Janovo Zjevení, apokalypsa, 13. kapitola — šelma co vyvstala ze země

Pokračujeme s dekódováním Zjevení. Předchozí díly jsou jako obvykle k dispozici ve stejné rubrice „Tajnosti církve římské“…

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.csp

Prorok také vidí, jak se objevuje jiná šelma — tentokrát však vyvstává ze země. Časové určení „vtom“ v některých překladech je spojeno s předchozím příběhem První šelmy. Jiné překlady říkají „potom“. Obecně nejpřesnější ovšem bývá Studijní překlad, který vypadá takto:

3 A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena... 5 Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce... 11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.csp

Z času prorokovy řeči „viděl jsem“ bychom mohli usoudit že viděl Druhou šelmu vystupovat ze země zhruba ve stejný okamžik, kdy byla První šelma smrtelně zraněna. A co na to historická fakta? Které dnešní světové mocnosti vznikly v té době?

  • 1798 Napoleonův generál Louis Alexandr Berthier vstoupil s armádou do Říma, papež byl zajat a papežství ztratilo světskou moc — První šelma byla smrtelně zraněna
  • 1776 Spojené státy vyhlásily svou nezávislost
  • 1787 byla přijata ústava USA
  • 1798 byly USA uznány jako nezávislý stát (respektive federace států) tehdejší světovou velmocí Francií — Druhá šelma vystoupila ze země

Pozn. redakce: Opět připomínáme, že identitu Druhé šelmy jsme již velmi důkladně ověřili v naší starší analýze zde » Text od jiného autora, který právě čtete, ji nezávisle potvrzuje a doplňuje další argumenty.

Symbol země značí málo lidnatou oblast, protiklad symbolu moře

Symbol země jako protikladu moře (které symbolizuje místo hustě obydlené mnoha národy) značí málo lidnatou oblast. Druhá šelma se připojuje k první, jako by jí chtěla ukázat svou podporu. Je popsána velmi stručně — vypadá jako beránek, ale hovoří jako drak (Zj 13,11). Staví se tedy vedle šelmy, která svoji moc obdržela od samotného draka (Zj 13,4), moc, která je jí nyní předána: „Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc“ (Zj 13,12).

USA-war-is-peace-i

Ano, i popis beránka se na USA podivuhodně přesně hodí: Spojené státy se přetvařují jako hodný demokratický beránek, nicméně skrytě a pokrytecky jednají jako drak — každý, kdo se dnes jen trochu zajímá o politiku do hloubky dobře ví, že USA mají na svědomí většinu válčiček od konce té poslední světové, včetně nesmyslného shození atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki (ve Zjevení popsané jako oheň z nebe)… je to smutný a ukrutně dlouhý seznam násilností vedených pod falešnými záminkami, které byly vytvořeny proto, aby ovčané moc neprotestovali — stručný přehled zamlžovaných informací najdete zde pod článkem se svědectvím vojáka, který se toho sám zúčastnil »

Dokonce i oheň z nebe nechá sestoupit na zem

USA-hiroshima 60th cartoon

Symbolika totalitní moci

15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. 16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. 18 Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.13.csp

A co víc, snaží se všemi prostředky podněcovat „zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou“ (Zj 13,12). Svádí je velkými divy (Zj 13,13.14). Pouští se do manipulační kampaně a dává vztyčit symbolickou sochu — podobnou první šelmě (Zj 13,14). A dokonce oživuje tuto sochu a nechává ji mluvit — jako kašpárka, kterého drží na provázcích, aby děti měly dojem, že loutka je živá a získala jejich obdiv. Takřka bychom se tomu usmívali, kdyby tento vývoj nevrcholil hrozbou a násilím.

1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita se stává zločinem…
1984 je antiutopický román anglického spisovatele George Orwella dokončený v roce 1949. Tato kniha, z níž pochází známý výrok Velký bratr tě sleduje!, popisuje svět, v němž vládne absolutní totalita… a lidská individualita se stává zločinem…

První asociace, která současného člověka napadne, je totalitní moc podobného typu, kterou předpověděl G. Orwell pod kódovým označením Velký bratr. Každý myslící člověk pak vidí, že přesně k tomu spěje dnešní západní společnost — lidé pod absolutní kontrolou Velkého bratra pomocí vynuceného přechodu na bezhotovostní placení (aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch) a pomocí neustálého elektronického dozoru, který se právě teď blíží k absolutní dokonalosti… Ta doba je blízko!

Náš text z knihy Zjevení připomíná událost oznamovanou Danielem (Dan 3). Také Nebúkadnesar vztyčil sochu, dokonalou kopii té, kterou viděl ve snu (viz téma Dějiny světa psané dopředu), a přikázal svým poddaným, „lidem různých národností a jazyků“ (Dan 3,4), „všem lidem“ (Dan 3,7) ji uctívat, nebo že budou hozeni do rozžhavené pece (Dan 3,6). Stejný záměr vede šelmu ze země — rozkazuje, že „zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou“ (13,15). V knize Zjevení se toto uctívání projevuje tím, že její poddaní dostávají „cejch na pravou ruku nebo na čelo“ (Zj 13,16). Tento výraz je inspirován 5. knihou Mojžíšovou, kde vyjadřuje věrnost Božímu zákonu. „Uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima.“ (5.Mojž.6,8; viz 2.Mojž.13,9)

Záměr moci představované šelmou ze země je tedy jasný — dokázat, aby se veškeré lidstvo podrobilo zákonu šelmy z moře, podobně jako se Izraelci měli podrobit Božímu zákonu — na čele a na ruce, v myšlení i ve skutcích — tedy celou duší, celou bytostí.

Díky šelmě ze země je tedy šelma z moře podpořena ve své babylónské ctižádosti a usiluje zaujmout místo, které v srdci a životě lidí patří Bohu.

„Znamení šelmy“ tedy označuje mnohem více než viditelné označení na čele nebo na ruce. Toto označení se projevuje v hlubinách myšlení, ale také vnějšně — ve skutcích, v projevech život; v těchto dvou rovinách je znamením uzurpace Boží moci.

Samotné jméno této šelmy prozrazuje její podstatu a poslání — číslo 666. Kniha Zjevení vysvětluje, že „je to číslo člověka“ (Zj 13,18). V biblické tradici je číslo 6 spojeno s člověkem, který byl stvořen šestý den, člověkem, který ještě nevstoupil do náboženského společenství s Bohem, člověkem bez Boha.

Číslo 6 symbolizuje tedy lidskou pýchu, která se obejde bez Boha. S číslem 6 se setkáváme při stavbě Nebúkadnesarovy sochy z knihy Daniel, na kterou text Zjevení právě před chvílí narážel (Dan 3,1). Cílem této stavby bylo totiž upevnit jednotu na zemi, která by nahradila království z nebe. Číslo 6 je třikrát opakováno a toto trojí opakování ještě zvýrazňuje úmysl zmocnit se božské důstojnosti. Neboť tři je číslo Boha. Opakovat třikrát číslo 6 znamená povyšovat člověka na úroveň Boha „třikrát svatého“ (Iz 6,3; Zj 4,8).

Další znaky šelmy ze země

Její podstata: Tato moc je podstatně jiná než šelma z moře. Není to náboženská moc. Uctívání není směrováno k ní (Zj 13,12.15). Naopak, definuje se jako ekonomická moc — ovlivňuje nákup a prodej (Zj 13,17), a politická moc — může zabíjet (Zj 13,15).

Její čas: Objevení této moci chronologicky následuje za zraněním první šelmy. Tato mocnost se začíná tedy projevovat zhruba od konce 18. století.

Její prostor: V protikladu k předchozí šelmě, vycházející z moře, pochází tato ze země. I tento odlišný původ je pro hebrejštinu své doby významný. Zatímco moře představuje hrozbu a nepřátelství, země se naopak zdá být dobře známým prostředím, které vzbuzuje důvěru. Hebrejské slovo arec (země) označuje zemi, vlast, domov (Gn 11,31; 12,1.5.6.7.; Lev 14,34; Dt 18,9; 2 Kr 5,2; srov. Mat 2,20.21; Ef 6,3). Příchodem z arec se tato šelma rázem představuje jako blízký spojenec, někdo důvěrně známý. Ostatně o několik veršů výše byla země představena jako ta, která přichází na pomoc ženě (12,16).

Její charakter: Samotné vzezření šelmy potvrzuje úvodní dojem. Se svými dvěma malými rohy se podobá beránku (Zj 13,11) a na první pohled budí důvěru.

A přesto bychom se tím neměli dát zmýlit. Tento beránek hovoří jako drak (Zj 13,11). Spojení těchto dvou protikladných povah překvapuje. Neútočný a důvěrně známý, a přece tento beránek řve jako drak.

Všechny tyto informace směřují k vytvoření portrétu, který se shoduje s portrétem moci, které bychom se v našem studiu nenadáli. Politická a ekonomická supervelmoc, zrozená ke konci 18. století, země ochrany evangelických a protestantských křesťanů, kteří se odcizili katolické církvi — Spojené státy americké — se na mezinárodní scéně nechávají slyšet jako drak s tváří beránka.

Dějiny, které se před našima očima odvíjejí, dokazují, že má kniha Zjevení pravdu. Podle tohoto prorockého svědectví se tato moc projevuje ve dvou úrovních. Má vliv stejně tak na obyvatele země jako na druhou šelmu.

On August 9, 1945, the American B-29 bomber, Bock's Car left Tinian carrying Fat Man, a plutonium implosion-type bomb. Of the 286,00 people living in Nagasaki at the time of the blast, 74,000 were killed and another 75,000 sustained severe injuries.
On August 9, 1945, the American B-29 bomber, Bock’s Car left Tinian carrying Fat Man, a plutonium implosion-type bomb. Of the 286,00 people living in Nagasaki at the time of the blast, 74,000 were killed and another 75,000 sustained severe injuries.

Na jedné straně fascinuje obyvatele země svými divy a zejména svou schopností nechat sestupovat oheň z nebe. Pro Žida Jana, odkojeného příběhy Starého zákona, připomíná tento obraz moc Elijášovu (1 Kr 18,17-39). V knize Zjevení charakterizuje činnost dvou Božích svědků (Zj 11,5). Šelma ze země tedy napodobuje Boží nadpřirozené činy. V pozadí obdivuhodných válečných akcí a diplomatických úspěchů vytváří kultura Hollywoodu obraz supermana, amerického spasitele světa. Dopad tohoto amerického vlivu se dá vycítit všude. Není už co dokazovat, Amerika svedla obyvatele země.

Co však je znát méně, je totalitní podstata tohoto režimu, který nutí všechny poddané, aby byli označeni jménem šelmy z moře, tedy byli poznamenáni jejím charakterem.

Anglické "cashless" doslovně znamená "bez peněz"
Anglické „cashless“ doslovně znamená „bez peněz“

Pozn. redakce: Podle našeho názoru, který potvrzuje aktuální globální politicko-ekonomický vývoj, se právě teď blížíme a hodně přibližujeme tomu, co Jan nazývá obraz šelmy — bude to pravděpodobně nějaká forma globální moci, globální světovlády, fašistické totality zabalené do masky beránka — a je nám to už teď salámovou metodou předkládáno jako užitečné a pohodlné — jako například snaha zbavit se placení v hotovosti.

New World Order

Je nám to předkládáno jako jediná cesta ke spáse a záchraně lidstva, např. před tzv. terorismem případně před tzv. globálním oteplováním, které lidstvo údajně způsobuje (a vězte že jediná jistota, kterou máte, je ta že lidstvo klimatické změny na svědomí nemá). Někteří tomu, co Druhá šelma protlačuje, říkají New World Order.

Peter Sutherland, šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg — služebníček Druhé šelmy se teď kamarádí i s papínkem ve Vatikánu. Na první pohled "milý" človíček, jak každý může vidět ;-)
Peter Sutherland, šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg — služebníček Druhé šelmy se teď kamarádí i s papínkem ve Vatikánu. Na první pohled „milý“ človíček, jak každý může vidět ;-)

Doporučujeme vám srdečně milí čtenáři, abyste si všímali, co právě teď podniká vrchní satanáš, jak si krásně notuje s Druhou šelmou, jak se hezky kamarádí se strýčkem Obombou nebo různými podivnými týpky z Bilderbergu, bank a dalších podezřelých institucí Druhé šelmy…

-pokračování-


Více informací:

Pope Francis wraps up the first leg of a three-nation South American pilgrimage Wednesday after issuing an impassioned call for a new economic and ecological world order where the goods of the Earth are shared by everyone, not just exploited by the rich.

29.6.2015 – Po setkání s papežem Františkem šéf Goldman Sachs International a návštěvník tajných setkání skupiny Bilderberg, Peter Sutherland prohlásil, že Evropa potřebuje více uprchlíků z Afriky a Sýrie. Nestyděl se ani lhát o jejich přínosu pro ekonomiku…

Vyjádření prezidenta Zemana i názory z lidu. Zeman řekl mj.: „Mně jeden občan na mítinku říkal docela zajímavou definici agresora. Zní to: agresor je ten, kdo zaútočí na nějakou zemi dříve než Spojené státy americké…“

25.6.2015 — Vstříc globální vládě: Papež se v encyklice vyjadřuje k tématu globálního oteplování a činí z umělého, falešného problému záminku pro New World Order. Falešná teorie, o níž se papež opírá, má své praktické uplatnění: „164: Vzájemná propojenost všeho stvořeného nás vede k uvažování o jednom světě se společným plánem.“ Papež tuto myšlenku vysvětluje tak, že není v silách jednotlivých států jimi vyznačené ekologické hrozby odvrátit.

Proto připomíná slova Benedikta XVI. z jeho poslední encykliky Caritas in veritate: „Řízení světové ekonomiky; ozdravení ekonomik zasažených krizí a preventivní opatření, aby se nezhoršila a nevedla k větším nerovnostem; realizace náležitého integrálního odzbrojení; potravinové a mírové zabezpečení; zaručení ochrany životního prostředí a usměrnění migračních pohybů — to vše si naléhavě žádá existenci světové politické autority…“

František tuto ideu doplňuje o požadavek na to, aby tato „světová politická autorita“ měla moc svá rozhodnutí vymáhat a jejich přestoupení trestat.

Snad je nyní již zcela zřejmé, proč globalisté všech barev a odstínů tuto Františkovu encykliku přivítali. Však také na její přípravě spolupracovali. Ještě před jejím zveřejněním přijeli na pozvání Papežské akademie pro vědu, pořádající konferenci o „udržitelném rozvoji“, populační inženýři generální tajemník OSN Pan-Ki-Mun a Jeffrey Sachs, aby se k tématům encykliky vyjádřili.

O jejich podílu na výsledném textu svědčí také to, že jedním ze čtyř osobností, uvádějících encykliku při tiskové konferenci, byl guru německého klimatického alarmismu a poradce kancléřky Merkelové Johann Schellnhuber, zakladatel a ředitel Institutu pro zkoumání klimatických změn v Postupimi.