jin-jang-1

Psychiatrie kouzla zbavená aneb nenechme už ze sebe dělat blázny a všechny své fobie odhoďme v dál 04

V posledním odstavci předchozího textu této série jsem poznamenal, že oním blahodárným proudem hypotetické kapaliny, která dokáže uhasit v lidském nitru požár sociální fobie, rozhodně nejsou psychofarmaka.

Nasazení psychofarmak v případě sociální fobie i kdykoli jindy je v podstatě svým způsobem státem posvěcený a hojně provozovaný trestný čin, který porušuje lidská práva na důstojný život.

Pomyslným proudem kapaliny, která může náš problém vyřešit, je tak prostý lidský projev, jakým je lidská radost. Protože strach je opakem radosti, stejně jako je voda opakem ohně. Voda hasí a likviduje oheň. Člověk, který prožívá radost, se ničeho nebojí a radost usměrněná určitým způsobem do oblasti vzniku psychického traumatu hasí toto trauma. A hasí ho dokonale a s neuvěřitelnou rychlostí.

Chcete-li proto definitivně a nevratně zrušit psychickou poruchu /např. tedy sociální fobii/, musíte umožnit postiženému člověku, aby správně uchopil fenomén bezpodmínečné lásky k sobě a začal ho skutečně žít.

Je nutné, aby měl rád sám sebe /duch tělo, vědomí ducha vědomí těla/, aby přijímal sám sebe /duch tělo, vědomí ducha vědomí těla/ a aby pochopil, co to znamená, že je pro sebe on sám nejdůležitějším člověkem. A aby tohle vše začal skutečně reálně v sobě žít i v každodenním shonu.

To rozhodně není jednoduché. Na cestě k osvojení si bezpodmínečné lásky k sobě se musí každý z nás utkat s tisíci lety na sebe naházeného církevního balastu falešných představ o svém životě jako o životě toho, který je Bohu něco dlužen.

Naštěstí, podle mých zkušenosti platí, že v důsledku dané psychické poruchy silně emocionálně trpící lidé jsou připraveni učinit pro své uzdravení a pro úlevu od psychické bolesti cokoli a v téměř sto procentech se dají vést ke komplexní změně pohledu na svět bez problémů.

Podrobněji se „přínosu“ Vatikánem provozovaného křesťanství věnujeme v jiných textech. Vážný zájemce o tzv. úzkou cestu si je jistě pročetl nebo tak učiní. Pokračujme ve výkladu.

Základem je skutečná Kristova láska k sobě samému

Vložením skutečné Kristovy lásky k sobě samému do svého nitra, mezi vědomí ducha a vědomí ega, se lidské duši — a tedy člověku — otevře prostor k tomu, aby si následně poradil s onou fobií v rámci vlastního mikrokosmu. S faktickým přijetím vlastní multidimenzionality se totiž naplní vize mnohých guru a tvrzení četných chytrých knih o tom, že se člověk jako součtová duše může stát sám sobě lékařem.

Za předpokladu existence bezpodmínečné lásky lidského ducha k vlastnímu egu může součtová duše /přísunem radosti produkované vysoce pozitivním myšlením ducha ve vlastním nitru k vědomí ega/ velmi lehce a velmi rychle vyřešit někdejší /a proto i současný/ deficit lásky prožívaný egem a tím i uhasit na tomto deficitu postavené programy strachu.

Garantem a organizátorem tohoto procesu se stává sama vlastní součtová duše. K tomuto procesu je zapotřebí, vedle lásky k sobě, jen podrobná informovanost člověka o organizaci vlastního nitra a návod k postupu v daném případě.

Psychiatr nebo psycholog v dnešní podobě je při této práci na sobě kontraindikací. Jen připomínám, že kontraindikací je v lékařství stav nebo faktor, který je důvodem k vyloučení určitého lékařského výkonu, medikace, vyšetření apod. Zde doporučuji tzv. absolutní kontraindikaci, tj. tyto osoby i s jejich kvalifikací s láskou a pochopením k jejich bezmocnosti pro vás cokoliv učinit, zcela vynechat a nijak neinformovat.

Pozn.: Nepříjemné jsou zejména stavy zhrzené profesní důležitosti u těchto lidí… proto o svých vlastních krocích mlčte a dále docházejte a fasujte léky… a uznáte-li za vhodné, pokuste se převzít vlastní zodpovědnost za sebe sama a dávkování upravujte úměrně své rostoucí sebedůvěře při odchodu příznaků psychické poruchy… k původní dávce se v případě potřeby můžete kdykoli vrátit… ve své praxi znám případy, kdy pacienti po vyřešení svého stavu žádali ukončení medikace či léčby jako takové vůbec a byli svými ošetřujícími lékaři vystaveni hrozbám hospitalizace v ústavu… co doktor uchopí, nerad pouští… nezapomeňte, že představujete pro něj pravidelný příspěvek z nemocenské pokladny…

Takže pokud máte /ale skutečně máte/ rádi sami sebe, váš duch se svým vědomím konečně miluje a přijal beze zbytku za svého parťáka své tělo s jeho vědomím ega, může se nyní právě on pasovat do role jeho staršího kamaráda. Tedy někoho, komu ego absolutně věří, někoho, kdo rozumí bolestem a problémům ega, které ovšem ani zdaleka s ním nesdílí, protože na ně shlíží z nadhledu svých vysokých vibrací vědomí.

Pak spolu hrajete úžasnou vnitřní hru, vy jako duch s egem, pod patronací součtové duše. Řekl bych, že docela podobně, jak se ji obvykle marně snaží hrát váš psycholog s vaší duší na oněch pověstných sezeních.

Váš duch se kontaktuje v přímém hovoru s vlastním egem, vytváří svým příběhem /pohádkou/ ve společném mikrokosmu prostředí nádherné vysokovibrační energie radosti z toho, jak maličké ego bylo v období pobytu v prenatálu krásně, důsledně a prakticky až ad absurdum milováno rodiči, lidmi ve svém okolí i světem jako takovým.

Proud této léčivé radosti protékající vědomím ega a fyzickým tělem prožívaný je přesně tím proudem hasicí kapaliny, která ze všech koutů podvědomí účinně a prakticky s okamžitou účinností vymývá původně tam uložený strach. Podmínkou je to, aby ty nádherné vizualizace vyprávění ducha tělo ve svém vědomí prožívalo  emocionálně jako příliv či ještě lépe rovnou výbuch nesmírné radosti, že tomu tak skutečně bylo.

Prakticky to probíhá takhle nějak: Duch /v mém případě např. Pavel/ posadí ve volné chvíli své ego /v mém případě tedy Pavlíka/ v jistém druhu mentální představy do křesla proti sobě a potěší ho zprávou, že mu bude povídat pohádku o tom, jaké to bylo nádherné, když byl Pavlík ve čtvrtém a půltém měsíci těhotenství v maminčině bříšku a jak ho měli tatínek s maminkou úžasně rádi.

Duch, tedy Já, Pavel, volí pohádku, vymyšlený příběh, který se vůbec nemusí držet faktů ze skutečného života toho, kdo tuto terapii na sobě provádí. Ona pohádka by měla reflektovat prožití jednoho celého dne s rodiči od ranního probuzení do večerního usnutí, nejlépe v neděli nebo svátek, kdy jsou rodiče oba celou dobu doma. Duch vypráví pohádku obvykle nahlas a vypráví ji s vysoce optimistickým a radostným akcentem.

Obrací se přitom /v představě, v myšlenkách/ pomocí přímé řeči na své opodál sedící ego, které naslouchá a díky spolupráci duše se učí prožívat …a později již plně prožívá nefalšovanou a co možná velmi intenzívní radost z představ, které jsou mu o jeho žití v prenatálním období v onom příběhu duchem předávány.

O tom, že se dobrá věc podaří, nemůže být pochyb. Protože jak vysoce pozitivní vyprávění příběhu duchem, tak vyladění vědomí ega na prožívání radosti je ve vlastní režii součtové duše, tedy toho, kdo terapii na sobě provádí. Nic zvenčí nemá šanci tenhle rituál narušit.

Terapii konkrétně pro ono období čtyř a půl měsíce těhotenství matky je k plné účinnosti nutno čtyřikrát až pětkrát opakovat. Problémem někdy bývá počáteční neschopnost sladit vytváření příběhu myslí a prožívání srdcem. Ta ale rychle pomíjí a dosahuje se plného efektu.

Jistě spolu se mnou dokážete pochopit, že na tuhle vnitřní hru nikdy nepřistoupí naprostá většina lidí tohohle světa zahleděných výhradně do vnějšího světa. Touha jejich stále ještě vysokého podílu sobeckého „já“ po slastech a radostech vnějšího světa přehluší veškeré jemné energie, kterých je zapotřebí na cestu dovnitř sebe.

Práce na vyrovnávání energií muže a ženy ve vás

Pro ty, kteří mé texty pozorně sledují, jistě nemusím zdůrazňovat, že právě ona metoda sladění vyprávění příběhu myslí ducha a jejího absolutního přijetí egem /a tudíž i s ním spojeným srdcem těla/ představuje práci na vyrovnávání energií muže a ženy ve vás a tak vlastně při likvidací psychického problému pracujete i na znovusjednocení /Jednotě/ sebe sama… odtud je už jen krůček k pochopení, že problémy k řešení /např. ona sociální fobie/, které vám do života přicházejí, jsou vám posílány nikoli k tomu, aby vás zabily, nýbrž aby vás probudily!… k čemu?… k práci na sobě uvnitř sebe!…

Oč tu v podstatě jde, to si může ověřit v malém a nedokonalém každý, kdo najde např. svého partnera ve stavu ponoření se do negativity a dokáže ho přes jeho počáteční odpor projevy své lásky rozesmát a přivést vzápětí do dobré nálady. Zprostředkovaná radost prostě zcela uhasí předchozí negativitu.

Z podvědomé mysli radost vymazává bolest a pokud chceme dosáhnout trvalého řešení, je to jen o tom, aby té radosti bylo určité množství převyšující hodnotu původní negativity, dejme tomu tak dvojnásobek. Ale nepočítejte to, to opravdu není nutné. Věřte svému cítění, ono vám řekne, kdy je toho už dost.

Takže si to ještě pro jistotu shrňme: Duch mluví, ego se raduje. Stavíme tedy naprosto opačnou situaci, než jaká byla nahrána do podvědomí původně. Tedy ve chvíli, kdy se děťátko v děloze matky vyvíjelo, kdy duch mlčel a tvářil se nezúčastněně a radost z přípravy k žití na tomto světě úplně absentovala. Dítě leželo v děloze strnulé strachem negativity pod dojmem nedostatku lásky a pozornosti, kterou k pozitivnímu vývoji potřebuje.

Minulost ovšem neexistuje, jak je známo. Zůstává jen starý záznam. A starý záznam může být přehrán a přemazán záznamem novým. Samozřejmě v podvědomí ega, onoho všeho se bojícího zvířátka v nás. A podaří se to jen a jen proto, že konečně ego milující a ego přijímající duch ho přesvědčí o tom, že stará pravda, negativní pravda, už není pravdou, že skutečnou pravdou je ta pravda vysoce radostná a pozitivní. Tomu, komu věříme, že nás má rád, uvěříme i proto, že mu rádi věřit chceme.  

A to léčí. Víra tvá tě uzdraví, říkal Kristus. A prosím, zapomeňte na vše, co jste kdy přijali do svého nitra od té tlupy pomýlenců se sídlem ve Vatikánu i na nesmysly channelingované vám falešnými proroky.

Jen tak se můžete uzdravit a navíc spasit sami sebe. Nečekáte náhodou na to, až vás spasí oni, ti purpurově-šarlatoví, že ne? Možná věříte tomu, že vás spasí skupina lidí kolem některých internetových médií, které se intenzívně snaží vám to nabízet, aniž byste se při práci na sobě zapotili. Ti první  na to měli dva tisíce let a nula od nuly pošla. Kde nic, tu nic. A u těch druhých už nemáte dva tisíce let, abyste se přesvědčili, že i tam nula od nuly pochází.

JAK JE TO JEDNODUCHÉ, KDYŽ SE TO UMÍ!

Vážení oponenti, myslete si, co chcete, je to vaše právo. Klidně považujte tohle vše za šílenost a výplod chorého ducha. Ale až poté, když si dáte šanci pohlédnout do klidných, šťastných a veselých očí bývalých adeptů na doživotní péči psychologických a psychiatrických ordinací, kterým se změnil život a začali, či právě začínají, znovu žít. Pak snad pochopíte i to, že choří duchem možná jste vy…

Absolvováním této lekce v prenatálu „čtyři a půl“ není léčba samozřejmě ještě dokončena. Obdobně se postupuje podle přesných pravidel i s ponořením se do dalších bodů života ega v průběhu těhotenství matky. A to v pátém, šestém, sedmém, osmém a devátém měsíci prenatálu. Další podrobnosti tohoto postupu nepovažuji za nutné zde rozebírat, skutečně po sjednocení sebe sama toužící člověk je schopen na ně přijít již na základě sděleného sám. Když ne, poradím.

Výsledek se dostavuje prakticky okamžitě a samotné zvládnutí lekce asi tak trvá tak tři týdny. Při absolvování terapie se v konkrétních /dříve obtížných/ životních situacích cítíte nádherně uvolněně a určitě si to rádi užijete. A navíc, pokud vás nenechá preventivně zavřít do cvokhausu pro nedovolené uzdravování, pomůžete svému psychiatru stát se slavným zvýšením procenta vyřešených případů. Budiž mu to přáno.

Podotýkám, že metoda je jednoduchá a velmi všestranná. Máte panickou hrůzu z výšek či z vody? Panickou hrůzu z čehokoliv? Sem s ní! Naučte se mít ráda, mějte se ráda a váš duch zbaví podle mého návodu své milované ego i toho celý dosavadní život žitého panického strachu z čehokoliv. Opět je nutno dodržet jen pár jednoduchých pokynů a výsledek se dostaví. A ne do roka a do dne! Okamžitě! Do týdne

Byli jste v dětství sexuálně zneužíváni a či znásilněni a váš psychiatr hovoří o celoživotním traumatu? Pojďte se prostě ve spolupráci duch, ego a součtová duše, tedy vy sami v sobě, vrátit pod mým vedením do toho okamžiku a v souladu s předloženými pravidly se intenzívně několikráte zaradovat z toho, že se to „zlé“ nestalo.

Prostě si povíte pohádku o tom, jak třeba včas dorazil hypotetický hrdinný a dosud nezkorumpovaný /znáte-li nějakého/ příslušník Policie a místo toho, aby /jak bývá zvykem/ otočil hlavu na druhou stranu, zatkne onoho pána ještě dříve, než ke znásilnění dojde.

A budete se divit, co se ve vás děje a jak rychle vaše deprese odkráčí. Z životní můry – manželského sexu – se pro vás opět stane příjemný akt lásky k partnerovi.

Jen hady pavouky spolu dělat nebudeme. Tyhle strachy jsou pozůstatky mezidruhových kontaktů s určitými mimozemskými skupinami, se kterými se brzy opět můžete setkat a pak své instinkty ohledně nich ještě můžete potřebovat.

Dříve v textu jsem se zmínil o tom, že stabilizace psychiky té ženy, jejíž graf strachu z nepřijetí jsme si zde rozborovali, vyžaduje navíc instalovat dokonalou ochranu proti energetickým útoků lidských vampýrů. Návod je jednoduchý a ostatně je již z osmdesáti procent uveden v některém textu seriálu Dvě cesty.

Vrátím se k němu možná příště a informace si doplníme…

Dovolte mi ještě pár poznámek

Seznámil jsem vás s principem. Pokud byste chtěli konkrétní návod, chtělo by to dalších třicet stran. Musel bych vás například seznámit s řadou dalších podrobností, které jsou součástí mé zkušenosti, abyste byli připraveni na možné drobné odchylky od normy v souvislosti s vaším individuálním nastavením.

Přes svůj slib o zpracování „manuálu“ si uvědomuji, že tohle asi nedokážu. Už proto ne, že píšu srdcem a vy, kteří potřebujete řešit své problémy, nasloucháte zatím stále ještě svojí myslí. Takže v podstatě vnímáte to, co vám tady píšu, velmi nepřesně a zkresleně.

Děsí mne, že podrobným popisem toho, co byste měli znát, mohu u řady z vás způsobit nesprávnou manipulaci s představenými energiemi a přispět tak k vašemu přesvědčení odmítnout to jediné, co vám při správné interpretaci může pomoci.

Mám jedinou radu pro ty, kteří chtějí a zatím jim to nejde podle jejich představ. Pište, volejte, můj čas je vaším časem a jsem připraven vás vést k cíli.

 -pokračování-


Další informace: