K událostem konce věku — zlomový měsíc říjen je za námi a akutní nebezpečí válečného konfliktu mezi velmocemi je až na další odsunuto. Věřím, že vás tato informace potěší

Zdá se, že světové události v nadcházejících týdnech nezadržitelně směřují k bodu obratu. Sám jsem zpočátku váhal, zda důvěřovat zprávám z vyšších vibračních dimenzí, které naznačovaly obrat k lepšímu ve vojensko-politické situaci mezi USA a Ruskou Federací,

Ale opravdu je to tady. Začalo se to projevovat v celkovém trendu událostí tak, jak se kolem nás začaly formovat v každodenním dění zhruba před týdnem až deseti dny a toto snížení napětí můžeme sledovat i ve zprávách tiskových agentur z celého světa.

Ta někdejší agresivita a útočnost amerických politiků a generálů utichá a napětí  v mezinárodních vztazích se počíná mírnit a po opravdu vypjatých dnech a týdnech na všech úrovních mezinárodních vztahů z posledního období můžeme očekávat další zlepšení. Sice nikterak rychlé, ale zřetelné.

Je to pro vás všechny jistě příznivá zpráva. Říjen, o jehož kritickém potenciálu jsem vás průběžně informoval, je za námi a jeho výbušnost zřejmě definitivně skončí k datu osmého listopadu, datu amerických prezidentských voleb. Z pohledu vývoje událostí se vytrácí okamžité riziko světového atomového konfliktu, z rétoriky amerických jestřábů a odpovědí Vladimíra Putina přestává vanout ledový dech.

Takže dárky na letošní vánoce přece jen kupovat budete. Ale poučení z této jedné z největších krizí posledních let bychom si vzít měli. Až se budete jako obvykle vrhat do víru vánoční nákupní horečky, nezapomínejte prosím na to, že nejenom hmotou je živ člověk.

A že váš život a životy vašich dětí a vnuků jsou a budou stále více závislé na tom, zda dokážete své pozemské bytí pozvednout nahoru směrem k rovnováze duálních energií svého nitra. Protože tím se staráte nejen o pozitivní vývoj „sebe“ „sama“ a pozitivní vývoj členů své rodiny /kteří vás svými energiemi následují/, ale i blízkého okolí a ve svém důsledku tak přispíváte svou pozitivitou vyzařovanou do okolí do kolektivních egregorů pozitivity, které se  dokáží tím více prosadit ve světovém dění, čím více lidí se do nich zapojí.

Co se tedy událo tak významného, že kormidlo světového vývoje namířilo Titanic lidstva pro tentokrát pryč z kolizního kursu s ponořeným ledovcem? Stalo se něco v zákulisí našeho bytí, něco hodně důležitého.

Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.
Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru.

 

Chtěl bych obrátit vaši pozornost na určitý aspekt dění, které k vám proniká z naší rubriky Planeta X a z textů tam mnou přetiskovaných z knihy Dvanáctá planeta Zecharii Sitchina. Nezvolil jsem ji totiž před časem k uveřejnění náhodou, ale sledoval jsem tím určitý cíl.

Chtěl jsem vám, kteří skutečně máte zájem rozumět dění kolem sebe, dát příležitost pochopit něco zásadního za horizontem běžného pozemského života. A to zásadní spočívá v uvědomění si toho, jak dalece jsou dějiny lidstva formovány podle vůle „bohů“, ať již jde o kteroukoliv sortu z těch, které jsem vám již v této rubrice představil.

Kniha Dvanáctá planeta vám na reálných artefaktech v podobě hliněných tabulek nalezených ve vykopávkých starých měst v Mezopotamii představuje jako fakt, že dějiny lidstva v období mezi lety 4000 př.n.l. a zhruba 1500 lety př.n.l byly řízeny a formovány podle vůle tehdejších bohů, kteří v počátcích lidské civilizace ještě žili tady na Zemi spolu s lidmi.

Tehdejší bohové, jak jste si jistě všimli, měli své zájmy a své vrtochy, často protichůdné, a bylo běžným pravidlem, že je promítali do lidských dějin politickými a válečnými střety městských států a oblastí, ve kterých podle úradků kolektivní „rady bohů“ vládli. Byli to oni, bohové Mezopotámie, kteří sobě podléhající lidské komunitě vybírali zprvu polobožské a později již jen lidské vládce. Vládce, kteří přirozeně sledovali a plnili pokyny svých pánů.

V již zveřejněných a pak dalších dílech v rubrice Planeta X budete mít možnost také sledovat, jak se generaci po generaci v panteonu „bohů“ vytrácí původní souznění mezi „bohy“ navzájem a kterak se „bohové“ stávají stále méně snášenlivými mezi sebou a stále častěji a stále hruběji někteří z nich odmítají držet dohodnutá pravidla hry a zapříčiňují tak samozřejmě i chaos mezi komunitami na nich závislého lidského druhu.

A začínají vést pro naplnění svých zájmů mnohdy své lidské šiky do stále ničivějších vzájemných válečných střetnutí, pro které přisunují lidem stále novější a novější válečné technologie.

Druhým zajímavým aspektem, který v díle Dvanáctá planeta všímavý čtenář může vypozorovat, je skutečnost, že přímé vnímání „bohů“ lidmi se s přibývajícím časem počíná vytrácet a „bohové“ ze zorného pole hmotných smyslů lidí této Země postupně mizí. Tato skutečnost ovšem rozhodně není dána tím, že by „bohové“ své lidstvo a svou vládu nad ním opustili. Toto jakési „mizení bohů“ bylo dáno pokračujícím postupným sestupem aktuálních vibrací Matky Země jako planety do stále nižších vibračních rovin, při kterém lidské smysly nejnižšího multidimenzionálního těla /těla fyzického, vědomí ega/ ztrácely schopnost vzhled, pohyb, činnost a veškerou aktivitu svých „bohů“ vnímat.

Genealogy of Sumero-Akkadian Gods
Genealogy of Sumero-Akkadian Gods

Pozn.: je zásadní rozdíl mezi přijetím a vizuálním vnímáním „božské“ dvojice Anu a Antum při jejich návštěvě starodávného URU tak, jak je lidé zapsali na hliněné tabulky klínovým písmem a mezi vnímáním kontaktu Mojžíše s členem klanu Elohim, když ten s ním podle starých záznamů hovoří o dva a půl tisíce let později „z hořícího keře“ někde na poušti… co dříve bylo skutečné, se stává předmětem víry…

Takže vezměte prosím na vědomí, že vliv příslušníků původně mimozemských civilizací, z nichž mnozí jsou ovšem přítomni na planetě Zemi dávno před dnešním lidstvem, na lidstvo jako celek stále trvá a to i v dnešní době. Ti kluci pitomí hrají s lidstvem stále ještě své „hry lásky šálivé“ a zatraceně se jim to vyplácí. Hlavní hráče mančaftů těchto mimozemských entit mocenské ligy současnosti jsem vám již v této rubrice představil.

Země ovšem nikdy nebyla jen doménou zájmu Elohim, o kterých se píše ve Dvanácté planetě. Technologický vývoj pozemského lidstva přilákal další a další entity, které zde hájí své zájmy. Prakticky prvními uchazeči o titul „bohů“ a prvními příchozími zájemci o energie produkované tímto lidstvem byly /jak jste se měli možnost přesvědčit v textech rubriky Nekonečný příběh/ entity dračích civilizací předků dnešních Dragonů.

S postupným vývojem lidstva co do počtu objevili kouzlo exploatace energií lidstva i další zájemci, převážně z řad nehumanoidních entit. Vy, kteří poctivě tuhle rubriku čtete, máte již ode mne informaci, že na úrovni jemnohmotných a hmotných světů souvisejících s naší hmotnou pozemskou realitou se vykrystalizovaly dva základní tábory soupeřící o moc nad Zemí a jejím lidstvem.

Jde především o svaz entit Elohim /pozor, je vedle těch, kteří jsou vám představováni v Dvanácté planetě, poměrně široce zastoupen dalšími humanoidními, ale i nehumanoidními rasami/ a svaz nehumanoidních entit Greys, Dows a jim velících Drakonů. Tyto svazy mají přirozeně s lidstvem své zájmy a ty se v lecčems shodují, ale v mnohém jsou taky protichůdné.

V zásadě se shodují ve snaze udržet lidstvo jako celek v područí jako na sobě závislou a jimi ovládanou bezprávnou masu, cosi jako lidský skot, který má podle nich mít jediný zájem: napást se, vyvenčit a občas si „skočit“ /jak se lidově říká/. Jsou ale rozdílní v představách, jak volnou energii těchto lidských mas využít ve svůj prospěch.

Elohim  jdou v zásadě cestou získání absolutní přímé moci nad ovládanou masou lidí. V současné době preferují prudké snížené stavu lidstva i za cenu atomové apokalypsy a jakýsi restart civilizace, již zcela závislé na jejich libovůli, kdy cílem je dokončit proces uhašení božské jiskry v duších lidí, který již po staletí běží pod vedením jimi lidstvu vnucených náboženství. K tomu mají samozřejmě vytvořen kompars ze sobě oddaných entit v tělech lidí této Země /společenství „kabaly“/. Soubor těchto entit můžeme v moderní době počínaje obdobím první světové války označit jako národní elity Spojených států amerických a spol. 

Ti druzí se chtějí prosazovat způsobem méně agresivním a lépe skrytým. Oni nemají potřebu výkonu přímé, ale zprostředkované moci a jejich potřebou nejsou přednostně otroky vytvářené pozemské statky, nýbrž exploatace lidských životních energií jako takových. A protože tito „mazlíčci“ rádi „papají“ výhradně energie nízkých vibrací“, jejich snahou je udržovat lidstvo v permanentním stavu strachu, depresí a úzkostí. Tato skupina je tvořena v zákulisí nehumanoidními mimozemšťany v čele s Drakony-Greys a jim oddaných elit světového charakteru, tedy „světové elity“ a spol.

Pozn.: Již ode mne víte, že lidské tělo je pouze uniforma, která může do sebe přijmout duši /jemnohmotné tělo/ libovolné entity jakékoli civilizace, samozřejmě ty mimozemské nevyjímaje… a draků a ještěrů ponořených do lidských těl bychom dohledali např. v rodokmenech starých královských a vůbec vládnoucích rodů po celém světě opravdu hodně… dnešek nevyjímaje… Je to právě požadavek zachování genetické linie těchto mimozemských entit  jako předpoklad udržení moci této lidské elity, který způsobuje, že hloupí Honzové v praxi nemají šanci vzít si princezny z řad těchto elit, i kdyby zabili deset zlých draků… a jistě jste si všimli, že pokud se princové těchto elit zamilují do ženy z lidu, přicházejí obvykle o svá nástupnická práva… demokracie sem, demokracie tam… pohádky o demokracii tu jsou ostatně jen pro vás, prostý lid…

Konkrétně ve spojených Státech například stáli proti sobě a v mnohém také měli společné zájmy lidské kohorty ovládané oběma těmito mimozemskými uskupeními. A to tzv. vojensko-průmyslového komplexu na straně jedné /Elohim/ a chemicko-farmaceutického komplexu /Drakoni, Greys/ na straně druhé. Na tuto rozpolcenost postojů příslušníků národních /Elohim/ a světových elit /Drakoni, Greys/ ve vystupování amerických politiků jste mohli a stále můžete narazit na každém kroku. Dochází to až do takových extrémů, že jedni Američané dohodnou s Rusy v Sýrii humanitární příměří a druzí Američané pošlou drony, aby konvoj s pomocí bombardovali » Putin má prostě nervy jak špagáty, že zůstává v klidu.

Společné zájmy Elohim a Drakonů-Greys jsou jedna věc. Ale atomová válka, která vyhubí převážnou část lidstva, ta znemožní Drakonům-Greys exploataci tolik pro ně potřebných energií stamilionů a zřejmě miliard lidských bytostí, kteří ve válečném konfliktu zahynou. Právě proto mezi entitami Elohim a Drakoni-Greis došlo ke čerstvě ke konfliktu a převaha je na straně Drakonů-Greys a s nimi spojených lidských globálních „elit“ — viz souboj Hitlery versus Trump.

Pozn.: Mimochodem, právě dokumenty uniklé skrze Wikileaks, pustila velmi pravděpodobně do oběhu právě frakce okolo Drakonů a my se nyní, pravděpodobně brzy, dočkáme konce psychopatické gansterky Hillary a jejího klanu…

Právě mezi těmito dvěma skupinami došlo v posledních dnech k tvrdému /politickému/ střetu a již dlouhodobě oslabující společenství kabaly se svojí regionální americkou válkychtivou elitou /tzv. neocons/ bylo donuceno pod tlakem skupiny mimozemských entit nehumanoidního typu a její pozemské frakce zastavit odpočítávání k jadernému konfliktu s Ruskem a zklidnit svůj hormon.

Díky za to. Ale samozřejmě je to /snad zatím/ jen o příznivém výsledku volby pro jedno ze dvou dostupných zel. Svou roli tady samozřejmě sehrály i obavy z asymetrické reakce Ruska a ze schopnosti čistých mimozemských civilizací stejně zastavit propukající jadernou válku technickými zásahy eliminací počítačových systémů řízení palby a velení jako takového. O tom jsem vás již dříve informoval.

Aspekty měnící se vojensko-politické situace ve světě můžete sledovat na našem webu v rubrikách „Evropa a islám“ a „Znamení času“ v plynulé řadě textů. Přijměte tuto bezpochyby příznivou zprávu a uvědomte si prosím, že vy, tzv. nepraví lidé, kteří jste se probudili a prohlédli závoje iluzí hozených na tento svět a toto lidstvo zcela záměrně těmi v pozadí, jste sem přišli vyvíjet aktivitu ve prospěch sil Světla.

Hledejte tedy svou cestu k uplatnění svého potenciálu a využijte vnitřní síly, která je vám tímto vývojem propůjčena.

Čas konce věku tedy běží dál. A my, kteří jsme tu maturitu z přijetí rovnováhy vlastních mužských a ženských energií zvládli na jedničku budeme se zájmem sledovat další vývoj zde na Zemi. Pro nás, kteří jsme díky přijetí a realizaci Kristovy bezpodmínečné lásky k sobě samým, lidem a světu dospěli ke znovuzrození našeho ega v duchu, se stalo tzv. spasení realitou a můžeme události příští očekávat v klidu.

Ale nezapomínejte, že jste přišli pomáhat. Například: Poslali jste kuličky energií, které jsem vás učil a o kterých víte, jak velmi dobře fungují, Hermanovi nebo Zemanovi? Vím, vím, je to jen o malém a větším zlu. Ale což se nevyplatí to velké zlo odmítnout? Komu tedy pošlete kuličku s přáním úspěchu ve vzájemném souboji o pražský hrad? O vládu v parlamentu?

Buďte aktivní a nezklamte toho, komu jste slíbili, že tu na Zemi něco uděláte pro dobrou věc!

ČAS KONCE VĚKU TEDY BĚŽÍ DÁL. JISTĚ SE MŮŽEME TĚŠIT NA DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ…