Život a my / 9 /

aneb Úvaha ke konci roku 2012

V prvních dílech svého seriálu jsem vám podal obraz neutěšené skutečnosti tohoto světa i  náhled na soupeření dvou základních sil v něm. Zmínil jsem se vám o tom, že tzv. temným silám stojícím za tímto světem, jejichž jedním velmi viditelným a vám známým uskupením je v posledních dvou tisíci letech a dnes zvláště římsko-katolická církev, se podařilo vás spolu s celým lidstvem uzavřít do rozsáhlého uměle vytvořeného falešného systému víry. Systému víry, kterému vy sami silou své mysli a svého přesvědčení o jeho existenci dáváte sílu existovat a vás věznit.

Pravdou je, že cestu k východu z tohoto vězení máte na dosah v sobě samých, ale povědomí o existenci té cesty je tisíciletími působení těch temných kolem vás jen nezřetelné a vy tu cestu prostě neznáte proto, že vás ti kolem nutí hledět špatným směrem.

Nutí vás totiž všemi legálními i nelegálními způsoby hledět směrem do okolního světa, směrem ven ze sebe.

Po staletí ji hledáte, tu cestu, ve světě kolem a nenalézáte ji. Prostě tam ta cesta není a nikdy nebude. Proto vaše touha nalézt cestu ke štěstí, lásce a spokojenosti jako trvalému stavu vědomí ve vnějším světě, byť je stále silná, končí přesto tím, že se stále více noříte do temnějších a temnějších oblastí duality.

Ano, kdysi jste se z vlastní vůle ponořili do kolotoče opakovaných zrozování do hmotných světů s následnými odchody do světů jemnohmotných. Hledali jste poznání a chtěli jste prožít svou tvořivou sílu v praxi ve světelně méně vybavených koutech tohoto stvoření.

Nelze ale hovořit o žádném provinění, kterého jste se dopustili. Prvotní hřích neexistuje, to vše takto intepretují ti, kteří ve vás chtějí zakotvit pocity viny a udržet vás v beznaději a tak i ve své moci.

Na vaší pouti hmotností a jemnohmotností bylo samozřejmě počítáno s postupným zabřednutím do ega, jeho plným prožitím i s poznáním toho, že ego samotné vám nakonec nemůže nabídnout to pravé ořechové, po čem tak bytostně toužíte.

Váš Stvořitel ale již od samotného počátku počítal s tím, že vás tahle pouť za poznáním jednou řádně unaví. Proto také vždy existoval a stále existuje i projekt návratu domů do Jednoty pro ty z vás, kteří k tomu dozrajete a začnete opravdově hledat.

Podvědomě hledáte po celou dobu cestu k návratu zpět do dávno ztracené Jednoty, o které se hovoří jako o životě v ráji. Jednota, kterou ovšem můžete získat nyní, není a ani nemůže být tou Jednotou původní, ze které jste vzešli.

V té původní jste bez poznání a prožití programu ega / sobectví, oddělenost / nebyli skutečnou samostatnou osobností. Těmi jste se stali až prožitím si vlastní oddělenosti od ostatních v hlubinách těchto světů a toto vědomí sebe sama si odnesete i do oné Jednoty, kde se obě vaše duální části opět vibračně sjednotí a se stanou jedním.

K projití dolních světů bylo lidem páté rasy vymezeno období, které se právě se vší pravděpodobností láme. Proto je tato doba „konce věku“ současně i dobou vaší možné transformace.

Čas, kdy bylo v zájmu prožití si zkušeností nutno dále rozevírat nůžky mezi duálními částmi vás samotných, již uplynul. Je na čase definitivně změnit směr, kterým jste kráčeli ve svých inkarnacích zde po tisíciletí. Je třeba vše pojímat jinak než dosud a než to dělá většinová společnost.

Otázkou je, jak má být tato změna směru realizována. Vy, kteří mne znáte z mých textů, vystoupení na přednáškách či osobně, dobře víte, že svým pohledem na způsob transformace stojím osaměle mezi mnoha i mediálně známými tvářeni, které vám slibují na rozdíl ode mne to, že oni sami nebo někdo či něco transformační práci provede za vás.

Nevěřte jim ! S tím je nutno po zkušenostech uplynulých období hluboce nesouhlasit ! Což vám například církev neslibuje spasení už dva tisíce let ? Což vás věda za poslední dvě století nevede i s touto společností na pokraj civilizačního kolapsu ? A umožnili vám falešní proroci překonat strachy, úzkosti a deprese vašich všedních dnů či jen před nimi vždy na chvíli unikáte jinam ?

 

Lidé, neblbněte !

Chcete se nechat vést k opakování stále stejných chyb ?


 

Od samotného počátku komunikace s vámi a okolím vůbec před několika lety jsem vždy jasně deklaroval, že skutečná transformace musí být a je závislá na rozhodnutí každého potencionálního zájemce jít obtížnou cestou vlastní vnitřní změny ve vztahu obou duálních částí sebe samotného.

Z logiky věci vyplývá, že transformace není a nemůže být nikdy pouhým jednostranným únikem směrem od ega k duchu. Nutně se musí realizovat v podobě nalezení a znovuobnovení rovnováhy dvou trojic základních energií, které zatím ve vás jako jednotlivcích i v lidstvu jako celku v nerovnováze jsou.

Těmito energiemi / viz mé dřívější texty / jsou trojice energií duch – muž – mysl na straně jedné a trojice energií tělo – žena – srdce na straně druhé. Dosažení stavu harmonie těchto trojic energií představuje dosažení vnitřní rovnováhy a vnitřního sjednocení a tím i vstup do nové úrovně tentokráte již vámi osobně vlastní silou dosažené vnitřní Jednoty.

Vstup do této základní jednoty „sebe sama“ je prvním krokem, který vám následně umožní díky odstranění vnitřního pnutí mezi egem a duchem realizovat skrze onu takto získanou tzv. multidimenzionální sílu / danou pohybem obou vašich duálních částí ve vzájemném vibračním souladu / další hluboké změny niterného nastavení vaší duše / vašeho mikrokosmu a tedy vás samotných /, především pak její ochranu před útoky sil, které vás po staletí a tisíciletí znehybňovaly a činily závislými na vašem okolí / makrokosmu /.

Takto chráněni pak můžete začít a úspěšně realizovat i další proces odstraňování nánosů balastu z této i všech minulých inkarnací, který byl na vás vložen k vašemu znehybnění působením zvenčí.

Prostě jen a jen prací sami se sebou dokážete zbavit své ego veškerých strachů, úzkostí či depresí. Pročistíte svůj emocionální bazén a získáte tak absolutní kontrolu nad vlastními emocemi a zejména ty negativní nad vámi zcela ztratí svoji moc. A vymažete veškeré myslitelné staré a pro váš vzestup zcela nevhodné mentální strukturní vzorce, vložené do vás v dětství i kdykoli jindy vaším okolím.

Vložíte si do svého nitra vzorce nové podle svého vlastního uvážení a splníte si tak svá přání o tom, jací chcete vnitřně být a čím chcete tento život žít.

Získáte i šanci zbavit se zrychleným prožitím veškerých karmických závazků a bude vám dána šance vyvázat se z často velmi nepříjemných slibů a „krví potvrzených“ úpisů spolupráce s temnými bytostmi z minulých inkarnací.

Nevěříte ? Ano, je to neuvěřitelné. Ano, samozřejmě, že se to vymyká jakékoli vaší dosavadní zkušenosti ! Budete z toho v radostném šoku stejně jako ti, kteří touto cestou pod mým vedením prošli už před vámi. Ale podaří se vám to jen tehdy, pokud jste už natolik vnitřně na výši a vibračně připraveni, že po tom sami zatoužíte a uděláte první krok vy sami. Pak je  tohle vše určeno právě pro vás. A je-li to vám určeno, jste těmi, ve kterých zaseté sémě vzešlo a padlo na úrodnou půdu.

Na úplný závěr práce na sobě pochopíte i potřebu pracovat zde na Zemi nejen s bílými energiemi Světla shora, ale i s červenými energiemi Matky Země zdola. Protože se pro vás stane samozřejmým ve všech oblastech svého bytí realizovat nutnou rovnováhu energií  Boha Otce a Matky Země, ducha a ega, muže a ženy v sobě i své mysli a svého srdce. Je to totiž pokaždé o tomtéž !

Dosažení nové vnitřní jednoty ve vás samotných vede k tomu, že budete shledáni lehkými ve vibracích tohoto duálního světa a budete nutně přetransformováni na vyšší úroveň bytí. Lidově řečeno, nebudete se sem už muset vracet. Tohle se také stávalo i ve všech staletích minulých jednotlivcům po ukončení oné přelomové inkarnace, kdy k jejich individuálnímu vzestupu prostřednictvím vnitřní změny došlo.

Tehdy se jednalo téměř výjimečně o zasvěcence, kteří znali alchymické či jim na roveň postavené postupy práce na dosažení oné vnitřní jednoty a zvládli jako jedinci celý proces vzestupu vlastní silou. Tentokráte ovšem právě v souvislosti s předvídaným „koncem věku“ je velmi pravděpodobné, že se tak může stát mnoha lidem najednou ve velkém měřítku.

M.j. o tom svědčí fakt, že se vám třeba i mým prostřednictvím ve velkém otevírají často dříve úmyslně skrytá tajemství magických postupů k realizaci sjednocení sebe sama. Jen to, že toho je třeba dosáhnout vlastní silou, to se nemění.

Bible o odchodu takto transformovaných lidských bytostí ze Země hovoří jako o vytržení v povětří a v souvislosti s tímto aktem se zmiňuje o získání tzv. oslaveného těla. Podrobně se tím zabývám v jiných textech zde v archivu. A právě tohle dění spojuje bible s apokalypsou konce věku.

Podle všeho se dá očekávat, že to, co bude pro někoho apokalypsou, pro druhého bude příležitostí k vzestupu. Ne všichni totiž využili daného času tak dokonale, aby do nich vsazené sémě vzešlo a dozrálo. Poslyšte, co říká v přímé řeči Kristus / NZ. Mt, kap. 24 / :

„ale jakož bylo i za dnů Noe, takť bude i příchod Syna člověka – nebo jakož jsou za dnů těch před potopou žrali a pili, ženili se a vdávaly se, až do toho dne, kdy Noe vešel do korábu – a nezvěděli, až přišla potopa a zachvátila je všechny – takť bude i příští Syna člověka – tehdyť budou dva na poli,  bude jeden vzat a druhý zanechán – dvě budou v mlýně při žernovu, jedna bude vzata a druhá zanechána -  bdětež tedy, protože nevíte, v kterou hodinu Pán váš přijíti má“

Tohle opravdu nesvědčí o tom, že bude s námi všemi naloženo stejně a že se můžeme ve zbytku času bez rizika flákat. Dokonce mám za to, když se tak dívám kolem, že i ten poměr jedna ku jedné zdaleka nebude dodržen. Tak jsme jako lidstvo poklesli ve vibracích dolů, tak jsou lidé jako jednotlivci vlivem působení triády církev – ateisté – falešní proroci zataženi do onoho popínavého býlí zabraňujícího jim ve vzestupu, že max. dva či tří z deseti budou vzati a ostatní ponecháni. Pokud se ovšem nestane zázrak a ten se nikdy nedá vyloučit.

Chcete však na něj sázet ?

 Tomu, kdo zná skutečnou historii osídlení a vývoje Země jako takové vůbec, je zřejmé, že tohle třídění bytostí se zde vyvíjejících není první a nebude ani poslední. Položte si prosím právě tady a teď otázku, která má pro vás klíčový význam : chcete zůstat tady či v jiných hmotných světech svou ženskou částí sebe sama nadále po krk ve uvězněni sračkách onoho nízkovibračního močálu nebo chcete toutéž částí sebe sama vstát jak pták Fénix z popela a vzlétnout k nebesům ?

Jak si odpovíte ?

 O vlastní vzestup se prostě musíte postarat sami. Proč jsem si tím jist ? Vyjasněme si v příštích odstavcích správně pojmy „pád“ a „vzestup“. Tato Země byla původně připravována jako nesmírně čistý projekt, ve kterém měly lidské bytosti růst v sebe vědomé osobnosti cestou čisté lásky.

Vše šlo dobře až do chvíle, kdy se tu objevily dračí energie a po ní i energie jiných bytostí, které byly projektem Země přilákány. Vetřelci okamžitě pochopili, že jako jednotlivci i jako lidstvo jste dokonalými rezervoáry cenné energie, kterou je možno těžit a zpracovávat. A protože šlo o mimozemské entity nízkovibračního spektra, udělaly v průběhu tisíciletí vše pro to, aby si vás hezky přitáhly dolů do k sobě blízkých vibrací a vámi emitované energie učinili adekvátními jejich „výživových“ schematům.

V období před vpádem nízkovibračních entit do „projektu Země“ jste byli stále v jednotě sami se sebou a v přímém spojení s duchovními světy kolem vás i nad vámi. Pak se stalo, že jste se dostali spolu s touto Zemí do vlivu podstatně nižších energií mimozemských entit, které jsou vybaveny nikoliv duchovními fluidy magnetickými, ale hmotnými fluidy elektrickými. Kontakt s nimi byl pro vás šokující a svým způsobem tragický.

Hmotné elektrické fluidum vetřelců definitivně přepálilo původní magnetické vazby mezi oběma částmi duchovního duálu ve vás a vy jste už nebyli jednolitou bytostí. Od této chvíle váš společný obal, o kterém dnes mluvíme jako o duši, v sobě skrýval dvě samostatné entity. Entitu muže s jeho samostatným vědomím i entitu ženy s jejím samostatným vědomím. Prvotním vašim stavem byl stav Jednoty v duchu, proto bible praví, že žena byla stvořena z žebra Adamova.

Byla to žena ve vás, která ve své přirozené zvědavosti a touze samostatně tvořit se stále hlouběji ponořovala do hmotných světů a vzdalovala se světům duchovním. S pokračujícím pádem ženské části vás samotných do hmoty se vztahy mezi mužem a ženou ve vás stále zhoršovaly. Onen muž ve vás zůstával ve svých vibracích tam nahoře a nechápal, co na těch hmotných světech jeho žena ve vás vidí.

Bylo pro něj stále nepříjemnější vyrovnávat se se stále častěji prožívanými odpudivými energiemi spodních světů, které skrze součtovou duši útočily na jeho smysly. Nedorozumění postupně s rostoucí vibrační vzdáleností entity muže a ženy ve vás přerůstalo v nelásku a až mnohdy v nenávist muže / ducha / k ženě / egu / ve vás za to, že ho nutíte jako žena / ego / svým způsobem sdílet neblahé energie vládnoucí kolem vás v těchto dolních světech.

Kdo z vás dokáže obrazu svého fyzického „já“ v zrcadle opravdově a upřímně i ve věku třeba šedesáti let říci : líbíš se mi, mám tě rád ? Kdo z vás přijímá s láskou a pochopením slabosti, nezdary a chyby člověka v sobě ? Kdo dokáže odpustit sám sobě beze zbytku pochybení, která učinil jako člověk této Země ? Pokud tohle nedokážete, váš duch nemiluje ženu ve vás.

Žena ve vás se pro dodatečnou tíhu nízkých vibrací, které nutně převzala na sebe v těchto světech, se sama zpět vrátit nahoru nemůže. A pokud jde o vaši součtovou duši, která může jediná v těchto podmínkách zjednat nápravu, je bytostně závislá na vlivu okolí, tj rodiny, školy a výchovy společností vůbec.

A tady se ona triáda neblahých nositelů a podporovatelů temné moci, o které byla dříve řeč, dokonale stará o to, aby o vaše energie rozhodně nepřišla. Proto si velmi dobře hlídají, aby nedovolili duši vaší ani duším lidí kolem vás vzpomenout si, kým vlastně jste a snaží se ze všech sil, abyste zapomněli na onu multidimenzionální sílu spojení vašich dvou „já“ a „Já“, která ve vás dřímá.