Spiral Galaxy M83

Události Konce věku — začínáme Fatimským zjevením a nahlédnutím do zákulisí mocenských vztahů. Co skrývá Vatikán? /C/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací »

Pro vás, kteří máte chuť a náladu si něco skutečně zajímavého přečíst, mám k dispozici souhrn informací, které vám mohou rámcově naznačit velmi pravděpodobný průběh událostí příštích dnů a týdnů, počínaje letošním podzimem…

V této nové rubrice vás seznámím s ději probíhajícími již dříve i nyní za oponou toho, co vám mocní tohoto světa jsou ochotni říci. Nahlédneme do skrytého zákulisí běžných dějů, kterých jste každodenními svědky. Dějů, které rozšíří váš obraz o tom, co se kolem vás děje a snad přispějí k odložení závojů iluzí o tom, že „to“ nějak dopadne a vy nemusíte nic řešit, protože vše půjde jak dříve.

Postupně spolu nahlédneme nejen do zákulisí „velké“ politiky, ale i do aktuálně probíhajících zásahů „pozitivních“ mimozemšťanů, kteří sledují cíl odsunout své „negativní“ kolegy dosud přítomné na této planetě s cílem tuto pročistit a dokončit změny započaté v souvislosti s koncem věku pokud možno bez dramatických meziher.

Úvodem vás chci opět upozornit na to, abyste neopomněli vzít v úvahu, že klíčovým pro pochopení všeho, co zde bude napsáno, je znalost a vnitřní přijetí obsahu channelingového sdělení, na které jsem vás již v prvním textu této rubriky upozornil. Jedná se o zmíněnou rubriku Nekonečný příběh » článek č.2–3 v záznamu č.2 z března roku 2008.

Věřím, že vy, kteří jste dostatečně připraveni přijímat vibrace podstatně vyšší než ty průměrné, dokážete odečíst mezi řádky tohoto channelingu souvislosti vztahu mezi Stvořitelem a jeho hlavním projektantem projektu zvaného Země a ujasnit si tak, odkud tak asi pocházejí informace, se kterými pracuji…

Podívejme se tedy z nadhledu na současné události a povězme si  něco o tom, že do vývoje na Zemi stále více zasahují síly, které přicházejí lidstvo i Zemi očistit pro vstup do nového Zlatého věku. Síly, které vám přes propast dvou tisíc let oznámil již Ježíš Kristus ve chvíli, kdy hovořil o příchodu Syna člověka jako někoho, kdo se přimluví u Otce za vás, kteří jste vystaveni dnes a denně psychickému a mnohdy i fyzickému násilí ze strany těch, kteří ve svém vývoji jako lidé setrvali hluboko na pozicích svého zvířecího ega.

Znovu opakuji to, co jsem již nejednou ve svých textech zdůraznil Nevěřte prosím oné církevní verzi /dogmatu/ o druhém příchodu Krista a o tom, že když budete hodní a budete pilně odevzdávat desátky /restituce!/, o vaše „spasení“ je již postaráno. Je to nebetyčná lež přímo úměrná prohnilosti římsko-katolické církve, která nestojí a nikdy nestála o to, abyste prozřeli a vzali svůj osud do rukou sami.

O tom, co to dogma znamená ve skutečnosti a jak je jako na běžícím páse vytváří naše jistě všemi milovaná a ctěná První šelma z Apokalypsy, si můžete přečíst něco na internetové adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Dogma. Prostě se sejde pár vlků v rouše beránčím a nařídí svým ovečkám, čemu mají věřit. A velmim mnozí z vás jim to žerou! Vpravdě neuvěřitelné!

Přináším vám naději

Přináším naději vám, kteří nespoléháte na to, až zahřmí, zatroubí nebeské polnice a objeví se Ježíš Kristus osobně ve svém druhém příchodu, aby vás spasil, aniž při tom hnete prstem.

Ono to totiž je o něčem úplně jiném. Církevní dogma o tom, že jste byli Kristovou smrtí na kříži již spaseni a nyní jím budete automaticky vyzvednuti za svou víru a modlitby směrem vzhůru za „hlaholu nebeských zvonů“, to jsou jen pohádky sloužící k vašemu udržení v podřízenosti mocných, kteří manipulují v pozadí tímto světem.

Pozn.: ostatně: trouby posledního soudu už světem zní!.. mohli jste je slyšet v záznamech na internetu z mnoha míst světa… ony nezemské zvuky zazněly nakonec i u nás doma /Český Krumlov/… a připomínají vám snad „hlahol nebeských zvonů“?..

Co je to tzv. „poslední soud“?

Fenomén posledního soudu skutečně existuje a vy jím dnes a denně už /třeba nevědomky/ procházíte. Dostatečně důrazně vám bylo již dříve /minimálně na tomto webu/ sděleno, že existuje skutečné Kristovo učení o bezpodmínečné lásce jako síle, která změní váš život i svět, ve kterém je vám dáno žít. Bezpodmínečná láska k sobě /a tím i světu/ je jediná a pravá „úzká“ cesta ke „spasení“ »

Spasení duše, tak to nazývají ti grázlové v sutanách. Ve skutečnosti se ale přesně tomu, abyste se po té cestě vydali, snaží zabránit! Jen se na tu bandu šašků podívejte!

Cardinal
Cardinal

O tomto posledním soudu na Konci věku řekl známý prorok Ernst Oskar Bernhardt /1875–1941/ ve třicátých letech dvacátého století ve svém díle „Poselství grálu — Ve světle pravdy“ toto:

»Ten, kdo věří v Syna Božího Ježíše Krista a Jeho Slovo a snaží se je učinit v sobě živým, kdo tedy je má ve svém nitru ve správném výkladu a podle něho jedná‚ nepotřebuje samozřejmě čekat na zaslíbeného Syna Člověka, poněvadž On nepřinese nic jiného než to, co Syn Boží již přinesl. Ale je tu ovšem předpoklad, že slovům Syna Božího skutečně rozuměl a nedrží se tvrdošíjně mylného podání a tradice. Jestliže se někdo připoutá na omyly, pak nebude moci dokončit svůj vzestup, pokud se mu nedostane vysvětlení, které je zůstaveno Synu Člověka, poněvadž omezený lidský duch sám není schopen, aby se uvolnil a vytrhl z popínavého býlí, které nyní zarostlo Pravdu.«

Výše zvýrazněná část citátu je o lidech kolem vás, ale i o vás, pokud ještě neznáte rozdíl mezi lidsky podmíněnou a bezpodmínečnou láskou. Je i o vás, pokud čtete má slova a odkládáte hledání /a nalezení/ způsobu, jak milovat skutečně bezpodmínečně.

Ono totiž ten tzv. poslední soud vynášíte dnes a denně sami nad sebou tím, zda se pokoušíte sami usilovat o změnu sebe sama či zda se jen necháváte unášet proudem života vnuceným vám touto společností vystavěné na katolické manipulaci a lži.

Opravdu je to jen vaší věcí! Vy osobně jste skutečnými strůjci toho, jak bude s vámi naloženo v rámci událostí, které přijdou. Pokud láskou k sobě, svému egu, jako duchové nepozvednete celkovou úroveň vibrací své duše nad určitou mez /spasitelnosti/, je zbytečné z toho obviňovat boha či anděly. Jen se vám prostě stane to, co jste si sami připravili.

Poselství z Fatimy a zasvěcený jezuita Malachi Brendan Martin

Tak pojďme k onomu ohlášenému třetímu fatimskému poselství. Vám, kteří si chcete o fatimském poselství přečíst něco podrobněji, doporučuji zabloudit do rubriky „Fatimské zjevení“ zde na webu »

My se soustředíme na klíčovou, doposud Vatikánem utajovanou třetí část poselství z Fatimy, o které se v tisku, i jinde v masmédiích po léta dlouze spekuluje a která možná i některým vám nedává spát.

Není ovšem tak docela pravdou, že by text třetího proroctví /tajemství/ byl tak zcela utajen. Mnozí z těch, kteří v rámci katolické církve měli možnost se s oním textem pod slibem mlčení seznámit, tak docela nemlčeli. A to včetně papežů. Systémová analýza komentářů a uniklých střípků informací nám proto nakonec dá poměrně jasný obraz.

Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican's Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.
Malachi Brendan Martin (July 23, 1921 – July 27, 1999), occasionally writing under the pseudonym Michael Serafian, was an Irish Catholic priest and writer on the Catholic Church. Originally ordained as a Jesuit priest, he became Professor of Palaeontology at the Vatican’s Pontifical Biblical Institute. From 1958 he served as secretary to Cardinal Bea during preparations for the Second Vatican Council.

Jedním z vícero těch, o kterých je řeč a který skutečně poodkryl mnohé z onoho tajemství, byl Malachi Martin /nar. 23.7.1921–zemř. 27.7.1999/, irský katolický kněz a spisovatel. Původně byl vysvěcen jako jezuita a dlouhá léta pracoval jako tajemník kardinála Bey ve Vatikánu.

Věřil /nebo spíše věděl/, že Fatima a zejména její poslední tajemství je nejdůležitějším poselstvím pro pochopení událostí 20. století a že splnit příkazy tam uvedené je nejnaléhavějším úkolem, před kterým Církev a svět stojí.

Jeho duchovní žákyně Suzanne Pearson, kterou řadu let vedl, vypráví: „Když jsem poslouchala jeho rozhovory, všimla jsem si, že když mluvil o Fatimě, hovořil s autoritou, jako když hovořili současníci Našeho Pána o Jeho učení. Během jednoho telefonického hovoru jsem mu tedy řekla: „Mám dojem, že znáte fatimské tajemství!“ A Martin Malachi řekl: „Znám“.

Když jsme se následujícího týdne sešli, pokračuje Suzanne, tak jsem se ho přímo zeptala: „Odhalil vám třetí tajemství Duch Svatý?“ „Ach, ne,“ odpověděl. „Byla mi ukázána kopie třetího tajemství v době, kdy jej papež Jan XXIII. v roce 1960 otevřel a hledal radu u skupiny kardinálů. Jedním z nich byl kardinál Bea a já jsem byl jeho asistentem.“

Pravé třetí proroctví: 1 list papíru, 25 řádků

Vatikánem publikovaná falešná verze: 4 listy papíru

Pak mi vyprávěl o výměně vět, kterou měl s kardinálem Beou, když se kardinál objevil po setkání s papežem Janem XXIII. a byl bledý jako papír: „Co se stalo, Vaše Eminence?“, zeptal jsem se ho. „Právě jsme zavraždili miliardu lidí. Podívejte se na tohle!“ Podal mi 1 list papíru s oněmi 25 rukou psanými řádky. Od toho dne je každé slovo tohoto textu nesmazatelně vtisknuto do mé paměti.“

Kardinál Bea pronesl prohlášení o „miliardě lidí“, protože papež právě učinil rozhodnutí nezveřejnit třetí tajemství a „nezasvětit“ Rusko [údajnému] „Nejsvětějšímu srdci Panny Marie„. [Pochybnosti o onom „srdci“ jsou na místě, jelikož ona Paní z Fatimy se prohlásila za Boží matku, nikoliv Marii.] Zeptala jsem se otce Malachiho, jestli by mi mohl říci cokoliv bližšího o těch „strašlivých“ trestech, které by měly zabít miliardu lidí. Vysvětlil mi, že před přečtením tajemství byl požádán, aby složil přísahu, že jej neodhalí. Věřil však, že by mělo být odhaleno, a že Náš Pán a Naše Paní chtěli, aby jej lidé znali.

Jsem přesvědčena, říká Suzanne Pearson, že proto zmiňoval ono třetí tajemství, kdykoliv mohl; mluvil o podrobnostech okolo něj, předkládal tolik informací z jeho pozadí, kolik jen šlo, a tolik náznaků, kolik o něm předložit mohl, aniž by odhalil originální text jak přísahal.

Souboj dvou velmocí a opičárny papežů v přímém přenosu

More than 100 US-built missiles having the capability to strike Moscow with nuclear warheads were deployed in Italy and Turkey in 1961.
More than 100 US-built missiles having the capability to strike Moscow with nuclear warheads were deployed in Italy and Turkey in 1961.

Vynechejme zatím všechny ty neustále omílané duševní a duchovní dopady na lidstvo a tresty, které jej podle té třetí části fatimského zjevení údajně čekají. Zaměřme se na to, co je podstatné. A o tom, co je podstatné, měl papež Jan Pavel II. v roce 1980 říci skupině německých katolíků při jejich přijetí ve Vatikánu toto:

„Proč“, zeptal se údajně jeden tazatel, „Jan XXIII. odmítl uposlechnout požadavky třetího tajemství?“ „Vezme-li se v potaz závažnost jeho obsahu,“ vysvětlil papež, „moji předchůdci v Petrově úřadu diplomaticky upřednostnili odložit zveřejnění, aby nepovzbudili světové síly komunismu učinit jisté kroky.“

A jsme u jádra věci. Musíme si něco říci o tom, co je vám hluboce utajováno, není nikde publikováno a co sehrává i v současném měření sil velmocí » klíčovou roli. Těmi „jistými kroky“ v šedesátých letech byla tehdejší připravovaná a později i realizovaná akce sovětského námořnictva, které instalovalo pod hladinou moře v oblasti tektonického zlomu San Andreas v severní Americe atomové miny.

Předpokládalo se, že /v případném válečném konfliktu/ aktivace zlomu atomovými výbuchy v celé jeho délce způsobí obrovské zemětřesení, které odlomí Kalifornii od pevninského bloku severní Ameriky a celé rozsáhlé území na západ od zlomu se ponoří do moře. Tím mělo dojít k výraznému zásahu do infrastruktury amerického průmyslu, obrovským ztrátám na lidech a celkovému snížení bojeschopnosti amerických vojenských sil.

Osobně nevím, jak by nějaké „zasvěcení onomu údajnému Nejsvětějšímu srdci Panny Marie“ mohlo zabránit realizaci této akce… snad jím mělo být vyvoláno v tehdejším Sovětském svazu a ve světě hnutí za ukončení této operace… není ani vyloučeno, že tento podivný požadavek ohledně „zasvěcení“ je jednoduše další papežskou lží – ostatně sám Malachi upozorňoval, že „Vatikán ve jménu Lucie /žena, která Fatimské proroctví přijala/ rozšiřuje lži, které by nikdy neřekla“ »

Záměr dostat Spojené státy do obtížné geopolitické situace byl každopádně realizován. Ty miny podle mých informací tam jsou dodnes, byť jejich funkčnost s lety může být problematická.

Dnešní situace za ta léta od aktu instalace min doznala značných změn a ty změny hovoří ovšem opět výrazně ve prospěch dnešního Ruska. Ona Suzanne, duchovní žačka Malachiho, uvedla: „Pak mi řekl, že bude existovat nová forma energie. Důležitou věcí ohledně této nové formy energie je, že bude velmi levná. Tak levná, že by mohla uspokojit potřeby všech mužů, žen a dětí na Zemi, kdyby byla ve správných rukách“.

„Není však ve správných rukách. Je v rukách těch, kteří ji použijí k zabíjení a ničení“, pokračoval Malachi. Pak jsem se zeptala: „Nemyslíte naší zemi, že ne?“ A on řekl: „Ne. Amerika je špatná. Jsme vinní mnoha hříchy. Nejsme však tak špatní. Ani dost špatní, abychom promyšleně zabili miliardu lidí. To bychom neučinili. ONI však ano!“ A kdo jsou „oni“? To mi neřekl.“

Na dotaz, které země budou zasaženy nejtvrději, řekl Malachi, že trest bude na některých místech horší než na jiných, ale že se mu nikdo nebude moci vyhnout. A bude možné ten trest přežít?

Zamyšleně řekl: „Ano, ale ve velké bídě.“ A jak máme říci, kdy ty tresty mají nastat? „Mějte oči upřené na oblohu,“ řekl, což bylo varování, které opakoval mnohokrát.

A je to! Poselství se naplňuje!

Odhalení pátera Malachiho se k dnešnímu dni naplňuje. Všechno napovídá tomu, že tou energií, která může nesmírně zjednodušit vaše životy nebo vás zničit, je tzv skalární energie. Jak, o tom si řekneme příště.

-pokračování-


Aktuální doplňující informace:

V minulých dnech po zveřejnění dvou prvních článků v této rubrice mi přišla odtamtud shora jakási reakce na můj /přiznám se/ povzdech nad nezájmem o moji práci… myslím, že jejím zveřejnění nikomu a ničemu neublížím…

Ve svém článku si hodně stěžuješ na nezájem veřejnosti o tvé informace… musí to tak být… vědecká a církevní společnost by byla zrušena, pokud by uznala, že máš pravdu... ti ostatní by popírali sami sebe, kdyby na tebe dali… a to pro odpor svého ega zatím neudělají… vzpomeň si na Ježíše, ten byl také neuznán… ale tohle je ta doba, na niž ty ses připravoval… dnes je tomu, co nabízíš, otevřeno tolik lidí, kolik je jich na to připraveno… nebuď zklamán, vše má svůj čas… až dojde k událostem, které jsou před námi, hledat napojení na tvé učení bude lidí nepoměrně více…

Co dodat? …jó, být tak andělem, mít křídla, poletovat si tu i tam a sypat ze sebe moudra… to musí být život! …prostě: kdo umí, ten umí!