Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — Druhý anděl

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si pravděpodobně spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

Druhý anděl

Tón se poté náhle mění. Druhý anděl zaměřuje svůj pohled na jiný tábor. Tentokrát – na rozdíl od předchozího poselství – vyznívá negativně. Namísto dobré zprávy o naději, která přináší radost a posiluje, slyšíme o soudu – v negativním smyslu. Je to oznámení o pádu Babylóna.

Zj 14,8: A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: “Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.”

Co symbolizuje výraz Babylon?

V prvé řadě je třeba říci co symbolizuje Babylon — je to řečeno ve Zjevení o kousek dále:

Zj 17,1-6: 1 Tu přišel jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm misek, a promluvil se mnou: “Pojď, ukážu ti soud nad tou velikou smilnicí, která sedí na mnohých vodách, 2 se kterou smilnili králové země a vínem jejího smilstva se opili obyvatelé země.” 3 A odnesl mne v Duchu do pustiny. Tu jsem uviděl ženu, sedící na šelmě šarlatové barvy, plné rouhavých jmen, mající sedm hlav a deset rohů. 4 Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahými kameny a perlami; ve své ruce měla zlatou číši plnou ohavností a nečistot svého smilstva 5 a na svém čele měla napsané jméno: "Tajemství, Babylon, ten veliký, matka smilnic a ohavností země." 6 Uviděl jsem tu ženu zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem užasl, když jsem ji uviděl.

Pokud by někdo byl barvoslepý, nechť si zalistuje v oficielních církevních předpisech pro formální oblečení kléru.

Zjevení věnuje mnoho prostoru odsouzení a varování před Babylonem, který označuje nevěrnou ženu, smilnici a nevěstku » Ženu, která zcela jednoznačně symbolizuje nevěrnou církev, která zradila Boha. Mnoho křížových odkazů, které jsme v průběhu tohoto mnohadílného pátrání objevili, ukazuje jednoznačně identitu této smilnice — je jím papežská vatikánská církev! Proto byl Jan v tak silném úžasu!

Sloveso „padl“ je v minulém čase, protože popisuje děsivý stav této církve, která se dopustila té největší a nejhorší zrady Boha. Je konstatován stav na konci času, kdy už docela dobře známe rozsah této nebetyčné zrady… a i na tomto webu můžete najít přehled těch největších zločinů nevěstky babylonské »

Následovníci Babylona opilí jeho vínem ztratili veškerý smysl pro realitu. Byli oklamáni. Babylón se vydává za Boží město. A oni tomu uvěřili a nakonec se s ním spojili ve smilném vztahu.

V protikladu ke stu čtyřiceti čtyřem tisícům, kteří zůstávají v očekávání nebeského města v duchovním smyslu „panici“, jsou nyní tito z Babylona popsáni jako opilci svedení ke smilstvu.

-pokračování-