Život a my / 4 /

aneb Úvaha k Novému roku 2011

Začal pro nás všechny rok, poslední rok před oním údajně přelomovým rokem 2012 - jaký bude a co nám přinese ? - v čem bude jiný a v čem bude stejný jako ty roky předchozí ? – tuto otázku si kladou stovky milionů lidí na celém světě a je jim věnována spousta místa v informačních médiích – názory se různí, pohybují se od ryze katastrofických až po ryze optimistické.

Nezačíná nám ten rok zrovna dobře - včerejší souhrnná zpráva ze světa hovoří m.j. o dešti mrtvých těl kosům podobných ptáků během silvestrovské noci v Arkansasu, o sto tisíci leklých rybách tamtéž v řece Arkansas i o stovkách leklých ryb u jezera Ontario - další stovka mrtvých kavek zůstala ležet na ulici v jednom švédském městě, v zálivu u Marylandu moře vyplavilo dva miliony leklých ryb – .

týž den na pláži v Kentu našli tělíčka čtyřiceti tisíc mrtvých krabů, v Brazilii pak sto tun mrtvých sardinek a sumcovitých ryb vyplavených na pláži - prostě součást běžného dění v tomto světě, říkají vědci - dnes tuto zprávu najdete již jen na internetu,  z českého tisku se zcela vytratila -

je-li to tak běžným jevem, jak se v komentářích uvádí, pak se s touto zemí něco děje - přesto naprostá většina lidí této Země zůstává v klidu - to, že Slunce vychází ráno a večer zapadá, je pro ně samozřejmostí a jejich nitro se odmítá zabývat tím, zda se kulisy tohoto světa, v nichž se jejich současný život odehrává, se mohou nějak výrazně změnit –

nevěří tomu a pomyšlení na to, že by tomu tak mohlo být, je pro ně tak stresující, že ho odsouvají co nejdále od sebe - tito lidé žijí ze svého ega a jejich duchovní podstata je utlumena - to jim nedovolí prožívat cokoli, co není svou podstatou děním jejich běžného dne a života jako takového -.

jen někteří lidé tu správnou odpověď na otázku vývoje budoucích událostí hledají - pozice jejich duchovního vědomí vůči vědomí ega je mnohem vyrovnanější a proto k nim proniká niterné tušení něčeho, co postupně vstupuje do naší reality - chtějí znát, aby mohli pokud možno přiměřeně reagovat –

v zásadě však se spokojí s tím, co je jim nabízeno zvenčí z jejich okolí - zajímají se o příslušnou literaturu, občas nebo i častěji s pocitem výjimečnosti okamžiku navštíví či vyslechnou tu či onou přednášku nebo seminář - obvykle se pak přimknou k některému modernímu okruhu víry z dílny některého z guruú, kteří se dnes ve velkém zájemcům nabízejí na internetu či jinde –

spolu s informacemi o možných negativních scénářích přijímají tito lidé s radostí i zprávy popírající tyto negativní scénáře - ale v podstatě tohle vše až na pár hlubokých či méně hlubokých okamžiků drží tak nějak vně prožívání svého nitra -

 

je jen málo těch, kteří opravdu hledají a skutečně odpovědi nalézají - hledají a nalézají ve svém nitru, případně jsou vedeni ve svém vnitřním prožití k potvrzení výjimečnosti současné etapy vývoje lidstva - proto si nutně si kladou otázku : jak to vlastně bude, co já tady, co ti ostatní ? –

jejich duchovní podstata je silně probuzena a snaží se ujmout řízení směřování vývoje jejich života zde - není jich mnoho, těchto lidí - vystupují z běžných denních problémů všedního dne a pokoušejí se žít na svůj život z mnohem většího nadhledu - kladou si otázku : která z odpovědí je správná ? – co je třeba dělat ? – co mám dělat já ? -

lidem, kterým nestačí běžně dostupné vnější prameny informací z dění v této realitě, je dána možnost hledat i mimo ni - je jim k dispozici celá řada nástrojů : astrologie, numerologie, výklad karet, automatické psaní, rozhovory s bytostmi vyšších světů, channelingová sdělení bytostí Světla a jiné zdroje –

a oni přijímají a vyměňují si informace a volí intuitivně cestu tím vším – jejich hledání cesty vpřed má mnohem více charakter osobního hledání než hledání kolektivního - mnozí v souvislosti s děním kolem sebe procházejí také nutně nejrůznějšími typy životních krizí -

přirozeně na místě je tady úvaha o věrohodnosti takto získávaných informací - kanály pro spojení naší reality s realitami vyšších světů zde vždy byly a také dnes jsou – pro k tomu disponované lidi je možné vstoupit do kontaktu s bytostí či informačním zdrojem na některé z úrovní těchto vyšších vibračních světů a určitým způsobem pak s takto získaným kontaktem komunikovat –

běžně platí, že čím vyšší vibrační úroveň světa, se kterým je veden kontakt, tím jsou informace shora věrohodnější. Už proto, že bytosti vyšších světů jsou z našeho pohledu situovány výše a lépe vidí i do dějů tohoto světa než ty z vibračních světů nižších -

ale pozor prosím : ne vše, co je nám jako informace předloženo, je možno brát vážně – obecně platí, že bytosti nižších vibračních stupňů nám mohou úmyslně vedle některých informací, které si případně ověříme později jako pravdivé, vložit vedeny vlastním egem nebo zcela záměrně cizí vůlí i informace zásadně chybné –

u kontaktů s bytostmi vyšších, zejména duchovních vibračních světů toto nebezpečí mizí, ty však ale zase jsou vázány povinností respektovat vaši svobodnou vůli a proto vám určité informace nemohou dát, aby nepřípustně neovlivnily vaše rozhodování v pozemské realitě -

i zde je však vždy na místě pátrat, zda ten, kdo hovoří, je skutečně tím, za koho se vydává – technologie mimozemských civilizací negativního spektra bezesporu umožňuje namixovat do příjmu skutečných čistých zpráv shora i falešné informace zcela opačného rázu – prostě se do příjmu vsune kazeta s oním vloženým falešným vysíláním tak šikovně, že to většina příjemců není schopna rozpoznat -

takže pracujeme sice s určitým objemem informací, ale je opět jen na nás, jak se v tom přebereme a jak tyto informace vyhodnotíme - na nás je i volba cesty, kterou nakonec v této realitě volíme - to naše svobodná vůle volí své vlastní řešení a když to vezmeme kol dokola, stěžovat si na případný výsledek někde jinde než opět u sebe je bezpředmětné –

přesto nejsme tak zcela bezmocní a vydáni okolnostem na pospas - své směřování k správnému cíli své inkarnace můžeme zásadním způsobem ovlivnit -

v minulém roce jsem ty z vás, kteří jste věnovali pozornost mým textům, oslovil určitým způsobem s klíčovým upozorněním na fakt, že do svých úvah o tom všem, o vás a o vaší cestě v tom, co přijde, by bylo dobré zahrnout jako základní duchovní investici lásku k sobě v její pravé podobě lásky vědomí ducha k vědomí těla –

upozornil jsem vás na skutečnost, že není naší věcí se přednostně zabývat děním vně nás, v makrokosmu, v němž je nám dáno žít - zdůraznil jsem vám nutnost práce ve vašem vlastním mikrokosmu, ve vašem vlastním nitru, které pravděpodobně zatím nebylo zcela kultivováno a mělo by se proto dostat zcela pod vaší kontrolu -.

v souvislosti s tímto počátkem roku se chci k téhle základní myšlence vrátit a přiblížit vám ji ještě z jiné strany – je na vás, jak si to přeberete -.

není vám podobně jako mně nápadné to, že když tak pročítáte záplavu nejrůznějších poselství a channeligových sdělení posledních let, že nikde nezahlédnete ani náhodou např. zveřejněný výtah z rozhovoru třeba s tiskovým mluvčím takové celebrity podsvětí, jakou je jistě Satan nebo Lucifer či jak se ti kluci tam dole všichni jmenují ? –

jako snad jedinou výjimku, se kterou jsem se osobně setkal, je projekt „Rozhovor se „Skrytou rukou“, iluminátem a zasvěcencem“, který máme možnost díky Jaroslavu Chvátalovi možnost sledovat na Matrixu -

zato vyjádření Ježíše Krista, archandělů či Panny Marie ze všech koutů tohoto světa je požehnaně – stejně tak se objevuje mnoho proroků jedině správných duchovních cest k jakémusi automatizovanému přechodu skrze transformační období do Světlem naplněné budoucnosti pro všechny bytosti této Země –

proč zástupci energií soupeřících se Světlem o vládu nad touto planetou a touto částí vesmíru nevyužívají možnosti vést vlastní intenzívní reklamní kampaně, vnášející zmatek do našeho myšlení ? - není-li otevřené vyznání těchto sil na pořadu dne, měli bychom se zamyslet, proč tomu tak asi není -

zdá se přece, že v záplavě nádherných sdělení, pozitivního myšlení a kolektivních meditací by tyto síly měly být pořádně nervózní a přesto zdánlivě nečiní celkem nic – proč asi ? – nabízím vám jednoduchou odpověď : nepotřebují to –

z jejich pohledu se zatím skutečně celkem nic neděje – proto zůstávají v klidu – zůstávají v klidu, protože vývoj zde jim v podstatě hraje do karet - jejich cílem je udržení moci nad touto planetou - a jestli nad sedmi miliardami lidí nebo nad půlmiliardou, to už až takovou roli nehraje - mají své informace o tom, co přijde - a jsou na to připraveni - nebo aspoň myslí, že jsou -

jejich klid je postaven na skutečnosti, že z jejich pohledu se neděje nic, co by ohrožovalo jejich zájmy - práci za ně totiž vykonávají právě ti proroci, kteří nám lakují budoucnost na růžovo - ti, kteří se snaží nás vést nejrůznějšími cestičkami a cestami nejkratší cestou k duchu –

tito hlasatelé jakéhosi automatizovaného vzestupu všech bytostí tohoto světa, kterým i většina z vás věnuje svoji přízeň, zdůrazňují správnou věc - totiž že člověk si tvoří svoji budoucnost svojí vlastní pozitivní myšlenkou – tvrdí vám, že nasměrujete-li mysl svého ducha k žádoucím cílům, ze Světla se vám dostane absolutně všeho, po čem toužíte - a že je ve vaší moci kolektivně přispět transformaci této Země, která vás pak zákonitě vynese do sfér, v nichž konečně budete sami sebou a nádheře vašeho života nebudou kladeny žádné překážky - je však jejich pravda pravdivá ? -

bohužel není - mezi jimi vykreslovanou teorií a skutečnou praxí je propastný rozdíl -protože zapomínají na to, že tady na Zemi jsme nejen duchem, ale i tělem -zapomínají na to, že jsme zde přítomni ve dvou podobách : jako čistý nádherný duch a jako duch padlý do hmoty - duch a tělo -  a obojí jsme my –

a ono jimi tolik zdůrazňované vysílání našich představ do božských vibračních výšin naším duchem je do značné míry eliminováno odporem našeho vlastního lidského ega – vědomí těla – jinak také reálným projevem padlého části našeho lidského ducha -

a to vše je realitou každého z nás, pokud nenastoupíme na cestu vědomé praxe skutečné lásky k sobě, lásky vlastního ducha k vlastnímu tělu - to je realitou každého z nás, pokud nepřijmeme své tělo jako rovnocenného partnera pro svůj život vezdejší - a to je realitou pro každého z nás, pokud se snažíme o únik vzhůru místo o spojení s vlastním tělem, svým vlastním padlým duchem, s touto zemí a jejími energiemi, abychom je pozvedli do vyšších vibrací -

mysl je jen částí naší podstaty, podobně jako duch je jen částí nás samotných – jejich nekritické upřednostňování symbolizuje existující nerovnováhu našeho zaměření na duál energií duch-muž-mysl a dále posiluje zanedbávání druhého z duálu, který představuje trojici energií tělo-žena-srdce –

pokud mezi našimi duálními částmi nepanuje skutečná bezvýhradná láska a není dosaženo rovnováhy mezi energiemi mysli / a tím trojicí duálu energií duch- mužské energie-mysl / a energiemi srdce / a tím trojicí duálu energií tělo-ženské energie-srdce /, nespolupracují-li tyto trojice duálních energií v nás na společném cíli / t.zn. jdou proti sobě /, pak výsledná síla a schopnost naší mysli prosadit se ve vibracích směrem vzhůru je mizivá –

mizivá oproti síle, kterou máme šanci získat teprve tehdy, když propojíme oba duály láskou a nasměrujeme-li takto vzniklou multidimenzionální sílu shodným směrem -

ukažme si to opět na příměru : chcete-li změnit špalek lipového dřeva v umělecký předmět, máte dvě možnosti - postavit ho před sebe a snít či meditovat o tom, jak by byl krásný poté, až by jste z něj udělali to či ono  – tím ovšem špalek zůstane na této pozemské úrovni špalkem a byť vy prožíváte nádheru vizí, ve kterých se třeba mění v sochu archanděla Michaela, tady na Zemi se nemění vůbec nic –

pokud změnu tady a teď skutečně chcete realizovat, musíte vzít dláto a nůž a začít své vize realizovat v této realitě prostředky, které jsou v ní adekvátně schopné toto učinit -

proto chcete-li, aby na této Zemi zavládl mír mezi lidmi, aby lidé neničili přírodu a žili v souladu v Božími zákony ve vzájemné lásce, nespravíte to tím, že si budete v meditacích představovat, jak duchovní lásku stahujete do tohoto světa a do každičké buňky svého hmotného těla a každičké buňky této Země -

je to jen vaše iluze, že se to tak děje - protože Světlo se může dostat do každičké buňky vašeho těla a do Země pod vašima nohama jen aktivací srdeční čakry spojující horní čakry duchovní s dolními čakrami hmotnými a pak hlavně aktivací a zprůchodněním páteřního kanálu lidského těla - a to je možné pouze se souhlasem vědomí těla, které vládne třetí čakrou - nemluvě o nutnosti vědomého propojení dolních hmotných čaker se zemitě červenými energiemi Matky země -

teprve pak naše představy a myšlenky se spojí se chtěním srdce a dostanou skutečnou sílu přeměnit nás samotné a náš svět - naučte se proto místo unikání z něj přijímat své tělo, spolupracovat s ním na bázi bezpodmínečné lásky a pomozte tohle pochopit i jiným kolem sebe –

pak se naplní Kristova slova o tom, že máme milovat své bližní jako sebe sama - a jen když každý z vás bude milovat sám sebe, budou se milovat lidé celé této Země navzájem. – a budou také milovat život na této Zemi, tuto zemi samotnou, i všechny bližní kolem sebe bez rozdílu rasy a vyznání -

tady je skryto ono jádro pudla, které umožňuje zůstat těm černým chlapcům v astrále v naprostém klidu - protože v tomhle směru lidstvo bez ohledu na povídání o transformaci pokračuje nezměněným směrem stejně jako v posledních dvou tisících letech - jim, těm černým, nevadí snahy nepatrné, byť se třeba i rozšiřující obce těch, kteří v meditacích se pokoušejí tuto Zemi měnit –

po tisíciletí plynuly k Bohu a směrem vzhůru ve vibracích prosby a motlitby stamilionů věřících - a vývoj na Zemi přesto kráčel stále hlouběji do hmoty k situaci, kterou dnes známe -

jediné, čeho se mocní tohoto světa bojí, je to, že vás napadne jít zcela jinou cestou než v posledních dvou tisíciletích v oblasti přijetí sebe sama a lásky k sobě - protože pokud to uděláte, faktickým spojením obou duálů otevřete svoji vlastní vnitřní multidimenzionální sílu, která zcela postupně vyléčí a uzdraví váš psychicky a poté i fyzický mikrokosmos -

což nemůže zůstat bez odezvy na stavu makrokosmu, kterého jste součástí - právě tuhle informaci o nutnosti změnit přístup k sobě a svým bližním z pozice nelásky na pozici lásky tehdy přinesl Ježíš Kristus a právě pro ni byl ukřižován - a podstata jeho sdělení vám byla pozemskou církví za ony dva tisíce let zcela vymazána v vašeho vědomí -

jako lidský rod jsme udržováni v napětí, úzkosti, strachu a depresích a tohle zajišťuje skutečným vládcům naší reality kontrolu nad námi - již dříve jsem vám dal dispozici informaci prověřenou praxí, jak se každý z vás může zbavit svého strachu, úzkostí a depresí vědomou spoluprácí svých dvou duálních částí –

lidé zbavení strachu, to je skutečně zlý sen všech těch, kteří si dělají nárok na manipulaci s námi všemi - zbavit se strachu uvnitř sebe z čehokoli je jediným řešením pro tuto Zemi -

všechny moudré knížky tohoto světa vám hovoří něco o tom, že okolní svět nastavuje zrcadlo vašemu nitru - strachující se lidstvo si ze svého okolí v tomto světě přitahuje síly, které mu zkušenost bát se neustále svým působením umožňují – .lidstvo beze strachu si ze svého okolí v tomto světě přitáhne síly, které mu beze strachu žít umožní -  věřte tomu, že tohle je jediná cesta, jak změnit tento svět -

změníme-li své nitro v tomto smyslu, budeme žít jako jednotlivci i lidstvo zcela jiný život - nevěřte prosím na kolektivní transformaci z vyšší moci bez vlastního přičinění každého z nás - Bůh a jeho zákony nebudou ani kvůli vám, jeho milovaným dětem, účelově měněny -

tady na Zemi jste nejenom duchem, ale i tělem - tyto dvě skutečné duální složky vás samotných u naprosté většiny lidí jsou v příkrém nesouladu a marně se sebou po celý váš život bojují –

a vy jako člověk této Země prostě máte smůlu - protože síla vašeho poselství směrem vzhůru, která je vysílána pouze jednou z vašich duálních částí, je do značné míry nebo dokonce zcela eliminována vysíláním vědomí vašeho těla, které se ve svém odporu k nelásce vašeho ducha k sobě staví zásadně proti tomu, po čem váš duch touží - a to, že se to vše děje mimo vaši vědomou mysl, na věci nic nemění -

buďte pokorní před Bohem - tenhle svět je jeho dílo, nechtějte dělat jeho práci a za každou cenu ho spasit - spaste sebe, to je to, co můžete skutečně udělat - přeji vám, aby tohle poznání pokud možno našlo cestu k vědomí vaší multidimenzionální bytosti a aby jste v onom roce 2011 našli cestu do vlastního nitra, kde leží řešení problémů každého z vás i nás všech -