K událostem Konce věku — Deros a Dows jsou partou vesmírných výtržníků, která žije na váš úkor. Jejich cílem jsou vaše životní energie, jejich metodou strach a násilí. /L/

Navazuji na předchozí texty v rubrice Lidstvo v centru střetu civilizací » a pokračuji dále do problematiky mimozemských civilizací kolem nás. Na programu máme mimozemské „sympaťáky“ typu Deros a jejich souputníky označované jako Dows.

Deros /Nose Greys, nosatí Greys, velcí Greys/ tvoří nepočetnou nehumanoidní civilizaci, jejíž jméno je odvozeno od výrazné ozdoby toho, čemu u lidí říkáme tvář. Na Zemi přišli znovu, přibližně v letech 1947–1948 ze soustavy Orionu. Byli to oni, kteří v roce 1954 uzavřeli s vládou USA smlouvu o pobytu na území USA výměnou za nové technologie z oblasti energií, letectví, metalurgie, genetiky a medicíny. Podle pojmenování Greys /Šedivci/souvisí s zabarvením jejich „kůže“, která hraje všemi odstíny šedé barvy.

Obvykle vůči Dows, jim pořízeným tvorům s bělošedou kůží, vystupují v nadřazeném postavení duchovních mistrů. Na rozdíl od Deros, u Dows nos téměř chybí. Jejich tělesná výška se pohybuje mezi 7–8 stopami.

Biblické manuskripty o Deros /podle Ivo Wiesnera/ hovoří jako o andělích, bönnské prameny je nazývají Lhay, další známá označení jsou: Ah-hiové, Prabohové Země, Draci moudrosti, Rišiové nebo mahátmové. Ivo Wiesner je označuje za součást té skupiny bytostí, která se kdysi postavila na stranu Lucifera. Osobně s ním nemohu v tomhle pohledu souhlasit.Svým základním založením nespadají mezi bytosti našeho vesmíru, jsou bytostmi zataženými do hmoty a duchovno je pro ně nedostupné.

Oni to také byli, kteří m.j. na Zemi kdysi začali klonovat a geneticky upravovat tvory pro Stvořitele nepřijatelné a byli vykázáni na nehostinné planety na okraji Galaxie a přístup na Zemi jim byl zakázán.

Originální Deros se zřejmě nevyvinuli mutací ještěrů či plazů, pravděpodobně pocházejí z ciakar. Na hlavě jim rostou vlasy nebo vlasům podobný porost a zakrývají jej zvláštní kapucovitou pokrývkou. Mají velké šikmo položené oči kapkovitého tvaru, tmavě modré až černé, bez úzké kolmé zornice, typické pro ještěry a hady. Podzemní prostory, kde po svém opětovném ilegálním návratu na Zemi pracují a pobývají, osvětlují velkoplošné luminiscenční zdroje, podobně jak tomu bylo ve starém Egyptě. Stejně jako Arkturiané se nemnoží generativně /sexuální reprodukcí/. Vše ukazuje na to, že u nich nikdy nedošlo k rozdělení na samčí a samičí pohlaví; pravděpodobně nejsou ani hermafrodity.

Tato asexualita je důkazem značného stáří vzniku druhu. Možným způsobem reprodukce je klonování, spojené s genetickými manipulacemi na buněčné a molekulární úrovni.

Deros provádějí pouze reprodukci hmotného těla klonováním a jejich technologie jim umožňuje do těchto hmotných těl vkládat životní energii /Vril/ svého druhu nebo životní energii násilně odebranou jiným živým tvorům, nejčastěji lidem. Nedokážou vytvářet a klonovat matrici astrálního těla na duchovní úrovni, takže smrt fyzického těla znamená i konec existence jich jako entity.

Ti Deros, kteří jsou v přímém kontaktu s lidstvem, zosobňují absolutní koncentraci programu „sobectví a oddělenost“ a vyznačují se krajní bezohlednosti vůči všem, které pokládají za nižší rasy. Jsou v tvrdé opozici vůči lidstvu a všem humanoidům. To je hnací silou jejich vražedné nenávisti, nepřátelství a arogance vůči humanoidním civilizacím, proti kterým se účastnili po boku Drakonů již dvou velkých invazí, známých jako První a Druhá galaktická válka. 

Vesmírné centrum říše Deros a Dows /Orion Empire/ leží v oblasti Orionu I, ale dá se říci, že jsou roztahaní po celém vesmíru. Poblíž Země mají pravděpodobně menší základnu na odvrácené straně  Měsíce, jakýmsi „hlavním stanem“ jejich nejvýše postavené elity je marsovský měsíc Phobos, který je umělého původu.

Přímé pozemské základny leží údajně v oblasti Aleutských ostrovů,  v USA (Dulce), v Austrálii (Pine Gap) a na poloostrově Kola. Všechny tyto základny představují mnohopodlažní podzemní města dosahující hloubek 1 km a více.

Samotní Dows jsou v podřízeném postavení vůči Deros, protože jsou v podstatě jejich upravenými klony, které jim slouží jako pomocný, obslužný, technický a vojenský personál. Proto každého Deros doprovází skupina Dows a na základnách jsou přítomny vždy obě dvě skupiny.

Otrocké bytosti Greys

Původní druh Dows /malí Greys/ pochází z oblasti Zeta Reticuli, odkud přibližně před několika stovkami tisíc let emigrovali do oblasti Orionu, kde byli Drakony zajati, ovládnuti a celý druh byl geneticky přeměněn. Při genetických manipulacích byly využívány ženy, muži byli pozabíjeni nebo pracovali jako otroci Dragonů /tyhle praktiky ostatně provozují i na lidech, které unášejí v poměrně velkém množství/.

Pozn.: na příkladu Dows si můžete udělat představu o tom, jaký osud pravděpodobně čeká tu část lidstva, která u maturity ze zvládnutí bezpodmínečné lásky k sobě propadne zcela a nedosáhne prací na sobě rovnováhy vlastních ženských a mužských energií, srdce a mysli či rovnováhy vibrací ega a ducha v sobě… těm, u nichž nepadlo zrní na úrodnou půdu a nevzešlo, odejme Stvořitel svoji ochranu — a Drakoni a Deros se s nimi jistě nebudou nijak mazat… to, že mým slovům nevěříte, jim v tom nijak nezabrání… kolik času zbývá? …kdo ví?

Díky genetickým přeměnám dnes Dows nemají pohlavní orgány a nejsou schopni generativního /sexuálního/ rozmnožování. Část Dows dožívající se delšího věku jsou „potomky“ velkých Greys, vytvořených klonováním genetického materiálu, poskytovanou elitou asi 2000 původních Deros, kteří žijí na Phobosu a představují původní zachovanou rasovou formu /tedy něco jako elitu praotců Deros/.

Pro Dows, kteří jsou prakticky ve všech případech pouhými klony /až na malou skupinu původních Reticulianů žijících v hlubinách Země již mnoho tisíciletí/, je typická abnormálně velká hlava  se třemi mozkovými laloky, tělesná výška je mezi 3–5 stopami, velké šikmo položené oči mandlového či kapkového tvaru, chybějící zažívací ústrojí a genitálie. V těle jim koluje viskózní kapalina různého, nejčastěji zeleného zbarvení.

Údajně existuje i řada klonových typů Dows. Jejich naprostou většinu dnes podle všeho tvoří bioroboti /homunkulové, things/. Ti se obvykle od původních Dows odlišují velkýma kulatýma očima. Tito homunkulové jsou uměle vyráběni ze zvířecích a lidských tkání a orgánů odebíraných běžně pozemským tvorům. Označení „Greys“ se ujalo, protože první bytosti, se kterými se lidé setkali, měly šedou barvu pokožky. Existují ale poddruhy, jejichž barva kůže kolísá mezi špinavě bílou i oranžovou-hnědou-zelenou-modrou. I ty je možno zahrnout pod pojem „Dows“.

Dows uznávají mocenskou a duchovní nadřazenost Deros, kterým slouží v různých oborech činnosti a považují je za své zasvěcené Mistry — a jsou vlastně jejich otroky, kteří si postavení otroků neuvědomují.

Dows nemají vytvořený ustálený vzorec svobodného myšlení, svobody volby a rozhodování, takže jedinec nepředstavuje entitu, ale chovají se jako částečky celku řízeného a organizovaného jediným egregorem, jehož nositelem bývá nejčastěji Dero nebo výjimečně speciálně klonovaný Dow, který sám je řízen ještě výše postavenou entitou v rámci rozhodovací sítě egregoru. V tom je můžeme připodobnit k pozemským včelám nebo mravencům, jejichž společenství je organizováno podobně.

Také čekáte na spásu z vnějšího světa?

Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže...
Vlk objevil, že šaty pastýře fungují lépe než beránčí kůže…

Těm lidem, kteří budou při sklizni vytříděni jako koukol, nepomůže ani to, že se případně slepě spoléhají na spásu /jim údajně věnovanou smrtí Ježíše Krista na kříži/ a poslušni žvástů svých duchovních pastýřů čekají na to, až si je dotyčný tady na Zemi vyzvedne při svém druhém příchodu — i těm se povede mizerně. V podstatě všechny typy tzn. negativních mimozemšťanů lidi na přestup nepřipravené nějakým sobě vlastním způsobem ovládnou a technickými zásahy do jejich osobnosti /čipy, napojení na centrální počítač/ jim odeberou jejich svobodnou vůli rozhodovat sami o sobě… možná navždy?…

Z rozboru únosu mnoha desítek tisíc lidských bytostí v minulém století /zejména ve Spojených státech, kde se Deros usídlili po dohodě s temnářskou vládou USA/ je zřejmé, že únoscům hladce podléhají lidé deprivovaní svým postavením ve společnosti a zejména duchovně málo vyvinutí. Jde především o drogově závislé, bezdomovce, lidi na pokraji společnosti, kteří nikomu nechybí.

Proto posilování podílu ducha v rozhodovacím procesu duše /a tedy vás samotných/ směrem k rovnováze mužských a ženských energií je jedinou skutečnou ochranou před pádem do spárů těchto entit. Při určitém stavu vývoje prostě na vás nemají /nedosáhnou na vás/…

Dows se chovají podobně jako kolektivistický hmyz, velká ptačí a rybí hejna a dorozumívají se mezi sebou pomocí širokého frekvenčního spektra zvuků, ale i pachů (feromonů). Nesnášejí sluneční záření ani přímé světlo, protože poškozuje jejich zrakový orgán — to je i hlavní příčina proč se vyhýbají pobytu na povrchu Země. Rovněž okolní teplota vyšší než 38° C ohrožuje jejich existenci.

Jednotliví členové kolektivu komunikují s nositelem egregoru výlučně telepaticky. S lidskými spolupracovníky komunikují prostřednictvím komputerů obsahujících speciální software pro převod jejich symbolů a grafémů do lidské řeči.

 -pokračování-


Aktuální doplňující informace č. 1:

Odskočme si od těch milých vesmírných potvůrek charakterově ne nepodobných dnešním „demokratickým“ politikům u nás i v zahraničí a podívejme se na článek Parlamentních listů ze dne 19. 9. 2016 /viz http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Obiha-to-co-pry-rekl-Vladimir-Putin-ztuhlym-Americanum-Muzu-vas-znicit-za-pul-hodiny-454394

Obíhá to, co prý řekl Vladimir Putin ztuhlým Američanům: Můžu vás zničit za půl hodiny

Vladimir Vladimirovič Putin, prezident Ruské federace

Autor připomíná, že /po pro Rusko nešťastném období před pěti lety, kdy byl ještě prezidentem Medvěděv a svět i Spojené státy se stavěly do pozice, že Rusko je už vyřízeno a není s ním třeba jednat/ je tehdejší premiér a dnes prezident Ruské federace Vladimír Putin zase zpátky „u stolu“ a Západ jej opět začíná považovat za klíčového partnera.

Možná ve snaze narušit křehkou rovnováhu při jednáních na nejvyšší úrovni mezi Obamou a Putinem připomněl nedávno britský list Daily Mail právě oněch pět let starý výrok na adresu Spojených států, který tehdy Putin pronesl coby premiér na jednom banketu na adresu zahraničních novinářů:

„Ptáte se mne, jestli se Rusko změní k obrazu Spojených států? Míč je ale na vaší straně hřiště. Takže se vás zeptám, jestli se hodláte změnit vy?“ pronesl k přítomným tehdy Putin.

Putin také tehdy, aspoň podle autorů knihy The Russia-China axis Douglase E. Schoena a Melika Kaylana, kteří průběh banketu popisují, pokáral Spojené státy za plány na budování údajně čistě obranného protiraketového systému v Evropě a poté přidal skutečně těžký kalibr:

„Jediným důvodem, proč chce Washington udržovat s Ruskem blízké vztahy, je skutečnost, že bychom mohli Spojené státy zničit za půl hodiny a možná i méně,“ uvedl tehdejší premiér Putin, který se o pár měsíců stal opět ruským prezidentem.

Kontrolní otázka, přátelé!

Tentokráte se nezaměříme na to, jakou kadenci má ruský samopal typu AK /správná odpověď, jak jistě víte, zní: ratatatata/, ale ptám se vás rovnou na to, co si myslíte o tomto Putinově výroku. Je správně že:

  • za a/ Putin vybavil ruský lid kšiltovkami leninského typu namočenými do betonu a poté, až hezky ztvrdnou, chystá se vyrazit na západ a s NATO i Američany definitivně skoncovat…
  • za b/ tento web pravděpodobně jako jediný u nás a v Evropě správně uvádí, že Ruská federace tu americkou Unii pěkně drží za koule pravděpodobně pomocí skalárních zbraní a Putin s tím občas neváhá zamávat těm pitomcům za oceánem před nosem?

Vy, kteří si odpovíte správně, pochvalte své bystré ego a řekněte mu, že ho máte rádi. Potěší ho to a vy budete mít hned lepší náladu. A o tom to přece v životě kurra je! Nebo ne?Aktuální doplňující informace č. 2:

Přetiskuji pro vás také rozhovor jednoho ze zahraničních specialistů v oboru vojenské techniky. Věřím, ža vám to doplní obraz o stavu ve výzbroji RF a USA, který vám průběžně podává náš web. Čtěte prosím:

Nové ruské zbraně zanechaly USA daleko za sebou

22. 9. 2016: Politický barometr padá na zem. To je důvod, proč se upíná stále více pozornosti ke zbraním. Vojenský novinář Jacques Borde řekl serveru Pravda o nejnovějších zbraních v Rusku – od laseru až po ty elektromagnetické, které dalece předčily jejich americké protějšky. Borde je přesvědčen, že Rusko stojí pevně na špičce na seznamu světových zbraní.

Téma zbraní je naprosto důležité brát v úvahu vzhledem k tomu, co se děje v Sýrii, ne Středním východě a na Ukrajině. Zajímáte se o zbraně z odborného hlediska. Co si myslíte o nedávném prohlášení Vladimíra Putina, že ruská armáda by měla být vybavena laserovými zbraněmi?

Zbraně s řízenou energií prošly vývojem. USA kdysi předčily Rusko kvůli jeho přestavbě a úpadku technologií. Ale když přišel Putin, Rusko vyvinulo značné úsilí ve vývoji nových zbraní a zdařilo se mu dosáhnout na USA a dokonce je i předběhnout, pokud hovoříme o zásadních výzkumech.

Prezident Putin se nepodobá Obamovi: Když Putin řekne, že to udělá, tak to udělá. A v případě, že Ruské něco naznačí, tak lasery opravdu nasadí. Co se týče technických možností Ruska, tak může bránit své hranice.

Totéž lze říci o termobarické zbrani — soustředěná emise mikrovln, která vytváří neprostupnou zónu pro vnější agresi. Je to zbraň obranná, stejně jako laserová. Rusko velmi pokročilo ve svém vývoji. Nyní se zdá, že může být použit celý systém k obraně ruských tanků. Vytvoří se kolem nich neproniknutelná zóna, která umožní střílet daleko a přesně, i když jsou Rusi vynikající dělostřelci.

Pozn. ragauian: Zmínka o termobarické zbrani se tyká zbraně, která dokáže vytvořit dokonale chráněnou zónu, nazývanou námi zde na webu „Teslovým štítem“… takže žádný hoax…

Před 20 lety bylo jedno polární ruské město osvíceno obrovským zrcadlem a město se stalo jasné jako v průběhu dne během polární noci. Tato technologie je v těsné blízkosti laseru. A co si myslíte o možné reakci USA? Amerika je mocnou zemí a technologiemi a finančními prostředky.

Nové technologie jsou na světě vyvíjeny velmi rychle. Věřilo se, že docela těžké používat laser v mlze nebo dešti. Nyní se Rusové naučili, jak překonat i vodní překážku. Existují i elektronické zbraně, které dokážou rozptýlit velké davy bez zabíjení lidí.

Válka se může také vést v kybernetickém prostoru. A to je naprosto důležité, rychle reagovat na útok a bránit se. Íránci v této oblasti velice postoupili. Vyhrává ten, kdo je rychlejší. To znamená, že je nutné vlastnit údaje a vědět, jak je rychle sdílet.

Rusko také během přestavby utrpělo odlivem mozků, protože USA se v té době zmocnily všech nejlepších odborníků. Američané chtěli rozšířit své vlastní schopnosti, zvýšit jejich potenciál a zakrvácet Rusko tak, aby nebylo schopno vstát. Jak můžeme vidět, nestalo se tak.

Moderní válka je v první řadě válka technologií, válka komunikací, inteligence a informační a kybernetická válka, nebo ne?

Elektronická válka nezanechává žádné stopy, je těžké chytit nepřítele při činu. Ruský letoun Su-24 byl sestřelen, ale není známo kým. V nebi nebyla zaznamenána žádná letadla, kromě dotyčného Su-24. Ruská armáda používá systém kompletní obrany svých letadel v Sýrii, ale Američané, zdá se, jej odhalili.

Pozn. red.: Pokud jde o první Su-24 sestřelený v Sýrii na hranicích s Tureckem, tak autor podle všeho nemá dost informací. Pokud je nám známo objevily se poměrně důvěryhodné informace o tom, že sestřelení provedlo Turecko /pravděpodobně na základě přesných informací od USA/ a to především díky zákeřnému momentu překvapení, jelikož nebyl očekáván agresivní akt ze strany Turecka.

Izraelské letectvo pokračuje ve své pozorovací misi v Sýrii, ačkoli nelétá kolem území, kde se bojuje. Když máte silnou protivzdušnou obranu, nemusíte mít strach ze vzdušné hrozby, což stejně prokázalo i Rusko.

Biden uvedl, že sestřelí každé ruské letadlo, které se vyskytne poblíž americké základny. Co si o tom myslíte?

V tomto případě by došlo k vojenskému konfliktu mezi Ruskem a USA kvůli třetí země. A tady je otázka: Proč proboha Američané potřebují sestřelovat ruské letadlo? Byly vyvinuty protokoly, americká armáda si musí uvědomovat, že tady není doma. Je tu velký rozdíl mezi nimi a Rusy, protože Rusové jsou na svém kontinentu v Sýrii, v blízkosti svých hranic.

(PRAVDA/ svobodnenoviny.eu Ilustrační obrázek Foto: Wikipedia.org)

Pozn. redakce:

Proč proboha Američané potřebují sestřelovat ruské letadlo? Ano to je velmi dobrá otázka, kterou by si měl každý položit, pokud chce pochopit souvislosti…