Ježíšova dynastie 4: Záhady okolo Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání 2

Tento text vznikl jako výsledek pátrání autora, který chce vědět jak to bylo s Ježíšem doopravdy a jaké bylo originální Kristovské poselství. Církve nám tvrdí že mají „pravdu“… dokonce kvůli tomu samy sebe prohlašují za neomylné… ale právě tohle je soudnému člověku podezřelé! Tak došlo k rozhodnutí ověřit si věci sám.

V minulém díle jsme se podívali na pochybnosti okolo Ježíšovy smrti a ukřižování » Je nad Slunce jasné, že církevní výklad této kauzy má velmi mnoho logických děr a žádný myslící člověk se proto nevyhne pochybnostem o nepodložených, nelogických dogmatech, která mu jsou církvemi vnucována ke slepému věření.

Co je ale  ještě horší, on ten církevní výklad odporuje i věčným, fyzikálním zákonům univerza. A Bůh jak známo své zákony neporušuje…

Shoda s biblickým Novým Zákonem

Začal jsem si osobně ověřovat, zda pro zdánlivě fantastické Sethovy informace z předchozího dílu existují nějaké důkazy a překvapivě jsem přitom dospěl k závěru, že pevnou oporu pro Sethova tvrzení máme přímo v Bibli!

Indicie podporující Sethovu verzi:

1. Podivnost první

První podivností, která nezaujatého čtenáře Nového Zákona zarazí, je už scéna z tzv. Poslední večeře, kdy Ježíš předem velmi jednoznačně označuje Jidáše jako zrádce… nevím jak vás, ale mne tato scéna mátla od té chvíle, kdy jsem ji poprvé důkladně četl jako celek…

Proč by to Ježíš dělal?! …a když už tak učinil a domnělého »zrádce« PROZRADIL, tak proč proboha by odhalený zrádce následně neutekl nebo nebyl učedníky odstraněn? Církevní interpretace je známá… ale já jsem si jist, že ve světle nových informací bychom tuto scénu mohli docela dobře chápat tak, že Ježíš pověřil Jidáše úkolem cosi udělat: „Co děláš, dělej rychle…“ nebo v jiných překladech. „Co chceš udělat, udělej rychle…“

Naprosto v souladu se Sethovou verzí…

A mimochodem — jak víme na základě našeho dlouhého výzkumu v tomto seriálu — Jan je absolutně nejspolehlivější evangelium!

Po těchto slovech Ježíš hluboce rozrušen prohlásil: „Amen, amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí.“ Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví. Jeden z jeho učedníků, ten, kterého Ježíš miloval, ležel u stolu po Ježíšově boku. Šimon Petr mu naznačil, ať se zeptá, o kom to mluvil. Objal ho tedy a zeptal se: „Pane, kdo to je?“ „Ten, komu podám namočené sousto,“ odpověděl Ježíš. Namočil sousto a podal je Jidášovi, synu Šimona Iškariotského. A hned po tom soustu vešel do Jidáše satan. „Co děláš, dělej rychle,“ řekl mu Ježíš. 
(Jan 13:21-27 B21)

http://bible.us/15/jhn.13.21-27.b21

A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan. Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ (Ján 13:27 SSV)
And, after the morsel, then entered Satan into him. Jesus therefore says to him, What thou doest, do quickly. (John 13:27 DARBY)
και μετα το ψωμιον τοτε εισηλθεν εις εκεινον ο σατανας λεγει ουν αυτω ο ιησους ο ποιεις ποιησον ταχιον
(John 13:27 Elzevir Textus Receptus 1624)

https://www.bible.com/en-GB/bible/182/jhn.13.27.tr1624

Řecká verze Elzevir Textus Receptus z r. 1624 by z toho, co je mi momentálně dostupné, teoreticky měla být nejblíže ke zdroji… Řečtina tedy vyznívá takto: „…co děláš, dělej rychle…“ Ježíš dost jasně říká, že Jidáš už to NĚCO dělá a pobízí jej k urychlení té činnosti…

2. Podivnost druhá

Ježíš byl zatčen v zahradě vojáky z chrámu (nebyli to Římané, co přišli uvěznit Ježíše, ale židovští vojáci, kteří chránili židovský chrám a byli posláni kněžími ze Sanhedrinu). Matouš to popisuje takto:

A když on ještě mluvil, aj, Jidáš, jeden ze dvanácti, přišel, a s ním zástup mnohý s meči a s kyjmi, poslaných od předních kněží a starších lidu. Ten pak, jenž jej zrazoval, dal jim znamení, řka: Kteréhožťkoli políbím, ten jest; držtež jej. A hned přistoupiv k Ježíšovi, řekl: Zdráv buď, Mistře, a políbil jej. I řekl jemu Ježíš: Příteli, nač jsi přišel? Tedy přistoupili a ruce vztáhli na Ježíše a jali ho. (Matouš 26:47-50 CSBKR)

Citát z Bible Kralické bohužel není o moc smysluplnější než B21. Uvědomme si prosím, že na Poslední večeři Ježíš naprosto JASNĚ vyjadřuje, že ví co Jidáš dělá… Proč by se měl nyní ptát, na to, co už ví?! A proč byl vlastně zvolen takový podivný způsob ukázání políbením? Proboha proč?! Proč Ježíš Jidáše stále nazývá přítelem, přestože ví co dělá?

Bible21 potvrzuje svou pověst nekvalitního českého překladu, textu který překladatelé pokrucují tak, aby výsledek pasoval do lživých papežských dogmat.

Zde pro změnu překroutili smysl Ježíšovy odpovědi Jidášovi. Z Ježíše udělali pitomce, který je překvapen tím že jej Jidáš zradil.

Přitom — jak velmi přesně víme od Jana (13:21–27) — Ježíš Jidáše předem označil za »zrádce«. Tak jaké překvapení?

Navíc by se scéna z večeře dala chápat i tak, že Ježíš pověřuje Jidáše úkolem: „Co děláš, udělej rychle!“… Matoucí překlad scény zatýkání z B21 vypadá takto:

Ježíš mu řekl: „Příteli, tak proto jsi přišel?“ Vtom Ježíše obstoupili, vrhli se na něj a zajali ho. (Matouš 26:47-50 B21)

Vnímejte prosím vážení čtenáři ten posun ve významu… ten originální vyznívá téměř jako KONTROLNÍ [upomínací] OTÁZKA: Příteli, za jakým účelem jsi přišel? …a oni TEDY přistoupili a ruce vztáhli na Ježíše a jali ho. (Matouš 26:47-50 CSBKR)

Nechceme přece dělat z Ježíše blbce, tak jak jej dělají naši lžipřekladatelé z Bible21. Nechceme přece z Ježíše dělat blbce, který si nepamatuje co řekl o poslední večeři!

I řekl jemu Ježíš: Příteli, nač jsi přišel? Tedy přistoupili a ruce vztáhli na Ježíše a jali ho. (Matouš 26:50 CSBKR)
But Jesus said to him, My friend, for what purpose art thou come? Then coming up they laid hands upon Jesus and seized him. 
(Matthew 26:50 DARBY)

https://www.bible.com/en-GB/bible/478/mat.26.50.darby

ο δε ιησους ειπεν αυτω εταιρε εφ ω παρει. τοτε προσελθοντες επεβαλον τας χειρας επι τον ιησουν και εκρατησαν αυτον 
(Matthew 26:50 Elzevir Textus Receptus 1624)

https://www.bible.com/en-GB/bible/182/mat.26.50.tr1624

Dobrá zpráva je, že řečtina se od Ježíšových dob v podstatě nezměnila. V moderní době přibyly v podstatě jen různé interpunkční znaky a akcenty.

Špatná zpráva je, že řečtina je jazyk jiného typu, než jaký na Západě používáme. Neexistuje v ní např. pevně daná struktura věty a přesně definovaný slovosled… A to je také kámen úrazu všech překladů. Překladatel svým vlastním subjektivním chápáním může podstatně změnit význam překladu. Každý překlad je současně i SUBJEKTIVNÍM výkladem. A to je právě hlavním důvodem, proč dnes máme hodně, hodně zdeformované např. i Janovo evangelium — protože církevní překladatelé si vykládají význam řeckého originálu nesprávně, tak aby odpovídal tomu co se zamlada naučili v náboženských hodinách ve škole. Je to průšvih, když lidé fungují bezmyšlenkovitě jako roboti…

Textus Receptus 1624 říká: „Ale Ježíš mu řekl: εταιρε (příteli) εφ ω (pokud, jestliže, proto) παρει (získat, dostat)…“

Je dost dobře možné, že originální výrok nemusel být otázkou a mohl by znít asi takto: „Ale… příteli proto jsi přišel“ nebo „Ale… příteli pokud to chceš…“ Je tam ono významné slovíčko „Ale…“

Vůbec to nemusí být otázka, může to být jednoduše oznámení! Nebo utvrzení Jidáše v tom co dělá… Je jasné, že i když přistoupíme na Sethovu variantu předem domluveného spiknutí, muselo být pro Jidáše velmi těžké sehrát tu roli. Právě proto, že chtěl Ježíše zachránit!

3. Podivnost třetí

Skoro to vypadá že do konspirace je zapleten i Pilát… Že se Pilát opravdu snažil Ježíše zachránit ukazuje třeba (Lukáš 23:7-12), kdy Pilát Ježíše poslal k Herodovi, aby ten vše vyřešil — ale Herod nechtěl mít na rukou krev a poslal Ježíše zpět. Pilát pak zkusil využít tradiční milost pro odsouzence, kdy měl dav zvolit mezi Ježíšem a vrahem Barabasem. Dav ovšem ovládali Sanhedrinští a ti propustili Barabase. Na závěr Pilát objednal mísu s vodou a před davem si umyl ruce:

Když tedy Pilát viděl, že nic nezmůže a že je stále jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. „Nejsem vinen krví tohoto muže,“ řekl. „Je to vaše věc!“ (Matouš 27:24 B21)

http://bible.us/15/mat.27.24.b21

Okamžik, kdy byl do hry zapojen Šimon

Vezměme teď v potaz Sethovu verzi z minulého dílu, která mluví o záměně osob, resp. o Šimonovi, který byl pověřen nesením kříže.

Je to velmi prosté, jak by řekl Sherlock Holmes: Bičování a nasazení trnové koruny byly perfektním maskováním pro záměnu Ježíše za Šimona!

Zkrvavená rozdrásaná tvář díky trnové koruně, která skryla ty největší rozdíly! To vše provedeno pod patronací Piláta. Dobrý důvod k tomu prohlásit Piláta za svatého!

Svatý Pilát

Zvláštní chování Piláta dokazuje i evangelium podle Lukáše, kde Pilát říká o obviněném Ježíšovi: „Neshledal jsem na něm nic, co by zasluhovalo smrti.“ Podobně evangelista Jan cituje jeho slova: „Já na tomto člověku neshledávám žádné viny.“ Celé to vypadá, jakoby evangelisté Piláta bránili za tento jeho čin, či věděli víc než nám říkají… A POZOR: Některé východní církve dokonce řadí Piláta a jeho ženu Prokulu mezi svaté a jejich svátek si připomínají každoročně 19. června!

Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: „Neměj nic do činění s tím spravedlivým! Dnes jsem kvůli němu měla hrozné sny.“ (Matouš 27:19 B21)

Etiopská ortodoxní církev považuje Piláta a jeho ženu Prokulu za světce na základě popisu v tzv. Skutcích Pilátových (nazývány též Nikodémovo evangelium), kde je jednoznačně popsán jako zastánce Ježíše. Jeho žena Procula je svatá v podstatě pro všechny východní církve.

The Ethiopian Orthodox Tewahedo Church recognized Pilate as a saint in the 6th century, based on the account in the Acts of Pilate, as it does his wife, Claudia Procula, whose strange dream of Christ induced her to try to stop his crucifixion.
The Abyssinian Church reckons him as a saint, and assigns 25 June to him and to Claudia Procula, his wife. The belief that she became a Christian goes back to the second century, and may be found in Origen (Hom., in Mat., xxxv).
(Catholic Encyclopedia (1913), Volume 12)

4. nezlomená podivnost

Kněží ze Sanhedrinu Piláta žádali o zlomení nohou všem obětem (Jan 19:31-33). A POZOR: Pilát ale poslal vojáky s rozkazem nezlomit ukřižovanému nohy, protože už je mrtvý.

5. velmi rychlá podivnost

Jistý Šimon Kyrénský (otec Alexandra a Rufa) se právě vracel z pole, a když procházel kolem, přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka). Podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl. (Marek 15:21-23 B21)

http://bible.us/15/mrk.15.21.b21

Proč Ukřižovaný zemřel už za 3 hodiny?

Velká podivnost je ono podávání houby — což nebyl tak úplně standardní postup římských poprav… mnozí dospívají při zkoumání evangelií k závěru že mohlo jít o drogu která vyvolala a uspíšila zdánlivou smrt ukřižovaného.

3 hodiny jsou velmi neobvykle krátký čas. Ukřižování normálně býval velmi drastický proces trvající i několik dní… Někteří katolíci se pokoušejí tuto nesrovnalost svést na oslabení při tzv. bičování. Ale toto vysvětlení kulhá, bičování na vysvětlení této neobvyklosti jednoduše nedostačuje.

...podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl. 
   (Marek 15:23 B21)
...dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí.
   (Matouš 27:34 B21)

Badatelé se domýšlejí, že ono víno (resp. ocet, což je zkažené víno, jak známo z chemie) smíchané se žlučí (Matouš 27:34) či víno s hadím jedem — že tedy šlo o směsku, která mohla způsobit bezvědomí nebo smrt. Nápoj byl Ježíši podán v napuštěné houbě. Ono je klidně možné, že konspirátoři (viz onen Někdo) klidně mohli těsně před smrtí namočit houbu ještě někde jinde, cituji: »Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem…«

Je třeba dodat i to, že esejská skupina zasvěcenců patřila mezi elitu nejen v duchovních znalostech, nýbrž i v léčitelství…

Dává to smysl: Droga vyvolala zdánlivou smrt a poté profesionál, velitel Pilátových vojáků zapojený do konspirace pečlivě míří úder do oblasti těla, kde nenaruší životně důležité orgány. Jelikož Ukřižovaný je díky droze v komatu, tak pochopitelně nereaguje a velitel jej prohlašuje s klidem za mrtvého!

Mně samotnému intuice napovídá, že přesně načasovaný výkřik křižovaného byl předem smluveným signálem k tomu, že člověk na kříži je připraven vzít drogu a jakoby zemřít:

V poledne se po celé zemi setmělo až do tří hodin odpoledne. Ve tři hodiny Ježíš hlasitě vykřikl: „Eloi, Eloi, lema sabachtani?“ což v překladu znamená: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: „Podívejte, volá Eliáše!“ Někdo pak odběhl, naplnil houbu octem, nabodl na prut a dával mu napít... Vtom Ježíš hlasitě vykřikl a vydechl naposled. (Marek 15:33-37 B21)

http://bible.us/15/mrk.15.33-37.b21

6. krvavá podivnost

Pak byl odsouzenci propíchnut bok a když nereagoval, byl prohlášen za mrtvého. Evangelisté tvrdí, že po probodnutí z boku hned vyšla krev a voda. Např. Vladimír Liška ve svém rozboru tvrdí, ze šlo o výměšek z břišní dutiny jako následek lehčího poranění, při němž nedošlo k zasažení důležitých orgánů. To že Ukřižovaný byl v té době ještě naživu naznačuje i skutečnost, že z jeho rány vyšla krev… Mrtvoly přece nekrvácí!

Poté byl Ukřižovaný S VELKÝM SPĚCHEM sundán z kříže SVÝMI PŘÍZNIVCI A UČEDNÍKY Josefem z Arimatie a Nikodémem, kteří ho odnesli do blízké hrobky jeskynního typu, přesně toho typu o kterém jsme v minulých dílech mluvili… viz např. naše známá Rubášová hrobka.

7. hodně velká podivnost

Badatelé jako Vladimír Liška nebo francouzský historik Messadie se zamýšlejí nad značným množstvím směsi myrhy a aloe, které obstaral k pomazání těla Nikodém. Evangelista Jan hovoří o sto librách, což odpovídá zhruba 33 kilogramům.

Což je rozhodně víc než bylo třeba k obvyklému židovskému pohřbu, tak jak byl v té době praktikován! (viz předcházející díly Ježíšovy dynastie)

Pokud jde o aloe a myrhu — lepkavá šťáva z aloe se ve starověku používala jako dezifekční prostředek. Její léčebné účinky vysoce oceňoval i nejproslulejší antický lékař Hippokrates.

Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak [Josef] přišel a sňal Ježíšovo tělo. Přišel i Nikodém (který kdysi přišel za Ježíšem v noci) a přinesl směs myrhy a aloe, okolo sta liber. Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského pohřebního zvyku je zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi. (Jan 19:38-40 B21)

Proč tedy bylo tělo Ukřižovaného potíráno 33 kily léčivých mastí?

Jednoduše proto že Ukřižovaný nebyl mrtev! Tolik myrhy a aloe mělo sloužit k léčení ran utrpených při bičování a na kříži a Josef z Arimatie a Nikodém byli spiklenci, kteří jej hodlali zachránit, tvrdí např. Messadie či Liška…

Závěr ohledně ukřižování?

Sethovo svědectví dokonale zapadá do biblického kontextu a odpovídá detektivním analýzám, kterým mnozí „šťouralové“ podrobili evangelijní texty. Nic na tom nemění fakt že potrefené husy v šarlatu a purpuru právě teď velmi hlasitě kejhají. Právě uvedené indicie jednoduše hodně zvyšují pravděpodobnost Sethovy verze.

Zmrtvýchvstání je popsáno ve všech čtyřech evangeliích, ale ty se jaksi velmi neshodují. Už jsem v tomto detektivním seriálu ukázal důkazy ukazující falšování především Lukáše a Matouše. Kde jsou mezi třemi synoptickými evangelii rozpory, tam musíme prostě dát přednost Markovi (který je mezi nimi nejstarší a nejdůvěryhodnější) a ten udává, že:

Když skončila sobota, Marie Magdaléna, Marie Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu. Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký). Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly. On jim však řekl: „Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili. Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl.“ A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály. (Marek 16:1, 2, 4-8 B21)

A teď vám povím perličku nakonec:

Věděli jste, že přesně zde naše nejstarší evangelium končí? Zbytek je církví zfalšovaný a uměle doplněný! A bibličtí učenci to vědí!

Taborův rozbor tohoto falšování Markova evangelia najdete v dalším pokračování našeho pátrání.

A pak, ještě než se vrátíme k Taborovým archeologickým výzkumům, dáme v rámci objektivity slovo také jeho odpůrcům a jejich protiargumentům v kauze Talpiotské hrobky.

1st Talpiot Tomb
1st Talpiot Tomb
Aachen Cathedral in Germany, oldest Cathedral in North Europe, built around 800 AD. Allsehendes Auge am Tor des Aachener Dom.
Aachen Cathedral in Germany, oldest Cathedral in North Europe, built around 800 AD.

Znak nad vstupem do hrobky vzbuzuje v člověku zajímavé asociace…


Literatura:

  • Největší tajemství Ježíše z Nazaretu; Vladimír Liška
  • Lynn Picknett, Clive Prince; The Templar Revelation, Secret Guardiens of the true Identity of Christe
  • Janet Brock; The Jesus Mystery
  • Dr. Fida Hassnain; Search for the historical Jesus
  • Allegro J.; Rukopisy od Mrtvého moře
  • Messadie G.; Člověk, který se stal Bohem

Tento článek je součástí série Tajnosti církve římské » o necenzurované historii církve: O tom, jak lidstvu bylo Kristovské poselství utajeno i o tom jaké bylo doopravdy. Text je rovněž doplňkem seriálu Dualita lidského bytí » který ono Kristovo poselství rozebírá prakticky.