O křesťanech a židech…

Narazil jsem na stránky, které mne zaujaly, i přestože patří k opačnému spektru pohledů na svět, než které zastávám já osobně. Jedná se o česky psané stránky s církevní problematikou kriticky se vyhrazující proti současnému papeži a dění v církvi.

Můžete je najít na internetové adrese http://rexcz.blogspot.cz. Jistě vás zaujmou. Mne konkrétně zaujal materiál, kde autor na základě vlastního studia historických podkladů římsko-katolické církve vypočítává, kolik významných křesťanských vůdců na nejrůznějších úrovních církevní hierarchie poukazuje na vážné nebezpečí židovství pro křesťanství jako takové i pro křesťanskou společnost.

Seznamte se s tímto textem, který prostě nemůže být označen za xenofobní už kvůli podkladovým materiálům, ze kterých vzešel. Čtěte a poučte se prosím o tom, jak všemocná katolická církev zadržovala židovství a židy až do dnešních dnů, kdy si ji titíž židé v nadnárodních finančních strukturách koupili i s jejich papeži.

Ujasněte si, jak v reálu žijí jak křesťané, tak židé „láskou“ svého Jediného Boha, pokud jde o jejich vztah navzájem. A proč židé, vystaveni tolika persekucím, nakonec dokázali vytvořit skvěle zakonspirovanou organizaci, která dnes řídí ze zákulisí celý svět.

Zde jsou výňatky z textů Bible a výroků mnoha významných křesťanů, jak je autor uvedeného blogu uvádí:


Pozn. redakce: Jak jistě každý svým cítěním pozná, počáteční tři biblické citáty se přece jen výrazně liší od dalších citátů napsaných pozdějšími pohůnky satanovy papežské církve. Je totiž vidět, že Bible nemluví negativně o celém židovském národu, nýbrž pouze o jisté části židovstva… Také není od věci úvodem přidat moudrý Kristův výrok, který říká „po ovoci poznáte je“. Ano, takto může každý sám snadno poznat pravdu o tom, že církev je ve skutečnosti anti-kristovská! Samozřejmě je zde řeč především o těch, kteří církvi vládnou již od 4. století, kdy Konstantin první vytvořil cézaropapežskou státní církev jako nástroj moci Říma a ovládání ovčanů »

1 Soluňanům 2:14-16: 1„Neboť vy, bratři, stali jste se následovníky křesťanských obcí Božích v Judsku (shromážděných) v Kristu Ježíši. Vždyť jste přece utrpěli od svých soukmenovců totéž, co i oni od židů. Ti zabili dokonce i Pána Ježíše a proroky a nás pronásledovali. Bohu nejsou milí a na všechny lidi nevraží. Nám totiž zabraňují kázati pohanům, aby došli spásy. Tak jen stále naplňují míru svých hříchů. Ale hněv [Boží], jenž na ně přišel, dosáhl vrcholu.“

Zjevení sv. Jana 2:9: „Znám tvé soužení a tvou chudobu, přesto jsi však bohat. Vím, že tě tupí ti, kdož o sobě praví, že jsou židé, ale nejsou jimi, nýbrž jsou obcí satanovou.“

Zjevení sv. Jana 3:9: „Hle, dám ti z obce satanovy některé z těch, kdož o sobě praví, že jsou židé, a nejsou jimi, nýbrž lžou. Hle, ty přiměji (k tomu), aby se ti přišli poklonit před tvýma nohama a poznali, že já jsem si tebe zamiloval.“


Sv. Tomáš Akvinský, De Regimine Iudaeorum: „Je přípustné, dle obyčeje, držet židy v trvalém poddanství kvůli jejich zločinu.“

Sv. Augustin z Hippa, Proti židům: „Židé se potulují po celé zemi s ohnutými zády a očima sklopenýma a navždy nám připomínají prokletí, které s sebou nesou.“

Sv. Augustin z Hippa, Pojednání k Janovu evangeliu, Pojednání 35, 4: „Kristus Pán rozlišoval mezi svými věrnými a svými židovskými nepřáteli, jako mezi světlem a temnotou.“

Sv. Augustin z Hippa: „Judaismus je od [doby] Krista zkažeností; vskutku, Jidáš je obrazem židovského národajejich chápání Písma je tělesné; nesou vinu za smrt Spasitele, protože skrze své otce zavraždili Krista. Židé Jej zadrželi; židé Jej uráželi; židé Jej spoutali; židé Jej korunovali trním; bičovali Jej; zavěsili Jej na dřevo.“

Sv. Cyprián z Kartága: „Nestačí ani, že Toho, který je v nebi, nazýváme „Otcem“. Musíme k tomu jménu přidat „Náš Otec“. Toto jméno kárá a odsuzuje židy, kteří Krista nejen nevěrně odmítli, ale také Jej krutě popravili, Jeho, který jim byl ohlášen proroky a poslán prvně k jejich národu. Již nemohou Boha nazývat svým Otcem, protože Pán je uvádí do rozpaků a odmítá je, když říká: „vaším otcem je ďábel“ (Jan 8:44). Ó hříšný národe, ó lide obtěžkaný vinou, plémě zlosynů, zločinné dítky, obrátili jste se zády k Pánu a rozzlobili jste Jediného Svatého Izraele.“

Sv. Agobard: „Židé jsou zlořečení a pokrytí kletbou jako pláštěm. Prokletí je proniklo jako voda v jejich střevech a tuk v jejich kostech. Jsou prokletí ve městě a prokletí na venkově, prokletí při svém příchodu a prokletí při svém odchodu. Prokleté jsou plody jejich lůna, jejich země, jejich stáda; prokleté jsou jejich sklepy, jejich sýpky, jejich obchody, jejich pokrm, i drobky z jejich stolů!“

Papež sv. Lev Veliký: „Ó židé! Vaše bezbožnost posloužila naší spáse. Smrt Krista nás osvobozuje; vás obviňuje. Vy samotní po právu postrádáte to, co mělo být ztraceno všem.“

Papež Řehoř IX.: „Nařizujeme všem svým bratrům biskupům naprosto potlačovat rouhání židů ve vašich diecézích, kostelech a komunitách, aby se neodvažovali zvednout své krky ohnuté pod věčným otroctvím a hanobit Vykupitele.“

Papež Řehoř IX., List německé hierarchii, 1233 AD: „Židé nevděční za laskavosti a zapomnětliví ohledně výhod vracejí za laskavost urážku a za dobrotu bezbožné pohrdání. Měli by poznat jho trvalého zotročení kvůli své vině. Ujistěte se, aby se zrádní židé nikdy v budoucnu nestali drzými, ale aby vždy veřejně trpěli hanbu za svůj hřích v otrockém strachu.“

Le massacre des Albigeois, Chronique de Saint-Denis, British Library
Vlevo »Pope Innocentius III excommunicating the Albigensians«, vpravo »Massacre against the Albigensians by the crusaders«. Obrázek pochází z iluminované kroniky Chronique de Saint-Denis (mezi roky 1332 až 1350), momentálně uložené v British Library.

Papež Inocenc III., List francouzské hierarchii, 15. července 1205: „Ti, kteří ukřižovali Krista, by měli být drženi v ustavičné podřízenosti.“

Papež Inocenc III., Čtvrtý lateránský koncil, 1215 AD: „Čím více je křesťanské náboženství chráněno od lichvářských praktik, tím více proradnost židů v těchto věcech vzrůstá, takže během krátkého času vyčerpávají zdroje křesťanů. Protože si přejeme vidět, aby křesťané v této věci nebyli krutě utlačováni židy, nařizujeme synodálním výnosem, že pokud židé v budoucnu, nebo pod jakoukoliv záminkou, si budou vynucovat od křesťanů tíživé a přemrštěné úroky, pak mají být odstraněni z kontaktu s křesťany, dokud neučiní adekvátní náhradu za nepřiměřené břímě. Také od křesťanů, bude-li to třeba, se bude vynucovat církevním odsudkem bez možnosti dovolání, aby se zdrželi obchodu s nimi. Nařizujeme vladařům, aby kvůli tomu nebyli vůči křesťanům odmítaví, ale spíše aby byli horliví v zamezování tak velikého útlaků ze strany židů.“

Papež Inocenc III.: „Když jsou židé z lítosti připuštěni v důvěrný styk s křesťany, splácejí svým hostitelům dle lidového rčení po vzoru krysy skryté v pytli, nebo hada na prsou, nebo jako žhavý cejch v něčích slabinách.“

Papež Inocenc III., Etsi Iudaeos: „Pro židy je vhodné, aby sloužili křesťanům, ale ne aby křesťané sloužili židům. Naopak židé jakožto služebníci zavržení tím Spasitelem, jehož smrt zlomyslně zosnovali, by se měli uznávat ve skutečnosti i ve víře sluhy těch, jež Kristova smrt osvobodila, tak jako je to učinilo nevolníky.“

Papež Klement VIII.: „Sama Bible říká, že židé jsou prokletým národem.“

Papež sv. Sylvestr I., První nicejský koncil: „Co se týká zákazu lichvy a hanebného zisku ze strany kléru, a co se týká zákazu konverzování nebo stolování se židy: Žádný kněz nevydá peníze na úrok nebo nevezme nespravedlivý výnos nebo se nebude přátelit a družit s židy; ani si nikdo nevezme jídlo či pití se židy; protože jestliže to bylo nařízeno svatými apoštoly, je pro věřící povinností uposlechnout jejich příkazu; a synoda exkomunikuje kohokoliv, kdo nevyhoví tomuto příkazu.“

Papež Evžen IV.: „Nařizujeme a přikazujeme, že od nynějška a navždy nebudou křesťané jíst či pít se židy, ani je přijímat na svátky, ani žít spolu s nimi, ani se s nimi koupat. [...] Nemohou žít mezi křesťany, než v jisté ulici, oddělené a odloučené od křesťanů, a mimo níž nemohou mít pod žádnou záminkou domy.“

Papež Alexandr III., Ad Haec: „Náš způsob života a způsob života židů je naprosto odlišný a židé snadno svedou duše prostého lidu ke své pověře a nevíře, žije-li s nimi takový lid v trvalém a úzkém styku.“

Bl. Bernardin z Feltre: „Kanonické právo zakazuje všechen styk s židy.“

Koncil z Elvíry, kánon 50, Zákony vztahující se na židy, 304 AD: „Vskutku, jestliže kdokoliv z kléru stoloval s židy, má se zdržet Svatého přijímání, aby se napravil.“

Sv. Jan Zlatoústý, Osm promluv proti židům: „Jak se křesťané odvažují mít i nejnepatrnější styk s židy! Oni jsou vilní, chamtiví, hrabiví, proradní lupiči: škůdci všehomíra! Vskutku celý den by nestačil na to, vypovědět o všem jejich plenění, jejich lakotě, jejich klamání chudých, jejich kradení a jejich šejdířství. Cožpak nejsou nenapravitelnými vrahy, ničiteli, lidmi posedlými ďáblem? Židé jsou nečistí a bezbožní a jejich synagoga je domem prostituce, doupětem bestií, místem hanby a posměchu, sídlem ďábla, stejně jako duše žida. Ve skutečnosti židé uctívají ďábla; jejich obřady jsou zločinecké a nepočestné; jejich náboženství je nemocí; jejich synagoga shromážděním darebáků, doupětem zlodějů, jeskyní démonů, propastí věčného zatracení! Proč jsou židé zvrhlí? Kvůli jejich otřesnému zavraždění Krista. Tento vrcholný zločin spočívá v kořenu jejich ponížení a běd. Odmítnutí a rozptýlení židů bylo učiněno hněvem Božím kvůli Jeho naprostému opuštění židů. A tak bude žid žít pod jhem otroctví bez konce. Bůh nenávidí židy a o soudném dnu řekne těm, kteří s nimi soucítí: „Odejděte ode Mne, protože jste měli styky s Mými vrahy!“ Utečte tedy z jejich shromáždění, prchněte z jejich domů a mějte jejich synagogu v nenávisti a odporu.“

Sv. Jeroným: „Jestliže ji [synagogu] nazvete nevěstincem, doupětem neřesti, útočištěm ďábla, Satanovou pevností, místem kazícím duši, propastí každé myslitelné pohromy, nebo čímkoliv jiným, stále říkáte méně, než si zaslouží.“

Sv. Řehoř z Nyssy: „Židé jsou vrahy Pána, vrahy proroků, nepřáteli a nenávistníky Boha, odpůrci milosti, nepřáteli víry svých otců, advokáty ďábla, klubkem zmijí, pomlouvači, posměvači, lidmi ztemnělé mysli, kvasem farizejů, shromážděním démonů, hříšníky, zlými lidmi, odpůrci dobra!

Sv. Basil Veliký, O modlitbě, Promluva IX: „Kdyby někdo zabil syna nějakého člověka a pak podal své ruce ještě ušpiněné krví postiženému otci a žádal jej o přátelství, cožpak by jej krev jeho syna viditelná na ruce jeho vraha namísto toho nevyprovokovala ke spravedlivému hněvu? A takové jsou modlitby židů, protože když natahují ruce v modlitbě, pouze Bohu Otci připomínají jejich hřích vůči Jeho Synu. A při každém vztažení rukou jen činí zřejmým, že jsou poskvrněni krví Krista. Protože ti, kteří setrvávají ve své slepotě, dědí vinu svých otců za prolití krve, protože oni křičeli: „Krev jeho na nás i na naše děti!“ (Matouš 27:25).“

Sv. Padre Pio z Pietrelciny: „Židé jsou nepřáteli Boha a nepřáteli našeho svatého náboženství.“

Sv. Alfons Maria Liguori: „Ubozí židé! Přivolali jste strašlivé prokletí na své hlavy; a toto prokletí, bídné plémě, na sobě nesete do dnešního dne, a do konce časů budete snášet trest za tuto nevinnou krev!

Sv. Ambrož: „Synagoga je bezbožným domem, sbírkou špatnosti, a sám Bůh ji proklel.“

Sv. Felix z Toleda, O zatracení židů, Toledský koncil, kánon 8: „Je známo, žežidovský lid je znečištěn špatností, rouhačstvím a prolitím krve Ježíše Krista tak, že jejich špatnost nemá mezí.“

Sv. Amfilochius: „Je možné, že se židé hledající jiného Krista budou vysmívat naší moudrosti; protože o nich prorok správně řekl: „Jejich hroby jim budou věčnými domy na věky věkův. Nyní se smějete, ale budete plakat; neboť budou plakat až pohlédnou na toho, jehož probodli.“

Papež sv. Pius V., Hebraeorum Gens, „Kromě lichvy, skrze níž židé všude vysáli majetek zbídačených křesťanů, jsou spolupachateli zlodějů a lupičů.“

Papež Benedikt XIV., 1751: „Kdyby kdokoliv žádal to, co je Apoštolským stolcem zakázáno, aby židé přebývali ve stejném městě jako křesťané, ať si jen přečte konstituce římských pontifiků, našich předchůdců, Mikuláše IV., Pavla IV., sv. Pia V., Řehoře XIII. a Klementa VIII., které se nacházejí v Bullarium Romanum.“

Papež Řehoř VII., List králi Alfonsi Kastilskému: „Nabádáme vás, abyste netoleroval, že židé vládnou křesťanům a mají nad nimi moc. Protože dovolit, aby křesťané byli podřízeni židům a byli vydáni jejich rozmarům, znamená utlačovat Církev Boží a zlořečit Kristu samému.“

Překlad: D. Grof

Zdroj: http://rexcz.blogspot.cz

10 komentářů u „O křesťanech a židech…“

 1. Jsou tito lidé opravdu svatí, když se takto vyjadřovali o židech? Co je na tom pravdy ;Ježíše přece ukřižovali Římané a Židé žijí jako ostatní lidé, jsou držitele Nobelových cen atd.

  1. nejsou a ani nikdy svatými nebyli… svatost je kategorie, kterou vymysleli kněží a papežové pro ty, kteří pracovali pro blaho církve… něco jako řád Klementa Gottwalda za komunistů… zveřejnění těch textů mělo právě ten účel, abychom odhalili skutečnou úroveň tolik proklamované lásky k bližnímu ze strany tzv. svatých, bible a vysokých církevních funkcionářů… ale zveřejnili jsme to taky proto, abychom prokázali, že ty tzv. konspirativní teorie o snaze židů manipulovat křesťanským světem pomocí peněz nevznikly dnes… tyhle poznatky tu byly vždy v historii, jen dnes tohle působení židovských špiček dosahuje maxima… +

 2. Pokud podle chanellingu Jeshui odsudek druhé osoby blokuje daného člověka, tak odsudek skupiny lidí způsobuje to samé jen mnohem silněji.

  Židovství je ve své podstatě egregor – kolektivní informační pole. To poskytuje svým členům určitou pomoc, ale na druhé straně je něčím omezuje. Problematické na tom celém je, že tento egregor byl vytvořen uměle. Pjakin hovořil o tom, že egregor vyrobili egyptští zasvěcenci aby mohli ovládat svět.

  Židovský egregor je možná ve skutečnosti dílem stínové vlády GP. A tak když jí hrozí odhalení, tak davu předhodí žídy jako viníky všech problémů na světě. V klidnějších dobách zase židům umožňuje okrádat lidi s pomocí lichvy.

  Ono současné křesťanství nemá s učením Ježíše nic společného. Jedná se o egregor úplně toho samého typu jako židovství. I to, co je zde uvedeno, jsou odsudky a pokud je někdo přijme za své, má nesmírně svůj duchovní vývoj ztížen.

  Stínové vláďě přesně takové konflikty vyhovují – lidé svoji podstatu pochopit kvůli ideologickému balastu nemohou a jsou odtrženi od vnitřního zdroje. Proto je také náš svět v takovém neutěšeném stavu.

  Léčit se to dá buď tím, že se člověk od egregoru nadobro odpojí a nebo se snaží o svůj vlastní růst a egregor svoji snahou a prací vnitřně transformovat v něco lepšího. Pokud to jen někdo trochu dokáže, tak bych mu doporučoval první variantu. U té druhé hrozí stržení – přeci jen oba egregory jsou šílená a velice silná monstra.

  V určitém okamžiku mohou být manipulační egregory ze Země odvrženy a ten, kdo je s nimi je spojen je bude muset následnovat. Možná tomu někdo řekne „poslední soud“, ale nikdo nikoho nesoudí. Je je třeba vyhodit určitý neosobní odpad z naší planety. A pokud si někdo libuje na hromadě hnoje a nemůže se jí vzdát, tak může být vyvezen i s touto hromadou.

  I tvůrci egregoru do něj tuto možnost destrukce implementovali. A to asi proto, že předpokládali, že egregor na sebe přijme tolik negativních energií, že už ani jim nebude efektivně sloužit.

  Židovský egregor může být recyklován podobným způsobem. GP už s ním do budoucna příliš nepočítá a už má náhradu ve formě Scientologie.

 3. Dobrý den.
  Přečetl jsem skoro celý web, výborná práce, ale nemůžu si pomoci a musím se zeptat, jak to je s prvním a nejdůležitějším přikázáním, které se opakuje, jak ve Starém, tak i v Novém zákoně, ale tady jsem na něj vůbec nenarazil, spíše naopak, že o Boha se nemáme zajímat, což mi přijde dost zavádějící. Vlastně to samé hlásá hnutí New Age. Prosím o srozumitelné vysvětlení.

  Deuteronomium 6,5 Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

  Matous 22,34-40
  34Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se
  35a jeden jejich zákoník se ho otázal, aby ho pokoušel:
  36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
  37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
  38To je největší a první přikázání.
  39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
  40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

  Ježíš jasně a bez jakýkoliv pochyb říká, že první přikázání je největší a nejdůležitější a přitom vyjmenoval všechny tři bytosti v člověku. Nemám pochybnosti o správnosti sjednocení srdce a mysli v lásce, ale nevím, jak mám správně chápat první přikázání, které jasně mluví o lásce k Bohu.

  1. Dobrá otázka Luboši! A dokonce jste si rovnou správně odpověděl ;-)

   Citoval jste Krista: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘

   Řekl jste geniálně: „Tímto výrokem Kristus vyjmenoval všechny tři bytosti v člověku.“ TO JE PŘESNĚ ONO. Protože teprve sjednocením sebe-sama = sjednocením své duše, dosáhnete onoho stavu „miluj celou duší“ a najdete Cestu k Bohu v sobě. To je základní smysl tohoto webu, který se snaží poukázat na to co Kristus již před 2000 lety přinesl.

   A ono sjednocení přece znamená, že ego se posune ve vibracích na úroveň ducha, tj. úroveň božské nepodmíněné Lásky a to s sebou automaticky přináší lásku k Bohu, mj. jiné proto že Bůh sám je ta Láska jak správně říkají mnozí učitelé. Duch je vždy na úrovni božské Lásky a jeho úkolem je dopomoci onomu „vnitřnímu dítěti = egu“ k posunu na svou úroveň této božské Lásky. Dnešní mainstreamoví křesťané jsou církví okrádáni právě o tuto klíčovou pasáž. Pochopte prosím, že nemilované ego těžko dosáhne úrovně Božské nepodmíněné lásky a tudíž dnešní církevně obelhaní křesťané ani nemohou splnit Kristův výrok v úvodu — protože bez lásky k sobě (k svému menšímu já) tato temná polovina duše vždy bude pozadu a níže ve vibracích…

   Kristus jasně mluvil v tomto smyslu: „udělejte ze dvou jedno a vejdete do Království“ nebo „když dva uzavřou mír v jednom domě, stanou se synem člověka“. To vše je tom stejném — najít cestu k zpátky Bohu! A tudíž milovat Boha!

   http://www.ragauian.cz/co-je-to-duse-doopravdy-a-co-je-to-duch-vedecke-dukazy-o-existenci-duse-a-co-na-to-rika-bible/

 4. Děkuji za odpověď. Tak nějak to chápu taky, spíš jsem to potřeboval potvrdit. Můj postoj je, že lepší se zeptat, než si domýšlet. :)
  Plete mě jediná věc, že mi to hodně připomíná hnutí New Age a u toho cítím vnitřní varování, že je tam něco velice spatně. Taky mluví o práci s vnitřním dítětem, o lásce k sobě atd., ale prostě vnitřní kontrolka mě dává velikou výstrahu. Umíte mi nějak v jednoduchosti vysvětlit rozdíl, nebo co nevidím? Zatím si s tím nevím rady.

  1. Cítím že s new age je ten stejný problém jako s většinou učitelů co hlásají sice správně „lásku k sobě“, ale neříkají vám funkční návod jak ji dosáhnout. Také vám neříkají jaký je skutečný Cíl našeho života na Zemi a tím svádějí na scestí… Můžete si všimnout že ragauian na tento klíčový problém často upozorňuje.

   http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

 5. Popsal bych to nějak tak, že říkají polopravdu a to je horší než lež.
  Děkuji za vysvětlení :)

  1. Je potřeba se na svět dívat jako na mozaiku a skládat jednotlivé informace k sobě.

   Pokud někoho chci zmást, tak dokonce mohu říkat pravdu, ale kaleidoskopicky ukazovat nesouvisejíci výseky čehosi. Kaleidoskop pravdivých záblesků je i u všech náboženství. New age má podle mě do sebe navic zabudovány určité pasti.
   U každé činnosti včetně duchovních cvičení je nutné znát CÍL – proč to děláte. Pokud se podíváte na vnitřní dítě, pak chvíli rapujete hip-hop, a pak se zhuíte trávou, tak z toho nic nevzejde.

   I to, že máte spojit svoje já v jednotu (jak je na těchto stránkách psáno) je nedostatečně málo pokud tato informace zůstane jen v hlavě a nebude prakticky realizována.

   1. SPRÁVNÁ POZNÁMKA… PRAKTICKY REALIZOVAT ZNAMENÁ NAUČIT SE ŽIVOT PROŽÍVAT, PROCIŤOVAT, POKUD MÁ ČLOVĚK PŘEVAHU MUŽSKÝCH ENERGIÍ, A NAOPAK, PROMÝŠLET, POKUD MÁ PŘEVAHU ENERGIÍ ŽENSKÝCH… ČILI UČINIT V SOBĚ MUŽE I ŽENU V ROVNOVÁZE, UČINIT DVA JEDNÍM… KECŮ O VNITŘNÍM DÍTĚTI NAJDETE VŠUDE SPOUSTU… NÁVOD, JAK HO V SOBĚ NAPLNO REALIZOVAT, JEN VÝJIMEČNĚ… TADY JE…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>