Psychiatrie kouzla zbavená aneb nenechme už ze sebe dělat blázny a všechny své fobie odhoďme v dál 02

V minulém díle jsme se dali do seznamování s texty našich „odborníků“ na lidskou psychiku. Texty je možné najít např. na webové adrese zdravi.e15.cz. Mějte prosím ještě trochu trpělivosti. Tahle další citace opravdu stojí za to. Už to nebude dlouhé. Páni „vědci“ dále spekulují o tom, že…

Silnou rodinnou komponentu s desetinásobným rizikem pro rozvoj sociální fobie nebo vyhýbavé poruchy osobnosti u příbuzných prvního stupně zjistili Stein a spol. Sociální fobie u rodičů znamená velmi silné riziko pro rozvoj sociální fobie, deprese, závislosti na alkoholu a pro jinou úzkostnou poruchu u adolescentů. V PET studii, která použila jako podnět sociální úzkost provokující scénář, měli lidé se sociální fobií vyšší krevní průtok v předním cingulu, dorzolaterálním prefrontálním kortexu, orbitofrontálním kortexu a v inzule – oblastech, kde běží zpracování emocí; avšak amygdala byla relativně deaktivována.
Ano vážení, byznys je byznys. Prachy vždy až na prvním místě. Angličané znají výraz „monkey-business“ — a ten na uvedenou situaci platí doslova. MUDr. Jan Hnízdil, který je mezi dnešními lékaři světlou výjimkou, zase používá krásný výraz „práškovací stroj“.
Ano vážení, byznys je byznys. Prachy vždy až na prvním místě. Angličané znají výraz „monkey-business“ — a ten na uvedenou situaci platí doslova. MUDr. Jan Hnízdil, který je mezi dnešními lékaři světlou výjimkou, zase používá krásný výraz „práškovací stroj“.

Vydechněte prosím, uklidněte svůj vyšší krevní průtok v předním cingulu, dorzolaterálním prefrontálním kortexu, orbitofrontálním kortexu i v inzule, tedy všude v  oblastech, kde podle vědeckých studií běží zpracování vašich emocí. A nezapomeňte na amygdalu, raději ji deaktivujte.

Jinak by se vám tam mohlo něco podělat a to by nebylo dobré. Stali byste se třeba adepty nějaké té psychické poruchy a jak těm expertům jednou padnete do drápků, bude s vámi zle. Budou si vás přehazovat na cvokařských pohovkách, v křeslech svých cvokařských sezení a pro každý případ dostanete antidepresiva. Hromadu antidepresiv. Když ona ta odměna z prodeje od výrobců těchto jedů vyplacená přímo z kufříku obchodního zástupce také není k zahození.

Dejme našim „expertům“ ještě jednou slovo. Podívejme se ve zkratce, co říká naše „věda“ k průběhu sociální fobie jako takové? Čtěte prosím:

Sociální fobie je potenciálně invalidizující psychická porucha. Pokud není adekvátně léčena, často postiženého jedince vyřazuje z normálního života. Omezuje jeho schopnost vzdělávat se, být úspěšným v pracovní kariéře, postihuje schopnost navázat hodnotný partnerský vztah. Více než polovina pacientů udává výrazné postižení v mnoha oblastech života, nezávisle na tom, kolik sociální podpory mají od okolí. I když porucha je obvykle chronická, její závažnost může kolísat s exacerbacemi, při níž úzkost zhorší výkon při obávané aktivitě. To vede dále ke zvýšení úzkosti, která opět posiluje fobické vyhýbání se aktivitě. Z potřeby vyhýbat se fobickým situacím vznikají značné těžkosti. Strach z projevů na veřejnosti může poškodit profesionální kariéru.

Ještě snad tuhle tabulečku, aby váš obrázek o možnostech a kvalitě psychiatrické a psychologické péče ze strany formálních autorit byl úplný. Zde je:

Tab. 2 – Diagnostická kritéria MKN-10 pro sociální fobii. Autor: Postgraduální medicína
Tab. 2 – Diagnostická kritéria MKN-10 pro sociální fobii. Autor: Postgraduální medicína

Tak, a to by stačilo. Nahlédli jsme do zákulisí svého mikrokosmu očima „odborníků“ a kdo z vás chce v sebevzdělávání po jejich linii pokračovat, může dále číst na příslušném webu.

Já se s těmi z vás, kteří do toho chcete jít se mnou, nyní zaměřím na to, abychom k tomuto oficiálnímu popisu psychické poruchy a ke stejně oficiálnímu a důležitě se tvářícímu popisu příčin této poruchy postavili vlastní verzi.

Verzi, která jak věřím, vás přesvědčí o tom, že mnohem lépe, naprosto logicky a dokonale dokáže vysvětlit a zejména odstranit jakýkoliv závan sociální fobie z vašeho života.

Pojďme na to.

Naše „věda“ neví, co to vlastně znamená být člověk, tudíž ani nemůže vědět, jak skutečně funguje lidská psychika

Takže páni doktoři, o kom tady na svém webu vlastně hovoříte? Hovoříte o problémech, které se možná dotýkají mne, mého souseda, tamtoho či onoho člověka? Nebo snad i Václava Havla /ten sociální fóbii, samozřejmě nepřiznanou, měl jako trám/ nebo Václava Klause /ten k ní zase má dodnes daleko jako snad nikdo na světě/? O kom ve svých odstavcích hovoříte, koho to vlastně rozebíráte? Koho se snažíte cupovat na části a vyhodnocovat? A nakonec léčit?

Neprozradíte nám to? Hovoříte o člověku Pavlu Karpetovi, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi? Kdo vlastně oni jsou? Co to vlastně znamená být člověk? Víte to vůbec? O tom jsem ve vašich rozborech totiž nenašel ani slovo. Což je ovšem chyba, vážení! Neuvěřitelná chyba.

Člověk, to není jednoznačný pojem. Neměli byste si lidskou bytost plést s houskou na krámě a podle podmínek výroby či uskladnění pohlížet na příčiny toho, proč některé housky plesniví a jiné nikoli.

Protože pak, aniž to tušíte, kladete důraz na projevy lidského bytí v okolním makrokosmu a věnujete málo nebo vůbec pozornost konkrétní existenci reálných příčin v mikrokosmu člověka.

Což neznamená nic jiného, než že nahlížíte na lidského jedince jako na jednotku makrokosmu limitovanou ryze událostmi vnějšího světa kolem něj. Metoda zkoumání projevů psychických pochodů v těle člověka metodou pokus omyl podle toho, kdy nám některý fyzický orgán měřitelně změní stav v tom či onom, to je o ničem.

Člověk totiž rozhodně není tou, sice složitou, ale v podstatě jednolitou bytostí, za kterou ho považujete.

Když vaši vědečtí předkové pod tíhou mnohého důkazního materiálu odhodili prostou církevní víru v „Něco“, vy jste tu káru ateismu převzali a tlačíte ji dál. Už dávno jste s ní ovšem sjeli do bažin, aniž o tom něco víte.

Církev a její víra v Boha /a člověka jako důkaz Boží přítomnosti v historii této Země/ je podobně scestná, jako váš pohled na člověka jako na „Něčím“  oživený shluk organických buněk, často překvapivě podléhající — kromě fyzicky měřitelných veličin nemocí těla — i podivnému kolapsu svých psychických funkcí. Funkcí, které je pak nutno opět systémem pokus-omyl „napravovat“ vámi předepisovanými medikamenty produkovanými chemickou cestou.

Vy i církev se ale totálně mýlíte. Člověk není jednolitou bytostí. Člověk není ani jen produktem Božím a není ani jen produktem přírodního výběru druhu, jak se o tom stále dokola špičky vašich profesí přou. Člověk je obojím…

Budu stručný, protože nechci nudit ty, kteří to ode mne už vědí. Vy, kteří to nevíte, si fakta o podstatě lidské psychiky na mém webu můžete najít v této sérii textů » http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

Ale pozor, varuji: Není vyloučeno, že jste ještě nedozráli osobnostně k tomu, abyste tohle pochopili a přijali. Pak nečtěte, mohlo by vám to ublížit a třeba přivodit sociální fobii či jiný typ psychické poruchy.

Tato dvě skutečná a samostatná energetická těla ve vás, ve vaší auře, mají přirozeně dvě naprosto samostatná vědomí, a to vědomí ega /živočich ve vás/ a vědomí ducha /duchovní bytost ve vás/.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Vaše osobnost, kterou se tady na zemi projevujete a na niž je psán váš lékařský diplom a z mého pohledu vaše problematická lékařská praxe, je v podstatě součtovou duší, která v sobě nosí a spojuje obě dvě avizované bytosti a s jejich samostatnými vědomími a žije svůj pozemský život limitována průniky samostatných programů ega a ducha do ní jako takové.

Pokud tuhle dimenzionalitu lidské bytosti a tím i lidské psychiky nebudete ochotni přijmout a jí porozumět, potud jsou vaše diplomy k ničemu a vaše postavení ve společnosti je postaveno pouze na křehkém konsensu toho, že my laici nejsme /zatím/ ochotni se domluvit a poslat vás k čertu a začít se léčit sami.

Složitost lidské psychiky /kterou současná „věda“ nikdy nedohlédne/ je v tom, že jí hýbou — mimo vlivu okolí — i dva protichůdné vnitřní samostatné programy vědomí ega a vědomí ducha. Vědomí ega je tvořeno programem „sobectví a oddělenost“, vědomí ducha pak programem „láska a sjednocení“.

A v lidské duši se jednou prosazuje /převážně/ program ega, jednou pak program ducha. Jistě jste schopni bez upozornění rozpoznat, že program ega je v zásadě programem negativním, program ducha pak programem pozitivním. Proto si lidská bytost v průběhu svých dní připadá jak na houpačce, jednou je hůř a jednou líp. To podle toho, která z těchto dvou ve vás přítomných skutečných bytostí drží otěže součtové duše a jak pevně.

Jde-li o poruchu lidské psychiky, je nutno hledat vždy a v každém případě její příčinu v přejímání negativity zvenčí v kombinaci s vnitřním prožíváním  obdobných negativních energií uložených ve vlastním podvědomí ega, tedy vaší fyzické bytosti.

Vezměte prostě v úvahu zkušenost, která hovoří o tom, že ve sto procentech případů jsou strachy, úzkosti a deprese věcí vaší lidské přirozenosti, přirozenosti vašeho ega a věcí vašeho podvědomí.

Ono je to naprosto logické. Je to druhová paměť onoho zvířecího člověka ve vás, která tohle vše jako součást zvířecího světa již nesčetněkrát prožívala. Byla zabíjena, znásilňována, sežrána, rodila se a umírala násilnou smrtí. Proto se právě ona, vybavena programem „sobectví“ /jen já jsem důležitá/ a oddělenosti /sobectví ostatních se musím bát/, bojí, šumí depresemi a propadá do úzkostí.

Oproti tomu duch setrvává i ve spojení s vaším fyzickým tělem a jeho vědomím stále ve vibracích duchovních světů a prožívá program „láska a sjednocení“. Proč by se čehokoli bál?

Takže chcete-li se zabývat pravými příčinami existujícího patologického stavu u pacienta nejen, ale i s diagnózou sociální fobie, potřebujete nezůstávat pouze na povrchu u sledování patologických projevů lidské duše, ale ponořit se do mikrokosmu pacienta a tento problém vykomunikovat s podvědomím jeho ega a nadvědomím jeho ducha.

Buďte si prosím jisti tím, že postupy splňující možnost komunikace s vlastním podvědomím a nadvědomím existují. Nezískávají se ovšem na lékařských fakultách, tam rozhodně ne.

A pokud se vám podaří ponořit svého pacienta do jeho vlastního mikrokosmu a nakontaktujete jej na obě jeho samostatná vědomí ega i ducha, první, čeho si všimne on i vy, je chlad vnitřní nelásky obou těchto vědomí k sobě.

Anima a animus podle Junga. Co je to vlastně?

Pokud jsem měl dříve možnost nahlédnou do tajů vaší „vědy“, pracuje i s pojmy „anima“ a „animus“. Chcete-li, klidně pro sebe nazvěte vědomí ega „ženou“ ve vás a vědomí ducha „mužem“ ve vás. A buďte si jisti, že na typu jejich každodenního soužití ve vnitřním světě každého z nás záleží. Je to prostě jako v manželství: Je-li přítomna vzájemná láska, psychika páru je pozitivně vyladěna. Je-li přítomna neláska, psychika páru se sype dolů a má potíže.

Pro vás, kteří jste zvyklí se nad věcí hlouběji zamýšlet: Dejte si vztah ženy a muže ve vás do souvislosti s informacemi ze starých textů o tom, že kdysi člověk žil v Jednotě a později z té Jednoty vypadl. Ona tato informace je omylem spojována přednostně mnohými falešnými proroky s nutností spojení lidské duše s Bohem, ale tato verze je chybná.

Naprosto přednostně jde o dosažení rovnováhy na linii ego-duch, muž-žena a mysl-srdce v lidské mikrokosmu, uvnitř nás samotných , naší součtové duše. 

Ostatně, proč by si „Bůh“ na nádherném dvoře svého paláce nechával postavit něco jako prasečinec pro ty, kteří se s ním touží jednotit? Jen proto, že si to lidé přejí? Tuhle verzi vám vyvracel už Ježíš Kristus blahé paměti, když hovořil o tom, že v domě jeho Otce je mnoho příbytků. Buďte si jisti, že lidský rod má tam nahoře vyhrazeny objekty na zcela jiných adresách než je ta Boží. Ale usilovat i o odchod do nich rozhodně stojí za to!

Skutečná pravda je v tom, že kdysi si byly ony dvě složky naší bytosti /žena a muž/ vzájemně rovny — ve stavu vzájemné lásky a dokonalého harmonického spojení obou svých vědomí ve vibracích tam nahoře. A to samozřejmě nyní, po pádu do hmoty, není pravdou.

Pozn.: Pánové doktoři, co takhle si přečíst seriál článků Dualita lidského bytí? Vezměte to třeba jako postgraduál. Jediné nebezpečí, které z toho pro vás vyplyne, je to, že možná ztratíte odvahu vměšovat zas až tak nepříliš kvalifikovaně do lidských osudů jako dosud. O jednom nepochybujte: V opačném případě si vás vaše karma na oplátku určitě podá! Samozřejmě, pokud ještě v souvislosti s tzv. koncem věků dostanete šanci.

Práce na vyvážení energií a znovu-sjednocení ženy a muže v nás je smyslem života na Zemi

Vědomí muže /ducha/ setrvává v duchovních vysokých vibracích, vědomí ženy /ega/ je ponořeno do pozemských vibrací zřetelně nízkých.

Jen tak na okraj: Právě práce na opětovném vyrovnání těchto vibrací ženy a muže v nás /opětovné vejití do Jednoty obou ve společných vibracích/ je cílem našich mnoha vstupů do pozemských inkarnací a pravým smyslem života zde.

Okolnosti a podmínky soužití obou těchto samostatných bytostí v člověku můžete studovat v textech, které jsou vám k dispozici na mém webu.

A je to právě nepříznivý vývoj vztahu těch dvou bytostí v člověku, jejich vzájemná oddělenost či provázanost, porozumění či neporozumění, který signalizuje možný problém. Jsou to právě nesrovnalosti a nedorozumění mezi těmito dvěma bytostmi, které s sebou nesou příčiny všech, opakuji: všech anomálií psychiky součtové duše, v níž se tohle všechno odehrává.

To přirozeně neplatí jen pro sociální fobii, ale i pro epilepsii, anorexii, bulimii, spánkovou obrnu a řadu dalších psychických poruch… stejně tak jako pro řadu nemocí fyzického těla, které jsou pouze funkcí poruch právě lidské psychiky.

Tak, vstupní informaci máme za sebou a můžeme se vrátit k sociální fobii jako takové. Bráno prizmatem mého celostního pohledu na lidskou bytost v inkarnaci, je jednoznačnou hlavní příčinou sociální fobie strach. Strach, který jsem nazval strachem z nepřijetí lidmi a tímto světem.

Více si řekneme příště.

-pokračování-


Další informace: