ceskekorunovacniklenoty-cz11

Volte život, odmítněte smrt! Ve volbách v říjnu rozhodujete o budoucnosti svých dětí! Nevolte ty, kteří vás pro vlastní zájmy chtějí vést do záhuby multikulturalismu!

muslim-imigrant-open-or-die

Masová imigrace je fenoménem, jehož příčiny jsou nám politiky umně skrývány a „multietnická“ propaganda prosazovaná Bruselem a jeho pražskými poskoky zejména v řadách ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09 se nás snaží přesvědčit o její nevyhnutelnosti. Ve své ignoranci a primitivismu se tito naši „volení“ zástupci svým lpěním na společném postupu s Evropskou unií stávají stále více zrádci národních zájmů a spolupachateli na připravované genocidě evropských národů. V tom jím zdatně sekundují agenti západních rozvědek a zaměstnanci „multikulti“ neziskových organizací placených Sorosem, Norskými fondy a dalšími nastrčenými organizacemi tajných služeb západních států. .

Pokud chci zůstat věrný své roli toho, kdo vám přináší pravdu o vašem nitru a o způsobech, jak ho rekonstruovat a učinit pro vás a vaše okolí vlídnějším, cítím v tomto předvolebním období potřebu veřejně na tomto webu navázat i na dosavadní své postoje k problému migrace a varovat vás před možností silně negativního vývoje v našem státě po těchto volbách. Varovat vás před jakoukoli smířlivostí s plánem globálních elit střední Evropu zaplavit naprosto nepřizpůsobivými asijskými a africkými hordami ekonomických běženců, kteří jsou připraveni z vašich životů udělat peklo.

Tento záměr multikulturního a mezirasového míšení je namířen především k tomu, aby byl evropský prostor pacifikován a aby byla potlačena a zcela zlikvidována národní identita příslušníků evropských národů a byla tak vytvořena půda pro jejich ovládání z centra. Záměrem „kolonizace“ našeho území imigranty je, aby bylo vaše nitro podobně jako se to stalo běžným lidem na západ od našich hranic, uvedeno ve zmatek a blokováno pokud možno totálním strachem z každodenního kontaktu s agresivitou entit vyznávajících hodnoty, které jsou vám naprosto cizí a kterých byste se měli právem děsit. Podrobnosti vynechme, kdo má zájem, jistě si je vyhledá, informací je všude dostatek. A to i zde jinde na webu.

Vše to má v konečné instanci zabránit vám, občanům tohoto státu, jinak také lidem s nejvyšším průměrným produchovněním svých součtových duší v rámci této planety, abyste mohli vy, kteří jste k tomu připraveni, dále pokračovat na své cestě k osvojení si pravých Kristových principů skutečného naplnění účelu pozemského bytí a aby vám bylo zabráněno v čase konce věku dosáhnout vnitřní energetické rovnováhy vlastních mužských a ženských energií a tím i stavu znovuzrození do Jednoty s duchovním světem a Bohem jako takovým.

Plán je jednoduchý jak facka! Zahltit vaši mysl na maximum negativními emocemi ze samotné přítomnosti a agresivity nově příchozích, vyvolat ve vás setrvalý stav deprese a úzkosti ze ztráty bezpečí a jistoty životů vaší rodiny a vašich dětí, zruinovat státní kasu miliardami vydanými pro ty, kteří do ní s vysokou pravděpodobností nikdy nepřispějí ani korunou a postavit vás před problém holého přežití. Vrátit vás prostě do stavu zvířete hájícího dnes a denně své doupě a svá mláďata před predátory a tak vám bezpečně vyrazit z rukou možnost pracovat na vlastním duchovním vzestupu.

Volby jsou už za měsíc. Než půjdete volit, chci vás vybavit některými informacemi, které byste měli jako nositelé moci v tomto státě mít. Chci vás vybavit informacemi, které vám možná v denním shonu a množství vstřebávaných poznatků z běžného života dosud unikají nebo unikaly. Řekněme si proto něco o tom, co byste měli před odchodem k volebním urnám v říjnu tohoto roku zcela určitě vědět a vzít v úvahu.

Současná migrace do Evropy v žádném případě není jevem náhodným a ani jakýmsi zákonitým jevem, který se vyvinul tak nějak přirozeně z dějinného vývoje v současném světě. Jde o projekt dávno vytvořený již počátkem minulého století těmi, kteří usilují a vždy usilovali o absolutní moc nad tímto světem a je dnes důsledně realizován politiky Evropské unie. Cíle, které sleduje, jsou zamlžovány, byť byly již ve dnech svého zrodu jasně vytyčeny a pojmenovány jako žádoucí. Dá se tedy říci, že samotná masová imigrace byla připravována po desítky let a jejím cílem je zcela zničit tvář Starého kontinentu tak, jak ho znáte.

Málo lidí ví, že na počátku projektu evropského procesu mísení rozdílných kultur byl člověk, který měl k naší vlasti poměrně blízko. Doktor filosofie Richard Mikuláš hrabě Coudenhove-Kalergi (16. 11.1894 - 27. 7.1972) byl rakouský šlechtic s československým občanstvím, spisovatel, politik a spoluzakladatel Panevropské unie. Tento elitář, vizionář a fanatik v roce 1922 založil ve Vídni hnutí „Panevropan“, které jako první vyneslo na veřejnost myšlenku nastolení Nového světového řádu založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Byl osobností, o jejíž existenci dnes veřejnost nic neví, ale kterou „mocní“ tohoto světa považují za autora myšlenky založení Evropské unie.

V jeho pojetí mělo sjednocení Evropy být prvním krokem k jediné světové vládě. S nástupem nacionalismu Třetí říše pak zejména Hitler způsobil, že myšlenky panevropanství byly na čas opuštěny ve prospěch vlády nadřazené rasy německých nadlidí. Po prohrané druhé světové válce však byly samotnými nacisty, kteří se díky spolupráci s okupačními úřady západních vítězných mocností vyhli svům trestům, myšlenky společné Evropy vytaženy zpět na světlo boží a staly se pro staronové elity nově vybudovaného německého státu příležitostí k reparátu nacistické snahy o ovládnutí Evropy. Jen tentokráte /zatím/ beze zbraní, pouhou silou vlády kapitálu a nadnárodních bank, tedy prostředků, které byly za Hitlera ukradeny po celé Evropě a ukryty, aby byly aktivovány po válce pro postupnou přípravu Čvrté říše, které jste právě svědky.

Myšlenka Drang nach Osten (česky „tah na východ“) byl pojem, který byl poprvé použit v 19. století k pojmenování německé expanze do slovanských zemí. Tento název se stal mottem německého nacionalistického hnutí ke konci 19. století a hybnou silou vojenské expanze, germanizační strategie a válečných konfliktů Německa v první polovině století dvacátého.

Po druhé světové válce se zakladateli myšlenky Panevropy šlechtici Kalergimu podařilo díky neúnavné aktivitě a  podpoře Winstona Churchilla, zednářské lóže B’nai B’rith a významných deníků jako New York Times prosadit projekt Panevropské Unie i do pozornosti vlády USA.

PODSTATA KALERGIHO PLÁNU

Ve své knize „Praktický idealismus“ Kalergi předpokládá, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy Starého kontinentu. Soužití či mnohdy obtížné soužití evropských národů, které za staletí vedlo k řadě zničujících válek, musí být podle něj likvidováno zničením těchto národů.

A byl to on, který přišel s myšlenkou vytvořit prostor pro imigrační tok kulturně zcela odlišných lidí ze států Střední Asie a Afriky, který povede k míšení ras a tím ke znehodnocení genomu evropské civilizace. Hovoří o nutnosti v Evropě vytvořit jakýsi jednotný druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras, který odstraní třecí plochy mezi evropskými národy a díky nutné celkové degradaci IQ průměrného evropského člověka v důsledku „páření“ žen bílé rasy a vysoce kvalifikovaných pastevců koz z asijských a afrických stepí se obyvatelstvo Evropa postupně přetvoří ve snadno ovladatelné multietnické stádo bez státní a národní identity, které může být poté snadno ovládáno centrální světovou mocí tzv. elit.

„Člověk budoucnosti bude smíšené krve. Mnohost národů bude nahrazena budoucí euroasijsko-negroidní rasou, velmi podobnou starým Egypťanům.“  /Gerd Honsik:Podstata Kalergiho plánu/

 Kalergi prohlásil, že je třeba zrušit právo na sebeurčení národů, a postupně eliminovat národy za použití etnických separatistických hnutí nebo jinorodé masové imigrace. Aby elity mohly ovládnout Evropu, předpokládal přetvoření homogenních národů v křížený lid. Těmto křížencům připisoval charakteristické vlastnosti jako je například nízká inteligence, pudové chování, krutost, sobectví, podřízenost autoritám atd. Tento nový křížený lid tím měl být tak uzpůsoben k tomu, aby mu mohla být tzv. „elita“ nadřazena a bez překážek mu vládnout.

Nejprve má být odstraněna demokracie, čili moc lidu, a poté lid sám pomocí křížení degradován na pouhé stádo bez vlastní vůle. Silné osobnosti lidí bílé rasy měly být postupně nahrazeny kříženou rasou, snadno ovladatelnou. a povolnou centrálnímu řízení. Ostatně, konec demokracie v Čechách vám svými hrátkami na úrovni vlády, parlamentu a senátu, potažmo špiček policie, státních zastupitelství a soudů vaše státní „elita“ předvádí již dnes a denně. Rozkrádání a korupce mocných nejsou postižitelné, jsou obecně zahrávány do autu. Lidí důvodně podezřelí z trestné činnosti a tuto trestnou činnost vykonávající jsou v parlamentu, senátu, jsou členy vlády, jejími ministry a dokonce i premiéry.

Tím vším se postupně destruuje princip rovnosti všech před zákonem a zavádí se do vašeho vědomí metodou per partes  jako přijatelný fakt to, že existují privilegované menšiny, které jsou nedotknutelné, na které se prostě nesmí sahat. Předvádějí vám to na sobě, páni politici, ale i třeba na vybraných menšinách naší společnosti, o kterých dobře víte, a které mají již dlouhá léta jen nezadatelná práva a žádné povinnosti.

A velmi brzy, vlastně už dnes se formuje k této stávající menšině velká menšina další, která bude skokově růst /pokud s tím něco neuděláte/ a bude pro vás nedotknutelná, protože za slovo kritiky ohledně ní jste už dnes kriminalizováni a brzy, brzičko budete za ně zavíráni do vězení. 

Vraťme však ještě se k tématu panevropského hnutí podle Kalergiho. Politikové oné doby Kalergimu se zájmem naslouchali a chopili se příležitosti. Západní intelektuálové rozpracovávali jeho plán a tajné americké služby financovaly dílčí přípravné projekty.

Byly postupně realizovány jednotlivé fáze. Byl zrozen za pomoci západních tajných služeb islámský terorismus, dlouhodobě byla chráněna a hospodářsky sanována Saudská Arábie jako významný zdroj wahábistické větve toho nejagresívnějšího pojetí islámu. Byla spuštěna „barevná“ arabská jara a i za pomoci vojenských prostředků USA a západoevropských zemé byly zlikvidovány v řadě zemí poměrně stabilní státní režimy a zaveden totální chaos.

Statisícům a milionům logicky v chaosu žijících a se svým životem nespokojených lidí byla uměle prostřednictvím tajnými skužbami financovaných pašeráckých mafií očkována představa o tom, že je v Evropě čeká dům, auto a peníze bez práce.Byly jim připraveny cesty a odstraněny překážky na nich, aby se mohli v obrovských množstvích do Evropy nelegálně dostat a usadit. Statisíce a miliony pak zcela záměrně přijala na své nechutné cecky bez souhlasu Němců a Evropy proti platným evropským zákonům mutr Merkelová, tento pohrobek bývalého nechvalně známého vůdce již zaniklé Třetí říše, kterou mocní loutkovodiči v pozadí pověřili  výstavbou Říše čvrté.

A JE TO TADY!

Dnešní vůdci evropské politiky velmi dobře vědí, oč se tady ve skutečnosti hraje a jdou tvrdě za svým cílem. Cílem, který vytyčil právě Kalergi a který elity Evropy a světa přijaly za své. I když o Kalergim nemluví žádná školní učebnice, o tom, že jeho ideje inspirovaly dnešní Evropskou unii, svědčí mimo jiné fakt, že na jeho počest byla ustanovena Evropská cena Coudenhova-Kalergiho.

Každé dva roky jsou jí odměňování evropeisté, kteří se obzvláště vyznamenali v naplňování jeho zločinného plánu. Samozřejmě, že mezi prvními, kteří byli touto cenou poctěni, je i ta jedubaba zpoza německých hranic a totální idiot Herman van Rompuy, za jehož vedení a podpory v čele EU masová migrace do Evropy začala.

Takže se dá říci, že Kalergiho přesvědčení o tom, že evropské národy se musí smísit s černochy a asiaty, aby byla zničena jejich identita a kultura a vznikla místo homogenní národní společnosti smíšená, vnitřně rozpolcená a proto snadno manipulovatelná společnost,  je základem veškeré evropské politiky současnosti a mottem jejího imigračního snažení i s nadstandardní právní ochranou přicházejících menšin.

Nakonec, proč by nemohl nebohý pastevec koz, frustrovaný pobytem v Evropě, osobními sociálními dávkami v hodnotě pouhého tisíce a  několika set Eur a nedostatkem pohlavního styku občas znásilnit, případně zabít bílou ženu? Lidi, mějte přece pochopení! Německé a jiné soudy v západních zemích ho mají. A vůbec: nastavte přece druhou tvář, vzkazuje vám Bůh žijící v těle zde na Zemi, jinak nějakej Fanda Vatikánskej, v přestávkách, kdy zrovna nemyje a nelíbá nohy těm „chudákům“, kterým vy, děvčata, zatím odmítáte otevřít svůj klín.

OD KALERGIHO K DNEŠKU

Revoluční v Kalergiho plánu je fakt, že nekáže genocidu jako nástroj získání moci /jak se dělo za Hitlera/, ale že předpokládá postupné vytvoření masy „podlidí“, kteří vzhledem ke své pravděpodobné  úrovni IQ houpacího koně, ubohému vzdělání a duševním kvalitám poplatným postupně vládnoucímu islámu a jeho právu šaría nebudou schopni odporovat „vznešené elitní rase vyvolených“ v čele Evropské unie a nosatých loutkovodičů v pozadí. Kdo chce pochopit, o čem mluvím, ať si uvědomí, čím je pro muslima imám a jakou absolutní autoritu má v jeho životě. Co pak teprve „máma“ Merkelová, která je přece osobně pozvala, ty vědce, inženýry, architekty a další budoucí tahouny úrovně německého a evropského hospodářství!

Evropa s Bruselem v čele v prosazování rasové politiky likvidace původních evropských národů nezůstává osamocena. Je tu i OSN, které prosazuje ve shodě se zájmy světových elit  tuto genocidu evropských národů tím, že vybízí k přijímání milionů uprchlíků, aby se kompenzovala nízká porodnost v Evropě. Zpráva divize OSN  „Obyvatelstvo“ už z roku 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva jako řešení pro stárnoucí a upadající populaci v Evropě“.

Podle této zprávy z roku 2000 bude Evropa potřebovat do roku 2025 159 miliónů imigrantů. Jak je asi možné učinit tak přesný odhad jinak, než že imigrace byla připravována  a studována a projektována desetiletí předem. Ve skutečnosti je jisté, že snížená porodnost by v Evropě mohla být snadno zvrácena pomocí opatření k podpoře rodin. Tohle je však pro tzv.“elity“ včetně té naší nepřijatelné.

V našem státě tak učinili naposledy komunisté na počátku sedmdesátých let minulého století a narodily se velmi silné ročníky tzv. Husákových dětí. Tahle dnešní sobecká sebranka s převahou zvířecího programu ega ve svých temných duších v Praze ve vládě a v parlamentu zdražuje naopak rodinám s dětmi živobytí tak, aby se děti nerodily pokud možno vůbec. Politici ANO, TOP 09 a KDU-ČSL místo osobní angažovanosti v propagačních akcích za rodinu s třemi a více dětmi se radostně zviditelňují v pochodech homosexuálů Prahou. Není to Kocourkov, vážení přátelé? Není, samozřejmě, že není! Je to hrůzná skutečnost!

Speciálně náš germánský soused a jeho hospodářská a finanční elita s nacistickými kořeny má po dvou prosraných světových válkách dost odporu evropských národů proti své hegemonii. Hitler byl oproti Merkelové jen pitomý rakouský svobodník, který sice málem zničil s pomocí tehdejších světových „elit“ celou Evropu, ale je z dnešního pohledu svým záběrem oproti frau Merkelové jen ubohý packal. Ta pekelná šílená kráva školená stalinistickými kádry bývalé STASI na rozdíl od Hitlera dobře ví, že odpor evropských národů /včetně toho vlastního/ je lépe než státním terorem a vojenskou silou lámat rozpuštěním pár desítek milionů nepřizpůsobivých entit v prostoru stávajících evropských zemí tak, aby byla rozmělněna síla oněch národů a tyto byly proměněny ve stádo vyděšených jedinců neodvažujících se hlasitěji vydechnout. Má koule, ta baba, to se musí nechat.

Ne, ještě nemáte čeho bát. Ještě tak jednu dvě generace vás, pravé Čechy, budou potřebovat jako levnou pracovní sílu do svých montoven. Imigranti přece pracovat neumí, nemusí a proto ani nikdy nebudou. Musí se přece pravidelně modlit, starat se o svých pět šest pokud možno bílých žen a tucty dětí. Nemluvě o plození dalších. A pozor, je třeba je živit! Kdo jiný než vy to udělá? Za dvacet třicet let tu práci převezmou roboti a pak se nad vámi jako národem Slovanů s tisíciletými kořeny zavřou historické anály. A bude vymalováno.

Teze Kalergiho plánu vytvořily a dodnes tvoří základ oficiální politiky vlád včetně té vaší budoucí, pokud ji zvolíte opět vhozením hlasů stranám jako jsou ČSSD, ANO, TOP 09, KDU-ČSL a ODS. To jsou všechno strany, které prosazují genocidu evropských národů včetně toho našeho pomocí masové imigrace. Pokud mi nevěříte, volte je a stanete se toho sami svědky.

G. Brock Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace, nám dokonale představil lekci od Kalergiho, když řekl:

„Je nutno zamezit všemi způsoby porodnosti v rámci stávajících národních celků. A maximálně podporovat smíšená (mezirasová) manželství, a to za účelem vytvoření jediné rasy v jediném světě, závislém na centrální autoritě.“

CO Z TOHO VŠEHO PLYNE PRO NÁS A PRO BUDOUCÍ VOLBY?

Když se rozhlédnete kolem sebe, vidíte, že Kalergiho plán je plně realizován. Stojíme před opravdovou přeměnou Evropy v třetí svět a pro náš národ v lepším případě v očistec, v horším případě v jakési naše malé velké peklíčko.

Axiomem „nového občanství“, které čeká vaše děti, je multikulturalismus a nucené míšenectví. Budete podobně jako v západní Evropě převálcováni hordami asijských a afrických přistěhovalců. Vaše dcery přirozeně neodolají mužné potenci samců, kteří žijí z dávek, kriminality či prodeje drog a v jejich postelích nahradí bílé muže, kteří věrni křesťanským tradicím především pracují, aby uživili rodinu a až potom souloží.

Smíšená manželství na západě dnes produkují každý rok tisíce míšených jednotlivců, tzv. Kalergiho dětí. Kolik z nich se postaví před pracák a kolik z nich se bude naopak pětkrát denně modlit a hledat příležitost k snadnému výdělku terorem v pouličním gangu?

Pod dvojím tlakem desinformací a ohlupování lidí, díky masovým komunikačním, jsou západoevropané nuceni k dobrovolnému popření svého vlastního původu, k zapomenutí svých vlastních etnických identit. Nedopusťme to i u nás. Chraňme naše mladé před jejich propagandou! Mladí a nezkušení uvěří všemu. I tomu, že nejlepším řešením jejich života je jít na dobrovolně porážku za ideu multikulturalismu. Ne nepodobně jako chlapci v Hitlerjugend šli v posledních dnech války radostně pod palbu ruských tanků na smrt. Hrdinskou smrt! Idea je vším, a mainstream a neziskovky podporované ANO, ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se starají i to, aby naše školy ve vašich dětech tu správnou ideu zakotvily.

Pozn.: přiznám se k něčemu hodně osobnímu… navštívil mne nedávno jeden mladý muž… dvacet let, úspěšný ajťák s nástupním platem pětadvacet tisíc a žihadlem značky Wolskvagenen před místem mého bydliště… chvíli jsme si povídali o žovotě a pak považoval /asi vzhledem k mé pověsti mezi lidmi/ za nutné mi říci /snad aby vymezil téma hovoru/:  poslouchejte, nechci ani slovo o duchu, duši či posmrtném životě… nic neexistuje, rozumíte!.. nic… ty prožitky ve chvíli odchodu z tohoto světa, to je jen chemická reakce v mozku… všechno je jen chemická reakce… nic takového prostě neexistuje… to všechno je  pitomost… rozumíte?… usmál jsem se a řekl: rozumím… tady už ve výchově toho budoucího chlapa a občana tohoto státu někdo docela úspěšně zpackal a kdoví, zda on sám ještě dostane čas k pochopení toho, jak to skutečně je… nebudeš házet perly sviním, říká prorok…

Prosazovatelé globalizace se snaží z těch mladých a nezkušených ty „svině“ nehodné házení perel ducha na ně za každou cenu udělat. Přesvědčují je, že vzdát se své vlastní identity ve prospěch rozpuštění se v té „multikulturní“ je pokrokovým a humanitárním aktem. Že by měli svým méně šťastným tmavším bratřím otevřít svá srdce, své peněženky a dát jim k dispozici své genitálie /případně řitní otvor/, když jsou o to požádáni. A oni, ti mladí a nezkušení, v přirozené opozici proti vám, starší generaci, jim sedají na lep. Prostě chtějí být „in“.

Až budou jednou stát pod palbou reality představované vládnoucí ideologií islámu a na nich uplatňovaného práva šaria, bude pro ně, ale i pro vás pozdě. Proto je už v tuto dobu nutno vylézt z pohodlného kolotoče cyklú jaro, léto, zima, podzim, práce, barbecue, dovolená a nové auto a postavit se za sebe i za ně, své děti. Je nutné reagovat na lži tzv. elit, je třeba probouzet ducha vzpoury v nás samotných, v našich dětech i v okolí. Je třeba nahlas řvát a nenechat si od těch ku*rev tuhle salámovou metodu okrajování vašich lidských práv líbit a hlasitě a rázně ji odmítat.

Je třeba si přiznat, že masová imigrace a pokus o integraci byť pouhého procenta muslimů je se rovná budoucí genocidě českého národa. Nemáme jinou možnost než se vzbouřit, alternativou je pouze budoucí etnická sebevražda.

Zachraňte sebe a své potomky, zachraňte tuto zemi a volte v říjnových volbách jen ty, kteří jsou skutečně připraveni vytvořit hráz snahám evropské diktatury o přeměnu Čech, Moravy a Slezska v součást jakési Euroarábie, kde vy, já i všichni ostatní rodilí Češi budou cizinci na odstřel /či odříznutí krku mačetou/.

VOLTE JISTOTU PROTI MIGRACI, VOLTE TY STRANY, KTERÉ JSOU PROTI MIGRACI A NEJSOU NAPOJENY NA PENĚZOVODY NEZISKOVEK, AMERICKÉ AMBASÁDY V PRAZE A ZÁPADNÍCH TAJNÝCH SLUŽEB, JAKO TOMU BYLO U PREZIDENTA VÁCLAVA HAVLA NEBLAHÉ PAMĚTI A JE TOMU U TZV. TRADIČNÍCH PARLEMENTNÍCH STRAN.

tomio-okamura

VOLTE PROTO PROTIMIGRAČNÍ A VŮČI EVROPĚ OBEZŘETNOU POLITICKOU STRANU SPD — SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE TOMIO OKAMURY

Nehleďte na úmyslně cinknuté průzkumy veřejného mínění, které ji téměř nedávají potřebných pět procent pro vstup do parlamentu. I u nás se už průzkumy veřejného mínění falšují na zakázku a k falšování voleb ve stylu Rakouska či jiných západních „vyspělých“ států jsou „demokraté“ vládních stran už dávno připraveni.

Nedejte na ty, kteří vám říkají, že nové strany nezvládnou řízení státu. Podívejte se, co umí ta dnešní! Jediné, co jí skutečně jde, je buzerace lidí a hrabání do kapes vlastních a spřízněných podnikatelských es. A tihle ministři Sobotkovy vlády se hodí akorát tak do špatných divadelních kusů parodujících neschopnost lidských bytostí cokoli smysluplného vytvořit. Sobotka sám by kdysi u mne na důlním závodě nemohl ani vařit kafe. Netrpěl bych ho, z hlediska řízení čehokoli je naprostá nula! A víte, proč naše ekonomika ještě jakž takž běží? Protože vláda naštěstí nemá na to, aby do ní výrazněji zasahiovala! Proto! Kdyby ano, je dávno v prdeli.

Nenaleťte na sliby ANO, ČSSD a ODS o navyšování důchodů a minimálních mezd. Nenechte se zlákat přidáváním miliard do tarifů státních zaměstnanců. Kupují si tak váš souhlas s vlastní degradací na bezprávnou oběť budoucího evropského superstátu, kde vy jako původní obyvatelé Evropy se stanete lovnou zvěří! Komunisté vás spoutali, ale nechali žít. Tihle vás za peníze mocných prodávají do otroctví!

Pozor i na Zemana, Klause i Babiše. Špičky našich elit odjakživa hrají oblíbenou hru na vzájemné nepřátelství. Až si vyberete zdánlivě menší zlo, spojí se ve snaze nasadit vám definitivně jho multikulturalismu. Vzpomeňte si na církevní restituce a sliby, na Klausovu privatizaci, na Zemanovu opoziční smlouvu, rumové a jiné aféry, Sobotkovu OKD, Kalouskovy padáky, Bělobrádkovo podlézání sudeťákům, Babišovo Čapí hnízdo! Na všechny ty sliby, které byly tak katastroficky opuštěny a zapomenuty okamžitě po volbách mocnými této země.

Neumí překročit svůj stín, tihle agenti Satanova ega v našich řadách a v čele nás všech. Nedorostli ke službě svému lidu. Slouží jen sami sobě a svému rohatému pánu. Volbou jiného subjektu jim i jejich páchnoucímu veliteli prostě nakopete řit! A oni i on to zatraceně potřebují, ne že ne!

Mějte je prosím rádi, udělejte to pro záchranu jejich už téměř ztracených duší!

 

Lidé, probuďte se a nemlčte. Chcete se někdy ještě podívat s klidem do očí vlastním dětem? Tak pozvedněte hlas a jednejte!

Jinak buď Bůh milostiv vám i jim.

 

Dovolte mi ještě jednu malou poznámku:  možná se mýlím v tom, co píši výše… ale vy, kteří víte, že jsem vás byl schopen dovést k nápravě stavu vašeho nitra tam, kde jste vy ani vaši studovaní nedoukové v lékařských pláštích nikdy žádnou možnost nápravy neviděli, vězte, že možná tomu tak není… že třeba dokážu vidět nejen do lidského nitra… gula je na vašej straně,,, strielajtě!

Literatura:

  • Šlechta (něm. Adel, Leipzig, 1922), obsah je podobný jako v knize Praktický idealismus (něm. Praktischer Idealismus)
  • Praktický idealismus (něm. Praktischer Idealismus, 1925)
  • Boj o Panevropu (něm. Kampf um Paneuropa, 3 svazky, 1925-28)
  • Euronárod (něm. Die Europäische Nation, 1953)
  • Světová velmoc Evropa (něm. Weltmacht Europa, 1971)