Pohledy z výšin hory poznání do marasmu dnešního světa aneb vláda morální spodiny

Posledně jsme se spolu podívali z výšin hory poznání Radima Lhotáka na principy vlády v současné společnosti » Dnes budeme spolu s ním pokračovat v nazývání věcí pravými jmény, opět s mým komentářem, který se pokusí téma rozšířit o naši „esoterickou“ rovinu…


Soustřeďte se prosím a čtěte opět inspirované řádky, které si zaslouží vaši pozornost:

Vláda morální spodiny v současnosti

Od dob, kdy společenské elity začaly využívat ideologii k ovládnutí lidské mysli, vybírají si za služebníky přímé moci lidi nejnižšího charakteru, morální spodinu, jedince odhodlané zaprodat vlastní čest a svědomí nadřazenému společenskému postavení, které jim zajišťuje blahobyt na úkor podrobené většiny.

Moje poznámka: jen tak na okraj: pokud vám to něco v našem státě /i jinde/ připomíná, podobnost je čistě zákonitá…

Starověk ještě neznal ideologii

Myšlení filosofů objevilo sílu rozumu, jímž se lidstvo probudilo z kolébky mýtu. Starověcí myslitelé ještě nevěděli nic o „subjektu“ schopném myšlenkově přetvořit objektivní realitu k obrazu svému.

Uznávali pouze jsoucí universum a rozumové zkoumání jeho zákonů. Jejich názor ještě osvětloval přírodní harmonii a začlenění člověka do jejího celku. Přirozeně tak objevovali zákony organické společnosti, v níž celek představovaný lidským společenstvím, původně rodového typu, později sdružený v obci, je nadřazen lidskému jedinci.

Co je dobré pro obec, je dobré i pro občana, a platí to i naopak. Smysl morálního přesvědčení nabádal jedince konat dobro ve prospěch obce. Člověk, který tak nečinil, byl pro starověk bezcenný.

Logicky tak byly uznány společenské jevy a lidské sklony, jež poškozují organický řád v obci, jako špatné a nežádoucí. Patřily k nim především neuměřenost v bohatství a bezmezná touha po moci. Ústava a zákony spravedlivé obce mají ve svém řádu vtěleny zábrany bránící překročení přijatelné míry v těchto věcech.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Moje poznámka: autor popisuje období v hluboké minulosti… z našeho esoterického pohledu si připomeňme faktor rozvoje lidského předního mozku… od jisté někdejší rovnováhy mezi kapacitou předního a zadního mozku v lebkách pravěkých lidí, po podstatně vyšší čelo cromaňonce a až po vypouklou lebku například „nejlepšího“ z ministrů financí Kalouska, konstatují lékaři nepřetržitý růst předního mozku a tedy hlavy člověka v každé další generaci… dokonce zaznívají z tzv. vědeckých kruhů obavy, aby bylo možné při tomto vývoji vůbec dostat za pár let naše děti přirozenou cestou z těl matek ven… autorem popisovaný propad ducha a morálky v historii lidstva je dán mj. právě trvalým růstem kapacity spojení vědomí zvířecího člověka /ega/ s předním mozkem oproti stagnující kapacitě spojení vědomí ducha v srdci s mozkem zadním… to vede k tomu, že dnešní člověk zařadil „ovládací páku“ své svobodné vůle /umístěnou v mezimozku spojujícím v lidské duši oba základní programy „sobectví“ ega a „lásky“ ducha/ hluboko do předního mozku ve prospěch programu ega… Satanův program „sobectví a oddělenost“ je proto stále více /a dnes již na maximum/ u naprosté většiny lidstva řídícím programem chování a Stvořitelův program v podobě „lásky a sjednocení“ skomírá… 

Od věrouky k parazitickému systému — slepá víra stvořená jako nástroj ovládání lidstva

Kořeny ideologie moci jsou obsaženy v novodobých systémech věrouk. Například buddhismus byl stvořen v Indii za účelem odvedení mysli nižších vrstev společnosti od jejich poníženého údělu v rámci tamního bráhmanského kastovního systému.

Pokročilejší ideologií zasahující nejen do mysli věřících, ale navíc vytyčující před ně vyšší a přikazující autoritu Boha, je judaismus a z něho vycházející křesťanství. Právě zneužité Kristovo učení překroucené do státního papežského křesťanství a uchopené římskokatolickou církví představuje první vpravdě sofistikovaný nástroj ovládnutí mas.

Moje poznámka: za současný stav vděčíme judaismu… je to náboženství Starého zákona, kterému velí Hospodin… Hospodin, „bůh“ židů, není Bohem přinášejícím Židům program „lásky a sjednocení“… jak známo, vyzývá je ve Starém zákoně mnohonásobně k násilí páchaném na tzv. pronárodech, čili na skupinách lidí, kteří nepřijali a nepřijímají Hospodinovo náboženství a tedy jeho manipulativní nadvládu…

Je to proto, že starozákonní „bůh“ není tím tím jediným  „zdrojem veškerého bytí“, který je popsán např. v úvodu Janova evangelia! Starozákonní Hospodin alias Jahve alias Demiurg alias pán Archón je ve skutečnosti mimozemskou entitou, která si jen hraje na boha, aby ovládla určitý okruh lidí svým vlivem /skrze víru/, aby jejím prostřednictvím mohla ovládnout Zemi… Hospodin je bytostí satanského původu… není náhodou, že křesťanství mělo své kořeny v judaismu… onen příklon k satanskému násilí a manipulaci se dostal i do prazákladů křesťanského papežského náboženství, které po poměrně čistých začátcích se k onomu satanskému pojetí násilí a manipulace zcela připojilo… a převrátilo původně čistý obraz Krista v parodii satanského typu, skrze niž uvádí dnes na scestí ne méně než dvě miliardy lidí…

Katolická a později i pravoslavná církev v Byzancii dovedla k dokonalosti davově elitářský systém sociální nerovnosti. Nastolila feudalismus a mocenský absolutismus posvěcený samotným /údajným/ Bohem /papežem/.

Pro záměry christianizace celého známého světa cíleně vyhledávala mezi pohany bezcharakterní jedince, jimž za zradu rodného společenství a jeho násilné pokoření udělila bohatství a neomezenou moc.

Bohužel vždy a kdekoliv se takových zlosynů ochotných zaprodat vlastního otce a bratra za vizi nezaslouženého blahobytu našlo dost a dost. Tak se postupně upevnil davově elitářský a parazitický společenský řád, v němž žijeme dodnes.

Moc oligarchů v moderních státech novověku a v super státech současnosti je rovněž podepřena lidmi bez morálních zábran a bez svědomí. Jde o politické loutky usazené v parlamentech těchto států a o vyžírky u koryt přidělovaných plutokratickou mocí.

Jestliže konstituční monarchie zaváděly ještě alespoň z části přirozený politický řád s podílem vážených společenských stavů na moci, přechod na parlamentní systém, v němž veškerou zákonodárnou moc drží zástupci politických stran, již nemá s organickým a spravedlivým řízením společnosti nic společného.

Finální útok dvou biblických šelem Janova Zjevení proti svobodě lidstva

Cíl: NWO, globální totalita fašistického typu kde bude vládnout čistě zdánlivá „svoboda tvrdě v mezích zákona“, proto instituce jako EU s předstihem vytváří tu nesmyslnou změť často bizarních a nepotřebných zákonů

Nástroje: Uměle přiživovaná islámská imigrační invaze, bezhotovostní ekonomika a globalizace hospodářství, které se dostane pod plnou kontrolu Druhé šelmy, emoční manipulace slepě věřících oveček První šelmy

Moje poznámka: parlamentní systém byl od samotného počátku realizován jako předstupeň barbarství fašismu… vládnoucí parazité v pozadí se spokojí s prodejnými politiky a volbami jen do doby, než jim začne téct voda do bot… pak se svých slouhů zbavují a pouštějí se do otevřeného násilí vůči většině… mnohokráte si to, ti kluci pitomí, odzkoušeli v malém, aby se nyní pokusili to zavést v celosvětovém měřítku (NWO)… proč ta vlna imigrantů právě dnes?… ještě dnes se můžete, dá-li Bůh, postavit proti té bandě zaprodávající náš stát a zájmům mocných… příští rok to už neuděláte… budete rádi, že se zdraví vrátíte domů, k pokud možno zdravým dětem a neznásilněné manželce a že ještě máte co žrát /pokud ano/… a prát se budete mezi sebou a s imigranty… a oni, ti nahoře, se ve svých chráněných hradech zásobených vším potřebným budou cítit skvěle…

Teologie moderní doby — indoktrinace ideologií je nejúčinnější způsob manipulace a ovládání mysli člověka

Politické strany mají ryze ideologický základ. Každá současná politická strana se hlásí k nějaké již dávno existující ideologii, která byla vytvořena za účelem ovládnutí lidské mysli. Indoktrinace touto ideologií potom brání zasaženým lidem kriticky hodnotit a soudit vlastní kulturní prostor, v němž jsou zasazeni.

Žádná ze známých ideologií moderní doby ovšem nemá potenciál nastolit přirozený a spravedlivý společenský řád. Většina z nich odráží různé formy ideologické nadstavby nad základními ideami liberalismu. Patří sem především idea svobody jedince nezávislá na společnosti jako celku. Zde již jasně vystupuje subjektivistické falsum, jímž se liberální ideologie staví proti přirozeným společenským zákonům a řádům. Patří sem rovněž idea rovnosti, racionálního egoismu, sociálního darwinismu, universalistického humanismu, individualismu a další.

Vše vede k fundamentálnímu rozvratu jakékoliv formy organického společenství, včetně její poslední instance v podobě biologické rodiny. Tím se otevírá neomezený prostor pro falešné teze, lživá tvrzení a arbitrární soudy o tom, co je pro příslušníka moderního státu dobré a co nikoliv. Subjektivistický diskurs světa a prosazení nároku na jakýkoliv individuální názor má na tom všem lví podíl.

Moje poznámka: likvidace rodiny státem je v západních zemích na postupu… viz nedávný medializovaný případ chlapců Michalákových v Norsku… v této zemi je podle zpráv na internetu zcizeno rodičům kolem jednoho tisíce dětí při porodnosti asi padesáti tisíc dětí ročně… podobně to vypadá i v Anglii a jiných evropských státech… u nás to zatím začíná, ale těchhle případů utěšeně přibývá… a povinnými školkami to nás chtějí zahájit… za jak dlouho to skončí organizacemi typu Pionýr, Svaz mládeže a případně obdobou známé Hitlerjugend?… budeme schopni v budoucnu vychovávat své děti nebo jim budou vymývat mozky k tomu státem školení manipulátoři?

Kdo se řídí svědomím, nevstoupí do politické strany

Ve výsledku již není ani rozpoznatelné, nakolik zkažená, morálně podřadná, korumpovatelná a nelidská je vláda všech liberálních politických stran. Nutno ovšem říci, že strany, které by měly tvořit protiváhu liberálního politického spektra, jsou liberalismem nasáklé víc, než by se dalo uvěřit.

Týká se to prakticky všech stran, které mají ve svém názvu nebo programu princip demokratický. Obsah i smysl demokratického společenského řádu je totiž vždy a bez výjimky chápán v jeho liberálním významu.

Mysl dnešních lidí to ani nedokáže chápat jinak. Přirozený demokratický výběr vážených a přirozených autorit zdola nahoru skončil po té, co liberalismus vyložil aristokratickou vládu morálně vyspělých zástupců společenských stavů jako autoritářskou či autokratickou diktaturu.

V této chvíli jistě stojí za to zdůraznit, že ústavní pořádek západních států ze zákona ani nepřipouští takové strany, v jejichž stanovách by nebyl zakotven liberálně demokratický princip vnitřního vedení strany.

Do členské základny povolených stran je proto velice snadné propašovat zaprodance vládnoucího režimu, případně ji totálně vnitřně rozvrátit, pokud by se vymezila proti stávajícímu liberálně demokratickému řádu, neřku-li proti liberálnímu trhu a všem zrůdnostem, které z něho plynou.

Moje poznámka: není třeba je tam vpašovávat… je to dáno prostě již tím, že i tyto nové strany zakládají lidé podobného založení jako již fungují v těch stranách starých… tedy lidé s velkou převahou programu ega ve svých součtových duších, kteří vám slibují, že nahradí ty staré profláklé tváře, abyste se za jedno dvě volební období předvědčili, že jejich volbou jste se ukryli  z deště pod okap… této sortě lidí vždy šlo, jde a půjde jen o moc a o prachy…

Libertariáni a jiní fanatici

Dlužno doplnit, že každá ideologicky podložená moc má své zastánce v podobě zástupu fanatických věřících. A je lhostejné, zda fanaticky věří v Boha, ve spásného proroka nebo v nějaký vyšší princip typu neviditelné ruky trhu, spontánního řádu a podobně.

Křesťanská moc se opírala o fanatické katolíky, evangelíky či protestanty. Liberální šílenství má své odhodlané a zaslepené zastánce v libertariánech. Ti jdou ve své hlouposti tak daleko, že věří v ideální společnost, která by se dokázala zbavit jakékoliv moci, včetně moci založené na vědění a poznání objektivní pravdy.

Jejich teze o žádoucích efektech volného trhu řízeného pouze zákony nabídky a poptávky jsou podloženy falešně znějícími sofismaty a postrádají smysl pro lidskou přirozenost.

Jestli něco opravdu hýbe trhem, tak jsou to emoce, sentiment, špatné sklony, klientelistická a elitářská uskupení, kupecká morálka a především boj o maximalizaci tržního podílu, o finanční převahu a hmotnou zajištěnost na úkor spravedlivé směny hodnot.

Vše ostatní řídí tvrdým diktátem moci peněz finanční oligarchie, která na celý kapitalistický svět uvalila břemeno dluhu a mega lichvy, jimiž udržuje záměrný nedostatek, nejistotu a strach mezi lidmi.

Tento stres z existenční nejistoty, jenž zabíjí pozitivní myšlení, tvůrčí energii a vede k ochotě otročit za nuzný plat, libertariáni vynášejí jako účelný tlak motivující lidskou snahu a pracovitost.

Jaká blamáž! Zjevně nechápou ani rozdíl mezi negativní a pozitivní motivací, natož pak podmínky, z nichž vyrůstá tvůrčí duch a obětavost ve prospěch celku. Ten je jim pouze rámcem pro uspokojení jejich vlastních egoistických potřeb, rámcem, z něhož těží, ale nehodlají nic vrátit.

Moje poznámka: zdá se vám, že podléháte depresi z toho všeho? …ano, život se stává stále nebezpečnější záležitostí… ještě štěstí, že pobyt na Zemi je omezen na stovku let, jinak běžný člověk asi odcházel z tohoto světa šílený z toho, co sám pomohl tady na Zemi vytvořit… když vy, kteří z dění kolem máte kopřivku, nedokážete změnit přímou cestou to, co se děje kolem vás, pojďte to změnit jinak… pojistěte si věčnou existenci sebe sama jako multidimenzionální bytosti a zajistěte si tak místo v připraveném vzestupném proudu do vyšších vibračních pater této Země, který se s aktuálně probíhajícími změnami v souvislosti s koncem věku otevřel a je vám naplno k dispozici…

Jednak se vám bude žít i nesrovnatelně lépe ve světě tomto… a navíc si zajistíte vstupenku do světů, v nichž ona milá a chrochtavá prasata, která vládnou tomuto světu /tedy zvířecímu egu propadlí dvounozí tvorové docela podobní lidem ve vládách, parlamentech a církvích/, jsou pořád ještě spořádaně zavřena v chlévech, do kterých patří…

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Nic jiného vás již nevytáhne z onoho „jezera síry“, ve kterém tohle lidstvo stojí již až po kolena, než ona cesta po „úzké“ stezce…

Oligarchové na hrad!

Aktuální politicko-mocenský vývoj má u nás v českých zemích naprosto děsivý směr. Do parlamentních a vládních funkcí se dostávají samotní oligarchové. Jejich jediný zájem spočívá ve snaze udržet liberální režim stůj co stůj.

Jak by také ne, když jim dopomohl k neslýchanému bohatství a přepychu. Na jeho obranu se spolčují s ekonomickou i vojenskou mocí západních imperialistických států.

Ve své podstatě tak páchají vlastizradu. To je jim ale jedno, protože dokud budeme součástí takových paktů, jako je Evropská unie nebo NATO, budou nedotknutelní a pod ochranou vlastní propagandy. Velvyslanec USA je bude zvát na bujaré bankety, kde budou hodovat jako šlechtici za zvuku živé hudby a v radostně spiklenecké atmosféře.

Dosud zůstávali skryti za politickými loutkami. Hrabivost politiků z povolání a jejich neschopnost udržet své nízké sklony na řetězu, jimiž zle jitřili veřejné mínění, zvedla naše zbohatlíky z křesel jejich koncernů, aby se posadili do méně pohodlných křesel parlamentu a vlády.

Vládnou bez idejí, nařizují poslušnost a pořádek a jako uctívači světových plutokratů vzývají síly temnot za účelem zmatení mysli lidí, dokud jim nezačnou slepě věřit.

K tomu se zmocňují sdělovacích prostředků a všech nástrojů indoktrinace, aby jejich mocenská ideologie neztratila sílu a neutrpěla hlasy nezávislých a kriticky uvažujících jedinců.

Moje poznámka: tohle žádnou poznámku nepotřebuje, viďte? …nebo snad přece? …věříte Babišovi, že Kalousek je zloděj, jak nedávno prohlásil v parlamentu? …tak jo, i já mu věřím… ovšem myslíte si, že právě oligarcha Babiš ohlídá vaše společné peníze lépe než Kalousek? …pokud mu věříte a znovu ho půjdete volit, budete na tom stejně jako ten pán, který uvěřil sousedovi poté, kdy ho nachytal in flagranti se svojí ženou, že pouze poctivě hájí jeho /sousedovo/ místo po jejím boku před možnými chlípníky… a byl všem za vola…

Jak změnit svět? Existuje odpověď na nastupující NWO?

Dlouhodobě upozorňujeme na protilidskou činnost obou šelem Janova Zjevení, které společně pracují na nastolení globální totality, tzv. nového světového řádu, NWO » Jak vidno, všechny předpovězené události se docela rychle naplňují a možná by se každý sám-za-sebe nad tím mohl zamyslet… protože tyhle signály i vám cosi naznačují. Cosi, co je ústředním tématem Zjevení. Tady totiž jde především o lidské duše a o to, co se tady na Zemi máme naučit.

Změňte svět tím, že budete mít rádi sami sebe. Potřebné informace naleznete třeba i na tomto webu.