K událostem „Konce věku“ — asurské bytosti a vědomé zlo v lidské duši. Jak se projevuje ve vašem životě jejich působení? /N/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » kde jsme si tak trochu popsali působení spoluhráčů našeho Stvořitele, kteří na jeho objednávku vás tahají do luciferských výšin /abyste zapomínali na hmotu/ nebo vás stahují do ahrimanských /satanských/ hlubin /abyste zapomínali na ducha/.

Takové dohody mezi mocnými světů, jak to ostatně znáte i z našich nízkých rovin vibrací, jsou zřejmě normální a na na názor těch, kterých se to týká, se prostě nikdo neptá. A aby toho v tomhle absurdním divadle /ke kterému vám do života nikdy nikdo nedodá natištěný program s tím, o co v tomhle tragikomickém dramatu vlastně jde a kdo je obsazen v jaké roli/ nebylo málo, od třetí zemské inkarnace se dávají do práce na vás vašemu zraku skrytě další bytosti z panteonu těch, o které není co stát — bytosti asurské.

Asurským bytostem je nutno věnovat zvláštní pozornost. Byly to předchůdci dnešních tzv. pravých lidí, lidé měsíční, kteří žili v jedné z předchozích inkarnací Země na tzv. Starém Měsíci a postarali se o to, že tělo fyzické bylo pro vaše dnešní inkarnace připraveno tak, aby se mohlo stát nositelem „já“ /ega/. Bytosti na tomto stupni vývoje bývají také označovány jako duchové egoismu.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Ale pozor prosím, egoismus v provedení bytosti malého „já“ /ega/ v oblasti vaší třetí čakry má jako ostatně vše v duálním světě dvojí stránku: jednu prospěšnou a druhou zavrženíhodnou. Je jen na této lidské společnosti /a samozřejmě v rámci ní na každém z nás/, které  z těchto dvou kvalit egoismu v každodenní praxi upřednostní /či upřednostníme/.

I tyto asurské bytosti se vyvíjely o jednu inkarnaci Země dříve obvyklým způsobem, jak ho znáte z případu bytostí luciferských a ahrimanských /a jakým se ostatně vyvíjí i dnešní lidé/. Je proto přirozené, že část těchto bytostí zaostala v procesu pročišťování svých negativních egoistických energií zcela a byla z dalšího vývoje vyřazena. Další část prostě nebyla v této věci příliš pilná a nesložila onu potřebnou „maturitu“ ze zvládnuté onoho „zlého“ ega. No a poslední část samozřejmě prošla bez ztráty kytičky a svůj vývoj ega v čistě pozitivní rovině zdárně ukončily.

Těmto duchům egoismu s „maturitou“ je vlastní ušlechtilý smysl pro svobodu v rámci prožívání vlastního ega ve vztazích k egům jiných  bytostí kolem sebe, U těch, kteří zůstali pozadu a zkouškou neprošli, se působení ega zvrhlo v pravý opak. Stali se duchy pokušení, kteří svádějí ke „špatnému“  egoismu, k egoismu páchajícímu v lidské společnosti zlo.

Můžete se na to klidně podívat tak, že ty pokleslé asurské bytosti, které vám závidí pod dojmem svého fatálního selhání vaši stále trvající možnost dokončit vaši „maturitu“ vlastního ega v rámci směřování ke znovuzrození se v duchu, se vám v tom snaží zabránit. Proto vás asurské bytosti vedou spolu s ahrimanskými  bytostmí stranou do propasti negativního ega a jejich působení tak ještě násobně zesilují.

Zatímco luciferští duchové začali pronikat do vývoje ega a vědomé lidské duše v již v dávných dobách Lemurie, ahrimanští pak v době staré Atlantidy, asurští duchové počínají vnikat do vývoje vědomé lidské duše v době, která je poměrně nedávnou minulostí. Ale jak si dále řekneme, jejich působení v lidských duších zapříčinilo v dějinách dvacátého století dění vpravdě úděsné.

V běžném pohledu historie se počínají asurští duchové projevovat ve fázích historie, když končilo období „gentlemanských“ válek: kdy veškeré válečné úsilí bylo vedeno proti skupinám ozbrojených protivníků a bylo šetřeno životů lidí mimo bitevní pole. Příkladem budiž například období válek Alexandra Velikého a období slávy velkého Říma, kdy armády si sice podrobovaly dobytá území, ale pro porobené národy to neznamenalo nebezpečí fyzické likvidace.

Toto období končí zhruba nástupem hlavního vůdce židovského národa, nepravého Boha Jehovaha, s jeho ve Starém zákoně zachycenými požadavky na likvidaci tzv. „pronárodů“ jako „klatých“. Od této chvíle se určitá část humanoidních Elohim více než poctivě stará o to, aby do myšlenkových a citových polí v auře jimi ovládaných lidských bytostí vkládala nenávist a nesnášenlivost značně zesilující negativní působení již tak na lidské ego dorážejících entit ahrimanských a luciferských.

Důkazů, kterak Jahve a pozdější Hospodin a tedy i falešný křesťanský Bůh doporučuje zabíjet vše živé, co nebylo pod jeho přímou kontrolou, si můžete ve Starém zákoně najít libovolné množství.

Poté se spirála násilí jako taková již roztáčí a jak přibývá v dějinách našeho letopočtu válečných konfliktů, tak je při nich stále více a více decimováno i na válkách se nepodílející obyvatelstvo. Po otrokářích a kolonizátorech v několika posledních staletích vědomé násilí proti celým velikým skupinám obyvatel /např. likvidace amerických Indiánů, koloniální násilí Angličanů a pod./ dosahuje svého vrcholu v obou světových válkách, zejména pak té druhé.

A ta nejhorší a prakticky absolutní genocida veškerého lidstva v podobě snahy o vyvolání třetí světové války s použitím atomových zbraní je stále na obzoru a jak se zdá, schází do dnešní reality. Je jedno, zda si Amerika vybere potrhlého Trumpa nebo tu vzteklou fenu Clintonovou. V každém případě to opět jako vždy budou jen figurky v rukou těch sil, které se pokusí při postupném rozpadu svého impéria zabouchnout za sebou dveře i s celým lidstvem.

Z nich mají asurští duchové se svým šéfikem Asurem jistě opravdu upřímnou radost. Tyto uštěkané politické ratlíky a jejich pány v zákulisí se skutečným člověkem spojuje už jen podobné tělo, jejich duše již má s duší lidskou zatraceně málo společného. Podíl zvířecího ega v duších dnešního sboru amerických i evropských papalášů /včetně těch našich/ je tak obrovský, že snad v daném stadiu vývoje lidské páté rasy už ani být nemůže.

Což je jistě nepříjemné, protože je přece známo, že pokud se z člověka rozumného stane zvíře, je tou nejhorší šelmou ve vesmíru.

Takže se dá říci, že nejzářivějším příkladem práce asurských bytostí v dnešním světě je jejich /byť stále méně úspěšná/ snaha o posilování satanského přístupu západu, tedy amerických a světových elit, k udržení ekonomické a vojenské nadvlády nad celým světem. A nejde jen o světový atomový konflikt. I Jejich záložní plán „B“, který se paralelně  se také tvrdě realizuje /výroba světově rozšiřovaných nemocí, práce farmaceutických komplexů na chemické likvidaci lidského fyzického a zejména psychického zdraví člověka/, není o nic humánnější než atomová válka.

Na druhé straně můžete nahlédnout na zřetelnou snahu asurských bytostí podpořit luciferskou orientaci muslimské civilizace k ovládnutí světa — nikoli pro zisk a materiální bohatství /i to hraje roli, ovšem jen vedlejší/ — ale pro větší slávu a moc Alláha, dalšího z pofiderních středoasijských bohů, jehož proroci a imámové vedle modliteb s koránem v ruce nejraději /podobně jako křesťanští kněží/ znásilňují chlapce a holčičky.

O to zajímavější je pozorovat politiku Ruské federace, která vede politický a mnohdy již i počínající vojenský zápas proti oběma těmto extrémům a snaží se jít onou cestou společenské rovnováhy, kterou vám na osobní úrovni doporučuje můj web.

Takže díky působení asurských bytostí na nitra lidí nenávist ve válečných konfliktech počínaje druhou světovou a konče tou v dnešní Sýrii nezná mezí a proto na jednoho v nich zabitého vojáka připadá desítka civilistů.

Osobně jsem v souladu se skutečností pro vaši potřebu označil ve svých textech jako první a druhou biblickou šelmu určitá pozemská uskupení lidí, kteří vnášejí do lidského světa zkázu a zmar. A ona pozemská uskupení, jak Vatikán, tak vládnoucí oligarchie USA, si tohle označení skutečně zaslouží!

Ale z pohledu našeho vesmíru jsou to jen maličké pozemské šelmičky. Tou pravou šelmou, která je připravena napadnout a planetu Zemi a okolní vesmír roztrhat na kusy, je bytost z jiného vesmíru, patřící pod jiného Stvořitele.

Rudolf Steiner píše o silně negativním slunečním démonu jménem Sorat

Rudolf Steiner /25.2.186130.3.1925/, rakouský filosof, pedagog, sociální myslitel a esoterik, ve svém rozsáhlém díle z počátku dvacátého století upozornil na to, že do vývoje našeho vesmíru /již od fáze vám známé z Nekonečného příběhu zde na webu jako vstup a působení dračích entit s jejich tehdy započatou krádeží energetického potenciálu vyvíjejícího se lidstva/ se vedle asurských, ahrimanských a luciferských /dále jen odpůrčích/ bytostí působících na lidstvo „zevnitř“, přidává i silně negativní bytost jiného vesmíru působící „zvenčí“.

Steiner o ní hovoří jako o slunečním démonu jménem Sorat a je to pravděpodobně ne-lidská entita odpadlá ze zákonitého vývoje v onom „jiném vesmíru“ ještě před počátkem inkarnačního cyklu Země v tomto vesmíru našem. Pravděpodobně o této bytosti, o slunečním démonu Soratovi, se traduje stará lidská moudrost, když říká: Ďábel není tak moudrý, jak se zdá. Je jen velmi starý a proto si hodně pamatuje.

Skutečně originálními nástroji tohoto jistě roztomilého slunečního démonka jsou zde právě oni Drakoni, Greys, Deros a Dows, případně další, se kterými jste se měli možnost už seznámit, Ti ovšem, byť velmi neblaze, mohou působit na lidskou btost a lidstvo jako takové jen „zvenčí“.

Proto Sorat využívá působení tzv. odpůrčích bytostí, které na rozdíl od té jeho party chuligánů mají svůj domov v našem vesmíru, k působení na člověka a lidstvo „zevnitř“ nás samotných.

Pozn.: ano, vím… nečte se vám to lehce… všímám si na přehledu navštěvovaných článků, že se začínáte této rubrice vyhýbat… ale strkat hlavu do písku nením řešením… chcete-li se s něčím vyrovnat, musíte přece vědět, s čím máte tu čest!.. ale když vám to dnes neřeknu já, kdo vám ještě někdy o tom všem poví pravdu?..

Již jsem se ve svých textech dříve někde zmínil, že v mém poselství shora mi bylo někdy v devadesátých letech sděleno, že se jednou utkám se šelmou, které trhá planety a tento vesmír na kusy. Jedno je jisté: s oněmi šelmičkami ve vás a ve světě se utkávám k vašemu prospěchu již nějakou dobu, ta skutečná šelma z propasti je ovšem i pro mne ještě jen nejasným stínem v budoucnosti.

Samozřejmě pátrám, co je tu ve hře. Podívejte se spolu se mnou na stále sílící působení onoho slunečního démona Sorata na současné lidstvo, abychom se o něm dozvěděli víc.

Ono skutečné zvíře z propasti, ta šelma v podobě mocné démonické bytost, se skrývá za známým apokalyptickým číslem 666

A protože ona sama i její emisaři mohou ovlivňovat lidstvo přímo pouze zvenčí, docela ráda /ta šelma z propasti/ používá k prosazení svých zájmů i těchto tří kategorií odpůrčích bytostí typu Lucifer, Ahriman a Asur, které jsou součástí pozemského vývoje a přistupují k člověku nikoli zvenčí, ale zevnitř.

Nástup asurských bytostí roku 666

Jen stručně si poznamenejme, že nástup asurských bytostí /a s ním i sílícího působení šelmy z propasti/ se datuje rokem 666 n.l. /666×1/, kdy „křesťanský“ císař Justinian zakázal jakoukoli činnost zbývajících gnostických škol ve své říši. Tím vytvořil podmínky pro odchod zbylých gnostiků do oblasti Malé Asie, kde bylo jejich vědění shromažďováno v takzvané Akademii v Gondišapuru.

Tady, vytrženi ze svého přirozeného prostředí, v odporu proti křesťanství praktikovanému Římem, podlehli spojenému úsilí nastupujících asurských a ahrimanských duchů a připravili podmínky pro pozdější přesun svých poznatků zpět do Evropy jako prazákladu, ze kterého se postupně vyvinula dnešní materialistická /ateistická/ věda.

Druhý vzestup vlivu asurského zla kolem roku 1332

Druhý vzestup vlivu asurského zla na pozemský vývoj se uskutečnil kolem roku 1332 /666×2/ v souvislosti s prvním opakováním tohoto apokalyptického čísla. Tehdy byl zničen pod vlivem asurských bytostí s historicky dosud nezaznamenanou brutalitou ve spolupráci tehdejšího francouzského krále Filipa VI. /podléhajímu vlivu ahrimanských duchů/ a papeže Klementa V. /podléhajícímu vlivu luciferských bytostí/ tehdy velmi významný templářský řád.

Tento řád si stanovil za svůj úkol nové sociální uspořádání se skutečným pojetím Krista jakožto středu svého působení. K tomuto účelu se snažili členové řádu používat duchovní síly zlata. To mělo být osvobozeno od všeho egoistického a postaveno do služby křesťanského vývoje.

Ačkoli se řád stal velmi brzy bohatým, mimořádně bohatým, byli přesto jednotliví rytíři chudí a věnovali celý svůj život tomu, aby uskutečňovali /původní/ vysoké ideály křesťanství. Výsledkem byl rostoucí politický a hospodářský vliv tohoto řádu a růst jeho duchovní a morální autority, které se řád těšil v Evropě i daleko za ní.

Francouzský král Filip VI. se chtěl zmocnit bohatství řádu, aby pomocí něho dosáhl v Evropě neomezené moci. Klement V. chtěl podkopat duchovní a morální autoritu řádu, v níž právem spatřoval nebezpečí pro vládu církve. A tak se tyto dvě kreatury spojily ve svém /křesťanskému „Bohu“ milém/ úsilí a s jeho požehnáním tak byla zmařena šance k pokusu  o sociální přetvoření Evropy v duchu skutečného Kristova impulsu.

Třetí objevení se apokalyptického čísla, rok 1998

V dnešní době prožíváme třetí objevení se apokalyptického čísla v historickém vývoji lidstva a v souvislosti s tím opětné intenzívní pronikání asurských sil do zemského vývoje. Milníkem tohoto období je rok 1998 /666×3/ a charakteristické pro tuto epochu je, že zlo začíná přijímat zcela jiný charakter, který se liší od všech forem, které mu byly vlastní v minulosti.

Co to znamená? Abychom tomu porozuměli, musíme se obrátit k hlavním proudům zla ve 20. století. O třech druzích zasvěcení zla, které existují ve skrytu v dnešní civilizaci, hovořil kdysi Rudolf Steiner jako o třech zasvěceních sledujících cíle oné šelmy z propasti, Sorata, spolu s jemu podléhajícími odpůrčími bytostmi.

Rudolf Steiner doslova řekl: „Iniciační vědu mají, i když naprosto nikoli prospěšným způsobem pro lidstvo, ti, které jsem častěji označil jako vlastní nositele moci v anglicko-americkém světovém hnutí /Ilumináti, zednáři/. Iniciační vědu má dále vše to, co je závislé na jezuitismu /církev, katolicismus, papežství/. A jakousi iniciační vědu zvláštního druhu má také leninismus“/bolševismus, Rusko/. (GA 197, 13. června 1920).

K těmto třem proudům zla přistoupil o něco později ve 20. století i proud čtvrtý. Tento proud se zakládal na principu extrémního nacionalismu, který se, počínaje naší dobou, stal jedním z nejsilnějších protilidských impulsů v civilizaci. Ten stál u zrodu nacismu a všeho hrůzného, co nacismus a později nacionalismus na této planetě napáchal.

Tak, a je to. Co mělo být řečeno, řečeno bylo. jistě se nedivíte tomu, že má-li alespoň část lidstva nyní na konci věku přežít a být vyzvednuta na další stupeň vývoje, je třeba Soratovi a jeho mimozemským zástupům zabránit v další demontáži energií lidstva zvenčí. A samozřejmě je třeba přistřihnout křídla i tzv. odpůrčím bytostem, které ona šelma z propasti proti lidstvu zneužívá.

Protilidské aktivity všech těchto entit totiž jsou zaměřeny proti dalšímu setrvání a pozitivnímu vývoji lidského „já“. Když se kolem sebe rozhlédnete, vídíte to i v běžném životě na každém kroku. A je to stále horší a horší.

Podstatné ale je, že se tak vytvořila šance pro ty, kteří už tohle nechtějí, aby tento vývoj opustili a odešli odtud podobně jako před nimi v minulých inkarnacích Země dnešní andělé, archandělé a archonti. A tomu, co pro to udělat, budeme příště věnovat svoji pozornost příště.

-pokračování-


Aktuální doplňující informace č. 1:

Kalifornské úřady varují před možným zemětřesením

Salton Sea earthquakes 2001–2016. (Los Angeles Times)
Salton Sea earthquakes 2001–2016. (Los Angeles Times)
2. 10. 2016, Los Angeles: Kalifornské úřady varují obyvatele, že tomuto státu na tichomořském pobřeží USA hrozí silné zemětřesení. Reagují tak na sérii několika slabších otřesů, které seizmologové v obasti zaznamenali v uplynulém týdnu. Dnes o tom informovala agentura AP.

Ilustrační foto.

Ilustrační foto: ČTK

Jižní Kalifornii od pondělí zasáhlo 142 zemětřesení, která dosahovala síly od 1,4 do 4,3 stupně Richterovy škály. Odborníci se domnívají, že by to mohla být předzvěst silnějších otřesů. Podle nich je pravděpodobnost, že v oblasti udeří zemětřesení o síle sedm a více stupňů Richterovy škály, mezi poměry jedna ku 100 a jedna ku 3000. Za běžných podmínek je v jižní Kalifornii pravděpodobnost tak silných otřesů jedna k 6000.

Kalifornie je protkána tektonickými zlomy považovanými za nejaktivnější na světě. K nejnebezpečnějším v této oblasti patří zlom San Andreas, který protíná San Francisko a táhne se severně od Los Angeles ve vzdálenosti 65 kilometrů. Právě tento zlom „spustil" ničivé zemětřesení a následné požáry v San Francisku v roce 1906.
  • http://www.denik.cz/ze_sveta/kalifornske-urady-varuji-pred-moznym-zemetresenim-20161002.html

Zdroj: http://www.denik.cz/ze_sveta/kalifornske-urady-varuji-pred-moznym-zemetresenim-20161002.html