Milky Way Galaxy

Události Konce věku — Další utajené detaily fatimského proroctví. Bůh odejme lidstvu milosti! Satan získá moc v nejvyšších stupních církve! Dohoda mezi První a Druhou šelmou Apokalypsy /F/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » Vraťme se ještě zpět do okamžiku, kdy papež Jan XXIII. svým postojem vedoucím k nezveřejnění třetí části fatimského svědectví odmítnul toto „buď“. Jak jsem již zdůraznil spolu s Malachim, žijeme v době poznamenané oním „anebo“.

Duchovní trest zjevně začal působit podle Malachiho velmi brzy po roce 1960. Sám Malachi měl říci, že v důsledku odmítnutí ze strany papeže učinit to, co po něm třetí fatimské proroctví vyžadovalo:

  • „Kardinálové, biskupové a kněží padají do pekla jako listí.“
  • „Víra zmizí ze zemí a kontinentů.“
  • „Mnoho vyvolených ztratí svou víru. Mnozí lidé, kteří nyní věří, se v zoufalství vzdají. Věci se tak zhorší, že kdyby nezasáhla Naše Paní, nikdo by nebyl spasen.“

Kdo se dívá očima otevřenýma, vidí! Malachi se rozhodně v hodnocení stavu věcí příštích nemýlil.

Bůh odejme milosti

Jezuita Malachi také řekl své duchovní žákyni, že apostaze /rozklad/ v církvi je pozadím či kontextem třetího tajemství. Řekl však také, že tento duchovní trest je částí trestu, který Bůh uloží, jestliže se neuposlechne požadavků Naší Paní. V této souvislosti často říkával něco dosti znepokojivého: „Bůh odejme milosti“.

Podle Malachiho to zní jako velice krutá věc, kterou by měl Bůh učinit — jakoby sabotoval svou vlastní vůli, že „všichni lidé mají být spaseni a přijít k poznání pravdy“.

Tolik stanovisko církve.

Osobně jsem si jist tím, že to, že všichni lidé mají být spaseni a přijít k poznání pravdy, to  Bůh v zastoupení Stvořitele určitě nikdy neplánoval — toto tvrzení je jedno z těch, co vznikly při falšování křesťanství. Vám, kteří jste studijními typy, vřele doporučuji myšlenky z díla Rudolfa Steinera /25.2.1861–30.3.1925/.

Při jejich studiu si uvědomíte velikost božího díla skrze poznání více inkarnací planety Země a vyvíjejících se bytostí na ní. A můžete se poučit o tom, že každý opakovaný proces vysévání zrna nutně při sklizni vede ke značným ztrátám.

Proto mluví Kristus /na rozdíl od té bandy v šarlatu a purpuru/ o tom, že i tohle lidstvo bude skutečně „tříděno“ podle určitých kriterií — tak, jak se o tom zmiňují texty bible. Koneckonců i známý výrok o dvou cestách, mluví v tomto směru o množství spasených duší velmi jasně… a vy si na základě něho můžete udělat jasno o pravdivosti církevních dogmat:

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Satan získá moc v nejvyšších stupních Církve. Poslední papež na Konci času /věku/ bude pod nadvládou Satana…

Další částí duchovního trestu, kterou často zmiňoval Malachi, byla informace o tom, že /cituji/: „Satan získá moc dokonce v nejvyšších stupních církve.“ Nejsilnější prohlášení tohoto druhu přišlo v rádiové show Arta Bella od volajícího posluchače, který řekl, že mu starý jezuita pověděl, že „poslední papež bude pod nadvládou Satana.“

Martin odpověděl, že tento člověk „musel mít prostředky porozumění nebo musel znát obsah tajemství. A přesto,“ řekl, „je citát nepřesný. Je to proto, že nikomu nebylo dovoleno citovat tajemství přesně.

Ale i kdyby citát „poslední papež bude pod nadvládou Satana“ byl přesný, otec Martin jindy konkretizoval dvě hlavní složky této věty takto: „Poslední papež,“ řekl, „nutně neznamená poslední papež před koncem času, ale může to být také poslední papež „těchto časů“.

Ano, mohlo to znamenat cokoli, ale o jednom soudný člověk nepochybuje. O tom, že Satan se zmocnil církve už dávno, jak o tom můžete číst na mém webu, kde naleznete i několik slavných proroctví, která ukazují na současného anti-papeže. Tady to máte potvrzeno od bývalého jezuity, který to přečetl v třetím fatimském poselství!

Tohle se stalo dnes již skutečností. Satan totiž k dnešnímu dni už natolik ovládl většinu lidí a okolnosti obklopující lidstvo, že to už samo bez pomoci zvenčí nemůže učinit nic, co je proti vůli Satana.

Svědčí o tom o tom mj. zaznamenané nářky papeže Benedikta, kdy si opakovaně stěžoval, že jeho autorita jako papeže končí přesně u dveří jeho pracovny. Proč asi?

Dobrá zpráva pro vás, kteří čtete, je o tom, že podle Malachiho tvrzení obstojí jen ti, kteří již budou v srdci obnoveni — i podle něj to bude jen menšina lidstva. Protože ti rozpoznají, o co jde a připraví se na utrpení, jež bude následovat.“

Pozn.: Připraven samozřejmě mohu být jen na to, o čem jsem informován… a jak možná mnozí, kteří jste v srdci obnoveni, již tušíte, že střet v podobě války mezi NATO a Ruskem je na spadnutí — proto pro vás, kteří případně zatoužíte si o těchhle věcech mezi Zemí i nebem udělat jasno, připravuji na závěr léta osobní či skupinové schůzky na skajpu, v nichž vám a vašim otázkám a problémům budu k dispozici… zprávu dostanete včas na mém webu…

Vláda nad Vatikánem

Jedním z národů zasažených touto hegemonií 60 nebo 80 mužů světové vlády nad osudy každého národa na zemi, je i město Vatikán. Ten je také pod kontrolou těchto několika mocných mužů a musí dělat, co oni říkají, aby přežil, říká otec Malachi. Ale ještě více znepokojivý byl pro otce Malachiho objev, že jeho církev sama se spolčila s touto všemocnou, mamonu sloužící finanční oligarchií…

Pro mne /a snad již ani pro vás/ to překvapení rozhodně není a nikdy nebylo, viz texty na internetových adresách:

Ohromné bohatství, které církev mohla nahromadit, bylo dáno jednak její chamtivostí vůči poddaným za mnoho staletí její nadvlády nad světskou mocí, ale ve staletích nedávných i kvůli její spolupráci ve finančních záležitostech s těmi, proti kterým pokrytecky na veřejnosti brojí.

Otec Malachi přiznává, že spolupráce církve a finanční oligarchie  světové vlády připravila církev o její duchovní vedení, takže nyní se spoléhá na pozemskou finanční moc, jako se kdysi spoléhala na pozemskou moc politickou. A od jeho přiznání je již jen krok k tomu, co neudělal: totiž k přiznání, že církev již zcela ztratila svoji duchovní moc danou ji Kristem.

Dohoda mezi první a druhou šelmou

Páter Malachi byl touto situací tak zneklidněn, že této věci věnoval tři ze svých knih. V jedné z nich, jeho románu Vatican, tato spolupráce obou šelem nabírá konkrétní formu v dokumentu, který nazývá „Dohoda“. Tuto dohodu podle románového příběhu podepsal každý papež od pádu papežského státu právě s exponenty světové vlády /Druhá šelma/. Deklarovaným účelem této tajné Dohody bylo umožnit církvi /První šelma/ návrat ke světské moci a za zády věřících a celého světa koordinovat kroky na cestě k úplnému zotročení národů světa — přesně tak, jak to předpovídá Janovo Zjevení v následujícím citátu.

Obraz šelmy tam symbolizuje totalitní hierarchii církve /pevné uspořádání nadřízenosti a podřízenosti v kněžstvu/. Tato církevní hierarchie se od 4. století snaží ovládnout všechny duše na Zemi — a totéž činí i v současnosti budovaná světová vláda, NWO, která je jejím obrazem, nápodobou. Forma se liší, ale princip je stejný:

11 A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12 Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13 Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14 a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15 A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. (Zj 13:11-15)
Která teroristická skupina udělala tohle?!
Oheň z nebe: Která teroristická skupina udělala tohle?!

 

Další titul pro jinou jeho knihu by mohl být „Kdybych byl papežem“. Protože v jistém bodě v tomto románu se koná konkláve, na němž je hlavní postava nominována na papeže. „Tuto Dohodu nepodepíšu,“ říká hlavní postava ohromeným kardinálům, kteří o ní nikdy ani neslyšeli. Drží malý kousek papíru, který pomalu trhá na kusy, když vysvětluje historii a účel Dohody.

Varuje: „Jestliže mě zvolíte za papeže, bude to mít následky. Když odmítnu tu Dohodu, církev se již nebude těšit ochraně oněch mocností či hospodářské prosperitě, která s ní přišla, ale bude opět svobodně vykonávat duchovní autoritu, kterou dal Kristus Petrovi a jeho nástupcům.“ A hrdina knihy nechal spadnout kousky papíru na podlahu.

Malachi zde alespoň symbolicky odmítá zavedenou církevní praxi na nejvyšších místech ve Vatikánu. Samozřejmě pro ty, kteří vidí za dýmovou clonu uměle vytvářených iluzí, je to jen malé potvrzení toho, co dávno vědí.

Proč právě Rusko?

Malachi Martin v Keys of His Blood napsal: „Byl-li ve třetím tajemství jeden dominující prvek, bylo to Rusko. Podmínky třetího tajemství dávají smysl pouze ve vztahu k Rusku. Geopolitická změna, kterou v sobě nese třetí tajemství nebyla příliš vzdálená. Rusko bylo jejím místem zrodu. Rusko bylo jejím ústředním bodem. Rusko mělo být hlavním činitelem změny. Rusko mělo údajně být zdrojem všeobecné slepoty a omylu.“

V onom tajemství je volba mezi „světovým mírem nebo světovou katastrofou popsána vzhledem k Rusku. Obnova nebo smrtelná nedostatečnost církve je také popsána k Rusku.“

Uzavřeme tento souhrn informací Malachiho slovy ze sklonku jeho života. „Víme“, říká, „kdo nakonec zvítězí“. Protože Maria přislíbila: Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí. Svatý Otec Mně zasvětí Rusko. Rusko bude obráceno a světu bude zaručeno období míru.“

Ponechme ho jeho iluzím. On bohužel jako jezuita nikdy poctivě nestudoval Janovo Zjevení, kde se dávno mohl dozvědět o obou šelmách i o jejich konci, který právě začíná — vše bylo předpovězeno »

Karty jsou rozdány a nic už nebude jako dřív. A o tom, co bude, si něco přečtete v dalších textech…

Pozn.: Komunistické Rusko je minulostí… dnešní ruský režim převzal aktiva vojenské převahy do svého arzenálu a neváhá dávat Američanům jejich existenci najevo… a to zejména v zásazích do počasí prostřednictvím vytváření a rozvoje hurikánů a tropických bouří v Mexickém zálivu… ťuká také svým zřetelným rukopisem na tep vulkánu Yellowstone a připomíná americké administrativě její zranitelnost… bohužel, „ještěří“ elity a zejména Elohim /o nichž si řekneme něco později/ jsou připraveni riziko zničení Ameriky připustit… ovládají jak Ameriku, tak Rusko, skrze stále ještě světové vševládný dolar, Světovou banku a mezinárodní měnový fond, byť díky osobnosti Putina, Rusko a Čínu podstatně méně a méně… ale zejména Elohim se svými věrnými hoří touhou po třetí válce, která má podle jejich představ realizovat onen několikamiliardový úbytek obyvatel Země a decimované lidstvo zcela podřídit jejich kontrole…

-pokračování-


Aktuální doplňující informace č. 1:

Pokud vím, žádné varovné příznaky zemětřesení nepředcházely. Došlo k němu v bezprostřední blízkosti lidských sídel, takže nebylo možné nikoho varovat,“ sdělil TN.cz Aleš Špičák /odborník seismolog/.

Zdroj: http://tn.nova.cz/clanek/zemetreseni-v-italii-zabilo-stovky-lidi-hrozi-otresy-v-cesku.html

 


Aktuální doplňující informace č. 2:

Crazy Italy Earthquake Swarm, Deviation In Electron Beam at Particle Accelerator

Originální titulek videa je výstižný: Bláznivý zemětřesný roj v Itálii — a POZOR — k tomu ještě navíc byl ovlivněn elektronový paprsek na urychlovači částic v Grenoblu!

Autor videa si všiml podivného zemětřesného roje v Itálii a rozhodl se udělat podrobnější výzkum. Vzal si k tomu mapy podzemních tunelů, systémy zlomových linií a další…

Velmi podivné zemětřesení

Zemětřesné „roje“ se neděly na geologických zlomových liniích, tak jak tomu bývá v případě přirozených zemětřesení!  Namísto toho byly rozprostřeny v PRAVIDELNÉ mřížce pravoúhlých linií. /Něco podobného už bylo zaznamenáno i v Yellowstone./

Ještě podivnější bylo ale ovlivnění elektronového paprsku zjištěné v urychlovači částic v Grenoblu

Poté, co autor hledal dále, zjistil že došlo v prakticky stejném okamžiku /v čase zemětřesení/ k ovlivnění elektronového paprsku v urychlovači částic ESRF-synchrotronu v Grenoblu neznámou energií. Osobně pochybuji, že tohle ovlivnění má na svědomí běžná zemětřesná energie. Ten ovlivňující impuls právě může být vedlejším účinkem  oněch výše zmíněných skalárních vln…

Italy Earthquake-EMSC.CSEM-posts

Euro-Med Seismological Centre (EMSC) ve svém postu na FB cituje zaměstnance ESRF (European Synchrotron Radiation Facility):

Euro-Med Seismological Centre (EMSC).
August 24 at 6:34am. 

Deviation of an electron beam observed in the particle accelerator ESRF/synchrotron in Grenoble and caused by the Amatrice, Italy earthquake. The figure represents variation of the electron beam frequency. We observe a first event at 1:38 UTC (main shock) and a second at 2:35 UTC (M5.5 aftershock).

While passing through the accelerator, seismic waves slightly modify the size of the 844m-wide ring in which electrons are travelling. As a consequence, the frequency of the electrons beams has to be ajusted. A variation of 1 Hz of the beam frequency corresponds to a change of 2 micrometers of the circonference of the ring.

Credits: Jean Marc Koch. European Synchrotron Radiation Facility
  • https://www.facebook.com/EMSC.CSEM/posts/1158421717563551

Vážení čtenáři, chcete hádat, co se vlastně stalo?

Nápovědou je vám celý tento seriál textů…

Autor videa si sám položil tuto geniální otázku a nejspíše mu nedošlo, jak blízko je pravdě:

I'm beginning to wonder if there's some kind of burst to make the quake happen — because right now you can't really dispute anything if we knew that this burst happened a couple milliseconds before the quake it be huge couple seconds afterward would prove that it's coming from the quake being emitted from the quake — but what if something is triggering these quakes and it can be cut right out here in real time they would have to be triggering it with some kind of beam or some kind of energy with their technology — and it's interesting that the particle accelerators pulled into this and mentioned and there's two huge spikes seen at the exact moment of these quakes...