Zase spolu…

Zdravím vás, moji milí čtenáři, příznivci, klienti a lidé dobré vůle, kteří občas zabloudíte na tuto webovou adresu. Omluvte mne prosím, že jsem se déle než měsíc docela odmlčel. Jako každý starší člověk jsem potřeboval zcela lidsky vyřešit náhlý zdravotní problém a musel jsem tomu věnovat svůj čas. Jak se zdá, podařilo se. Pokud to tak půjde dále, bude to k plné spokojenosti mne samotného, spokojenosti Pavlíkově, i týmů lékařů českobudějovické chirurgie, kterým tímto děkuji za skvělou péči a starostlivost.

Je mi líto, že jsem byl mimo provoz právě v tak vypjatém období nabitém politickými a vojenskými událostmi, jakým bezesporu přelom února a března letošního roku byl. Je mi to líto zejména proto, že v souvislosti s tím vším děním jsem ve spolupráci se svým spolupracovníkem /ME/ sledoval a získal řadu zajímavých dílčích informací z různých zdrojů, které poskládány fungujícím intuitivním vhledem dohromady tvoří velmi zajímavý obraz reálného dění v tomto světě. Ujišťuji vás, že přes tento časový handicap se k oněm událostem vrátím v příštích článcích a že bude o čem číst.

Moc se omlouvám těm, které momentálně dlouhodobě zanedbávám nejvíce. Jsem si vědom toho, že se velmi málo věnuji ve svých článcích tématům tzv. rekonstrukce lidské psychiky a prosvětlování jejích zákoutí tak, jak tomu bylo ještě před koncem minulého roku. Ne, nezapomínám na ty z vás, kteří hledáte cestu k vnitřnímu vyrovnání se se sebou samými. Mám rozpracovánu sadu článků např. o dětech a jejich potřebách z pohledu zabránění či alespoň snížení rizika vzniků bloků v dětství i dílčí pohledy do dalších oblastí běžného lidského života. Jistě se k nim v dohledné době dostanu.

Nadále také poskytuji plnou pomoc těm z vás, kteří hledáte s mou pomocí cestu k sobě samým. Stále vás není hodně… Tedy těch, kteří se nakonec rozhodnete jít onou úzkou cestou podle Krista, která vede k cíli, tj. k ukončení pobytu v hluboké dualitě tohoto světa a poté skrze realizaci vnitřní jednoty sebe sama až k dosažení stavu opětovného vnitřního sjednocení a tím i k šanci na konečné znovuzrození v duchu.

Cesta rekonstrukce vaší vlastní psychiky, kterou vám již řadu let stále stejně předkládám, vám otevírá únikovou cestu z této reality, v níž je podíl zla a dobra někde mezi 70 a 30 procenty, a to do sfér jiných realit, kde je tento poměr pro realizaci dobra pro vaše další zrození mnohem výhodnější. Nemluvě o tom, že v těchto sférách již lidské bytosti neprocházejí smrtí fyzického těla jako tady na Zemi.

Je logické, že je pro vás obtížné na ni nastoupit, protože tato cesta jde přímo proti tomu, co máte vsazeno výchovou do základu tohoto svého pozemského života. O to se stará tato společnost, postavená na základě mnohdy opěvované, ale ve své podstatě mimořádně zkur….. křesťanské tradice.

Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.
Yin-Yang: Vše je jak Yin (přijímající ženská energie) tak Yang (expanzivní mužská energie). Tečky uvnitř obou polovin Taoistického symbolu reprezentují aspekt svých protikladů. // Everything is both Yin (receptive feminine energy) and Yang (expansive masculine energy). The dots within the Taoist symbol represent aspects of each other. The sacral chakra embodies the energy of Taoism; for it balances the feminine and masculine within us. Tao, (“the way”) embodies the harmony of opposites.

Vaše svoboda k rozhodnutí o čemkoliv visí momentálně na vlásku. Naučili vás, že Bůh na nebesích může všechno a vy nic. Všichni jste v očích svého Boha hříšní a maličcí a údajně jste jen prach a v prach se obrátíte. A jen On rozhoduje, co vás zde postihne a jak budete žít. Říkají vám, že jste pouhou hračkou v jeho rukou a vy nemůžete absolutně nic ovlivnit.

Opak je ovšem pravdou. Jak jsem vám už dříve zdokumentoval ve svých textech, Bůh a ďábel není někde vně mimo vás nad Zemí v nebi či v podzemí. Vaši pozornost si především zaslouží Bůh a ďábel, kteří existují přímo ve vás a mají v podobu dvou základních řídících programů vaší psychiky, t.j. lásky a sobectví. Právě vy nasazením svobodné vůle se můžete svobodně rozhodnout, kterou z těch dvou energií si pro cestu životem zvolíte a podle své volby také budete žít.

To vy máte ve vlastních rukou svůj osud, jen se panicky bojíte uchopit ho do vlastních rukou. Je jednodušší nedělat nic, než přijmout zodpovědnost za sebe a svůj život na svá bedra a začít tvrdě /ale i radostně/ pracovat na svém nitru. Dokážou to ti, co jsou zralí. Ale vy všichni máte šanci dozrát, rozhodnete-li se k tomu… Je to jen na vás.

Možnost rekonstrukce lidské psychiky, kterou vám všem nabízím, je univerzální cestou a je tu pro všechny z vás.

Na straně druhé ovšem chci, abyste věděli, že práce na sobě a práce pro společnost a toto lidstvo jedno jest. Tím, že pracujete na rekonstrukci svého nitra, měníte sami sebe a stáváte z bytosti plné strachů, depresí a úzkostí bytostí žijící prakticky stále pozitivně bez onoho prokletí negativity.

Svou vlastní prací na sobě se dostáváte do bodu, o kterém slyšíte vyprávět v knihách a přednáškách mnohých guru, kteří vám líčí krásy tohoto stavu, aniž by vám většinou byli schopni podat konkrétní návod k tomu, jak to udělat.

Bodem zlomu je skutečnost, že právě skrze rekonstrukci vlastní psychiky se máte šanci dostat do situace, kdy si skutečně a bez výhrad začínáte řídit svůj život sami. Získáváte postupně kontrolu nad svým podvědomím, které ze všeho nejvíce ovlivňuje to, co vám v životě přichází, naplňujete ho cílevědomě a plánovitě prací na sobě pozitivitou myšlení a citu a tím spouštíte pro vás jako lidskou bytost žádoucí proces, kdy vám okolní svět přináší do života přesně to, co v sobě máte.

Nekontrolované podvědomí /vědomí ega/ plné /byť mnohdy nevědomých/ strachů, depresí a úzkostí vám zcela jistě do budoucna přinese další a další rány a problémy přesně tak, jak se jich vaše ego dlouhodobě obává.

Láskou kultivované podvědomí /vědomí ega/ zbavené všech, či naprosté většiny strachů, depresí a úzkostí, vám naopak zcela jistě přinese řadu životních situací s pozitivním nábojem přesně tak, jak vaše ego dlouhodobě očekává.

Je to tedy o egu a jeho stavu a náladě a vaší kontrole ducha nad ním. Naučte se s ním pracovat a kultivujte ho. Budete žít lépe, budete žít dobře, budete žít pozitivně a svět vám bude pozitivitu do života dále posílat. Za ta léta již několik stovek lidí, kteří se mnou onu rekonstrukci absolvovali, žije lépe a cítí se skvěle. Zkuste to taky.

Ptáte se, proč byste to zkusit měli?

V řadě prvé velmi pozitivní výsledky zaregistrujete především vy sami a vaši blízcí. Rostoucí pozitivita prostupující váš život se nemůže neodrazit ve vašich mezilidských vztazích, ve vztahu s manželem či manželkou a zejména ve vztahu k dětem. Prostě je přestanete blokovat a zatěžovat podvědomou negativitou, jako jste to dělali dosud, a začnete je naopak sytit pozitivitou a rozvíjet ke svobodě. A věřte mi, že tohle je nádherné a stojí za to zkusit a prožít.

Vy však nežijete ve vakuu. Žijete na této Zemi ve společnosti sedmi miliard lidských bytostí…

Nežijete pouze svým mikrokosmem, ale i v rámci daného makrokosmu. I zde si volíte ze dvou možných cest. Buď poslušně přispíváte zvenčí distribuovanou a obtížně prožívanou negativitou do egregorů strachu, depresí a úzkostí, na které jsou napojeny vaše vlády, EU a Spojené státy, které prostřednictvím právě exploatace těchto vašich energií činí tuto Zemi stále méně žádoucím místem k pobytu, nebo průchodem skrze rekonstrukci vlastní psychiky těmto zplozencům ďábla na Zemi odeberete právo manipulovat s vašimi energiemi a vámi samotnými tím, že se stanete pilíři klidu a pohody v nekonečném okolním moři děsu.

Vyberte si.

Je to na vás.