Janovo Zjevení, apokalypsa, 15. a 16. kapitola — sedm andělů, kteří měli sedm posledních ran

Pokračujeme s výkladem Janova Zjevení, které už není zapečetěnou knihou — mnoho předpovězených událostí se totiž již splnilo. Díky tomu můžeme mnohé rozluštit… Budeme se snažit vyhýbat planým spekulacím o budoucnosti a budeme se striktně držet faktů — ostatně jako vždy na tomto webu!

Faktem je, že události předpovězené ve 13. kapitole o obrazu První šelmy se právě teď realizují v naší sdílené 3D realitě » …jednoznačně to dokazují naše starší analýzy v této rubrice a samozřejmě aktuální globální události »

A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo  aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: Anglické "cashless" doslovně znamená "bez peněz"
A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: Anglické „cashless“ doslovně znamená „bez peněz“.

Termín „Obraz šelmy“, alias NWO, je v 15. kapitole zmíněn jako výchozí bod k dalším předpovězeným událostem: „viděl jsem ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu“ — odvodíme si z toho logicky, že pravděpodobně půjde o naší blízkou budoucnost…

Ovšem, samozřejmě, globální NWO Druhé šelmy je v roce 2015 stále ještě ve fázi příprav… A když říkám „události se realizují právě teď“, tak asi je každému jasné, že Druhá šelma Nový Světový Řád, NWO — tj. „Obraz šelmy“ — nevytvoří za letošní rok, je to záležitost dlouhodobá. Nicméně, právě teď se nám začínají v naší realitě jasně zhmotňovat i poslední znaky popsané v kap. 13 — jako např. bezhotovostní platební systém, ke kterému spějeme mílovými kroky!

A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch... Pohodlně a snadno — lidstvo se zkratkou řítí do totality Velkého Bratra, kde nebudete mít žádné soukromí... Možná si říkáte že tento obrázek se vás netýká... Ovšem — víte, že již dnes existuje zcela reálný masový nástroj dozoru? Většina lidí se dobrovolně nechává sledovat svými "chytrými" telefony Velkého Bratra Googla. A dobrovolně se upisuje k odevzdávání informací ze svých telefonů Velkému Bratru... Uvědomujete si, že taková "chytrá hračka" o vás ví víc než váš partner? V NSA mají jistě z těch informací radost...
A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch… Pohodlně a snadno — lidstvo se zkratkou řítí do totality Velkého Bratra, kde nebudete mít žádné soukromí… Možná si říkáte že tento obrázek se vás netýká… Ovšem — víte, že již dnes existuje zcela reálný masový nástroj dozoru? Většina lidí se dobrovolně nechává sledovat svými „chytrými“ telefony Velkého Bratra Googla Androida. A dobrovolně se upisuje k odevzdávání informací ze svých telefonů Velkému Bratru… Uvědomujete si, že taková „chytrá hračka“ o vás ví víc než váš partner? Informace jsou moc…
1 Tu jsem uviděl v nebi jiné veliké a podivuhodné znamení: sedm andělů, kteří měli sedm posledních ran, protože jimi je dovršen Boží hněv. 2 Uviděl jsem něco jako skelné moře smíšené s ohněm a ty, kteří vycházeli vítězní z moci té šelmy, z moci jejího obrazu i z moci čísla jejího jména; stáli na skelném moři, měli Boží harfy 3 a zpívali píseň Božího otroka Mojžíše a píseň Beránkovu: “Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože Všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. 4 Kdo by se nebál [tebe], Pane, a neoslavoval tvé jméno? Neboť ty jediný jsi svatý; všechny národy přijdou a pokloní se před tebou, protože tvé spravedlivé soudy vyšly najevo.” 

5 Potom jsem uviděl: V nebi byla otevřena svatyně stánku svědectví 6 a ze svatyně vyšlo sedm andělů, kteří měli těch sedm ran; byli oděni lněným rouchem, čistým a zářivým, a kolem prsou měli zlaté pásy. 7 A jedna z těch čtyř živých bytostí dala sedmi andělům sedm zlatých misek plných hněvu Boha, toho živého na věky věků. 8 A svatyně byla naplněna dýmem z Boží slávy a z jeho moci; nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedm ran těch sedmi andělů.

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.15

Boží hněv, který byl právě ohlášen v předchozím vidění v symbolu velkého lisu přetékajícího vínem (viz téma Poselství tří andělů), je nyní popsán ve svém naplnění. Od lisu se přechází k poháru. Jazyk je zde znovu symbolický. Obraz poháru je převzat ze Starého zákona — ve starověkém Středním východě byl pohár používán při rituálech prorokování. Josef s jeho pomocí předpovídá budoucnost (Gn 44,5). Prorok Jeremjáš v něm spatřuje budoucí soud národů: „Toto mi řekl Hospodin, Bůh Izraele: ‚vezmi z mé ruky tuto číši vína rozhořčení a napoj jím všechny národy, k nimž tě posílám, ať pijí a vrávorají a třeští před mečem, který mezi ně pošlu!’“ (Jer 25,15.16) (Srov. Iz 51,17; Zach 12,2)

Předehra o uzavření chrámu, neboli svatyně

Ale před tím, než se odehraje tato poslední kapitola Božího soudu, autor – věrný svému literárnímu rytmu – začíná zde znovu cyklus sedmi pohrom zastavením v chrámu. Prorok však hledí za těchto sedm pohrom, předbíhá události a popisuje výsledek posledního střetnutí mezi Bohem a silami zla – vidí scénu vítězství.

Moře jako sklo

To, co jej nejprve zaujme, je rozloha moře hladkého jako sklo (Zj 15,2). Tento obraz, se kterým jsme se již setkali v souvislosti s chrámem (Zj 4,6), představuje vody oblohy a připomíná stvoření, které Bible popisuje jako vítězství nad vodami (Ž 136,6; Iz 40,12; 27,1)

Následující vidění uvádí na scénu ohromný zástup zachráněných (Zj 15,2-4). Prorok je vidí jako staré Izraelce v době vyjití z Egypta. Vykoupení stojí na moři, což představuje vítězství Boha nad živly, tak jak tomu bylo při přechodu Izraelců přes moře, a jako oni zpívají píseň Mojžíšovu (Ex 15), která oslavuje Boží vítězství nad nepřáteli Izraele.

Konec kippúr tj. slavnosti smíření — symbolizuje okamžik, kdy osud každého člověka je definitivně určen

Po tomto vidění vítězství, které dává jistotu pro budoucnost, se prorocký pohled vrací zpět. Znovu je jeho pozornost upřena na sedm andělů těsně před tím, než vylejí své nádoby. Prorok je vidí vycházet z otevřeného chrámu, oblečené v oděv, který obvykle nosí velekněz v den slavnosti smíření – roucho je z jemného lnu (Zj 15,6; Lv 16,4). Tato scéna připomíná rituál, který představoval konec smírčích obřadů při slavnosti smíření – kippúr: „Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde (velekněz) do svatyně k vykonávání smírčích obřadů, dokud nevyjde. Tam vykoná smírčí obřady za sebe i za svůj dům i za celé izraelské shromáždění.“ (Lv 16,17)

Poslední modlitba kippúr, recitovaná při západu slunce, nazývaná neilah, což znamená „uzavření„, je totiž v Talmudu spojována s uzavřením chrámu v nebi (viz zejména Talmud de Jérusalem, Berakhot, IV.5).

Kniha Zjevení využívá tuto tradici, aby jejím prostřednictvím prohlásila, že se zde jedná o okamžik, kdy osud každého člověka je definitivně určen (nikdo nemohl vstoupit do svatyně, dokud se nedokoná sedm ran těch sedmi andělů).

Stejný princip se objevuje o něco dále ve formě přísloví: „Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.“ (Zj 22,11)

Jiným znakem doby „zapečeťování“ resp. „uzavření svatyně“ je objektivní pozorování Božího hněvu – sedm nádob vylitých na svět. Chvíle uzavření chrámu odpovídá totiž době vylití nádob (Zj 15,8). Tento Boží hněv – předpověděný již v čase šesté pečeti (Zj 6,17) a sedmé polnice (Zj 11,18.19) – byl zvěstován v poselství třetího anděla jako hrozba, která má přijít: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení.“ (Zj 14,9.10)

Zdraví vás Velký Bratr Android a NWO.
Zdraví vás Velký Bratr Android a NWO.

Sedm nádob tedy chronologicky přichází po trojandělském poselství a začíná v okamžiku, kdy nadvláda Druhé šelmy (FED-USA) ze Zjevení 13,15-17 se již stala skutečností » Hned od první nádoby je zřejmé, že tento soud se týká těch, kdo „byli označeni znamením dravé šelmy a kdo klekali před jejím obrazem“ (Zj 16,2).

Sedm symbolických nádob (misek) je opakováním sedmi troubení polnic

Sedm nádob je ve skutečnosti jen analogickým opakováním soudu, který provázel sedm troubení napříč dějinami. Pohromy se odehrávají paralelně v pořadí polnic ze Zjevení 8:

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/rev.8

První polnice
země (člověk)
První nádoba
země (člověk)
Druhá polnice
krvavé moře
Druhá nádoba
krvavé moře
Třetí polnice
řeky a prameny vod
Třetí nádoba
řeky a prameny vod
Čtvrtá polnice
slunce
Čtvrtá nádoba
slunce
Pátá polnice
propast a temnota
Pátá nádoba
propast a temnota
Šestá polnice
Eufrat
Šestá nádoba
Eufrat
Sedmá polnice
božský hněv: kroupy
vlastnictví království
Sedmá nádoba
božský hněv: kroupy
vlastnictví království

 

Na základě této skutečnosti sledují polnice – stejně jako nádoby – pořadí stvoření (Gn 1,1 až 2,4a). I zde má soud vesmírný dosah. Zatímco však polnice zasahují jen třetinu území, pohromy z nádob zaplavují toto území celé – „zemi“, „moře“, „slunce“…

Místo výrazu „trest“ by bylo přesnější použít „následek zpětného působení“ našich činů a myšlenek (tj. karmy). Následek, který dopadá prostřednictvím těchto ran, doplňuje a završuje trest, který dopadl prostřednictvím polnic – což ukazuje, že se zde jedná o poslední Boží soud.

The Seven Trumpets and the angel with a censer. Ca. 1000 AD. Bamberg, Staatsbibliothek, MS A. II. 42
The Seven Trumpets and the angel with a censer. Ca. 1000 AD. Bamberg, Staatsbibliothek, MS A. II. 42

Sedm polnic krok za krokem sleduje nepravosti církve, sedm pohrom se nyní zaměřuje na konec dějin.

Tento soud se vztahuje na dvě přesně definované fáze:

První fázi tvoří prvních pět pohrom a zabírá první polovinu kapitoly (Zj 16,1-11). To je tzv. fáze vředu. Je to podle všeho velmi krátká fáze, jelikož jsme informováni že oběti páté pohromy ještě trpí vředem z první pohromy. Tato fáze je charakterizována Božím soudem projevujícím se v důsledcích hříchů lidí a uskutečňuje se „podle zákona vzájemnosti“ (J.Ellul, Architecture en mouvement, s.193)

Druhou fázi tvoří šestá a sedmá pohroma a zabírá druhou polovinu kapitoly (Zj 16,12-21). To je fáze tzv. Harmagedonu. Tato fáze je charakterizována Božím soudem, který předpokládá přímý zásah shora.

-pokračování-