Život a my / 7 /

aneb Úvahy ke konci roku 2012

Posledně jsme si řekli, že existují dva protichůdné pohledy to, které z energií z nejvyšší vibrační roviny tohoto vesmíru již dnes otřásají tímto světem. Zda se jedná o druhý návrat Ježíše Krista – jak tvrdí církevní tradice – nebo o příchod Ducha svatého – jak tomu vše nasvědčuje.

Zájemce o zcela nový pohled na role Ježíše Krista a Ducha svatého v hierarchii tohoto vesmíru, který je i mým pohledem, odkazuji na dílo Ernsta Oskara Bernharda píšícího pod pseudonymem Abd-ru-shin. Nemá smysl, abych hledal nová slova a věty pro vaši informaci tam, kde už byla dříve správně použita.

Konkrétně pak jde o Abd-ru-shinův stěžejní titul „Poselství grálu – Ve světle pravdy“. Kdo z vás bude chvíli hledat ve vyhledavači na Seznamu pod heslem „boží syn“, najde originály prorokových textů in natura.

Je to dílo z počátku minulého století a ne zcela se s pohledy autora v mnoha případech mohu ztotožnit. Jedno však je jisté : jeho podání role Syna Božího a Syna člověka je dokonalé a plně odpovídá i mému poznání a nebojím se říci, že s ním vibračně souzním.

Doporučuji vám nechat projít svým srdcem a tentokráte i myslí tam uvedené argumenty proti velkému očekávání druhého příchodu Ježíše Krista v režii římsko-katolické církve.

Pro ty z vás, kteří nemáte chuť se nořit do tohoto odkazu hlouběji, alespoň pár krátkých citací z díla E. O. Bernhardta upravených tak, aby nebyl narušen význam jejich výpovědi. Předpokládám, že vám otevřou směr cítění, který byl mnohým z vás dosud pravděpodobně zcela uzavřen.

Viz Poselství grálu – Ve světle pravdy“, stať č.10, název : Syn Boží a Syn člověka :

.„veliký omyl se táhne již tisíciletími – domněnka, že Ježíš Nazaretský byl Syn boží a současně také Syn člověka, je mylná – v Ježíši Nazaretském inkarnoval k pozemskému bytí kus Božství – Ježíš měl překlenout most přes propast od Božství k lidstvu, který si lidstvo samo strhlo přílišným vypěstováním rozumu, vázaného na prostor a čas – Ježíš byl Synem Božím, který plnil zde své poslání pro lidstvo, což mohl učinit jen v těle a krvi – i ve vtělení zůstává Synem Božím – avšak byl-li Synem Božím, nemohl být současně Synem člověka, neboť to je dvojí – kdo je tedy Syn člověka ?“

,A pokračujme tamtéž :

„již učedníkům bylo nápadno, že Ježíš, když mluvil o Synu člověka, o něm mluvil jako o někom jiném – kdykoliv mluvil o Synu člověka, mluvil předvídavě o jeho příští misi – sám to prohlásil, protože příští mise Syna člověka je v těsné souvislosti s působením Syna Božího – Pravil „ Ale až přijde Syn člověka… atd.“

Autor díla zdůrazňuje velmi zajímavou věc, když hovoří o tom, že příchod Syna člověka není myšlen čistě symbolicky. Slovo se podle něj vyplní do písmene určitou osobou tak, jak tomu také bylo kdysi u Ježíše Krista.

Pokud tedy má pravdu, je člověk, který představuje nádobu pro sejití energií Ducha svatého do hmotnosti, již zde mezi námi na Zemi a je jen otázkou, nakolik onen člověk je připraven převzít v daném okamžiku vysoké energie Syna člověka.

Pozn.: podle mého poznání je třeba právě zde hledat zdroj oněch informací o neposkvrněném početí – samotný člověk Ježíš Kristus byl samozřejmě počat klasicky pozemským způsobem, tvrzení o neposkvrněném početí má v pojetí znalosti lidí před dvěma tisíci lety svůj původ právě ve snaze vyjádřit fakt, že v určitém okamžiku do připraveného těla sestoupily energie Stvořitele tohoto vesmíru – uff… promiňte prosím, jen jsem právě se trochu otřásl při představě, že být to o pár století dříve, pak oni „nositelé“ Kristovy lásky v těle dnešních Vlků a Duků by po přečtení těchto řádků již objednávali u Lesů České republiky úhlednou hraničku dříví k upálení zase jednoho kacíře…

O hodině příchodu Syna člověka, kterou je možno ztotožnit se vstupem energií Ducha svatého do k tomu připraveného těla,  dále uvádí toto :

„až budou lidé vlivem těžkých událostí malí, zcela maličcí, zmalomyslnělí, zoufalí a zkroušení, nastává hodina, kdy zatouží po zaslíbeném Vyslanci Božím a budou ho hledati – a když budou věděti, kde je, vyšlou k němu posly jako kdysi – ale tito poslové nebudou pak chovati v sobě myšlenek nenávisti a zničení, nýbrž v nich přijde lidstvo tentokrát zkroušené, pokorné, prosící a důvěřivé k tomu, který byl vyvolen Nejvyšším ředitelem všech světů, aby je vykoupil z kletby – je to on, který přináší světu pomoc a vysvobození z duchovní, jakož i pozemské bídy“

Podrobnějším přečtením kapitol s názvy „Cizinec“, „Syn boží a Syn člověka“, „Světové dění“, „Syn člověka“ a „Světový učitel“ a případně dalších se můžete seznámit podrobněji se zcela novým pohledem na falešné a lživé úsilí římsko-katolické církve vnutit svým ovečkám a vlastně celému světu lákavou, ale zcela falešnou  variantu druhého příchodu Ježíše Krista na tuto planetu.

Můj názor je totožný a není to jen názor. Jsem si vnitřně naprosto jist, že doba konce věku je dobou Syna člověka / Ducha svatého /.

Prosím, nemylte se, to není jen otázka k disputacím teologů ! A už vůbec ne téma na parlamentní debatu ve Sněmovní ulici či Valdštejnském paláci na Malé straně. Jde totiž o vážnou věc, která by neměla být podrobena pustému tlachání těch, z jejichž myslí nevzešlo zatím nikdy nic dobrého.

Protože tento problém se dotýká přímo vás, tedy těch, kterými skutečně jste. A dotýká se vás velmi hluboce a velmi zblízka. Měli byste o tom nejen něco vědět, ale i mít na tohle i svůj názor a uvědomit si důsledky svého rozhodnutí se pro přijetí jedné z variant či nepřijetí varianty žádné.

Nevědomost a snaha se vyhnout řešení tohoto problému je strkáním hlavy do písku ve chvíli, kdy vaše mnohé učební pobyty ve škole zvané „hmotný svět“ prokládané stejně mnohými pobyty v prostorech světů „jemnohmotných“ končí a vy máte možnost složit maturitu z toho, co jste se naučili.

Řekneme si, proč by vám to nemělo být jedno.

Je stále ještě absolutní většina těch z vás, kteří procházíte své životy i dnes pod přímým vlivem církevních dogmat a církevních pohledů na sebe a tento svět, aniž to mnohdy tušíte.

I vy, kteří se honosíte ve vlastních očích přívlastky „ateista“ a „duchovní člověk“, jste stále pod vlivem těžkých bloků vložených do vaší psychiky spolu s mateřským mlékem vašimi rodiči, prarodiči či praprarodiči jako pozůstatek staletí církevní dominance nad společností západní civilizace.

A jsou to právě tyto nevědomé těžké bloky, které vás vedou k tomu, že se chováte i dnes podle not diktovaných vám těmi, kteří tady zatím stále bezpečně vládnou. A ti vás vedou prostřednictvím vám předkládaných úmyslně nesprávných dogmat a iluzí do stagnace a mimo žádoucí trasu vedoucí k východu z duality do Jednoty sebe sama.

A tedy brání vám účinně najít cestu ven ze světů nízkých vibrací s vysokým podílem zla, mezi něž tato Země zatím stále bezesporu patří.

Římsko-katolická církev svá dogmata plánovitě a trpělivě vtloukala do hlav mnoha a mnoha generací vašich předků. A nejen to, mnohdy si jistila tohle vtloukání v případě pochyb o  loajálnosti vás tehdy ještě jako věřících tím, že ty vybrané z vás / prý / ve vašem vlastním zájmu a pro svou větší slávu / a moc nad vámi / s chutí upalovala. A jistě tak činila s láskou v srdci, jak jí velel odkaz Ježíše Krista.

A právě jedním ze základních mylných dogmat táhnoucích se dvěma tisíci lety a hlásaných těmito povedenými „sluhy božími“ je dogma o druhém příchodu Ježíše Krista. S plnou vážností sděleného znovu opakuji tady a teď : druhý příchod Ježíše Krista je čistou dezinformací a podvodem na vás všech, věřících i nevěřících.

Jediným cílem této dezinformace je znehybnit vás a udržet vás pod jejich kontrolou a zajistit, abyste zůstali pokud možno až do času přelomu věku v klidu a nečinnosti.

U věřících skvěle pracuje vymývání mozku při církevních obřadech a celková atmosféra víry v dogma a neomylnost písma svatého. Samozřejmě spolu v genech zakotveným strachem postavit se církevnímu tlaku a zvůli dříve vynucované násilím.

Ale ani vy odvážnější, kteří se obracíte církvi zády, nejste toho ušetřeni. Na ty z vás, na které už dnešní církev nemůže klasickou cestou, byl povolán mocnými tohoto světa ateismus a falešní proroci.

Prvními ateisty byli zdánlivě zběhlí pohlaváři vysokých církevních úřadů, kteří po dohodě v nejvyšších církevních kruzích a s požehnáním nejvyšších církevních autorit nečekaně prozřeli a prohlásili, že žádný Bůh není.

Zájem upálit je byl pochopitelně nulový a tak se postupně ujali svého úkolu vybudovat nový systém víry, který by podchytil ty z vás, kteří jste profláklé a historicky ve vašich očích diskreditované římsko-katolické církvi dali vale.

Ateisté vás orientují na víru ve velké „H“, malé „o“, římskou pětku, „n“ a “o“. Ano, čtete dobře. I ti z vás, kteří jsou ateisty, patříte mezi věřící. Vaši vědečtí a jiní materialističtí guruové vás orientují místo na prvotního ducha pouze na hmotu jako prvotní a konečnou a popírají jakýkoli vyšší smysl tohoto života zde na Zemi.

Důkladně a systematicky znevěrohodňují všechny informace, které není možno změřit či zvážit a zatahují vás do bažin čistého materialismu se všemi jeho nectnostmi.

To oni vás odstřihují od všeho, co je pro vaše pravá duchovní „Já“ důležité a činí vás absolutně neznalými skutečných dějů ve vašem nitru. Absolutizují pouze jednu stránku vaší bytosti, tedy vaši mysl a její napojení na rozum reprezentovaný přepěstováním předního mozku.

A falešní proroci, kterými se vaše bezprostřední okolí nyní jen hemží ? Sází na vám za staletí a tisíciletí vštípenou touhu něčemu věřit a nic se sebou nedělat.

Odchytávají ty z vás,  kteří jste vlastním vývojem v mnoha inkarnacích dospěli k tomu, že nevěříte už ani církvi, ani ateistům a oni vám proto dí sametovými hlasy : to je skvělé, jste hvězdní, miláčkové moji ! Pojďte s námi, meditujte a žijte jen čistým Světlem.

Světlem, které si s naší / dobře zaplacenou / pomocí v mnoha seminářích zasvěcení do mnoha a mnoha energií stáhnete do každičké buňky vašeho těla ! A až  jednou zahřmí, vy už budete Světlem / či mimozemšťany, proudem fotonů v rovině Galaxie či něčím jiným zvenčí  / spaseni bez nutnosti práce na svém nitru !

Opět faleš, opět iluze, opět manipulace. Tři rozdílné cesty, třikrát stejný cíl ! Vedle již téměř přežitého církevního braku jsou k vašemu ovládnutí nasazeny i líbivější a modernější scénáře a vy ve své zaslepenosti do nich mnozí padáte až po uši.

Proč tak ale všichni ti manipulátoři činí ? Opět čtěte srdcem, prosím ! Promyšleno to mají dobře !

Všechny skupiny do vás dují stejnou písničku : k čemu vám bude pracná a obtížná transformace vlastního nitra a vaše vlastní úsilí dosáhnout vnitřního sjednocení sebe sama / návratu do Jednoty ! /, když vám to vše bude shůry darováno bezpracně a bez námahy ? To říkají ti první.

Ti druzí to zkouší zase jinak : přece nebudete věnovat pozornost něčemu, co není a neexistuje ! Přece nebudete tak blbí, aby jste věřili v něco, co se nedá nahmatat ! Jaký boží hněv a jaké třídění zrna ? Vezměte si půjčku a jeďte na Kanáry, žijete jen jednou !

A konečně ti třetí to komentují takto : vykašlete se na ty první i na ty druhé ! Pojďte s námi, my jsme pro vás ti správně ořechoví ! Každičká vaše buňka bude Světlem změněna a vy s ní, pokud se budete pravidelně ponořovat částí duše patřící k duchu do vysokých vibrací tam nahoře a potlačíte, zničíte či  nakopete do pr…. tu hnusnou část sebe sama, tu část duše, která patří k egu !

Udělají vše, tato sehraná trojice hrající navenek komedii o vzájemné nesnášenlivosti, udělají vše, abyste zůstali ponořeni do duality.

Aby ti dva skuteční ve vás, vaše vědomí těla / ega / se svým programem sobectví a oddělenosti a vaše vědomí ducha / Já / se svým programem lásky a sjednocení zůstaly ve vaší duši odděleny a neumožnily vám svým spojením vzájemnou láskou vrátit se zpět ve vás jako duši do společných vibrací a tím zpět do Jednoty blízké té, ze které jste se kdysi vydali na sestup dolů.

Jen když jste rozděleni na dvě v sobě nesmiřitelná vědomí, mají nad vámi vládu. Změníte-li se na cestě vnitřní změny přijetím „sebe“ „sama“ a tedy i láskou k „sobě“ „samým“, jejich šance se vytrácejí, až úplně mizí.