xmas-landscape5

Praví i nepraví lidé a Pracovníci Světla 1

Vánoce jsou v našich srdcích ještě živé a perfektně s nimi souzní i text, který není od věci si připomenout. Článek je převzat ze zdroje, který mně osobně velmi pomohl na mé osobní Cestě a moje intuice s ním hluboce souzní. Jde o sdělení bytosti, která sama sebe nazývá Jeshua — bytost, která žila před dvěma tisíci lety jako člověk jménem Jeshua-ben-Joseph a která ve své inkarnaci » na Zemi nesla Kristovskou energii. Bytost, kterou známe podle tradice jako Ježíše.

Jeshua sám ve svém vyjádření popírá, že by byl Ježíšem našich křesťanských tradic či náboženských spisů a distancuje se tak od nich. Říká o sobě, že žil jako člověk z masa a kostí a dosáhl již tehdy tzv. Kristovského vědomí. Byl, podle svých slov, podporován silami, které jsou v tuto chvíli stále mimo naši představivost a příchod Kristovské energie poté, kdy se sám k tomu zpřístupnil, se stal významnou vesmírnou událostí.

Je velmi pozoruhodné, že tyto informace jsou v souladu s texty „ragauiana“ s názvem Ježíš Kristus: člověk nebo Bůh »

Dnes si všimneme části Jeshuova poselství, která se týká jisté skupiny duší, o které hovoří i „ragauian“ jako o tzv. nepravých lidech. Jeshuovo pojetí je obšírnější a je v něm (na rozdíl od pojetí Pavla Karpety) méně zřetelný rozdíl mezi pravými a nepravými lidmi i návaznost lidstva na hierarchie duchovních entit vyšších rovin vědomí až po tzv. Syna člověka, nejvyšší duchovní bytost, která je Bohem tohoto vesmíru.

Jde tedy o pohled z jiného úhlu, přesto neomylně ukazuje stejnou cestu ke stejnému cíli, stejnou pravdu o naší realitě… Tzv. „nepraví lidé“ jsou zde nazýváni „pracovníci Světla“. Třeba i vám tento dále citovaný text pomůže otevřít oči…

Pracovníci Světla jsou duše, které nesou silnou vnitřní touhu šířit Světlo na Zemi — poznání, svobodu a sebe-lásku. Cítí to jako své poslání. Často jsou přitahováni k duchovnu a k nějakému druhu terapeutické práce.

Pozn. redakce: Sebeláska je slovo, které po tisíciletích falešné církevní masáže v mnohých vzbuzuje negativní asociace, proto navrhuji představit si na jeho místě přesnější výraz „láska k sobě samému“ nebo „láska k svému vnitřnímu dítěti“ — ke svému malému hmotnému „já“ — jak na tomto místě setrvale upozorňujeme (např. v rubrice Dualita lidského bytí). Jde o absolutní nutnost na cestě zpátky domů, do Jednoty… a nejen to: „když oba dva spolu uzavřete mír v jednom domě, získáte sílu pohnout horou!“, jak zaznívá z církví zavrženého Tomášova evangelia » možná už víte, že dům (chrám) je symbolem těla člověka, ve kterém ti dva zmínění spolu bydlí… ano, vážení a milí, každý může získat sílu, jak pohnout horou svých všedních, každodenních osobních starostí… je to jako kouzlo… otevře se před vámi, když se touto cestou vnitřní změny opravdu poctivě vydáte »

Pracovníci Světla velmi hluboce pociťují své poslání a díky tomu se často cítí být jiní než ostatní lidé. Prožíváním různých překážek na své cestě je život provokuje, aby našli svou vlastní jedinečnou dráhu. Pracovníci světla jsou téměř vždy spíše samotáři, kteří nezapadají do „standardních“ sociálních struktur.

Poznámka k pojmu „Pracovník Světla“

Slovní spojení „Pracovník Světla“ může vzbuzovat nedorozumění tím, že pozvedá jistou skupinu duší nad ostatní. Může to být bráno jako náznak toho, že tato určitá skupina je nějak nadřazená nad ostatní, tj. nad ty, co „neusilují o světlo.“ Celá tato myšlenka je proti podstatě a smyslu Pracovníka Světla. Pojďme si krátce vysvětlit, co je na těchto myšlenkách mylné.

Předně, tvrzení nadřazenosti jsou obecně poněkud prostomyslná. Blokují váš růst ke svobodnému a milujícímu vědomí. Za druhé, Pracovníci Světla nejsou „lepší“ či „vyšší“ než kdokoli jiný. Jednoduše mají jen jinou historii než ti, kteří do této skupiny nepatří. Díky své specifické historii, o které budeme za okamžik hovořit, mají jisté psychologické rysy, které je jako skupinu odlišují. Za třetí, každá duše se v jistém stádiu rozvoje stane Pracovníkem Světla, tudíž označení „Pracovník Světla“ není vyhrazený jen omezenému počtu duší.

Důvod, proč používáme slovní spojení „Pracovník Světla“ navzdory možným nedorozuměním je takový, že tento pojem nese asociace a budí vzpomínky uvnitř vás, které vám pomohou rozpomenout se. Existuje i praktická výhoda, protože tento termín je často používán ve vaší současné duchovní literatuře.

Historické kořeny Pracovníků Světla

Pracovníci Světla nesou uvnitř sebe schopnost dosáhnout duchovního probuzení dříve než ostatní lidé. Nesou uvnitř semínka prudkého duchovního procitnutí. Díky tomu se může zdát jejich vývoj rychlejší než vývoj většiny lidí, pakliže se tak rozhodnou. Tohle opět není tím, že by Pracovníci Světla byli jakkoli „lepší“ či „vyšší“ duše. Jsou však starší než většina přítomných duší inkarnovaných v této chvíli na Zemi. Tento starší věk by měl být chápan spíše ve smyslu zkušeností než času.

Pracovníci Světla před inkarnováním na Zemi a započetím svého poslání dosáhli již stádia osvícení. Přesto si vědomě si vybrali možnost vkročit do „karmického kola života“ a prožít opět všechny formy zmatení a klamů, které s tím souvisí.

Dělají to tak proto, aby plně pochopili „pozemskou zkušenost.“ Tohle jim umožní splnit jajich poslání. Jedině díky tomu, že si sami projdou všemi fázemi nevědomosti a iluzí, budou nakonec Pracovníci Světla mít nástroje k tomu, aby pomohli ostatním dosáhnout stavu skutečného štěstí a osvícení.

Proč se Pracovníci Světla drží tohoto upřímného poslání pomáhat lidstvu a podstupují riziko, že se po celé věky ztratí v těžkostech a zmatku pozemského života? To je otázka, kterou se budeme obsažně zabývat dále. Prozatím budeme říkat, že to má spojitost s galaktickým typem karmy. Pracovníci Světla stáli při zrození lidstva na Zemi. Podíleli se na stvoření člověka. Byli spolutvůrci lidstva. V procesu tvoření učinili volby a jednali způsoby, kterých později hluboce litovali. Nyní jsou zde, aby napravili svá dřívější rozhodnutí.

Předtím než prozkoumáme tuto historii, vyjmenujeme několik charakteristik duší Pracovníků Světla, které je obecně odlišují od ostatních lidí. Tyto psychologické rysy nepatří výhradně Pracovníkům Světla a ne všichni Pracovníci Světla je vezmou za své. Zhotovením tohoto seznamu chceme jednoduše poskytnout nástin jejich duševní identity. Z pohledu těchto vlastností je vnější chování méně důležité, než vnitřní motivace či pociťovaný záměr. To, co cítíte uvnitř, je důležitější než to, co ukazujete navenek.

Duševní charakteristiky Pracovníků Světla:

  • Od svých raných životů pociťují, že jsou jiní. Často se cítí izolováni od ostatních, osamělí a nepochopení. Často se z nich stanou individualisté, kteří musí najít v životě svoji vlastní jedinečnou cestu.
  • Pociťují problémy doma, v tradičních pracích a/nebo organizačních strukturách. Pracovníci Světla jsou přirozeně anti-autoritativní, což znamená, že přirozeně vzdorují rozhodnutím či hodnotám založeným výhradně na moci či hierarchii. Tento anti-autoritativní rys je u nich přítomen, i když se zdají být nesmělí či plaší. Je spojen s nejhlubší podstatou jejich poslání zde na Zemi.
  • Pracovníci Světla jsou přitahování k pomoci lidem jako terapeuti či učitelé. Mohou být psychology, léčiteli, učiteli, zdravotními sestrami atd. I když se jejich profese přímo netýká pomoci lidem, záměr přispět vyššímu dobru lidstva je u nich jasně přítomen.
  • Jejich životní vize je zabarvena spirituálním smyslem toho, jak spolu všechny věci souvisí. Uvnitř si vědomě či nevědomě nesou vzpomínky na ne-pozemské sféry světla. Občas si mohou stýskat po domově těchto sfér a cítí se na Zemi jako cizinci.
  • Hluboce uznávají a respektují život, který se často projevuje jako náklonnost ke zvířatům a zájem o životní prostředí. Ničení částí zvířecích a rostlinných říší lidstvem na Zemi u nich vyvolává hluboké pocity ztráty a smutku.
  • Jsou dobrosrdeční, citliví a empatičtí. Těžko se vypořádávají s agresivním chováním a obecně prožívají obtíže, když se mají postavit sami za sebe. Mohou být zasnění, naivní či vysoce idealističtí stejně jako nedostatečně zakotvení, tj. praktičtí. Jelikož snadno přebírají negativní emoce a nálady od lidí kolem, je důležité, aby pravidelně trávili čas o samotě. To jim umožní rozlišit mezi pocity vlastními a jiných. Potřebují čas o samotě, aby se dokázali spojit se svým nitrem a s Matkou Zemí.
  • Na Zemi žili mnoho životů, ve kterých byli hluboce spojeni se spiritualitou a/nebo náboženstvím. Byli přítomni v ohromujících počtech ve starých náboženských řádech vaší minulosti jako mniši, jeptišky, poustevníci, duchovní, čarodějové, šamani, kněží, kněžky apod. Byli těmi, kteří poskytovali most mezi viditelným a neviditelným, mezi každodenním životem na Zemi a tajemnými říšemi posmrtného života, říšemi Boha a duší dobra a zla. Pro plnění této role byli často odmítání a pronásledováni. Mnoho z vás bylo odsouzeno k pranýři za dary, které jste dostali do vínku. Trauma z pronásledování zanechalo hluboké stopy v paměti vaší duše. V současnosti se to může jevit jako strach z úplného zakotvení, tj. strach být skutečně přítomen, poněvadž si pamatujete brutální útoky na to, kým jste byli.

Zabloudění: past Pracovníků Světla

Pracovníci Světla mohou být dostiženi stejnými stádii nevědomosti a iluzí jako kdokoli jiný. Ačkoli začínají z jiného výchozího bodu, jejich schopnost projít skrze strach a iluze, aby dosáhli osvícení, může být blokována mnoha faktory. (Osvícením máme na mysli stádium bytí, ve kterém si uvědomujete, že vaše podstata je Světlo a jste schopní si kdykoli toto světlo zvolit.)

Jedním z faktorů blokujících cestu k osvícení je pro Pracovníky Světla fakt, že nesou těžké karmické břemeno, které je může vést k tomu, že na dlouhý čas sejdou z cesty. Jak jsme dříve uvedli, toto karmické břemeno souvisí s rozhodnutími, které v souvislosti s lidstvem učinili v dobách, kdy bylo lidstvo ještě v počátečním stádiu. Tato rozhodnutí byla k životu v zásadě neuctivá (o tom budeme mluvit později). Všichni nyní žijící Pracovníci Světla si přejí napravit některé ze svých chyb z minulosti a vzkřísit a starat se o to, co bylo díky těmto chybám zničeno.

Až Pracovníci Světla překonají své karmické břemeno, což znamená, že jakýmkoli způsobem uvolní potřebu moci, uvědomí si, že jsou v jádru bytostmi Světla. To jim umožní pomáhat druhým, aby nalezli svá vlastní skutečná Já. Nejdříve ovšem musí projít tímto procesem sami. To obecně vyžaduje velkou odhodlanost a vytrvalost na jejich vnitřní úrovni.

Protože je společnost krmí hodnotami a úsudky, které jdou často proti jejich vlastním přirozeným energetickým vzorcům, mnoho Pracovníků Světla se ztratilo, konče ve stádiích sebe-pochybování, sebezapírání a dokonce v depresích a beznaději. Děje se tak proto, že nemohou zapadnout do nastoleného způsobu života a usuzují, že je s nimi něco hrozně špatně.

Pracovník Světla musí v tomto bodě přestat hledat potvrzení z vnějšku — od rodičů, přátel či společnosti. Jednou vy všichni, co čtete (slyšíte) toto poselství, budete muset udělat obrovský skok ke skutečnému zplnomocnění, což znamená, že začnete doopravdy věřit sami sobě, vážit si sami sebe a budete jednat na základě svých přirozených sklonů a vnitřního vědění.

Pobízíme vás k tomu, abyste tak učinili, a ujišťujeme vás, že budeme s vámi na každém kroku vaší cesty — stejně tak, jako vy tu budete v nepříliš vzdálené budoucnosti pro ostatní, kteří budou na svých vlastních cestách.

-Jeshua-


Pozn. redakce: Prosím, porovnejte si výše uvedené informace s doporučením bezpodmínečně milovat sebe-sama — tj. své vědomí těla vědomím ducha — nutnosti, jejíž praktické provedení vám zde na webu nabízí texty autora „Ragauian“… to vás přivede k překonání vnitřní duality a k dosažení vnitřní Jednoty sebe-sama… Poté se u takto připraveného těla nepravých lidí začínají stahovat do aury vyšší duchovní těla a s nimi i informace o tom, kdo jste, kam jdete a co tu máte dělat… 


Zdroj: www.jeshua.cz, překlad: Denisa Vaňková

Malý výtah z toho, co o sobě říká Jeshua

Kým jsem, je skutečně složité vysvětlit. Budu se tudíž snažit rozlišovat mezi třemi „identitami“: Jeshua, Ježíš a Kristus. Já, jenž nyní hovořím, jsem Jeshua. Byl jsem lidskou bytostí, která ve své inkarnaci na Zemi nesla Kristovskou energii. Tato energie může být také nazývána Kristem. Ježíš – v mém názvosloví – je jméno pro Božího člověka, který byl výsledkem přijetí Kristovské energie do duševní a fyzické reality Jeshuy.