Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. A řekl: „Ať je světlo!“ — a bylo světlo. Vy jste božími dětmi, nechte tedy božskou jiskru ve svém srdci dát lásku-světlo svému egu. Bude svítit na vaši cestu tímto životem i na Cestu, která ukončí vaši pouť mnoha pozemskými životy!

Podívejme se spolu dnes nejdříve na zajímavou zprávu, zveřejněnou nedávno na YourNewsWire »  Podle ní tým vědců v Německu odhalil, že moderní lidé sdílejí DNA, o níž se předpokládá, že patří mimozemské rase známé jako Anunnaki »

Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru (Nimiru, Marduk, or Amanyam).
Zecharia Sitchin: DVANÁCTÁ PLANETA | This cylinder seal, VA-243 in the Berlin Near Eastern Museum, shows the sun in the center (!), surrounded by eleven orbiting bodies that include the Moon, Pluto and the yet to be recognized Planet X — Nibiru (Nimiru, Marduk, or Amanyam).

Ještě nedávno platil obecně mezi vědci názor, že moderní lidé, Homo Sapiens, byli na Zemi zhruba dvě stě tisíc let. O tom, že se vědecká obec ještě donedávna křečovitě držela představy evoluce dnešního člověka jako druhu z opice a někdejších tzv. biologických předchůdců člověka, vám jistě nemusím vyprávět. Tuto skutečnost nakonec ani já ve svých textech zde na webu nepopírám.

Rozdíl dvou procent

Hmotné tělo dnešního člověka s jeho vědomím ega je realizováno skutečně z 98% evolucí zde na Zemi a ze dvou procent pak fyzickými změnami, souvisejícími z následných úprav tohoto těla pro příjem těla duchovního s jeho vědomím ducha a úpravou astrálního těla /duše/ vložením tzv. mentální části duše. Jsou to přesně ta dvě procenta, kterými se dnešní člověk liší svými geny od svých opičích předků.

Tento nepatrný rozdíl dvou procent vědce a specialisty na historii lidského rodu už po mnoho desetiletí fascinuje. V těch dvou procentech je totiž /podle nich/ skryt rozdíl mezi šimpanzem a dnešním člověkem, genetický rozdíl třeba mezi neandrtálcem a dnešním člověkem je jen nesnadno vůbec vyhodnotitelný. Faktický rozdíl v intelektu a společenském chování je ovšem propastný.

Naše vědecká obec je ovšem přísně materialistická-ateistická a nedovolí si uvažovat tak, jak může uvažovat normálně inteligentní člověk. A proto nehodlala nikdy připustit, že změny, které vedly k dnešnímu člověku, nemusely být nutně promítnuty jen do vědou uchopitelných změn genetických šroubovic. Ale mám pro vás všechny radostnou zprávu. Někteří z našich vědátorů se začínají probouzet a postupně nacházejí řešení, které již mnozí z jimi opovrhovaných tzv. laiků dávno našli.

Kdy lidský mozek dosáhl své současné podoby?

Například tým vědců z institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii přesně určil období, kdy lidský mozek dosáhl své současné podoby. Zveřejnil to nedávno britský Daily Mail »

Podle výzkumu týmu vědců institut Maxe Plancka mají moderní lidé mnohem více zaoblený tvar mozku než dřívější hominidé, jakými byli například neandrtálci. Podle nich před relativně krátkou dobou maximálně pětatřiceti tisíc let došlo u člověka k tomu, že se čelní plocha mozku stala podstatně vyšší a obě strany mnohem více paralelní než by bylo při zvažování klasického evolučního vývoje možné.

Je proto podle nich pravděpodobné, že v evolučním vývoji došlo k náhlému a neobvyklému skoku, který může být pravděpodobně zapříčiněn vnějšími okolnostmi. A podle všeho právě tato změna a s tím spojená případná změna struktury lidského mozku oddělila druh Homo sapiens od dřívějších větví vývojového stromu hominidů.

I vědci tedy konečně došli k tomu, že mohou na základě svých výzkumů potvrdit to, co je na našem webu zveřejněno už hezky dlouho, a to včetně onoho počtu třiceti pěti tisíc let, kdy to všechno začalo a byl stvořen dnešní člověk páté rasy. Tento časový údaj jsem vám, svým klientům, sděloval už někdy před čtyřmi pěti lety, jak si jistě vzpomenete.

A teď se prosím podržte, autor článku v Daily Mail si klade řečnickou otázku po příčině toho náhlého zlomu. A přímo se ptá: pokud je tomu tak, tak tedy kdo k této výrazné změně dnešnímu člověku napomohl?

A odpověď z jeho strany je neméně šokující: Konstatuje, že to může být právě vědění o dávných astronautech Anunnaki, která podává velmi pravděpodobné vysvětlení pro tuto rychlou proměnu neandrtálce v člověka dnešního typu.

Podle vědců z institutu Maxe Plancka jsou právě tyto změny v tvaru hlavy a souvisejících strukturách mozku těmi změnami, které umožnily člověku zásadní změnu chování. A to zejména proto, že podle poznatků archeologie jde shodně o časové období, kdy moderní člověk začal vyrábět:

  • nástroje
  • vyvíjet a pracovat na své dlouhodobé paměti
  • mít sebevědomí, tedy přesněji „vědomí sebe“
  • používat jazyk, používat k dorozumívání řeč
  • plánovat své aktivity
  • chápat čísla
  • věnovat pozornost svému okolí
  • být schopen zpracovávat své emoce

Pozn.: vědomí sebe… zamyslete se nad tím slovním spojením… dříve byl člověk jen zvíře a neměl vědomí sebe… jakmile do těla vstoupil ten druhý, duch, začal to zvíře vnímat jako součást sebe sama… až dnešní člověk se zase dopracoval stavu, kdy o tom ví veliké…

A tyto vlastnosti definují dnes lidskou civilizaci jako takovou. Je nemožné si představit lidstvo a jeho známý vývoj bez těchto kvalit, a tyto kvality rozhodně hominidé před tímto vývojovým skokem neměli. Tím se nám ovšem /opět podle vědců institutu Maxe Plancka/ nesmírně zkrátil čas potřebný k vývoji dnešní civilizace z někdejších předpokládaných dvou set tisíc let na nějakých dvacet tisíc let, což podle nich velmi nabourává pravděpodobnost, že dispozice ke zvládnutí řeči, písma, matematiky, vědy, zemědělství, architektury a náboženství za tak krátké období je možno připsat právě evoluci.

Nestalo se to náhodou, připouštějí vědci, a začínají naznačovat, že existují důvody se domnívat, že dnešní tzv. pátá lidská rasa vznikla možná i jinak než jen vývojem v čase v rámci přírody, případně s pomocí slepé náhody. Připouštějí, že ta náhoda mohla být dobře organizována někým zvenčí…

To jsou věci, viďte! Je dobré vidět, když si vědecké týmy občas zaslouží své peníze. Ale opět mi na mysl přichází v souvislosti s výše uvedenými informacemi onen normalizační vtip o tom, co je to gynekologie. Neslyšeli jste ho? Gynekologie je buržoazní pavěda, která hledá problémy tam, kde pracující člověk již dávno našel své potěšení! Tu podobnost vidím v tom, že existuje v této generaci řada lidí nesvázaných předsudky a dogmaty, kteří nejen tuto skutečnost už dávno předpokládali, ale kteří také za poslední desetiletí z nejrůznějších zdrojů snesli spoustu přímých i nepřímých důkazů na podporu varianty zásahu zvenčí do vývoje druhu Homo sapiens.

A to aniž by za to byli dobře placeni z prostředků nás všech. Rád bych na toto poněkud překvapující prohlášení vědců světově uznávaného vědeckého ústavu navázal pár odstavci ze svého osobního poznání stavu věcí mezi nebem a zemí.

Přímým předchůdcem dnešního člověka byl se vší pravděpodobností člověk neandertálský ve vývojové verzi žijící někde v oblasti jižní Afriky.

Je třeba si uvědomit, že neandrtálec jako zvířecí člověk měl stejně jako ostatní příslušníci zvířecího světa tzv. společnou zvířecí duši a jeho aura postrádala náboj energií vysokých duchovních vibrací, tedy duchovní tělo s jeho vědomím ducha. Z pohledu jeho astrálního těla, tedy lidské duše, jak jsem vám ji představil v minulém textu tohoto seriálu, duše neandrtálce proto rovněž postrádala onu horní mentální část a byla tvořena čistě emocionálním tělem.

Ego jako vědomí zvířecího člověka podléhalo postupnému a velmi pomalému vývoji vpřed  díky tomu, že to umožňovala právě společná zvířecí duše. Vysvětleme si tento pojem pro ty z vás, kteří jste se možná s touto informací dosud nesetkali. Po smrti fyzického nosiče u zvířete přetrvává individuální existence astrálního těla /duše/ po dobu několika týdnů až měsíců podle druhu a poté se její individualita vytrácí a „obsah“ duše se „přelévá“ do společné duše ukotvené vyšší duchovní entitou daného druhu na duchovní rovině. Ve společné duši dochází k jakémusi stálému promíchávání veškerých poznatků a výnosů poznání z konkrétního prožití všech jedinců daného zvířecího druhu na celém teritoriu jeho pozemského rozšíření.

Vždy, když dojde ke zrození nového jedince, je tento obdařen částí oné společné duše, které mu individuálně patří po dobu existence jeho fyzického nosiče. Klíčovým faktorem pro vývoj druhu je fakt, že oním promísením obsahu všech zkušeností a prožití duší z již ukončených životů příslušníků daného zvířecího druhu v rámci oné společné duše dochází k obohacení každého jedince o prvky poznání, které můžeme nazvat instinktivním. Prostě zvíře, například pes, má přístup i k těm instinktivním informacím, se kterým by se jeho rasa žijící a vyšlechtěná například ve střední Evropě, nikdy sama nedostala.

Proto například i pes, jehož předkové se po staletí zrozovali v prostoru střední Evropy a nikdy se tudíž nesetkali s ledním medvědem, při setkání s ním např. v ZOO velmi dobře ví, jak silného predátora mají před sebou a jeví už od prvního pohledu příslušný respekt.

Do tohoto pytle patří i poznatky, které se občas v tisku objevují o tom, že například některý druh opic získá v kontaktu s člověkem určitou speciální, dříve u něj neznámou dovednost a ta byla po krátké době objevena i u stejného druhu žijícího na opačné straně zeměkoule.

A pokud jste zaslechli něco o tom, že právě instinkty a pudy dnešního člověka slábnou a mnohdy se vytrácejí, je to dáno právě zrušením jeho příslušnosti ke společné duši daného hominida před oněmi pětatřiceti tisíci lety, kdy se staly zkušenosti a znalosti přenášené na instinktivní rovině „pasé“ z důvodu odstřižení entity dnešního člověka od společné duše.

Energetická centra lidského těla a 7 vrstev aury odpovídajících 7 čakrám
Energetická centra lidského těla a 7 vrstev aury odpovídajících 7 čakrám

Zásahem Anunnaki, jak o tom píší klínovým písmem hliněné tabulky nalezené v pradávných městech sumerské civilizace v oblasti Iránu a Iráku, byl nově kultivovaný lidský tvor odpojen od této společné zvířecí duše a jeho aura byla upravena pro příjem duchovního těla v podobě třetí, dosud v něm  neexistující vysoce vibrující energetické substance, zvané duchovní tělo i s jeho vědomím ducha » Tím se stal tento člověk individuální bytostí přežívající svoji duší dlouhodobě smrt fyzického těla.

Cílem této operace bylo vložit do dříve zvířecího tvora, disponujícího bezchybným fyzickým hmotným tělem uzpůsobeným pro pohyb a život v podmínkách přírody této Země a obdařeného pudy a instinkty, něco zcela nového — myšlení a intelekt. Právě vložení těchto komponent do aury člověka z něj učinilo člověka rozumného, který tak získal neuvěřitelně silný a náhlý impuls k dalšímu vývoji zcela nezávisle na evolučním vývoji v rámci hierarchie tvorů mateřské Země.

Podle zpráv ze sumerských hliněných tabulek /které najdete i v naší rubrice Planeta X » zde na webu/ se tak stal člověk bohům, kteří ho stvořili, podobným z hlediska schopnosti učit se a vzdělávat a poté s nějakým zpožděním byl dalšími genetickými úpravami přiveden do stavu, že byl schopen samostatného rozmnožování. A ač byl jeho vznik původně bohy plánován pro jeho využití jako pracovní síly pro řešení jejich rostoucích pozemských potřeb, ukázalo se, že nově stvořený tvor měl v sobě něco mnohem více: schopnost vlastního vývoje podle Stvořitelem daných parametrů a ukázalo se nakonec, že Anunnakové byli jen takříkajíc prodlouženou rukou Stvořitele, který toto „božské dítě“ takto přivedl do pozemské reality.

Co odlišuje neandrtálce a dnešního člověka?

Neandrtálce jako zvířecího člověka a dnešního pozemského člověka tedy odlišuje jako základní parametr schopnost myšlení, která jak už bylo výše řečeno, je důsledkem úprav aurického těla původního zvířete přidáním další, vyšší energetické dimenze, duchovního těla s jeho vědomím ducha a k němu příslušné mentální částí nově koncipované lidské duše. Pozor na zásadní chybu, které se dopouští mnozí z vás – samotný mozek nemá s myšlením nic společného »

Myšlení je čistě produktem a vlastností astrálního mentálního těla rozloženého v auře kolem horní části fyzického těla a samotný mozek je pouze dokonalým nástrojem, který převádí myšlenku člověka k realizaci v rámci hmotného světa. Mozku pak můžeme připsat intelekt, tedy tvůrčí způsob, který tak dlouho hledá cestu k realizaci zadané myšlenky, až ji najde.

V zásadě potvrzení tohoto stavu najdete velmi jednoduše – v odborných publikacích se můžete dočíst o tom, že vybavení mozkovny neandrtálce bylo z hlediska obsahu hmoty mozku dokonce o něco větší než u dnešního člověka! Ovšem intelekt bez tvůrčí myšlenky je ničím. Rozdílovou vlastností mezi dnešním člověkem a zvířecím člověkem, jeho předchůdcem, je schopnost myšlení patřící k duchu »

Malá parafráze na Černé barony: Říká jeden významný politik z TOP 09 s typickým ptačím jménem na začínajícím na K.:  Dovolte mi otázku, soudruzi a soudružky… podíváte-li se na úsilí dnešních vlád a jimi řízených organizací a oficiálního, s nimi spojeného mediálního mainstreamu /přesněji propagandy/ o cenzuru, o totální blokaci vašeho svobodného myšlení a nulovou možnost projevit svůj názor, jedná se o snahu vás dále pozvednout k dokonalosti nebo spíše srazit zpět do zvířecího stavu? …to druhé soudruzi a soudružky, samozřejmě to druhé… a až vás tam budeme mít, tak stačí vás nahnat proti Rusku, pak se ozve ratatata a my máme vystaráno, vy tupci…

Vy, kteří se rádi nad problémy zamýšlíte a nenecháváte si pouze názory do sebe nalévat v blahé víře, že ti, kdo to dělají, to s vámi myslí dobře, se jistě pozastavíte nad tím, že páni z vědeckého světa bystře konstatují, že rozdíl v genomu dnešního člověka a jeho předchůdců na linii vývoje druhu nečiní víc než dvě procenta. A poněkud se podivují nad tím, jaké má tato nepatrná změna dopady v realitě životů obou zástupců svého druhu.

Předpokládám, že vy se už divit nebudete. Genetické vybavení hmotného těla pouze nepatrně reaguje na velmi podstatné a přímo revoluční změny v uspořádání energetických vazeb na vyšších vibračních rovinách, na rovině astrálního a duchovního těla. Je proto velmi pravděpodobné, že něco jako „genetický“ záznam nenese jen tělo hmotné, ale i tělo astrální a případně duchovní ve formě nějakého energetického-informačního pole »

Pokud to připustíte, pak jistě budete mít spolu se mnou obavy z klonování lidského jedince, pokud budou respektovány jen známé vazby na úrovni hmotného těla a klon například nebude vybaven i potřebným příslušenstvím na astrální a duchovní úrovni. Můžeme se dočkat nepěkných překvapení.

Pád Adama a Evy z Ráje v biblické Genesis popisuje vypadnutí duše z Jednoty

Závěrem se ještě podívejme, jak Stvořitel spojil aktivitu Anunnaků /s jejich egoistickým cílem získání levné pracovní síly/ s vlastním zájmem o vytvoření mostu pro návrat tzv. padlých duší zpět do původní Jednoty. Toto téma jsem již rozebíral podrobněji, zde ho tedy jen stručně připomenu »

Těm, kteří nahlédli na předchozí odkaz, je snad už známo, že z původní Jednoty sebe-sama vypadla před věky ženská složka dříve jednotného žensko-mužského duálu přebývajícího v něčem, čemu se obvykle říká Ráj. Prostě ji pálilo dobré bydlo a chtěla si svět zařídit po svém. I utekla z Nebe /z Ráje, z Jednoty/ na Zemi. Matka Země ji /tu ženskou energii přijala/ a vývoj v hmotných světech řízený satanským programem „sobectví a oddělenost“ ji nakonec postavil do čela pozemského skanzenu zvířat jako zvířecího člověka.

Mužská složka původního duálu nečinně dřepěla v jakémsi ochablém, letargickém stavu „nahoře ve vibracích“ na pomezí duchovního světa jako člověk duchovní. Znáte to přece, ne? Když muži uteče žena, moc a moc těžce se s tím vyrovnává…

A tak se ti dva — co byli dříve jeden —
stali dvěma

No a tady jste teď svědky něčeho, co bych nazval tak trochu schizofrenní situací: Ve snaze vytvořit tvora k práci a ke své obsluze Anunnakové zřejmě tak trochu proti své vůli stvořili bytost, která dostala od Stvořitele vlastní „knihu osudu“ a sleduje zde na Zemi svůj vlastní vývojový program.

A tento vývojový program byl využit k tomu, aby byla spuštěna možnost návratů původně padlých částí kdysi jednotných lidských „Já“ a dnešních „Já“ a „já“ domů, odkud kdysi odešly tak trochu z vlastní vůle onoho zvědavého a paličatého ženství.

Tento proces se děje v mnoha postupných inkarnacích interakcí energií ega /ženské energie/ a ducha /mužské energie/ v tzv. součtové duši v podmínkách pozemské existence prokládané pobyty této duše v jemnohmotných světech. A je založen na principu postupného opouštění původní převahy programu sobectví v duální duši v provedení ženských energií ega ve prospěch programu lásky v provedení mužských energií ducha.

Jinak řečeno: Muž ve vašem těle by měl svou partnerku tamtéž přesvědčit, ať už neblbne a zjemní své chování natolik, aby se mohli opět jako kdysi spojit a při kontrole anděly-celníky na hranicích svého původního domova nepřekročili určená kila společné váhy v důsledku nepřípustných zbytků ega nad danou mez. Tyto nepřípustné zbytky ega, pokud se jich ženské energie nezbaví, totiž působí podobně jako zátěž u potápěče, která ho stahuje směrem dolů zpět k hmotnému světu.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. Tao (tzn. Cesta) představuje rovnováhu a harmonii protikladů.

Abych uklidnil vás, ženy, dívky a dívenky, pokud se cítíte výše uvedenou informací dotčeny a chystáte se mne nahlásit nově vytvářeným trestním orgánům zodpovědným za postihování proti přestupkům tzv. genderové rovnosti, hovořím zde samozřejmě o ženské energii především v mé vlastní auře. Protože ať jste žena či muž, obě energie jsou přítomny v tělech obou pohlaví.

Tak co, je to jednoduché, že? V čem je problém? Kdo z vás si pořád myslí, že si pro něj musí přijít Ježíš Kristus, aby ho odvedl vzhůru?  Nebo vám je už zřejmé, že cestu za Kristem si musíte /s pomocí jeho pravého učení/ na oné pověstné „úzké“ stezce vyšlapat sami?

Ježíš řekl: Toto nebe [vesmír] pomine a to co je v tomto nebi pomine. A mrtví nežijí a živí nezemřou. [Ve] dnech kdy jste jedli mrtvého, činili jste jej živým.

Pokud byste se ocitli ve světle, co učiníte?

Ve dni, [kdy] jste byli jedním, učinili jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? (Tomáš 11)


Zdroje a další informace:

Modern human brain may be younger than previously thought: Study reveals it took shape as recently as 40,000 years ago as we learned to build tools and socialize
Scientists: Modern Humans Are Hybrids Of “Anunnaki”
Anunnaki Bloodline Traced To Modern Families In Europe

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>