Atlantida před první katastrofou před ca 800.000 lety.
Source: Theosophical Publishing Society

Poznámky ke stavu našeho bytí 5: O zkušenosti potřetí

5 / I dnes se ještě chvíli budeme věnovat Atlantidě. Technologický rozvoj, o který mnohé skupiny duší usilovaly, překročil jisté meze a vedl k postupnému rozvrácení ekologického systému Země.

Existovala spousta varovných znamení, podle všeho došlo k zániku Atlantidy postupně ve třech od sebe oddělených obdobích. Zneužívání přírodních sil, které by se v dnešní době daly svými účinky přirovnat snad jedině k masivnímu použití atomových zbraní, vedlo nakonec k enormní přírodní katastrofě, atlantská civilizace byla zaplavena a zničena.

Jak to ovlivnilo nás všechny na vnitřní rovině? Byl to bezesporu šokující zážitek, traumatická zkušenost. Bylo to hluboké probuzení z iluzí o vlastní moci a následné bezmoci.

Během našich inkarnací na Zemi v době Atlantidy jsme oproti předpokladům dále padali do hmoty a nezískali jsme trvalé spojení s energií srdce, o které jsme chtěli usilovat.

Mapy Atlantidy v různých obdobích, počínaje časem před první katastrofou ca před 800 000 lety až po potopení posledního ostrova, autor William Scott-Elliot, zdroj: http://www.gnosticisme.com/lemurie-atlantide-scott-elliot/

Přesto jsme si silněji, než kdy dříve, po pádu Atlantidy uvědomovali, že pravda se nedá nalézt v ovládání života a přírody naší myslí spojenou s pozemským rozumem, i kdyby záměr vypadal sebevíc ušlechtile.

Lidský rozum má velká omezení

A pootevřeli jsme se touto tragédií tichému hlasu svého srdce alespoň natolik, že nám bylo dáno pochopit, že existuje moudrost, která pracuje prostřednictvím života samého. Moudrost, která nepotřebuje žádné řízení či dohled naší mysli /zde na Zemi nutně úzce propojené s lidským rozumem/. Moudrost, která stojí v centru všeho bytí a kterou není třeba chápat. Moudrost, kterou je nutno prostě přijmout a docela normálně ji žít.

I dnes jsme svědky mnoha a mnoha pokusů uchopit dění zde na Zemi i na vyšších rovinách vědomí omezenými vibracemi pozemského lidského rozumu.

Naprostá většina lidí tohoto světa tímto rozumem analyzuje a posuzuje podklady, zkoumá důkazy, hromadí informace a činí závěry z dění, které je možno správně pochopit jen na pozadí vlastním srdcem prožívané celistvé vibrace Lásky.

Tato vývojová cesta spoléhání se na mysl-rozum, které nejsou ještě plně opřeny o energie srdce, je stále ještě pro mnohé z řad tzv. nepravých lidí cestou, kterou nechtějí opustit a drží se jí stále.

Jít po ní dále samozřejmě je možné, ale pokud nebude opuštěna v pravou chvíli, může být pro mnohé přímou cestou do míst, která nemusí být zrovna příjemná. Jít po ní je svým způsobem opakováním chyb atlantských inkarnací.

Samotnou esencí mé zkušenosti je klasická magie. Magie je úžasnou silou, je-li založena na síle mysli podložené kvalitami srdce. Je-li magická síla jednotlivce řízena myslí, která se  kontrole lidského srdce vymyká či ho dokonce nezná, stává se smrtící pastí nejen pro svého nositele. To je zákon.

Rozhlédněte se kolem. Prokletím tohoto světa jsou tak jako v dobách Atlantidy lidé, kteří svojí dokonalou myslí tvoří technologie, které mohou tento svět opět kdykoli zničit.

Jejich spící srdce je obvykle nevaruje nikdy nebo s takovým zpožděním, že džinové vypuštění z láhve jsou dávno ve vlastnictví  konsorcií zabývajících se technologií války, ovládání a manipulace.

Co je opravdová moudrost

Pojďme proto už jednou být provždy jiní. V proudu života samotného, v proudu srdce a citu existuje moudrost, na niž se můžeme naladit nebo se k ní přidat niterným nasloucháním a podvolením se.

Nejde o moudrost tvořenou z hlavy či vůle, je to moudrost přicházející s vpuštěním širší perspektivy života jako takového. Je to o energii lásky, která stojí za vším. To je naše skutečná cesta vpřed.

Nechme prosím svoji mysl ve spojení s rozumem pouze naplňovat záměry a rozhodnutí našeho srdce.

Protože tak je to správně.

Po ovoci poznáte je. Ty, kteří sice potřebu rovnováhy srdce a mysli v lepším případě deklarují, ale rozpitvávajícím skalpelem mysli ve službách vlastního přebujelého rozumu ruší celistvost poznání srdce a vyoperovávají násilím z nádhery Bytí detaily, aby se o nich dlouze přeli, o nich diskutovali a zaváděli sebe i ty kolem sebe na scestí.

Lidem otevřeného srdce je blízká pokora před velikostí toho, co se před nimi otevírá. Pokud cítí případně potřebu své poznání ostatním sdělit, nabízejí je těm, kteří mohou a chtějí dobrovolně přijímat.

Lidé mysli a rozumu vám své poznání prostě servírují k sežrání a pokud vám nechutná, neunesou to a pokusí se vás přibít na pranýř. Nálepkují vás a snaží se vás znemožnit. Jejich poznání je přece jedině správné a jeho přijetí je přece pro vaše dobro…

A co víc, nesnesou srovnání s bludy, kterým jste jistě nechtě propadli. Proto musíte být zachráněni za každou cenu. Z jejich pohledu je to jasné: Buď jejich faktickou a nezpochybnitelnou převahu uznáte dobrovolně, nebo se o to postarají vyprovokovanými a samozřejmě i jimi řízenými procesy, které šperkují svými přezíravými postoji a pro ně typickou arogancí.

Vám, kteří jste kdysi umírali na hranicích inkvizice, jsou tyhle způsoby jistě povědomé.

Naštěstí tady máme jednadvacáté století. Takže odhoďme husí kůži a pojďme zpět.

Mystické vědění srdce — provázené pocitem pokory a pochopení svého údělu v inkarnacích zde — jste začali vnímat již dříve. Ale tehdy nebyl čas ještě zralý na radostné probuzení energií srdce.

Za dob Atlantidy na vás padl stín — stín toho, že jste negativně ovlivnili jiné bytosti. Účinky tohoto jste museli silně pocítit a zažít, než mohlo dojít k probuzení.

A tak jste načas opustili zemi… abyste se později sem začali vracet inkarnováni do těl lidí páté rasy… již v této současné historické etapě. Takže Země se stala na čas pouze doménou sil temna. Stalo se to asi před desíti tisíci lety.

Zpátky na Zemi

Ke svému opětovnému příchodu sem jste měli, a stále máte, dva motivy: Za prvé vnímáte svou připravenost k vnitřní změně a transformaci. Znovu a tentokráte definitivně chcete opustit bojovný přístup ega, kterému jste po dlouhá období jako duchovní bytosti propůjčili vládu nad sebou.

Chcete prostě růst směrem k jinému způsobu „bytí“… a tyto inkarnace vám nabízejí přesně ty výzvy a možnosti, které potřebujete.

Současný vývojový cyklus pro vás nastal zhruba v období posledních tří tisíc let. Skutečným přelomem pak byl příchod energií Světla v době Kristově. Během celého tohoto období se zde vy, kdož jste dnes tzv. nepravými lidmi, inkarnujete pravidelně a ve stále se zvyšujícím počtu.

Prožíváte v tom nejlepším slova smyslu v lidských tělech páté rasy to, na čem jste dříve spolupůsobili: Jeho okleštění o jeho původní schopnosti, jeho otevřenost k manipulaci s vlastní psychikou, jeho totální orientaci na mysl ve spojení s hmotným rozumem.

Po celou dobu se snažíte v temné realitě tohoto světa o přijetí Světla a mnohdy jste byli za to šikanováni, zraňováni, ba i zabíjeni těmi, kdož se právě nacházejí ve stadiu vývoje svého ega.

Tedy v období vývoje, kterým jste vy prošli již dříve. A muselo to tak být a pokud tak tomu stále je, berte to jen a jen jako důraznou výzvu, že je nejvyšší čas si s tím poradit.

Životní krize je výzva k vnitřní změně

Protože — jedině pod tíhou /do hmotného okolí/ propadlého ega a díky silnému aktivnímu propojení dvojice mysl-rozum u lidí okolo — měla /a mají/ vaše srdce skutečnou šanci se probudit.

Pokud by nebylo vašich osobních krizí, nikdy byste se nedostali ze zajetí každodenního prožívání běžných starostí člověka této Země. A nikdy by jste nenašli čas, sílu a motivaci ke zvednutí zraku od toho, čím jste žili dosud a čím žije většina lidí této Země.

Dnes se ve vás opět naplno otevírá skutečná touha po opětovném spojení se Světlem.

Jste tou částí lidstva, která se může srdcem otevřít přijetí lásky a moudrosti bytí. A to navzdory /nebo možná díky/ tomu, že vás vaše okolí ponořené do vlády ega a lidského hmotného rozumu  odmítá a vystavuje od samotného dětství intenzivním životním traumatům.

Zvládnout je a rozpustit je důležité pro vás i pro ty, kteří vám třeba po dlouhou dobu v tom úspěšně bránili či stále brání.

Má to tak být. Zůstaňte v klidu. Bez těchto traumat a utrpení byste nenašli v sobě sílu k vnitřní změně. Berte to prostě tak, že dnes vám, tzv. nepravým lidem, praví lidé této Země dávají sežrat to, co jste vy jim dříve /a tedy s odstupem času i sami sobě/ způsobovali svou arogancí a přehlížením jejich potřeb.

A pokuste se vy, kteří jste to ještě neučinili, přestat být domýšlivě arogantní na svojí jinakost a odhoďte tendence k podvědomému úniku z mnohdy obtížných životních situací, které vám život zde nachystal.

Své vlastní životní krize přijímejte s radostí jako příležitost nastartovat svou vlastní multidimenzionální sílu a uchopte za pačesy tuto příležitost vyjít vítězně z oněch krizí ven právě uplatněním takto nalezené síly v sobě samých

Odhoďte prosím zlozvyk vídat třísku v oku druhých a nepřipouštět existenci břeven v očích svých. Jste tu a dostali jste do vínku tvrdá omezení svých možností a schopností v tělech lidí páté rasy, protože jste to potřebovali. Na rovině svého duchovního vědění to dobře víte a tam nahoře jste s tím souhlasili.

Proto se probuďte k radostné lekci pokory před silou a moudrostí Univerza a přiznejte si, že jste tady a teď proto, že sem skutečně patříte. A přijměte své vědomí těla, tento padlý obraz sebe sama a přímého svědka mnoha rozporuplných vlastních činů v mnoha inkarnacích.

Jen přijetím vlastního padlého obrazu sebe sama s jeho existencí v tomto světě i lidmi kolem vás takovými, jací skutečně jsou, se vám může podařit využít současné doby transformace jako skvělé příležitosti k návratu pozitivních vibrací do vlastního nitra.

Máte prostě reálnou šanci zastavit svůj dosavadní trvalý pád směrem dolů a vyrazit zpět směrem vzhůru. Věřte nebo nevěřte.

Jste nadějí tohoto lidstva. Po řadu inkarnací za poslední tři tisíce let jste trpěli. Odmítáte zúčastňovat všude kolem vás kypícího boje o kontrolu nad děním kolem vás i dobrovolně vzdáváte snahu o získání dominance v jakékoliv oblasti. A pokud se o to někdy pokoušíte, stává se vám běžně, že se nedokážete vyrovnat s tlakem svého na pozemské podmínky mnohem lépe adaptovaného okolí a máte problém uspět.

Celou tu dobu jste stáli na okraji společnosti a právě mnohdy v utrpení jste nalézali svobodu pro sebe i prostor pro prožívání Světla svým pomalu probouzejícím se srdcem.

Stavěli jste se a dodnes se stavíte proti touze mocných skupin a jednotlivců uvnitř církví a vlád tohoto světa ovládnout tento svět a učinit lidstvo ovcemi v nemyslícím stádě vedeném na porážku.

Byli jste vždy proti zavedeným pravidlům ve společnosti a proti autoritářským způsobům podrobování lidí.

Prožívání srdce, které se vám postupně otevírá, je tiché a vnitřní. Na rozdíl od prožívání mysli, která je v pozemských podmínkách v propojení s hmotným rozumem hlučná, mnohdy neurvalá a touží doslova do všeho ponořovat své nenechavé prsty.

Pracujte na svém nitru a věřte si. Jste kousek od svého cíle. Vydržte!

Bojovali jste za svobodu, za emancipaci ženské energie, za hodnoty založené na srdci již v době, kdy vaše šance na uplatnění vašich postojů byly minimální. V oněch sporech a odporu, s nimiž jste se setkávali, byla v činnosti vaše atlantská a galaktická karma.

Nyní byly role obráceny. Stali jste se oběťmi a procházeli a možná stále procházíte hlubinami osamění, strachu a zoufalství. Důvěrně jste se seznámili s hlubokou emocionální bolestí z odmítnutí. Tím pravděpodobně řada z vás žije i v této chvíli. Mnohdy aniž by jste to dosud dokázali v sobě rozpoznat a správně pojmenovat.

Váš úkol na Zemi

Je to vaše další hluboká zkušenost. Zkušenost, která vás definitivně vrací k jádru vaší mise v individualitě: K pochopení Jednoty ležící za Světlem a temnotou a pochopení, co opravdu znamená Láska.

A to je vaše přítomnost. To je to, čím jste nyní. Dnes na okraji nového cyklu v těchto časech přeměny máte úžasnou osobní šanci zahájit návrat krátkou cestou zpět tam, odkud jste před oněmi třemi pády vzešli.

Vzpomínáte? Jako bytosti Světla jste kdysi tvořili ráj na této Zemi. Od tohoto stavu nevinnosti jste se sami odklonili ve chvíli, kdy jste se pustili do křížku s energiemi, jež vám chtěly ukrást to, co jste milovali.

V zaujetí tímto bojem jste překročili určitou hranici a vtělili se hlouběji do jemnohmotných realit a propadli tak tam nutně existujícím iluzím o sobě a o všem kolem vás. Odhodili jste ratolest míru a lásky a vzali do ruky meč.

Když jste se definitivně inkarnovali na Zemi a poznali, jaké je to být člověkem, byli jste opět uvedeni svojí obavou o dění kolem sebe a o sebe sama v pokušení ovládat dění ve světě kolem vás.

To vedlo to k vašemu vystřízlivění z opojení mocí. A pak jste se vrátili se na Zemi, abyste zažili rub své někdejší hry o moc.

Přišli jste si prožít odvrácenou stranu toho, co jste dříve poskytovali jiným. Poznávali jste, jaké to je, když se stanete kořistí agrese a násilí. Dozvuky této pozdější části cyklu jsou stále přítomny ve vašem způsobu prožívání tohoto života a jsou pravou příčinou traumat, která jste prožívali, prožíváte a nebo ještě budete prožívat tady a teď.

Vaše strachy, traumata a temno, ve kterém se cítíte mnozí ponořeni a jež vás případně děsí,  však nejsou ničím než iluzí, kterou sami v sobě žijete.

Žádné temno ve skutečnosti neexistuje, pokud se rozhodnete mu nedat šanci.

Jen váš vlastní strach, úzkost a deprese mu dávají sílu s vámi manipulovat.

Duchovní bytost ve vás strach, úzkost či depresi nezná.

Prožívání těchto »kvalit« je věcí životem zde na Zemi a v jemnohmotných světech se pohybujícího vědomí hmotného těla resp. duše.

A sílu nedat temnu v sobě šanci vám přináší právě otevření oné multidimenzionální síly v sobě. Síly spočívající v aktivaci spolupráce všech složek vaší bytosti propojených láskou plně probuzeného srdce. To není žádná teorie, je to konkrétní cesta, která změní vás samotné i váš život. Cesta, která vám otevře možnost vykročit opět směrem vzhůru.

Až to zvládnete, uzavřete kruh až k bodu, kde to vše začalo. A vytvoříte podmínky k návratu do ztracené Jednoty, tentokráte však ne jako součást nedílného oceánu Světla, ale jako individuální Světlo zářící vstříc individuálním Světlům jiných kolem vás a spojeni vně s oním oceánem, ze kterého jste vzešli.

Právě ve vašem srdci je skryta moudrost, která jednak obsahuje, ale i přesahuje protiklady a je si vědoma Jednoty všeho se vším. Vaše láska ve chvíli, kdy ji dáte skutečnou příležitost v sobě, již nebude pouhou abstraktní znalostí, ale skutečným, čistým  proudem vyvěrajícím z vašeho srdce a bude tiše proudit k vám samotným, vaším životem, tímto světem, k vašim bližním i těm, kdož se dosud z nevědomosti stavějí do pozice vašich nepřátel.

Pak pochopíte naplno Kristova podobenství o široké a úzké cestě k Bohu /štěstí a spokojenosti/ člověka dnešních dnů.

Bylo vám před dvěma tisíci lety zcizeno mnohé z toho, co bylo v Kristových slovech pro vás na vědomé rovině duše určeno. Toto vědění pravdy o tom, co je zapotřebí udělat, se dnes na tuto Zemi vrací. Jistě tušíte, že by bylo velikou chybou si toto vědění opětovně nechat protéci mezi prsty.

Mimochodem, důkazy o cenzuře Bible i o likvidaci původního Kristova učení můžete nalézt zde v textu vzniku tzv. Nového Zákona »

Nevylučuji, že někteří zde se na mé věty dívají s útrpným úsměvem jako na snahu se zviditelnit připomenutím — podle nich dávno překonaných klišé. Opakuji proto svá slova z dřívějších textů o tom, že mé poznání toho, co vám sděluji, je podloženo konkrétními praktickými zkušenostmi z práce na rekonstrukci vlastní psychiky a psychiky mých klientů. Když pozorujete opakovaně děje, které se řídí určitými zákonitostmi, prostě víte, že to tak je a že to funguje.

Je pravdou, že nemám dost zkušeností v tom, nakolik dokáže či nedokáže vyvést člověka z životní krize případná znalost toho, že zelení mužíčci z Marsu žijí bohatým sexuálním životem. Nepochybuji rovněž, že za samotnou organizací tohoto stvoření stojí matematika a její věčné zákony.

Ale ať mi moji kritici prominou, vážně pochybuji o tom, zda tyto informace ve spojení například se znalostí struktury měst na odvrácené straně měsíce či důkazy o roli Phobosu jako kosmické lodi vyspělé nehumanoidní inteligence nějak vyřeší to, stojí za haldou osobních problémů každého z nás v této inkarnaci.

Praktická cesta, která řeší vaše osobní problémy tady a teď

To moje pojetí řešení nabízí. Přesvědčil jsem se za ta léta na mnoha příkladech, že konkrétní aplikace poznání, které mohu nabídnout, skutečně léčí a hojí rány lidí tady a teď. A nejen to. Staví je obvykle i na startovní čáru nového života. Samozřejmě jen ty, kteří tohle poznání díky svému stupni vývoje přijmout mohou a také chtějí.

Miluji sice, když se někdo pokouší se mnou manipulovat k tomu či onomu, ale nemusím to mít. Jsem ovšem dalek toho, abych se bránil silou. Energii válečníka a bojovníka za vlastní pravdy jsem naštěstí již opustil.

Pravda nepotřebuje moji sílu. Sama je silná a prosadí se. Povídám si se svým egem a pravidelně mu vysvětluji, že nezáleží na tom, kdy se tak stane. A ono vedeno mojí láskou jako ducha neprotestuje. Věří mi a já věřím jemu.

Myslím si, ba jsem o tom přesvědčen, že je to všechno prostě o vzájemném propojování makrokosmu a mikrokosmu. Podle mého cítění není v našich silách člověka této Země dělat pořádek v makrokosmu kolem sebe napřímo. Protože naší cestou, jak tento makrokosmos přestavět, je měnit ho prostřednictvím rekonstrukce a harmonizace vlastního mikrokosmu.

Takže si proveďme opět pro připomenutí malou rekapitulaci. Co právě tady a teď dělat, aby to k něčemu vedlo? Jak změnit svůj život tak, abych využil svého času zde a pokud se sem vrátím příště, abych nemusel už až tak trpět?

Jistě otázka zajímající každého z nás. Moje odpověď je konkrétní a potvrzena spolehlivými výsledky. Je obsažena v zásadě mnohem podrobněji v textech seriálu Dvě cesty a zde si ji jen krátce připomeňme.

Jednoduše v prvním přiblížení definitivně prožíváním trvalé skutečné lásky k sobě samým probudíte svá srdce a aktivujete svoji multidimenzionální sílu, která prozáří váš mikrokosmos v reálném čase Světlem poznání o tom, co je ve vašem životě důležité a co ne. Tajemství, jak se to dělá, je ukryto na cestě do vašeho nitra.

Vy, kteří čtete mé texty, mapu té cesty znáte. To však nestačí. Je nutné po ní vykročit a jí projít. S tím vám mohu pomoci jako už mnohým před vámi. To o této cestě je vám ve starých textech říkáno, že ona sama je důležitější než její konečný cíl.

Určité věci my lidé nikdy nemůžeme pochopit myslí. Určité věci si prostě musíme prožít. Život je i všude tam, kde naše mysl mnohdy detekuje prázdnotu. Právě prožitím jistých zkušeností mimo dosah své mysli a rozumového poznání si otevřete obzory toho, co vám dosud pravděpodobně uniká.

Právě srdcem přestáváte rozlišovat Světlo a Temno a vnímáte je jako dvě stránky téže mince. A od tohoto pochopení je již jen krůček ke zvládnutí sebe sama v nutně existujícím proudu dvou protichůdných a přesto se doplňujících energií. Protože obojí jedno jest.

Váš duch možná ještě stále velmi trpí energiemi běžně existujícími na této Zemi. Cítí se mizerně. Proto stále ještě nepřijímá své tělo, svůj život, tento svět ani lidi kolem vás.

Nebývá výjimkou, že ke mně přicházejí lidé, pro které je zvládnutí znalostí nejrůznějších metod práce v rámci esoterických aktivit samozřejmostí. Přesto hledají něco, co jim chybí. A nalézají to. Jsou ke mně přiváděni proto, abychom spolu opravili nejisté základy, na nichž byla jejich dosavadní duchovní praxe založena.

Nemůžete stavět dokonalou stavbu na písku. Tak jako existuje slepá skvrna ve vašem oku a brání vám v určitém úhlu vidět realitu, tak existuje i slepá skvrna vaší psychiky.

Ta pro změnu nevidí skutečný stav vašeho nitra skrze iluze, které se za ta léta a množství inkarnací vedených vždy jedním směrem staly vaší druhou přirozeností. A to se musí změnit.

Změňte jiné a tento svět tak, že změníte sami sebe

Nebojte se vnitřních změn, které je nutno provést. Je to změna k plnému žití, je to odklon od přežívání. A proto jste přece tady, ne?

Nemůžete změnit jiné a tento svět jinak, než že v prvé řadě změníte sebe. Cesta do vašeho nitra je jedinou skutečnou cestou, která někam vede a její význam pro každého z vás je překryt mnoha a mnoha nepravdami a iluzemi o vás samotných, které vám byly společenským povědomím za ta tisíciletí vnuceny.

Přijmout vlastní dualitu znamená pochopit nutnost vyrovnat se s láskou k sobě samému.

Přijmout vlastní dualitu znamená konečně pochopit, proč jste pro sebe nejdůležitějším člověkem vy a co to vlastně znamená.

Úspěch na této cestě začíná tím, že se rozpláčete nad utrpením sebe sama jako padlého obrazu svého ducha zde.

A uvědomíte si neskutečnou věc:  že příčinou vašeho utrpení není rozhodně nikdo jiný než vy sami.

Prostě zjistíte, že jste po desetiletí ve svých minulých i této inkarnaci ponechali sami sebe, své vědomí těla, padlý obraz svého ducha, své vlastní vnitřní dítě, naprosto bez lásky, bez pocitu přijetí a mnohdy v proudu nenávisti své vlastní duchovní pýchy.

Ne ti kolem vás, rovněž ne vaše stále obnovující se ego stvořené k vašemu obrazu, ale váš vlastní duch, tedy vy sami, kterými jste, jste opakovaně selhávali, protože jste nedokázali v mnoha inkarnacích dát svoji lásku tomu, kým taky jste zde na Zemi.

A čím více jste to nedokázali, tím více padal váš vlastní, v této realitě však naprosto skutečný obraz dolů níže a níže. A vy jste k němu připoutáni pupeční šňůrou a pokud ho sami neosvobodíte, budete k němu v pádu stále níže přivázáni navěky.

Amen, chtělo by se říci. Věřte tomu, že mám pro ty, kteří se nakonec pro cestu vzhůru nerozhodnou, i dobrou zprávu.

Co je to druhá smrt?

Existuje i takzvaná duchovní smrt, v Bibli popsaná jako druhá smrt: Skutečná smrt, při níž je duchovní hmota sebe-vědomého individua, kterým všichni jsme, rozemleta na duchovní prach a zbavena svého eony věků se vyvíjejícího vědomí.

Popravdě řečeno, ten, komu se to stane, nemusí být až tak smutný. Z pohledu Univerza se nic neděje. Andělé z takto získaného ne-sebe-vědomého těsta jednou uplácají nové duše a pustí je opět někde do procesu vývoje. Z hlediska perspektivy vývoje Univerza naprostá maličkost.

12 Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. 13 Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. 14 Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. 15 Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.
(Zjevení 20:12-15)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.20.12-15

Lidé preferující mysl a rozum se v této chvíli ušklíbnou a zlomí nade mnou hůl. Budiž jim přáno, je jejich právem realizovat svoji svobodnou vůli a jsou sami sobě svého štěstí strůjci.

Praktické důsledky vnitřní změny

Vy, kteří tu hůl nelámete, pojďte se proto vzdát se mnou hezkých pár mýtů o tom, kdo jste vy a kdo jsou ti kolem vás. A odstranit nejméně stejné množství závojů iluzí o tom, kdo vlastně jste a kdo ve vás je kdo.

Protože jen vybaveni detailní znalostí o dějích ve vlastní psychice jste schopni využít reálně fungující praktické postupy, jak ji a tím i sebe transformovat na novou, podstatně vyšší úroveň.

A vše začíná tím, že je nezbytné přijmout své hmotné vědomí „já“ jako parťáka svého pravého duchovního vědomí „Já“.

Tím propojíte obě části své duality do jednoty

A naučíte se být Jedním v mnohosti. Vedeni láskou k sobě, životu a světu se konečně naučíte se být sami sebou ve společnosti všech těch, kteří vás obklopují. A odmítnete vše, co vás činí vnitřně nesvobodnými a již nadále nebudete rukojmími v rukou jiných lidí. Vedeni láskou k sobě se definitivně se odnaučíte jiné energeticky zneužívat a nedovolíte nikomu, aby energeticky zneužíval vás.

Stanete se vnitřně silnými a konečně v sobě trvale udržíte Světlo, které z vás dříve jiní vyráželi jak na běžícím pásu. Vaši nepřátelé vás přestanou zraňovat a vy poprvé poznáte, jaké to je skutečně je milovat. A již nikdy jim nebudete nastavovat druhou tvář. Z tohoto  požadavku církví koukají pěkné čertovy rohy.

Vaše negativní emoce, strachy, stresy a deprese se stanou minulostí. Trpíte strachem z nepřijetí, strachem z opuštěnosti, strachem z budoucnosti. Bojí se ve vás vaše padlá část, ženská energie ve vás.

Jejím přijetím a vložením skutečné lásky k sobě do svého nitra ji postupně uklidníte a přivedete na jiné pod-vědomé myšlenky. Přestane-li vaše vědomí hmotného těla vydávat do okolí signály negativity a vy dva spolu ruku v ruce zažehnete v sobě i trvalý zdroj štěstí, míru a spokojenosti, okolní svět vám bude, jak už bývá jeho dobrým zvykem, nastavovat opět zrcadlo.

I pak budete na vnější rovině prožívat to, čím žije vaše nitro. Ale nepochybujte prosím o tom, že v převráceném gardu toho, co jste prožívali dosud.

Strachy, úzkosti a deprese jsou energie, které prožívá vaše vědomí hmotného těla. Tyto energie si našly ve vašich energetických systémech své místo ve vašem dětství a vložili je do vás lidé, kteří vás vychovávali.

Ne, nemějte jim to za zlé. Vy sami jste si je za rodiče či vychovatele zvolili. Kdo chce psa bít, prý si hůl najde. Nevím, tím si nejsem až tak jist. Ale jsem si jist tím, že každá energie zapsána do vašich energetických systémů může být nalezena, identifikována a poté případně, rozhodnete-li se proto, vámi samotnými vymazána.

Tady, hned, s okamžitou platností.

Nesprávné emocionální a mentální vzorce jsou o něco slabší než naše strachy, úzkosti a deprese, ale také nás dokáží pěkně potrápit. Prožívat v průběhu svého života mnohokráte opakovaně takové energie jako „nevěřím si“, „nejsem dost dobrý“ či „jsem závislý či závislá na mínění jiných lidí“, to už je pořádné „papu“.

A to je jen vrcholek ledovce, jehož devět desetin se skrývá pod hladinou našeho „denního“vědomí.

Podvědomí je vašemu vědomí nepřístupné, takže vy sami vůbec nemusíte tušit, co je tam ještě vepsáno. Ale faktem je, že právě podvědomé energie působí na váš život mnohem více než energie vědomé.

Funguje to totiž tak, že svět kolem vás vám zrcadlí stav momentálně platný ve vašem nitru. Např. máte-li v podvědomí vepsáno, že jste závislý či závislá na mínění jiných lidí, život vám přičinlivě s neúprosnou pravidelností v dostatečném počtu do vaší blízkosti přivádí lidi, kteří vám opakovaně říkají, co smíte a co nesmíte dělat.

A vy v sobě nenacházíte sílu se těmto energiím postavit a žijete nikoli život svůj, ale život jinými naprogramovaný.

Máte-li v podvědomí vepsáno, jak jste neschopní, jak jste nedokonalí, jak jste nemožní a jak z vás nikdy nic nebude, budete si ze svého okolí opakovaně přitahovat lidi, kteří vás budou dnes a denně hluboce svým chováním zraňovat tak, aby rovněž dnes a denně potvrzovali pravdivost toho, co máte ve svém podvědomí zapsáno. Protože co v podvědomí máte zapsáno, tím žijete. Svět kolem vás vám to jen zrcadlí.

A tak je to s mnoha energiemi vašeho podvědomí, které se tam uložily ve vašem dětství a krizových momentech vašeho dospělého života. Jsou pokračováním toho, co jste nezvládli ve svých minulých životech a vzato ad absurdum mají svůj počátek ve vaší atlantské a galaktické karmě, o které jsem vám výše vyprávěl.

Užili jste si jich, těchto obtížných energií, dostatek ve svých minulých životech a dokonce i v tomto? Nebo snad ne? …snad chcete jimi žít do konce tohoto života? …a možná se snad dokonce chcete znovu narodit, abyste se jimi opět museli zabývat? Nevábná představa, viďte! Jste si jisti, že je už nechcete? Jste si jisti, že se vám po nich nebude stýskat?

Tak je pojďte zpracovat, ty energie podvědomí. Nepotřebujete žádnou hypnózu, kouzla a triky. Jen chuť s tím něco udělat.

Budete jiní a budete se cítit jako znovuzrození. Vstupte do vlastního nitra a vykažte ty nežádoucí energie ven. A za ty vyvedené tam vložte jiné, které naopak chcete žít.

Ano, skutečně platí, že je to brnkačka, když se to umí. A vy to umíte. Jen o tom dosud nevíte. Prostě se k tomu jen potřebujete rozhodnout.

Tak třeba energie „nejsem dost dobrý“ a energie „nevěřím si“. Žije se vám špatně s touto energií, která je stále silně aktivní ve vašem podvědomí? Přitahuje vám do každodenního života poznání, že se vám v životě nic nedaří?

Že nedokážete nic dovést do konce a když už něco uděláte, stále pochybujete o tom, zda jste udělal či udělala dobře? Nebo některé věci stále odkládáte, protože si prostě na ně netroufáte?

Pojďte tyto dvě energie vymazat a dát si do svého podvědomí energie nové. Jaké? No přece energii „jsem skvělý“ a energii „věřím si“. Ukážu vám, jak se to dělá. A vy to v sobě uděláte.

Bez potřeby jakéhokoli zásahu zvenčí v řádu dnů nejdříve začnete jinak myslet a cítit a v řádů týdnů pak budete podle těch nových energií i žít. A mnohem lépe než s těmi starými.

Přínos všemi doporučovaných afirmací je svými účinky oproti metodě emocionálně mentálního přemazání této energie naprosto mizivý!

Motá se vám do života karma? Říká vám to astrolog či vaše kartářka? Poradili vám ale, jak se té karmy zbavit? Že ne?

Tak to uděláme spolu. Nejdříve s mojí pomocí uděláte vše, co popisuji výše. Když se do toho dáte, určitě to zvládnete.

Pak vejdeme do přímého styku s karmickou bytostí. Požádáme ji o informaci, zda o vás určitý karmický spis vede. A budeme jednat o jeho předání k likvidaci.

Karmická bytost má své úkoly a její pravomoci jsou vysoké. Pokud sama bude proti zrušení karmy, máme možnost aktivovat pomocné body za vaši práci na sobě směrem ke Světlu, kterou jste na své vnitřní cestě vykonali. Říkám tomu požádat o fenomén božské milosti.

A co bude dál, to uvidíte. Buď uspějeme nebo nikoli. Vaše šance jsou ovšem vysoké. V každém případě, tenhle úřad na rozdíl od těch pozemských je neúplatný.

Je dalších deset i více problémů, které mohou být jednotlivě u vás objeveny. Všechny vyřešíte jedině ponořením se do svého nitra a vyhledáním tam. O některých píši ve svých příbězích s klienty, o jiných jsem ještě nestačil napsat nic. Ale neřešit je není řešení. Šance poradit si s nimi jsou skutečně vysoké.

Fobie všeho druhu, případy bulimie či anorexie, posttraumatické syndromy, astrální útoky, případy působení černé magie i psychické poruchy již případně i několikráte hospitalizované v tomu odpovídajících pozemských zařízeních, vše má své řešení. Mnohdy hodně pracné a bolestné, ale má. Ostatně, každá operace bolí. Ale uzdravuje.

Tohle vše, co vám jako člověk mohu — a také se pokouším přinést — je možná jen nedokonalý, ale  přesto platný obraz toho, co se vám mělo dostat již před dvěma tisíci lety z rukou pravého Ježíše Krista o tom, co je pro vás důležité.

Ptejte se svých kněží, biskupů a kardinálů, co s věděním toho, o čem to je, za ony dva tisíce let udělali. A nedivte se prosím prognózám o tom, jak /zejména katolická/ církev nakonec dopadne. Prostě ji dohoní její neuvěřitelná kolektivní karma. Konečně.

Informace a důkazy o cenzuře Bible i o likvidaci původního originálního Kristova učení můžete nalézti např. zde »

Nezapomínejte prosím, že vám a všem lidem tohoto světa je předpovězen poslední soud. Zkuste pochopit, že jsem si zcela jist tím, že o svém případném odsouzení rozhodnete vy sami.

Zejména tím, zda přijmete cestu skutečné vnitřní změny a dokážete ji v sobě realizovat. Čas běží. Kolik ho máme, ale neví nikdo, já nejméně. Protože tohle ví jen Stvořitel tohoto vesmíru a ten to z pochopitelných důvodů tají.

Nikdo jiný, jen vy jste svého štěstí strůjci.

-pokračování-