Odsun Němců po druhé světové válce byl aktem vítězů světové války, pane ministře! Za něco, co je dáno cizí mocí, se omlouvají jen idioti jako Havel a vy! Proč asi?

Myslím, že by vás tyhle informace mohly zajímat. Zejména proto, že odhalují pozadí aktivit všech těch pražských kavárenských povalečů, komediantů, zpěvných sirén, zrádců českého národa a agentů placených americkou ambasádou v Praze tak, jak jste je mohlli vidět 28. října nebo 17. listopadu.

Pošimněme si hlavní postavy tohoto nám tolik maistreamem a Českou televizí zvláště vnucovaného melodramatu v pražských ulicích v souvislosti s osmadvacátým říjnem, který byl zaměřen  proti námi pravoplatně zvolenému přezidentu republiky a tedy i proti nám všem a suverenitě českého státu. Tou osobou na vrcholu pyramidy svému zvířecímu egu totálně propadlých hovad byl tentokráte ministr kultury Daniel Herman se známým případem svého strýčka Jiřího Bradyho.

    .

Daniel Herman je muž mnoha tváří, mnoha povolání. Pochází ze židovské rodiny, neměl ale v úmyslu jít po stopách předků. Jako rodilý žid přestoupil v mládí ke katolíkům, aby se nakonec stal laickým knězem katolické církve. A nebyl to jediný kabát, který převrátil. On, člověk, kterému nacisté vyvraždili příbuzenstvo /viz případ sestry Jiřího Brady/ a který se tak vehementně zasazoval o Bradyho vyznamenání v souvislosti s odhalováním nacistických zločinů proti lidskosti, se veden pravděpodobně svou křesťanskou láskou postupně natolik přiblížil sudetoněmeckému landsmanšaftu /sudetští Němci tvořili jeko celek jeden z největších pilířů totalitní moci v hitlerovském Německu/, že se stal v roce 2013 členem předsednictva sdružení Ackerman-Gemeinde, česko-německé odnože tohoto neslavně proslulého spolku.

Jako plně kvalifikovaný „sluníčkář“ tento současný ministr kultury české vlády jako dosud jediný z českých politiků vystoupil ne tak dávno s oslavným pozdravem na sjezdu sudetských Němců v Norimberku a postavil ve své řeči v politické praxi rovnítko mezi nacistickou zvůli vůči českému národu v průběhu světové války a chováním českého etnika k nešťasným „sudeťákům“ tehdy odsouvaným zpět „im Raich“, jak po tom kolektivně jako jeden muž a jedna žena v devětatřicátém roce volali.

Zařadil se tak k řadě politiků počínaje neblaze proslulým Václavem Havlem s jejich touhou po usmíření a vydání českého národa německému vlivu až do konečného /naštěstí dosud jen plánovaného/ připojení k Německu jako další spolkové země a tím i k likvidaci jeho suverenity v rámci evropského prostoru. .

Je proto naprosto pochopitelné, že tento přítel vůdce landsmanšaftu se v domácích podmínkách přímo obrací proti českému prezidentu, který je svým postojem garancí české státnosti a odmítá myšlenku poevropštění a v našem případě prakticky germanizaci českého národa. Je chlebodárcům onoho pána se skvělými kontakty v bízkém zahraničí nutně trnem v oku, náš pan prezident!

Ostatně nejen jim, ale i přestavitelům katolické církve, reprezentované na pražských pódiích tou „šelmou“ Vlkem a hafánkem Halíkem a s Dukou opatrně staženým v pozadí. Nic nového! Pánové z římsko-katolických „elit“ v českých zemích zrazovali v historii vždy český národ ve prospěch germánského vlivu a jejich podíl na uznání a stabilizaci fašistického Německa ve světové politice v první polovině minulého století jsme na našem webu již dostatečně objasnili.

Středoevropská akademie (Akademie Mitteleuropa) se sídlem v Bad Kissingen – člen správní rady
? -> Česko-německé diskuzní fórum – člen rady
? -> Sdružení Ackermann-Gemeinde – člen předsednictva – See more at: http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/3206-daniel-herman#sthash.u2m4Wm3e.dpuf

Připomeńme si, co řekl nejvyšší představitel Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v reakci na Hermanovo vystoupení na sjezdu /cituji/: „Přítomnost českého ministra kultury Daniela Hermana na sudetoněmeckém sjezdu v Norimberku znamená, že česká vláda odmítla princip kolektivní viny, který byl uplatněn při poválečném odsunu německé menšiny z Československa,“

Co vy na to? Mluvil i vaším jménem, pan ministr, uvědomte si to! Nezapomeňte a jednejte, až nastane čas voleb. Odstavte prasata od koryt! Neházejte sviním perly svých volebních lístků do uren v příštích volbách! Jelita se podle jedné slezské průpovídky mají vracet i se špejlemi!

Zajímavý výrok Herr Herr-mana. Někdo se nám tady pokouší do našich myslí vložit pocity provinění za vyhnání těch krásných a milých lidí, kteří /samozřejmě bohužel/ spolu s Hitlerem prohráli jeho válku a proto se jim nepodařilo naplnit jejich sny o vysídlení českého národa za Ural a získání prostoru české kotliny a Moravy jako „lebensraum“ pro sebe a své děti. Proto chtějí opět svou šanci. Věří, že jste vy mladší už zapomněli, jak se chová panská rasa k „untermenschům“, A rádi by vám to opět připomněli.

Netuším, proč se fakta, která vám níže předložím, neobjevila v novinách a televizi bezprostředně poté, kdy byly zprávy o českém „přehmatu“ z úst toho katolického naboba na sudetoněmecké půdě zveřejněny. Za co se ti zaprodanci počínaje Havlem a momentálně Hermanem konče vůbec omlouvají?

Proč nikdo z našich politiků v pauzách mezi odkláněním toků vašich daní na skrytá konta v daňových rájích /kvalifikovaný odhad 100 miliard ročně!/ nepřipraví pro vás níže uvedenou exkursi do historie, aby bylo jednou provždy jasno, oč tady v aktu odsunu vlastně šlo? Asi s tím prvním mají tolik práce, že na to druhé nemají čas!

Tak se na to podívejme spolu:

Základní myšlenku k nucenému odsunu sudetských Němců totiž nevymyslel nikdo z Čechů, nejméně pak prezident Beneš. Nucený odsun do protokolu vítězných velmocí po ukončení druhé světové války totiž vnesla anglická politická elita, konkrétně /možná jako pozdní pokání za mnichovskou zradu/ Neville Chamberlain.
.
Ano, byl to právě on, kdo přišel na světové fórum s návrhem, aby byly odsunuty po válce do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se etnický problém, který vedl k tak tragickým koncům, rázně vyřešil už jednou pro vždy. Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala a také ji pomohla plně prosadit u svých spojenců.
.
Britská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945.
.
Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě.Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla primární vůle britské vlády a spojenců v protihitlerovské koalici. Návrh odsunu Němců byl tedy proveden /či dokonce nařízen/ výlučně z iniciativy vítězů nad hitlerovským Německem.
.
Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně.Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit,  tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku, je prostě museli přijmout a to se také stalo.
.
Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného a závazného plánu převážně během roku 1946. Československo odsun vůbec nenavrhlo a tedy ani nezpůsobilo. Nemá tedy za něj logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost.
.
Odsun se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení.
.
.Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda a skutečně poškození Němci měli předložit a uplatňovat tehdejším vítězným mocnostem = USA, Velké Británii a Rusku. Vládní kruhy v Německu a Sudeťáci ovšem nejsou tak naivní a tak periodicky vznáší své domnělé nároky vždy jen na Českou republiku.
.
Ovšem vždy pouze prohlášeními německých politiků, nikoli normální úřední a soudní cestou. Předpokládají zřejmě, že vy Češi pod vlivem všelijakých Havlů, Schwazenbergů, Hermanů a jiné havěti kezoucí z žumpy dnešních rádobyinternacionálních „elit“ si z neinformovanosti necháte snadněji cokoliv namluvit a dovolíte jim jednat svým jménem proti vlastním bytostným zájmům.
.
Dovolíte-li jim to, těm Sobotkům, Babišům, Bělobrádkům, aby bez povšimnutí přecházeli podobné podrazy na vlastním národě, aniž byste jim při nejbližší příležitosti nakopali do pytlů, dovolí si vaším jménem příště více. A jednou pak zjistíte, že tenhle středoevropský prostor, který vaši předkové proti všem stvůrám z okolí v českých dějinách ubránili, vám dnes už neříká pane. Pak si nezasloužíte žít!.
.
.Německo a Němci na základě oné dohody vítězných mocností nemají už možnost vznášet žádné hmotné, ani finanční nároky plynoucí z nuceného vysídlení, poněvadž Německo je doposud stále vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26.května 1952, doplněnou a později ještě ratifikovanou v Paříži 23. října 1954.
.
/Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954/ 332UNTS 219.
.
Podle kapitoly 6, článku 3, této smlouvy Německo nemůže už nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k trvalému zabavení německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace, nebo jako přímý následek jimi vyvolané války.
.
Podle kapitoly 8, článku 1 této dohody němečtí příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné hmotné ani finanční nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nemohou být už nikdy projednávány ani německými soudy..Podle článku 3 téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jakýchkoliv jejich činů nebo opomenutím mezi koncem války od 5.května 1945 až do nabytí ratifikační platnosti této smlouvy 5. května 1955!

Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do plného vlastnictví Československa a jeho občanů jako povinná splátka na reparace za všechny válečné škody způsobené právě Němci.

Naopak, skutečné válečné škody způsobené tehdejšímu Československu Německem přitom vysoko přesahují zmíněný zabavený německý majetek. Německo navíc dodnes nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu za tyto škody navíc a je tedy dodnes obrovským dlužníkem České i Slovenské republiky, nikoliv naopak.

Poslechněte si svého prezidenta Edwarda Beneše v jeho prohlášení k národu, zveřejněnému vpoválečném období:

Vážení spoluobčané,

v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky.
.
Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939.
.
Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě nejen mých dekretů z naší republiky odsunuti.
.
Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.
.
Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.
.
Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o znovu ovládnutí Evropy Německem stále zůstává.
.
Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů.
.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.Váš
.
dr. Edvard BENEŠ, Praha, květen 1947

Co na závěr? Vlastizrádci ječí jak viktorky u splavu a vy je volíte! Nechte je odejít! Váš poválečný prezident viděl to, co se děje dnes a co si v souvislostech vy asi nedokážete představit: likvidaci společného státu Čechů a Slováků tak, aby mohl být každý zvlášť lépe pohlcen oněmi vlky v rouše beránčím z Bruselu, který tančí tak, jak Německo píská! 
Není tu něco špatně? Neměli by být ti, kdo vás vedou /z vašeho rozhodnutí/ do záhuby, postaveni vámi jako národem před problém „demostace“ z Karlova mostu třeba do Vltavy?
Záchranné vesty jim ovšem ponechte! Nejsme jako oni!