K událostem Konce věku — Jehova, bůh Starého zákona, patří mezi negativní mimozemšťany! On vyvolil židovský národ, jako nástroj vlády nad Zemí. Na úplném zotročení lidstva se pilně pracuje! /K/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Pokračujme dnes dále do problematiky mimozemských civilizací kolem nás. Končili jsme u entit Elohim a navážeme spolu s Ivo Wiesnerem dalšími informacemi.

Padlí andělé Elohim a jejich potomci Nefilim

Sami Elohim považovali své potomky Nefilim a jejich děti a vnuky za geneticky degenerované plemeno a vyhladili je z větší části známou biblickou potopou. Elohim jsou jsou totožní s těmi, kteří se někdy nazývají „padlými anděly“.

Nejvyšší z entit Elohim v období Kamagolu byl Arus, otec Jehowaha. Po jeho smrti se stává nejvyšším v Kamagolu Arusův syn Jehowah /Jahve, Jehova, J-H-W-H/ vlastním jménem El Schaddai.

Genealogy of Sumero-Akkadian Gods
Genealogy of Sumero-Akkadian Gods

Jak již bylo řečeno, Elohim se zabývali genetickou alterací hominidů s cílem vyšlechtit pokorné pracovité otroky /viz Enki, Enlil, Ninlil ze sumerských hliněných tabulek, více v knihách Zecharii Sitchina/. Údajně ovládali své lidské otroky pomocí fluoridované vody, protože fluoridy působí na hypocampus v mozku tak, že zvyšují jeho citlivost na působení určitých frekvencí radiového záření, kterými se dosahuje snížení vůle k odporu vůči tyranii a umocňuje pocit strachu před autoritou.

Pozn.: napadá mne, byla fluorizovaná voda za minulé totality míněna jako balzám na lidský chrup nebo spíše jako způsob, jak zajistit klid ve státě? …zdá se, že tehdejší a dnešní rychle se upevňující totalitu dělí od sebe už právě jen zákon o povinném přidávání fluoru do zdrojů pitné vody…

Jak už jsem výše zmínil, entita Jehowah po sobě na Zemi zanechala velmi výrazné stopy v biblických spisech a dodnes přetrvává její duchovní vliv ve značné části semitské civilizace. Jehowah pochází z původního tetragramu J-H-W-H, který je pravděpodobně kryptogramem počátečních samohlásek původní zakládající entity Elohim. Vložení samohlásek bylo provedeno mnohem později /asi 3. st. př. n.l./ židovskými překladateli v Alexandrii /masoretské texty/.

Jehowah navázal kontakt s Mojžíšem kolem 1500 př.n.l. Hlas Jehowah, který na něj promluvil z hořícího keře, mu nařídil vyvést Židy z Egypta a na hoře Sinai od Jehowah obdržel soubor nařízení, pokynů a rad, které sepsal v Toru (řec. Pentateuch) sestávající z pěti knih; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium.

Ano, právě Jehova byl tím, kdo nařídil židům v nesčetných případech veden pravděpodobně svou vskutku „božskou“ láskou zabíjet „jako klaté“ pronárody stavějící se jeho vyvoleným na odpor.

Pozn: že by ten Střední Východ byl prokletý? …napadá vás ještě jiné náboženství, jehož bůh si prostřednictvím svého proroka stejně důrazně žádá krev těch, kteří v něho nevěří? …ano, máte pravdu! …je to Mohamed a jeho Alláh, pro které jsou „nevěřící“ pouze otroky nebo si zaslouží psí smrt… nedivte se tomu prosím: ne náhodou jsou Elohim doma právě na Středním Východě a v oblasti někdejší Persie /dnešní Irán, Irák/… po ovoci poznáte je, říkával Kristus… a měl pravdu… /mimochodem, Mohamed byl velmi pravděpodobně ovládán pomocí nějaké implantované technologie — důkazy existují v jeho oficiálních životopisech — viz citát z životopisu: Život Alláhova posla; Ibn Ishak./

Lidstvu byl ve 4. st. císařem-papežem Konstantinem I. podvržen zfalšovaný nefunkční katolicismus, který nahradil pravé Kristovo učení

Starý zákon s těmito „rozinkami“ láskyplného přístupu k lidským bytostem přejalo současné zfalšované křesťanství jako součást podstaty svého Boha. Což samo o sobě vypovídá mnohé o tom, čím křesťanství po celou dobu dvou tisíc let bylo a stále je. Zdá se, že ten křesťanský Bůh nosí uniformu Satana a je na nebesích — když se zrovna pohybuje ve svém ufo. A to vždy jen tehdy, pokud zrovna nekuje pikle se světovou vládou iluminátů někde pěkně v závětří své ďábelské podzemní rezidence.

Na Krista, který vám přinesl poselství skutečného Boha a popis cesty k němu, zbyla v církevní praxi pouze role krásné vějičky pro nemyslící davy křesťanů.

Církevní klér křesťanství zcela zbavil podstaty toho, co lidem Kristus ve své době skutečně přinesl a místo jeho slov a vět vám předkládá nesmyslná dogmata objevovaná papeži a jeho pobočníky obvykle ve chvílích prožívání deliria tremens. A je vám místo Boha papeženci představován samotný Satan jako váš pán a vládce /samozřejmě v dárkovém balení/.

Kolektivistické společenství Elohim

Společenství Elohim je založeno na principu kolektivizmu vyšší duchovní úrovně, vymezující meze svobody volby a rozhodování osobnosti, vědomí a vůle. Jsou řízeni pomocí kolektivního vědomí /egregoru/, vystupujícího jako vědomí vyšší entity. Tato entita je vázána do čtvrté dimenze /čtvrté hustoty hmoty/ a není v žádném případě Bohem.

S určitým zjednodušením to lze říci i tak, že Elohim představují společenství řízené umělou /počítačovou/ inteligenci.

Každá bytost této společnosti je přímo propojena s centrálním počítačem pomocí bioimplantátů /bionických implantátů, bio mikroprocesorů/, vložených do řídících nervových center, takže každá entita je vlastně vyšší a dokonalejší formou elektronického zombie s limitovanou mírou svobody jednání a rozhodování.

Některé prameny informací hovoří v tom smyslu, že je toto společenství silně infiltrováno reptiloidy, jiné informace přímo ukazují na těsnou spolupráci s Drakony a Dows, takže v pokusech o navázání spolupráce je třeba maximální obezřetnost. Nejlépe se této skupině zcela vyhnout.

V této souvislosti je třeba zmínit bytost známou  jako na planetě Zemi jako Gizeh Šeran /Aštar Šeran/. Známá je existence sekty příznivců tzv. vesmírných lidí, kteří propagují v případě katastrofických změn variantu záchrany na kosmických lodí vedených právě oním Aštarem Šeranem.

Informace o této možnosti záchrany pro lidstvo nabývá zvláštní příchuť ve světle čerstvě uveřejněných informací o „rojení“ se UFO a jiných kosmických plavidel v prostoru prstenců Saturnu. Zprávu o tom si můžete přečíst na http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/8608-saturn-prstenec-ufo-vedec-nasa

Podle mých zdrojů je to ovšem rafinovaně připravená past: Lidí, případně hledajících záchranu na těchto lodích v nedaleké budoucnosti bude použito jinde ve vesmíru v lepším případě jako bezprávných otroků. O tom, co představuje onen horší případ, raději nebudu nic psát.

Existuje ještě jedna stránka věci, na kterou je třeba upozornit. Vy, kteří si pamatujete, jistě víte, že jsem se o tom zmiňoval již ve svých textech dříve. Je totiž známo více případů, kdy channellingové kontakty jsou Elohim /Gizeh/ přinejmenším monitorovány, častěji však se Gizech vydávají za onu vyšší duchovní entitu, s níž je channellingový kontakt navázán. Je proto vždy na místě maximální  obezřetnost při navazování channellingových kontaktů a při prověření skutečné identity druhé strany.

Pozn.: řada tzv. channelingů s nejrůznějšími anděly a archanděly jsou padělky právě Elohim… vždy zbystřete pozornost, pokud vám ona kontaktní bytost radí plně se spolehnou na Boha a zásadně vás navádí pouze k víře nebo dokonce žádá, abyste vy sami práci na svém vzestupu nezahajovali a zůstávali v pokoře nečinní…

Proto channellingové informace nepřijímejte jako náboženské kánony. Pamatujte, že svoboda vědomí, rozumu, volby a činů je nám lidem dána od Boha  a je na nás, abychom tento královský dar v plném rozsahu používali. Každý, kdo se pokouší vymezovat hranice vaší svobodné vůle, je podezřelý.

Bůh spočívá v každém z vás, božskou jiskru máte ve svém srdci, byť to církev popírá. Můžete s proto se skutečným Bohem kontaktovat kdykoliv podle svého přání uvnitř sebe a nepotřebujete k tomu žádného prostředníka v podobě kněze, kardinála či toho pitomce, který se vydává za žijícího boha na Zemi.

Jak jsem se výše zmínil, většina Sirianů po likvidaci translančních stanic v blízkosti Země na přelomu století z prostoru naší planety odešla. Aktivity vyvíjené jedinci, kteří zůstali, nejsou lidstvu jako celku už nijak nebezpečné.

Drakoni jako konkurence Elohim ve snaze ovládnout Zemi

Protivníkem Elohim ve snaze ovládnout Zemi však zůstávají Drakoni z Federace alfa-Draconis. Tato skupina bytostí je taky známa pod názvem „Bezbožná šestice“. Jsou těmi, kteří výrazně zasahují do života pozemského lidstva v negativním slova smyslu.

Drakoni /Reptiloidi, Sauroidi/ nejsou  humanoidé a nejsou ani savci. Názory na strukturu genetického stromu jejich druhu se různí. Někteří autoři je řadí původem do třídy hmyzu /ciakáry/, jiní se je snaží zařadit mezi sauroidy /ještěry/.

Podle informace z Andromedské rady jsou Drakoni produktem šlechtění vybraných druhů ciakár, které Mistři-Genetici vyšlechtili z přirozených evolučních forem existujících ve vzdálených oblastech Vesmíru.

Podle tradované bájné historie Drakonů se ciakary objevily v oblasti alfa-Draconis před mnoha milióny let jako mohutná okřídlená děsivá monstra /výška od 2,5 až 5 m/, vybavená vysokou inteligencí a rozsáhlými psychotronickými schopnostmi.  S jistotou není známo, odkud tato monstra přišla, ale podle drakonské mytologie přišla tunelem propojujícím dva od sebe oddělené světy /bubliny vesmíru/.

Drakoni mají v oblibě geneticky upravovat životní formy, se kterými se setkávají při svých dobyvačných cestách. Tvrdí o sobě, že jsou technokratickou civilizací údajného stáří 4 miliard let a jejich božstvo, které prý bylo prvním a nejstarším z bohů stvořeného světa, prý pro ně stvořilo vesmír. Proto prý jako prvorozený druh představují královský majestát, kterému jsou ostatní bytosti, sídlící v tomto prostoru, povinovány úctou a poslušností.

Tento arogantní postoj jen dokazuje, že úroveň civilizace neurčuje úroveň její technologie, ale dosažená úroveň duchovní a etická. Lidová moudrost ji glosuje takto: „Ďábel mnoho ví ne proto, že by byl nejchytřejší, je jen velmi starý a hodně pamatuje.“

Při svých toulkách Vesmírem Drakoni narazili ve vzdálených oblastech i na jiné civilizace, jako například na Zeta 1 a Zeta 2, kde ležela pravlast původní rasy Greys. Tuto rasu si Drakoni podrobili a geneticky zmanipulovali tak, že Greys ztratili schopnost přirozeného rozmnožování a stali se podřízenými a manipulovanými spojenci Drakonské federace. Když spolu s Drakony vyhnali humanoidní civilizace z oblasti Lyry a Orionu, usadili se tam /Orion I/ a vytvořili říši známou jako Orion Empire.

Přinejmenším část Drakonů se pravděpodobně vyvinula mutacemi dvounohých plazů či ještěrů a svým vnějším vzhledem ještěry připomínají. Jsou 6–8 stop vysocí, mají velké kulaté či oválné oči barvy mezi černou až zlatožlutou, s vertikálními pupilami jako kočky a hadi. Jejich kůže je šupinatá, v různých odstínech zelené. Nemají nos, ale tupý čumák a chybí jim ušní boltce. Na rukou a nohou mají 3–4 drápkovité prsty, více či méně zřetelný ocas a místo krve zelenou viskózní kapalinu.

Některé vývojově pokročilé druhy Drakonů mají dva funkčně oddělené mozky, podobně jako Deros. Druhý mozek, který je pravděpodobně sídlem psychotronických schopností. Na rozdíl od Greys si uchovali schopnost generativního /sexuálního/ množení, ale oplodněné vajíčko dozrává mimo tělo samice. O vylíhnuté potomky se matka dále nestará.

I nejinteligentnější formy Drakonů nadále zůstávají pouhými dravci /predátory/ a vůči ostatním druhům se i jako dravci chovají. Od člověka se v  zásadě odlišují tím, že jim chybí duchovní podstata /duchovní tělo, duch a postrádají i emocionální tělo/ a s tím související emoce.

Jsou to v podstatě jen velmi inteligentní zvířata, která respektují hrubou sílu. Od velkých pozemských predátorů se liší tím, že mají lépe vyvinutý mozek, který pracuje na vysoké úrovni logické a systémové analýzy.

Drakoni mají kolektivisticky organizovanou společnost, chovají se a jednají podobně jako společenství hmyzu /včely, mravenci atd./, přičemž jejich vědomí osobnosti a osobní svobody je ve značném rozsahu potlačeno a kolektiv jedinců je řízen jedinou bytostí vlastnící egregor druhu /kolektivní vědomí/, podobně jako u včelí nebo mravenčí královny.

Pozn.: k termínu „kolektivní vědomí“ a připodobnění k mravencům či včelám… tyto bytosti na rozdíl od člověka nejsou bytostmi s vlastní individuální osobností… osobnost je dána člověku díky přítomnosti jedinečného ducha, tedy božské jiskry v jeho součtové duši… podle Wiesnerova popisu skutečně platí, že Drakoni jsou z vývojového hlediska /vyjma vysoké inteligence/ rovni pozemským zvířatům… i ty po smrti fyzického těla vyzáří svoji životní energii a získané poznatky zvířecí duše se rozpustí ve velkém informačním egregoru na vyšší rovině bytí…

Drakoni údajně nepoužívají ke komunikaci řeč, nemají pravděpodobně vyvinuté hlasivky. Život a vědomí jedince zcela a nevratně končí vyzářením životní energie po smrti hmotného těla. To je jeden z důvodů, proč se snaží vytvořit hybridní formy reptilian-humanoid a získat tak opět přístup k božské jiskře.

Drakoni také vědí o tom, že v matrici lidského genomu byl geneticky ukotven přirozený válečnický a nepřátelský instinkt vůči reptiloidům, proto se snaží lidstvo všemi možnými způsoby neutralizovat a zpomalit rozvoj lidské civilizace, a především odradit lidstvo od technologického a technického rozvoje a obrátit jeho pozornost do takových oblastí, které znamenají postupnou duchovní degeneraci a fyzický úpadek /drogy, sex, chamtivost, touha po moci atd./. Právě intenzívní snahou o orientací mládeže v současné době na tyto aspekty života má být uskutečněna devastace a postupný zánik rasy humanoidů. V těchto oblastech nacházejí s Elohim společné zájmy.

Tyto člověku nepřátelské elity se domnívají se, že degenerované lidstvo již nebude schopné čelit jejich invazi. Jednou z nejnovějších technologií reptiloidů, zaměřenou na vyvolání degeneračních tendencí lidí, jsou společenská setkání /párty/ s hudbou ve stylu techno, obvykle kombinované s požíváním specifických drog, které umocňují a usnadňují  destruktivní vliv vysoce negativně biologicky působících intenzívních rytmických nízkofrekvenčních strojově se opakujících pulsů.

Z nadšených konzumentů tohoto způsobu zábavy a odreagování zřejmě je jen málokdo seznámen s  tím, že na obdobných principech pracují nejen sonické zbraně Aliens, ale i bionické a elektronické technologie vymývání mozku a úpravy osobnosti /technologie R. H. I. C. EDOM/, používané mimozemšťany při přeměně lidí v elektronické zombie, jež jim následně slouží jako otroci a občas i jako potrava.

-pokračování-


Krátký pohled do nedávné minulosti č. 1:

Při příležitosti zveřejnění informací o Elohim /Gizeh/ a o roli jejich vůdce Jehovaha při vzniku „vyvoleného“ národa na Středním východě s právem „zabíjet“ přímo deklarovaným jejich „bohem“ se podívejme blíže na to, jak onen pokus o vládu nad světem prostřednictvím „vyvoleného“ národa probíhal v minulých staletích.

Ponoříte-li se trochu do studia dostupných materiálů a zapojíte-li své vlastní zdroje, dospějete k určitému obrazu, který spojuje věci, o kterých píši v rubrice „Lidstvo ve střetu civilizací“ s konkrétními událostmi a tendencemi vývoje tohoto světa.

Jak temný svět římsko-katolického středověku postupně spěl k červánkům moderního věku, tak totální neschopnost křesťanství naplnit skutečnou podstatu Kristem ohlášené „bezpodmínečné“ lásky /a stejně tak i její totální deformace v lidsky podmíněnou lásku/ se zvrhla způsobem, který vydal západní společnost do spárů dříve judaismu a dnes už i islámu.

Pozn.: dnešní sluníčkáři nejsou nikým jiným než hluboce frustrovanými, sebe nemilujícími entitami, které hledají vlastní sebepřijetí a možnost milovat sebe sama skrze pokusy získat lásku těch, kterým tak oddaně pomáhají… zatím jen někteří se dočkali násilí, znásilnění a smrti z rukou těch tolik potřebných a jimi milovaných „nešťastných“ bytostí… ti už svoji odměnu obdrželi… to, že skutečná láska není bezbřehá, ale je současně i spravedlivá, tahle sorta lidí nepochopí do soudného dne… a že ten soudný den je blízko a oni na něj nejsou připraveni, netuší…

Zhruba počátkem sedmnáctého století se v západní společnosti vede neviditelný zápas o další směřování vývoje. Marasmus ideologie křesťanství v provedení Vatikánu a jeho papežů otevřel vrátka výtahu k moci dříve po staletí a tisíciletí přece jenom na uzdě drženým snahám Elohim /GIZEH/ a vyvoleného národa židů o světovládu.

Všechny revoluce, „horké“ i „studené“, lokální či světové války za posledních asi tři sta let se řadí jako korálky na šňůrce náhrdelníku globálního zápasu o moc.

Kdo jsou lidé, kteří zahájili a vedou nevyhlášenou válku s cílem získat moc nad světem a lidstvem a kde je zdroj jejich motivace?

V 17. století mezinárodní oligarchie v osobách lichvářů-bankéřů v těsném spojení s nově tehdy vznikajícími centry v podobě sionistických organizací v čele s ortodoxními rabíny evropských židovských diaspor zahájila rozsáhlé operace, zaměřené na budoucí dobytí vlády v jednotlivých zemích starého světadílu.

Vše začalo sérií revolucí v čele s „holandským povstáním“ někdy na počátku 17. století. Bouře iniciované v pozadí sionistickými organizacemi byly prvním opravdu dobře organizovaným pokusem destabilizovat tehdejší mocenský status Evropy. Ta se díky tomu po dobu téměř půlstoletí topila v krvi. Historie nám dává zprávu o tom, že ztráty na obyvatelstvu Evropa byly místy až padesát či šedesát procent původního stavu.

Cílem nebylo nic jiného než destabilizovat a svrhnout do té doby ustálený systém absolutní vlády křesťanských panovnických rodů nad národy Evropy a první pokus o jakousi liberalizace se formě ve smyslu pozdějšího francouzského hesla „volnost, rovnost, bratrství“. Cílem bylo vytvořit podmínky pro skrytou vládu tehdy se již rýsující finanční oligarchie.

Poté přišla na řadu Anglie se svým reformátorem Oliverem Cromwellem. Konkrétně na financování krvavé „revoluce“ v Anglii posloužily peníze sionistického uskupení kolem hlavního rabína Amsterodamu Menaše ben Izraele. Podobně jako u holanské „revoluce“, která směřovala proti Španělsku a měla napravit někdejší vyhnání židů z Pyrenejského poloostrova a dát jim šanci se tam znovu uchytit, tak i součástí anglického povstání byl jasný požadavek na návrat židů do Anglie — a to rovnou hlavním vchodem.

Mnohá z těchto tajemství vyšla najevo po prostudování korespondence s Cromwellem, která byla ukryta v holandské synagoze v Müllheimu a zveřejněna v roce 1921. Výsledkem výše zmíněné operace byla m.j. poprava krále Karla I. Stuarta v roce 1649 i pobití křesťanských kněží v Droghedě. Právě Anglie se pak  stane jedním z pilířů sionisticko-zednářského spiknutí proti lidstvu.

Pozn.: blitzkrieg nacistů v první polovině minulého století způsobil, že v archivech mnohých synagog po Evropě bylo nalezeno velké množství písemných materiálů, které dokumentují tento historicky daný proces růstu vlivu sionistických organizací a jejich kapitálu na dění v Evropě i ve světě… a dokumentují i to, že tenhle vývoj byl vždy dopředu s velkým předstihem tajnými organizacemi z pozadí ovládanými Elohim /Gizeh/ dokonale připravován…

Osmnácté století se stalo obdobím centralizace zednářských společností různého charakteru a ideologického zaměření, které se rozmnožily ve století sedmnáctém. Právě ve zmíněné době finanční oligarchie rabíni v Evropě ještě více obrátili svou pozornost k potenciálu uvedených tajných seskupení, která zpravidla sestávala z vysoce postavených úředníků, vojáků i členů některých evropských královských rodin.

Na počátku osmnáctého století se v Anglii došlo ke sloučení čtyř vlivných  zednářských lóží a 24. června 1717 vznikla Velká lóže Anglie. Byl zvolen její velmistr a tím bylo dokončeno organizační zformování světového sionisticko-zednářského centra, jehož cílem bylo získání budoucí moci nad lidstvem.

Přes všechnu pozitivní propagandu zednářství, kterou i u nás dnes vytvářeli a vytváří někteří naši politici, počínaje smutnou postavou Václava Havla a konče aristokratickým dinosaurem s chováním řeznického psa Schwarzenbergem, jsou dnes zednáři obskurní  společností s celosvětovou působností a jejich hlavním cílem je přinést Elohim /Gizeh/ na stříbrném podnose moc nad světem prostřednictvím  „božského“ plánu vlády při použití démonem vyvoleného národa.

V tom jsou zednáři naprosto jednotní. Není rozdílu mezi americkými, francouzskými, anglickými, ruskými, italskými a dalšími větvemi. Jeden z pilířů světového zednářstva, jakýsi bratr Ragon, v té souvislosti měl kdysi říci:

„Zednářství nepatří žádné zemi. Nelze o něm říci, že je francouzské či skotské nebo snad americké. Nemůže být turecké v Cařihradu, ani švédské ve Stockholmu, ani pruské v Berlíně jen proto, že tam existuje. Zednářství je jen jedno jediné, a to na celém světě. Je celosvětové. Existuje sice řada center, avšak současně jedno jediné.“

Základní zednářské heslo pak zní:

„Skrze národní revoluce a likvidaci historicky vzniklých států k revoluci internacionální a k vytvoření zednářského nadstátu."
Nezapomeňte nás znovu volit, vaše vláda
Nezapomeňte nás znovu volit, vaše vláda

Pozn.: pokud máte pocit, že k dnešní migraci do Evropy byl dán základ již vytvořením onoho zednářského centra v osmnáctém století, máte pravdu… je to dlouhodobě plánovaný příspěvek k likvidaci historicky vzniklých států a vzniku zednáři ovládaného nadstátu /EU/… o tom dnešní evropská Unie je a její vedení je… všichni v Bruselu i většina politiků z neznalosti právě tohoto pozadí skutečných cílů „globalizace“ /včetně těch našich malinkatých poskoků/ za mrzký peníz pracuje v intenci „božských“ plánů Jehowaha a jeho bandy démonských spolubratrů na likvidaci lidské svobody ve prospěch poroby a zmaru…

Osmnácté století bylo zasvěceno rozvoji mezinárodní sítě sionisticko-zednářských organizací a jejich průniku do mocenských struktur předních států světa. Koncem uvedeného století dosáhly zednářské dlouhé prsty i do monarchistické Francie. Peníze lóží pak vyzvedly Napoleona, aby definitivně pohřbil francouzskou aristokracii, která stála dalšímu rozvoji vlivu zednářství v cestě.

Napoleon byl m.j. nasměrován i ke zdánlivě nesmyslnému cíli: k  dobytí Ruska. Bylo v zájmu zednářských lóží co nejdříve a nejdokonaleji položit staré evropské panovnické rody a zavést chaos, dnes zvaný „demokracií“, v níž by vláda peněz těchto uskupení spolehlivě zajistila místa jimi vyvoleným kandidátům na rozhodující posty vlád budoucích národních států.

Třebaže se tehdy ještě nepodařilo dosáhnout stěžejního cíle, finanční oligarchie vyvoleného národa na zmíněných válkách pohádkově zbohatla.

Právě v té době se s konečnou platností zformovala Rothschildova finanční říše. Ta již koncem století získala plnou kontrolu nad anglickými bankami a Londýn se stává hlavním městem finančního světa. Jen tak na okraj: londýnská depozita na konci napoleonských válek činila údajně 120 milionů lir. V té samé době se uvádí, že newyorské banky disponovaly vkladem 40 milionů lir, pařížské 13 miliony a německé jen 8 milionů lir.

V roce 1848 došlo k prvnímu pokusu sionisticko-zednářských elit o získání kontroly nad celou západní a střední Evropou a nastolení své vlastní vlády. A právě ze zmíněného pokusu v podobě tehdejších evropských revolucí se zrodil počátek globální války mezinárodní finanční oligarchie, světového sionismu a světového zednářstva proti zbytku lidstva.

V onom roce 1848 revoluce vypukly současně ve Španělsku, Itálii, Francii, ve všech německých státech a v Rakousku a Uhrách. Taková synchronizace v zemích od sebe tolik vzdálených po celém světadílu, v časech, kdy mezinárodní spoje, informační prostředky i doprava byly v počátcích, jednoznačně svědčí o existenci jediného řídicího centra.

Jak už jsem vícekrát konstatoval, staré psy novým kouskům nenaučíš. Dnešní „barevné“ revoluce v řadě států Evropy, Asie a Afriky jsou šity stejnou jehlou a slouží stejnému účelu.

Pozdější židovský premiér Anglie, Benjamin Disraeli, jeden z těch, který konvertoval v zájmu získání moci ke křesťanství, již dva roky před zmíněnými událostmi, tedy v roce 1846, napsal:

„Ona mohutná revoluce, jež se v současnosti připravuje v Německu, je plně řízena Židy.“

Pozn: mimochodem, podívejte se, kde se bere dnešní přesvědčení mocných tohoto světa o jejich výjimečném poslání vládnout tomuto lidstvu… toto řekl Benjamin Disraeli v britském parlamentu, když vystaven antisemitskému výpadu jednoho člena parlamentu:

„Ano, jsem Žid. Když se předkové tohoto vznešeného gentlemana proháněli coby brutální divoši po jednom neznámém ostrově, moji byli kněží v Šalomounově chrámu. 

Zdroj: http://citaty.net/autori/benjamin-disraeli/?q=262463

Frontální útok na Evropu v onom revolučním roce 1848, jehož cílem bylo získat politickou moc, financovala rodina Rothschildů. Konečnému uchvácení vlády zabránil m.j. ruský car Nikolaj I., který tvrdou rukou potlačil krvavou židovsko-zednářskou revoluci v Rakousku-Uhersku a Rusko uchránil před otřesy.

V druhé polovině 19. století si židovský kapitál a světová sionisticko-zednářská hnutí předsevzaly nový úkol — do konce století zničit dynasticko-vojenské spojenectví Ruska, Rakouska a Německa (Pruska), protože Rusko ze střetu s Napoleonem vyšlo jako vítěz a tím narušilo jejich plány.

Četnými spiknutími a válkami se na konci 19. století snažili vyřešit i tento problém. Spojenectví Ruska, Německa a Rakouska bylo skutečně rozbito, což v konečném důsledku vedlo k mnoha tragédiím, nejméně pak k oběma světovým válkám dvacátého století.

Již po první světové válce tehdejší velvyslanec Německa v Anglii, kníže Lichnowski, napsal:

„Kdybychom se na místo s Rakouskem spojili s Ruskem, zajistili bychom tím Evropě mír na tisíc let.“

Ovšem Rothschildové, sionisté a zednáři se skutečného míru mezi nežidovskými národy děsí jako čert kříže. Kde by jinak mimo jiné vydělávali své miliardy?Jedna jediná válka představuje dvojnásobný zisk z dodávek zbraní a finančních injekcí oběma stranám. Jen ať se ti blbci perou! Jak by se lépe než válkami rozvalily stabilizované státní celky na ty maličké, jejichž prodejní VIP vedou svůj národ do chřtánu globalizace a tedy světové vlády Elohim /Gizeh/ a jejich lidských nástrojů?

Pozn.: vzpomínáte na českou „ikonu“ té drobné, západními rozvědkami manipulované, figurky Václava Havla a jeho koketování se zednáři? …a na jeho podporu humanitárnímu bombardování Jugoslávie a jejímu rozbití na kusy? …představte si, kdyby to naši západní přátelé tehdy neudělali a dnes by třeba proti přílivu uprchlíků stál na Balkáně velký a silný stát v čele s nějakým politikem typu Joze Brose Tita? …politika, který by neváhal na svých hranicích zjednat pořádek? …kde by pak baba Merkel brala potřebné uprchlíky na rozvrat Evropy? …pamatujte, plánovat je třeba vždy aspoň několik kroků dopředu… učte se u Elohim a jejich pravé ruky, vyvoleného národa ze Starého zákona!

Rothschildové již za minulých válek, ještě před tou první a druhou světovou, nestačili počítat zlato, jež proudilo do jejich četných bank. Uvádí se v literatuře, že jen jeden potomek rodu Rothschildů, nějaký James, měl za poměrně krátké období z prodeje zbraní a dalšího vojenského materiálu ve své době ve Francii zisk téměř 700 milionů franků. V těch časech šlo doslova o pohádkovou sumu.

Zatímco se Evropa v průběhu téměř celého 19. století topila v přívalech krve, za oceánem ve Spojených státech se mezitím utvářela nová zednářská elita, zcela ovlivněná judaistickým dogma o „Bohem vyvoleném národu“. Řídila ji mezinárodní sionistická centra, která do úrodné americké půdy zapustila pevné kořeny. Jejich plánem na mnoho a mnoho desetiletí dopředu bylo vybudovat zde baštu pro boj za celosvětovou vládu nad lidstvem.

Počínaje druhou polovinou 19. století až do vypuknutí první světové války se postupně budovaly základní organizační struktury, zaměřené na řízení záškodnických akcí proti lidstvu. Zlověstná symbióza mezinárodní finanční oligarchie, světového sionismu a světového zednářstva si zaslouží bezesporu zaslouží označení jako

TRIÁDA SVĚTOVÉHO ZLA.

Její působnosti byly pečlivě rozděleny: jedni rabují, druzí loupeže posvěcují a odstraňují konkurenty, a třetí všechny tyto procesy plánují a řídí.

V zájmu uskutečnění svých plánů, vlády nad celým světem, vytvořili tisíce organizací — od přísně tajných až po zcela oficiální, od zločinných až po důvěryhodné. Tím způsobem postupně obsadili všechny země světa, které pro ně byly něčím zajímavé a mohly působit na světovou politiku.

Pozn.: proto zde dnes máte všechny ty OSN, Mezinárodní měnové fondy, nadace, proto tak prosperují ony tzv. neziskovky vydržované financemi oligarchů typu Sorose, Maďara, vystrčeného do popředí sionistickým vedením v čele USA… a Sobotka, Babiš i Bělohrádek z vašich peněz notně do toho kolotoče financí namířeného proti vám všem přisypávají z vašich daní a jsou za to hlazeni po svých hodných hlavičkách rukami svých sponzorů napojených na tu roztomilou entitu démonského vůdce Elohim /Gizeh/ Jehowaha… odměna je určitě nemine, americký FED si dolary v potřebném množství tiskne sám…

No, ať nás onen Jehowah, kterého vy věřící křesťané nazýváte Hospodinem a modlíte se k němu ve svých kostelích, pokud možno chrání před činy amerických agentů v řadách vlastních politiků a zajistí, ať se ze svých skutků zpovídají v ohni pekelném! Aspoň věřit tomu můžete!