Život a my / 10 /

aneb Úvaha ke konci roku 2012

A teď stojíte tady, v roce 2012. Vy tři spolu, v jednom. Vy jako člověk této Země, vlastně ona společná zastřešující duše, a ony dvě ve vás zcela reálně existující samostatné bytosti s vlastním vědomím, duch / muž / a ego / žena /. Jste propojeni navzájem a měli byste pro vlastní blaho spolupracovat a navzájem si vyhovět.

Je to už dávno, kdy jste byli pod vedením těch, kteří se stavějí mezi vás a Boha, zbaveni vědomí toho, kým vlastně jste a jak to všechno ve vás funguje. Takže pokud právě teď či kdykoli jindy trpíte, je to proto, že aniž o tom víte, ti dva, muž a žena ve vás si nemohou přijít na jméno. A vy jako duše se tiše choulíte pod nárazy zleva a zprava, neschopni obvykle s tím cokoli udělat.

Trpíte prostě nepochopením, neláskou až nenávistí ze strany vašeho ducha vůči vlastnímu egu a vlastní neschopností toto rozpoznat a řešit. Nakolik trpíte, to vše záleží podle stupně okamžitého či dlouhodobého ponoření se do pro vašeho ducha nesnesitelně nízkých a mnohdy neskutečně odpudivých energií vašeho okolí v dané inkarnaci, které prožívá vaše ženské „já“ tady na Zemi.

Jste znechuceni tímto světem a děním kolem vás ? Připadá vám život obtížný a máte pocit, že vás vůbec nešetří ? Hledáte s postupujícími lety něco, co konečně naplní vaši potřebu smyslu života, jistoty a čistoty bytí ? Pak tohle všechno ve vás je dáno znechucením oné vaší ženské části z běhu tohoto světa.

Ženě ve vás / egu / se její ji osobně původně uspokojující aktivity v hmotě definitivně vymkly z rukou a ona opakovaně v mnoha posledních inkarnacích naráží na limity pozemského světa.

Je zraňována, mnohdy šílí strachy, trpí depresemi a nedostatkem lásky. Cítí se osamělá, opuštěná, nešťastná. Hledá lásku ve svém okolí a nenalézá. Hledá řešení ve vnějším světě a nenalézá. Pokud se jí někdy zdá, že přece jen něco našla, brzy zjistí, že to opět není ono. Její pád do hmoty je prostě dovršen. Už jí nepřináší uspokojení. Dál cesta nevede.

Vy tady jako lidé žijící na Zemi jste tou duší, která spojuje oba dva, samostatné vědomí ducha a samostatné vědomí těla. Na straně jedné vnímáte ony strachy, deprese a úzkosti své ženské části / ega / a na straně druhé současně i nechuť k životu na této Zemi ze strany své části mužské / ducha /.

Jste rozpolceni, ti dva ve vás si nerozumí a v lepším případě se tlučou  válečky na nudle, v tom horším se navzájem kopou do prdýlky. A vás to bolí a je vám z toho šoufl. Chcete tak prožít celý život ? Chcete tak prožít i životy příští ? Ovšem za předpokladu, že nějaké životy příští za stávajících podmínek ještě budou ?

Pokud osobně máte či někde kolem sebe vidíte mnohá rozvrácená manželství, pokud si nedokážete najít kvalitního partnera, pokud se třikráte či čtyřikráte za život rozvádíte a váš partnerský život proto stojí za „zdrávas královno“, pak jen poznáváte ve vnějším světě přesný odraz toho, jak to vypadá mezi mužem a ženou ve vašem nitru. Kdo by měl rád ženu či muže, kteří nemají rádi či nenávidí sami sebe ?

Což už neplatí, že vám svět kolem vás nastavuje zrcadlo ? Je jen na vás, rozhodnete-li se s tím něco dělat. Jen vy jako duše můžete vyvinout skutečně fungující aktivitu, která zjedná ve vás samotných klid a pořádek a utiší váš vnitřní boj mezi oběma samostatnými vědomími ve vás.

Najít v sobě sílu k tomu vám pomůže vědění o tom, co se ve vás vlastně děje. To vědění, které se trpělivě pokouším do vašich vědomí už dlouho zasít, byť mnohdy zbytečně. Naprostá většina z vás se tváří, že tu až tak o nic nejde, že vše máte pod kontrolou. Jste si tím jisti ?

To, jak dobře funguje manipulace s vaším vědomím ze strany falešných proroků dnes i v minulosti,  si ukažme na jediném malém příkladě z mnoha. Jistě znáte tvrzení na pohled usměvavých a duchovně se tvářících lidí, kteří s vážnou tváří šíří tvrzení o tom, že každý muž či žena jednou v poslední inkarnaci zde na Zemi pozná svoji pravou, tedy ženskou či mužskou  půlku a  tím bude jeho vývoj zde dovršen.

A říkají také, že poté, kdy se konečně ti dva sobě souzení jako ony dvě původní půlky duálu potkají, prý dostanou šanci vrátit se spolu do Jednoty a tady na Zemi už nemusí. I to vám povědí, že to není jednoduché, protože se k tomu jako muž a žena musíte sejít současně v inkarnaci a ještě mít to štěstí, že se mezi těmi miliardami lidí opačného pohlaví potkáte.

Pokud jste byli tomu tvrzení skrze psané či mluvené slovo osobně přítomni, právě jste byli svědky absolutní dezinformace v její nejhrubší podobě. Jako vždy, pokud jde o práci triády církev – ateisté – falešní proroci, jste zcela úmyslně vedení na nesprávnou stezku hledání čehokoli vně své vlastní bytosti. A to přesně tam, kde vás chtějí mít : abyste tiše čekali, až zahřmí a sami nic nepodnikali.

Ale přijmout jejich náhled na tuto věc je pro vás vražedným omylem. Protože ona zaslíbená žena, kterou musíte najít a získat si její lásku v určitém životě jako nutný krok k zahájení společného vzestupu do Jednoty, nemá parametry 90-60-90, prsa pětky a neobjeví se jednou opodál ve své materiální podobě.

Je totiž již nyní ve vaší blízkosti. Je blíž, než si myslíte po mnoho inkarnací i nyní. Je totiž přímo ve vás. Je jí vaše vnitřní žena, vaše dnešní ego, hluboce ponořené do hmoty. Takže na nic čekat nemusíte. Nejste na ničem a nikom závislí. Začít vzestup můžete v každičkém okamžiku tím, že se začnete ji učit milovat a ji přijímat.

A tohle je skutečná pravda o vzestupu v rámci této transformace a o vzestupu vůbec.  Proto, abyste tuto jednoduchou pravdu nikdy nepochopili a nesnažili jste se uniknout z dokonale připravené pasti, vás ona triáda církví – ateistů – falešných proroků zatahuje do přediva iluzí a zmatečných pohledů na realitu, ve které žijete.

Jste tak dlouho uvězněni, že jste svým věznitelům uvěřili a mnohdy jste připraveni jim i líbat ruce jako těm, kdo vás mohou z vězení vyvést. Běžně se tomu v oficiální terminologii říká Stockholmský syndrom.

Vezměte konečně svůj vlastní život do svých rukou ! Přestaňte se zabývat tisíci navzájem si odporujícími informacemi o tom či onom v hmotném světě kolem vás. Mají zaměstnat vaši mysl, aby jste ani náhodou nezaslechli pro její hlasité šrotování hlas vlastního srdce. Zoufalý hlas ženy ve vás, které prosí o pomoc a vyvedení z těžkého žaláře nízkých vibrací.

Odhoďte ty tisíce knih, stovky matoucích videí a textů plných sladkých výzev falešných andělů a archandělů v lidských tělech nebo bez nich. Neboť i jejich jediným cílem je hlukem zvenčí upoutet vaši pozornost a odvést vás co nejdále od cíle uvnitř sebe, kterého můžete a máte dosáhnout.

Až tak je to jednoduché, najít sebe sama a vrátit se zpět do Jednoty. Tak jednoduché, že to musí být zamlžováno těmi nejneskutečnějšími šílenostmi, které jsou vám pověřenými zástupci Satana všude kolem vás v tomto světě samozřejmě s láskou / jak jinak / distribuovány dnes a denně. Přestaňte jim naslouchat, pomozte „sami sobě“ a jste za vodou.

Přestaňte jim naslouchat, protože jako věřící ve spasení zástupnou smrtí Ježíše Krista na kříži a čekáním na jeho druhý příchod s následným odchodem do Nebe si můžete tento pozemský svět v jeho stále méně vlídné podobě užívat klidně dalších dva i více tisíců let, pokud k tomu vůbec budete mít příležitost.

Nalítli jste právě totiž tlupě iluzionistů stavějících se do pozice jediných zástupců pravého Boha na Zemi momentálně v čele s tím směšným / ale ne proto méně nebezpečným / šmudlou údajně Svatým a asi jen údajně Otcem papežem Benediktem kolikátým vlastně už v Římě.

Přestaňte jim naslouchat také proto, že jako ateisté apriori vás nutí nevěřit v existenci jediné skutečné síly za tímto světem ve vás, která vám může aktuálně pomoci. Nechte pány vědce bádat a ponechte je jejich dobrovolným omezením. Jejich šílící mysl nikdy, opakuji, nikdy není schopna pojmout poznání srdce / pokud sami nezmění svůj přístup k sobě a světu / a proto oni vždy nutně zůstanou mimo skutečnou multidimenzionální realitu toho, čím je tento svět.

Přestaňte také naslouchat falešným prorokům. Protože pokud jako naprostá většina těch krásných / prý / duchovních lidiček jimi vedených do slepé uličky jásavě dáváte přednost chimérám čistých duchovních energií a své ego jak ten širák odhazujete v dál, aby vám nepřekážel, chováte se přesně tak, jak si přejí všichni ti, co vás dále chtějí energeticky zneužívat a udržet v roli nevolníků ve svém područí.

Je to vaše zodpovědnost!

Je to Vaše volba!

Váš problém!

Ne jejich!

Což jste nikdy neslyšeli o tom, že když se dva perou, třetí se směje ? Jen si to pozměňte tak, že když ti dva ve vás se perou, ten třetí, tedy oni / triáda temna a ti další za ní skrytí skřeti /, se smějí !

Ano, smějí se právem, ti černí kluci, když vidí, jak opomíjíte milovat sami sebe a hrajete tak hru podle jejich not. Je to vaše ego, vaše ženská část, kterou mají pod kontrolou a na níž dnes a denně po celý život házejí obavy a strachy z toho či onoho, aby ji udrželi tady dole.

A smějí se o to víc, když vidí, že duch, vaše mužská část, pitomec jeden, odmítá slézt z výšin vlastního pocitu iluzorní čistoty  a Světla do tohoto světa, aby resuscitoval vibrační energie vaší vlastní ženy ve vás a nabídl jí doprovod na cestě zpět vzhůru do Světla.

Odpovězte si prosím na otázku : kdy konečně váš Honza / duch / sleze z pece, aby vysvobodil svoji princeznu / ego / ? Kdy konečně porazí devítihlavého draka strachů, úzkostí a depresí, který ženu – princeznu – ve vás vězní a hrozí ji / definitivně po mnoha a mnoha inkarnacích / zcela pohltit ?

Protože až to Honza / duch / udělá a vyzdvihne onu ženu / princeznu, ego / k sobě na koně / do vibrací, ve kterých se sám pohybuje /, zachrání nejen ji, ale i sám sebe a hlavně vás, člověka této Země, osvobodí od potřeby dalších znovuzrozování.

Mnohdy bulíte při pohádkách, aniž by jste chápali, proč vlastně ! Vy, kteří pořád ještě svůj život prospáváte s otevřenýma očima, trénujte to bulení ! Ten trénink se vám bude hodit, až případně jednou pochopíte, že jste přece jen mohli včas z té pece slézt a udělat to, co jste neudělali a udělat měli.

Tohle je i vzkaz pro vás, vážené dámy a pánové, kteří se zabýváte tím, že seznamujete své klienty s jejich vlastním vnitřním dítětem : říkejte jim pravdu nebo jděte od toho ! Ono vnitřní dítě není žádný Ježíšek, žádné duchovní děťátko, kterému máme pofoukat bolístky a pak na něj zase zapomenout.

Je to ta část nás samotných, které máme pomoci dorůst a převzít odpovědnost za náš společný osud. Tohle dítě je vědomí ega a je proto dítětem, že nikdy od vás jako od ducha nedostalo tolik lásky, aby mohlo vyrůst a dospět.

To je krutá pravda o vás samotných a o vašem vztahu k sobě samým ! Je to malé hmotné nemilované a nešťastné dítě ve vás, které čeká zatím marně na vaši lásku, aby dospělo a mohlo se spolu s vámi vrátit tam, odkud jste vyšli.

Je smutné, cítí se osamělé, to dítě. A mnohdy si zoufá a přestává věřit, že se něco ještě může za čas vašeho společného pobytu zde na Zemi změnit. Po mnoho inkarnací jste jako duchové své tělo, tedy své hmotné dítě,  nemilovali, odmítali a tím zatlačovali stále níže a níže do bláta nízkých vibrací.

Bičovali jste ho / svá těla / v sektách starověku, trápili jste je / své tělo / hlady a nekonečnými modlitbami v klášterech středověku. Bezuzdně je na straně druhé / své tělo / vyvyšujete a vychvalujete jako ateisté a stejně bezohledně je týráte / své tělo / tím, že je zbavujete bez upozornění a dohody s nimi vědomí při meditacích opakovanými odchody do změněných stavů vědomí.

Proto jste tam, kde jste dnes. Jdete tou širokou cestou podle Krista, kterou jdou dnes všichni a která k cíli nevede. Pokud ale již aspoň již tušíte, že tudy cesta nevede, zvěstuji vám naprosto reálnou šanci, kterou můžete uchopit okamžitě tady a teď !

Ta úzká cesta, která k žádoucímu cíli  vede, spočívá v tom, že si jako duše konečně uvědomíte tragickou situaci, do které vás nespolupráce a neláska či dokonce nenávist ducha k egu přivádí. A rozhodnete se s tím něco udělat !

A jako duše, tedy člověk této Země donutíte, přesvědčíte či prostě ukecáte toho „blba“, svého ducha, ať změní přístup k vašemu egu, tedy ať změní přístup k „sobě samému“ !

Ale pozor, je to chlap, paličatý a přesvědčený o své pravdě, mnohdy arogantní a nekomunikativní natolik, že někdy potřebuje vámi jako duší opravdu nakopat do …, no, řekněme do kotníku !

Donuťte ho dát lásku svému egu a vy jako duše mu jí dejte také. Dáte-li lásku svému egu, je to totéž, jako když podáte ruku tonoucímu v močálu plném bláta, hnusu, hadů, pijavic a jiné havěti. Podáte mu ruku a začnete své ego / sama sebe, muž ve vás ženu ve vás / z močálu vytahovat ven.

Jakým směrem asi ? No přece vzhůru k sobě. A co to znamená vzhůru k sobě ? Co se stane, když se muži ve vás podaří vyzvednout ženu ve vás co nejblíže k vibracím sebe jako ducha ?

Odpovíte-li si, že se vlastně opět setká muž ve vás / váš duch / po nekonečných eonech věků se svou sobě zaslíbenou ženskou polovičkou / vaším egem / tváří v tvář, že dojde ke smíření boha a bohyně ve vás či že se ti dva vrátí zpět do Jednoty sebe sama, pokaždé hovoříte o tomtéž.

Uděláte-li to, odhodíte v oné Abd-ru-shinově citované pasáží Poselství grálu o článek dříve  zmíněná staletá klišé úmyslně nesprávných tradic vkládaných do vás tlupou těch pidižlíků s centrem v Římě, kteří se již po tisíciletí rozlézají po celém světě a kteří parazitující na těle tohoto lidstva.

A ale jsou i jiní „dobrodinci“, kteří nevědí / a v horším případě i vědí  /, co činí, když kolem vás sází popínavé býlí zadržující vás svými výhonky v močálu falešné víry v moc hmoty či absolutního úniku do Světla.

Je to na vás. Chápu, že možná nevíte, jak začít. Nabízím vám k těmto svým větám a odstavcům konkrétní návody, jak tou úzkou cestou jít a poznat či lépe prožít si, co to ta skutečná láska k sobě je.

Nabízím vám i konkrétní návody k dalším krokům na vašem vzestupu tak, jak jsem vám ho zde předestřel.  Vzestupu, který je závislý jen na vaší chuti na sobě pracovat  ve vlastní režii.

Pojďte pracovat na sobě po úzké cestě na svém nitru a již po několika dnech začne reagovat vaše srdce. Otevře se a vy skrze něj začnete chápat to, co je pro vaši mysl, kterou již po mnoho generací na úkor srdce pod tlakem společnosti kolem vás preferujete, ještě v tuto chvíli neuchopitelné.

 

Pak přestanete pochybovat a cele se oddáte cestě poznání svých možností při sjednocování „sebe sama“.

 

Je to jako vlna tsunami, tohle poznání !

Budete jí doslova zaplaveni !

Ostatně, ten návod je vám již dlouho k dispozici v mých textech zde v archivu i na mém webu. Pro základní orientaci stačí. Možná se v závěrečném dílu tohoto seriálu  k principům oné vnitřní transformace ještě vrátím. Ptáte se, proč vám to vše znovu připomínám ?

Nikdy není pozdě začít ! Je říjen 2012 ! Přeji vám klid a mír v duši, skutečný klid a mír v duši, nikoli spor a válku tamtéž.

*  *  *

 

Pár aktuálních informací na závěr : ještě jednou vás prosím – nespěte s otevřenýma očima ! Co když onen den opravdu přijde jako zloděj v noci, jak stojí v bibli ? Bez varování ? Představte si, že to jednou může začít třeba takhle : dne 24. či 25. října jste na Seznamu mohli zaregistrovat článek s názvem „Jediná oblast na Slunci vychrlila tři erupce během dvou dní“.

Kromě celkem laikovi nic neříkajícího videa je tam připojen zajímavý text. Úvodem se konstatuje, že tři mohutné sluneční erupce vyvrhly ze stejného bodu na Slunci od soboty do pondělí obrovské proudy nabitých částic a záření. Naštěstí / prý / ani jeden z výronů nesměřoval přímo k Zemi, přesto se objevily výpadky radiového signálu.

Následuje věta, nad kterou by jste se měli rozhodně zamyslet : Ta věta zní : „To znamená, že další erupce jsou pravděpodobně na obzoru, a s pohybem hvězdy budou směřovat k zemi stále více“ uvedl astronom Tony Philips. Kdo chce, najde si to v archivu na Novinkách ještě i dnes.

Neznám astronoma Tonyho Philipse, ale naslouchám srdcem a to mi říká, že náhody neexistují. Pokud se tady nejedná o novinářskou kachnu / a o tom pochybuji /, jakápak „hvězda“ se nám pohybuje v bezprostřední blízkosti Slunce ?

Že by se jednalo o tentýž obrovský kulovitý útvar, který bylo vidět před asi šesti měsíci pár dnů na snímcích NASA vc bezprostřední blízkosti slunečního kotouče, než byly snímky staženy z oběhu ?

Osobně jsem tu obrovitou kouli měl možnost na snímku vidět. Planeta to byla sotva, ta by nebyla tak  obrovská a v těsné blízkosti Slunce se asi vypařila. Je tedy zřejmé, že se musí jednat rovněž o velmi žhavou hmotu. Mezi ní a Sluncem probíhala skrze zcela zřetelný vír na fotografii jakási výměna energií.

Pokud se tedy nevloudila do internetových Novinek kachna, může tady jít v oné větě o trapný či úmyslný únik z utajovaného dění v naší sluneční soustavě tady a teď ze strany vládnoucí elity. Protože ona třímá ve svých rukou opratě k ovládání všech těch informací a rozhoduje o tom, co se vy dozvíte nebo ne.

Že by to byl také mnohdy vzpomínaný hnědý trpaslík, souputník našeho Slunce, který po eonech věků dorazil na návštěvu, aby slavnostně přestřihl symbolickou pásku nového věku ?

Neřeknou vám to, vaši pastýři. I kdyby věděli, neřeknou vám to. Znamenalo by to rozpad stávajících mocenských poměrů a ztratili by nad vámi svoji moc a tím i své postavení v horních deseti tisících. Nemluvě o tom, že by jste začali šílet dříve, než je to nezbytně nutné. Oni jsou v pohodě. Mají svá podzemní města, ve kterých se chystají přežít, kdyby to bylo opravdu zlé.

Ael nebylo by to nic nového na této Zemi ! Kolik vstupů do podzemních prostor starověkých civilizací bylo v posledních desetiletích objeveno ? Tyhle věci se prostě občas a pravidelně na Zemi dějí ! A vždy to asi vypadá stejně !

Měli bychom i vysvětlení pro všechny děje týkající se nárůstu zemětřesení, vulkanické činnosti i dalších podivných jevů na naší planetě. I pro ony zvuky znějící zdánlivě odnikud, zadokumentované výtrysky energií z pyramid a další mnohé jevy.

Jedno je jisté : brzy budeme znát odpověď. Vy, kteří stojíte dnes tam, kam vás vaším zrozením vaše karma postavila, můžete zůstat v klidu. Česká kotlina byla, je a bude chráněnou zónou a nedojde žádné újmy.

Jistě si však dovedete představit případná následný následný celosvětový a celoevropský rozpad energetických sítí, rozpad zásobování palivy a potravinami i ztrátu úrody tam, kde ještě nebyla na polích zničena jako třeba nedávno prašnými bouřeni na severozápadě USA.

Značným potížím by jste se nevyhkli ani vy, občané tohoto nešťastného státu, kterému jeho vámi volení zástupci a jejich absolutně tupé a neschopné vládní garnitury tvořené lidmi šílícího ega nekontrolovaného ani náhodou duchem zcela likvidovaly kdysi soběstačné zemědělství.

A co by bylo dál ? Ztráta veškerých či většiny hmotných jistot, které všichni kolem vás považují za standart, by vyděsila ega mnohých a ti by se starali o sebe na úkor těch kolem sebe. Kam by to vedlo ? K barbarizaci chování většiny lidí žijících v zajetí jejich ega vybuzeného strachy, úzkostmi a depresemi ?  K rozpadu i zbytku tradičních hodnot ? … ?

Ať se stane, co se stane, přemýšlejte ! Vaše fyzické tělo je smrtelné. Není na čase udělat něco pro vaši vlastní nesmrtelnou podstatu ? Vše to, co přichází či mlůže ještě přijít, je jen příležitostí pro mnohé z vás ještě v poslední chvíli pochopit, že ve vnějším světě vám už pšenka dokvétá. Berte všechno dění kolem sebe jako výtvu, abyste udělali pořádek ve svém nitru a vyvázali se tak sami ze světa, který se možná řítí do kotrmelců.

Jen vy, nikoli Bůh nebo Stvořitel, rozhodujete o tom, jak a kde budete příště vtěleni žít. Je libo ráj? Nebo se spokojíte s jezerem síry? Volte sami tady a teď!

 -konec-