Transformace, rok 2012 a vy / 1 /

Léto je skoro za námi a vracíme se zpět ke svým všedním povinnostem. Vracíme se i k tomu, co děláme rádi, ke svým koníčkům a zájmům. Ti z nás, kteří hledají cestu k duchovnímu prozření, znovu otevírají plánovací kalendáře a internetové stránky s nabídkou esoterických akcí, aby mohli ve svém hledání dále pokračovat.

Právě těm, kteří stále ještě hledají, věnuji tyto řádky.

Pro mne je konec léta zejména příležitostí k návratu na stránky mého webu s postřehy, o které bych se s vámi rád podělil.

Promiňte prosím, pokud budete mít chvílemi pocit, že ve svých poznámkách si budu v některých pasážích z vašeho pohledu možná až příliš jist tím, co vám sděluji.

Pokud ten dojem budete mít, věřte tomu, že si tím jist skutečně jsem. Proč vlastně jsem si tak jist mnohými aspekty našeho bytí zde, to bych vám asi slovy či větami těžko vysvětloval a možná bych to ani vysvětlit nedokázal.

Vezměte to proto na vědomí a sami posuďte, jestli se má jistota místy nepřenáší i na vás.

Od mého prvního vstupu sem uplynul právě jeden rok. Na samotném počátku byly představy o tom, že se vám pokusím nabídnout realizaci projektu cesty vnitřní změny tak, jak jsem ji měl možnost projít dříve sám na sobě.

Byl jsem velmi zvědav, jaký bude její ohlas v širším okruhu vás čtenářů a zda bude o tento způsob práce na sobě samém vůbec zájem.

Věřil jsem, že ano, protože jsem se na vlastní zkušenosti přesvědčil, že právě všechno to dění na této cestě pro mne znamenalo jak vyřešení mých tíživých životních problémů v tomto reálném světě, tak i moji osobní duchovní transformaci z pozice totálního ateisty směrem k vysokým duchovním vibracím.

Chtěl jsem vám tuto cestu transformace nabídnout o to více, že až příliš dobře jsem měl po svém příchodu do centra všeho dění tady v Praze před čtyřmi lety možnost poznat určitá a řekl bych podstatná omezení běžně praktikovaných a velmi aktivně prováděných postupů po tzv. duchovní stezce.

A jak se tak rozhlížím, situace se tady a jinde v tomto státě moc nelepší.

Zakořeněná víra českého člověka ve spasitelskou a automaticky fungující moc noření se do světelných vibrací v meditacích a předělávce sebe sama skrze působení světelných energií a jejich nositelů je všudypřítomná a tisíce a tisíce lidí hledajících cestu ven ze svých psychických i fyzických potíží podstupuje neustálé kolečko návštěv tu či onde.

A nakonec opakovaně zjišťují, že přínos zdaleka neodpovídá vynaloženému úsilí.

Jde o setrvalý stav, kde se stále více daří komerčně / mnohdy i všeho / schopným jedincům, pro které však stále více a více skutečné potřeby člověka jako ostatně ve všem dění na tomto světě zůstávají stranou.

Věřte prosím, že jednostranné upřednostňování úsilí lidské bytosti na cestu k duchu a světům ducha na úkor zanedbávání potřeb nás samotných v této pozemské realitě nevede k cíli, je škodlivé a zavádějící.

Mým přáním proto již tehdy bylo přesvědčit alespoň určitý okruh zájemců o transformační proces, aby se pokusili o něco zcela jiného než bývá v kraji zvykem a přesvědčit se spolu s nimi, zda ona mnou nabízená cesta vnitřní transformace skutečně vede k odpovídajícím výsledkům.

Představil jsem vám tehdy podrobně vše ve svých textech pod názvem „Dvě cesty životem“, které mohou najít zájemci v zde archivu nebo na mém osobním webu.

Šlo a stále jde o způsob intenzívní práce na cestě vlastní vnitřní změny. Změny, která v žádném případě nespoléhá na to, že budete někým či něčím transformováni bez vašeho vlastního přičinění, jak vám mnozí guruové v dobře placených seminářích slibují.

Tahle transformace, skutečná transformace, je zcela ve vaší režii a plně se opírá o vaše vlastní každodenní a mnohdy mimořádně pracné úsilí stát se jinými.

A to komplexně jinými. Lepšími, klidnějšími, radostnějšími, méně zranitelnými, silnějšími na všech rovinách vašeho bytí tady a teď, ale i jinde, kam zatím mnohdy nedohlédnete.

Přímým prostředkem k provedení této transformace je něco, co tu donedávna vůbec nebylo a dodnes je z pohledu hledajících jen na samém okraji spektra jejich zájmu.

Jde o objevení, pochopení a úplné přijetí duální podstaty lidské bytosti na všech rovinách vlastní existence a s tímto poznáním, pochopením a přijetím související aktivace ve vás dřímající tzv. multidimenzionální síly.

Metoda transformace skrze přijetí vlastní duality, jak ji pracovně nazývám, je určitý dynamický proces zvládání souboru postupných ucelených změn ve vašem pohledu na sebe, váš život a dění v něm.

Cílevědomé uplatňování vlastní získané multidimenzionální síly zcela pozmění vaše vnímání sebe sama jako bytostí této Země i lidstva jako takového, vaše vnímání života zde, tohoto světa a vztahů, které prožíváte s lidmi ve vašem okolí.

Postupně s otevíráním oné výše zmíněné vlastní sily dokážete pak sami pod mým vedením objevit v sobě, zpracovat a případně odblokovat celou řadu problémů vaší „součtové“ lidské bytosti a tím postupně zcela nově naladíte její vnitřní strukturu i vnější vyzařování směrem k okolí.

To vše vám bude umožněno tím, že sjednotíte na bázi dnes už prakticky zapomenutého principu duální lásky vaše dvě ve vás přítomná základní vědomí člověka v inkarnaci na této planetě, což vytvoří ideální prostor pro postupné otevření a exploataci neuvěřitelného potenciálu, který je jinak ve vás zcela skryt.

A dosažený objem vaší multidimenzionální síly skrze láskyplné propojení vědomí vašeho ducha a vědomí vašeho těla se stane vaším trvalým vlastnictvím po dobu této inkarnace a její zvládnutí má pro vás nesmírný význam tady a teď, ale i z hledisek, které toto tady a teď přesahují a o kterých bude taky později řeč.

Po zvládnutí první fáze transformace v podobě skutečné duální lásky k sobě je pak možno takto získanou silou, opět ve vlastní režii, postupně podrobit transformaci žádoucím směrem jakákoli obtížná či nežádoucí energetická schémata vlastního emocionálního a mentálního těla.

To vám umožní vypořádat se se všemi v nich uloženými bloky a dalšími dosud zakonzervovanými nerovnovážnými stavy, které mají svůj legitimní původ ve vašem mnohdy nelehkém dětství.

Bloky a nerovnovážné stavy získané v dětství totiž současně představují i daný objem energií, které si ke zpracování v tomto životě přinášíte z životů minulých a které se vám tam nepodařilo zvládnou takříkajíc na jedničku.

Zmiňuji-li se výše o duální lásce k sobě, mě-li byste zákonitě zpozornět. Protože tohle arkánum je zcela mimo oblast vnímání člověka jednadvacátého století a to dokonce i v případech, že tzv. duchovní cestou zabývá mnohdy již řadu let.

Způsob, jakým je možno dosáhnout duální lásky k sobě, se totiž vymyká uchopení lidskou myslí a je zcela vyhrazen srdci člověka. Tomu srdci, jehož pozice v životě každého z nás se silně oslabena vnějšími tlaky v dětství i dospělém životě a proto se od něj i jeho potřeb držíme v naprosté většině případů hezky stranou.

Samotná transformace počínaje osvojením si skutečné lásky k sobě probíhá ve vašem nitru od prvních chvil doslova v přímém přenosu a její konkrétní dopad na své každodenní myšlení, cítění a vnímání sebe sama a svého okolí můžete pozorovat již od prvních chvil vykročení do jejího proudu.

Moje role na této cestě vaší transformace je být pouze průvodcem radou a předáním originálních postupů mentálních technik, které onen proces změn spouštějí a formují.

Přesvědčíte se postupně, že nic z toho vysoce pozitivního, co je výsledkem vašich žádoucích niterných změn, k vám v průběhu práce nepřichází zvenčí. Vše se děje ve vás.

Vše se jaksi automaticky odehrává při odkrývání zářícího jádra vaší duše poté, kdy odstraníte nánosy bláta iluzí a špíny tohoto světa, které do vás naházela v průběhu vašeho života již v prenatálním stadiu a kdykoli později tato údajně vysoce rozvinutá civilizace dvacátého či jednadvacátého století se všemi svými protagonisty, kteří váš život formovali.

Je pak jen na vás, jakou zvolíte intenzitu a hloubku samotného průběhu své vlastní transformace. V každém případě při ní možno dosáhnout významného balíku vlastních vnitřních změn, které zcela změní váš život tady a teď v reálném čase několika týdnů až měsíců.

A ujišťuji vás, že je to velmi komplexní záležitost, která zasáhne všechny roviny vašeho bytí. Ten, kdo tuto cestu transformace absolvuje, se na vlastní kůži se přesvědčí o tom, že se mu podaří skrze vyřešení osobních vztahů a odstranění řady bloků žít podstatně radostněji a lépe svůj každodenní život.

Především ve velmi krátkém čase zjistíte, že se s vámi děje něco, co jste dříve nejen nepovažovali za podmínek panujících zde na Zemi za možné a co stálo dříve zcela mimo vaši zkušenost.

Přirozenou součástí procesu této transformace je totiž osvojení si v denní praxi prožívaného stavu vašeho tzv. denního vědomí duše, který jste zatím považovali na nereálnou a neuskutečnitelnou chiméru bez možnosti praktické realizace.

Tímto stavem vědomí je stav vnitřního vnímání něčeho, pro co je možno najít ve starých textech výraz „žití bezpodmínečnou láskou“. Osvojení si tohoto vnitřního stavu bytí je samozřejmým a nutným důsledkem skutečného a nefalšovaného vlastního přijetí sebe sama a rozvinutí praxe duální lásky.

Bezpodmínečná láska postupně nahradí ve vašem nitru tam zakonzervovaný stav tzv. lidské podmíněné lásky, kterou jste žili dosud a která se vám s lety stává stále větší přítěží. Je to typ vnímání lásky, který vám byl v dětství vnucen vašimi rodiči a společností a který ve svých důsledcích je danajským darem dvoutisíciletého působení římsko-katolické církve v západním civilizačním okruhu.

A vy rádi a nadšeně dáte vale umrtvující síle svého dřívějšího niterného přesvědčení, že lásku si musíte zasloužit službou jiným ve svém okolí. Tento způsob tzv. lidské podmíněné lásky jste totiž hledali a hledáte celý svůj život a čím jste starší, tím více jste frustrováni, že ji nenalézáte.

A tato frustrace stojí u základů vašich často opakovaných stavů depresí, strachů a úzkostí. Bohužel ty z vás, kteří nemají jistotu v pochopení rozdílu mezi bezpodmínečnou a podmíněnou láskou, musím odkázat v této chvíli na studium mých textů z dřívějška.

Odměnou za osvojení si stavu vědomí bezpodmínečné lásky vám budou okamžité jemné, ale trvalé změny vlastní psychiky směrem k prožívání trvalé stálé tiché, ale intenzívní lásky k sobě, ke všemu a ke všem a postupná, ale poměrně rychlá změna dění ve vašem životě.

Vy, kteří znáte onu okřídlenou větu esoteriků o tom, že nám vnější svět zrcadlí to, co máme v sobě, lehce příčinu oněch pozitivních změn ve svém životě ve vnějším světě rychle odhalíte.

Prosím, nebojme se spolu onu bezpodmínečnou lásku nazvat Kristovou bezpodmínečnou láskou. Všemocné římskokatolické církvi se za ta dvě tisíciletí nekonečným a nesmyslným omíláním příběhu Kristova zrození a zmrtvýchvstání podařilo / ne náhodou / zahnat samotnou podstatu toho, co je jádrem Kristova učení, do říše bájí a nesmyslů, kterým věří i podle vás dnes jen křesťanští fanatici.

Ale přesně toho chtěli představitelé této v podstatě mafiánské a v mnoha ohledech zločinecké organizace dosáhnout. Opak je pravdou. Vše, co tradice vkládá do úst Ježíše Krista, ať skutečně žil nebo ne, je hluboce pravdivé.

Takže bez nadsázky je možno říci, že to podstatné o pravé či nepravé cestě k lepšímu životu a vlastnímu duchovnímu vzestupu je ukryto v pochopení či nepochopení Kristových výroků v podobenství o „široké cestě, kterou jdou mnozí a která nikam nevede“ a o „úzké cestě, kterou jsou nemnozí a která k cíli vede“. Jistě si zde již dokážete udělat svůj obraz sami.