Naše koloniální minulost, násilí na Afričanech a karmické dopady na evropské národy. i vám nabízejí podíl na pokání, seznamte se proto s tím, co vás asi čeká a rozhodně nemine.

Zamyslete se nad sebou, vy rasisté a xenofobové, vy, jejichž předkové kolonizovali Afriku! Vy, jejichž předkové ve velkém po staletí zabíjeli domorodé obyvatele Afriky, zotročovali africký lid a nutili ho pracovat pro své vlastní blaho v okovech! Přečtěte si, vy, kteří jste ještě nedávno, po nástupu průmyslové revoluce, tyli a odporně bohatli z ekonomického vykořisťování nerostného bohatství afrických zemí, otrocké práce dětí, mizerně odměňovaných afrických dělníků v dolech a jinde. Podporovali jste v nich sobě oddané diktátorské a často nelidské režimy, které garantovaly vaši faktickou nadvládu a ekonomický profit a tyranizovaly a zabíjely vlastní obyvatelstvo.

Takhle nějak zní ve zkratce poselství zemím západu v podání usnesení evropského parlamentu, které přetiskuji níže. Že se o tomto usnesení dozvídáte pravděpodobně až nyní ode mne? Nebuďte naivní, proč by vás maisteamoví bohatýři vyrušovali takovou drobností? Stačí, když se to dovíte, až se na toto usnesení začnou titíž experti odvolávat poté, kdy vám tu na základě něho budou nasunovat ve velkém ony „hosty“ a zakážou vám protestovat s odůvodněním, že jste měli protestovat dříve, než se to schválilo /a vy o tom nevěděli/.

V každém případě jde o jistou sebereflexí těch, kteří ono usnesení psali a je určeno opět především do jejich vlastních řad. Tedy bývalým koloniálním národům, které v honbě za vlastním ziskem a mocí nebraly po staletí /a mnohdy dodnes přes sladká slova o opaku/ žádné ohledy na životy lidí nikde na zeměkouli. V případě organizace světových válek jejich vlastními elitami dokonce ani na vlastní lidi u nich doma.

Je dobře, že k tomu dochází. Ale pozor, podle textu je určeno i vám, to usnesení! Proto čtěte i vy, Češi, Moravané a Slezané! Možná je to pro vás novinka, ale údajně i vaše životní úroveň a národní bohatství je podle odborníků Evropské unie do značné míry podloženo staletími utrpení afrického etnika! To jste netušili, že vaši předkové byli takoví dobytkové, viďte! Takže i vy máte co vracet a za co se stydět. A samozřejmě co napravovat. Nastal čas účtování!

Seznamte se proto v textu usnesení s tím, jak můžete vy osobně a jako obyvatelé této malé zemičky ve střední Evropě napravit ty hrozné zločiny, kterých jste se dopustili kdykoli v minulosti. A není vůbec vyloučeno, že se dnes a denně stále znovu a znovu dopouštíte na onom nebohém africkém etniku nepřípustného násilí tím, že nadšeně nevítáte jejich masivní přísun do své země a nestavíte slavobrány na hraničních přechodech. A to vše pod směšnou záminkou údajného a podle maistramových médií, které vás samozřejmě jedině pravdivě informují, naprosto fakty ze západní Evropy nedoloženého rizika jejich nepřizpůsobivosti zdejším podmínkám a našim kulturním hodnotám:

Lživé teorie o tom, že se prý toto vzácní hosté z horké Afriky mohou stát trvalou zátěží pro ekonomiku státu, případně  hlasy o tom, že váš poklidný život může být rozvrácen jejich požadavky na dominanci jejich vrchního šéfa tam shora a jich samotných nad vámi jako nevěřícími, musí být striktně a rozhodně z vašich myslí vymýceny! Samozřejmě, pokud možno /ale jen jen pokud možno/ po dobrém. A když to nepůjde…

Naštěstí existuji lidé, kteří myslí za vás a činí za vás. Přečtěte si níže uvedený text usnesení evropského parlamentu a buďte hrdi na svoji životní příležitost, že se podobně jako Němci, Angličané, Belgičané, Holanďané a Francouzi, Italy, Španěly a Portugalce  nevyjímaje, můžete zapojit do radostného procesu míšení ras a homogenizace evropské a africké kultury v rámci Evropy. Čtěle, dělejte si svůj obraz a podívejte se před volbami do evropského parlamentu na jména těch, kteří hlasovali vaším jménem tak či onak. A přihlédněte k těmto poznatkům ve chvíli, kdy dáte svůj hlas té či té straně či tomu nebo onomu kandidátovi.

Uvědomte si, že vaše budoucnost a budoucnost vámi počaté generace bude přesně taková, jakou si ji uděláte. A pamatujte na to, že na vaše prosby den poté se vám Bůh s prominutím vyse*e. Protože je to vaše svobodná vůle, co tady hraje svoji roli! Nic jiného! Jen vy jste svého štěstí strůjci i ničiteli. Vy jste  architekty své budoucnosti!

Tady ho máte, to usnesení, v nezkrácené podobě:

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899 (RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na druhou odrážku a čtvrtou až sedmou odrážku preambule a na čl. 2, čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec a článek 6 této smlouvy,

– s ohledem na články 10 a 19 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(1) ,

– s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(2) ,

– s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(3) ,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV(4) ,

– s ohledem na druhé šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii (EU-MIDIS II) zveřejněné v prosinci 2017 Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a zprávou agentury FRA o zkušenostech s rasovou diskriminací a rasistickým násilím mezi lidmi afrického původu v EU(5) ,

– s ohledem na své usnesení ze dne 1. března 2018 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2016(6) ,

– s ohledem na zřízení skupiny EU na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti, k němuž došlo v červnu 2016,

– s ohledem na kodex chování zaměřený na boj proti nezákonným nenávistným projevům online, na němž se dne 31. května 2016 dohodly Komise a přední společnosti v oblasti informačních technologií, jakož i další platformy a společnosti provozující sociální média,

– s ohledem na obecné doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace č. 34 z 3. října 2011 týkající se rasové diskriminace vůči lidem afrického původu,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 68/237 z 23. prosince 2013, která vyhlásila období 2015–2024 Mezinárodním desetiletím lidí afrického původu,

– s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 69/16 z 18. listopadu 2014, která obsahuje program aktivit spojených s realizací desetiletí lidí afrického původu,

– s ohledem na Durbanskou deklaraci a Akční program Světové konference OSN proti rasismu z roku 2001, které uznávají po staletí trvající rasismus, diskriminaci a nespravedlnost, kterým čelí lidé afrického původu,

– s ohledem na obecná politická doporučení Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI),

– s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 19. září 2001 k evropskému kodexu policejní etiky(7) ,

– s ohledem na připomínku o lidských právech komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 25. července 2017 s názvem „Afrofobie: Evropa by se měla vyrovnat s dědictvím kolonialismu a obchodu s otroky“,

– s ohledem na článek 12 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod o nediskriminaci,

– s ohledem na otázku týkající se základních práv lidí afrického původu v Evropě položenou Komisi (O-000022/2019 – B8‑0016/2019),

– s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že výraz „lidé afrického původu“ – případně „Afroevropané“, „Evropané afrického původu“, „černošští Evropané“, „Evropané afrokaribského původu“ nebo „Evropané černošsko-karibského původu“ – odkazuje na lidi afrického původu, kteří se narodili nebo žijí v Evropě či jsou evropskými občany;

B. vzhledem k tomu, že pojmy „afrofobie“, „afrifobie“ a „protičernošský rasismus“ se vztahují k určité formě rasismu, včetně jakéhokoli násilného činu nebo diskriminace, které mají kořeny v historickém zneužívání a negativních stereotypech a vyúsťují ve vyloučení a dehumanizaci lidí afrického původu; vzhledem k tomu, jak uznal komisař Rady Evropy pro lidská práva, že toto souvisí s historicky represivními strukturami kolonialismu a transatlantickým obchodováním s otroky;

C. vzhledem k tomu, že v Evropě žije zhruba 15 milionů lidí afrického původu(8) , ačkoli shromažďování údajů týkajících se rovnosti v členských státech EU není systematické a založené na sebeidentifikaci a často opomíjí potomky přistěhovalců, tj. třetí a další generaci migrantů;

D. vzhledem k tomu, že agentura FRA zdokumentovala, že menšiny v Evropě, které jsou původem ze subsaharské Afriky, jsou zvláště náchylné k rasismu a diskriminaci ve všech oblastech života(9) ;

E. vzhledem k tomu, že podle výsledků druhého šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii provedeného agenturou FRA(10) , v němž mladí respondenti afrického původu ve věku 16–24 let zaznamenali v období 12 měsíců před začátkem průzkumu vyšší míru obtěžování vyvolaného nenávistí (32 %), než byla zaznamenána u starších respondentů, přičemž kybernetické obtěžování je nejvyšší vůči mladým respondentům a s věkem postupně klesá;

F. vzhledem k tomu, že historie nespravedlností vůči Afričanům a lidem afrického původu, včetně zotročování, nucené práce, rasového apartheidu, masakru a genocid v kontextu evropského kolonialismu a transatlantického obchodování s otroky zůstává na institucionální úrovni v členských státech EU značně nevyjasněná a bez povšimnutí;

G. vzhledem k tomu, že přetrvávání diskriminačních stereotypů v některých tradicích v Evropě, včetně používání černých masek, udržuje hluboce zakořeněné stereotypy o lidech afrického původu, které mohou diskriminaci ještě zhoršit;

H. vzhledem k tomu, že by měla být vítána a podporována důležitá práce vnitrostátních orgánů pro rovnost a evropské sítě vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení (Equinet);

I. vzhledem k tomu, že výroční zpráva o trestných činech z nenávisti Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)(11) zjistila, že lidé afrického původu jsou často terčem rasistických útoků, že však v mnoha zemích přesto chybí obětem při zotavování se z násilných útoků právní pomoc a finanční podpora;

J. vzhledem k tomu, že hlavní odpovědnost za právní stát a základní práva občanů nesou vlády, a tudíž také odpovídají za monitorování a prevenci násilí, včetně afrofobního násilí, i za stíhání pachatelů;

K. vzhledem k tomu, že vzdělávací systém disponuje omezenými údaji o rasové diskriminaci, nicméně důkazy naznačují, že děti afrického původu v členských státech EU dostávají ve školách nižší známky než jejich bílí vrstevníci a děti afrického původu mnohem častěji předčasně ukončují školní docházku(12) ;

L. vzhledem k tomu, že dospělí a děti afrického původu jsou stále zranitelnější, když jsou zadržováni policií, a v četných případech jsou oběťmi násilí a úmrtí ve vazbě; vzhledem k tomu, že jsou vystaveni rutinnímu rasovému profilování, diskriminačnímu zastavování, prohlídkám a policejnímu sledování v souvislosti se zneužíváním pravomoci v oblasti vymáhání práva, prevence kriminality, opatření proti terorismu nebo kontrol přistěhovalectví;

M. vzhledem k tomu, že právní prostředky pro případy diskriminace existují a že jsou zapotřebí silné a konkrétní politiky, které by řešily strukturální rasismus, kterému lidé afrického původu v Evropě čelí, mj. v oblasti zaměstnání, vzdělávání, zdraví, trestního soudnictví a účasti na politickém životě a v rámci dopadů migrační a azylové politiky a postupů;

N. vzhledem k tomu, že lidé afrického původu v Evropě čelí diskriminaci na trhu s bydlením a prostorové segregaci v nízkopříjmových lokalitách se špatnou kvalitou bydlení a stísněnými byty;

O. vzhledem k tomu, že i když lidé afrického původu v dějinách významně přispěli k vybudování evropské společnosti, přesto velká část z nich čelí na pracovním trhu diskriminaci;

P. vzhledem k tomu, že lidé afrického původu jsou neúměrně vysoko zastoupeni ve vrstvách s nízkými příjmy evropského obyvatelstva;

Q. vzhledem k tomu, že lidé afrického původu jsou v Evropské unii velmi nedostatečně zastoupeni v politických a zákonodárných institucích na evropské, vnitrostátní i místní úrovni;

R. vzhledem k tomu, že lidé afrického původu jsou ve veřejné sféře na vnitrostátní i evropské úrovni stále vystavováni potupným útokům;

S. vzhledem k tomu, že rasismus a diskriminace, které lidé afrického původu zažívají, mají strukturální povahu a často se prolínají s dalšími formami diskriminace a utlačování na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

T. vzhledem k tomu, že stále více afrofobních útoků v Evropě v poslední době přímo směřuje na státní příslušníky třetích zemí, zejména na uprchlíky a migranty;

1. žádá členské státy a orgány EU, aby uznaly, že lidé afrického původu jsou obzvláště vystaveni rasismu, diskriminaci, xenofobii, a obecně nerovnému požívání lidských a základních práv, což představuje strukturální rasismus, a že mají nárok na ochranu před těmito nerovnostmi jako jednotlivci i jako skupina, včetně pozitivních opatření na propagaci, a na rovné požívání svých práv;

2. domnívá se, že aktivní a smysluplné sociální, hospodářské, politické a kulturní zapojení lidí afrického původu je klíčem k vyřešení fenoménu afrofobie a k zajištění začlenění těchto lidí do Evropy;

3. žádá Evropskou komisi, aby pro vnitrostátní strategie pro sociální začlenění a integraci lidí afrického původu vytvořila rámec EU;

4. důrazně odsuzuje veškeré fyzické nebo slovní útoky ve veřejné i soukromé sféře zaměřené na lidi afrického původu;

5. vybízí orgány EU a členské státy, aby oficiálně uznaly a připomněly si historii lidí afrického původu v Evropě – včetně minulých a stále probíhajících nespravedlností a zločinů proti lidskosti, jako je otroctví a transatlantické obchodování s otroky nebo zločiny spáchané v rámci evropského kolonialismu –, ale také obrovské úspěchy a pozitivní přínos lidí afrického původu, a to jak prostřednictvím oficiálního uznání mezinárodního dne památky obětí otroctví a transatlantického obchodování s otroky na unijní i vnitrostátní úrovni, tak zavedením měsíců černošské historie;

6. vybízí členské státy a evropské orgány, aby oficiálně uznaly Mezinárodní desetiletí lidí afrického původu OSN a aby přijaly účinná opatření pro uskutečnění programových aktivit v duchu uznávání, spravedlnosti a rozvoje;

7. připomíná, že členské státy již podnikly kroky ke smysluplné a efektivní nápravě minulých nespravedlností a zločinů proti lidskosti spáchaných na lidech afrického původu a uvědomují si jejich přetrvávající dopad na přítomnost;

8. žádá orgány EU a ostatní členské státy, aby následovaly tento příklad, jenž může zahrnovat i jistou formu kompenzace, jako je nabídka veřejné omluvy a navrácení odcizených artefaktů zpět do zemí původu;

9. žádá členské státy, aby odtajnily své koloniální archivy;

10. žádá orgány EU a její členské státy, aby se snažily systematicky bojovat proti etnické diskriminaci a trestným činům z nenávisti a aby spolu s dalšími zúčastněnými stranami v reakci na tyto jevy podnikly účinné právní a politické kroky založené na důkazech; domnívá se, že pokud by měly být shromažďovány údaje o etnické diskriminaci a trestných činech z nenávisti, mělo by být toto shromažďování určeno výhradně k identifikaci příčin xenofobních a diskriminačních projevů a činů a k boji proti nim, a to v souladu s vnitrostátními právními rámci a právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů;

11. vyzývá členské státy, aby rozvíjely vnitrostátní strategie proti rasismu, které se budou zabývat srovnáváním situace lidí afrického původu v oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policie, sociální služby a soudní systém, politická účast a zastoupení, a podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích, a aby odpovídajícím způsobem řešily nedostatečné zastoupení lidí afrického původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti afrického původu;

12. zdůrazňuje důležitou úlohu organizací občanské společnosti v boji proti rasismu a diskriminaci a vyzývá k posílení finanční podpory pro občanské organizace na evropské, státní i místní úrovni;

13. vyzývá Komisi, aby se v rámci svých stávajících programů financování a programů na příští víceleté období zaměřila i na lidi afrického původu;

14. žádá Komisi, aby ve svých příslušných útvarech vytvořila specializovaný tým se zvláštním zaměřením na problematiku afrofobie;

15. trvá na tom, aby členské státy prováděly a řádně prosazovaly rámcové rozhodnutí Rady o boji proti určitým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, zejména pokud jde o uznání předpojatostí k rasovému, národnostnímu nebo etnickému původu jako motivace k trestným činům za přitěžující okolnost, a zajistily, aby byly trestné činy z nenávisti proti lidem afrického původu zaznamenávány, vyšetřovány, stíhány a sankcionovány;

16. žádá členské státy, aby efektivně reagovaly na zločiny z nenávisti, včetně vyšetřování trestných činů motivovaných předpojatostí založené na rase, národnosti nebo etnickém původu; žádá členské státy, aby zajistily, aby byly trestné činy z nenávisti proti lidem afrického původu zaznamenávány, vyšetřovány, stíhány a sankcionovány;

17. vyzývá členské státy, aby ve všech podobách prosazování trestního práva, protiteroristických opatření a kontroly přistěhovalectví ukončily všechny formy rasového nebo etnického profilování a aby na praktiky protiprávní diskriminace a násilí oficiálně reagovaly prostřednictvím školení příslušných orgánů týkajících se potlačování rasismu a předsudků a bojem proti nim;

18. žádá členské státy, aby odsoudily rasistické a afrofobní tradice a odrazovaly od nich;

19. žádá členské státy, aby monitorovaly rasovou předpojatost ve svých systémech trestního soudnictví, vzdělávacích systémech a v sociálních službách a aby podnikly proaktivní kroky k zajištění rovného právního systému a zlepšení vztahů mezi donucovacími orgány a menšinovými komunitami, aby zajistily rovný přístup ke vzdělávání a zlepšily vztahy mezi vzdělávacími orgány a menšinovými komunitami a aby zajistily rovnocenné sociální služby a zlepšily vztahy mezi orgány sociálních služeb a menšinovými komunitami, zejména černošskými komunitami a lidmi afrického původu;

20. žádá členské státy, aby zajistily, aby měli dospělí a děti afrického původu rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a péči bez diskriminace a segregace a v případě potřeby přijaly odpovídající opatření upravující podporu výuky; vyzývá členské státy, aby zahrnuly dějiny lidí afrického původu do učebních osnov a poskytly úplný pohled na kolonialismus a otroctví, který rovněž uznává historický a současný nepříznivý vliv těchto jevů na lidi afrického původu, a aby zajistily, aby učitelé byli pro tento úkol náležitě vyškoleni a dokázali se vypořádat s různorodostí v učebně;

21. žádá orgány EU a členské státy, aby prosazovaly a podporovaly iniciativy v oblasti zaměstnanosti, podnikání a zlepšení ekonomické situace pro lidi afrického původu a aby se zabývaly nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a diskriminací na pracovním trhu, které lidé afrického původu čelí;

22. žádá členské státy, aby řešily diskriminaci lidí afrického původu na trhu s bydlením a aby přijaly konkrétní opatření s cílem řešit nerovnosti v přístupu k bydlení a zajistily adekvátní bydlení;

23. žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU;

24. žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby účinně zajistily, aby žádné finanční prostředky či podpora Unie nebyly poskytnuty organizacím nebo skupinám zabývajícím se zotročováním, mučením a vydíráním černošských a afrických přistěhovalců či obchodováním s nimi ani organizacím nebo skupinám nějak napojeným na tyto aktivity a aby s nimi neprobíhala žádná forma spolupráce;

25. žádá evropské orgány, aby přijaly strategii rozmanitosti a začleňování pracovní síly, která zavede strategický plán účasti etnických a rasových menšin na jejich pracovní síle a doplní stávající úsilí vynakládané v tomto směru;

26. žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu;

27. žádá Komisi, aby v boji proti afrofobii na mezinárodní úrovni úzce spolupracovala s mezinárodními aktéry, jako jsou OBSE, OSN, Africká unie a Rada Evropy, i s dalšími mezinárodními partnery;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států a Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy.

————————————————————————————–

Toť vše, nic víc ani nic míň. Milí čtenáří, pokud vás neděsí představa, jak některý z vašich předků spoutává řetězy ubohé obyvatele afrických lesů. vod a strání, bičuje je bičem s ocelovými kuličkymi vpletenými do řemínku na konci biče, případně je kapitánem otrokářské lodi, která směřuje do Ameriky a v jejímž podpalubí umírají lidé po desítkách, stovkách a tisících, je to  možná proto, že s těmi, kdo to skutečně dělali, máte společnou pouze bílou kůži. To samozřejmě vaši vinu nijak nesnižuje, o tom žádná!

Za sebe vám chci říct, že pokud jsem měl možnost nahlédnout do minulých životů svých i mnohých z vás při naší společné práci na vaších nitrech, jakož i do historie otroctví a koloniálního vykořisťování afrických zemí, dospěl jsem k názoru, že já i vy a naši předkové měli z vykořisťování Afriky skutečně mnohonásobný a veliký profit, který bych nejpřesněji označil pro jistotu kryptonymem jako velké „H“, malé „o“. římskou pětku, „n“ a „o“.

Ale je dobře, že nám Evropská unie na pozadí svého usnesení připomíná, odkud pochází podstatná část kapitálu, za který naši západní přátelé /samozřejmě na věčné časy a nikdy jinak/ vykoupili v posledních třiceti letech naše národní bohatství a jako vítaný bonus si za svoji samozřejmě nezištnou pomoc a dobrotu odvážejí z této republiky stovky miliard ročně na nezdaněných dividendách. Jako almužnu vám pak vrátí pár miliard dotací, které ti kluci, kteří vás vedou, obvykle stejně někam uklidí do různých hnízd či golfových hřišť, která vy pak samozřejmě intenzívně vb zájmu svého zdraví využíváte.

Měli byste mít přece pro Afričany více pochopení! Ano, právě vy byste měli mít více pochopení! Protože i vy dnes odvádíte jako oni kdysi v této východní evropské kolonii panstvu na západě v montovnách nadnárodních koncernů svůj díl práce s obrovskou přidanou hodnotou, ze které ani nikdy neuvidíte /ani zdálky/ ani cent. Dějiny se údajně pohybuji ve spirále, tvrdí moudří! A mají ku*va pravdu!

Odměnou je vám jen tak namátkou: stále další rozevírání nůžek v odměňování vzhledem k západu, důchody na hranici nouze, minimální podpora rodin s dětmi, exekutoři, pochybná justice, tato ještě pochybnější politická reprezentace a dvojí přístup ke kvalitě potravin panských ras na západě a vás tady doma. Další si doplňte si podle svých zkušeností, nebudu to natahovat. .

Esoterici obvykle hovoří v těchto případech o národní „karmě“ a to prý je pěkná mrška! Je to o „má dáti, dal“… přišla doba, kdy západní Evropa a její obyvatelé platí za to, co dříve spáchali. Karmická bytost, jak jste ji mnozí měli možnost spolu se mnou poznat, je v těchto případech nesmiřitelná. A dovolávat se u ní boží milosti v tomto případě, podobně jako jsme to u běžné osobní karmy dělávali občas s vámi,  je totéž jako si vyžádat od ní, od té bytosti, kop do vlastního zadku. Prostě skončí v kotrmelcích, ti zlatí kluci a holky, a nebude to dlouho trvat. Příroda se bouří, sopky soptí, asteiroidy padají, všeho dočasu. Boží mlýny jsou pomalé, ale naštěstí přece jen melou.

Vy buďte na ty chvíle připraveni! Já vím své, vy víte své a ty děti  přece nebudeme kazit, řěkl Pepíček paní učitelce, když se ptala, zda nosí děti čáp nebo vrána.

Ano, přátelé, jsem skutečně dojat důvěrou, s jakou se na nás obracejí ti, jejichž předkové skutečně decimovali po staletí africké obyvatelstvo, po staletí destruovali civilizaci amerických indiánů či právě nedávno vyvolali v život terorismus všeho druhu tady i onde a vlastně všude.

Ano, přátelé, jsem skutečně dojat důvěrou, s jakou se na nás obracejí ti, jejichž současné politické, finanční a řídící elity použily svými předchůdci krvavě získaný kapitál z mozolů a životů otroků v minulých staletích, aby stabilizovali a vyztužili své národní bohatství a mohli za tyto krvavě získané peníze rozebrat a dále vysávat naše národní zdroje v  míře spíše větší než menší, nejméně v řádu oněch stovek miliard ročně, jak už bylo výše zmíněno.

A zatlačím slzu v oku, vzpomenu-li si, jak dnešní západní papaláši realizují Hitlerovu vizi společné Evropy tentokráte /alespoň zatím/ bez jediného výstřelu! No nelíbali byste jim vděčností packy?

Jsem opravdu dojat, ale osobně jsem proti. Vy se zařiďte ovšem podle sebe, máte na to plné právo.

Je to sviňa, ten pocit viny evropana za minulé hříchy. Ale já mám za to, že vlastní bordel se přece neuklízí cizíma rukama, pánové a dámy z evropských bankovních a průmyslových korporací a vy, jejich političtí poskoci u nás i jinde! Máte vy, občané tohoto státu, jiný názor?

Na závěr pro vás snad ještě informaci o tom, kdo z českých europoslanců jak hlasoval… třeba se vám při volbách do evropského parlamentu v květnu tohoto roku bude hodit.

Pro hlasovali:

Dita CHARANZOVÁ, Martina DLABAJOVÁ, Petr JEŽEK, Jan KELLER, Jaromír KOHLÍČEK, Kateřina KONEČNÁ, Jiří MAŠTÁLKA, Luděk NIEDERMAYER, Miroslav POCHE, Stanislav POLČÁK, Jiří POSPÍŠIL, Olga SEHNALOVÁ, Pavel SVOBODA, Pavel TELIČKA, Tomáš ZDECHOVSKÝ, Michaela ŠOJDROVÁ, Jaromír ŠTĚTINA

Zdrželi se: Pavel POC, Evžen TOŠENOVSKÝ, Jan ZAHRADIL

Hlasovali proti: Jiří PAYNE

Blahopřeji za minulou volbu a zkuste to tentokráte radši jinak. Ale hlavně jděte volit, jinak oni zvolí sami sebe. To je totiž ta jejich slavná demogracie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>