Zbytky zlikvidovaného poznání o znovuzrozování a převtělování duše lze nalézt i v Bibli

Navazujeme na předchozí díly » ve kterých zkoumáme, jak je to s možností opakovaného vtělení duše, tedy tzv. reinkarnace. Ukázali jsme si již mnoho svědectví o pravdivosti Órigena a jeho díla „De Principiis“, což je první teologický systém pra-původního křesťanství — a ano — pravá, originální podoba křesťanství!

Originální podoba křesťanství a její cenzura

Později bohužel došlo k církevní cenzuře, jejímž důsledkem je, že dnešní křesťané manipulovaní svými „pastýři“ reinkarnaci odmítají a tvrdí, že je v rozporu s jejich dogmaty. Při pokusu o diskusi na toto téma se dozvíme, že Bible žádné zmínky o převtělování neobsahuje. Člověk žije jen jednou a na tento svět se už znovu nevrací. Křesťané byli prý spaseni zástupnou (?!) obětí Ježíše Krista a proto je čeká věčný život. Ježíš tak údajně předem (?!) „zaplatil“ za všechny budoucí (?!) hříchy lidí. Údajně lidi již předem spasil na kříži — háček je, že ono to v realitě ani trochu nevypadá že bychom již byli „spaseni“, ani s přihmouřením obou očí to tak nevypadá. Nikdo z lidí nemůže tvrdit opak!

V knihách Nového i Starého zákona je prý vše jasně vysvětleno a proto nemá smysl se podobnými úvahami zabývat. Opravdu?

Papežská dogmata jsou pozoruhodně nelogická a směšná

Pozoruhodně nelogické je hned první zmíněné dogmatické tvrzení o tom, že tzv. spasení a věčný život dostávají „křesťané“ údajně automaticky za svou slepou víru a jejich prohřešky za ně u Pánaboha žehlí pantátové z církevní hierarchie :-)

Podle katolíků je toto „pravé“ Ježíšovo učení v souladu s Biblí a s tím, co Ježíš v evangeliích řekl. Vskutku pozoruhodná lež — Ježíš nejen že nikdy neřekl že jeho smrt sejme z lidí hříchy… ale navíc po tom umírání evidentně ani nijak netoužil — jak je dobře zaznamenáno v oficiální katolické Bibli!

Víra není zásluhou:
Satan i démoni také věří v Boha

Při zoufalém pokusu vysvětlit tuto logickou chybu v dogmatech a zdůvodnit, proč je tedy tento svět stále plný zla a hříchů, se teologové pokoušejí problém okecat tím, že — až když budete „věřit“ v Ježíše, tak teprve pak se na vás tato údajně „předplacená“ spása bude aplikovat. Dělají si z oveček legraci? I sám Satan jistě věří v existenci Ježíše i milujícího boha — no a? Má to pro něj nějaký přínos?

Sama Bible potvrzuje, že ďábel a démoni věří — ovšem neříká ani slovo o tom, že by jim to mělo zajistit spasení… Někdo si z nás dělá legraci.

19 Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. 
Také démoni tomu věří... (Jakub 2:19)

A já se ptám, proč tedy Kristus hlásal heslo „jak zaseješ, tak sklidíš“, které evidentně odkazuje na fakt, že každý čin a každá myšlenka se člověku vrátí zpět rozmnožená — semínko vzejde a přinese mnohonásobnou úrodu!

Hlavní zbraň moderní cenzury: lživé manipulativní překlady

Je to zvláštní, ale přesnému překladu některých pasáží se „křesťané“ systematicky vyhýbají. Ne nadarmo se říká, že každý překlad Bible je současně i jejím výkladem. Motivace pro tyto zásahy je zřejmá — potlačit vše, co by mohlo vyvolat „nežádoucí“ myšlenkové pochody oveček.

Jednoduše — to co uniklo Jeronýmově cenzuře je podrobováno druhé, moderní cenzuře, spočívající v manipulativních překladech. Více podrobností o církevní cenzuře Bible naleznete zde »

http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-evangelium-ebionitu-a-dalsi-rane-krestanske-tajne-spisy/

Mimochodem, v této souvislosti stojí za pozornost i fakt, že samo Janovo evangelium je gnostické a moderní církevní manipulátoři nám to zkreslenými překlady zatajují! Skandální podvod.

Občas se nějaký drakoniánský teolog prořekne, jako např. v knize EVANGELIUM PRAVDY nám s. Zdeněk Kratochvíl prozradil: »Novověké překlady knih Nového zákona vykládají řecký text záměrně negnosticky. Takových sporných míst je mnoho, zvláště v evangeliu podle Jana« …např. Jan 1:14:

Kai ho logos sarx egeneto kai eskénósen en hémin.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo v nás.

Manipulativním překladem se správný výraz „v nás“ překroutil na slova „mezi námi“!

Více informací »

http://www.ragauian.cz/vznik-noveho-zakona-krestansky-klaster-v-chenoboskiu-a-jeho-gnosticke-krestanske-spisy-z-nag-hammadi/

Uveďme si tady a teď hezky pohromadě několik biblických míst se zapomenutými odkazy na znovuzrození a převtělování duše. Možná jste už některé z nich viděli — nicméně — snažili jsme se na tomto místě přehled udělat co nejkomplexnější a v rámci objektivity jsme navíc zohlednili i protiargumenty křesťanů, kteří se věrni svým školním hodinám náboženství, snaží za každou cenu obhájit dnešní zcenzurované křesťanství:

Matouš 16,13-16 (KMS)

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?"

Oni řekli: "Někteří za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků."

Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?"

Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha."

Tajná židovská nauka (kabala) reinkarnaci připouští

Byl Ježíš převtělením některého z proroků? JEDINĚ POKUD by učedníci znali zákon reinkarnace, dávala by jejich otázka smysl. Dnes víme, že tajná židovská nauka (kabala) reinkarnaci připouštěla. Zavedla pro ni termín „gilgul“ (kolo), což je také přesně výraz použitý v dále analyzovaném Jakubově listu! Shoda s buddhistickým kolem života samozřejmě není náhodná ;-)

Špatná zpráva pro všechny, kteří rádi pomlouvají své bližní

V biblickém kanonickém listu Jakubově se důtklivě upozorňuje na to, že náš jazyk může zapálit „kolo zrození”. (3,5-6, srov. Kazatel 12,6)

Váha tohoto Jakubova výroku se ještě podstatně zvyšuje, když si uvědomíte, že Jakub byl Ježíšovým bratrem a prvním vůdcem církve po Kristově odchodu » Ano! Tady jsme přímo u pramene poznání a každý hledač pravdy by měl zpozornět!

K tomuto místu můžeme podat následující výklad: Zlá slova mohou vygenerovat negativní energii, která může znovu uvést do chodu koloběh opětovných zrození dotyčného člověka. To znamená, že se dotyčný musí opět inkarnovat, aby napravil škodu. Jinými slovy… zasejete špatnou, negativní karmu, kterou pak budete muset napravovat i v dalším životě!

List Jakubův 3,5-6

6 A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti. Takť jest, pravím, postaven jazyk mezi údy našimi, nanečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, jsa rozněcován od ohně pekelného. (Jakub 3:6)

https://www.bible.com/en-GB/bible/44/jas.3.6.csbkr

Elzevir Textus Receptus z r. 1624 (TR1624)

φλογιζουσα τον τροχον της γενεσεως και φλογιζομενη υπο της γεεννης (Jakub 3:6)
rozněcuje kolo Genesis (zrození) a je rozpalován z Gehenny (Jakub 3:6)

https://www.bible.com/en-GB/bible/182/jas.3.6.tr1624

Tento transkript přesně odpovídá řeckému originálu. Většina nejdostupnějších českých překladů však nahrazuje „kolo zrození“ (ton trochon tes geneseós) významově odlišnými termíny. To je dobře patrné z následujícího srovnání:

Český ekumenický překlad (CEP)

Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les! I jazyk je oheň. Je to svět zla mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý náš život, sám podpalován pekelným plamenem.

Nová Bible Kralická (NBK)

Hle, jak maličký oheň zapálí veliký les! I jazyk je oheň, svět nepravosti. Jazyk má mezi našimi údy takové postavení, že znečišťuje celé tělo a zapaluje běh naší přirozenosti, neboť je rozpalován peklem.

Nová Smlouva KMS (KMS)

Hle, jak malý oheň, a jak velký les zapálí! I jazyk je oheň, svět nepravosti; jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života a sám je zapalován Gehennou.

Luther falšuje Bibli také!

Tato pasáž Písma falšovatelům Kristova učení samozřejmě velmi leží v žaludku a proto se opět uchylují k technice lživých překladů. Prvním doloženým případem je Lutherův podvod:

Martin Luther slovo „trochos tes geneseos” („kolo vznikání”, resp. „zrození”) vůbec nepřeložil a místo toho vložil slova, která považoval za vhodná, totiž „celý svět”. Podle Lutherovy lži tedy „jazyk zapaluje celý svět“ (Lutherův překlad Bible: „…die Zunge… zündet die ganze Welt an — List Jakubův 3,6).

Současní falšovatelé jsou pilní a v podstatě nenaleznete správný překlad

Mnoho lidí si proto myslí, že znalost „koloběhu zrození” není křesťanská…

Matouš 17,10-13 (KMS)

Jeho učedníci se ho zeptali: "Jak to, že učitelé Písma říkají, že nejprve musí přijít Eliáš?" On odpověděl: "Eliáš opravdu přichází a bude všechno obnovovat. Avšak pravím vám: Eliáš již přišel, a nepoznali ho, ale udělali s ním, co chtěli; tak i Syn člověka bude od nich trpět." Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli.

Podle tohoto kanonického evangelia Ježíš Jana Křtitele jasně označuje za znovuzrozeného Eliáše!

Skeptici mohou oponovat tím, že Eliáš nezemřel, a tedy že se ani nemohl vtělit. Ve Starém zákoně je o něm psáno, že „vystupil ve vichru do nebe“ (2 Kr 2,11). Ježíš prý nehovořil o fyzické totožnosti Jana Křtitele, ale o jeho prorockém duchu, který měl s Eliášem společný. Na přímý dotaz farizeů Jan Křtitel v Janově evangeliu odpovídá, že Eliášem není (J 1,21). Nikde ovšem není psáno, že by byla Janovi víra ve stěhování duší cizí. Nehledě na to, proč mu farizeové tuhle otázku vůbec položili. Jeho odpověď můžeme chápat i tak, že nevěděl, jakou měl v minulém životě identitu…

Tajemství převtělování bylo Ježíšovi a jeho blízkým následovníkům známo

V evangeliích se můžeme dočíst, že apoštolové na rozdíl od ostatních lidí „znali tajemství království Božího“ (Mk 4,11). Gnostičtí křesťané v prvních staletích po Kristu věděli, že tajemství převtělování bylo Ježíšovi a jeho nejbližším následovníkům známo. Princip opětovného vstupování do těl byl pro gnostiky samozřejmostí. Všechny duše, které nežily čistým životem a nepřijaly Krista v celé jeho plnosti, jsou podle gnostického pojetí ve vhodný čas odesílány zpět do hmotného světa. Věčnému zatracení propadají pouze nejhorší nenapravitelní hříšníci. Koloběhu životů se vymaňují duše „dětí Světla“ (v Janově Zjevení nazývány jako „vyvolený národ“), které realizovaly pravou Kristovu nauku.

O putování duší učil největší křesťanský učenec a teolog prvních čtyř století Órigenés — v jeho době tato pravda ještě byla známa. V jeho díle „De Principiis“ můžeme ještě najít pravou podobu Kristova učení » Ano, taková je původní Kristovská pravda. Podle Órigena je všeobecným cílem stvoření „apokatastasis“ (úplná obnova), návrat všech věcí na místo odpovídající jejich podstatě. Člověk musí proputovat mnoho vývojových stupňů. Může poklesnout až na úroveň „zvířecího člověka“ a pak stoupá výš a stane se „andělem“. Cesta skončí v okamžiku, kdy bude Bůh „všechno ve všem“ (1 Kor 15,28).

Origenes byl znalcem nauky o znovuvtělování duše stejně jako Tertulián, Rufinus, Klement z Alexandrie, Nemsius, Synesius, Hilarius a Řehoř z Nyssy. Ten napsal: „Pro duši je přirozenou potřebou, aby se několikerým životním průběhem čistila.“ Ruffinus ve svém dopise Anastasiovi ujišťuje, že víra v opakování životního běhu patří k společnému jmění církevních Otců a zasvěcenců, jež se předávalo jako stará tradice.

Dokonce vrchní papežský cenzor ne-svatý Jeroným v roce 414 napsal ve svém dopise Demetrie, že nauka o reinkarnaci (opětovném vtělování) byla mezi prvními křesťany tajně sdělována vybraným pokročilým žákům. Na veřejnosti se církevní učitelé k tomuto tématu nevyjadřovali a vystupovali tak, aby nemohli být obviněni z kacířství.

V rámci uzavřeného okruhu zasvěcenců si však mohli dovolit prezentovat své názory otevřeně. Proto se některé spisy označovaly jako tzv. tajné. Byl to mimochodem i případ Tomášova evangelia, které ne-svatý cenzor Jeroným osobně na mocenskou objednávku vyškrtl z Bible…

Může se jevit paradoxem, že reinkarnační myšlenka má v podstatě křesťanský původ, neboť vychází z předpokladu, že základ lidského ducha byl v pradávnu stvořen božskými silami. Odpovídá to křesťanskému myšlení daleko více než lživé církevní dogma, které se ovečkám snaží nakukat, že duše je stvořena vždy spolu s tělem. Nemyslíte, že to je ze strany křesťanů pěkná šikana nutit Boha tvořit novou duši pokaždé, když si nějaký páreček rozhodne užívat trochu sexíčku? ;-) Krom toho, že je to nelogická hloupost, je to navíc pěkná drzost vůči Stvořiteli… a to je skutečně na pováženou.

Job 1,20-21 (CSP)

[Jób] řekl: Nahý jsem vyšel z nitra (dělohy) své matky a nahý se tam navrátím... (Job 1:21 Český studijní překlad)

https://www.bible.com/en-GB/bible/509/job.1.21.csp

[Jób] řekl: Nahý jsem vyšel z života matky své, nahý se také zase tam navrátím. Hospodin dal, Hospodin též odjal. Buď požehnáno jméno Hospodinovo.

https://www.bible.com/en-GB/bible/44/job.1.21.csbkr

Job zcela jasně říká, že se nahý zase vrátí do dělohy své (biologické!) matky. Myslíte, že se na stará kolena zbláznil? Máte snad jiné logické vysvětlení? ;-)

Jeremiáš 1 (CSP)

Další zcela jednoznačný biblický důkaz pre-existence duše ještě před početím dítěte se nachází v knize Jeremiášově — prorokovi se jasně říká, že Bohu byl znám předtím než se plod vytvořil v lůně (děloze) matky:

Dříve, nežli jsem tě utvořil v nitru, znal jsem tě a dříve, nežli jsi vyšel z lůna matky, posvětil jsem tě a dal jsem tě za proroka národům. (Jeremiáš 1 Český studijní překlad)

Další informace

Se zákonem reinkarnace úzce souvisí také zákon karmy, který je v Bibli celkem dobře popsán a vysvětlen » i když ne přesně pod tímto názvem. Ale jak vám stále zdůrazňujeme, vždy jde především o vnitřní smysl sdělení. Je běžné, že různí autoři prostě použijí různá slova, různé názvy pro stejnou věc. Doslovné hraní se slovíčky mají v oblibě jen ti, kteří vám chtějí zabránit v pochopení onoho pravého smyslu…

-pokračování-