Pieter Bruegel the Elder, Blind Leading the Blind, 1568

Ježíš Kristus: Člověk nebo Bůh? Církev vám vzala Boha i svobodnou vůli! 5

Pokračujeme v seriálu s výkladem o tom, zda Ježíš Kristus byl člověkem nebo bohem či obojím. Kvůli pochopení dalšího textu doporučuji se vrátit k předchozím dílům, pokud jste je minuli:

Vyvedením Boha na nebesa byl zbožštěn mužský prvek, mužské energie v tomto stvoření. Ve všech oblastech se začal silně prosazovat kult dominance mužských energií, který trvá dodnes a přinesl lidstvu i Zemi neuvěřitelné škody.

Země v pozici zástupkyně ženských energií se stala znásilňovanou a bezprávnou bytostí — podobně jako byly o svá práva připraveny miliony a stamiliony žen celého světa dominantní mužskou zvůlí. Spojení se Zemí a přírodou, i úcta k životu a jeho tvůrčímu potenciálu, které byly přirozenou součástí kdysi vládnoucího matriarchátu a byly již v Kristově době na ústupu, dostaly v době po Kristu definitivně na frak a byly násilně přerušeny v myslích i vědomí lidí tohoto lidstva.

Proto dnes žijete na Zemi s totálně zničenou a rozhašenou přírodou a je čím dál tím hůř. Tak jako si dnes nevážíte vlastních ženských energií /vědomí svého těla/ a nemáte je rádi či je dokonce nenávidíte /a nenávidíte tedy sami sebe/, stejně tak nenávidíte tuto Zemi, její přírodu a své bližní!

Pozn.: Tento rozměr vaší vnitřní existence a dění v něm vám, díky této ďábelské církevní manipulaci, naprosto uniká. Nejvíce ze všeho tohle lidstvo ve své většině připomíná slepice na farmě chované v klecích s parametry tři kroky sem a tři kroky tam. Naprosto nic netuší o světě mimo obzor jejich klecí a papouškují pouze ve dne v noci vysílané fráze místního rozhlasu po drátě vyzývající je ke snášení zlatých vajíček pro majitele farmy. Bohužel skutečnost existence nenávisti vašeho ducha k vlastní živočišné přirozenosti ega se musí prožít. Nedá se pochopit. Uzavřená a nefunkční lidská srdce lidí spících v egu to prostě nedokážou.

Vzali vám vaše bohy, se kterými jste v poklidu žili a dali vám Boha, který cele vyplnil vaši potřebu k něčemu vzhlížet. Něco uctívat a něčeho se bát.

A vecpali se, to bratrstvo kočičí pracky, mezi vás a Něj, kterýžto podle nich údajně přebývá na nebesích. A postavili sami sebe do role nepostradatelných zprostředkovatelů mezi vámi a Jím nahoře na nebesích.

Dosáhli toho jednoduchou manipulací, aniž jste cokoli zpozorovali. Problém byl postaven takto: Kristus byl Bohem, protože byl počat Duchem svatým bez hříchu. Tedy bez toho /lidově řečeno/, že by nějaký muž oplodnil jeho matku. Nádherné a jistě božské.

To ovšem na straně druhé znamená, že vy všichni, co jste přišli na svět tak, že vaše početí bylo /prý/ poskvrněno prostřednictvím vložení otcova semene do lůna vaší matky, patříte úplně na opačnou stranu bariéry a s Božstvím nemáte absolutně nic společného.

Takto počati /údajně/ zvířecí nečistou touhou jste prostě těmi hnusnými padlými parchanty, které od plamenů vymyšlených pekel chrání jen ti vámi uctívaní a samozřejmě milovaní církevní teplí bratři s mnohdy pedofilními sklony a Boží milost, kterou vám dnes a denně svými modlitbami /rovněž prý/ snášejí shůry. Bez nich a Boží milosti jste /údajně/ ničím. Jste prach a v prach se obrátíte.

A vy jste jim uvěřili. Prostě jste jim sedli na lep.

Církev vám vzala Boha i svobodnou vůli a pokračuje v tom dodnes

Vnitřní dualitu vaší živočišné přirozenosti těla a posla samotného Boha v podobě vaší duchovní přirozenosti přenesli z vašeho nitra /mikrokosmu/ do vztahu mezi nebem a Zemí /do makrokosmu/. Ze záležitosti vnitřní udělali záležitost vnější a vzali vám tak nenahraditelnou příležitost k sebe-zdokonalení, k práci na vzestupu sebe-sama uvnitř vlastního mikrokosmu.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Zapřeli vám, že to vy právě vy jste sami sobě Bůh i ďábel. A vzali vám svobodnou vůli rozhodovat se o tom, zda ve svém nitru zvolíte božský program „láska a sjednocení“ nebo opačný, ďábelský program „sobectví a oddělení“.

Vyhovuje jim to, vašim pastýřům, Vlkům v rouše beránčím. Vyhovuje jim to, protože jako „padlí andělé“, zbavení oné možnosti volby, logicky žijete pouze programem sobectví a oddělenost a nemáte nejmenší šanci s tím cokoli udělat.

Snaží se ze všech sil /a daří se jim to!/, abyste nenalezli ani skulinku útěchy mimo jejich kostely a cenzurovanou bibli » a oddělili vás od Boha ve vás a učinili vás zpět podobnými zvěři této přírody. Se vším všudy. Nemyslícími automaty na práci, na boj v zájmu Vatikánu a kapitálu, bez vlastního názoru.

Zlikvidovali i prastarou znalost reality reinkarnace, kterou původní Ježíšovi křesťané znali… dejme na chvilku slovo Ježíšovu nástupci a bratru Jakubovi:

6 A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti. Takť jest, pravím, postaven jazyk mezi údy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného. (Jakub 3:6)

A ještě jeden cenzorem přehlédnutý zbytek Kristovy vysoké školy, konkrétně onen důležitý poznatek o dualitě člověka, o dualitě duch-tělo »

Copak Duch, který v nás přebývá, vede k nevraživosti? 6 Naopak, nabízí úžasnou milost! Říká přece: „Bůh se staví proti pyšným, pokorné ale zahrne milostí.“ 7 Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, 8 přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl. (Jakub 4:5-8)
Takto vypadají výdobytky státního náboženství: Žehnání zbraní a modloslužby přímo na bojištích. Větší zneužití nenásilných kristovských myšlenek si ani nelze představit.
Takto vypadají výdobytky státního náboženství: Žehnání zbraní a modloslužby přímo na bojištích. Větší zneužití nenásilných kristovských myšlenek si ani nelze představit.

To vše zatajili proto, aby popřeli vývoj. Aby vám vzali jakoukoliv naději. Pasou vás jako stádo ovcí a dali vám na výběr: Jsi tu jen jednou a buď nadojíš, co je třeba a disciplinovaně se s církevním požehnáním případně zařadíš do fronty na jatka lokálních i světových válek /které na obou stranách posvětíme/ nebo upadneš v nemilost a skončíš v pekle.

Vzkazují vám z onoho balkónu na Svatopetrském náměstí a kazatelen všech druhů a velikostí: Kromě práce a válčení v našem zájmu se plazte, bando idiotů, po kolenou a doufejte, že Bůh na vás shlédne svým vše odpouštějícím zrakem…

Což se ovšem nikdy nestane. Bůh není na nebesích, Bůh je energií prostupující vše — od vás jako člověka této Země až po entitu Syna člověka přebývající v onom nejvyšším vibračním patře vesmíru. A opět lze nalézt zbytky, které satanovým cenzorům unikly:

Zde už není žádný Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar a divoch, otrok a svobodný. Všechno a ve všech je Kristus! (Koloským 3:11)

A ten Bůh ve vás touží po osvobození vlastním poznáním sebe-sama. Slyšte prosím dobře: Poznáním „sebe-sama“.

Duch /Bůh ve vás/ jako ten „sebe“ ve vás podává ruku oné živočišné přirozenosti, té „sama“ spojené s tělem /tedy zástupci živočišné říše — zvířeti-ďáblu ve vás alias opět „padlému“ Bohu ve vás/ a vytahuje ji postupně na „nebesa“ — t.j. do vibrací ducha. A až se mu to podaří, dosáhne spojení obou kdysi rozdělených částí do Jednoty sebe-sama.

A právě vědění o tom, co tady na Zemi skutečně děláte, oč doopravdy běží » právě tohle poznání vám vzali a nechtějí je vrátit, prasata.

Jak obrovský je rozdíl mezi tímto církevním zločinem a skutečným poselstvím člověka Ježíše, který se sestoupením svých vyšších duchovních těl stal božským člověkem Kristem a jehož vibrace vědomí zdaleka převýšila nejen jeho současníky, ale i lidi dneška.

To on předpověděl, že jednou vám bude opět přineseno to, co jste měli přijmout a nepřijali už tehdy. A mým prostřednictvím v roce 2016 po Kristu vám vzkazuje, že vy nejste jen oněmi padlými živočišnými lidmi, poslušnými dravých zákonů této přírody /zabij nebo budeš zabit/, ale svým duchovním tělem i částí Boha tohoto vesmíru a jeho obrovské všeobjímající síly, síly lásky a sjednocení.

A že nejste závislí na církvi a jejím doporučení u Boha. Naopak, můžete jako duše, jako ti dva co spolu bydlí v jednom domě těla, nasazením úsilí vlastní vůle úspěšně spolupracovat sami ve svém nitru na opětovném sjednocení padlých ženských a ne-padlých mužských energií ke konečnému vítězství nad dualitou „sebe-sama“.

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Pošlete je někam, ty Vlky v šatech pastýře! Jste vybaveni inteligencí, přestaňte se chovat jako tupé stádo. Anglo-americká Druhá šelma touží právě Vatikánu, té šelmě První, položit Zemi a tím i vás všechny k nohám jako kořist »

Naučili vás líbat ruku, která vás zabíjí

Pokud jsem dobře naslouchal, v kruzích psychologů a psychiatrů se hovoří o tzv. stockholmském syndromu. Římsko-katolická církev tuto závažnou odchylku od žádoucích norem lidské psychiky povýšila na zásadní morální kriterium věřícího občana.

Naučila vás líbat ruku, která vás bije, šikanuje vás, ubližuje vám a mnohdy vás i zabíjí. A trvá na tom, abyste tu ruku milovali. Když bezvýhradně nemiluješ ruku, která tě trestá, patříš na pranýř, budeš vyobcován z církve případně upálen na hranici.

Nakonec vás možná ještě vaše církev přesvědčí o tom, že onen atomový plamen spadlý z nebe, který stráví vaše těla, je Kristem sestupujícím v povětří. Kristem, který si přišel pro vaše — právě od  fyzických těl násilím hromadně osvobozené — duše.

O jednu lež více nebo méně, prosím vás, komu z nich na tom záleží?

Lidi, přestaňte dělat na objednávku Vatikánu bobky a postavte se zpříma. Přestaňte tiše pobekávat! Probuďte se, pište, volejte, mailujte, řvěte, dejte najevo těm ve vedení církví, ve vládě, parlamentu, senátu či v Evropské unii, že máte svůj názor a jejich staré i nové lži odmítáte.

Možná si řeknete, že v tomto případě uznání či neuznání Kristova božství od chvíle zrození /o kterém to dnes je/ se jedná o pouhou bouři ve sklenici vody. Pokusil jsem se vám odůvodnit, proč jde o zásadní věc a proč by odpověď na tuto otázku měla být právem v centru vašeho zájmu.

Protože tady opravdu nejde jen o vadu na make-upu tváře církve. Tady jde o stržení masky systému, který skrývá za přívětivým a vlídným úsměvem vatikánských pánů papežů. Jde o ďábelský škleb stále živého, dva tisíce let starého zombie organismu mafiánského typu, živeného doslova vaší krví a vašimi životy. S mimozemskými entitami hodně tmavého typu za zády.

Jde nyní o to utlumit vaše šílící a přetížené, mnohdy zkratující se a informačním tokem přeplněné přední mozky a zapojit do myšlení i zadní mozek s jeho přístupem k srdci.

Nejde tu o nic menšího než o prostou rovnováhu „jin-jang„, rovnováhu programů ducha a těla, muže a ženy a mysli a srdce ve vás. O tu rovnováhu, která po realizaci ve vašem nitru neznamená nic jiného než váš konečný návrat do Jednoty sebe sama a znamená pro vás skutečný odchod z této Země ke Kristu na nebesích.

Tak je to jednoduché a bylo proto zapotřebí mnoha a mnoha lží a závojů iluzí, aby vás dostali tam, kde jste.

Bez změny svého přístupu k sobě samým si můžete dovolit akorát tak rekreaci v onom biblí předvídaném „jezeře plném síry“. Zvolíte-li tuto možnost, budiž vám pak útěchou to, že se tam zcela jistě setkáte s celou plejádou těch, kteří vás po ony dva tisíce let do oné kosmické „řiti“ a ke druhé — definitivní — duchovní smrti v roli regulovčíků směřovali.

Ještě k něčemu cítím potřebu se v závěru vyslovit. Máte-li někdy pocit, že si místy protiřečím tím, že mé postoje vůči církvím nejsou vedeny důsledně z pozice té lásky, na kterou jste tady na Zemi zvyklí? Pak nezapomínejte na to, že obraz oné, nikoli bezpodmínečné, ale „bezbřehé“ lásky, kterou máte v sobě ukotvenu díky tisíciletí trvající masáži církve, je chybný.

Tak si to shrňme

Církevní dogmata počínaje Marií jako pannou po početí i po porodu a konče Kristem – Bohem, který zemřel na kříži, aby vás spasil, jsou výtvory chorých mozků církevních pantátů, které nemají oporu ve skutečné organizaci Univerza a slouží jen jako závoj zapomnění k ochromení vaší svobodné vůle vydat se svým životem na cestu, kterou vám samotný Kristus doporučil.

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Protože on vám doporučil tu „úzkou“ cestu do vlastního nitra, cestu k bohu sídlícímu ve vašem srdci a k lásce k vašemu partnerskému egu bez podmínek, která jediná vede ke konečnému cíli vašeho pobytu v tomto skautském táboře duší. Jedině ta vede totiž k definitivnímu příklonu k exploataci programu „láska a sjednocení“ a definitivnímu odhození negativních aspektů programu „sobectví a oddělenost“.

Pro vaše církevní vedení, a zejména to římsko-katolické, platí Kristovo ponaučení z Tomášova evangelia » v tomto provedení:

Ježíš řekl: Když slepý povede slepého, 
spadnou oba do jámy. (Tomáš 34)

Pád do jámy je právě tou širokou cestou k církevnímu Bohu na nebesích, kterou jdou mnozí a o níž je řečeno, že nevede k cíli. Pád do jámy je pádem do propasti ateismu, který s vaničkou odporně zatuchlé vody církve vylévá i dítě pravého Kristova učení. Pád do jámy představuje pro vás reálné nebezpečí budoucí realizace vaší druhé, tentokráte definitivní, protože duchovní smrti.

Začít s poutí po „úzké“ cestě je přitom tak jednoduché. Vzpomeňte na Kristův výrok:

Ježíšovi učedníci mu řekli: Kdy nastane vzkříšení mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim řekl: To, co čekáte, přišlo, ale vy to nechápete. (Tomáš 51)

Začněte to chápat aspoň nyní, dva tisíce let poté, kdy to Kristus řekl. Ano, je tady šance jít tou „úzkou“ cestou. Vždy tu byla, ale vám zabraňovali to pochopit. Křesťanští farizejové leží ve žlabech, sami nežerou a jiným žrát zbraňují.

Návod k dispozici zdarma!

Tu „úzkou“ cestu jsem pro vás důkladně popsal ve svých statích Dvě cesty » a Dualita lidského bytí » Je to cesta rekonstrukce energií vašeho vnitřního mikrokosmu, cesta ke znovusjednocení vašich kdysi oddělených mužských a ženských energií.

Prošly ji pod mým vedením snad stovky lidí. Všem se změnil k lepšímu i jejich život vezdejší… i jejich šance na dosažení života „věčného, jak o něm žvaní církve, aby vás na druhé straně od něj účinně odváděly.

Vím, že platí Kristův výrok „Žádný prorok není přijímán ve své vesnici. Žádný lékař neléčí ty, kteří ho znají. (Tomáš 31)“ a nedělám si proto iluze o pohledu naprosté většiny lidstva k přijetí těchto tezí. Nejsem na tom závislý.

A znáte tenhle?

Vesnický rozhlas hlásí v dobách před kolektivizací zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: vážení soukromníci, připomínáme, že do soboty je třeba odevzdat státu sto vajec… vy mi též… a příští čtvrtek je nutno odevzdat padesát litrů mlíka… vy mi též… běží starosta za hlasatelem a ptá se: co to znamená, to vy mi též?… ten odpovídá: už je slyším, jak každý z nich řve, ať jim vylížu zadek… tak jim rovnou odpovídám: vy mi též.

I já chci říci „vy mi též“ těm, kdo nemají zájem o nabízené poznání. Ať si trhnou packou. Moje láska k lidem je čistá a spravedlivá, ne bezbřehá.

-konec-

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>