Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu  protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. Merkabu tvoří tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje horní 3 čakry, tj. mužskou energii Jang, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím spodní 3 čakry, tj. ženskou energii Jin, vodu, kalich resp. grál).

Syn člověka a jeho Soudný den přichází. Vy sami budete soudit sebe tím, zda pochopíte alespoň nyní pravý Kristův princip o nutnosti lásky k sobě jako klíčové energii Nového věku. Skutečná láska k sobě je tou perlou, která je vám tady opět házena do klína. Rozšlapete ji jako před dvěma tisíci lety? 1

Předložím vám dnes k přečtení něco, co u mne nebývá až tak obvyklé. Narazil jsem na internetu nedávno na text channelingu údajně duchovní bytosti, která si říká Kryon. Jsem od „přirození“ k podobným informacím rezervovaný a znám mnoho zdrojů channelingu, které považuji za naprosto nevěrohodné. Pro tuto sekvenci informaci za strany Kryonovy však jisté mám pochopení a mohu vám ji s určitými výhradami k přečtení doporučit na adrese https://www.cestyksobe.cz/kryon-ztelesneni-boha-cast-1/20557.

V zásadě základní postuláty, vám v onom channelingu předkládané, odpovídají mé praxi rekonstrukce lidské psychiky a až na některé výhrady se mohu pod znění tohoto textu podepsat. Uvádím zde komentář k tomuto textu zejména proto, abyste si uvědomili i vy, kteří jste dosud význam rekonstrukce lidské psychiky metodou „ragauian“ nepochopili a proto nepřijali, že i vám osobně nabízím pohled na vás jako lidskou bytost a cíl vašeho pobytu zde na Zemi v intencích právě těch prastarých duchovních skutečností známých tomuto lidstvu od pradávna, jak se o nich Kryon zmiňuje. Je jen smůlou českého národa, že ho jeho tzv. duchovní a společensko-vědecké „elity“ dříve a zvláště dnes ponořily do závojů iluzí o tomto světě tak důkladně, že to, co vám přináším, chápe jen nepatrný zlomek z dnešní české populace.

Předesílám, že v Kryonově pohledu tak, jak je v channelingu nabízen, mi rozhodně chybí detailní propojení jeho duchovních informací s realitou každodenního života v hmotném světě a zejména spojení fenoménu „božské jiskry“ v lidském srdci s praxí skutečné lásky k sobě samému, na kterou osobně kladu velký důraz. Bezesporu se zde u něj pravděpodobně uplatňuje platný zákon Univerza o zákazu porušování svobodné lidské vůle, který vede ty kluky nebeské k tomu, že nesmějí lidem vyslepičit mnohé pro ně podstatné věci takzvaně „po lopatě“ a musí jen tak svými větami kroužit kolem. A to, zda a jak zmiňované aspekty poznání do vlastního vnitřního světa pozemský člověk aplikuje, ponechávají již zcela na něm.

Pojďme se na to tedy Kryonovýma očima podívat. Text channelingu doplňuji místy svými poznámkami v pasážích, kde to považuji za potřebné. To prostě my andělé, kteří kvůli pomoci lidem v tomto čase konce věku na Zemi přicházíme, dělat můžeme na rozdíl od těch, kteří k vám promlouvají shora a právě /nebo vůbec/ nevlastní hmotné lidské tělo. Pokud ti shora, kteří se jako andělé hlásí, vůbec anděly jsou. To si jeden nikdy nemůže být jist.

Ano, je pravdou, o které mohu vydat své svědectví, že není málo těch, kteří to už dělat nemuseli, ale přesto na čas opustili „nebe“, odložili svá „křídla“ a vzali na sebe znovu už kdysi dávno úspěšně odložené smrtelné schrány, aby mohli mluvit s lidmi vyvíjejícími se ke spasení /či znovuzrození v duchu/ zde v jejich vlastním prostředí naprosto otevřeně a mohli jim bez nebezpečí porušení jejich svobodné vůle podat konkrétní návod, jak najít z kruhu znovu-zrozování v těle definitivně cestu ven. Buďte si jisti, že k těm, kteří byli tak blbí a naivní, že se spolu se mnou na tuto problematickou a nejenom zdánlivě zcela beznadějnou misi přihlásili, patří i mnozí z vás, čtenářů tohoto webu, pokud jste přijali sami sebe, máte rádi sami sebe a svým pozitivním přístupem k životu a světu kolem jdete dnes již ostatním příkladem.

O tom, že pro 99,999 procenta pravých lidí i v tomto státě je úsilí vynaložené na vznik webu www.ragauian.cz » a jeho osvěta kolem přijetí nových energií lásky k sobě samým minimálně zatím zbytečným házením perel sviním, to je fakt, který vy, stálí čtenáři, jistě sdílíte se mnou. Ale šanci má dostat každý. Každý se může jednou probudit. Skutečnou šanci bude většina těch „každých“ ovšem mít až tehdy, až se jim rozpadne to, co ještě dnes považují za svůj život, na který mají nezpochybnitelný nárok. Až jim postupně vezmou dovolené, sex, drogy, až jim ti neschopní či spíše všeho-schopní, jistě jinak rozkošně sladcí a velmi milí politikové v Praze, Berlíně, Moskvě a Washingtonu vezmou sociální jistoty a osobní svobodu, až jim milí hosté z černé Afriky a Blízkého i dalekého východu a jihu s požehnáním jejich vlastních křesťanských církví zaplaví jejich životní prostor, zabaví byt, auto a chatu, znásilní jim ženu, dceru, syna a posléze i je samotné. Pak snad přijde i chvíle, kdy o perly mu třeba zde nabízené projeví zájem. Pokud ani pak ne, žádná škoda! Dostane, oč si koleduje.

Je ovšem otázka, zda mu je, ty perly, bude pak ještě ochoten někdo nabídnout. Ale někteří z vás možná ano. Protože ve starých textech se píše, že například i ten, kdo pochopí, oč tu jde byť i v poslední chvíli před klíčovým rozdvojením dimenzí této planety a zařadí se do té správné fronty na odchod z tohoto tak slzavého údolí, dostane šanci odejít tam, kde má připravenu novou adresu.

Co znamená tradiční pozdrav „Namasté“

Úvodem k dnešnímu tématu si řekněme něco k tradičnímu pozdravu používanému v hinduistické kultuře. Jedné z těch kultur,  které jsou dnes duchovně zaměřenými lidmi zběhlými od křesťanství hojně preferovány a považovány prý za nejstarší a nejčistší zdroj poznání v naší pozemské realitě. Tento pozdrav je ukryt v provedení slova „Namasté“ a gesty s ním spojenými.

Samotný význam slov je tento: „Nama“ znamená poklonit se, „as“ znamená já a „te“ je tobě. V doslovném překladu tedy Namasté znamená „pokloň se mně“ nebo „já se klaním tobě.“ Gesto „Namasté“ tedy reprezentuje víru, že uvnitř každého z nás je božská jiskra, která je uložená v oblasti čakry srdce. Při provádění „Namasté“ dnes obvykle umístíme spojené ruce na úroveň srdeční čakry blízko očí a skloníme hlavu. V nejstarších dobách se však toto gesto provádělo tak, že spojené ruce umístíme v oblasti „třetího oka“, skloníme hlavu a poté posuneme spojené ruce tak aby se špičky prstů dotýkaly srdeční čakry.

Podle dnešního výkladu této východní nauky může člověk provádět „Namasté“ při setkání s jiným člověkem nebo se skupinou lidí jako akt pokory a lásky k nim nebo může „Namasté“ sám provádět jako meditační techniku, při které lze údajně proniknout hlouběji do srdeční čakry.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.

Pozn.: Tolik hinduisté… ve vysvětlení toho, jaké energetické děje při tom v lidském těle a jeho auře probíhají se ovšem s pohledem hinduistů poměrně liším… oni tvrdí, že jedině tak jsou schopni se oprostit od pout svého ega a spojit se s Bohem v srdci těch, se kterými se setkávají… já na rozdíl o nich jsem si naprosto jist, že samotný fakt, že se chtějí oprostit od pout svého ega a nikoli své ego milovat, přijmout a transformovat na vyšší rovinu bytí, je už v jejich provedení totálně scestný podobně jako u křesťanů, kteří své ego taktéž odmítají a potlačují… akt „Namasté“ byl totiž v podání starých civilizací původně výrazem toho, že ten, kdo přistupuje k druhému nebo druhým, je vnitřně vyrovnán a obě jeho duální složky Boha v něm – ego i duch – jsou ve vzájemném souladu... kdo někdy viděl některého z vyznavačů východních náboženství provádět „Namasté“ po starodávném způsobu, je mu jasné, že ve chvili, kdy špičky prstů se dotýkají čtvrté čakry, dlaně zasahují solar plexus a spojují tak ducha /Boha/ v srdci s potencionálním Bohem /egem/ v lidském břiše…

…čili tento akt byl původně znamením pokory a vnitřního sjednocení obou vnitřních složek Boha v daném jedinci… tedy ducha přicházejícího z „nebe“ s jeho bezvýhradnou láskou k egu a egem přicházejícího ze „Země“ tuto lásku bezvýhradně přijímajícím… hinduisté dále tvrdí, že pokud je taková  meditace prováděna opravdu s hlubokým citem v srdci a odevzdanou myslí, dochází k rozkvětu duševního spojení ať už mezi jednotlivci, či páry nebo skupinami… já ovšem tvrdím, že k rozkvětu duchovního spojení mezi jednotlivci, páry či skupinami  může dojít pouze za předpokladu prvotního rozkvětu vnitřního spojení mezi egem a duchem každého jednotlivce v tomto společenství, v opačném případě je to jen iluze a klam… jsem si prakticky jist, že i v hinduismu došlo podobně jako v křesťanství k překroucení původního významu onoho projevu „Namasté“ směrem z nitra k vnějšku… přirovnám to k naprostému současnému nepochopení známého Kristova výroku „miluj bližního svého jako sebe sama“… i ten se dnes chápe pouze jako děj navenek, děj vnější, děj lásky k jiným lidem… jeho původní význam je ovšem prvotně jako děj vnitřní, děj vnitřní lásky mezi duálními částmi člověka samotného, mezi egem a duchem, ženskou a mužskou energií v člověku… takže se dá říci, že kdo nemiluje sebe sama, kdo nedokáže svým duchem skutečně milovat své ego, kdo jako muž-duch nedokáže přijmout do svého života beze zbytku svou ženu – ego, nedokáže bezvýhradně milovat ani své bližní… a kdo nemá spojeno při pozdravu „Namasté“ své duální nitro do vnitřní jednoty sebe sama, ten se ve skutečnosti nedokáže spojit či propojit s jinými lidmi.. v obou případech pouze dané náboženství vyznávající lidé podléhají iluzi a jedná se jen o prázdné gesto nenaplňující energetickou podstatu, která se od děje očekává…

Podívejme se níže spolu na některé aspekty channelingu Kryona tak, jak byl údajně blíže neuvedenou osobou v originále přijat ve Fairfieldu, Iowě, dne 13. srpna 2016:


Zdravím Vás drazí, říká nám Kryon. Můj hlas, který slyšíte, vskutku představuje energii Tvořivého Zdroje. Pro někoho je to Bůh, pro někoho Duch, jakkoliv ho chcete nazvat. Je to milující Zdroj, který vás zná. A důvodem pro tento až “osobní dotek“, jak byste to mohli nazvat, je to, že část Stvořitele je ve vás.

Ten systém je celistvý, jelikož vy jste kousky Boha, pokračuje Kryon. Je to důležité, zvláště nyní v čase přijímání této nové energie. Opravdu už jste ji poznali a plně procítili?

Pozn.: Kryon se vás ptá, zda jste v této nové energii, zda jste „ji“, tu novou energii, už plně poznali a pocítili… dobrá otázka!..on ten nebeský klučina je snad přesvědčen, že nám sdělí, že jsme kousky Boha a námi najednou začnou jako zázrakem protékat nové energie, člověk je začne radostně vnímat a přijímat, aniž by hnul prstem… podle mého názoru je Kryon trochu naivní… být jeho šéfem, poslal bych ho párkrát do těla na Zem, aby poznal, co je to být člověkem a pár věcí si uvědomil… aby například poznal, co poznali někteří z vás, kteří jste prošli rekonstrukcí vlastní psychiky do stavu skutečného přijetí této nové energie, do stavu lásky k sobě samým… aby poznal, jak je to pracné ve skutečnosti a co vás stálo úsilí opustit staré paradigma křesťanského bludu pevně vnořeného i do dnešního člověka, který sice již křesťanství jako takové nepraktikuje, ale jeho chybná paradigmata vložená v rodičích, prarodičích a této společnosti přijímá nic netuše spolu s mateřským mlékem… a aby poznal, jak je to pracné ve skutečnosti a co vás stálo úsilí vůbec existenci této „nové energie“ připustit, přijmout a vnést ji do svého života… nejlépe to víte vy, kteří jste u mne prošli lekcemi bezpodmínečné lásky k sobě samým… protože jste si v praxi prožili to, že Kristus měl naprostou pravdu, když měl podle Tomášova engelia, jediného církví nezpraseného zdroje přesných Kristových výroků, řídi něco o tom, že /cituji/: nepřestávat se svým hledáním má ten, kdo hledá, dokud nenalezne… a až nalezne, bude otřesen a když bude otřesen, bude se divit a stane se pánem nade vším, co jest.. a vy jste byli skutečně otřeseni, a skutečně jste se divili /bývám u toho takříkajíc v přímém přenosu, takže vás u toho pozoruji/ a skutečně jste se postupně stali pány nade vším… tedy nejméně nad tím, na čem vám nejvíce záleží… pány nad svými životy, nad sebou samými. a to není málo... vaše dobrozdání v rubrice Zkušenosti klientů na mém webu o tom vypovídají více než jasně… pokud jste ovšem touto zkušeností neprošli, pak bohužel o energii, o které Kryon jen v náznaku hovoří, nemáte ani ponětí!.. protože právě skutečná láska k sobě samému je v člověku tou zcela, ale opravdu zcela a absolutně novou energií, vnitřní energií, o které je u Kryona řeč… vnější prožívání „Namasté“ v hinduismu ani vnější uplatňování „lásky k bližnímu svému“ v intencích klasické katolické víry nezabránilo dvěma světovým válkám a vraždění v Tibetu a na pomezí Pakistánu a Indie v Kašmíru v minulosti i dnes… a nezabrání ani té válce třetí a dalšímu růstu terorismu v tomto světě… takže ono „vnější“ pojetí fenoménu „Namasté“ a „lásky k bližnímu“ je veskrze falešné a vede lidstvo pouze stále dál do záhuby… .

Vraťme se zpět ke Kryonovi a jeho informacím o starodávném vědění lidstva a podívejme se, co by vám tento informační zdroj mohl říci o tom, jaký organizovaný duchovní systém na planetě měli před mnoha tisíci lety ti, co tady tehdy žili. Jak tehdejší obyvatelé Země /záměrně o nich nehovořím jako o lidech, myšleno lidech dnešního typu/ vnímali to, kým jsou ve skutečnosti a co mají na této Zemi vykonat za práci? Vezměte v úvahu, že nebyli zdaleka tak hluboce padlí do hmoty, jako dnešní lidé a měli ještě mnohem jasnější povědomí o tom, kým původně byli. Věděli mnohem více o tom, o čem dnešní lidé nevědí už vůbec nic nebo mají jen nějaké nesmyslné náboženské představy. Byli mnohem blíže době, kdy byli ještě duchovními bytostmi s existující rovnováhou svých mužských a ženských energií, čili žili v Jednotě sami se sebou a tedy byli vnitřně jednotni. Proto v originálním textu Kryonově může zaznít základní informace o tom, že  Bůh je ve vás uvnitř! Informace tolik odlišná od blábolů dnešních církví a těch lidožroutů v pozicích křesťanských pantátů!

Pro vás Bůh není na nebesích. Váš Bůh je pro vás uvnitř vás!

A Kryon vás upozorňuje, že zde na Zemi existují stále ještě kultury, v nichž se sobecká zvířecí hovada typu českých, evropských a potažmo čínských, ruských, amerických, izraelských a arabských a nevím ještě jakých politiků a s nimi propojené verbeže stále ještě nestačila prosadit a mnohé z nich čítají stále ještě miliony bytostí žijících mnohem blíže pravdě o tom, kým jsou a co tu přišly činit. Ovšem, řekli jsme si už výše, že i jejich „Namasté“ již podlehlo nežádoucí změně a je archonticky překrouceno ze svého původního významu z výrazu pro stav energetiky uvnitř lidské bytosti do popisu stavu energetiky světa vnějšího. Prostě pád do hmoty jak sviňa, jak říkají na Ostravě, když chtějí zachovat dekorum!

Přesto jsou tyto dosud poměrně čisté civilizace dokladem toho, že  i uplatňování dnešního poněkud pomýleného principu „Namasté“. jak o tom informuji výše, zcela jasně svědčí ve formě  „Bůh ve mně zdraví Boha v tobě“ o tom, že to, že člověk má Boha v sobě, není dosud alespoň v jistých končinách tohoto světa neznámým pojmem.

Já k tomuto jádru Kryonova sdělení mohu dodat jen to, že aniž to řadový člověk této Země tuší /a Kryon bohužel o tom mlčí/, pozemský člověk v inkarnaci má v sobě jak onu božskou jiskru, čili originální částečku muže-ducha /Boha/ v sobě, tak má v sobě také, aniž by to tušil, onu částečku ženy-ega /padlého Boha, tedy Satana/. A jeho klíčovým úkolem, kterého si na úrovni svého denního vědomí ani náhodou dnes už není vědom a od kterého je oficiální propagandou velmi často /a stále více/ zcela úmyslně Satanovými sluhy v církvích a vládách odváděn, je přepracovávat původní dispozice své součtové duše od příklonu k zvířecímu programu sobectví ega /dosud nepravé božské jiskry, padlého Boha, Satana/ na počátku svých inkarnačních vstupů na tuto Zemi ve prospěch stále intenzívnějšího uplatňování pokynů ducha /pravé božské liskry, pravého Boha/ ve společné duši a tedy potlačování projevů ega ve prospěch volby projevů lásky ducha.

Pozn.: Veliké pozor! ono potlačování programů ega nemůže a nesmí být realizováno násilím na egu vykonávaným, ale jeho postupnou transformací s jeho souhlasem prostřednictím energie bezpodmínečné lásky!!! Pamatujte si prosím, že každé násilí je fašismus!!!

Kryon se také správně zmiňuje o tom, že prací na sobě a spojováním se podobně duchovně vyspělých lidí se realizovaný Bůh uvnitř stává zároveň i Bohem vně.

Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie... reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. // Merkaba is Hebrew word for chariot that carries man’s soul between heaven and earth. The Merkaba (mer = light, ka = spirit, and ba = body) also represents the joining together of our human body with the soul-chakra body — The star tetrahedron or Merkaba is created when an upward-pointing tetrahedron (representing male, fire and blade) merges with a downward-facing tetrahedron (representing female, water and chalice). They become interlocked and interpenetrating, representing the power of love in the heart chakra.
Merkaba to je tetrahedron (čtyřstěn) ukazující nahoru (reprezentuje mužskou energii, oheň, ostří nebo meč) a spojený s dolů-ukazujícím tetrahedronem (reprezentujícím ženskou energii, vodu, kalich resp. grál). Podle pravidla »jak nahoře, tak dole« může symbolizovat buď energetické pole člověka, Země nebo celé galaxie… reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře. // Merkaba is Hebrew word for chariot that carries man’s soul between heaven and earth. The Merkaba (mer = light, ka = spirit, and ba = body) also represents the joining together of our human body with the soul-chakra body — The star tetrahedron or Merkaba is created when an upward-pointing tetrahedron (representing male, fire and blade) merges with a downward-facing tetrahedron (representing female, water and chalice). They become interlocked and interpenetrating, representing the power of love in the heart chakra.

-pokračování-


Zdroje:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>