Hermes Trismegistos (řecky: Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, latinsky: Mercurius ter Maximus. Bývá také ztotožňován s egyptským bohem Thovtem, což vzniklo z identifikace Thovta s řeckým bohem Hermem. Později byl ztotožňován i s biblickým Henochem. O možné totožnosti těchto postav se ale vedou spory.

K událostem Konce věku — lidstvo, mimozemské civilizace a škola duší na Zemi. Program lásky i program sobectví hýbou nejen lidstvem, ale i vesmírem. Co byste o tom určitě měli vědět? /I/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » a dostávám se ve svém vyprávění do fáze, kdy je na čase si něco říci o našich milých mimozemšťanech obývajících spolu s námi tuhle Zemi a o tom, kdo jsme my lidé samotní.

Mám pro vás návrh. Nejsem z těch, kteří mají krásný pocit z toho, že vás zasypou informacemi na téma těchto civilizací. Zejména pokud jsou to informace o přítomnosti mimozemských entit na naší planetě a o tom, co s tím souvisí.

Za současné situace, kdy vám vlády tyto informace zásadně tají, je to totiž nutně nejlepší způsob, jak vás uvést do stavu, kdy naprostá většina vás méně „stresuvzdorných“ zatoužíte zastrčit svou hlavu do písku, nevidět, neslyšet a žít tak bez těchto informací tak dlouho, dokud to půjde.

Ale pokud to uděláte, je to špatně. Je třeba tuto skutečnost přijmout, pohlédnout skutečnosti zpříma do očí a osvobodít se od iracionálního strachu, který problém mimozemšťanů ve vás vyvolává..

Proto pokud jde o přehled zde na Zemi přítomných mimozemských civilizací, o počtech přítomných jedinců, jejich výšce, váze a dalších detailech jejich vzhledu a chování k okolí, dovolím si odkázat vážné zájemce z vašich řad na webové adresy, které vaši zvídavost plně uspokojí. Např. na texty zde:

Pročetl jsem je orientačně a mohu vám říci, že se autoři se s vysokou pravděpodobností ve svých pohledech na naše souputníky zde na Zemi nemýlí. Pokud se ovšem bez těchto informací obejdete, odkazu si jednoduše nevšímejte. Ušetřený prostor můžeme věnovat ujasnění si některých věcí, o nichž se jinde celkem nic nedovíte…

Pozn.: nezveřejňuji tyto materiály, abych vás vyděsil a podal obraz entit mimozemšťanů v takovém světle, abyste se jich báli… ostatně, později se dozvíte, že i v každém z vás — člověku tohoto světa — dřímá jádro nějakého mimozemšťana… pokud jde o ty tzv. temné mimozemšťany: ano, je pravda, že se mnozí úspěšně dopracovali zpět do své někdejší zvířecí podoby pod vládou vlastního nekontrolovatelného ega poté, kdy zcela ztratili či zahodili svou božskou jiskru… ale setkání s těmito mimozemšťany může být ještě procházkou růžovým sadem oproti setkání s lidmi – kreaturami typu Hitlera, Stalina a jejich nohsledů typu Himmlera, Beriji v minulosti, ale i mnohých tzv. VIP /Clintonová, Merkelová atp./ u nás i ve světě současnosti… jejich tváře znáte z televizních obrazovek a to vy jste jim dovolili tento svět a sami sebe právě teď a tady vést do záhuby… tito lidé minulosti i dneška jsou pouze inteligentními nositeli zvířecího vědomí ega /sobectví/ bez jakékoli kontroly ducha /lásky/ a jsou pro vás mnohonásobně  nebezpečnější než ti kluci pitomí někde z přilehlého či vzdáleného vesmíru… prostě zběsilá dravá zvěř toužící po vaší krvi maskovaná za politiky, bankéře, generály…

To, co jest dole, je jako to, co jest nahoře…

Hermes Trismegistos (řecky: Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, latinsky: Mercurius ter Maximus. Bývá také ztotožňován s egyptským bohem Thovtem, což vzniklo z identifikace Thovta s řeckým bohem Hermem. Později byl ztotožňován i s biblickým Henochem. O možné totožnosti těchto postav se ale vedou spory.
Hermes Trismegistos (řecky: Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, latinsky: Mercurius ter Maximus. Bývá také ztotožňován s egyptským bohem Thovtem, což vzniklo z identifikace Thovta s řeckým bohem Hermem. Později byl ztotožňován i s biblickým Henochem. O možné totožnosti těchto postav se ale vedou spory.

Znáte onu okřídlenou větu ze Smaragdové desky Herma Trismegista » nalezené v jedné z egyptských pyramid, která zní: „jak dole, tak nahoře“? Podívejme se prizmatem tohoto sdělení na poměry na Zemi a ve vesmíru kolem nás.

Vy jako čtenáři mých textů jste dobře seznámeni se základní dualitou lidského bytí v podobě dvou protikladných programů, které jsou vkládány do vaší lidské duše dvěma samostatnými vědomími ve vás » A to egem /ženské energie, podvědomí, třetí čakra/ a duchem /mužské energie, nadvědomí, čtvrtá čakra/. Těmito programy jsou program „padlé“ části vaší lidské bytosti, lidského ega, s jeho „sobectvím a odděleností“ a program „Bohu věrné“ části vaší lidské bytosti s její „láskou a sjednocením“.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Originální, pravé Kristovo učení.
Škola duší a manipulace s lidstvem na Zemi

Vezměte na vědomí, že tímto vývojem prochází i entity mimozemských civilizací a i jejich údělem je volba mezi programy „sobectví“ a „láska“. Také ony se s dualitou nějak ve své době na této Zemi, ale většinou mimo ni potýkaly a nějak při tom dopadly. Takže se jistě nebudete divit, že se ve vesmíru nacházejí civilizace, které jsou na různém stupni vývoje podílu ega /zla/ a ducha /dobra/ ve svém /nazvěme to/ „psychickém“ portfoliu.

Některé právem můžeme označit jako absolutně „temné“, orientované čistě na program „sobectví a oddělenosti“, tedy zlo. A jiné, které se vývoje k egu a jeho sobectví uchránily a jsou orientovány na program „láska a sjednocení“, můžeme naopak  proto nazvat čistými /orientovanými na dobro/.

Pak také si jistě nebudete dělat iluze o tom, že ty civilizace, které nazýváme „temnými“ a které jsou zde na naší planetě také usazeny,  jsou plně ponořeny do energií „sobectví“ a tedy „zla“, mají za to, že kontakt s lidstvem je jen kontaktem s lovnou zvěří či jakýmsi domácím zvířectvem vhodným k manipulaci a k hospodářskému využití. Respekt k lidské svobodné vůli je u nich nulový.

Charakteristické pro entity těchto „temných“ mimozemských civilizací je, že mají uzavřenu možnost přístupu či návratu do duchovních světů. Jednoduše šly cestou ega tak dlouho a tak razantním způsobem, že jejich božská jiskra již zcela vyhasla. Pro vás, kterým to vyhovuje takto, pak řekněme, že jim byla Bohem odebrána.

O to více vás /jako jednotlivce i jako lidstvo/ tyto temné entity nenávidí —  právě pro tu možnost zpětného vzestupu, kterou vy stále ještě /mnozí/ máte. Tito temní tedy vždy dělali a stále dělají vše pro to, aby vám v realizaci onoho vzestupu zabránili.

A to třeba i tím /ale nejen tím/, že ovládli v minulosti představitele římsko-katolické církve takovým způsobem, že tito zfalšovali zásady vedoucí k vzestupu, které vám v rámci přípravy na dobu Konce věku před dvěma tisíci lety byly předány v rámci toho, co dnes nazývám pravým Kristovým učením » A nejen to, vytvořili v lidech kolem vás takové vnitřní zábrany, že i dnes, kdy se k nim opět ono „učení“ dostává ve své pravé, funkční podobě /i mým prostřednictvím/, jsou k němu opět hluší a slepí.

Pozn.: která z negativních mimozemských entit zorganizovala skrze Mohameda islámské náboženství » je /zdá se/ zahaleno tajemstvím… ale pokud připustíte pravdivost onoho v Bibli citovaného Kristova výroku o tom, že „po ovoci poznáte je“, pak nemusíte hledat daleko — stojí za ním tytéž entity odrodilých Elohim, kteří již staletí předtím sledovali cíl postavit v zájmu /dnes už ani ne tajné/ světové vlády /NWO/ křesťanství a islám proti sobě k dosažení svých cílů… jakých? …i o tom se na tomto webu hodně píše »

V temných civilizacích ztrácejí jedinci spolu s božskou jiskrou i vlastní svobodnou vůli

Pro tyto „temné“ civilizace je signifikantní, že spolu s božskou jiskrou ztrácejí jedinci i vlastní svobodnou vůli a jejich společnost je obvykle řízena autokraticky, tedy diktaturou fašistického typu. Případně jsou přímo napojeni na řízení jakýmisi „superpočítači“ pomocí čipů implantovaných do struktur vědomí jedinců svého druhu.

Pokud si vzpomenete na Hitlera a jeho Třetí říši nebo když  v současnosti slyšíte o podobných tendencích vládnutí zde na Zemi » /zejména z úst propagátorů tzv. NWO ve Spojených státech a v západní civilizaci jako takové/, může vám být jasné, odkud vítr věje a kým jsou propagátoři tohoto způsobu ovládání lidské společnosti inspirováni a nakonec i „placeni“.

Další mimozemské civilizace můžeme bez pochyb nazvat civilizacemi světlými. Tyto civilizace respektují vnitřně i vně program „lásky“, jejich božská jiskra čistě září a jejich respekt ke svobodné vůli člověka je u nich absolutní. Problém těchto civilizaci tkví v tom, že jako entity vyznávající „lásku“ mnohdy tahají ve vesmírných konfliktech s těmi „temnými“ za kratší konec, protože už jen myšlenka násilí se jim příčí.

Další problém pak je /jak už jsem nejednou ve svých textech poznamenal/, že jejich respekt ke svobodné vůli člověka jim brání zasahovat přímo do pozemských záležitostí silou. Proto vysílají své zástupce na Zemi /Ježíš Kristus, Syn člověka a s nimi spojené skupiny „nepravých“ lidí/, aby oni jako lidé dali pokyn k tomu, co je nutno z jejich strany udělat.

Kromě těch vyhraněných mimozemských civilizací /na obou koncích vibračního spektra/ pak existuje celá škála mimozemských civilizací méně vyhraněných než předchozí dva typy. Jsou to případy, kdy entity těchto civilizací se sice zapletly do tenat ega a jeho energií, ale ne natolik, aby  jejich božská jiskra zcela vyhasla a je tedy ještě více nebo méně funkční.

Vývoj tzv. „pravých“ lidí této Země

A teď se prosím posaďte a vychutnejte si tu informaci: Právě z entit  těchto mimozemských civilizací se rekrutují ti, které nazývám „pravými“ lidmi tohoto světa. Jsou to tedy příslušníci cizích civilizací vlastnící božské jiskry různé čistoty svitu, kteří na sebe berou „uniformu“ hmotného těla člověka této Země a hledají zde v mnoha inkarnacích možnost restartu či lépe řečeno dokonalejšího rozsvícení jejich božských jisker.

Pozn.: má-li kdokoli při čtení odstavce výše byť nejasný pocit, že se mýlím a pravou příčinou pobytu člověka zde na Zemi je žrát, s*át a sou*ožit, je mi to líto… ten klidně ať se věnuje svým oblíbeným činnostem, budiž mu přáno… již má svou odměnu, jak říkal Kristus.

Jednoduše řečeno — po pádu do nízkých vibrací /způsobeném v dávné minulosti invazí draků-reptiliánů/ byla Země zásahem Stvořitele upravena na galaktickou školu duší — tak, jak se o tom zmiňují texty v rubrice Nekonečný příběh, které jsem vám již dříve doporučil k přečtení.

V tomto příběhu najdete také vysvětlení toho, proč se o planetě Zemi v mnohých starých spisech hovoří jako o místě střetávání galaktických civilizací. Lidské tělo — biorobot, který je nosičem lidské duše — je pro účely „školení“ zde na Zemi vybaveno něčím, co členům mimozemských civilizací v jejich domácím prostředí prostě chybí.

Lidské emocionální tělo a výjimečná pozice člověka ve vesmíru

A tím něčím je lidské emocionální tělo, umožňující entitám mimozemských civilizací, které vstoupí do lidských těl, prožívat mix pozitivních a negativních emocí. Všichni prožívají zásadně jen emoce vždy odpovídající vibrační úrovni svého nitra. Ti temní temné, ti čistí čisté, ti někde mezi tím pak v kvalitě úzce vymezené svým vnitřním nastavením poměru ega a ducha.

Proto ta touha po neustálém prožívání pozitivnich emocí v běžném pozemském žití! A je toho zapotřebí dosáhnout v prostředí, kdy každodenní kontakt mezi entitami různé vibrační úrovně čistoty /různé svítivosti/ božských jisker vložených do lidských těl to činí značně problematickým. Právě trvalé hledání pozitivních emočních prožití postupně vede lidskou bytost k poznání, že cesta prosazování vlastního ega střetáváním se s egy jiných lidí k tomuto cíli rozhodně nevede.

A tato mnohokráte opakovaná a neustále v jednotlivých inkarnacích pozapomínaná zkušenost nakonec vede k tomu, že člověk hledající tuto pozitivitu, se ve svém životě postupně stále více přiklání k programu ducha a tím realizuje vzestup nejen zde na Zemi, ale i ve svém zařazení do jednotlivých typů domovských civilizací tam venku, do nichž se pak navrací.

Láska a Světlo je největší síla vesmíru

Usmíváte se možná a /přestože jste se již nejednou přesvědčili, že vím, o čem píšu/ myslíte si, že nemohu mít pravdu, protože láska prostě nemůže přebít aktivity ega a tedy být silnější než zlo? Pak si onen úsměv nevíry, pokud se vám na tváři objevil, smažte a uvědomte si, že Láska a Světlo je jedinou a naprosto dokonalou silou, která ve vesmíru — a tudíž i na Zemi existuje. A přijměte jako fakt, že sobectví a temno je vlastně pouhým místním nedostatkem oné všeprostupující Lásky a Světla a nikdy ani náhodou nemůže dosáhnout jejich síly.

Pokud by někdo případně takto posměšně uvažoval, pak z hlediska dosaženého poznání /bez ohledu na výši pozemského vzdělání a dosaženého IQ/ je na tom zatím zhruba jako ty čtyřnohé rohaté bytosti, které žijí v elektrickým ohradníkem ohrazeném teritoriu a není jim dovoleno z něj v žádném případě vykročit, aby nenásledoval elektrický šok. Třeba takový, jaký absolvoval nebohý pan farář v onom nádherném filmu Zdeňka Trošky „Slunce, seno a jahody“. V té „ohradě“ jste totiž jistými „pastýři“ velmi umně manipulováni, dnes a denně, k víře v „jedině správná“ dogmata nebo aspoň přijetí světonázorů vyhovujících mocným tohoto světa…

Dogmata mají jediný cíl — totiž udržet vás v zajetí vašeho zvířecího „já“

Pozn.: pokud věříte tomu, že Kristus zemřel na kříži, aby vás spasil a že si vás jednou za zvuku polnic „vyzvedne“ a každý z vás pak dostane barák, auto a celoživotní rentu tam nahoře — pak jste stejně naivní jako kdekterý imigrant migrující za vidinou bezpracného života z bohatých západních dávek…

Způsob, jak skutečně milovat sebe sama a tím i své bližní je jedinou cestou z toho zajetí vlastním egem směrem ven. Vzpomínáte? Zní to tak nějak: Miluj bližního svého jako sebe sama! Jako sebe sama! Pokud tedy nemilujete sebe sama, nemáte přístup ke skutečné bezpodmínečné lásce. A raději se pak neptejte, komu zvoní hrana.

Ta cesta ven z toho existuje a jsem připraven po ní vést kohokoli, komu je onen „ohradník“ už těsný a kdo mně o něj požádá /pokud po tom ovšem skutečně touží/.

Pokročme ještě o kousek dál a proto se vraťme opět k oněm mimozemšťanům…

Vy sami, tak jak vedle sebe žijete v uniformách jednotných lidských těl, představujete vyslance těch cizích civilizací a do svého života si přinášíte onen podíl programu duch a ega, který je té civilizaci vlastní.

Možná jste už slyšeli někdy o tom, že na stvoření lidského těla se podílela svými geny celá řada mimozemských civilizací. Lidské tělo proto může nést nejrůznější typy jemnohmotných těl bytostí mimozemských civilizací. Od humanoidů, přes ještěry, draky, ptáky aj. A tito s sebou na Zemi přinášejí mnohé ze své pravé identity a to ovlivňuje jejich chování jako lidí.

Samozřejmě zde hrají ještě roli další okolnosti, jako je pohyb planety a sluneční soustavy v rámci galaxie i vesmíru a záření vesmírného okolí jako takového, atp.

Věčný život nebo duchovní smrt?

Takže, přátelé, ať jste domovem kdekoli ve vesmíru, uvědomte si, že tady na Zemi hledáte poučení a příležitost k návratu do lůna vlastních původních čistých civilizací. To je cesta k tzv. „věčnému životu“, kdy se postupně stále více ve vašem lidském srdci může /ale také nemusí/ rozsvěcovat vaše božská jiskra a ve vaší duši se prosazuje /ale také nemusí/ stále více program „lásky a sjednocení“.

Cesta k definitivní duchovní smrti naopak vede přes další případné posilování vašeho ega, propad hlouběji do sobectví, do hmoty, přes touhu vlastnit, mít stále více hmotných statků, touhu po moci a společenském postavení.

Na této cestě se váš duch stále méně podílí na projevech vaší duše a to neznamená nic jiného, než že božská jiskra ve vašem srdci vyhasíná. Až vyhasne docela, budete možná ještě nějakou dobu žít — oživeni již nikoli energií svého ducha, ale prostou životní energií.

A až ta vyhasne, vaše smrt bude definitivní jak na úrovni hmotného těla, tak na úrovni duše. Prostě přestanete existovat s definitivní platností, váš záznam nahoře v knize života bude vymazán.

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Jak už bylo řečeno, čisté civilizace posílají své příslušníky do lidských těl, aby /po překonání onoho „ohradníku“, do kterého je zavírá tahle církevními pastýři vedená společnost v dětství a mládí/ ovlivnili vývoj lidstva správným směrem jako lidé. Tak je jimi respektována svobodná vůle člověka dle platných zákonů Univerza.

Temné civilizace jednají jinak a ovlivňují vývoj lidstva mnoha různými způsoby. Kromě přirozené pomoci těch lidí, kteří se v zájmu svého pročištění zrozují klasicky jako lidé, si všimněme některých dalších způsobů:

  • přímé vměšování entit těchto mimozemšťanů do života lidstva magickou cestou — vytvářením negativních egregorů strachu, deprese a úzkosti, na které se řadový člověk pravidelně napojuje a je jimi veden k dalšímu produkování negativity…
  • vytváření ideologií — náboženství a dalších regionálních či světových hnutí — vedoucích lidstvo do jakéhosi myšlenkového a citového „ohradníku“ /podobně jako lidstvo pase dobytek/ dokonale omezující svobodu myšlení a cítění jednotlivce i celku… kdo vybočí, dostane ránu…
  • v historii preferovaným ovládáním lidských bytostí byly tzv. „úpisy duše temným mocnostem“… tito lidé byli v minulosti stavěni s pomocí démonů /tak jsou označovány v křesťanské praxi entity těchto temných civilizací, postrádající božskou jiskru/ do čela lidských společností či náboženských a jiných spolků s cílem zajistit vývoj lidstva /resp. jeho částí/ v souladu se zájmy těchto entit… z hlediska potřeby manipulace s politiky a nejrůznějšími VIP jsou tyhle praktiky dnes už považovány za překonané…
  • v moderní době je tento proces ovládání lidstva kombinován s využíváním mentálně a emocionálně ovládaných klonů významných politiků, poplatných zájmům mimozemských uskupení… dnešní oficiální vědecké diskuse o vhodnosti či nevhodnosti klonování, jsou jen kouřovou mlhou k zakrytí faktu, že tenhle proces už dávno běží…
  • zdá se, že je u konce i fáze kvalitativně dokonalého zhotovování lidsko-ještěřích hybridů… podle zpráv z vyšších dimenzí je těmito hybridy zaplavována zejména americká a britská populace a tito hybridi jsou nasazováni na klíčová, ale i řadová místa ve státní správě, zejména v policii a vojenství…

-pokračování-


Doporučuji k přečtení

Skvělý člověk, Ing. Ivo Wiesner (narozen 20. 7. 1933 v Opavě – zemřel 17. září 2008 v Ústí n. L.), absolvent písecké reálky a brněnské techniky. Od roku 1958 pracoval v ústecké Spolchemii v oblasti výzkumu a rozvoje plastických hmot. Autor více než 330 patentů a asi 50 odborných a vědeckých prací publikovaných v různých odborných časopisech. Zabýval se esoterikou, historií dávných civilizací, starověkými technologiemi a především skrytými dějinami českého národa. Autor mnoha moudrých knih, které vás osloví. Přečtěte si ukázky z jedné z nich, která souvisí s naším tématem.

Ivo Wiesner — Děti moudrých draků

Božský plamen praví Jiskře z něj vystupující:
„Ty jsi moje vlastní Já, můj otisk, můj stín, mé dítě.
Dal jsem ti svoji podstatu a setrvám v tobě
až do splynutí, kdy z Jiskry vzejde Plamen
a ten se spojí opět s mým.“

* * * * * * * * * * *

Většina lidí si dříve či později položí otázku o smyslu života, o jeho poslání a cílech lidského snažení v tomto klopotném a často i neradostném životě. Není náhodou, že se tak nejčastěji děje v čase setkání se smrtí, s utrpením blízkých lidí, následku působení Zla nebo rozpoutaných živlů. Právě v takových případech pocítí člověk svoji slabost a bezbrannost vůči krutému světu. V utrpení a ve smrti jsou si lidé rovni a není mezi nimi rozdílů, jaké jinak vytváří bohatství, moc, bezohlednost, chamtivost, sobectví a krutost. Vůči utrpení a ortelu smrti nepomůže sebevětší moc či bohatství, neboť v životním poslání člověka hrají zcela podřadnou roli, menší než prach na botách poutníka. To, co člověk od člověka nezbytně potřebuje, je láska, přátelství, soucit, pomoc v nouzi, ale i dobré slovo a včasnou radu. Hledáme cestu vedoucí k porozumění samotné existence člověka, jeho údělu i poslání, ale na počátku takového hledání nás zastaví první překážka, kterou je neznalost vlastní identity. Nemůžeme pochopit smysl své existence, pokud neporozumíme své osobní podstatě, nepoznáme historii svého rodu a nenalezneme své kořeny.

* * * * * * * * * * *

Když byli na Zemi vysazeni první lidé Adamova rodu, což se odehrálo asi před 35 000 lety, obdrželi od Stvořitele i jeho synů Moudrých Draků (Elohim, Dhyan Chohanů, Rishiů) poučení o minulosti a budoucnosti Vesmíru, o plemenech civilizací obývajících Zemi v předcházejících dobách, ale i o svém původu, údělu a poslání v čase pozemského života. Toto poučení je předmětem řady starých knih a k nejstarším z nich náleží Kniha Dhyanů, Sefer Razi-el, Bhagavadgíta (Džnanešvari), Paramartha a Kniha Zlatých pravidel. Podle pradávných mýtů sepsal Knihu Dhyanů jeden z nich, jehož jméno bylo Kasyapa. Knihu Sefer Razie-el sepsal Nebeský pták (anděl) Razi-el a předal ji Adamovi před jeho příchodem na Zemi. Bhagavadgíta byla sepsána Vivasvánem a ten ji předal prvnímu otci lidí Manuovi. Paramarthu a Knihu Zlatých pravidel sepsali podle legend z Nagarjuny Nágové (Hadi), učitelé prvních lidí, kteří pocházeli ze souhvězdí Plejád.

Ponecháme-li stranou rázovitý projev a dikci, odlišnost jazykových termínů či jmen, odkryjeme podivuhodně konzistentní jádro sdělení společné všem těmto knihám. Před současným lidstvem žilo a víceméně úspěšně se na Zemi rozvíjelo lidstvo jiného původu a pro duchovní evoluci mu Stvořitel vyměřil sedm evolučních cyklů zvaných manvátáry. Nemáme přesné údaje o počátku prvého cyklu (prvé manvátáry), ale poměrně přesně se podařilo zjistit konec poslední, sedmé manvátáry, související s kataklyzmatem vyvolaným Nimiru v roce 52 369 př.n.l.

Současné lidstvo prožívá poslední z dalších sedmi manvátár, která dle různých pramenů a výpočtů má skončit v roce 2 666 n.l. Existuje však ještě hlubší historie lidí, která sahá daleko do hloubi věků a její počátek se odehrával v jiné části Vesmíru, možná i v jiném časoprostoru.

Na počátku po stvoření Vesmíru vznikly z vůle Stvořitele nejprve vysoce duchovní bytosti prvé kalpy (éry), tvořené pouze zhuštěnou energií Logosu. Byli to Dhyan Chohanové zvaní také Moudří Draci. Tito synové Stvořitele, zvaní někdy Prabohové Vesmíru, vytvořili ze své podstaty (energie Logu) bytosti druhé kalpy způsobem, který lze přirovnat k metodě klonování. Staré knihy tyto bytosti označují jako nižší duchy, Lhae, anděly a mnoha dalšími jmény. Bytosti druhé kalpy byly pomocným a výkonným personálem bytostí prvé kalpy. Podle pokynů Stvořitele pomáhaly Moudrým Drakům při „klonování“ bytostí třetí kalpy, zahušťování jejich energie a v poslední fázi je opatřily také poprvé hmotným tělem.

Konstrukce hmotného těla a planetárního prostředí

Že konstrukce a formování, hmotného těla a vhodného prostředí planet nebyla nijak jednoduchá práce, svědčí vyprávění Knihy Dhyanů a dalších starých textů. Mnoho pokusů bylo neúspěšných a dlouho trvalo, než byl stvořen vhodný typ hmotného těla. Když se to konečně podařilo, byla tímto hmotným lidstvem osídlena řada oblastí Vesmíru, především Plejády, Orion, oblast Siria a vzdálené oblasti Vesmíru, o nichž dnes  mnoho nevíme. Lidstvo třetí kalpy žilo ve stavu vyššího vědomí než my a vládlo schopností zvanou „kriyasaktí“, což lze přeložit přibližně jako „síla vytvářející schopnost tvorby pouhou myšlenkou“, přičemž předmětem tvorby mohlo být v podstatě cokoliv z oblasti hmotného a duchovního světa.

Anunakové, Archóni a spol.

Sumerian tablet depicting Reptilian humanoids
Sumerian tablet depicting Reptilian humanoids

Bytosti třetí kalpy byly zpočátku vysoce duchovní, ale jak se vyvíjel jejich intelekt, docházelo k útlumu duchovní podstaty a v rostoucí míře se uplatňoval vliv hmotného těla i vliv hmotného prostředí planet. Na Zemi přišly tyto bytosti třetí kalpy přibližně na rozhraní prahor a prvohor (období Satjá jugy), jak o tom svědčí poměrně početné nálezy jejich zkamenělých koster, stop a artefaktů. Bylo jich sedm a knihy různého původu uvádějí, že se jmenovali Valarové (Anulindalé), Anunakové, (sumerské eposy), bohové světla (Gyelrap), Ameša Spenta (Bundahišmu), Archonti (gnostické texty), planetární prabohové řeckého a védského panteonu atd. Těchto sedm planetárních bohů s sebou přivedlo též sedm svých božských družek, ale rovněž i technický a výkonný personál (Maiarové, Igigové, Gandhár-vové a část nižších Anunaků).

Jak hmotné prostředí Země ovlivnilo zde inkarnované  bytosti

Tak jak rostl vliv hmotného těla a prostředí Země, vzrůstala inteligence a tvůrčí schopnost, počal u části bytostí třetí kalpy narůstat odpor a vzdor proti svým otcům Dhyan Chohanům a vůči Stvořiteli. Tak se na svět zrodil ateismus, ale i různé negativní vlastnosti jako sobectví, chamtivost, nenávist, touha po moci a krutost. Tyto bytosti třetí kalpy, které se vzbouřily proti zákonům Stvořitele, jsou ve starých textech nazývány Lhamayiny (bohy Tmy, bohy Měsíce) či anděly temných sfér. Podle knihy Dhyanů Lhamayinové tvořili asi dvě třetiny bytostí třetí kalpy a jejich symbolem byl ležatý srpek Měsíce. Tu část bytostí třetí kalpy, která zůstala věrná zákonům Stvořitele, pojmenovaly staré texty Lhay (bohy Světla, bohy Slunce).

Antagonizmus mezi oběma skupinami rostl a posléze přešel až do válečných střetů, které se z větší části odehrávaly kdesi ve Vesmíru. Podrobněji se o tom Wiesner zmiňuje ve svých knihách Předpeklí ráje a Bohové a apokalypsy, ale výstižné reflexe lze nalézt i v eposu J.R.L. Tolkiena Silmarillion. O těchto událostech zasvěceně vypráví Kabala a řada starých biblických textů, které neprošly tendenčními úpravami raně křesťanských teologických redaktorů, tak jak se bohužel přihodilo oficiální církevní Bibli zcenzurované především rukou ne-svatého Jeronýma. Kabala bohy třetí kalpy nazývá „Bnej-ha Elohim“ — synové Elohimů (Dhyan Chohanů, Moudrých Draků).