Radio Galaxy Centaurus A

Nekonečný příběh / 3 /

aneb Dobrovolný návrat na místo činu po eonech věků?

Pozn.: V posledních textech jsem se hodně věnoval nástinu organizace tohoto stvoření a vyvracel jsem a uváděl na pravou míru bludy a dogmata církevních demagogů. Zájem z vaší strany je podle hlasů na mém mailu značný a počaly objevovat dotazy na zdroje informací, ze kterých čerpám. Ty zdroje popisuji zejména v poslední textu s názvem „Člověk,magie a pár informací, které s tím souvisí“. Podrobný vhled konkrétně do tajů přístupu k energo-informačním zdrojům, které jsou mi k dispozici, jsem vám již dříve přiblížil v rubrice „Nekonečný příběh“. Protože články této rubriky za tu dobu poněkud zapadly mezi množstvím ostatních, rozhodl jsem se vám vyhovět jejich opětovným zveřejněním.

Než přejdeme k další fázi nekonečného příběhu, který vám dnes  naplno otevřu, chci vám v souvislosti s výše uvedeným představit velmi zajímavou informaci. Pochází ze zdrojů, ke kterým má tento internetový magazín Jaroslava Chvátala neomezený přístup a na něž má takříkajíc exkluzivitu.

Již dříve jste si mohli přečíst zde na tomto internetovém magazínu článek Mirka Zelenky, jehož text je uveden pod názvem Fiktivní rozhovor s příslušníkem globálních elit o současné situaci a roku 2012“. Klidně si ho najděte v archivu v originále.

Autor v článku m.j. uvádí / cituji / :

Z.: Takže mimozemské či přesněji mimolidské vlivy již nehrají významnou roli.

G.: Ne tak zcela. Objevil se tu zcela nový fenomén. Pojmenovali jsme ho faktor X. jako neznámá v rovnici.

Z.: Má to nějakou souvislost s Akty X?

G.: Ne. Jedná se o jev zcela nečekaný a možná by se dalo říct i neočekávatelný. Každá formulace zavání nepřesností, ale dalo by se to popsat jako inteligentní energie, která sem prolnula z oblasti mimo čas a prostor. Není možno s ní navázat komunikaci a přesahuje všechny možnosti jiných entit momentálně se vyskytujících ve Sluneční soustavě a možná i v Galaxii. Pro mnoho lidí by tato entita dost dobře splynula s tím, co si představují pod pojmem bůh, vzhledem k jejím možnostem ovlivňovat realitu. Pravděpodobně to zahrnuje i zásahy do časoprostoru, tj. ovlivňování přítomnosti změnami v minulosti.

Z.: To zní opravdu dost neuvěřitelně.

G.: Zatím se nepodařilo zjistit její záměry, pokud se u takovéto entity dá o něčem takovém hovořit, ale podle jistých indicií, plynoucích z pozorování jejího působení, jsme si vytvořili pracovní hypotézu, že cílem je ne-katastrofický vývoj situace. Zjednodušeně řečeno v našich lidských pojmech, jedná se o zabránění jakýmkoli vlivům pozemšťanů, mimozemšťanů v jakékoliv podobě a formě či kosmickým silám, které by směřovaly ke katastrofickému vývoji na Zemi a ve Sluneční soustavě. Zřejmě se jedná o to, aby si lidé sami svobodně zvolili svojí budoucnost. Aby se každý mohl svobodně rozhodnout. Ale to jsou pouze dohady.

Z.: Jak jste vůbec tuto informaci získali? A je ověřitelná?

G.: To již přesahuje rámec tohoto rozhovoru.

Tato pasáž dokonale koresponduje s provedenými theurgickými zásahy do řady jemnohmotných realit v okolí této planety a v „bublině“ našeho vesmíru v rozmezí let 2000 až 2011, na kterých se můj přítel svojí magickou silou podílel. Jednotlivé operace, jejichž průnik do reality nejnižších pater jemnohmotných světů zachytil i Mirek Zelenka, přesně navazují podle mého vnímání na obsah onoho předposledního odstavce staženého do této reality pro mého přítele tak, jak je zachycen v předchozím díle tohoto seriálu. Zde je /cituji/:

tvým úkolem zde, který jsi přijal, je zde tento program zklamání ve všech bodech rozpustit… protože teď nastala v tomto systému zcela jiná situace a tvé schopnosti tvořit dokonalé systémy je zde velmi zapotřebí… protože to, co se tady děje, je počátek transformace směrem vzhůru, tedy tam, odkud to kleslo dolů a tam, kde jsi to chtěl vždy dříve mít…

Pozn.: Jen na okraj připomínám, co jsem již několikrát ve svých textech zdůraznil. Že totiž okruhy civilizací Světla nezasahují do dění na naší planetě přímo, aby neporušily zákon respektu k svobodné vůli člověka v inkarnaci. Proto v takových klíčových okamžicích dějin naší „vesmírné bubliny“ přichází do lidských těl ti, kteří po probuzení k rovnováze svých vlastních vnitřních energií dokáží stáhnout do své aury energo-informační obsahy svého nejvyššího „Já“ z pomezí kontaktu s vesmírem božským a jako lidé pak /cituji/: „tvoří dokonalé systémy„. Tím dají rozhodující impuls k aktivitám, které pak již zmíněné čisté civilizace zaštítěny takovýmto projevem lidské vůle, v praxi svými prostředky realizují.   

Všimněte si také, jak se potvrdily obavy onoho hlavního projektanta z našeho příběhu, že projekt Země bude doveden do smutného konce. Byla to podle jeho očekávání ženská energie původně jednotného duchovního duálu, která začala „tančit“ skrze spolupráci a agresívními draky s energiemi nízkých vibrací Satanova programu „sobectví a oddělenosti“ a přivedla lidstvo této Země tam, kde dnes je.

Současně tohle všechno staví církevní představu Stvořitele jako absolutně neomylné bytosti do zřetelného postavení mimo hru /řečeno fotbalových žargonem/. I Stvořitel je omylný, je-li pod tlakem. Dokáže například pod tlakem okolí změnit dokonalý projekt planety čistých lidských bytostí ve skautský tábor vyvíjejících se lidských duší a taky jen přihlíží k rozházení dokonalé dvanáctivláknové soustavy lidského genofondu podle původního projektu na dvouvláknovou dnešního člověka. proč to dělá, ví jen on.

Můj přítel si v průběhu svého života také dobře uvědomoval svou naprostou nechuť k těm, kteří mu v jeho občanském zaměstnání byli přímými nadřízenými. Velmi dobře si uvědomoval i to, jak jen obtížně nalézal sílu prodrat s úskalími vzdělávání na středním stupni i na vysoké škole.

Ale jen do chvíle, když mu byly sděleny informace o jeho vztahu ke Stvořiteli jako nadřízenému a o jeho obrovské nechuti vzdělávat se v dračí škole. Tam totiž, v jeho podvědomí, byl zdroj těchto jeho potíží.

Takže naštěstí se do cesty galaktickým hráčům na mocenském kolbišti zvaném Země a sluneční planetární soustava, kteří si brousí zuby na ovládnutí tohoto prostoru, postavila zřetelně síla přicházející z vibrací mimo čas a prostor. Nemohli to předpokládat, ti s těmi nízkými vibracemi, kteří touží po přísunu našich nízkých emocí. Do vysokých vibrací, které jsou pro ně bytostně cizí, je jim přístup totiž odepřen.

Ze všeho, co se kolem nás děje, je zřejmé, že je skutečně pravdou, že civilizace nejvyšších sfér tohoto stvoření se chystají výrazně zvrátit mocenskou situaci v naší sluneční soustavě ve prospěch Světla.

V této souvislosti vás jistě přestane znepokojovat stálé odkládání katastrofických scénářů proroků typu Nostradama, Edgara Cayce či jiných. Prostě se zásahy shora do minulosti poněkud mění  budoucnost. Čímž samozřejmě není řečeno, že vše tady se změní v pouhou procházku růžovým sadem.

Nepochybujte prosím o tom, že z nejvyšších vibračních sfér tohoto stvoření je dnešní dění na Zemi připraveno již hezky dlouho a jeho cílem není zachraňování těch všech, kteří po tisíciletí svého pozemského vývoje sladce spočívali v objetí všudypřítomné hmoty bez vlastní snahy o povznesení se z ní. Rozhodně alespoň nebudou zachraňováni proti své vlastní vůli a bez prokazatelné spoluúčasti.

Nemluvě o tom, že podstatná část lidstva je zde na povrchu Země jen díky výraznému poklesu vibrací pod dříve stanovenou limitní hranici, která umožnila zrození se do zóny svobodné vůle mnohým, kterým byly určeny původně světy jiné, podstatně méně svobodné.

Cílem tedy není nic jiného než třídění zrna při sklizni, jak se o tom hovoří v bibli. Hranice přípustné kvality zrna při třídění je již dávno nastavena a všichni zde na Zemi jsme byli s touto hranicí na rovině svého duchovního bytí seznámeni.

Soud tedy už běží. Ale není žádného soudce.

Přinese-li nějaká bytost čistých vibrací ponořená do lidského těla opětovně skutečné vědomí o Kristově učení z doby před dvěma tisíci lety, jak je psáno, pak samotný soud ve smyslu bible spočívá v jediném: ne on, Syn člověka, nebo někdo jiný zde bude soudit jiné!

To oni sami budou soudit sebe svým postojem k přijetí nebo nepřijetí možnosti nastartování vlastní multidimenzionální vnitřní síly k restrukturalizaci vlastní psychiky na úzké cestě vnitřních změn ve vlastním nitru.Oni sami přijmou nebo odmítnou nabídku jít po oné úzké cestě, která vede k cíli a kterou jim on opět dává k dispozici.

Což není v základních zákonech pro provozování skautského tábora duší jménem Země uvedeno na prvním místě, že každý z lidí zde má právo svobodné volby ? Každému se tak podle jeho vlastního rozhodnutí stane přesně to, k čemu se on sám zcela svobodně rozhodne.

Nyní se dostáváme k pokračování našeho nekonečného příběhu. Předložím vám další záznam pořízený s dvouletým odstupem od předchozích dvou.

Ony dva roky v životě mého přítele byly vyplněny řadou událostí v multidimenzionálním prostoru, které zdánlivě byly událostmi podružnými. Zdá se ale, že pouze připravovaly půdu pro další rychlý posun. Tento záznam přišel zcela nečekaně při duchovní operaci, která je nazývána „Božská pečeť“.

Z mého pohledu s těmi předchozími souvisí a navazuje na ně. Zda mohu mít či mám v tomto případě pravdu, ponechávám na vaší úvaze.

Byl stažen vhledem do dané vibrační roviny k tomu způsobilým člověkem, opět  sympatickou ženou čistých vibrací, která byla o monitoring setkání s onou bytostí požádána.

Prosím, čtěte dále. Jsme tady všichni, abychom napravili, co jsme kdysi udělali špatně. „Nekonečný příběh“ mého přítele se plně prolíná s mým i vašimi nekonečnými příběhy. Tak docela nejsme bez viny na tom, v jakém stavu se dnes tento svět nachází a jak hluboko jsme právě teď ponořeni do svých hmotných těl.

Můj přítel a já s ním si přiznáváme svůj podíl na tom všem úměrně svému postavení tehdy. I když u něj, jak jste se mohli přesvědčit, nešlo o nic jiného, než že nechtěl souhlasit se zřejmým pádem této Země a jejich bytostí do hmoty a degradací původního projektu. Chtěl tedy něco špatného?

Na tomto příkladě si prosím uvědomte, že každý z nás je jako duch jistým způsobem omezen maximálními vibracemi svého vědomí. Ty jsou dány vibracemi Světla ve chvíli, kdy je jako božská Jiskra vcházíme do vlastní individuality.

A i ten nejvyspělejší duch tohoto stvoření proto není schopen zcela chápat záměry Stvořitele s jeho  božskými vibracemi a mnohé mu zůstává skryto. Pak se třeba i vysoká duchovní bytost tohoto vesmíru dopustí  ponořena do svých pochybností o záměrech Stvořitele chyb podobným té, o jaké si můžete přečíst níže v záznamu č. 3.

Zdá se, že Stvořitel v případě našeho koutu vesmíru jako pružný manažer zareagoval na změněné podmínky a zapracoval působení negativních energií do řádu jím stvořené části vesmíru. Takže místo kosmické výkladní skříně učinil na čas Zemi školou duší na různých stupních vývoje.

A my jsme dnes zde pravděpodobně proto, abychom mu pomohli tohle všechno vrátit zpět. Protože vše vypadá na to, že  nastala vhodná chvíle vývoj posunout zpět směrem vzhůru. Snad až k dosažení stavu, který se jednou přiblíží nebo se dokonce bude krýt s původním projektem.

Jak dole, tak nahoře. Tak to stojí na Smaragdové desce nalezené někde v egyptských pyramidách. Takže doporučuji se na to dívat realisticky: rozhodnutí o tom, co přesně se bude v naší fabrice jménem Země vyrábět, je Stvořitelova práce a jeho zodpovědnost. My se jako duchové se prostě zařadíme každý na své místo a budeme dodržovat pracovní kázeň a makat. Tak už to na tom světě chodí.

V tom jsme zajedno i s mým přítelem. I on poučen znalostí své minulosti dává najevo, že nechce opakovat staré chyby a dělá vše pro to, aby se jeho nitro dokázalo zachvívat v souladu s tím, co mu přichází jako pokyny z vibračních výšin.

Podívejme se tedy, co se při oné návštěvě dozvěděl:

ZÁZNAM Č. 3

  • PŘEDMĚT   :  ŽÁDOST O POSUN VE VĚCI TUŠENÉHO                                 DÁVNÉHO SLIBU
  • TERMÍN      :  SRPEN 2010
  • ZDROJ        :  PŘÍMÝ KONTAKT S BYTOSTÍ SVĚTLA
  • POŘÍZENO :  PÍSEMNÝ ZÁZNAM V PRŮBĚHU KONTAKTU

 - text -

vidím vás v rozhovoru s nesmírně zářivou bytostí, kterou mohu označit jako boha, nebo chcete-li, jako stvořitele…

vnímám, že uvádíte, že jste mnohé pochopil a po letech strávených zde na Zemi jste rozpustil své tehdejší zklamání… a že jste rozhodnut udělat to, co jste mu před svým příchodem na Zemi slíbil…

informujete ho, že jste dostal zprávu, že ve vašem životě zde se připravuje hluboká změna… že se definitivně vzdáváte svého odporu a chcete spolupracovat… a ptáte se, co ještě musíte pochopit, abyste uvolnil ze sebe tu destruktivní sílu, která vás tehdy vedla k tomu, že jste svůj původně vlastní projekt opustil a odešel mimo oblast této části stvoření…

žádáte ho, aby vám bylo dáno na vědomí, co s tím ještě máte udělat… že  tušíte, že vám ještě něco důležitého uniká…

teď promlouvá ta bytost k vám…

upozorňuje vás, že jste s sebou vzal při svém odchodu tehdy nějaký nádherný informační krystal, jehož síla a v něm ukryté informace jsou dnes zde nezbytné pro další vývoj… že je nutné, abyste ho dal znovu k dispozici…

a teď něco říká… ano, je mi řečeno, že tohle je přesný text slibu, který jste kdysi dal a je na vás, zda ho zrušíte… jeho zrušení vám uvolní prostor k dalšímu posunu…

musím se  dobře soustředit… zapisujte si to prosím, nebudu si to možná pak přesně pamatovat… budu diktovat

nepotřebuji již boha více

neboť já jsem pánem všeho bytí

zaprodávám vše živé

nechci lásky více

nenávist mne k tobě víže

neboť já jsem pánem více než ty

zaprodal bych tě,

kdybys byl blíže

není mi to dáno

vracím ti tedy vše

co tvé jest

tvých darů

mi není více zapotřebí

to je vše… vidím, že stvořitel volá k sobě dvě nádherné světelné bytosti… vaši šestou čakru na čele vidím krásně prosvětlenu… ale zezadu, z minulosti, je jakoby zauzlena a černá, bez světla… stvořitel  dává pokyn těm dvěma bytostem a oni odstřihují ten uzel a pouštějí světlo i do vaší šesté čakry zezadu… to je zatím vše… obraz mizí…

- konec přepisu -

 

Text onoho slibu svědčí o tehdejší hluboké frustraci duše té bytosti, která zastávala v oné době roli hlavního šéfa onoho tvůrčího týmu. Z pohledu dnešního vhledu Stvořitel zřejmě pod tlakem okolností poněkud pozměnil svůj záměr a jemu nejbližší spolupracovník nechtěl či nedokázal tento záměr pochopit. Prostě to neunesl a postavil se proti.

Podobně jako vy mnozí i dnes jste ve svém životě zprvu neunesli Stvořitelův záměr, se kterým vás sem poslal. A neměli jste rádi nebo dokonce jste nenáviděli /nebo ještě stále ještě rádi či stále ještě nenávidíte?/ své vědomí těla /své ego/, tento život, tento svět, své bližní a své nepřátele.

Uvědomte si prosím, že úroveň vašich vibrací vědomí svým způsobem i vás podobně jako každou bytost v tomto vesmíru limituje. Bytosti nižších vibrací se mohou vědění bytostí vibrací vyšších jen přiblížit prostřednictvím své víry. Pokud tuto víru ztratí, dostávají se do problémů.

Vám, které tento příběh vnitřně oslovil, jistě neunikl hluboký konflikt onoho vedoucího týmu projektantů s jemu stvořitelem na roveň postavenou ženskou bytostí, který vyústil v naprosté neporozumění a vedl ve svých důsledcích na tady na Zemi k neporozumění mezi mužskými a ženskými energiemi.

Mám v rukou z dostupných zdrojů doklady o tom, že se konflikt mužských a ženských energií v podání těchto dvou bytostí / boha a bohyně této části stvoření?/ dramaticky podílel na vývoji lidstva  nejméně v dalších dvou klíčových bodech v jeho historii.

A to ve chvíli překmitu dějin do období patriarchátu, které se stalo jakousi odvetou za události minulosti a pak nyní v současnosti. Vše nasvědčuje tomu, že dnes tady jde o dění popisované esoteriky dneška jako „smíření boha a bohyně“. O dění, které je v současnosti na té úrovni hlavního projektanta a jeho partnerky již prakticky téměř skutečností.

Snad se mi podaří další materiál pro vás časem odtajnit. Protože se týká nás všech a koresponduje s děním, které nejméně půlstoletí mezi námi prostými lidmi této Země také probíhá.

„Nekonečný příběh“ mého přítele ve svém pokračování v roce 2010 mezi napsáním tohoto textu a jeho definitivním odesláním k uveřejnění pokračoval dále.

Když se můj přítel znovu s odstupem času podíval do svého bezprostředního okolí, zjistil, že onen červený drak ho stále doprovází. Bylo mu líto se s ním po tak dlouhé době strávené společně rozloučit. Transformoval proto jeho energie na vyšší vibrační úroveň, na úroveň „bílého draka“ a pověřil ho ochranou sebe sama pro změnu oproti energiím temna.

A vrátil onen krystal. A byl mu z jeho mysli na jisté vibrační úrovni sňat pod ochranou vysokých světelných bytostí určitý artefakt, něco jako „temný“ implantát, zajišťující dosud pravděpodobně některé zájmové skupině v oblasti této galaxie kontrolu nad jeho myslí. Při té příležitosti si vzpomněl, že podobný artefakt z oblasti srdce mu byl odstraněn zhruba před třemi lety.

Zdá se, že někdo nahoře, zřejmě on sám ve své podobě pravého Já, si pomaličku odškrtává jednotlivé body v životním plánu toho, kým taky tady na Zemi je.

Když jsme si o tom posledně povídali, díval se můj přítel do budoucna s velkým optimismem. Sám to formuloval tak, že základem jeho dnešního pohledu na dění v jeho životě je víra a důvěra. V sebe a v ty, kdož ho shora vedou, ve Stvořitelův záměr.

Chybovat je možné, z chyb se poučit je nutné. Věří tomu, že jednou jeho pravé Já plně převezme kontrolu nad jeho tělem. Prý už aby to bylo, říkává.

Prostě nekonečný příběh v multidimenzionálním prostoru pokračuje. Pro něj, pro mne i pro vás. Všichni žijeme vedle svého pozemského života své multidimenzionální nekonečné příběhy.

Mysleme na to a udržujme si určitý nadhled nad děním pozemského světa. Byli jsme do něho spolu s ostatními generaci za generací vtahováni způsobem, který jsem ve svém seriálu „Dvě cesty“ na více místech dostatečně popsal.

Cílem těch „temných“ je nás zde na Zemi v těchto rozhodujících chvílích zmást, znehybnit a vyřadit alespoň na čas ze hry. Ke škodě naší a všech lidí tohoto světa, jejichž zrno je dobré. Mají z nás, tzv. nepravých lidí, skutečný respekt, ti temní. Nejednou si rozbili v minulosti o nás své nenechavé čumáky.

A tohle je další kolo měření sil v dualitě naší části vesmíru. Po zkušenostech minulosti jsme sem nepřišli s nimi soupeřit dnes silou naší vlastní negativity. Zápasit s nimi jejich vlastními zbraněmi nás nikdy nedovedlo a ani nemůže dovést k úplnému vítězství. Jedinou zbraní, která se v tomhle konfliktu počítá, zbraní silnější nade všechny jejich zbraně, je bezpodmínečná láska. Je jen na nás, zda ji dokážeme v sobě objevit.

Pokud připustíte, že tyhle řádky mohou být obrazem skutečných dějů odehrávajících se v jiných realitách tohoto multidimenzionálního prostoru, jistě si uvědomíte, že padají pravděpodobně poslední pojistky blokující na lidské úrovni ty, kdož budou mít do příštích událostí co říci.

Proto si myslím, že to tady brzy bude opravdu zajímavé. Jsem rád, že u toho mohu být. Ať už  mi prosím nikdo neříká, že tenhle svět a život v něm nestojí za to, aby byl žit. Vždyť to není pravda !

- konec -