v jejich dobách existovaly na Zemi mnohé mimozemské vlivy z oblastí galaxií, které různými způsoby vysílaly myšlenkové formy na Zemi.

Myšlenkové formy jsou energie, které se napojují na lidské bytosti na úrovni emocionálních a mentálních polí lidské aury a takto jsou ve velkém ovlivňovány lidské emoce a myšlenky. K podobnímu ději dochází i tehdy, když v rámci vzdělávacího procesu jako děti vstřebáváte myšlenky a přesvědčení svých vychovatelů a společnosti jako celku.

Mnohé temné formy těchto emocí a myšlenek jsou v lidské společnosti záměrně šířeny, cíleně vás obklopují a vnucují se vám podle síly svých původců tak, že mohou značně omezit a také omezují vaši vlastní schopnost existovat zde podle svých vlastních představ.

Z neznalosti věcí je přijímáte jako vlastní a prožíváte opravdu zbytečná traumata.

Z pohledu zkušených manipulátorů lidským vědomím ať již žijících v tělech lidí či setrvávajících na astrálních rovinách, kam nedohlédnete, jste mnohdy jako malé děti.

Rádi si necháte si nabulíkovat cokoliv, aniž byste prohlédli úmysl vámi manipulující bytosti. Jste sice vybaveni svobodnou vůlí a můžete si vybírat, ale ti, kdož vámi manipulují, jsou nesmírně přesvědčiví a svou práci a vás dobře znají.

V jistém okamžiku si galaktické strany přály mít větší vliv na Zemi a existovala pro ně příležitost vývoj dění zde ovlivňovat prostřednictvím umístění svých příslušníků do lidských těl.

Tak se zkrátka bytosti některých mimozemských civilizací inkarnují i zde na Zemi. Duch života pro ně tuto možnost otevřel, neboť zapadala do jejich vnitřní cesty vývoje.

Atlantida se tak postupně stala směsí původních pozemských společností a přílivu duší, jež přišly „zvenčí“. Vy, ona vlna duší původně se vyvíjejících v oblasti sluncí šestého a pátého řádu, jste se vtělili na Zemi, neboť jste si přáli přinést sem změnu a pokrok.

Proč jste přišli na Zemi?

Přišli jste sem, protože jste sami chtěli vyrůst z vědomí založeného na egu. Vaším cílem bylo napravit jednostranný posun svého vědomí směrem k mysli a zapojit do hry svých energií jako rovnoprávnou vnitřní bytost své srdce.

Po svém příchodu do inkarnace jste se zcela přirozeně uvnitř lidských těl cítili velmi nepohodlně a zvláštně. Život v tak hutné fyzické hmotě byl příčinou pocitu útlaku a uvěznění, neboť jste byli zvyklí na mnohem pohyblivější a nestálejší těla s větší duchovní silou.

Ve vyšších /méně hmotných či hustých/ frekvencích, vibracích či dimenzích měla vaše psychika mnohem větší přímý vliv na hmotné okolí. Na oněch úrovních můžete něco či přitáhnout k sobě pouhým pomyšlením nebo chtěním. Vaše mysl byla zvyklá tvořit mnohem rychleji, než bylo na Zemi možné.

Dalo by se říci, že zpětný účinek na Zemi nastupuje mnohem pomaleji. Takže, když se tu ocitnete poprvé, máte pocit, že jste jakoby zamčeni do pevného a  nepřizpůsobivého těla a znejistíte, jelikož vaše touhy a přání se již nadále nematerializují tak snadno a váš vliv na vlastní život a okolnosti vypadá dost omezený.

Řada mých klientů ve chvíli, kdy přicházejí vyhledat pomoc, žije dosud podobnými pocity a nepochopením toho, co se jim to vlastně vtažením do fyzického těla stalo. Nevědomost o těchto věcech mezi lidmi dnešních dnů v těchto věcech je téměř absolutní a tragická.

Byli jste tedy zmatení, když jste se sem vtělili. Zároveň jste měli vysoce vycvičené mentální schopnosti, vyvinuté během předchozích galaktických životů. Byli jste značně nepokorní a netrpěliví. Abyste mohli vysílat mentální formy a promítat je do jiných živých bytostí, dokázali jste vyvinout značnou duchovní sílu.

Vaše mysl byla jako razidlo, které dokázalo tehdejší hmotě tohoto světa vtisknout svoji výraznou pečeť. Vaše vycvičená mentální kapacita byla dána vaším dřívějším vývojem, starou znalostí a vy – vzhledem k vašemu pocitu odcizení a útlaku na Zemi – jste instinktivně zkusili nalézt svou cestu z toho ven prostřednictvím právě této své dříve získané mentální síly.

Původně bylo vaším záměrem se spojit s realitou Země v tělech lidí páté rasy skrze své srdce a věnovat této zemi a jejím bytostem lásku svého srdce. Před svým vtělením jste totiž věděli, že, i přes vaše impozantní analytické a psychické schopnosti je území vašeho srdce půdou ležící ladem.

Vašeho cíle obnovení rovnováhy mysli a srdce, která byla hrubě porušena v předchozích obdobích galaktických válek, však nebylo v naprosté většině případů dosaženo. Divíte se proto, že vám stále připomínám, že před tímto úkolem stojíte dodnes?

Jakmile jste se totiž znovu a znovu nořili do pozemské reality, na svá předsevzetí jste zákonitě zapomínali poté, kdy vaše „Já“ bylo v objetí duality zahaleno závojem „já“. Na Zemi jste přicházeli do styku s pozemskými dušemi v nové mladší vlně se zde vyvíjejícími a nijak moc dobře jste jim nerozuměli.

Podlehli jste mnohokráte a opakovaně / a mnozí z vás tím žijete i dnes / své duchovní pýše a vědomí své mentální převahy dané delší dobou vašeho vývoje jste povýšili nad tento svět, tuto společnost a projevy srdce a instinktu oněch bytostí, které jim ještě v jejich fázi vývoje byly vlastní a které jste  považovali a mnohdy dosud považujete za méněcenné.

Ve vašich očích byly a jsou primitivní, naladěny na své emoce a instinkty víc než na svou mysl.

Ačkoliv jste často přicházeli na svět a byli vychováváni jako jejich děti / pokud jste se narodili rodičům s pozemskými dušemi /, postupně se mezi vámi a jimi vyvinula společenská hradba.

Díky svým nadřazeným mentálním dovednostem jste vyvinuli technologie do té doby neznámé. K tomu všemu došlo pomalu a přirozeně. Mluvíme o tisících a deseti tisících let.

Rozhodli jste se využívat tyto své vlohy, abyste se zde na zemi prosadili a zajistili si nadvládu. Energie pohrdání zdánlivě slabšími a duchovní pýcha a nepřiměřené ambice byly typickými projevy zejména těch Atlanťanů, kteří jako bytosti pocházeli z vývojové linie sluncí šestého řádu.

Pozvolna na Zemi vznikla nová kultura, civilizace, která přinesla dosud nevídaný technický rozvoj, jenž ovlivnil všechny části společnosti. Jako „hvězdní lidé“ jste si stále jasně pamatovali i přes závoj zapomnění, že můžete využít sílu své mysli, konkrétně třetího oka, k ovlivnění hmotné reality.

V oněch prvních inkarnacích vám byla síla třetího oka stále ještě velmi známá, byla vaší duši druhou přirozeností. Věděli jste, jak je jí možno pro sebe využít. Věděli jste, že hmota /fyzická realita/ má formu vědomí, je vědomím v jistém stavu existence.

Díky tomuto základnímu vhledu do jednoty vědomí a hmoty jste mohli ovlivnit a formovat hmotu prostřednictvím vnitřního spojení s vědomím onoho kousku hmoty. Takto jste doslova mohli hmotou pohnout a manipulovat jí pomocí mysli.

Znali jste řadu tajemství, která byla později, a to až do dnešních dnů, zapomenuta.

Pozn.: právě rozluštěním oněch tajemství v rámci mé práce s živlovou magií se mi podařilo poměrně dokonale rozpoznat možnosti formování energií lidského nitra citem a myšlenkou… na schopnosti využít těchto možností každým z vás ve svůj vlastní prospěch jsou postaveny mé velmi účinné pracovní metody emocionálních a mentálních projekcí…

V současnosti vnímáte hmotu / fyzickou realitu / jako oddělenou od vědomí / mysli /. Pod vlivem moderní vědy jste zapomněli, že všechno bytí má duši. Všechno, co existuje, má nějakou formu vědomí, s nímž se můžete spojit a tvůrčím způsobem spolupracovat. Tato vědomost vám byla v oněch pradávných časech samozřejmostí.

Ale během období Atlantidy, kdy vaše srdeční centra nebyla plně probuzena, bylo vaše třetí oko převážně řízeno střediskem vůle nebo-li egem / solar plexus /.

Stáli jste na prahu nové vnitřní reality, reality vědomí založeného na srdci, ale díky šoku z ponoru do husté reality Země se vám nepodařil původní záměr otevřít své srdce. A místo toho jste dále nevědomky zdokonalovali své ego.

A nechali jste se svést na scestí přehnaným používáním vůle ega ve spojení s tvůrčí schopností  šesté čakry. Měli jste v úmyslu dělat věci lépe a ve větším měřítku / údajně tedy „pracovat pro Světlo“ /, ale učinili jste tak sobeckým způsobem s autoritářským přístupem vůči pozemským duším a přírodě kolem vás. Vaše srdce prostě chrápalo, jako když dříví řeže.

V dobách rozkvětu Atlantidy existovalo mnoho možností a technologie byly vysoce pokročilé, v některých oblastech dokonce předčily současné technologie. Byla využívána  moc telepatie a psychické manipulace, telepatická komunikace mezi různými osobami na velkou vzdálenost byla úžasnou schopností.

Bylo možné opustit vědomě tělo a cestovat vesmírem. Bylo usilováno o komunikaci s mimozemskými civilizacemi a docházelo k ní. Během existence Atlantidy se stalo mnohé možným, ale též se toho hodně zvrhlo.

V zásadě existovala hranice mezi politicko-duchovní elitou a „obyčejnými lidmi“, kteří byli převážně z pozemských duší. Pohlíželo se na ně jako na druhořadé bytosti, prostředky k dosažení cíle a tito lidé byli dokonce využíváni k genetickým experimentům, jež byly součástí záměrů atlantské civilizace manipulovat životem na biologické úrovni k dosažení životních forem podle svých představ.

A nyní k pádu Atlantidy. V určitém okamžiku jste se zamilovali do možností vaší vlastní technologie a touhy po vytvoření dokonalejších životních forem. Využili jste genetického inženýrství a experimentovali na několika životních rovinách. Nebyli jste schopni pochopit ani cítit, že tím vyjadřujete pohrdání vůči životu jako takovému.

Ti, na nichž jste své pokusy prováděli, nemohli počítat s vaším vcítěním a soucitem. Energie, přítomná v tomto stádiu v atlantské civilizaci, se vrátila prostřednictvím vtělení některých svých protagonistů ve 20. století v podobě hrůzných režimů v Německu, ale i v Rusku.

Kruté experimenty a všeobecný přístup pohrdání k „nižším formám života“ a jednotlivcem byly podstatnou součástí těchto režimů. Nedostatek soucitu a empatie projevovaný vůči těm, na nichž byly páchány zločiny, nedostatek emocí a strojový způsob „zacházení“ s oběťmi, se velmi podobaly přístupu jisté části Atlanťanů k entitám pravých lidí.

Ve vás, tzv. nepravých lidech to dnes vyvolává pocity velkého zděšení. Ale kdysi jste byli možná součástí toho páchání násilí na duších vyvíjejících se v rámci vibrací planet sluncí šestého řádu nebo jste se aspoň proti těmto manipulacím osobně důrazně nepostavili.

Tak se stalo, že druhou stranu toho všeho, stranu oběti, jste viděli a silně procítili v dalším období lidské historie, v dobách následujících po pádu Atlantidy. Za časů Atlantidy jste byli pachateli. Tehdy vznikla vaše konkrétní osobní a kolektivní  „karma“. Atlantida je klíčem k vašim „životům v roli pachatele“, k vaší temné stránce.

Ne, nepropadejte skepsi. Nemusíte se stydět a cítit vinu. Jste součástí dějin a jen berete na sebe nejrůznější role a převleky, abyste si navzájem poskytovali zkušenosti. Přišli jste poznat a prožít vše, co možno prožít je.

Teď je důležité, abyste si v rámci této duality, která na vás tlačí, seč může, dovolili poznat svou temnou stránku. Přijměte jako fakt, že i vy jste byli nejen oběťmi, ale také pachateli a budete vyrovnanější, svobodnější a radostnější.

-pokračování-