yuriearth_iss_3032

Stvořitel, Satan a studijní program lidské duše v hmotných světech aneb Poznejte sami-sebe 1

Jsme všichni cestujícími na palubě planety Země, největší terestrické planety ve sluneční soustavě a jediném planetárním tělese, na němž je podle současných „vědeckých“ poznatků potvrzen život. Obvod oběžné dráhy 6,283 AU, perihel 0983 AU, afel 1,016 AU, výstřednost 0,0167, oběžná doba 365,25 dne, počet přirozených satelitů jeden.

Letíme spolu se Zemí průměrnou orbitální rychlostí 29,783 km ve více vibračních vrstvách Univerza a planeta slouží momentálně jako skautský tábor s obrovskou kapacitou pro výcvik cca sedmi miliard duší pomocí principu duality dobra a zla.

Tento skautský tábor, podobně jako každý organizovaný systém, má nutně určitý provozní řád /manuál/, kterým se řídí. Provozní řád obecně stanoví pravidla a povinnosti provozovatele i těch, kteří služeb onoho organizovaného útvaru využívají. Pokud obě strany onen řád respektují, vše obvykle běží jak po másle, aby byl zajištěn požadovaný výstupní produkt.

V našem případě je provozovatelem skautského tábora konsorcium Stvořitel-Satan, každý se svými spolupracovníky světlé a tmavé barvy a uživatelem jsou duše /původní duály/ lidských bytostí hledající cestu zpět k ideálu dávné Jednoty na světelné straně Stromu života. Žádoucím výstupním produktem tohoto organizovaného systému je recyklace nevyvážené /z původní rovnováhy v Jednotě vypadlé/ podstaty lidské duše. To se děje v řadě opakovaných inkarnací » do konečného stavu, kdy obě části duše najdou nově rovnováhu v hladině vibrací nejnižšího duchovna /tzv. znovuzrození v duchu/.

Lidská duše vypadla z Jednoty

Povězme si teď o osudech běžné lidské duše /tzv. pravých lidí, jimž je tato planeta určena k vývoji/. Lidská duše se kdysi na cestě za poznáním rozdvojila /vypadla z původní Jednoty/ a jedna z jejích částí se z vlastního rozhodnutí dobrovolně ponořila od hlubin vibrací hmotných světů. Vezmeme-li v úvahu, že původní duše před rozpadem na dvě samostatné poloviny představovala dokonalé duální spojení ženské a mužské energie v harmonické rovnováze, pak se  nabízí otázka, která část opustila tu druhou, aby mohla jít za poznáním /vydala se dobrovolně do hájemství Satana spolu s ním tvořit hmotné světy/.

Možná vás znalé lidských povah vůbec nepřekvapí, že příčinou rozchodu z původní dokonalé Jednoty se stala ženská energie. Byla to její zvědavost, nezvládnutá touha „nevědět, co chtít a přitom nedat pokoj, dokud to „nedostane“, její vášně a chtění toho a tam onoho, která ji přivedla k pokusům o experimentování v hmotných světech. Mužské energie z původního duálu zůstaly věrny nejnižším vibracím duchovních světů a setrvaly v něm.

Ženská polovina duše /duálu/ poté absolvovala anabázi ponoření se do všech původních pozemských říší /minerální, rostlinné i zvířecí/ a po eonech věků, po zrození se v pozemsky nejvyšší říši jako „živočišný“ nebo /chcete-li/ „zvířecí“ člověk, vyslala volání o pomoc směrem vzhůru. To volání letělo z nejvyššího patra pozemského světa skrze svět jemnohmotný až do nejnižšího patra světa duchovního. Tam, kde po dobu jejího bloudění dole chrápal ve stavu jakési strnulosti její mužský partner, nemaje co na práci.

Tři vědomí v člověku

K realizaci jejich opětovného vzájemného spojení bylo třeba vytvořit odpovídající podmínky. Na Stvořitelovu objednávku byla specialisty mimozemských civilizací stvořena multidimenzionální schrána lidského těla člověka páté rasy. Od chvíle první inkarnace bytosti člověka páté rasy je pravdou mimo jakoukoliv diskusi, že člověk jako takový má nejméně tři energetická těla a tudíž i tři vědomí rozdílných vibrací. Rozhodně není jednolitou bytostí, jak se jeví naprosté většině těch, kteří lidmi jsou.

Tím prvním je ve vibrační rovině hmoty fyzické tělo se svým vědomím ega /ženské energie v člověku/. Je místně situováno do oblasti solar plexu. Na vnitřní rovině lidské bytosti se jeví i chová jako naprosto samostatná bytost orientovaná na Satanův nízkovibrační program hmotných světů, který si nazvěme programem „sobectví a oddělenosti“.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; spodní čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – láska ze dvou činí jedno.

Ego je odchováno prostředím přírody tohoto světa podle zásady „sežer, nebo budeš sežrán“. Společná schrána lidského těla je trvale ponořena do hájemství Satanova vlivu v hmotných a astrálních světech, kde je ego /žena v nás/ doma. To jej staví zejména na počátku proudu inkarnací do velmi silné pozice vůči partnerskému duchu.

Ego a jeho program „sobectví a oddělenost“
na vnitřní rovině lidské bytosti představuje na žebříčku hodnot z hlediska lidské duše „zlo“.

Tím druhým v nejnižší vibrační rovině duchovního světa je velmi jemné /fyzickému zraku neviditelné/ duchovní tělo se svým vědomím ducha /mužské energie v nás/. Je čistou energií a je tvořeno čistým Světlem v lidské auře. Místně se jeho vědomí projevuje jako situováno do oblasti lidského srdce a to do jeho sedmé nejjemnější dimenze.

Můžeme si ho představit jako stále zářící polovinu oné původní zářivé Jiskřičky světla, kterou byl duál ženských a mužských energií před pádem jedné své poloviny do nízkých vibrací. Jeví se a na vnitřní rovině lidské bytosti se chová rovněž jako naprosto samostatná bytost orientovaná na program duchovních světů.

Tento program duchovních světů je řízen Stvořitelem a nazvěme si ho „láska a sjednocení“. V období prvních inkarnací ve sféře Satanova vlivu tato skutečnost ducha staví po spojení s egem do role outsidera.

Duch a jeho program „láska a sjednocení“ na vnitřní rovině lidské bytosti představuje „dobro“.

Tím třetím do trojspolku tří vnitřních bytostí člověka jste vy osobně se svým vědomím člověka této Země zasazeným v jemnohmotných světech. Jste tedy součtovou lidskou duší /původním duálem v podmínkách pádu z Jednoty/ s vlastním vědomím umístěným v oblasti hlavy.

Vědomí ega k vám přichází na spojnici solar plexus − přední mozek, vědomí ducha pak na spojnici božská jiskra v srdci − zadní mozek. Ve vašem vědomí duše jsou obě samostatná vědomí původního duálu realizována spojením předního a zadního mozku pomocí mezimozku.

Vědomí obou samostatných bytostí ve vás se pokoušejí své naprosto rozdílné programy /Satanovo „sobectví a oddělenost“ a Stvořitelovu „lásku a sjednocení“/ v každém okamžiku vašeho života prosazovat do řídící energetické struktury vaší součtové duše.

Příklad: Někdo vás jako člověka fyzicky napadne… na tento akt násilí okamžitě reagují obě samostatná vědomí ve vás… vědomí ega vám okamžitě posílá do předního mozku svoji variantu řešení situace: Hele, ber klacek a nandej mu, co se do něj vejde… rovněž vědomí ducha reaguje okamžitě a posílá do vašeho zadního mozku pokyn: Odpusť mu to prosím… on prostě ještě nedorostl k poznání, že se lidi klackem mlátit nemají — a jste to vy osobně jako člověk /součtová duše/, který se prostřednictvím své svobodné vůle rozhoduje, kterému podnětu dá v daném případě průchod… 

Takže platí, že vy jako lidé v každém okamžiku cítíte, myslíte a chováte se podle toho, který z těchto dvou programů ve vaší společné součtové duši jste si právě vybrali.

Pokud ovšem o těch dvou v sobě nic nevíte a neovládáte proto ani jemnou magii řízení spolupráce obou programů v sobě, pokud proto také neznáte nutnost dokonalé energetické ochrany před negativními vlivy z okolí, jste ve svém vnitřním rozhodování o výběru programu chování zcela závislí na oněch vlivech okolí. Proto vám chytré knihy naznačují, že si svůj život neřídíte sami a jste závisláky na podnětech zvenčí. Nemůžete se pak divit tomu, že s vámi život jezdí mentálně a emocionálně jak na horské dráze – nahoru a dolů!

Pokud jste byli schopni v této chvíli dojít k poznání, že jste to právě vy, kdo máte v sobě vložen jak program Satana /ego, sobectví a oddělenost/, tak program Boha /duch, láska a sjednocení/ a že jen a jen na vás, kterému z oněch dvou programů v sobě dáte tady a teď přednost, blahopřeji vám.

Protože jste konečně vystoupili z iluze, ve které vás drží křesťanské církve tohoto světa. Iluze o tom, že Bůh, ten je na vysoko nebesích a vy jste to špatné tady dole na Zemi pod tím papírem. Tedy Satanův zplozenec. A že vás může spasit pro vaši vrozenou špatnost jen boží milost.

A blížíte se k pochopení toho, co jste už dávno znali a teď už neznáte. Byli jste po tisíciletí totiž úmyslně vedeni k tomu, aby jste zapomněli — že totiž podstatnou část na svém „spasení“ je vám dáno vykonat dnes a denně — osobně — správnými rozhodnutími při výběru z obou již zmíněných programů chování.

Vývoj lidské bytosti je postaven na postupném snižování podílu ega a zvyšování podílu ducha v duši, cílem je vyváženost

Rád bych do vás vložil alespoň náznak poznání, že vývoj lidské bytosti v mnoha inkarnacích na Zemi je postaven na postupném snižování podílu programu ega /zla/ a zvyšování podílu programu ducha /dobra/ v lidské duši. Tomuto vývoji je kladen odpor temnými bytostmi Satana /a nejen jimi, jak si později ukážeme. Vývoj je naopak podporován bytostmi Světla ze Stvořitelova týmu.

Duše nutně obsahuje části obou základních programů dobra i zla v rozsahu, který sami volíte svým vývojem v mnoha inkarnacích a té dnešní pak svojí vůlí.

Role Stvořitele a Satana

ragauian.cz1
Obr. 1: Role Stvořitele a Satana při organizaci hmotného světa a světů jemnohmotných

Po tomto krátkém vstupu do vnitřní konstrukce energetických poměrů lidské bytosti se vraťme k roli Stvořitele a Satana při organizaci hmotného světa a světů jemnohmotných. Na úvod si sdělme skutečnost, že náš vesmír je vesmírem vibračního rozsahu „m“ a je umístěn jako jedna z bublin mezi ostatními bublinami vesmírů téže kategorie.

Stvořitel přivádí pro náš vesmír oživující a vyživující sílu z vyššího /pro nás božského/ vesmíru „m+1“ do horní části nově vytvořené bubliny v původně prázdném prostoru. Tři paprsky tvůrčích energií /láska, čistota, spravedlnost/ prostupují od místa vstupu přilehlou horní část bubliny a jsou zdrojem tvůrčí energie jednak pro tvorbu Ducha svatého samotného, jednak pro pozdější tvorbu jím stvořených bytostí.

Pozn. redakce: Jako nezávislé potvrzení informace ragauiana o tvůrčích energiích, se prosím zamyslete nad následujícím starověkým artefaktem pocházejícím pravděpodobně z doby 2100 let před Kristem. Artefakt nám zanechali ti, kdož ještě věděli jak Univerzum funguje:

Bronze religious standard symbolizing the universe, used by Hittite priests; height: 34 cm; found at Alacahöyük; 2100-2000 BC; Product of Hattian art; Museum of Anatolian Civilizations, Ankara, Turkey.
Bronze religious standard symbolizing the universe, used by Hittite priests; height: 34 cm; found at Alacahöyük; 2100-2000 BC; Product of Hattian art; Museum of Anatolian Civilizations, Ankara, Turkey.

V této fázi se vesmír rozvíjí jako jednotný stejným směrem se Stvořitelem vsazeným a Duchem svatým realizovaným programem „láska a sjednocení“. Ovšem poměrně brzy po této počáteční fázi jednosměrného vývoje vesmíru dochází k určitému zlomu. Podle tradovaných informací z dávné minulosti  původně vibračně vysoká bytost, kterou si nazvěme třeba Satan, se  z nějakých /pravděpodobně/ malicherných důvodů nebo po tiché vzájemné dohodě postavila proti Stvořiteli. Já osobně se přikláním k variantě druhé.

V rámci našeho vesmíru „m“ ovšem měl Satan jedinou možnost jak dát najevo svůj odpor k božskému duchovnímu tvoření pod taktovkou Stvořitele — a to přechodem na opačný, dosud neobsazený konec této vesmírné bubliny. Pokud platí teze, že se chtěl v tvůrčí práci měřit se svým někdejším šéfem, musel tvořit v podmínkách velikého nedostatku světla a tepla a tedy nízkých vibrací /ocitl se v prostoru nejdále od vstupu božských vibrací tam, kde tyto hodnoty byly nejnižší/.

A nebyl na to ovšem sám, protože zlákal mnohé ke vzpouře proti Stvořiteli. Protože ale na temném konci vesmíru je láska /a energie vůbec/ nedostatkové zboží, vyvinul pro jím řízený hmotný vesmír svůj vlastní program „sobectví a oddělenost“. V oblasti jeho panování jedinec prostě o energii musí bojovat a udržet si ji proti výpadům z okolí… Satanova tvůrčí činnost pak pokračovala  rozšiřováním hmotného vesmíru zdola, naproti shora rozšiřujícímu se vesmíru duchovnímu.

Právě jeho činnost v těchto fázích rozvoje hmotných světů přilákala a uvěznila v sobě spoustu padlých duálních poloviček dříve v Jednotě žijících duálních bytostí.

V zatím třetí, dnešní, fázi vývoje našeho vesmíru „m“ platí, že duchovní i hmotné světy jsou naplno rozvinuty a jejich další rozvoj je zastaven. Duchovní svět je ve svém hraničním pásmu už příliš ochlazen a proto neschopen dalšího rozvoje. Hmotný svět je zase natolik vibračně již proteplen, že by se v dalším postupu začal vypařovat.

Místem společného bytí lidské multidimenzionální bytosti je prostor na povrchu hmotných světů /hmotné tělo/, pak prostor ve světech jemnohmotných /vývoj duše a její setrvání mimo životy/ a prostor nejnižší vibrační sféry světa duchovního /místo existence duchovního těla/. Přičemž hmota je samozřejmě vibračně nejníže a duch naopak nejvýše.

Další už znáte. K jednotlivým fázím a detailům takto jen hrubě naznačeného vývoje se dostaneme později. Zatím považuji za potřebné pokusit se vám předat klíčovou informaci týkající se směřování současného vývoje lidských bytostí a lidstva jako takového.

Dualita lidského bytí a dvě cesty — cesta hledání směrem ven je falešná

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Samotná existence duality v sobě zahrnuje i existenci dvou cest, po kterých je možno kráčet k cíli vašich inkarnací. Kristus o té první z nich říká, že je úzkou cestou, která k cíli /pozemských inkarnací člověka/ skutečně vede, ale kterou jdou jen nemnozí /a dnes už téměř nikdo/. O té druhé cestě se vyslovil v tom smyslu, že je široká, pohodlná a přestože po ní kráčí téměř všichni, ke skutečnému cíli nevede ani náhodou.

Bohužel Kristova slova platí pro lidskou bytost a lidstvo jako takové v plné míře i po dvou tisíci letech. I dnešní člověk jednoznačně preferuje směřování své vlastní pozornosti a napření vlastní vůle a síly k vytvoření podmínek pro svůj život a osobní vývoj ve vnějším světě, tedy směrem ven ze sebe.

Naprosto zapomíná a pravděpodobně ani netuší, že je mu k dispozici i druhá cesta ke směřování pozornosti, vůle a síly v podobě vytváření podmínek pro svůj osobní život a osobní vývoj ve vnitřním světě sebe sama.

Existují tedy dvě cesty směřující k cíli pozemských inkarnací. Cesta falešná, klamná, směrem ven ze sebe a cesta pravá do svého nitra.

Lidstvo dnes většinově kráčí po snadné široké cestě hledání všeho směrem ven ze sebe v okolním makrokosmu. Zapomíná ji uvést do rovnováhy s nejméně stejně důležitou /a z hlediska konečného cíle mnohem důležitější/ nutností kráčet po úzké cestě do svého nitra /mikrokosmu/. To má pro život nás všech dalekosáhlé negativní důsledky.

Sami si řídíte svůj život a děje se vám to, co si přitahujete svým citem a myšlenkou

Již jsem zmínil, že cesta hledání směrem ven ze sebe je falešná. Vám, kteří jste v esoterice už poměrně slušně vzděláni, snad bez dalšího přesvědčování mohu sdělit, že existuje prvotní sféra příčin a až druhotná je sféra uskutečněných následků.

Jistě znáte i tezi o tom, že si sami řídíte /i když obvykle nevědomě/ svůj život a bude se vám dít to, co si svým citem a myšlenkou v přítomnosti do budoucna připravíte.

Pokud můžete přijmout tento pohled na sebe sama a na to, co se vám děje v okolním světě — zvažte, zda tohle vše neznamená jednoduše to, že prvotní pro vaše prožívání v budoucnu je nastavení vašeho nitra v přítomnosti. Já vám z vlastní dlouholeté zkušenosti potvrzuji, že tomu tak je.

Pokud tedy nevíte, jaké signály do vašeho okolí v přítomném okamžiku vysílá vaše podvědomí /ale i nadvědomí/, v jakém poměru a jaké intenzitě, absolutně nemůžete tušit, jakou budoucnost si v této i v příštích inkarnacích plánujete.

Pak se vám ovšem děje jen to, co si sami v předstihu jako lidé a lidstvo připravujete. A pak je pozdě se divit a obviňovat jiné kolem sebe /život na Zemi, Satana či Boha/ z problémů způsobených svou vlastní nedokonalostí.

Prací na sobě ve vnějším světě jen hasíte požár, který již dávno plápolá ve vašem nitru. A je to práce nekonečná a můžete ji dělat ještě po dalších tisíc inkarnací bezvýsledně. Nehašený a neuhašený požár ve vašem nitru bude neustále propukat znovu i ve vnějším světě…

Zamyslete se proto prosím nad tím, zda je lépe požár hasit efektivně ihned tady a teď ve svém nitru nebo po dlouhá léta či dokonce dlouhé životy bojovat jen s jeho nepřímým stínovým obrazem ve vnějším světě. Zvažte, zda je lépe říznout a vyříznout rakovinou zasaženou tkáň vaší psychiky uvnitř nebo ji následně bolestivě ošetřovat chemoterapií a ozařováním zvenčí.

Abych ve své snaze otevřít vám zrak a nasměrovat ho správným směrem nezůstal sám, připomenu vám Kristova slova o tom, že vídáte třísku v oku jiných a nevídáte břevna v oku svém. Připomeňme si:

Tomáš 26
Ježíš řekl: Třísku v oku svého bratra vidíš, ale břevno ve svém oku nevidíš. Když odstraníš břevno ze svého oka, pak prohlédneš, abys odstranil třísku z oka svého bratra.

Tím vás chtěla tahle veliká postava lidských dějin upozornit na to, že si zvenčí přitahujete vagón toho hnoje, jehož kyblíček máte v sobě. Co vám dá více práce, vyklidit tu trošku hnoje ze sebe, nebo pohnout vagonem téhož ve vnějším světě?

Nemluvě o tom, že když se pustíte do likvidace toho vagonu, pouštíte se do práce hodné Sysifa. Vždy, když si budete myslet, že ho máte nahoře /ten vagón/, vyklouzne vám a můžete začít znovu. Bojujete totiž s iluzí, s neexistujícími fantomy, s větrnými mlýny.

Závěrem pro vás nemám, vážení přátelé, dobrou zprávu. Zejména pro ty z vás, kteří jste dosud nevěnovali a nevěnujete pozornost svému nitru a vztahovým problémům ego–duch v něm.

Fakt, že o těch dvou v sobě a nutnosti jejich uvedení do stavu harmonie vůbec nic nevíte, neznamená nic jiného než to, že pokud vůbec některou z těchto cest jdete, je to ta falešná cesta hledání směrem ven.

Protože jinak byste ty dva v sobě už dávno našli!

Po zprávě špatné by měla přijít zpráva dobrá. Snad v tomto případě výjimka pouze potvrzuje pravidlo. Protože mám pro vás druhou nedobrou novinu, pokud ji už nemáte z jiných zdrojů.

Onu falešnou linii práce na duchovním spasení směrem ven ze sebe /do makrokosmu/, kterou jste šli a pravděpodobně jdete dosud, vám otevřela, přivedla vás na ni a svou lží a klamem vás na ní drží v posledních dvou tisících letech římsko-katolická církev a její církve satelitní.

V této souvislosti mám k vám prosbu: V následujících textech bude věnován dostatek místa demaskování skutečné role křesťanských církví západního typu, jako přímé páky Satanovy pro působení na lidstvo » Tedy samozřejmě i na vás — a to bez ohledu na to, zda jste věřící či ateisté. Stačí skutečně otevřít oči, aneb „kdo hledá najde“, jak také pravil Kristus…

6 000 000 were expected to come to see Pope Francis saying Mass in Manila, the Philippine capital, 2015
6 000 000 were expected to come to see Pope Francis saying Mass in Manila, the Philippine capital, 2015

Pozn.: Ostatně, vsaďte na docela přízemní lidskou logiku… je možno považovat dvě miliardy /v církevní dogmata slepě věřících křesťanů/ za ty, kteří kráčejí po úzké cestě ve smyslu Kristova výroku? …tak širokou cestu, jaká je ta jejich, to si ani neumíte představit… to není cesta, to je dálnice… široká dálnice!

Papež při modloslužbě ve Fatimě
Papež při modloslužbě ve Fatimě

Veden snahou osvětlit věci pro váš život /nejen vezdejší/ důležité, budu nucen špínu, zákeřnost a sprostotu církevní manipulace tvrdě a nekompromisně nazývat pravými jmény.

Vám, kteří budete mít nutkání mne obviňovat z nelásky k církvi a věřícím, ujišťuji, že budete nevědomky pouze hledat zdůvodnění potřeby svého ega odmítnout to, co vám předkládám.

A chci vám připomenout /pokud vám to není známo/, že láska není bezbřehá /jako ta církví propagovaná s nastavováním druhé tváře/, ale láska musí být také vždy čistá a spravedlivá.

A tuto lásku k církvi i jejím představitelům, dokonale suplujícím roli Satana v našem světě, bezpochyby nepostrádám.

Přeji vám klid a pohodu do příštích dní.

Biblická "modlářská ohavnost" je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires
Biblická „modlářská ohavnost“ je již mezi námi. Sbohem a šáteček. | A figure depicting Pope Francis, made by sculptor Fernando Pugliese, is seen in Buenos Aires

Tento článek je součástí série Dualita lidského bytí »

18 komentářů u „Stvořitel, Satan a studijní program lidské duše v hmotných světech aneb Poznejte sami-sebe 1“

 1. Zdravíčko, jen něco malého co se ve mě hnulo při přečtení, že nás církev někde drží. V hloubce vytanulo- jen Ty se někde můžeš držet. Vnímám to tak, že při změně morfického pole bytosti může dojít k přesunu přes repulsní zónu do dalšího výukového programu. Nekonečný vývoj? Vždyť galaxie je naše třída. Jo jo jak říká náš papoušek „piškotek jo jo papat“.
  Přeji příjemnou pohodu dne.
  Vít Veselík

  1. jistěže se držíme my sami… nechali jsme se církví znehybnit a nic na tom nemění, že sami sebe nebereme jako věřící… nesprávné postoje k sobě a k životu jsme přijali již jako mimina s mateřským mlékem a jsme jimi doslova otráveni… pokud myslíte změnou morfického pole bytosti totéž co já „rekonstrukcí lidské psychiky“ /tedy prací s vnitřními energiemi ve vlastním nitru/, pak skutečně můžeme přejít /konečně/ přes repulsní zónu /ať tím myslíte cokoli/ někam jinam, kde se zúčastníme o řád vyššího výukového programu…

 2. Protoze nemohu psat na Matrix2001. cz chci podekovat aspon tady.
  Opravdu dekuji za psani, tesim se na pokracovani a urcite nejsem sama.
  Je to skvele napsane.

 3. S tímto podčlánkem úplně jistě ensouhlasím, rpotože veškeré vědění v astrálníchvědách je podčást „čarodějnictví“ či hledání vlasního „Božského“ Já.
  Je to spíše spekulace než jasný fakt a všechny tyto poznatky mohli být lidem podstrčeny jako vliv démonů (v přesvědčení, že je to dobré a správné). Čili obecně Boha známe a zároveň neznáme ani nemůžeme plně znát. A ani to není naším cílem poznávat jeho existenční Bytí v prostoru a čase. Věřím, že jednou vyvolení po Druhém příchodu se dozvědí postupně více poznání, ale už s čistotou srdce i duše (hřích bude definitivně zničen).

  1. ani já s vaším názorem nesouhlasím… a to proto, že veškeré „vědění“ v církevních dogmatech je součástí velikého podvodu na vás osobně a na všech věřících… každé dogma je spíše spekulace než jasný fakt a všechna tato dogmata a Kristovo učení vůbec může být (a také je) církví překrouceno a podstrčeno vám démony… a mimochodem je to předpovězeno v Janově zjevení…

   http://www.ragauian.cz/dve-selmy-vladnou-zemi-1/

   rozumíte mi?…

   vy máte víru v křesťanského Boha… to je chvályhodné… ateisti nemají víru v křesťanského Boha, protože jim k ničemu nebyla… ale jsou taky věřící… věří v nic a tudíž vlastně věří v ho… … vaše víra jako jejich víra… obojí je k ničemu… já vám nabízím vhled do poznání… nechci, abyste mi vy nebo někdo jiný věřil… pokud něco chci, tak dát vám a jiným prostor k zamyšlení nad tím, čemu věříte…

   církev je tu dva tisíce let a Satana dosud nepřemohla… proč asi?… nevyhovuje náhodou těm vašim představeným v církvi se Satanem bojovat rok za rokem, století za stoletím a přitom od vás věřících pobírat desátky z vašich daní?… proč by ne, jsou to taky jenom lidé, na zástupce boží si jenom hrají… vyhovuje jim se nijak zvlášť neudřít /až na otlaky na kolenou/, občas znásilnit pár chlapečků, ututlat to, odpustit i to navzájem při zpovědi… to naše stádečko nám přece tolik věří…

   nemusíte se mnou souhlasit… najděte si jiný web,který vám vyhovuje…

  2. Já bych rád dodal, že čekáním s rukama v klíně se ničeho nedočkáte… a slepou vírou už vůbec ne. To se lidem jen církve snaží nakecat a udržet je tak v pasivitě. Kristus sám to říká dost jasně:

   31 Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. 32 Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ (Jan 8:31-32)

   Myslím že je tu dost jasně řečeno „Když zůstanete v mém slově –> Poznáte pravdu“!!

   Samozřejmě, je třeba studovat jeho učení v podobě před cézaropapežskou cenzurou. Proto je tu tento web, aby vám tu možnost dal, tu možnost, kterou před vámi církev skryla my vám teď po 2000 letech znovu nabízíme. Nabízíme vám na výběr, použijte svou svobodnou vůli danou Stvořitelem… my se na rozdíl od církve chováme férově.

   Ono to původní Kristovo slovo nabádá k tomu abyste hledali na úzké cestě, dovnitř sama-sebe — aneb „poznejte sama sebe a poznáte všechno“… i toho Boha. V tom smyslu je třeba odmítnout tezi o nepoznatelnosti Boha, která byla podvodně implantována církví — právě proto aby vedla ovečky k pasivitě!

 4. Mě se to líbí,diskutovat,polemizovat-alespoň si ujasním svoje myšlenky,názory a vědomosti.A ZAČNU JINAK PŘEMÝŠLET.Díky.

  1. ano, je třeba opustit vyjeté koleje myšlení, do kterých nás všechny výchovou vtlačila tato společnost ve snaze z nás udělat bezproblémové občany řízené elitou… je třeba přestat být bečící ovcí ve stádě elitních dravců převlečených za pastýře a nedat se již nahánět bez odporu ovčáckými psy jimi ovládané televize, rozhlasu a tištěných médií… ale odmítnutí té široké cesty jako součást cesty paseného stáda je jen první krok na cestě se svobodě a znovuzrození v duchu… je nutno se ponořit do vlastního nitra a najít sebe sama v něm… věřím, že se vám to podaří…

 5. Dobrý den děkuji za informace. Jsem též studentem moudrosti a lásky. Shledávám, že to, co je zde uvedeno není nové ani jediné. Je to mírná modifikace a mix učení budhismu, hinduismu a new age. Obavám se, že se jedná také o omyl. Každý ale kráčíme po cestě, která je dle našeho úsudku ta nejlepší. Proto vám přeji hodně úspěchů.
  Opět je zde myšlenka, že neexistuje smrt, a zlo je také dobrem. Z této relativní pozice umožňuje vkládat energii do negativního stavu, protože jej ospravedlňuje. Snižuje zodpovědnost a oslabuje touhu po životě. To vše je ale latentní a projevuje se u toho, kdo žije tuto filozofii do důslednosti. Navrhuji ještě více hledat poklady v bibli. I přes možnou manipulaci.

  1. váš pohled samozřejmě přijímám… ale to, o čem je zde řeč, není rozhodně žádný mix něčeho… o východní učení a New Age jsem ve svém životě nikdy nezavadil ani je nestudoval… jde o ryze můj intuitivní pohled a pokud ho s něčím spojuji, je to pravé, původní a nedeformované Kristovo poselství světu… vaše tvrzení typu /cituji/: „Z této relativní pozice /rozuměj z myšlenky neexistence smrti a nutné funkce zla při vytváření duality jako rámce pozemské školy života/ umožňuje vkládat energii do negativního stavu, protože jej ospravedlňuje. Snižuje zodpovědnost a oslabuje touhu po životě. To vše je ale latentní a projevuje se u toho, kdo žije tuto filozofii do důslednosti“… za svého života jsem vybaven právě vámi /i když jen lehce/ kritizovanými postoji pomohl několika stovkám lidí k dosažení stavu pozemského vědomí, o kterém církve a faleění proroci jen mluví a skutek utek… nabízím vám jednu jedinou dvouhodinovou lekci, během které si uvědomíte a prožijete, co je to skutečná bezpodmínečná láska k sobě a co vnáší do lidského života… navrhuji vám, ať se alespoň na chvíli odvrátíte od vnějšího světa a jdete s mou pomocí do dosud neprobádaného vlastního mikrokosmu, kde je ukryta skutečná pravda o vás, o lidech a o Bohu… bible jako celek v současném výkladu je součástí nepřátelské manipulace s tímto lidstvem a střípky dosud originálního původmího výkladu se hledají jen velmi pracně…

  2. Milý Niteo, můj pocit z vaší reakce je, že jste seriál o „Dualitě bytí“ prolétl jen velmi povrchně, jinak byste popsanou Cestu k „znovu-sjednocení sebe-sama“ nemohl přirovnávat k uvedeným směrům. Neříkáme, že „neexistuje smrt a zlo je dobrem“… nevím jak jste na to přišel… Blahosklonně úplně všechno odsuzujete jako „také omyl“… aniž byste řekl cokoliv konkrétního — pokud kritizujete, mohl byste říci co je tedy správně? A jistě byste svou „moudrostí a láskou“ mohl všem návštěvníkům pomoci… nebylo by to krásné? Ovšem díky vaší hlasité mlhavosti se nabízí i možnost že máte jezuitské školení…

   Pro všechny bych rád dodal, že pravda o duši a tomto světě je samozřejmě jen jedna. Každý učitel ji ovšem podává z jiného subjektivního úhlu pohledu. Co je ale horší, každé učení na Zemi časem degraduje a informace se více či méně deformují, ať už zlým záměrem či jednoduše omyly a nepochopením… jak ale říká ragauian v předchozím komentáři, zde prezentované informace nejsou převzaty od nějakého pozemského učitele. Mimochodem, zmiňujeme se zde také o Tomášově evangeliu — toto k nám ale přišlo až později. Čili ono není zdrojem těchto informací, jen doplněním.

   Z mého úhlu pohledu je síla zde prezentované Kristovské Cesty v tom, že je velmi praktická, neodvádí člověka od života „tady a teď“ a je nejspíš nejschůdnější ze všech dostupných cest k nalezení duše…

 6. Už od doby, kdy si uvědomuji sám sebe, nyní mi je 40 let, hledám pravdu. Začalo to tím, že jsem se bál, že jednou umřu a po té to bylo hledání všeho „nadzemského“. Duše, Boha, Mimozemšťanů. Velmi mě všechny tyto věci zajímají, stále hledám, čtu a ptám se sám sebe, jaká je vlastně pravda? Kdo jsme, proč tu jsme, z jakého důvodu se děje to, co se děje, proč je svět v této slepé uličce, prostě čím víc o tom vím, tím více mám otázek. Tyto Vaše články a názory mi také velmi pomáhají pochopit věci kolem nás a také v nás. Díky za ně!!!!!
  A pro všechny-Hledejte a nevzdávejte se!

  1. Děkujeme za sdílení názoru. Mnoho z nás náš životní osud jednoduše donutí hledat pravdu o tomto světě ;-)

   I na tomto webu je velká spousta informací… ale všechny v podstatě slouží k jediné jednoduché věci: Poznejte sami-sebe! K tomu se všem upřímně hledajícím snažíme ukázat Úzkou Cestu. TO je jediná důležitá věc… nic jiného vlastně ani není třeba. Když objevíte co je uvnitř vás… pochopíte i to co se děje okolo vás… máte zde pak i návod jak se svou psychikou pracovat a tím se osvobodit od všech manipulací… a nakonec i splnit účel pozemských životů….

 7. Vsechno co tady pisete jsem jiz slysel x krat a neni to pro mne nic noveho. Co je ale mimoradne je jak to na mne pusobi, citim kazde slovo, kazda veta ve mne neco rozziha, citim jak mi telem a mozkem proudi silna extaticka energie blaha, prozivam ten pocit jednoty ega a ducha, nepredstavitelne hluboky klid, ruzne vhledy a prozreni. Jinak k tematu:.“Satan“ musi byt stvoriteluv nejmilejsi „svaty duch“. Bez neho by nebyl zadny vyvoj, zadne poznani, zadne osviceni. Kazdopadne Vy jste nastrojem Stvoritele a prave jste mne popostrcil zase o stupinek vys. Dekuji, Lubos

  1. Luboši díky moc za sdílení intuitivního pohledu!

   ragauian neskrývá, že jeho vhled nepochází z pozemské roviny a proto je také jedinečný.

   Máte pravdu, střípky těch informací jsou známy dlouho… ale třeba si je spojit v celek, TEPRVE PAK VÁM VZNIKNE KOMPLEXNÍ OBRAZ… a pochopíte také jak jsou ony střípky často zkreslovány, což platí především pro Kristovo učení…

   A když si informace spojíte v celek, intuice vám řekne, že toto je PRAVÁ CESTA k cíli, ke splnění toho proč tu vůbec v pozemské škole jsme… tohle je to klíčové sdělení:

   Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

   Těsná úzká cesta do nitra lidského vědomí, do nitra lidské duše, k POZNÁNÍ SAMA-SEBE… to je ta jediná CESTA!

   …a není to náš patent, myslím že je zřejmé od koho tento citát pochází ;-)

   Otázka: Vejdeme, když jsme dětmi, do království? Ježíš jim řekl: Když z dvou uděláte jedno a vnitřní připodobníte vnějšímu a vnější vnitřnímu a to, co je nahoře, uděláte jako to, co je dole, a když to, co je mužské, a to, co je ženské, učiníte jedním jediným... pak vejdete do království. (Tomáš 22)

   http://www.ragauian.cz/jakym-zpusobem-a-proc-z-nas-po-tisicileti-cirkev-dela-idioty-9/

   To, co máte v sobě, vás zachrání, když to vytvoříte sami ze sebe. Jestliže to v sobě nemáte, pak vás to, co v sobě nemáte, zahubí.

   1. Jeste jednou diky, i za ty citaty, pres vikend jsem si peclive precetl vsechny dily Duality byti a jeste i dalsi clanky a vsechno se to do mne vsaklo. Pro mne bylo asi nejdulezitejsi pripomenuti, ze je treba milovat sve ego. Vedel jsem, ze s egem se nebojuje, ale uz mne unikalo, ze ego je treba milovat. Ono totiz potom zjihne jako beranek a uz nema potrebu se prosazovat, oddelovat. Take jsem ego presvedcil, ze nakonec bude pro neho vyhodne, kdyz se stahne a necha vest bozstvim, pac pak budu zdravejsi, krasnejsi, vsichni mne budou mit radi. Samozrejmne zadny dialog s egem neprobihal, nejsem schizofrenik, to me vyjadreni je nadsazene, aby bylo zrejme co chci sdelit. Uz na tom pracuji delsi dobu a funguje to naprosto presvedcive, nicmene moje ego to jeste porad uplne na 100 procent neprijalo, ale citim, ze ted nastala po vstrebani tech Vasich clanku zmena. Uvidime, Vesmir mne hned dnes situacne prozkousel a ego ani nespitlo, byla ve mne stale laska a klid – a ten clovek po te co zautocil a nevidel zadnou odezvu meho ega, se behem vteriny uklidnil…clovek ma byt neustale v pokore, ale ma si byt vedom sve sily.

Komentáře nejsou povoleny.