Rozhovory s ragauianem — poselství o tom, jak se ona biblická šelma staví člověku do cesty

Dovolil jsem si pro vás znovu po letech svým zrakem projet texty uveřejněné zde již dříve v rubrice Rozhovory s ragauianem. Učinil jsem tak po řadě dotazů z vašich řad po tom, jak chápat četné sny, jakási vnuknutí či intuitivní dojmy týkající se vlastní budoucnosti, které se vám spouštějí po absolvování lekcí rekonstrukce vaší psychiky pod mým vedením. Místy jsem texty doplnil o nově se vynořující vzpomínky a také o nové poznatky. získané za léta od původního zveřejnění. Jsem přesvědčen, že znovu zveřejnění těchto již tak trochu pozapomenutých textů na předních místech mého webu umožní řadě z vás zasvěcený pohled do určitých souvislostí dění ve vašich životech po oné velké životní proměně, kterou jste nedávno či dříve prožili. Ponechal jsem textům původní formu odpovědí na otázky mé tehdejší spolupracovnice, byť jsem si vědom, že v této podobě je autenticita původních záznamu diskutabilní. Čtěte prosím:


Vraťme se prosím ještě k poselství, které jsi dostal na počátku devadesátých let. bylo to channelingem prostřednictvím onoho mága, se kterým jsi spolupracoval, už jsi se o tom krátce zmínil. Zajímalo by mně, o čem bylo, jaký význam to vše pro tebe mělo či má, odkud vlastně přišlo a jestli můžeš, naznač aspoň, oč v něm běželo či stále běží! Potvrzuje ono poselství či případně vyvrací běžně dnes očekávané děje v budoucnosti Země?

O tom, jak jsem text onoho poselství získal, jsem se dříve již zmínil. Celé poselství je proniknuto podobenstvími a výrazy známými z biblických textů. I samotné vyznění toho textu je těm biblickým velmi blízké.

Zdá se, že způsob vyjadřování těch shora, kteří kdysi předávali své poselství prorokům v dobách před Kristem a předávají je i dnes, se za ony tisíce let nijak zvlášť nezměnil.

Jsem trochu na rozpacích z toho, co po mně chceš. Samotné poselství má ryze osobní charakter a zdá se, že podobně jako onen zmíněný případ se srdcem, jež poté skutečně tlouklo v bílém kameni, je šito přesně k označení toho, co se pravděpodobně již stalo či jednou stane skutečností mého života.

Něco z toho už se stalo, ale mnohé z toho, co poselství předvídá, je s určitostí ještě přede mnou. Je to právě osobní charakter poselství, který mi brání blíže o něm informovat širší okolí.

Jen ti mohu říci, že z toho, s čím se v budoucnu pravděpodobně nutně setkám, nejsem nijak zvlášť na větvi, protože tuším, že to nebude pro to lidské ve mně moc příjemné.

Je pravdou, že moje osobní linie poselství se zde možná určitým způsobem prolíná s linií dějů na této zemi a v jejím dimenzionálním okolí. Postavím-li znění onoho poselství do souvislosti s informacemi zveřejněnými zde v rubrice Nekonečný příběh, jisté souvislosti jsou zde zřejmé.

Co je možno považovat za klíčové a skutečně signifikantní pro můj život, je ono předpovězené osobní střetnutí se šelmou, která podle poselství trhá Zemi a planety na kusy,

Samozřejmě se tu nabízí spojitost střetnutí s onou biblickou šelmou z Apokalypsy. Tohle se do jisté míry již vyplnilo. Na své cestě životem jsem narazil na rozsáhlé clony iluzí a klamu vložené do mého mikrokosmu výchovou a dalšími informačními toky této společnosti odchované k jejímu obrazu římsko-katolickou církví, která je v samotných starých textech zřetelně identifikována jako první dravá šelma z Janova Zjevení »

Nyní se tento můj boj se šelmou římsko-katolické církve a jejich odnoží realizuje v mé pomoci vám, kteří v sobě cítíte potřebu zbavit se těchže iluzí a informačních omezení a hledáte pomoc v rámci své životní krize nebo snahy o skutečný duchovní vzestup.

Tento boj, jak je dnes již na základě mých zkušeností zcela jisté, vede k odhození pout, kterými bylo lidstvo za celá tisíciletí proti své vůli spoutáno a zahnáno do houfu ustrašeného stáda ovcí pasených dravými vlky v rouchu pastýřů v šarlatových sutanách duchovních vůdců křesťanství.

Co je nutno k dosažení úplné vlastní člověčí svobody a vítězství nad onou šelmou tady nutno udělat, k tomu směřuje další citát z poselství o tom, že je nutno, abych „vytvořil nádobu a ovládl stavidla, které zachytí lásku, již dále nepotřebnou pro další vývoj vesmíru“.

Kdo dokáže proniknout svým srdcem do tajů „biblické“ češtiny, jistě si utvoří svůj obraz sám, co je myšleno onou nádobou, stavidly a k čemu asi ta nádoba může či má sloužit. Kdo tohle nedokáže, stejně by nerozuměl tomu, oč tu jde.

Tolik tedy k onomu poselství z toho, co je zveřejnit možno. Osobně bych rád věřil tomu, že se stane skutečností to, co je obsaženo v poslední větě poselství, která zní: „těš se na cestu slávy, která nemá konce“.

Pokud se nemýlím, pak pravděpodobně skutečný smysl toho, co jsem na sobě v minulých dvaceti letech prožil a poznal a co vám dnes zde i jinde v ucelené podobě nabízím, představuje svým způsobem pro mne i pro vás tak vysokou hodnotu, že ji z dnešního lidského pohledu snad ani neumíme ocenit.

Můj osud je mým osudem a já se s ním určitě vyrovnám. Ale bude skvělé, když si přesto vtiskne každý člověk této země, který tuto informaci unese, že je nesmrtelnou duchovní bytostí, která velmi dobře chápe a s pokorou přijímá, že jeho dnešní fyzické tělo je smrtelné a je jen jedním z mnoha, které mu bylo dáno užívat.

To proto, že v rámci událostí, které přijdou, se mnohým z nás nemusí nutně splnit přání zůstat trvale v kontaktu s tím fyzickým tělem, které právě nosí, až do jeho smrti sešlosti stářím.

A myslím, že je lépe ztratit v této konkrétní inkarnaci své tělo, než zaprodat pro inkarnace příští svou duši. Zájemců o příležitostnou koupi našich duší je kolem velmi, velmi mnoho.

A ještě skvělejší bude, když každý, kdo může, bude v příštím období věnovat intenzívní pozornost  vnitřní změně, kterou sám upraví svůj vlastní mikrokosmos tak, aby v dějích, které tuto zemi a lidstvo na ní v období transformace čekají, obstál a zůstal v situacích, které přijdou, na správné straně barikády.

Konkrétní děje, které jsou očekávány, získávají již v mém vědomí určité kontury, přece jen však dosud nejsou natolik úplné, abych vzal vážně možnost jejich zveřejnění. Nepochybuji, že doba, kdy jejich kompletace pokročí natolik, že to bude možné, není daleko.

Odpověď na tvou otázku tedy zní: ano, nebude to nic, co by nás mělo globálně naplňovat radostí. Rozhodně bychom se ale neměli vzdávat iniciativy práce ve vlastním mikrokosmu. Protože tam je pro každého z nás ukryta možnost  si s nastávajícími ději poradit se ctí a bez ztráty kytičky. V rámci tohoto i svých mnoha životů.

Jakou roli hrála v tvém životě magie ? Ona samotná nemá mezi lidmi příliš dobrou pověst. Můžeš nám k tomu něco říci ? Je třeba se jí bát nebo nám může pomoci ?

Magie. Bylo o ní napsáno mnohé a je opředena mnoha pověstmi a mýty. Možná oprávněně, možná neoprávněně. Jak jsem ji měl možnost poznat či jak ji znám, je prostou vědou o schopnosti tvořit či jinak manipulovat energiemi všech vibračních rovin.

Dnešní doba magií přímo oplývá. Magií je totiž v podstatě schopnost realizace každé myšlenky i zde v naší realitě. Vyrobit raketoplán či auto představuje akt vysoké magie, při kterém se postupně splétá a naplňuje mnoho myšlenkových představ do konkrétního výrobku.

Klasická magie se ovšem týká schopnosti tvořit slovem či myšlenkou v realitách vyšších vibrací. Ne nadarmo se říká, že Bůh tvořil slovem a člověk je stvořen k obrazu božímu. Protože i člověk dokáže tvořit slovem či myšlenkou.

Ovšem k tomu, aby výtvor slova či myšlenky daného člověka měly sílu vtisknout jemným energiím astrálních či duchovních světů určitou stabilní formu schopnou případné realizace na dané rovině bytí, musí myšlení daného jedince splňovat určitá kriteria.

Myšlení člověka musí mít něco, co by se dalo snad nejlépe nazvat určitým druhem magické síly. Ten je buď dán člověku jako produkt jeho vývoje v předchozích inkarnacích nebo ho získává magickým vývinem v inkarnaci této.

Ovšem i neškolený myslící člověk je svým způsobem mág a svojí myšlenkou dnes a denně tvoří v jemných strukturách vibračních světů oživené a do jisté míry inteligentní útvary z oceánů živlových energií, které pak naplněny jeho silou mysli směřují své úsilí ke splnění  myšlenkového záměru, který je stvořil.

Jen skutečná kvalita záměru, který vyvolal v činnost impuls magické síly, je určující pro to, zda je v daném konkrétním aktu možno vnímat akt černé či bílé magie. Člověk je magicky činný zejména ve chvílích, kdy jeho energie tvůrčí mysli se propojí spolu s obvykle nespolupracující energií srdce ve výjimečně silný impuls zaměřený k danému cíli.

Zcela logicky pak u běžného člověka jsou akty magie nejběžnější při silných hnutích mysli provázených intenzívním výlevem citů. Jde proto převážně o případy, kdy člověk prožívá okamžiky štěstí a lásky, nebo naopak okamžiky nelásky a nenávisti.

Všimněme si raději případů, kdy se člověk třeba i nevědomky může dopustit aktu černé magie. Myslím, že vědění o těchto věcech by mělo být co nejvíce rozšířeno, protože se traduje, že právě zneužívání černé magie je nejvíce karmické. Co bych neměla dělat, nechci-li nevědomě vykonávat akt černé magie ?

V zásadě jedinou skutečnou obranou proti možné tvorbě živlových útvarů tmavého typu různých odstínů je pozitivní myšlení a žití láskou v průběhu každičké okamžiku všedního dne.

Proto se aktu černé magie s nejvyšší pravděpodobností nikdy nedopustí člověk, který se naučil skutečně milovat sám sebe a pozvedl nastavení svých energií lásky z vibrací lidské lásky podmíněné na vibrace lásky běžně označované jako Kristova láska bezpodmínečná.

O tom, že žití nepodmíněnou láskou není mýtem, ale skutečným výsledkem určitého postupu rekonstrukce vlastního nitra člověka, by vám kromě mne mohli vyprávět mnozí z těch, kteří prošli mojí poradnou.

Dlouhodobým negativním myšlením se člověk dopouští mnohonásobně opakovaných aktů násilí na sobě, svých blízkých a dalších lidech kolem sebe i na makrokosmu jako celku. Je to právě celková kapacita negativity myšlení oněch dnes už sedmi miliard lidí na této planetě, která vytváří makrokosmický rámec toho, čím zde žijeme.

Pokud jde o konkrétního jedince obvykle postrádajícího pozitivní myšlení, je pro něj před přílišným zneužíváním vlastních magických sil spásou obvyklá nefunkční spolupráce jeho mysli a srdce v nutně nezušlechtěném stavu a neschopnost koncentrace na jedinou myšlenku v krátkém i delším časovém období.

Zejména roztříštěností myšlenek a neschopností jejich tok byť na okamžik zastavit a zvládat, kterou trpí dnes naprostá většina lidí, jsou nutně vznikající negativní živlové útvary z myšlení těchto lidí vybaveny pouze nepatrnou silou a obvykle nemají dlouhého trvání.

Takže pokud mohu říci svůj názor těm, kdo ho chtějí slyšet, nezajímejte se o magii nikdy dříve, než zušlechtíte vlastní vnitřní energie natolik, abyste dokázali kdykoli ustát s klidem a láskou v mysli i srdci jakýkoliv útok jiného člověka či bytosti jiných vibračních rovin ve svém okolí.

Protože každá vaše konkrétní negativní reakce podle vaší skutečné magické síly škodí především vám.

Paradoxní ovšem je, že při zvládnutí tohoto optimálního stavu své mysli přestanete mít o klasickou magii zájem. Protože klasická magie je vždy jen věcí více či méně zušlechtěného ega, které manipuluje se silami vlastního ducha.

Proto je nejvyšším stadiem magické práce skutečného mága tzv. theurgie. Tedy okamžik, kdy mág učiní své ego magicky tichým a svou mysl propojenu se srdcem naplněným láskou pouze zprůchodní pro vibrace božské lásky zde na Zemi.

Nemáš pro nás nějakou příhodu z práce s magií? Ve svých rozhovorech s tebou jsem jich zaslechla spoustu. Zveřejníš zde něco zajímavého?

Proč ne ? Třeba tenhle příběh je jedním z nejkrásnějších z mého magického období a já na něj velmi rád vzpomínám. Myslím si, že tě bude zajímat.

Kdysi jsem se docela vážně zabýval klasickou magií a v rámci těchto aktivit i tvorbou tzv. živlových bytostí. Elementálové, elementárové, však to znáš.

Jednou jsem se pokusil o něco opravdu mimořádného. Cítil jsem se tehdy hodně sám a ženy v mém přímém fyzickém okolí mně pěkně štvaly. V dostupné literatuře byly náznaky, že něco takového možné je. Proč to tedy nezkusit ?

Tak jsem se rozhodl, že si jednu nádhernou ženu stvořím jen pro sebe. Takovou tu ideální, manýry těch pozemských žen nezkaženou. Takovou, co chlapa miluje jen proto, že je a do života mu moc nekecá.

Proběhl klasický rituál, pět paprsků živlů země, vody, vzduchu a ohně a jednoho tajného zdroje se slilo do připravené formy a stalo se. Nebyl jsem v magii žádné béčko, ale mé přesvědčení o tom, že jí snad dokážu dát i pozemské tělo, se ukázalo jako liché. Tisíciletí pádu do hmoty vykonala své.

Objevila jen v jedné z vyšších realit. Dal jsem jí postavu dvaadvacetileté bohyně, nádherně modré oči a plavé vlasy. Parametry v přes boky, pas a prsa raději utajím. Byla prostě šita mně přímo na tělo.

Představa dívky těchto parametrů mne provázela vytrvale sny mého mládí. Tak dlouho jsem čekal, až se objeví, až jsem si ji nakonec musel stvořit sám.

Její oči koukaly na mne zamilovaně. Vůči bytosti, kterou mág stvoří, má vlastně pozici stvořitele a pouze pozemští lidé ve své slepotě svého Stvořitele zapomínají milovat. Byl jsem pro každý případ na setkání s ní připraven a nádherná růže trůnila ve váze z lahve od piva.

Ale samozřejmě jsem v šoku z toho, že se to povedlo i z toho, jak nádherně ta víla vypadá, na růži zapomněl. Prvních pár dotazů, které jsem na ni vychrlil, mi zodpověděla a já už nevěděl, nač bych se ještě zeptal.  Byla to tréma před krásnou ženou ?  Možná, kdo ví ?

Prostě jsem momentálně nevěděl, kudy kam. A tak jsem na ni šel od lesa: krásná vílo, hele, já už musím jít ven něco zařídit, díky, večer si tě zase zavolám a pokecáme.

Ona nasadila na své sladké rty kouzelný úsměv a říká: a co ta růže, ta je pro mne ?  Mohu si ji vzít ?  Já sklerotik !  Samozřejmě, říkám potěšen vlastní dokonalostí, že mne napadlo tu růži koupit. Je pro tebe, moje vílo !

No, mohu ti říct, že už tehdy jsem nebyl ve věcech jiných realit žádný zajíc. Ale netušil jsem, co se stane. Přistoupila ve svém jemném těle k oné růži a něžně z ní vyňala její astrální tělo. Usmála se a zmizela i s ním.

Astrální tělo je vše, čím kromě hrubé hmoty růže disponuje a co ji oživuje. Takže jsem vzápětí udiveně hleděl na před okamžikem nádherný veliký čerstvý mnoholistý květ, který během jediné vteřiny zvadl, sklopil hlavičku směrem dolů a byl na vyhození.

Tento příběh měl a věřím, že ještě bude mít i pokračování. Osobně věřím, že jako připomínka možného prolínání dějů v různých realitách měl být vyučován ve školních škamnách dneška.  Kdyby tenhle stát nějaké podobné měl.