Janovo Zjevení, apokalypsa, 14. kapitola — Zvěsti tří andělů

V rubrice „Hledání světla“ pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Hlavním cílem Zjevení je upozornit na příchod Syna člověka (nikoliv Ježíše!) na tzv. Konci časů. Ti, co mají otevřené oči, si možná spolu s námi všímají, že ten čas je velmi pravděpodobně tady a teď »

6 Tu jsem uviděl [jiného] anděla, majícího věčné evangelium, jak letí prostředkem nebe, aby je zvěstoval těm, kteří přebývají na zemi, každému národu, kmenu, jazyku a lidu. 7 Volal mocným hlasem: “Bojte se Boha a vzdejte mu slávu, neboť přišla hodina jeho soudu; pokloňte se tomu, který učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.” 

8 A jiný, druhý anděl ho následoval a volal: “Padl, padl veliký Babylon, který napájel všechny národy vášnivým vínem svého smilstva.”

9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: “Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. 11 Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.”

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.14

Pokračujeme v dekódování Janova Zjevení. Analýza je založena na hlubokých znalostech profesora hebrejštiny Jacquese Doukhana.

Poselství prvního anděla ze čtrnácté kapitoly knihy Zjevení předpovídá velké náboženské probuzení, ke kterému dojde po hlásání brzkého příchodu Syna člověka. Jan viděl anděla letícího ‚prostředkem nebe, majícího věčné evangelium, aby je zvěstoval obyvatelům země, každému národu a kmeni, jazyku a lidu.‘ (Zj 14,7)

Významné je to, že podle Bible je hlasatelem uvedeného poselství anděl. Boží moudrosti se zalíbilo znázornit čistotou, slávou a mocí nebeského posla vznešenost díla, které má toto poselství vykonat, a zároveň moc a slávu, jež je budou provázet. Andělův let ‚prostředkem nebe’, ‚mocný hlas’, který poselství zvěstuje, a hlásání poselství všem ‚obyvatelům země‘ – ‚každému národu a kmeni, jazyku i lidu‘ – naznačují, jak rychle se hnutí bude šířit i jeho celosvětový rozsah.

Poselství samo naznačuje dobu, kdy má hnutí nastat. Uvádí, že hnutí je součástí ‚věčného evangelia‘ a ohlašuje začátek soudu. Poselství o záchraně člověka bylo hlásáno ve všech dobách, uvedené poselství je však část evangelia, která má být hlásána až v době konce, protože jen tehdy bude platit, že nastala hodina soudu. Proroctví ukazují řadu událostí, které budou předcházet zahájení soudu. To platí zvláště o biblické knize Daniel. Pán však proroka Daniela vyzval, aby tu část proroctví, která se vztahuje na dobu konce, zavřel a zapečetil ‚až do doby konce‘ (Dan 12,4). Teprve tehdy – až dospějeme do určené doby – může být hlásáno poselství o soudu, založené na splnění předchozích proroctví. V době konce, jak napsal prorok, ‚mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží‘ (Dan 12,4).

(prorokyně E.G.Whiteová, Velké drama věků)

Souvislost mezi texty Zjevení Jana a Daniela — oba popisují „dobu konce“

Uprostřed nebe vidí prorok Jan průvod tří andělů, kteří spěchají směrem k zemi. Příchod těchto tří andělů bezprostředně předchází příchod Syna člověka na nebeských oblacích (Zj 14,14) po údobí panování čtyř zvířat z Daniela 7 (Zj 13,2 a násl.). Souvislost mezi těmito dvěma texty naznačuje, že okamžik jejich zvěstování odpovídá v Danielovi 7 době Božího soudu (Dan 7,9-12) nebo kippúr (Dan 8,14) – je to tedy „doba konce“ (Dan 8,17).


Daniel 7

  1. čtyři zvířata (lev, medvěd, leopard, šelma s deseti rohy)
  2. uzurpátorská a pronásledující moc (1260 dnů)
  3. nebeský soud
  4. příchod Syna člověka

Zjevení 13 a 14

  1. šelma s deseti rohy (znaky lva, leoparda, medvěda)
  2. uzurpátorská a pronásledující moc (42 měsíců)
  3. zvěstování tří andělů
  4. příchod Syna člověka

-pokračování-


Zdroj:

Le Cri du ciel, Etude prophetique sur le Livre de l'Apocalypse, 31 juillet 1997, Jacques Doukhan